παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 29/3/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ Προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου (υπόψη Γραφείου Υλικού) ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/ σας καταθέτουμε τις προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη όπου αναφέρεται η ποσότητα, το είδος και ο τρόπος διαχείρισης του ιματισμού. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Παίδων Παν.& Αγλαΐας Κυριακού ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ορισμοί Μεταφορά- Απομάκρυνση του ακάθαρτου ιματισμού από το Νοσοκομείο Οδηγίες προς τους εργαζόμενους στο χώρο των πλυντηρίων Πλύσιμο -Στέγνωμα-Σιδέρωμα του ιματισμού 4. ΥΛΙΚΑ Απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΥΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη ως προς το προσωπικό της να έχει Υγειονομική Κάλυψη από το ΙΚΑ και το προσωπικό να διαθέτει Βιβλιάριο Υγείας θεωρημένο από την Νομαρχία. 2. Η Εταιρεία και μόνο είναι υπεύθυνη έναντι τρίτων για αποδοχές, κρατήσεις, εισφορές και το Νοσοκομείο καμία ευθύνη δεν έχει έναντι αυτών και θα προσκομίζονται όποτε απαιτείται οποιοδήποτε έγγραφο (ΙΚΑ, Επιθεώρηση εργασίας κτλ) μαζί με το τιμολόγιο καταστάσεις ή στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτό. 3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό εκπαιδευμένο για την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου έργου. 4. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνοδεύουν την προσφορά τους με κάθε πληροφοριακό έγγραφο. 5. Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά, τα μηχανήματα που απαιτούνται για την πλύση του ιματισμού καθώς και τα οχήματα μεταφοράς παρέχονται από τον ανάδοχο. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνοδεύουν την προσφορά τους κάθε πληροφοριακό έγγραφο και όπου αυτό είναι δυνατόν με δείγματα, που μετά τη κατακύρωση του διαγωνισμού θα επιστρέφονται. 6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στους ασθενείς, συνοδούς, προσωπικό του Νοσοκομείου καθώς και στο προσωπικό του. Είναι ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα συνέβαινε στο προσωπικό του. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του νοσοκομειακού ιματισμού. 8. Σε περίπτωση καταστροφής του ιματισμού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Στοιχεία Απόδειξης Ανάλογης Εμπειρίας Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει ένα κατάλογο με τις συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου που έχει συνάψει τα τελευταία έτη αναφέροντας: Τον πελάτη. Δίνεται όνομα και τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας. Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν. Τον αριθμό του χρησιμοποιηθέντος προσωπικού ανά ειδικότητα. 2

3 Τον αριθμό και το είδος των μηχανημάτων και γενικότερα του εξοπλισμού που διετέθη κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών των συμβάσεών τους καθώς και επίσημων στοιχείων οικονομικής δραστηριότητας και επιφάνειας από τα οποία να προκύπτει ο κύκλος εργασιών και τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών. Ως συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου νοούνται οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος ιματισμού σε χώρους παροχής υγείας, νοσοκομεία. 2. Τεχνικός εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο (και τεχνικές προδιαγραφές) με όλα τα στοιχεία των μηχανημάτων και οχημάτων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Ονομαστική κατάσταση με τα υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, συνοδευόμενα από τα ενημερωτικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας (χημική σύνθεση, άδεια κυκλοφορίας, δελτίο δεδομένων ασφάλειας προϊόντος). Οι παρασκευαστές και οι προμηθευτές να είναι πιστοποιημένοι με το ανάλογο ISO, το οποίο θα ληφθεί υπόψη καθοριστικά στη αξιολόγηση της προσφοράς και η μη ύπαρξή του θα οδηγεί στην απόρριψη της προσφοράς. Το πιστοποιητικό πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς καθώς και για το προβλεπόμενο διάστημα ισχύος της και να υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση ή ανανέωση του σχετικού πιστοποιητικού δεν γίνονται δεκτές με συνέπεια η αντίστοιχη προσφορά να απορρίπτεται. 3. Στην αξιολόγηση της υποδομής της επιχείρησης θα συμβάλει η υποβολή καταστάσεων προσωπικού θεωρημένων από δημόσια αρχή κατά ειδικότητα, από την οποία θα αξιολογηθεί η δυνατότητα της εταιρείας να διαχειριστεί προσωπικό ανάλογου ή μεγαλύτερου μεγέθους με ικανό τρόπο. 4. Οι παραπάνω όροι είναι επί ποινής απόρριψης σε μη κατάθεσή τους. 3

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 4

5 ΟΡΙΣΜΟΙ Ακάθαρτος ιματισμός είναι ο ιματισμός που έχει χρησιμοποιηθεί έστω και μια φορά σε ασθενή ή σε προσωπικό: Χωρίς εμφανή σημεία λοίμωξης Με λοίμωξη χαμηλής μεταδοτικότητας Με λοίμωξη έναντι της οποίας η πλειονότητα του πληθυσμού είναι ανοσοποιημένη ( π.χ. παιδικές ασθένειες). Μολυσμένος ιματισμός είναι: Ο ιματισμός που είναι εμποτισμένος με αίμα ή με άλλα βιολογικά υγρά του σώματος. Ο ιματισμός που προέρχεται από ασθενείς με λοίμωξη τέτοια που να μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το προσωπικό και τους υπόλοιπους ασθενείς. Καθαρός ιματισμός: είναι ο ιματισμός που έχει υποστεί τη διαδικασία της πλύσης (πλύσιμο, στέγνωμα, σιδέρωμα) και δε φέρει κανένα ίχνος προηγούμενης χρήσης. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό από τον χώρο που θα του οριστεί από το νοσοκομείο, με δελτίο παραλαβής. Ο ιματισμός θα είναι σε σάκους συλλογής (π.χ. υφασμάτινους) καλά δεμένους. Συνιστάται η χρήση διπλού σάκου σε περίπτωση που ο πρώτος σάκος έχει διαρροή ή έχει λερωθεί και όταν κρίνεται απαραίτητη η χρήση του από την ΕΝΛ. Κατά τη μεταφορά του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό κατά περίπτωση, τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια, μπλούζα). Η μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού, από το χώρο συγκέντρωσης στο όχημα μεταφοράς, γίνεται με τροχήλατα καρότσια τα οποία πρέπει να είναι κλειστού τύπου με καπάκι (τα διαθέτει το νοσοκομείο). Ο ιματισμός θα ζυγίζεται κατά την παράδοση. Τα παραλαμβανόμενα είδη από τον ανάδοχο θα πρέπει να επιστρέφονται την επόμενη ημέρα, χωρισμένα ανά τμήμα, συσκευασμένα σε σάκους και θα τοποθετούνται στα ράφια της ιματιοθήκης. Το όχημα μεταφοράς του ακάθαρτου θα είναι διαφορετικό από το όχημα μεταφοράς καθαρού ιματισμού. 5

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Να χρησιμοποιούν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα (γάντια, ποδιά, σκούφος και μάσκα). Να πλένουν τα χέρια τους με νερό και υγρό σαπούνι. Θα πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών στο χώρο των πλυντηρίων. Προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη συσκευασία, την αποθήκευση, ή τη μεταφορά του καθαρού ιματισμού πρέπει ανά πάσα στιγμή, να διατηρεί την καλή υγιεινή των χεριών του. Να μη χειρίζονται τον ιματισμό υπάλληλοι με λύση της συνέχειας του δέρματος. Ο χώρος των πλυντηρίων και οι επιφάνειες εργασίας, θα πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά από σκόνη και χνούδια με τη χρήση απορρυπαντικού/ καθαριστικού και νερού Να αλλάζουν καθημερινά στολή εργασίας Να μη καταναλώνουν τρόφιμα και ποτά και να μην καπνίζουν στους χώρους των πλυντηρίων. ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος του πλυσίματος είναι να αφαιρεί τους ρύπους, τα μικρόβια, να καθιστά το ύφασμα ανίκανο να προκαλέσει ερεθισμούς και η όψη του να έχει ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα. Όλα τα πλυντήρια πρέπει να έχουν θερμόμετρα, που να δείχνουν την ακριβή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του κύκλου του πλυσίματος και δείκτες ελέγχου καλής λειτουργίας Το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο του ιματισμού πρέπει να προέρχεται από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση (γεώτρηση κλπ) θα πρέπει να προσκομιστούν από τον ανάδοχο βεβαιώσεις από αρμόδια υπηρεσία ή πιστοποιημένο εργαστήριο που να πιστοποιούν την καταλληλότητά του. Πρόπλυση. Συνίσταται αρχικά πρόπλυση του ιματισμού με κρύο ή χλιαρό νερό στους 35οC, το οποίο διεισδύει ευκολότερα στις υφασμάτινες ίνες και απομακρύνονται έτσι οι ρύποι και μειώνεται σημαντικά το μικροβιακό φορτίο. Ακολουθούν τρία ξεβγάλματα διάρκειας 3 το καθένα. Προτεινόμενη ποσότητα υγρού διπλάσια από το βάρος του ιματισμού. Ακολουθεί στύψιμο. Προσθήκη οικιακής χλωρίνης (50 150ppm) σε κρύο νερό, ξέβγαλμα 5 min. 6

7 Κύρια Πλύση. Πλύσιμο στους 71 ο C (και όχι πάνω από 90 ο C γιατί καταστρέφεται ο ιματισμός) για τουλάχιστον 25 λεπτά. Χρήση απορρυπαντικού και χλωρίνης σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Συνίσταται η χρήση μαλακτικού (άοσμου), το οποίο καθιστά τα υφάσματα πιο απαλά και ευχάριστα στον ασθενή, μειώνοντας το χνούδιασμα. Στέγνωμα- Σιδέρωμα. Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των μικροβίων. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται κατά το στέγνωμα και το σιδέρωμα μειώνουν ακόμα περισσότερο το μικροβιακό φορτίο. Τα σιδερωτήρια πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να σιδερώνουν σε θερμοκρασία κατάλληλη για τον τύπο του υφάσματος, χωρίς να προκαλούν φθορές στον ιματισμό. Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει και μετά το σιδέρωμα διότι η στοίβαξή του δημιουργεί αύξηση της υγρασίας. Ο ιματισμός του χειρουργείου πρέπει να πλένεται χωριστά από τον υπόλοιπο ιματισμό. Οι στολές εργασίας του προσωπικού πλένονται χωριστά και καλό είναι να πλένονται στην αρχή της ημέρας. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο του φρεσκοπλυμένου, καθαρού ιματισμού. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται παραμονή ρύπων ή /και παρουσία ξένων σωμάτων (τρίχες, πήγματα αίματος κλπ), ο ιματισμός παρακρατείται και ακολουθεί νέο κύκλο πλύσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του τμήματος από όπου εστάλη, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, επιστρέφεται δε εντός 24 ώρου. Επίσης ο ιματισμός που διαπιστώνεται ότι χρειάζεται επιδιόρθωση (σκισμένος), συσκευάζεται χωριστά και επιστρέφεται στο τμήμα ιματισμού του νοσοκομείου που θα μεριμνήσει για την επιδιόρθωση ή την απόσυρσή του. Το όχημα παράδοσης του καθαρού ιματισμού θα πρέπει να φέρει ράφια όπου θα τοποθετείται ο ιματισμός (ανά τμήμα). Αν η μεταφορά του ιματισμού γίνεται σε υφασμάτινους σάκους, αυτοί θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένοι (ή σε αδιάβροχες σακούλες). Τα ράφια όπου αποθηκεύεται προσωρινά ο καθαρός ιματισμός, θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας μικροβιοκτόνο διάλυμα. Τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό και μόνο πρέπει να φέρουν βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι είναι απολυμασμένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της απολύμανσης. Η βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. Στο όχημα παράδοσης θα πρέπει να υπάρχει αλκοολικό αντισηπτικό διάλυμα για την υγιεινή των χεριών των οδηγών. 7

8 Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο καθαρός ιματισμός θα τοποθετείται στα ράφια της ιματιοθήκης για να μπορεί να καταμετρηθεί από τον υπεύθυνο της ιματιοθήκης, παρουσία του αναδόχου. Χρόνος παραλαβής καθαρού ιματισμού 7 π.μ., χρόνος παράδοσης ακάθαρτου ιματισμού 10 π.μ. Κατά την παραλαβή καθαρού ιματισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει έντυπο με τον αριθμό των ειδών που παραδίδει ανά τμήμα. ΥΛΙΚΑ 1. Απορρυπαντικό σε κοκκώδη μορφή για πλυντήρια ρούχων. Το απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων να είναι κοκκώδους μορφής και ομοιόμορφης εμφάνισης. Στη σύστασή του, θα πρέπει να περιέχει σύνολο επιφανειοδραστικών ουσιών όχι λιγότερο από 15%, σαπούνι 0,8-2%, ένζυμα, λευκαντικό παράγοντα, φωσφορικές ενώσεις >12%, πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, υγρασία <9%, ph υδατικού διαλύματος 1% 9-11 και αποσκληρυντικό παράγοντα. Θα πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή, να απομακρύνει τελείως ρύπους πρωτεϊνικής φύσης π.χ. αίμα, να επαναφέρει την αρχική λάμψη και φρεσκάδα, να προστατεύει το πλυντήριο και τα υφάσματα από φθορές και επικαθίσεις αλάτων, τα λευκαντικά συστατικά του να δρουν ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το απορρυπαντικό θα πρέπει να διαλύεται εύκολα στο νερό, να μην συσσωματώνεται όταν το νερό διέρχεται μέσα από την ειδική θήκη εναπόθεσής του και να είναι χαμηλού αφρισμού. 2. Οικιακή χλωρίνη. Η οικιακή χλωρίνη θα πρέπει: Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και να περιέχει όχι λιγότερο από 5% υποχλωριώδες νάτριο ( ppm ολικό διαθέσιμο υπόλειμμα χλωρίου). 3. Μαλακτικό υγρό για πλυντήρια ρούχων. Το μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων θα πρέπει: Να είναι άοσμο, να περιέχει άριστα μαλακτικά συστατικά τα οποία θα είναι βιοδιασπώμενα, να κάνει τα υφάσματα μαλακά, αφράτα διευκολύνοντας το σιδέρωμά τους, να περιποιείται και να προστατεύει τις ίνες των ρούχων. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του παρεχόμενου επιπέδου καθαριότητας του ιματισμού θα διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από: Τον Προϊστάμενο του Ιματισμού / Επιστασίας σε καθημερινό επίπεδο 8

9 Την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Τις Προϊστάμενες των Τμημάτων, Ειδικών Μονάδων και Χειρουργείων. Ο Προϊστάμενος του Ιματισμού ελέγχει αν επιστρέφεται ακέραιη η ποσότητα και ανέπαφος ο ιματισμός που παραδόθηκε ανά είδος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΥΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ (ΣΕΤ ΜΠΛΟΥΖΑ- ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΕΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΕΘ ( μπλούζαπαντελόνι) ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΑΝΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΓΑΖΩΤΑ ΗΜΙΣΕΝΤΟΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ (μικρές-μεγάλες) ΘΗΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΧΙΣΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΡΙΠΙΔΟΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΙΣΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (μπλούζα- παντελόνι) Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σαμαρά Αικατερίνη Παπαϊωάννου Αναστασία Καλιάμη Παναγιώτα 9

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας ΑΓΑ: ΩΘΑ046907Σ-Β0Λ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Υαληά, 30-10-2014 Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας Σατ. Κωδ. : 73300 Αξ. πξση. 20487 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 21-4-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 11533 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο.6 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο.6 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006 ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο.6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006 Με την ευγενή παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κειμένων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προς: Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συχνότητα εργασιών καθαρισμού Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Συγκεκριμένα οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται ως εξής: Υαλοπίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Αθήνα 2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Αθήνα 2002 ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα