παράδοσnς μόνο λέξn: Από μtα αναζnτώvrας προφορ11<nς n σχεδόν παγκόσμ1α εξάπλωσn Αμερικανικό Ι<ολλέγιο θεσσαλονf κnς / το νοnμα τnς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "παράδοσnς μόνο λέξn: Από μtα αναζnτώvrας προφορ11<nς n σχεδόν παγκόσμ1α εξάπλωσn Αμερικανικό Ι<ολλέγιο θεσσαλονf κnς / το νοnμα τnς"

Transcript

1 Από μtα μόνο λέξn: αναζnτώvrας / το νοnμα τnς tt / tt χαμεν ι1ς / προφορ11<nς παράδοσnς Ι<οινωνικn Αίγλι1 Μπρούσκου ανθρωπολόγος Αμερικανικό Ι<ολλέγιο θεσσαλονf κnς Τα παραμύθια κα1 n σχεδόν παγκόσμ1α εξάπλωσn τους είναι ένα από εκείνα τα ανθρωπολογ1κά φαινόμενα που δεν περf μεναν τnν παγκοσμ10ποί nσn του ε1κοστού και του ε1κοστού πρώτου α1ώνα γ1α να εμφαν1στούν. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια. fσως και χ1λ1άδες. έχουν μεταφερθεί προφορ1κά από χώρα σε χώρα. από λαό σε λαό. διαμορφώνοντας έτσ1 μ1α κο1νn παγκόσμια κλnρονομ1ά που φαfνεται πως κατάφερε να ε1σχωρεf κάθε φορά και να εγκαθίσταται σε δ~αφορεηκά πολπ1σμ1κά περ1βάλλοντα. παίρνοντας μορφές εξαφετ1κά 01κεfες. χωρίς ωστόσο να χάνε~ τα παγκόσμω στο1χεία του. Τα παραμύθια εfναι n π10 παγκόσμω από όλες τ1ς προφορ1κές αφnγnμαηκές μορφές του ανθρώπ1νου πολπ1σμού. Από τnν άλλn τα παραμύθω έχουν εδώ και αιώνες μια διαλεκηκn σχέσn με τnν γραπτn λογοτεχνία όλων των εγγράμματων πολπ1σμών. από τnν αρχαία Ι<ίνα και Ινδiα. τnν Περσία. τnν Μεσοποταμfα. τnν Αίγυπτο 1<01 τnν Ελλάδα. τον Ρωμαϊκό κόσμο. τον Δυηκό και Βυζαντ1νό Μεσαfωνα. τον Ιουδαϊκό και Αραβ1κό κόσμο. Μ1α σχέσn τόσο γερά υφασμένn που είναι αδύνατο στους μελετnτές να κάνουν μ1α σαφn δ1άκρ10n τnς γραπτnς από τnν προφορ1κn παράδοσn των παραμυθ1ών. Κω εδώ που τα λέμε, αυτό δεν χρε1άζετ01 κ1όλας. μ1ας κω πολλές από ης αφnγnσε1ς αυτές έχουν εξίσου περάσε~ από τα χείλn των αγράμματων παραμυθάδων σης π10 σnμαντ1κές λογοτεχν1κές συλλογές. καθώς και αντίστροφα., 1στορίες. έπn. παραδόσε1ς. νουβέλες. μύθο~. Βίο1 αγfων. γραμμένα από επώνυμους συγγραφεfς όπως ο Όμnρος. ο Ηρόδοτος. ο Αiσωπος. ο Οβίδ1ος. ο Βοκκάκ1ος. ο Chaucer. ο συγγραφέας του "Χίλ1ες κω μ~α νύχτες" έχουν περάσε1 στnν προφορ1κn παράδοσn (μέσα από το δ1άβασμά τους σε ακροατnριο) και έχουν μεταδοθεί χωρίς ποτέ κανείς να θυμάτω τnν προέλευσn τους. που εξάλλου ε(ναι σίγουρο ότ1 έχει εν μέρει προφορικn προέλευσn 1 Η μελέτn των παραμυθ1ών έχε~ nδn από τον 190 ωώνα στnριχτεί στn συλλογn των τοπικών και ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΕΣ

2 ε θνικών ρεπερτορίων. με αποτέλεσμα τn ν συσσώρευσn χιλιάδων παραλλαγών σε αρχ εία. και τn δnμοσίευσn τους σε σπμαντικές συλλ ογές. Σιωπάς αυτnς τnς μελέτnς ανάλογα μ ε τους θεωρnτιιωύς προσανατολ1σμούς των ερευνnτών 11ταν καταρχnν n σύγκρ1011 όλων αυτών των καταγραμμένων παραμυ81ών προ κεψένου για μερικούς να ανιχνευτεί n διαδρομn τ nς διάδοσnς του κάθε παραμυ θ1ού και επομένως n αρχ ικn του καταγωγn ι<αι μορφn. Το βασ 1κό εργαλείο αuτriς τnς συγκριτικnς προσπάθε~ας τnς ιστορικογεωγραφ1κ nς n Φ1νλανδ1κnς λεγόμενnς σχολιlς. ιωτασκευάστnκε μετά από πολύχρονες προσπάθειες από τον Φ1νλανδό Aantti Aan1e ι<αι τον Αμερ1κανό Stith Thompson με τn μ ο ρφn ενός παγκόσμ10υ καταλόγου των παραμυθ1ών ( Aarne Thon1pson πρώτn έκδοσn το 1961 ). σε σχέσn με τον οποίον καταρτfζοντα1 01 εθνιιωί 1ωτάλ ογο1 των παραμυθ1ών. ενώ παράλλnλα τον εμηλουτίζουν 1. Άλλο~ ερευ νnτές ασχολιlθnι<αν. ο καθένας από τnν θεωρnηκn σκοπιά του. με τrιν ανάλυσn των παραμυθιών. αναζnτώντας τnν αρχικn σnμασία του ς. του νοnματος π ο υ μπορεί n κάθε αφnγnσn να φέρε1 1 Όλες α υτές 01 έρευνες στnρfχτnι<αν σε ι<αταγραμμένες όπως είπαμε παραλλαγές των παραμυθιών 1<01 ελαχίστως έλαβαν υπόψn του ς τnν σnμασία τnς προφορικότn τα ς του είδους που μελετούσαν. Και αυτό παρόλο που σnμαντ1κοί μελετnτές εντόπ~σαν τn σnμαοία αυτnς τπς διάστασnς για τn διαμόρφωσn του ίδιου του παραμυθιού: το γεγονός ότι τα παραμύθ ια προιωμένου να μεταδοθού ν χρειάζονται εξ ορισμού τους παραμυθάδες και το αιφοατnριο. Αυτούς που τα γνωρίζουν. τα επ1λέγουν κάθε φορά 1<01 τα διαμορφώνουν ανάλογα με αυτούς π ου τα ακούνε. τα ι<αταλαβαfνουν. και που σε τελευταία ανάλυσn τα προτψούν n τα απορρίπτουν. Αυτό σnμαίνει ότι n προφορ1κn δ~άδοσn των παραμυθ1ών στnρίζετα1 στnν ύπαρξn μιας συλλογικnς μνnμnς. Είναι επίσnς σίγουρο ότι ένα μεγάλο μέρ ο ς του νοnματος των παραμυθιών. αυτό που στnρίζετα1 σης εξωλεκηκές μορφ ές επ11<01νωνίας χάνεται από τn σηγμn που το παραμύθι ιωταγράφεται και απ οσπάται από το αφnγnμαηκό του περιβάλλον. Χάνεται επfσnς το συχνό πέρασμα από τn μια μορφn του προφορ1κού λόγου στnν άλλn. το πέρασμα δnλαμ από το παραμύθι στο τραγούδι. στn μπαλάντα και αντίστροφα. καθώς και ό.η αυτές οι εναλλαγές σnμαίνουν για τους χ ρnοτες. Αυτού του είδους n προσέγγισn. n πλιlρnς δnλαμ παρατnρnσn κα ι καταγραφn του συνολ11ωύ φαινομένου τnς αφnγnσnς και ακρόασnς εισnλθε στnν παραμυθολογικn έρευνα μέσω τnς κοινωνικnς ανθρωπολογίας και τnς μεθόδου τnς συγχρον1κnς έρευνας και τnς συμμετοχ1κnς παρατnρnσnς. Τ1ς τελευταίες δεκαετίες 01 συλλογές παραμυθιών έχουν νόn μα μόνον εάν γίνονται κάτω συνθnκες. όπου n προφορικότnτα και n μεθοδολογία τnς καταγρα φnς αυτnς τnς προφορικότnτας αποκτούν κεντρικn ερευνnηκn σnμασία 4 Σε αυτnν τnν σύντομn ε~σnγnσn δεν προτfθεμαι να επεκταθώ σε θεωρnηκά ζnτnματα. Προτίθεμαι αντ!θετα να φέρω ένα παράδειγμα αναζnτnσnς νοnματος. μιας τυχαίας συνάντnσnς. και μια υπόσχεσnς γ~α μια μελλοντικn εκτεταμ ένn έρευνα. θα nθελα εδώ να μεταφέρω τn δικn μου εμπειρfα με τα παραμύθια και να εξnγnσω πώς μέσα από μια προσπάθεια ανάλυσnς και ερμnνεfας ενός παραμυθιακού τύπου. έφτασα να αναρωηέμαι Π ΡΟ ΦΟ ΡΙ ΚΟΤ ΗΤΕΣ " ι

3 γ1α τn ι<εντρ11<n σnμασfα τnς προφορ1ι<ότnτας του παραμυθ1ού γεν1ι<ότερα. Η τύχn το έφερε να ασχολnθώ με το παραμύθ1 στn γραπτn του μορφn ι<αι μάλ10τα στnν πλέον " αγιωλωμένn " μορφn του : τα αρχεία που συν1στούν τους εθν1ι<ούς καταλόγους των παραμυθιών. ι<αι ε1δ1ι<ότερα του Καταλόγου των Ελλnνιι<ών Παραμυθιών που συνέστnσε με ατέλε1ωτ n υπομο νι1 ι<αι επψονn ο ι<αθnγιπnς τnς Λαογραφίας στο Πανεπ1στnμ10 Αθnνών Γεώργιο ς Μέγας nδn από το 19'34. Ατέλε1ωτες παραλλαγές των δ10φόρων παραμυθ1α1<ών τύπων συλλεγμένες από λαογράφου ς. δασι<άλους. φοιτnτές. καταταγμέ νε ς από τον Γ. Μ έγα σύμφ ωνα με τ ο ν Δ1εθνn Κατάλογο. Παραλλαγές κατά ι<α νόνα χωρίς κανένα συνοδευηκό σnμείωμα που να εξnγεί πώς. πότε. πού από πο1ον ειπώθnκαν αυτά τα παραμύθ1α. Δουλέψαμε γ1α αρι<ετά χρόνω με συναδέλφους πάνω σε αυτόν τον ανέκδοτο κατά λο γο '. πράγμα που σnμαίνε1 τnν επεξεργασία χ1λ1άδων δελτίων ιωταταγμένων κατά παραμυθ10κό τύπο. τnν παραβολrl των δελτίων με τα πρωτότυπα κείμενα. τnν α vά λυσπ των παραμυθ1ών σε μοτίβα και επε10όδ1α. τnν κωδικοποίnσn κα1 τnν παρουσίασn όλων των γνωστών παραλλαγών σύμφωνα με αυτnν τnν κωδικοποίnσπ. 1<01 στn συνέχε10 τον υπομνnμαησμό τους. δnλαδrl τnν σύνθεσn αυτών των δεδομένων 1<01 τ ον συσχεησμό τους με τα διεθνn για το κάθε παραμ ύθι δεδομένα. Μ1α δουλε1ά ατέλ ε 1ωτn. μεθοδ1κn κ01 στπν ουσία τnς ουτοπ11<n. αφού 01 π αραλλα γές ενός παραμυθιού είν01 στnν ουσία όσες 1<01 01 άνθρωπο1 που το γνωρίζουν. Μ1α δουλε1 ά ωστόσο που κατασκευάζε1 το εργαλείο. το οποίο επιτ ρέπει στον κάθε ερευνnτn να μπορεί να προσεγγίσει μέσα από το σύνολο των παραλλαγών ενός είδους του προφορ11<0ύ λόγου. το χαμένο νόnμα αυτών των δlnγnσεω ν. νόnμα που προϋποθέτουμε πως υπάρχει και πως κάπου έχε1 χαθεί. Όπως λέε1 ο Leνi -Strauss ( 1987: 228) " το να καταλαβαίνουμε τnν έννο10 ενός όρου σnμαίνε1 πάντοτε να τnν μετ ατρέπουμε μέσα στο σύνολο των συμφραζομένων του. Στnν περίπτωσn τnς προφορ1κnς λογοτεχνίας. τα συμφραζόμενα αυτά τα παρέχε 1. καταρχnν. το σύνολο των παραλλαγών. δnλαδrl το σύστnμα των συμβατοτnτων κα1 των ασυμβατοτnτων που χαρακτnρίζε1 το μετα τρ έψιμο σύνολο." Η ανά λυσn περ1εχομένου ενός παραμυθ ιαιωύ τύπου. n ενός παραμυθιού. συνίσταται στnν συνταγμαηκn ανάλυσn τnς αφnγnσnς σε επε1σόδ10 που ξετυλίγουν τnν πλοκn τnς από τnν αρχn μέχρ1 το τέλος. 1<01 τnν ανάδε1ξn των παραδε1γματικών σχέσεων των μοτίβων όλων των παραλλαγών που δ1αθέτουμε. Τα παραμυθ10κά μοτίβα είναι n πρώτn ύλn με τnν οποία πλάθοντ01 τα παραμύθ1α: αφnγnμαηκές μονάδε ς σταθερές (όπως γ1α παράδε1γμα: ο nρωας σκοτώνε1 τον δράκο. τα κόκκαλο του πεθαμένου θάβονται και επάνω τους φυτρώνε1 ένα δέντρο) που συνδέοντα~ με άλλες προιωμένου μ1α 1στορία να αποι<τnσε1 πλοι<n. Ή σύμφωνα με τον ορολογία που ε10nγαγε ο Προπ ( 1987) "είνα1 αφnγnμαηι<ές οντότnτες που συνδέουν μ1α αμετάβλnτn λειτουργία μ' ένα θεματ1κό υπόβαθρο κατάλλnλο να δ1εκπεραιώσε1 αυτnν τnν λωουργία". 01 μετασχnματ10μοί των παραμυθ1ών. n ύπαρξπ των παραλλαγών. καθώς και τα 1<01νά στο1χεία ανάμεσα στα παραμύθ1α οφείλονται σε αυτό το δομ1κό χαρα1αnρ1στικό των παραμυθ1ών: 01 παραμυθάδες κατασι<ευάζου ν τις αφnγnσεις το υ ς. χρnσψοπο 1ώντα ς αυτά ΠΡΟΦΟΡΙΙ<ΟΤΗΤΕΣ ~ τ

4 τα μοτfβα. όπως τα παιδιά παfζουν με τα τουβλάκια του μεκανό. και κάθε φορά κάνουν άλλο παιχνfδι. σύμφωνα με τον επιτυχnμένο παραλλnλισμό του C1. Bremond ( ). περfφnμου Γάλλου αφnγnματολόγου. Μια από τις πρώτες μου προσπάθειες ανάλυσnς περιεχομένου. (το 1984 στnν διπλωματικri μου εργασfα) εfχε να κάνει όχ1 με παραμύθια. αλλά με το γνωστό αφnγnματικό ελλnνικό τραγούδ1 τnς Μάνας τι~ς Φόνισσας. ένα τραγούδι πανελλriνιας εμβέλειας που συγκαταλέγεται από τους λαογράφους σης παραλογές. Μ1α μάνα σκοτώνε1 τον γ1ο τnς. όταν αυτός τnν βλέπε1 με τον εραστri τnς. Ι<όβε1 το παιδf ιωμμάηα. μαγειρεύε1 το συκωτάκ1 του κα1 το σερβfρε1 στον άντρας τnς το βράδυ να το φάει. Με τnν πρώτn πnρουν1ά το συκωτάκ1 τραγουδάε1 από το πιάτο: ':.4v είσαι Τούρκος φάε με, κι ΟΒριός απόταξέ με. κι αv είσαι ο πατέρας μου σκύψε και φι?.nσέ με : Ο πατέρας καταλαβαfνει η έχε1 συμβεf. σκοτώνε1 με παραδειγματικό τρόπο τn φόνισσα μάνα ( τnς κόβε1 το κεφάλι και το αλέθε1 στο μύλο και γfνεται το αλεύρι μαύρο και το νερό του μύλου κόκκ1νο γ1α να μάθουν όλο1 και όλες τα καθέκαστα. ri τnν κόβε1 κομμάηα και τnν ταί'ζε1 στα πουλιά να πάνε να το πούνε παντού κλπ.) Δεν ασχολriθnκα ξανά με τραγούδια. κα1 n ανάλυσn τnς Μάνας τnς Φόνισσας έμεινε στο στάδιο που μπορεf να τn φτάσε1 μια νεόιωπn ανθρωπολόγος. Ερμnνεfα του τύπου: φόνος. ενδοοικογενε1ακός κανιβαλ1σμός. εκδfκnσn του άντρα από τn γυναf κα του. απόρρ1ψn τnς μnτρότnτας. Η γυναfι<α που δυναμιτfζε1 εκεfνες ακριβώς ης λειτουργfες τnς που τnς επιτρέπουν να κατέχει αυτriν τnν τόσο κεντρ1κri θέσn του μετατροπέα τnς φύσnς σε πολιτισμό (από τn μια γεννάε1 παιδ1ά και τα κοινωνικοπο1εf. κα1 από τnν άλλn μετατρέπε1 με το μαγεf ρε μα τnν άψnτn τροφri σε τροφri κατάλλnλn για ανθρώπους). Σύντομα συνάντnσα τnν fδ1α aφriγnσn με τn μορφri παραμυθιού στον Δ1εθνri Κατάλογο των Παραμυθιώ ν των Aarne-Thompson. στnν κατnγορfα των Μαγ1κών Παραμυθιών με τον αρ1θμό ΑΤ 720. και τον διεθνri τfτλο My Mother slew ιηe. my Father ate me. The Juniper Tree. Το παραμύθι αυτό. διαδεδομένο σε όλn τnν Ευρώπn. από τον Βορρά ως τον Νότο. στnν Βόρεια και Νόηα Αφρικri. στnν Αυστραλfα. καθώς και στn Βόρεια Αμερικri (μάλλον έχει μεταφερθεf από τους Ευρωπαfους μετανάστες σε αυτές τ1ς εκτός Ευρώπnς περιοχές (Thompson.1977: ). Παρουσ1άζει τnν εξriς πλοκri: Μια μnτέρα. ri συχνά το κακό τnς υποκατάστατο. μια μnτριά. σκοτώνε1 για διάφορους λόγους το αγόρ1 τnς. το κομματιάζει και το μαγειρεύει ως εκ λεκτό έδεσμα. που το σερβf ρει στον άντρα τnς. Εκείνος το τρώε1. αλλά n αδελφούλα του θύματος μαζεύει τα κόκκαλο και τα θάβει κάτω από ένα δέντρο. το Juniper Τ ree του τfτλου του παραμυθιού. Τα κόκκαλο μεταμορφώνονται σε πουλάκι που κάθεται στο δέντρο. και από εκεf τραγουδάει το τραγουδάκι που καταγγέλλε1 τον φόνο. Η μαμά μου n κακούργα μ έσφαξε. Ο μπαμπάς μου μ έφαγε Η αδελφούλα μου έθαψε τα κόκκαλό μου ΠΡΟΦΟΡΙΙ<ΟΤΗΤΕΣ 3 2 i

5 Μα εγώ είμαι ακόμα ζωvταvός Το πουλάκι τραγουδάε1 το τραγούδι του σε διάφορους επαγγελματίες που του δίνουν κ άθε φορά και από ένα δώρο που το χ αρ ίζει στον πατέρα του κα1 τnν αδελφn τ ου. Όταν ένας μυλωνάς του χαρίζε1 μlα μυλόπετρα τnν αφnνει να πέσε~ πάνω στο κεφάλ1 τn ς μnτέρας του και τnν σκοτώνει Σε πολλές παραλλαγές το πουλάκι γίνεται ξανά αγόρι. και ζουν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. Το παραμύθ1 αυτό φαίνεται να είναι ένα από τα λfγα που δεν έχουν περάσει στnν γραπτn παράδοσn. παρά μόνο με τnν καταγραφn του και τnν έκδοσn του από τους αδελφούς Grimm ( 01 οποίοι άρχισαν να συλλέγουν 1<01 να δnμοσιεύουν γερμανικά λαϊκά παραμύθια από τις αρχές του l 9ου αιώνα). Ήταν εξάλλου από τα δnμοφιλέστερα παραμύθια στn συλλογn των Grimm. πράγμα που δnλώνει για μερ1κούς ερευνnτές ότι υπnρξε nδn πολύ δnμοφιλές και πριν το πέρασμά του στον γραπτό λόγο. Ήδn το τραγούδι του πουλ1ού πάνω από το δέντρο είχε κάνε1 τnν εμφάν10n του στον Φάουστ του Goethe το 18 Ο 9 ( Thompson l 9 7 7: 116) : n Μαργαρίτα n αγαπnμένn του Φάουστ. που έχει σκοτώσει το νεογέννnτο πα1δί τnς. το τραγουδάει στn φυλακn. τρελri από τnν απελπισία για τnν πράξn τnς. περιμένοντας τον θάνατο. Ακούει. λέε1. να τnς το τραγουδάνε αθέατο1 άνθρωποι που τnν κατnγορούν γlα το φόνο του πα1διού τnς: "μου τραγουδάνε το τέλος ενός παλ1ού παραμυθιού". Πολλοf αναγνώστες του Φάουστ (τόσο Γερμανοί όσο και Γάλλο1) θα αναγνωρίσουν έκπλnκτο1 το -:-ραγουδά1<1 και το παραμύθι. που το είχαν ακούσει ως παιδ1ά από τις νταντάδες τους ( Belmont 199'3 και 1999: 150). Είναι γνωστό πως τα λαϊκά παραμύθ1α στnν Κεντρ1κn Ευρώπn. πέρασαν από το στόμα των υπnρετριών κα1 των νταντάδων. που προέρχονταν κατά κανόνα από τον αγροτικό κόσμο. στα παιδιά των αστικών τάξεων που αυτές μεγάλωναν. Μια ολόκλnρn προφορικn παράδοσn. που πέρασε μέσα από τις αγράμματες αυτές γυναf κες. κα1 σnμάδεψε τα μικρά παιδιά. Αργότερα μερ1κά από αυτά τα πα1διά, ως εγγράμματοι ενnλικες πλέον. θα πλnθύνουν τις τάξε1ς των Γερμανών και Γάλλων λαογράφων. που θα καταγράψουν και θα δnμοσιεύσουν από τα μέσα του l 9ου αlώνα και μετά τα ευρωπαϊκά λαϊκά παραμύθ1α. Αυτός εfναι και ο λόγος για τον οποfο ορισμένα παραμύθια θα συνδεθούν έκτοτε με τnν παιδικn nλικfα. πράγμα που δεν συνέβαινε ασφαλώς με τέτοιο αποκλεισηκό τρόπο στις παραδοσιακές κο1νων fες ( Belmont 199' ). Τα παραμύθια αυτά (ο Κοντορεβυθούλnς. n Κοκκ1νοσκουφfτσα. ο Λύκος και τα Κατσικάκια. το Παραμύθ1 του Γ10υν fπερου) θεωρnθnκαν παραμύθ1α γlα πα1διά. Ο ι nρωές τους εfναι πα1διά n μικρά ζωάκια. και n Βασικn τους δlαφορά από τα άλλα παραμύθια εfναι όη τα πα1διά αυτά δεν μεγαλώνουν μέσα στnν ιστορfα. n και συχνά πεθαfνουν. Τα παραμύθια αυτά εfνα1 σύντομα και απλά στnν πλοκn τους, πρόκειται ωστόσο για τρομακηκές ιστορfες, όπου Οι nρωες πέφτουν θύματα φόνων. καν1βαλικών γευμάτων. καταδ1ώξεων. συνnθως από τα ενnλ1κα μ έλ n τnς οικογένειάς τους. Οι fδιο1 δε. δεν θα ενnλ1κ1ωθούν ποτέ: από τα παραμύθια αυτά λεfπει κατά κανόνα ο γάμος. το σύνnθες ευτυχές τέλος όλων των παραμυθιών ( Belmont 1999: 16'3). Το ΑΤ 720 συγγενεύε1 με έναν άλλο παραμυθιακό τύπο. τον ΑΤ 780 The Singing Bone. όπου πάλ1 ένας ενδοο1κογενε1ακός φόνος. καταγγέλλεται από τα κόκαλα του θύματος. 33 ΠΡΟΦΟΡ!ΚΟΤΗΤΕΣ 1

6 αφού ένας βοσκός φτιάχνει τnν φλογέρα του με ένα από αυτά: το κόκαλο τραγουδάει τnν ιστορf α του και καταγγέλλει τους φονιάδες συγγενεf ς του. Και αυτό το παραμύθι εfναι κυρf ως γνωστό σε όλn τn Δυτικn Ευρώπn με τnν μορφn τnς μπαλάντας. Όταν συνάντnσα τον ΑΤ 7 2 Ο στο αρχεfο των Ελλnνικών Παραμυθιών του Γ. Μέγα (Αγγελοπούλου. Μπρούσκου 1994: ). και τις δύο παραλλαγές του. προβλnματ fστnκα σχετικά με τnν σπανιότnτά του στον ελλαδικό χώρο. δεδομένου ότι n (δια ιστορfα nταν πασίγνωστn με τn μορφn τραγουδιού. Ίσως τελικά σκέφτnκα. να μnν χρειαζόταν σε αυτnν τnν κοινωνία n παραμυθιακn μορφn. αφού αυτό που nθελε να πει το παραμύθι το έλεγε το τραγούδι Μου φαινόταν ωστόσο. ότι κάτι σnμαντικό σnμαινε αυτn n δομικn σnμασία του τραγουδιού στις ευρωπαϊκές παραμυθ~ακές αφnγnσεις. Μnπως nταν συνδεδεμένn με το fδιο το νόnμα τnς αφnγnσnς : Και με ποιον τρόπο : Είχα όμως nδn αρχfσει να ασχολούμαι με άλλα πράγματα στnν ανθρωπολογία. και έτσι το ερώτnμα αυτό έμεινε αναπάντnτο. Τα χρόνια πέρασαν. και πέρασαν και από πάνω μου. Δύο από τις πλέον εμφανεfς επιπτώσεις τnς προϊούσnς nλικfας nταν αφενός n αυξανόμενn βαρεμάρα μου για τα όλο και πιο θεωρnτικά και χωρίς λόγο πολύπλοκα ανθρωπολογικά κεf μενα. και αφετέρου το αυξανόμενο ενδιαφέρον μου για τnν κnπουρικn. που φαfνεται να εμφανίζεται σε ανθρώπους μ~α ορισμένnς nλικf ας. Σκαλιστnρια. ποτιστnρια. σπόροι. χώματα. λουλούδια και τέτοια. Εμφανές δεfγμα ότι με πnραν τα χρόνω. αλλά και δεfγμα ωριμότnτας λέω συχνά στον εαυτό μου. Αλλά επειδrl εfμαι άνθρωπος των γραμμάτων και έχω συνnθfσει να λαμβάνω τn γνώσn μου εγγράφως. έπεσα με το κεφάλι στα βιβλία κnπουρικnς και βοτανολογfας. Στερνn μου γνώσn να σ εfχα πρώτn. Γιατί εκεf που νομίζεις ότι έχεις γυρίσει σελίδα. όντως τnν γυρίζεις, αλλά n νέα αυτn σελf δα σε γυρίζει πf σω από εκεί που nρθες. Με μια μόνο λέξn. Με μ~α μόνο λέξn γύρισα πfσω στο ΑΤ 7 20 και τn Μάνα τn Φόνισσα και στο κρυμμένο νόnμά τους. που τόσο τραγουδrlθnκε ανά τους αιώνες. τις χώρες και τους πολιτισμούς. αλλά δεν nξερα αιφιβώς ποιο nταν αυτό το νόnμα. Ι<αι n λέξn αυτn εfναι Γιουνίπερος. Αναζnτώντας έναν φυτό κατάλλnλο για εδαφοκάλυψn. που μnν χρειάζεται πολύ νερό και περιπο1nσn. ξανασυνάντnσα τον γιουνίπερο. Το Juniper Tree των παραμυθιών. Μαθαίνω λοιπόν από το λεξικό τnς βοτανολογfας (Mc Vicar 2005: ): ο γιουνfπερος. juniper communis. στα ελλnνικά άρκευθος n κοινn. κέδρος ( χωρ1ς σχέσn με τον κέδρο του Λιβάνου). κεδρομnλιά. αγριοκυπαρισσιά. πρατσάλι. n βράθυ. ανnκει στnν οικογένεια των Κυπαρισσιδών. Εfναι κωνοφόρο. αειθαλές με βελονοειδrl φύλλα. Κατάγεται από τnν περιοχn τnς Μεσογείου. και αναπτύσσεται παντού σε όλον τον κόσμο. Στον αρκτικό κύκλο. από τn Νορβnγfα ως τn Σιβnρfα και τον Καναδά. τnν Ευρώπn. τnν Βόρεια Αμερικn. τnν Κεντρικn Ασία. Το ποτό gin παίρνει το όνομά του από τους καρπούς του γιουνfπερου που του προσδfδουν το χαρακτnριστικό άρωμά του. Γνωστό για τις φαρμακευτικές του χρnσεις από τnν αρχαιότnτα μέχρι σnμερα. Πfστευαν ότι θεραπεύει δrlγματα φιδιών. ιωι ότι προστατεύει από τις λοιμώδεις ασθένειες όπως n πανώλn. Ένα εfδος του φυτού αυτού. το Juniperus Sabina ε{ναι γνωστό γ~α τις ιδιότnτες του αιθέριου ελαίου του καρπού του: εμμnναγωγό ( προκαλεf δnλαδrl αιμορραγία). εκτρωτικό neοφορ!κοτητεσ : 3 4

7 φάρμακο. γνωστό από τnν αρχωότnτα. κ01 δ10δεδομένο ευρέως σης παραδοσ1ακές 1<01νωνfες γ10 αυτnν τnν χρnσn. Όλα τα βοτανολογ1κά εγχεφfδ1α σnμε1ώνουν: δεν πρέπει να καταναλώνετ01 από εγκυμονούσες γυναf κες. Μαζf με τον απnγανο ( Ruta graνeolens). το πετροσέλ1νο (τον μαϊντανό). ο γ1ουν1περος. nταν από τα πλέον δ10δεδομένα εκτρωηκά φάρμακα στnν ελλnνικn 1<01νωνfα 6 καταθέτουν 01 10τροδ1ιωστές. που συχνά μέχρ1 τnν δεκαετfα του 4 Ο. αν1χνεύουν στο1χεfα του 01θέρ10υ ελαfου αυτού του φυτού σε γυναfκες που έχουν πεθάνε1 προσπαθώντας να αποβάλλουν κ01 κατά λάθος έχουν πάρε~ πολύ μεγάλn δόσn ( Μ. Παπαβασ1λεf ου κ01 Κ. Ηλ1άκn ). Ήξερα πλέον όη ο γ10υνfπερος δεν φυτεύτnκε σε αυτό το παραμύθ1 γ10 να ιωθfσε1 στο κλαρ{ του ένα πουλάκι 1<01 να κελαnδrlσε1 τnν πονεμένn 1στορf α του. Ο γ10υvfπερος. θα μπορούσαμε να πούμε όη εfνα1 n ιστορfα 1 Ι<ελαnδάε1 από μόνος του. Κω τπν 1στορfα μπορε{ να τnν καταλάβε1 πλrlρως όπο1ος ξέρε1 σε η χρnσιμεύε1 ο καρπός του δέντρου αυτού. Εfν01 n 1στορfα των γυνωκών που δεν θέλουν να γεννnσουν τα π01δ1ά που εγκυμονούν. που προσπαθούν να αποβάλλουν. Που προσπαθούν σε τελικn ανάλυσn να γυρfσουν πfσω στον άντρα τους το σπέρμα του. Στο φως αυτnς τnς ερμnνεfας. το παραμύθ1 αυτό εfνα1 ένας τρόπος να ε~πωθεf δnμόσια n προσπάθε10 των γυναικών να ελέγξουν τnν έκθεσn τους στον κfνδυνο τnς αθέλnτnς εγκυμοσύνnς που τους επιβάλλει ο σύζυγός τους. Ακόμα. fσως να πρόκειτ01 γ10 τnν αφnγnματ1κn διαχεf ρισn ενός διαχρον11<0ύ γυνωκεfου ονεfρου: τnς αποδέσμευσnς τnς αναπαραγωγnς από τnν σεξουαλ1κότnτα κ01 τn σεξουαλ1κn πράξn. όνεφο που όμως έχει στο1χfσει μαρτυρικό θάνατο σε πολλές από ης γυνα{κες που προσπάθnσαν να το επιτύχουν. Ακόμn κ1 αν n ιστορfα αυτn κατέλnξε παραμύθ1 γ10 παιδιά. που δεν μπορούσαν βέβωα να ξέρουν τ1 αιφιβώς σnμωνε. n εμμονn των παραμυθάδων ( κυρfως γυναικών) στο δέντρο αυτό. μπορεf να σnμαfνε1 μια συνενοχn. ένα κλεfσιμο του μαηού σε όσους ενnλικους. n μάλλον ενnλ1κες. μπορούν καταλαβαfνουν. Από τnν άλλn. το παραμύθι του γ1ουν1περου εfναι μια ιστορfα που προε1δοπο1εf. Εfν01 στnν ουσfα ένας κανον1σηκός ιδεολογικός λόγος 8 : ο nρωας τπς ιστορfας εfναι ένα αγέννnτο παιδf. που θα μπορέσει να γεννnθεf όταν θα τιμωρnθούν παραδειγμαηκά όλες οι γυναf κες που "ρfχνουν" τα παιδιά τους. Τόσο το ευρωπαϊκό παραμύθι. όσο 1<01 n ελλnνικn παραλογn. περ1λαμβάνουν τnν ημωρfα τnς φόνισσας μάνας. Και οι δύο προφορικές αυτές μορφές ελευθερώνουν ένα τραγουδιστό μnνυμα που φαfνετ01 να κυκλοφορε{ πιο εύκολα από ολόκλnρο το παραμύθ1. Δεν έχουμε δυστυχώς πλnροφορfες για ης πραγμαηκές συνθnκες τnς παράδοσnς/διάδοσnς αυτού του λόγου. παρά μόνον fσως τ1ς συνθnκες κάτω από ης οποfες τραγουδάει το τραγούδι n απελπ1σμένn Μαργαρfτα στον Φάουστ. Σ' αυτές ης ελάχιστες ενδεfξε1ς έρχετ01 να προστεθεf μια πολύημn μαρτυρfα γ10 τn xpnσn του τραγουδ10ύ τnς Μάνας τnς Φόνισσας κατά τnν τέλεσn των Αναστεναριών ακόμn και σnμερα. Η μαρτυρfα τnς Μφάντας Τερζοπούλου. σε ένα υπό δnμοσfευσn άρθρο τnς με τον τfτλο 'Ό1 θρnσκεfες των άθεων ανθρωπολόγων". το οποfο ε{χε τnν καλοσύνn να μου παραχωρnσε1 9 Η Τερζοπούλου λοιπόν εξετάζοντας τnν οργαν1κn σχέσn των τραγουδιών που λένε 01 Αναστενάρnδες με τnν τελετουργ{α τnν!δια. εξnγε{ όη ΠΡΟΦΟΡΙΙ<ΟΤΗΤΕΣ ι

8 αποτελούν "κατά κάποιο τρόπο τnν εξιστόρnσn του αρχικού μύθου. τnν συμβολικn ιστορfα των λατρευόμενων θεών ". 'Το πρώτο και πιο αντιπροσωπευηκό τραγούδι εfναι μια συρραφn από αποσπάσματα γνωστών παλιών αφnγnμαηκών τραγουδιών πανελλιlνιας διάδοσnς. κατάλλnλα επιλεγμένα από μια τεράσηα μουσικn δεξαμενιl. " Τ ονfζει ότι n επιλογn αυτn αποσπασμάτων φωτfζεται καλύτερα όταν γνωρfζει κανεfς ολόκλnρα τα τραγούδια από όπου αυτά προέρχονται και πως έτσι αποκαλύπτεται το νόnμα του πανnγυριού : κατά τnν Τ ερζοπούλου αυτό έχει να κάνει με τον θεραπευτικό του χαραιαnρα. κυρfως σχετικά με θέματα ατεκνfας. Ένα από τα αποσπάσματα αυτά προέρχεται από τn Μάνα τn Φόνισσα. που όπως και τα άλλα τραγούδια. διαπραγματεύεται τn " σχέσn του nρωα με τn μάνα του ". Σε μια από αυτές ης εμφανεfς ταυτίσεις μύθου και τελετουργίας, λέει n συγγραφέας, "τα τραγούδια αναφερόμενα στn δαιμονοποιnμένn αυτn σχέσn. αναπτύσσονται πάνω στο μοτίβο τnς κακιάς μάνας - διπολικn όψn τnς αυτεξούσιας γυναίκας. εκφράζοντας ίσως τnν αμφιθυμία των γυναικών απέναντι στο βασανιστικό αίτnμα τnς υποχρεωτικnς τεκνοποίnσnς." Βρfσιωυμε εδώ σ' αυτιίν τnν εθνογραφικn μαρτυρία και ερμnνεία. αυτό που μας λεfπει προκειμένου να ανασυστnσουμε τόσο το νόnμα του θέματος. όσο και τn λειτουργfα τnς προφορικnς εκφοράς του. Φαίνεται δnλαδιl πως τόσο το παραμύθι του Γιουνίπερου. όσο και το τραγούδι τnς Μάνας τnς Φόνισσας. εκφράζουν τnν ανάγκn να ειπωθεί δnμόσια αλλά και διακριτικά ένα απαγορευμένο και λογοκριμένο ζnτnμα: αυτό τnς αμφιθυμίας των γυναικών ως προς τn μnτρότnτα. Ένα ζnτnμα που προσφέρεται για μια εκτεταμένn μελλοντικn έρευνα. Κι όλα αυτά από μfα μόνο λέξn! 1 Τ ο πανόραμα αυτών των διαδρομών των παραμυθιών ξετυλίγε1 ο Stith Thompson στο κλασ1κό Βιβλίο του The Follaale ( ~. 1 0 δlεθνriς κατάλογος των παραμυθ1ών των Aarne 1<01 Thompson. The Types of the Folktale. Α classification and bibliography. είν01 μlα ιωτάταξn ενός τεράστιου αρ1θμού αφnγriσεων κατά παραμυθ1ακούς τύπους ( αφnγriσε1ς που παρουσ1άζουν σnμανηκές ομοιότnτες). 01 οποίο1 αριθμούντα1 με ένα αύξοντ01 κωδικό αρ1θμό ( ΑΠΟΟ γlα παράδειγμα) και 1ωτατάσσοντ01 σε θεμαηκές 1ωτ11γορίες. 1 Για μια αναλυηκri παρουσιάσn των θεωρnηκών προσεγγίσεων στn μελέτn του παραμυθ1ού Βλ. Αυδίκος Αυδίκος ( επιμ. ) Χατζnτάκn - Καψωμένου 2 Ο Ο 2. 'Βλ. για παράδειγμα τnν υποδειγμαηκri συλλογri παραμυθιών από αφnγnτές των νnσιών του Αιγαίου ( Καπλάνογλου 2 004) καθώς κ01 τnν παλαιότερn δουλε ι ά τnς Ιδιας σχετικά με τnν αφriγnσn των παραμυθιών ( Καπλάνογλου 2 Ο Ο 2 ). 'Βλ. στn Βιβλιογραφία Αγγελοπούλου. Μπρούσκου, 1<01 Αγγελοπούλου. Καπλάνογλου. Κατρ1νάκn. " Πολλά από τα Βότανα που θεωρούνται εμμnναγωγά χρnσιμοποιούντα1 1<01 ως εκτρωτ1κά ri και αφροδ1010κά, όπως σnμε1ώνε1 και ο θ. Παραδέλλnς ( 1995:52) στnν δ1ατριβri του για τnν μετατροπri τnς Βιολογικriς γέννnσnς σε κοινων1κri στnν παραδοσ10κri ελλ11ν1κri 1<01νωνία. rοπως ο μαϊντανός προσδiδε1 νέο νόnμα στnν 10τορία τnς Χρυσομαλλούσας. τnς Rapιιnzel 13 / ΠΡΟΦΟΡΙΙ<ΟτΗΤΕΣ 1 Ό

9 ( ΑΤ '31 Ο). τnς κόρnς ι<λεισμένnς στον πύργο: μ1α έγκυος γυνα1ι<α λαχταράει να φάε ι μαϊντανό που φυτρώνει μόνον στο περιβόλ ι τnς γειτόνισσας που ε1ν αι μάγισσα. Αυτn ζnτάει σ ε α ντάλλα γ μ α το παιδl που θα γεννnθε{: τnν Χρυσομαλλούσα. Ένα άλλο παραμύθι που προτ {θεμαι να μελετn σ ω π α ρά λ λnλα με αυτό του Γιουν{περου. 8 Με τnν σnμασ{α που αποδlδει στον όρο αυτό n Ε. Σκουτέρn -Διδασι<άλου στ nν ανάλυσn τnς για το παραμύθι "του κοριτσιού που nθελε να ΤΟ πάρει ο πατ έ ρας του " ( ΑΤ 51 ΟΒ). μια αφnγnσn για τnν αιμομιξ{α πατέρα - κόρnς. 9 Βλ. ως ει σ αγωγn στο Ιδιο θέμα και το άρθρο τnς 1διας ( Τερζοπούλου 2 004). Βιβλιογραφία Aarne. Α. and St. Thompson ( ) The Types of the Foll<tale. Α Classification and Bibliography. FFC Νο 184. Helsinl<i. Academia Scientiarum Fennica. ( 1 n έκδ ). Αγγελοπούλου Α.. Μπρούσκου Α. ( 1994) Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ Κατάλογος των Ελλnνικών Παραμ υ θιών Γεωργίου Μέγα 2. Αθnνα, ΙΑΕΝ. ΓΓΝΓ. ΚΝΕ. Εθν1κό Ιδρυμα Ερευ ν ών. Αγγελοπούλου Α.. Μπρ ο ύσκου Α. ( 1999) Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ Κατάλογος των Ελλnνικών Παραμυθιών Γεωργίου Μέγα 3. τεύχn Α και Β. Αθnνα. ΙΑΕΝ. ΓΓΝΓ. ΚΝΕ. Εθν1κό Ιδρυμα Ερευνών. Αγγελοπούλου Α.. Καπλάνογλου Μ.. Κατρ1νάκn Ε. Επεξεργασία παραμυθιαι(ών τύπων και παραλλαγών ΑΤ Κατάλογος τω ν Ελλnνικών Παραμυθιών Γεωργίου Μέγα 4. Αθnνα. ΙΑΕΝ. ΓΓΝΓ. ΚΝΕ. Εθν1κό Ιδρυμα Ερευνών. Αυδίιως Ε Το λαίί(ό παραμύθι. θεωρnτικές προσεγγίσεις. Αθnνα. Οδυσσέας. Αυδίκος Ε. ( επψ.) Από το παραμύθι στα κόμικς. Παρόδοσn και νεωτερικότnτα. Παιδαγωγ1κό Τ μnμα Νnπιαγωγών Δnμοιφίτιου Πανεπιστnμίου θράκnς. Αθnνα. Οδυσσέας. Belmont Ν. ( 199 '3 ) "(onte et enf ance. Α propos du conte Ma mere m a tut':. mon pere m a mange' ( ΑΤ 72 Ο)". Cahiers de Litterature Orale. Νο η : Belmont Ν. ( 1999) Poetique du conte. Essai sur le conte de tradition orale. Παρίσ1. Gallimard. Bremond CI. ( ) "Le meccano du conte". Magazine Litteraiι-e. Νο 150 : 1 '3-16. Ι<απλάνογλου Μ. ( 2002 ). Παραμύθι και αφnγnσn στnν Ελλάδα. Μ ι α παλιό τέχνn σε μια νέα εποχn. Αθnνα. εκδ. Πατάκn. Ι<απλάνογλου Μ. ( 2004). Ι<όκκινn κλωστn κλωσμένn. Λαiκό παραμύθια και αφnγnτές του Αιγαίου. Αθnνα. εκδ. Πατάκn. Le νi - Strauss CI. ( 1987) 'Ή δομn και n μορφn: σκέψε1ς γ~α ένα έργο του Β. Προπ". στο : Βλ. Προπ. Μορφολογία του παραμυθιού. Η διαμόχn με τον /( ΛεΒί Στρως και άλλα κείμενα. ( μεταφρ. Α. Παρίσn). Αθnνα. εκδ. Ι<αρδαμίτσα: 2 Ο 7-24 '3. Mc Vicar J. ( 2005) Ο κnπος με τα Βότανα. Αθnνα. εκδ.'ιριδα. Μέγας Γ. ( 1978) Το Ελλnνικό Παραμύθι. Αναλυτικός ιωτόλογος τύπων και παραλλαγών. κατά το σύστnμα Aarne-Thompson. Μύθοι Ζώων. Αθnναι. Δnμοσιεύματα του Κέντρου ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΕΣ ί 3 7

10 Ερεύνnς τnς Ελλnν1κnς Λαογραφίας. αρ ο τεύχος. Μπρούσκου Α. ( 199 2) "Ό Αυγερ1νός κ01 n Πούλ1α '. Ό Γ1άννος κ01 n Μαρ1ώ". Από το μύθο στο παραμύθ1". Εθνολογία, 1: Παπαβασ1λείου Μ. κ01 Ηλ1άκn Κ. ( ) " Επί ηνων περ1πτώσεων δnλnτnρ1άσεων δ10 βράθυος κ01 απnγάνου". Η εν Αθrίναις Ιατριι<rί Εταιρεία. Πρακτικά των συνεδρίων του έτους Αθnνα: Παραδέλλnς. θ. ( 1995) Από τn Βιολογικrί γέwnσn στnν κοινωνικrί. Πολιτισμικές και τελετουργικές διαστάσεις τnς γέννnσnς στον ελλαδικό χώρο του 19ου αιώνα. ανέκδοτn διδακτορ1κn δ1ατρ1βn. Πάντε~ο Πανεπ1στnμ10. Τμnμα Κο1νων1κnς Πολπ1κnς κω Κο1νων1κnς Ανθρωπολογίας. Προπ Β. ( 1987) Μορφολογία του παραμυθιού. Η διαμάχn με τον Κ ΛεΒί Στρως και άλλα κείμενα. ( μεταφρ. Α. Παρίσn). Αθnνα. εκδ. Καρδαμίτσα. Σκουτέρn -Δ1δασκάλου Ε. ( 1993). "Δ1nγnσ1ς έρωτος ανόμου ι<α1 νομίμου. Το παραμύθ1 γ~α το κορίτσ1 που ο πατέρας του nθελε να το πάρε~ ( ΑΤ 5108) ". Εθνολογία. 2: 2Ο Τερζοπούλου Μ. ( 2004) "Με τα τύμπανα κ01 τα όργ1α τnς μnτέρας: n γυν01κεία λαϊκn λατρεία ως πολπ1κn μεταφορά σε ένα συγκρουσ1ακό περ1βάλλον". στο: Χ. Βλαχούτσ1κου κα1 L. Kain-Hart ( επψ.). Όταν γυναίκες έχουν διαφορές. Αντιθέσεις και συγκρούσεις γυναικών στn σύγχρονn Ελλάδα. Αθnνα. εκδ. Μέδουσα: Τερζοπούλου Μ. ' Ό1 θρnσκείες των άθεων ανθρωπολόγων". άρθρο υπό έκδοσn. Thompson St. ( ) The Folktale. Uniνersity of California Press ( 1 n έκδοσn 194 6). Χατζnτάκn - Καψωμένου Χ Το νεοελλnνικό παραμύθι. Ινστπούτο Νεοελλnν1κών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τ ρ~ανταφυλλίδn). θεσσαλονίκn. 1 ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΕΣ 1 3 Q \_,)

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα Ε10 αγ ωγ1 κά Το δfπολο " προφορι κότnτ α - εγγραμ μα τοσύνn " α ποτελεf μ1α βασικri θεματικri στο χώ ρ ο των κοινωνικών και ανθρωπ ιστικών σπουδών. το οπο f ο αναλύεται μέσα από τις ποικfλες εκφάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

στο1χεία ( ε~δ1κά στnν περ10χn του Έβρου). γεγονός Αρβανπών ( νά κω τα καλά του συντnρnησμού) δ10κογραφία κα1 n ομο1όμορφn ραδ1οφων1κn στα ελλnν1κά).

στο1χεία ( ε~δ1κά στnν περ10χn του Έβρου). γεγονός Αρβανπών ( νά κω τα καλά του συντnρnησμού) δ10κογραφία κα1 n ομο1όμορφn ραδ1οφων1κn στα ελλnν1κά). Τα τραγούδ1α στnν αρβανίηκn γλώσσα κ1νούντ01. ως επί το πλείστον. στο μουσ1κό περ1βάλλον τnς περ1οχnς από τnν οποία προέρχοντω κω ταυτίζοντω με τα αντίστο1χα ελλnνόγλωσσα κα1 σε μερ1κές περ1πτώσε1ς με

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το πρώτο monoblock Air Conditioner Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το καινοτόμο WZ-ODESSEY κλιματιστικό δεν απαιτεί εξωτερικιi μονάδα σαν μια συμβατικιi

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΑ ΡΟΖΟΥ. Εμμανουέλα Κακαβιά ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος

ΑΒΑ ΡΟΖΟΥ. Εμμανουέλα Κακαβιά ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος ΑΒΑ ΡΟΖΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Εμμανουέλα Κακαβιά ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Τα φυλλαράκια Συγγραφέας Άβα Ρόζου Σειρα Παιδική λογοτεχνία Εικονογραφηση Εμμανουέλα Κακαβιά Copyright 2010 Άβα Ρόζου Πρώτη έκδοση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές...

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 1.... εξ ουρανού... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά... παίζει ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό]... πόρτα κλειστή... ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο...

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER 1 Α Ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο της Μ. Autism Resource CD v Resource Code RC115

Το βιβλίο της Μ. Autism Resource CD v Resource Code RC115 Το βιβλίο της Μ Γεια σας με λένε Μ. Είμαι 9 χρονών και μένω στο με τους γονείς μου και τα 2 αδέρφια μου, τον Γιάννη που είναι 10 και τον Βασίλη που είναι 3. Έχω κι ένα σκυλάκι που το λένε Κάντι και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε θα φανεί η Φανή

Πότε θα φανεί η Φανή ...... Πότε θα φανεί η Φανή Η συγγραφέας χαίρεται να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες της. Η διεύθυνσή της είναι: Αγίου Πολυκάρπου 51, Νέα Σμύρνη 171 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 9335830, FAX: 210 9351603 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Το τελευταίο όνειρο της γέρικης βελανιδιάς Κάπου σε κάποιο δάσος, εκεί στον λόφο που βρίσκονταν κοντά σε μια πλατιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Ξεκινώντας την εργασία θα θέλαμε να παραθέσουμε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής:

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής: Το σκηνικό μας: Μια γειτονιά με πολύχρωμα σπιτάκια και δυο τρία δέντρα. Το κεντρικό σπίτι είναι πιο μεγάλο από τα άλλα κι έχει μια πόρτα στο κέντρο. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν από ένα παράθυρο. Μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Σε αυτό το κείμενο υπάρχουν διάφορα κενά. Συμπληρώστε τα με τα κομμάτια του πίνακα γράφοντας δίπλα τον αριθμό που ταιριάζει. Προσοχή! Μόνο δέκα (10)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ) Μεσόγειος:Η λίµνη του Βυζαντίου

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ) Μεσόγειος:Η λίµνη του Βυζαντίου ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ) Μεσόγειος:Η λίµνη του Βυζαντίου Μετά τα τη βάφτιση του Ανθέµιου-Ισίδωρου, ο Θεόκλητος αποφάσισε να αποτραβηχτεί λιγάκι από ιππόδροµους και έντονες συγκινήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης

Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Β Τάξη Όνομα Ημερομηνία 1. Ακούω και γράφω GeΓεΓεγειαΓεξξηη... 2. Ακούω το τραγούδι Παπαγάλος και Πεπόνι (στην ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=lr3bas1jq20 ). Διαβάζω

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς. 1 Δεκεμβρίου. Αγαπημένη μου φίλη Ελένη,

Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς. 1 Δεκεμβρίου. Αγαπημένη μου φίλη Ελένη, Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς 1 Δεκεμβρίου Αγαπημένη μου φίλη Ελένη, Έλαβα το γράμμα σου και χάρηκα πολύ, γιατί φοβόμουνα πως με την αλλαγή της διεύθυνσης μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Ο Ιπποκράτης υποστηρίζει πως η τροφή μπορεί να γίνει και φάρμακο. Τα βότανα χρησιμοποιήθηκαν σε θεραπευτικές πρακτικές ως φαρμακευτικά είδη αλλά και ως φορείς της θεϊκής ευλογίας. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Συζητώντας με τον Χρήστο Δημόπουλο

Συζητώντας με τον Χρήστο Δημόπουλο Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 Συζητώντας με τον Χρήστο Δημόπουλο Ερώτηση 1η: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συγγραφέας; Χ.Δ.: Ο Ιούλιος Βερν Ερώτηση 2η: Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που διαβάσατε; Χ.Δ.: Πού να θυμάμαι;

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

τα παραμύθια των Grimm και τα ελληνικά αδερφάκια τους

τα παραμύθια των Grimm και τα ελληνικά αδερφάκια τους τα παραμύθια των Grimm και τα ελληνικά αδερφάκια τους με την παραμυθού Σάσα Βούλγαρη ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!!! 200 ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). εθν1κnς αρχnς ( Adorno 1 918 ). 01 "τόπο~" που συγκροτούντα 1 δ~α τnς μουσι

01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). εθν1κnς αρχnς ( Adorno 1 918 ). 01 τόπο~ που συγκροτούντα 1 δ~α τnς μουσι 01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - κονίζοντ01 από τnν φαντασία. nταν 01 κόρες τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). Από τα μέσα του 19 " 01ώνα n μουσ1κn μ~ας χώρας έχε1 γίνε1 μ~α πολπ1κn 1δεο λογία. με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

#Shooting: Στέφανος Δάνδολος: «Αν μπορούσα να ζήσω για πάντα ίσως να έκανα χωρίς φόβο πράγματα που με φοβίζουν»

#Shooting: Στέφανος Δάνδολος: «Αν μπορούσα να ζήσω για πάντα ίσως να έκανα χωρίς φόβο πράγματα που με φοβίζουν» #Shooting: Στέφανος Δάνδολος: «Αν μπορούσα να ζήσω για πάντα ίσως να έκανα χωρίς φόβο πράγματα που με φοβίζουν» Ο συγγραφέας Στέφανος Δάνδολος απαντά σε 20 ερωτήσεις της Νικολέτας Μακρή Πώς θα περιγράφατε

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ. Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος

Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ. Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος Ιστορίες που ζεις δυνατά Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος Στο τώρα Έχω δώσει τόσες υποσχέσεις που νομίζω ότι έχω χάσει το μέτρημα. Δεν είναι που λέω ψέματα όταν δεν τις τηρώ, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λέμε ΟΧΙ; Μάθε να γράφεις σωστά την πρώτη πρόταση.

Πώς λέμε ΟΧΙ; Μάθε να γράφεις σωστά την πρώτη πρόταση. Πώς λέμε ΟΧΙ; ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Άσκηση 1 2 3 Βάλε τα σημεία στίξης στο παρακάτω κείμενο. Ο λαγός και η χελώνα Μια φορά κι έναν καιρό μάλωναν η χελώνα κι ο λαγός για το ποιος είναι πιο γρήγορος Εγώ είμαι ο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου Antoine de Saint-Exupéry Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου 1 13 Ο τέταρτος πλανήτης ήταν αυτός του επιχειρηματία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που δεν σήκωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΝΚΑ ΧΕΚΕΡΙΜ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάνθη Καπλάνογλου Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περίληψη

Μαριάνθη Καπλάνογλου Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περίληψη Η λαογραφική έρευνα για το Παραμύθι και ο Κατάλογος των Ελληνικών Μαγικών Παραμυθιών Μαριάνθη Καπλάνογλου Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το παρόν κείμενο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Οι πρώτες μου σκέψεις Ο Οδυσσέας έφυγε και τώρα είμαι μόνη μου. Πρέπει να τα έχω όλα υπό έλεγχο Όμως, με τους μνηστήρες στα πόδια μου δε μπορώ άλλο!!! Πρέπει κάτι να κάνω γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Σπυριδούλα Μπέλλα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9/5/2017 Επικοινωνιακή ικανότητα γνώση ενός ομιλητή ως

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γ2. Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Ερατώ Παλαιολόγου, Κωνσταντίνα Ζηκούλη, Παναγιώτα Καπροΐτη

Τμήμα Γ2. Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Ερατώ Παλαιολόγου, Κωνσταντίνα Ζηκούλη, Παναγιώτα Καπροΐτη Πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» Τμήμα Γ2 Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Ερατώ Παλαιολόγου, Κωνσταντίνα Ζηκούλη, Παναγιώτα Καπροΐτη Οι μαθητές του τμήματος Γ2 με αφορμή τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Καλλιπάτειρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Το πρόγραμμα μας είχε ποικίλους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους. Εμπλέξαμε όλους

Διαβάστε περισσότερα