, ετεροτnτας. , συγχρονα. γλωσσ11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ", ετεροτnτας. , συγχρονα. γλωσσ11

Transcript

1 Μορφές δ1αχεf ρ1σnς τnς γλωσσ11<nς, ετεροτnτας στα, συγχρονα Βαλκάν1α Κωvστοvτίvος Τ σιτσιλίκης Επίκουρος καθnγnτnς. Πανεπ1στnμ10 Μακεδονίας ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 1 & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑ ΒΜΚΑΝΙΑ 1 Η γλωσσ1κn πο1κ1λότnτα πολλές φορές αποτελεf κρfσψο πεδfο εθν1κών ανταγων1σμών. κατά τn δ1άρκε1α των οποfων τα κράτn προσδοκούν τnν τελ1κn επικράτnσn με όχnμα τnν εσωτερ1κn ομογενοποfnσn. Η εδραfωσn τnς κραηκnς εξουσfας συσχετfζεται συχνά με τnν ανάδε1ξn ορισμένnς γλώσσας ως εθν1κnς n επfσnμnς. παfζοντας σnμαντ1κό ρόλο στn συγκρότnσn δ1ακρ~τnς εθν1κnς 1δεολογfας με πολλούς και δ1αφορεηκούς τρόπους ανά περfπτωσn. Εξάλλου. όπως έχε1 γράψε1 ο αεf μνnστος Τάσος Χρ10τfδnς. «n αξ1ακn δ1άστασn τnς γλώσσας περνάε1 μέσα από τnν 1στορf α κα1 υφfσταται πο1κfλες ανασnματοδοτnσε1ς " ( Χρ1στfδnς. 2 Ο Ο 7 ). Έχοντας μάλ1στα το μονοπώλ10 του γλωσσ1 κού σχεδωσμού. (Άντερσον 199 7, Λέκκας Labrie ) το κράτος επεμβαfνε1 αποφασ1σηκά στnν τύχn και τnν εξέλ1ξn των γλωσσών. 01 ενέργε1ες αυτές προέρχονται εν μέρε1 από πολ~τ1κές και κο1νων1κές δ1εργασfες και συχνά εfναι συνυφασμένες με ένα αfτnμα n μ1α δ1εκ δf κnσn. Έτσι. τα σχεηκά αιτnματα και 01 δ1εκδ1κn σε1ς ενδύονται νομ1κά με προϋπάρχον γλωσσ1κό δ1καfωμα n τεfνουν να αποκρυσταλλώσουν μ1α νέα σχεηκn έννομn σχέσn. Το «δ1καfωμα ". συνεπώς, θα πρέπε1 να γfνεται αντ1λnπτό ως μεταβλnτn νομ1κn έννο1α. απόρροια τnς ενέργειας πολλαπλών κα1 σύν θετων παραγόντων. Οι σχέσε1ς δ1εκδf κnσnς και αναγνώρ10nς μεταξύ με1ονοηκnς ομάδας κα1 κράτους εκδnλώθnκαν τα τελευταf α χρόνω με 1δ1αfτερn σφοδρότnτα στα Βαλ κάν1α. Πο10 όμως εfναι n συνεfδnσn τnς γλωσσ1κnς ταυ τότnτας κα1 πως μετασχnματfζετα1 σε στο1χεf ο του εθν1κού φαινομένου:όπως παρατnρεf nέλλn Σκοπε τέα «Δεν υπάρχε1 έτοψn συνταγn για τn σχέσn γλωσ σικnς και εθνικnς συνεfδnσnς μέσω του εθν1κι σμού ". Η δυσκολfα να μ1λr1σει κανεfς για γλωσσ1κn συνεfδnσn στα Βαλκάνια οφεfλεται στο γεγονός όη σπάν1α τnν συναντά κανεfς σε καθαρn μορφn. χωρfς δnλαδr1 τα nχnρά παράσ~τα τnς εθνικnς συνεfδnσnς ( Σκοπετέα ). θεωρεfτα1 φυσ1κό n 7

2 εθν1κn χεφαφέτnσn να συνοδεύετ01 από τnν γλωσσ1κn χεφαφέτnσn. n κατασκευn του έθνους από τnν κατασκευn τnς «δ1κnς του " γλώσσας. Η αντfλnψn όη n εθν1κn γλώσσα ε(ν01 n μnτρ1κn γλώσσα του έθνους εfν01 στn βάσn τnς ουσ1οκραηκn κ01 συνεπώς μ~α σχέσn αποκλε1σηκότnτας χαρακτnρfζε1 τn θέσn τnς μnτρ1κnς γλώσσας ως φυσ1κnς γλώσσας του έθνους: έτσ1 n γλώσσα πολπ1κοπο1εfτα1. κ01 το κράτος αδυνατεί να δ1αχε1 - ρ1στεί τnν πολλαπλότnτα ταυτοτnτων κ01 γλωσσών συχνά από τα ίδ1α άτομα. Στα Βαλκάν10 απαντώντ01 δ~αφορεηκά παραδεfγματα δ1αχείρ1σnς του γλωσσ11ωύ φ01 - νομένου από εθν1κn σκοπ1ά. Η ελλnν1κn περίπτωσn εμμένε1 στnν οθωμαν1κn παράδοσn του μ~λλέτ. Ενώ n σερβ1κn αναδε1κνύετα1 μέσα από τnν ρnξn με τnν εκκλnσ~ασηκn παρά δοσn τnς σλαβον1κnς οδnγώντας στο έθνος μέσω τnς γλώσσας. n ελλnν1κn γλώσσα έπε τ01 τnς ταυτοποίnσnς τnς με τnν ορθοδοξ ία. λόγω τnς χαοηκnς του ανομο10γένε1ας τnν αορ1στfα του ελλnν1κού κόσμου κ01 τnν 1δ1όρρυθμn ομο1ογένε1ά του μέσω τnς πα1δείας. Ο ρόλος του Ο1κουμεν1κού Πατρ1αρχε ίου συντέλεσε στnν απώλε1α τnς 1ερότnτας τnς ελλn ν1κnς γλώσσας. στnν οπο ία όφε1λέ (το Πατρ1αρχείο) τnν υπεροχn του στα χρ1σηαν1κά Βαλκάν10 υπέρ τnς εθν1κοποf nσnς τnς. Τέλος. 1δ1αfτερο παράδε1γμα αποτελεί n Τ ουρκfα. όπου n ίδρυσn του κράτους προβαfνε1 σε ρ1ζ1κές κ1νnσε~ς αποτίναξnς τnς οθωμαν1κnς κλnρονομ1άς. κατάργnσn αλφαβnτου. αποξένωσn από τnν 1ερn γλώσσα του κορανίου. ' Ηδn n οθωμαν 1 κn γλώσσα αυτον ομεfτ01 σταδ1ακά ως τέτο10 ενταγμένn στn οθωμαν1κn 1δεολογία του τανζιμάτ. Από τnν άλλn. n τουρκ1κn από το 1928 αναγεννάτ01 μέσα από τnν αντ1'λnψn τnς «επανασύνταξnς ". Η γλώσσα τnς αυτοκρατορίας ονομάζετ01 εκ των υστέρων αποκλε1σηκά «οθωμαν1κn " σε αvηδ1αστολrl προς τnν εθν1κn νέα «τουρκ1κn». αποσ1ωπώντας όη «τουρκ1κn» αποκαλούνταν n προ του 1850 «οθωμαν1κn " (B. Ersanlι ). Απέναντ1 στnν δυηκn πρόκλnσn. όπως εfπε ο Κοραnς. το ζnτούμενο εfνα1 πώς n γλώσσα θα γίνε~ όργανο μετακένωσnς του πολ1ησμού. του δυηκού Βέβα1α, στον οποίο αποβλέπουν όλα τα έθνn με τnν αφύπν1σn τους. Το ελλnν1κό γλωσσικό ζnτnμα παfρνε1 1δ10fτερο ενδ1αφέρον στα συμφραζόμενα των Οθωμανών Ρωμ1ών κ01 του «Ελλnν1κού Φ1λολογ1κού Συλλόγου» προς τα τέλn του 1 9ου 01ώνα στnν Κωνσταντ1νούπολn : n καθαρεύουσα γfνετ01 σnμαfα γ~α τους έλλnνες εθν1κ1στές (όπως ο Βασ1άδnς) ενώ n δnμοηκn γ~α τους υπέρμαχους του ελλnνοοθωμαν1σμού (όπως ο Στέφανος κ01 Αλέξανδρος Καραθεοδω ρnς. ο Ψυχάρnς κλπ. ) ( Δ. Σταματόπουλος Ο). Στον Βαλκαν1κό χώρο, τnν εποχn του ύστερου επαναπροσδ1ορ1σμού του «εθν 1 κού ζnτn ματος ". n γλωσσ1κn ταυτότnτα αποκτά 1δ10 ίτερn σnμασfα κ01 εμπλέκετα1 στον πόλεμο των γεωπολπ1κών ορ1οθετnσεων (Πεσμαζόγλου ).' Ετσ1. το οθωμαν1κό παρελ θόν παfζε1 σnμαfνοντα ρόλο γ~α τn θεώρnσn τnς σnμερ1νnς αντψετώπ1σnς των αλλόφω νων μουσουλμαν1κών πλnθυσμών των χρ1σηαν1κών κρατών. ' Ενα από τα κρfσψα στο1χεf α τnς συγκρότnσnς των σύγχρονων Βαλκαν1κών εθν1κ1σμών ε ίνα1 το γεγονός όη. ενώ σης άλλες ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες (Γαλλία. Ρωσία. Αυστροουγγαρία) n κυρfαρχn ομάδα ανέπτυσσε πρώτn τον δ~κό τnς εθν1κ10μό στnν πορεfα προς το εθν1κό κράτος. δ~αμορφώ νοντας nδn τn δ~κn τnς εθν1κn γλώσσα. στnν οθωμαν1κn αυτοκρατορία συνέβn το αντf- ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (""'\ & ΜΟ Υ ΣΙΚΗ )-οι< ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ \...,,)

3 στροφο: οι περιφερειακές εθνότnτες ανέπτυξαν πρώτες ριζοσπαστικά εθνικιστικά κινnμα τα με αποτέλεσμα τnν ίδρυσn εθνικών κρατών. ενώ n κυρίαρχn ομάδα τnς αυτοκρατο ρίας άρχισε να εκδnλώνει τελευταία δικό τnς εθνικό κίνnμα. δnλαδrl τον τουρκικό εθνι κισμό ( Todoroνa ). Στn φάσn διαμόρφωσnς των επί μέρους Βαλκανικών εθνικισμών n γλώσσα αποτέλεσε ιδιαίτερα θεμελιώδες δομικό στοιχείο για τnν οικοδόμn σn εθνικnς ταυτότnτας. Στον πόλεμο για τn γλώσσα εμπλέκεται με ιδιαίτερα άμεσο τρόπο το έτερο εθνοποιnτικό χαρακτnριστικό. δnλαδrl n θρnσκεία. γεγονός που αποκτά μεγαλύτερn δυναμικn στnν περfπτωσn που οι ομάδες αυτές έχουν και διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο. Εάν μια μουσουλμανικn μειονότnτα χρnσιμοποιεί μάλιστα και διαφορετικn (από τnν πλειοψnφfα) γλώσσα. τότε πιθανόν να έχουμε Βίαιn διευθέτnσn τnς σχέσnς μεταξύ τnς κυρίαρ χnς και τnς κυριαρχούμενnς οντότnτας. Το παράδειγμα των διάδοχων κρατών τnς Γιουγκοσλαβfας εfναι ιδιαfτερα αποκαλυπτικό: n εθνοθρnσκευτικn ετερότnτα. κλnρονομιά τnς υπό διάλυσn Γιουγκοσλαβίας. έπρεπε οπωσδrlποτε να επενδυθεf και με τnν αντf στοιχn γλωσσικn διαφοροποf nσn. Η περfπτωσn τnς σερβοκροατικnς εfναι ίσως n πιο χαρακτnριστικn για τις μεταστρο φές τnς γλωσσικnς μnχανικnς στον fδιο χώρο σε τόσο μικρό χρονικό διάστnμα. μέσα στn μάχn για τnν διαμόρφωσn νέων εθνικών γλωσσών και τnν αγωνfα για τnν αποταυτοποfnσn τους από τις άλλες μέχρι χτές ταυτόσnμες γλώσσες. Ενfοτε οι μελετnτές συγγραφείς εκφράζονται με ρομαντισμό για τnν αδιιωχαμένn ενότnτα τnς γλώσσας n με αμnχανfα σε κωμικοτραγικές καταστάσεις όταν n fδια γλώσσα πρέπει να διερμnνεύεται n να μεταφρά ζεται σε 2 n 3 σχεδόν παρόμοιες εκδοχές ( Bugarsl<i Jaksic ). Από το τέλος τnς επισnμοποfnσnς τnς γιουγιωσλαβικnς διάλυσnς. n πολεμικn για τις γλωσσικές νόρμες είναι κεντρικn. ενf οτε και εμφυλιοπολεμικn. καθώς κάποιες νόρμες. ιδιαfτερα στnν Βοσ νία θεωρούνται πιο πατριωτικές. ενώ και n επιλογn του αλφαβnτου παίζει Βασικό ρόλο στnν έκφρασn τnς εθνικnς ιδεολογfας. Πώς θα ονομαστεf n γλώσσα. «bosanski». όπως υποστnρfζουν οι ουνπαριστές n «bosnjacl<i». όπως υποστnρίζουν οι εθνικιστές: Έτσι και n πρώτn γραμματικn συντάσσεται το μέσα σε αντιπαράθεσn τnς εθνικιστικnς και τnς μετριοπαθούς τάσnς. Μάλιστα. σε ανώτερο κανονιστικό επίπεδο. το Σύνταγμα του 1993 αναφερόταν στnν «σερβοκροατικn" αλλά στnν πρώτn τροποποfnσn του. αναφέρε ται σε τρεις επf μέρους. «σερβικn". «κροατικn» και «Βοσνιαι<n». Αλλά και στnν Ρεπού μπλιιω Σέρμπσκα. τα πράγματα δεν nταν πιο εύκολα. ως προς τnν εκδοχn τnς σερβικnς που θα υιοθετούνταν ως επfσnμn. δnλαδrl n εκαβικn n n γιεκαβικn. Αρχικά. το n δεύτερn επισnμοποιnθnκε. όμως το n εκαβικn { επfσnμn και στnν Σερβία) επισnμοποιnθnκε με το επιχεfρnμα ότι όλοι οι Σέρβοι πρέπει να ενωθούν γλωσσικά. Ωστόσο το συνταγματικό δικαστnριο το 1998 αποφάσισε ότι n επιβολrl τnς εκαβικnς nταν αντι συνταγματικn και τελικά σnμερα και οι δύο μορφές εfναι ισότιμα επfσnμες. Στο Σύνταγμα τnς ( κροατο - μουσουλμανικnς) Ομοσπονδfας Βοσνfας - Ερζεγοβfνnς του επίσnμες είναι n Βοσνιακn και n κροατικn με λατινικό αλφάβnτο. ενώ στnν κροα τικn Herceg-Bosna χρnσιμοποιείται μόνο n κροατικn. Γενικά θα μπορούσε να πει κανεfς ότι στnν ομοσπονδfα σταδιακά συντελείται ο εκδυτικισμός και αποσερβισμός τnς Βοσνια - ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 9 & ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1

4 κriς από το όπου σπάν1ες λέξεις επιβάλλονται μέσω τnς σχολικriς διαδ ι κασ (ας ( Monnes1and 2 Ο ). Τέλος. στο πολυεθν1κό και αυτόνομο Μπρ(τσκο χρnσιμοποιούνται από το 2 Ο Ο Ο και οι τρεις επ!σnμες γλώσσες. Μπορε( ο γλωσσικός πόλεμος μεταξύ σερβικών. κροατικών και βοσνωκών να ε(χε αποτέλεσμα μια πολεμικri σύρραξnς αλλά στnν περ(πτωσn τnς πρώnν Γ10υγκοσλαβικriς Δnμο κρατ(ας τnς Μακεδον(ας ξέσπασε το 2ΟΟ1 ένας πραγματικός πόλεμος γω τn γλώσσα: n εμφύλια σύρραξn περ1στράφnκε γύρω από το α (τnμα αναθεώρnσnς του γλωσσ1κού νομι κού καθεστώτος τnς δεύτερnς σε πλnθυσμό εθνότnτας τnς χώρας. 01 μουσουλμάνο~ Αλβανο( δ~εκδlκnσαν κα1 εξασφάλισαν τnν επισnμοπο(nσn κατά περιοχri. με συνταγματι κri κατοχύρωσn. τnς «εθνικriς» τους γλώσσας. Αντ!θετα. οι Τούρκοι μουσουλμάνο~. εθνι κri μειονότnτα μέσα στn θρnσκευτικri μειονότnτα. απολάμβαναν riδn κατοχυρωμένα γλωσσικά δικαιώματα (για παράδειγμα: αμιγώς τουρκόγλωσσα σχολε(α). αλλά μολονότι δεν ενεπλάκnσαν ενεργnτικά στnν ένοπλn αντιπαράθεσn. ταυτ(στnκαν λόγω θρnσκε(ας με τnν αλβανικri πλευρά ( βλ. Perez 2003). Πιο τυχερο( οι Αλβανο( του Μαυροβουν(ου απολαμβάνουν τnν επ(σnμn καθιέρωσn τnς μnτρικriς τους γλώσσας. εδώ και πολλές δεκαετ(ες. γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε στnν αποφυγri ανάλογnς ένοπλnς σύγκρουσnς. Τέλος. γω ολοκλnρώσουμε τnν περιriγnσn στα Βαλκάνια. τα τουρκικά στn Βουλγαρ(α ε(ναι θεσμοθετnμένn γλώσσα τnς εκπα(δευσnς για τους Τούρκους μουσουλμάνους. ενώ στn Ρουμαν(α οι ολιγάρ1θμο1 Τούρκο~ μουσουλ μάνοι απολαμβάνουν περ1ορισμένων γλωσσικών δ~καιωμάτων. 'Ισως θα έπρεπε να συμφωνriσουμε με τον Καλβέ ότι n γλωσσ1κri πολπικri πρέπε1 να θεμελιώνεται στnν ανάλυσn των γλωσσ1κών αναγκών τnς κοινων(ας κα1 των κο1νων1κών λειτουργιών των γλωσσών ( Ca1νet ) και όχ1 να υποτάσσεται σε 1δεολογ ι κές επιταγές. Παράλλnλα. n διεθνοπολπ1κri κατάστασn και n ανάδυσn των γλωσσικών δ~καιωμάτων με τnν εφαρμογri κανόνων διεθνούς δικα(ου τε(νει στnν ομο10γενοπο(nσn μως ενι α(ας ευρωπαϊκriς έννομnς τάξnς. n οπο(α κουκουλώνε1 τις υπαρκτές εντάσε1ς και δεν παρεμβα!νει δομικά στον κρατικό ιδεολογικό nγεμον1σμό. Έτσ1. n γλωσσ1κri ετερότnτα αποτελε(. λ~γότερο ri περ1σσότερο. αντ1κε(μενο ρυθμιστι κών μέτρων. πολιτικών αντεγκλriσεων και μέσο οικονομ1κών και 1δεολογικών ανταγωνι σμών. Το ζnτούμενο δεν ε(ναι τελικά n υποχρεωτικότnτα τnς θεσμικriς προστασ(ας ri n καταστολri τnς γλωσσ1κriς ετερότnτας.'οπως παρατnρε( ο Χριστ(δnς ( ). «δεν ε(ναι τελικά n γλώσσα - ε(τε ως μονογλωσσ(α ε(τε ως πολυγλωσσ(α - που ενώνε1 ri χωρ( ζει. αλλά οι ιδέες». Αντ!θετα. το ζnτούμενο θα πρέπει να ε(ναι n θεσμικri κατοχύρωσn ενός περιβάλλοντος στο οπο(ο θα εξελ1χθε( ανεμπόδ1στα n γλωσσικri ανάπτυξn. μετατόπ1 - σn ri υποχώρnσn. στο μέτρο που τα φαινόμενα αυτά ορ(ζονται από τnν κο1νωνικri δυναμικri. με γνώμονα τον σεβασμό γ~α τnν ύπαρξn του διαφορετικού. Τα πράγματα ωστόσο δεν ε(να1 ευο(ωνα. Το οικουμενικό πρόταγμα τnς νεοτερικότnτας όπως διαμορφώθnκε μέσα από τnν σύγκρουσn του νέου με το παλαιό. δεν έλαβε το απε λευθερωτικό κοινων1κό περ1εχόμενο που ευαγγελlστnκε: ε~δικά στο γλωσσικό ζriτnμα ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Ι G 8. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

5 που μας ενδιαφέρει. n γλωσσικn ομοιογένεια ως ψnφfδα για τn δnμ ι ουργfα μιας νέας έλλογnς ο ι κουμενικότnτας μετατρέπεται σε πρόταγμα τnς γλωσσι κ nς «καθαρότnτας» του έθνους με τις συνακόλουθες άλογες φυλετικές συνδnλώσεις και τn Βfα που ενfοτε τις συνοδεύει ( Χριστfδnς. 2 Ο Ο 7 ). Κατά συνέπεια. n καταδf κn του εθνικισμού δεν έ χει νόnμα εάν δεν συνοδεύεται από ένα ανθρωποκεντρικό κοινωνικό πρόγραμμα. Η υπεράσπισn τnς γλωσσικnς ποικιλομορφfας και άρα υπερεθνικότnτας. στο όνομα του δικαιώματος τnς διαφοράς. θα πρέπει να αναζnτnσει ένα ευρύτερο κοινωνικό απελευθερωτικό όραμα που θα νοnματοδοτnσει τnν ενότnτα αλλά και τnν διαφορά. Διαφορετικά κινδυνεύε ι να εκφυ λιστεf σε γλωσσικό φολκλορισμό και αγοραfο κοσμοπολιτισμό. Βιβλιογροφίο: \ ΑΝΤΕΡΣΟΝ. Μ Φαντασιακές κοινότnτες. Μτφρ. Π. Χαντζαρούλα. Αθnνα : Νεφέλn. BOURDIEU. Ρ Π.ώσσα και συμβολικrί εξουσία. Μτφρ. Κ. Καψαμπέλn. Αθnνα : Α. Καρδαμfτσα. BUGARSKI. R «Γλώσσα και εθνικισμός στn Γιουγκοσλαβfα». Στο Ισχυρές -ασθενείς γλώσσες στnν ΕυρωπαϊκrίΈνωσn : Όψεις του γλωσσικού nγεμονισμού (Πρακτικά διεθνούς συνεδρfου. θεσσαλονf κn. Μάρτιος ). επιμ. Α. - Φ. Χριστfδnς, Ο 8 (αγγλικό κεfμενο, ). θεσσαλονfκn : Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσσας. BUGARSKI. R «Μετρώντας γλώσσες στα Βαλκάνια: n περfεργn αριθμnτικn τnς σερ Βοκροατικnς,,. Π.ώσσα. Κοινωνία. Ιστορία: Τα Βαλκάνια. Α.-Φ. Χριστfδnς ( επιμ.). Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσσας. θεσσαλονίκn. σ CALVET. L.-J «Περιφερειακές γλώσσες : Αυτές που τις μιλάμε και αυτές για τις οποίες μιλάμε». Στο Π.ώσσα. γλώσσες στnν Ευρώπn. επιμ. Α. - Φ. Χριστίδnς σε συνεργασfα με τnν Μ. Αραποπούλου Αθnνα & θεσσαλονίκn: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσ σας. JAKSIC. Β «Εθνικισμός και γλώσσα: μια Βαλκανικn εμπεφfα». Στο Ισχυρές -ασθεvείς γλώσσες στnν ΕυρωπαϊκrίΈνωσn : Όψεις του γλωσσικού nγεμονισμού (Πρακτικά διε θνούς συνεδρf ου. θεσσαλονί κn. Μάρτιος ). επιμ. Α. -Φ. Χρ ι στίδnς ( αγγλι κό κείμενο ). θεσσαλον ίκn: Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσσας. JAKSIC. Β «Η διάλυσn τnς Γιουγκοσλαβίας και n διάσπασn τnς γλώσσας», σ. 157 ΕΤΕΡ ΟΤΗΤΕ Σ & Μ ΟΥ ΣΙ Κ Η ΠΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Ι Ι

6 και τα δύο στο : Γλώσσα. Ι<οιvωvία. Ιστορία: Τα Βαλκάvια. Α. -Φ. Χριστίδnς ( επιμ. ). Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσσας. θεσσαλονίκn. σ LABRIE. Ν «L'analyse de l'amenagement linguistique». Στο Les minorites en Europe. επιμ. Η. Giordan Παρίσι : Kime. ΛΕΚΙ<ΑΣ. Π Το παιχvίδι με τοv χρόvο. Αθnνα: Ελλnνικά Γράμματα. PEREZ. Ι Power-sharing in the FYR of Macedonia after the Ohrid Framework Agreement and its impact on the Turkish community. in: ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ. Σ «Εθνοτικn " κάθαρσn " και γλωσσικn " καθαρότnτα "». Στο Ισχυ ρές -ασθεvείς γλώσσες στnv ΕυρωπαϊκnΈvωσn:Όψεις του γλωσσικού nγεμοvισμού ( Πρα κτικά διεθνούς συνεδρίου. θεσσαλονίκn. Μάρτιος 199 7). επψ. Α. - Φ. Χριστίδnς θεσσαλονίκn : Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσσας. POPOVIC. Α L Ίslam balkanique. Osteuropa-Institut an der Freien Uniνersitat Berlin. Balkanologische Veroffentlichungen. Βερολίνο. ΣΚΟΠΕΤΕΑ. Ε «Ο ι Έλλnνες και οι εχθροί τους». Στο Η ιστορία τnς Ελλάδας του 20ού αιώvα. τόμ. Α2. Αθnνα: ΒιΒλιόραμα. ΣΚΟΠΕΤΕΑ. Ε. 2 Ο 07. «Γλωσσικn συνείδnσn στα Βαλκάνια : 18ος - 2 Οός αιώνας». Γλώσσα. Ι<οιvωvία. Ιστορία: Τα Βαλκάvια, Α. - Φ. Χριστίδnς ( επιμ.). Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσσας. θεσ σαλονίκn σ. 29. ERSANLI. Β «Ονομάζοντας τnν τουρκικn γλώσσα πολιτικά», Γλώσσα. Ι<οιvωvία. Ιστορία: Τα Βαλκάvια. Α. -Φ. Χριστίδnς ( επιμ.). Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσσας. θεσσαλονίκn. σ. 115 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ. Δ «Από τον Κρατύλο στονέρδερο : το γλωσσικό ζnτnμα στnν Οθωμανικn Αυτοκρατορία,,. Γλώσσα. Ι<οιvωvία. Ιστορία: Τα Βαλκάvια. Α. - Φ. Χριστίδnς ( επιμ. ). Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσσας. θεσσαλονίκn. σ. 2 4 Ο. TODOROVA. Μ Βαλκάvια: Η δυτικn φαvτασίωσn. θεσσαλονίκn: Παρατnρnτnς. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ. Κ Το διεθvές και ευρωπαίί<ό καθεστώς προστασίας τωv γλωσσικώv δικαιωμάτωv τωv μειοvοτnτωv και n ελλnvικn έvvoμn τάξn. Αθnνα - Κομοτnνn : Α.Ν. Σάκ κουλας. ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ. Λ «Γλωσσικn nγεμονία και γλωσσικn συρρίκνωσn». Στο Ισχυρές ασθεvείς γλώσσες στnv Ευρωπαϊκn Έvωσn : Όψεις του γλωσσικού nγεμοvισμού ( Πρακτικά nμερίδας, θεσσαλονίκn. 2 5 Απριλίου ). επιμ. Α. -Φ. Χριστίδnς θεσσαλο νίκn : Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσσας. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ. Α. - Φ Γλώσσα. Πολιτικn. Πολιτισμός. Αθnνα : Πόλις. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ. Α. -Φ. 2 Ο Ο 7. «Πρόλογος,,. Γλώσσα. Ι<οιvωvία. Ιστορία: Τα Βαλκάvια. θεσσαλο νίκn : Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσσας MONNESL.AND. S «Η κοινωνιογλωσικn κατάστασn στn Βοσνία και ΕρζεγοΒίνn». Γλώσσα. Ι<οιvωvία. Ιστορία: Τα Βαλκάvια. Α. -Φ. Χριστίδnς ( επιμ. ). Κέντρο Ελλnνικnς Γλώσ σας. θεσσαλονίκn. σ ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ & ΜΟΥΣΙ Κ Η ΠΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Ι,-.C.ι,

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα Ε10 αγ ωγ1 κά Το δfπολο " προφορι κότnτ α - εγγραμ μα τοσύνn " α ποτελεf μ1α βασικri θεματικri στο χώ ρ ο των κοινωνικών και ανθρωπ ιστικών σπουδών. το οπο f ο αναλύεται μέσα από τις ποικfλες εκφάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

στο1χεία ( ε~δ1κά στnν περ10χn του Έβρου). γεγονός Αρβανπών ( νά κω τα καλά του συντnρnησμού) δ10κογραφία κα1 n ομο1όμορφn ραδ1οφων1κn στα ελλnν1κά).

στο1χεία ( ε~δ1κά στnν περ10χn του Έβρου). γεγονός Αρβανπών ( νά κω τα καλά του συντnρnησμού) δ10κογραφία κα1 n ομο1όμορφn ραδ1οφων1κn στα ελλnν1κά). Τα τραγούδ1α στnν αρβανίηκn γλώσσα κ1νούντ01. ως επί το πλείστον. στο μουσ1κό περ1βάλλον τnς περ1οχnς από τnν οποία προέρχοντω κω ταυτίζοντω με τα αντίστο1χα ελλnνόγλωσσα κα1 σε μερ1κές περ1πτώσε1ς με

Διαβάστε περισσότερα

01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). εθν1κnς αρχnς ( Adorno 1 918 ). 01 "τόπο~" που συγκροτούντα 1 δ~α τnς μουσι

01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). εθν1κnς αρχnς ( Adorno 1 918 ). 01 τόπο~ που συγκροτούντα 1 δ~α τnς μουσι 01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - κονίζοντ01 από τnν φαντασία. nταν 01 κόρες τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). Από τα μέσα του 19 " 01ώνα n μουσ1κn μ~ας χώρας έχε1 γίνε1 μ~α πολπ1κn 1δεο λογία. με

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ )

Κεφάλαιο 6. Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 4 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 19 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 6 Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ. 170 173) Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η Οθωµανική Αυτοκρατορία αντιµετώπισε πολλά προβλήµατα και άρχισε σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 22 - Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων. Ιστορία Γ Γυμνασίου. Μακεδονομάχοι Το αντάρτικο σώμα του Μελά

Ενότητα 22 - Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων. Ιστορία Γ Γυμνασίου. Μακεδονομάχοι Το αντάρτικο σώμα του Μελά Ενότητα 22 - Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Ιστορία Γ Γυμνασίου Μακεδονομάχοι Το αντάρτικο σώμα του Μελά Χρονολόγιο Τα Βαλκάνια υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το πρώτο monoblock Air Conditioner Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το καινοτόμο WZ-ODESSEY κλιματιστικό δεν απαιτεί εξωτερικιi μονάδα σαν μια συμβατικιi

Διαβάστε περισσότερα

. μουσικοί: Εν-τόπ101. , τουρκικnς. ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ. περιφέρειας. University of London.

. μουσικοί: Εν-τόπ101. , τουρκικnς. ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ. περιφέρειας. University of London. Εν-τόπ101. μουσικοί: ο ρόλος τnς, τουρκικnς ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ κεντρου και περιφέρειας Ιlοvογιώτης Ιlούλος υποψnφιος διδάκτωρ SOAS. University of London. επιστnμονικός

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματά σου; Τα δικαιώματα που έχεις επειδή είσαι άνθρωπος. Είναι κάτι που το δικαιούται κάποιος επειδή είναι άνθρωπος. Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

_ _scope7 1 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

_ _scope7 1 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 001-192_978-960-482-044-3_scope7 1 1 1821 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ Β ΤΟΜΟΣ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 001-192_978-960-482-044-3_scope7 5 5 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 4: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ. «Σώστε με από τους φίλους μου!»

18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ. «Σώστε με από τους φίλους μου!» 18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ «Σώστε με από τους φίλους μου!» Σο Ανατολικό ζήτημα, ορισμός Είναι το ζήτημα της διανομής των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία από τις αρχές του 18ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί στους μαθητές ότι το συγκεκριμένο δοκιμαστικό

Διαβάστε περισσότερα

δυνnτ1κότnτα 'Ακουσμα Τ μnμα Πολιτισμικnς Πανεπιστnμιο Αιγαfου Νίκος Μπουμπόρης Τ εχνολογf ας Επικοινωνfας,

δυνnτ1κότnτα 'Ακουσμα Τ μnμα Πολιτισμικnς Πανεπιστnμιο Αιγαfου Νίκος Μπουμπόρης Τ εχνολογf ας Επικοινωνfας, 'Ακουσμα ΚΟ δυνnτκότnτα Νίκος Μπουμπόρης Τ μnμα Πολιτισμικnς Τ εχνολογf ας και Επικοινωνfας, Πανεπιστnμιο Αιγαfου Ο nχος. π~στεύω. αναδεικνύει καταρχnν δύο βασικά ζnτnματα. Το πρώτο εfναι το ζnτnμα τnς

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' Ρωσικά Ι γραπτά 6/6/2017 8:00 10:00 2 Ρωσικά Ι προφορικά 6/6/2017 10:00 3 Σερβικά Ι γραπτά+προφ. 6/6/2017

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 5: Τουρκικός Εθνικισμός Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Βραχυγραφίες...13 Εισαγωγή: Οι µουσουλµάνοι της Ελλάδας την περίοδο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Βραχυγραφίες...13 Εισαγωγή: Οι µουσουλµάνοι της Ελλάδας την περίοδο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 Βραχυγραφίες...13 Εισαγωγή: Οι µουσουλµάνοι της Ελλάδας την περίοδο 1821-1912.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Πρώτο: Γεωγραφική κατανοµή και πληθυσµιακή δύναµη

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτισμική διαχιίρισn

Η πολιτισμική διαχιίρισn το l Μουσεfο ως Δ1αχειρ10τr1ς ι. 1 Πολ1τ1σμού: το παράδε1γμα 1 των Μουσεf ων Σύγχρονnς Τ έχνnς Ειρήνη ΙΊαπαδόκn επικοινωνιολόγος. επιστnμονικός συνεργάτnς ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου. Άρτα διδάσκουσα ( 407 180) στα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ο Όθων συνδιαλέγεται με τον έφιππο συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη που του ζητά την παραχώρηση συντάγματος Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' Βουλγαρικά Ι παλαιοί ΒΣΦΛ γραπτά+προφ. 7/6/2016 11:00 13:00+ 16 Σερβικά Ι παλαιοί ΒΣΦΛ γραπτά+προφ. 7/6/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο. Β' Εξαμήνο

Α' Εξάμηνο. Β' Εξαμήνο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' Τουρκικά Ι γραπτά + προφ. 30/8/2016 9:00 11:00+ 16 Ρωσικά Ι γραπτά 30/8/2016 09:00 11:00 6 Ρωσικά Ι προφορ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 1. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2 δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα Κεφάλαιο 1 Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2 Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ )

Κεφάλαιο 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ε Ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 4 Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ. 190 193) Το 1914 ξέσπασε στην Ευρώπη ο Α' Παγκόσµιος Πόλεµος. Η Ελλάδα, αφού οδηγήθηκε σε διχασµό

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 Τάξη: Γ Γυμνασίου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες Ώρα: 8:00-10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 152 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ. Μάθημα 4ο

Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ. Μάθημα 4ο Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ Μάθημα 4ο Ανατολικο ζητημα = η πολύπλοκη πολιτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή, κυρίως μετά τον 18ο αιώνα, ως αποτέλεσμα της παρακμής

Διαβάστε περισσότερα

Η βασιλεία του Όθωνα - Ο Ιωάννης Κωλέττης. & βασιλείας του Όθωνα

Η βασιλεία του Όθωνα - Ο Ιωάννης Κωλέττης. & βασιλείας του Όθωνα ΕΝΟΤ. Δ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ - ΚΕΦ. 1 Η βασιλεία του Όθωνα - Ο Ιωάννης Κωλέττης Μετά τη δολοφονία του Καποδιστρία, οι Μεγάλες υνάµεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) 1832 Επιλέγουν ως βασιλιά της Ελλάδας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ Η ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1909 ΩΣ ΤΟ 1914: πορεία προς τον αστικό µετασχηµατισµό και την εδαφική επέκταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ Η ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1909 ΩΣ ΤΟ 1914: πορεία προς τον αστικό µετασχηµατισµό και την εδαφική επέκταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ Η ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1909 ΩΣ ΤΟ 1914: πορεία προς τον αστικό µετασχηµατισµό και την εδαφική επέκταση 10 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ )

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 5 η ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 3 Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ. 186 189) Οι προσδοκίες, που καλλιέργησε στους υπόδουλους χριστιανικούς λαούς το κίνηµα των Νεοτούρκων το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 8: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' Εξαμήνου 23/1/2017 12:00 15:00 Κ-Μ Γραφειο Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘ ΑΜΦΙΘ 23/1/2017 9:00 12:00 Α-Ι μόνο για πρωτοετείς φοιτ. από Α έως Ι Σταματοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 21-23 Μαΐου 2015 Γεώργιος Βεϊκόπουλος Επίσημος μεταφραστής γαλλικής γλώσσας Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Επισήμων Μεταφραστών Υπουργείου Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1235 7 Δεκεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 1561/26 11 2015 πράξη του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ. Για την κοινωνική και ατομική κρίση στη σημερινή εποχή

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ. Για την κοινωνική και ατομική κρίση στη σημερινή εποχή ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ Για την κοινωνική και ατομική κρίση στη σημερινή εποχή 2 ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ Αγαπητοί φίλοι, Εδώ και καιρό παίρνω γράμματα από διάφορες χώρες που ζητούν εξηγήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός

Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός Λόης Λαμπριανίδης Οικονομικός Γεωγράφος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας http://www.uom.gr/rdpru

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΊΟ 6 Η γεωγραφία τns διαγενεακfis ανιαότπταs και n κατοικ1α: Ελλάδα και Ευράιnn

ΚΕΦΑΛΑΊΟ 6 Η γεωγραφία τns διαγενεακfis ανιαότπταs και n κατοικ1α: Ελλάδα και Ευράιnn ΚΕΦΑΛΑΊΟ 6 Η γεωγραφία τns διαγενεακfis ανιαότπταs και n κατοικ1α: Ελλάδα και Ευράιnn Αnne Lαferrere Πλάτων Τήνιοs θωμάs Γεωργιάδηs 6.1 Εισαγωγή Οι συνθήκεs κατοικίαs είναι κρίσιμο σπμείο τns ευπμερίας

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Ο Β Παγκόσµιος πόλεµος και οι µεταπολεµικές σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας ΠΗΓΗ Το πώς έβλεπε η αλβανική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ε\lω.i!jqy ΙΔpυΣn τοπrκου πapaιnpnιnprou ΠEPIBQ/v\ONIOS 4. Η ενσωμάτωσn τnς περιβαλλοντικής n Οδnγiα πλαiσιο για

ε\lω.i!jqy ΙΔpυΣn τοπrκου πapaιnpnιnprou ΠEPIBQ/v\ONIOS 4. Η ενσωμάτωσn τnς περιβαλλοντικής n Οδnγiα πλαiσιο για Τεύχος 60 ΟιΜΒΡΙΟΣ ΔΕ.ΚΕ:ΜΒΡΙΟΣ 2u ' ε\lω.i!jqy ΙΔpυΣn τοπrκου πapaιnpnιnprou ΠEPIBQ/v\ONIOS ΕΚΔΗΛΩΣΗ 8-9-2010 ΠΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελική Καλλία - Αντωνίου, Δρ. Νομικrίς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΡΟΜΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣ(ΟΛΟΓ)ΙΚΗ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Η ΚΟΙΝΗ ΡΟΜΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣ(ΟΛΟΓ)ΙΚΗ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 117. H κοινή Ρομανές και η ποικιλία των τσιγγάνικων γλωσσών των Βαλκανίων: από τη γλωσς(ολογ)ική μυθοπλασία στην εθνογενετική ιδεολογία, Α. Φ. Χριστίδης (επιστ. επιμ.) Γλώσσα, Κοινωνία, Ιστορία: τα Βαλκάνια.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλόττα. Θεωρείται κάπως περίπλοκο παιχνίδι λόγω μερικών σημαντικών εξαιρέσεων στους κανόνες βασικής ροής, αλλά αυτό το κάνει και ενδιαφέρον.

Πιλόττα. Θεωρείται κάπως περίπλοκο παιχνίδι λόγω μερικών σημαντικών εξαιρέσεων στους κανόνες βασικής ροής, αλλά αυτό το κάνει και ενδιαφέρον. Πιλόττα Εισαγωγή Η Πιλόττα είναι ένα πολύ δημοφιλές επιτραπέζιο παιγνίδι με τράπουλα που παίζεται με ιδιαίτερο τρόπο στην Κύπρο, αλλά παραδόξως, όχι ευρέως στην Ελλάδα. Η Πιλόττα μοιάζει αρκετά με το πολύ

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ . ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 4 Η πορεία προς τον πόλεµο ΘΕΜΑ 1ο Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean. ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.gr 1 Δραστηριότητα Πόσο διεθνοποιημένος είναι ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μακεδόνες στη Διασπορά. Οι ελληνικές παροικίες της Κεντρικής Ευρώπης Ουγγαρίας 17 ος 18 ος 19 ος αι.

Οι Μακεδόνες στη Διασπορά. Οι ελληνικές παροικίες της Κεντρικής Ευρώπης Ουγγαρίας 17 ος 18 ος 19 ος αι. Οι Μακεδόνες στη Διασπορά Οι ελληνικές παροικίες της Κεντρικής Ευρώπης Ουγγαρίας 17 ος 18 ος 19 ος αι. Η έλλειψη ασφάλειας και σταθερότητας λόγω της επέκτασης των Οθωμανών στα Βαλκάνια προκάλεσε τον 16

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Ορισμοί : Ανώτατο Συμβούλιο: σελ 160 σχολικού βιβλίου «η προσωρινή...αποκατασταθεί» Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905) : σελ 213 σχολικού βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Κουστένης Δόμνα Κόφφα Βασιλική Λάζου

Παναγιώτης Κουστένης Δόμνα Κόφφα Βασιλική Λάζου Οι συγγραφείς Ο Παναγιώτης Κουστένης είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών και του ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» του ιδίου ιδρύματος. Τα ερευνητικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα