Υπηρεσι ες πλυσι ματος και στεγνου καθαρισμου ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσι ες πλυσι ματος και στεγνου καθαρισμου (98310000-9)"

Transcript

1 Υπηρεσι ες πλυσι ματος και στεγνου καθαρισμου ( ) Προϋπολογισµός ,59 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Εγκαταστάσεις πλυντηρίων αναδόχου Εταιρείας. 1. Oι εγκαταστάσεις του αναδόχου πρέπει να πληρούν τις σχετικές Υγειονοµικές ιατάξεις και τις ιατάξεις του Υπουργείου Βιοµηχανίας. 2. Οι εγκαταστάσεις των πλυντηρίων πρέπει να είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν αρχιτεκτονικά το διαχωρισµό των χώρων καθαρού και ακάθαρτου ιµατισµού και να υποστηρίζονται από τον κατάλληλο εξαερισµό. 3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις του, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές ιατάξεις. 4. Επιβάλλετε διαρρύθµιση των εγκαταστάσεων σε 3 ζώνες 1) ζώνη παραλαβής - προσωρινής αποθήκευσης διαλογής ακάθαρτου ιµατισµού 2) ζώνη πλυντηρίων στεγνωτηρίων 3) ζώνη σιδερωτηρίων διπλώµατος αποθήκευσης καθαρού ιµατισµού. 5. Πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού, εγκαταστάσεις για το πλύσιµο των χεριών και ντους. 6. To πάτωµα του χώρου να είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό υλικό ώστε να διευκολύνεται η καθαριότητα και απολύµανση. 7. Ο χώρος πρέπει να καθαρίζεται µε βάση περιοδικό πρόγραµµα, µε έµφαση στα υψηλά και δυσπρόσιτα σηµεία, ώστε να ελέγχεται η συγκέντρωση σκόνης. 8. Ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει ανάλογα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τη συνεργασία του µε συνεργείο µυοκτονίας απεντόµωσης και την ανάλογη δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις των πλυντηρίων σιδερωτηρίων. 9. Τα µηχανήµατα καθαρισµού να είναι τελευταίας τεχνολογίας, αυστηρών προδιαγραφών ( αυτοποιηµένα πλυντήρια, σιδερωτήρια ). 10. Η χρήση και συντήρηση των πλυντηρίων θα γίνεται µε τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή. 11. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να αερίζονται πολύ καλά. 12. Αρµόδια επιτροπή του Νοσοκοµείου που θα διενεργήσει το διαγωνισµό, µπορεί να µεταβεί στις εγκαταστάσεις του αναδόχου για να ελέγξει εάν τηρούνται οι ζητηθείσες προδιαγραφές. Επίσης µετά την ανάληψη του έργου. η Ε.Ν.Λ. / ο Ε..Υ καθώς και η επιτροπή που θα οριστεί για την παρακολούθηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, µπορούν κατά βούληση να προβούν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων του αναδόχου και της συνολικής διαχείρισης του ιµατισµού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει το έργο χωρίς να προβάλει αντιρρήσεις και να συµµορφώνεται µε τυχόν παρατηρήσεις.

2 Β. Αποµάκρυνση ακάθαρτου-µολυσµατικού ιµατισµού. 1. Η ανάδοχος εταιρεία θα παραλαµβάνει τον ακάθαρτο και µολυσµατικό ιµατισµό από τα κατά τόπους τµήµατα του Νοσοκοµείου. 2. Η παραλαβή, µεταφορά προς και από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου θα γίνεται µε ευθύνη, έξοδα, προσωπικό και µεταφορικά µέσα του ιδίου. 3. Κατά τη µεταφορά του ακάθαρτου ή µολυσµένου ιµατισµού πρέπει οπωσδήποτε να χρησιµοποιούνται από το προσωπικό κατά περίπτωση, τα απαραίτητα προστατευτικά µέσα ( γάντια, µάσκα, µπλούζα ). 4. Η αποµάκρυνση του ακάθαρτου ιµατισµού ( όπως και η παροχή καθαρού ) θα γίνεται 7 φόρες την εβδοµάδα, η αποµάκρυνση του ακάθαρτου θα γίνεται π.µ, παρουσία και υπαλλήλου από το τµήµα ιµατισµού. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση του καθαρού ιµατισµού αποτελεί παράβαση των όρων της σύµβασης. 5. Η τοποθέτηση του ακάθαρτου ιµατισµού θα γίνεται µέσα σε ειδικούς υφασµάτινους σάκους καλά κλεισµένους και στεγανούς ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές. Οι σάκοι παραλαβής του ακάθαρτου ή µολυσµένου ιµατισµού θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο. 6. Οι σάκοι µε τον ακάθαρτο ιµατισµό φορτώνονται σε τροχήλατο όχηµα προκειµένου να µεταφερθούν στο αυτοκινούµενο µεγάλο όχηµα. Το τροχήλατο αυτό όχηµα θα προσκοµίζεται από τον ανάδοχο. 7. Ο µολυσµένος ιµατισµός φέρει ειδική σήµανση ( κατάλληλη αυτοκόλλητη ετικέτα )και µάλιστα σε διπλούς σάκους ( νάιλον χρώµατος κίτρινου )για τυχόν διαρροές. 8. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται χωρίς να προβάλει αντιρρήσεις, να παραλάβει τον ακάθαρτο ιµατισµό που φέρει την ένδειξη << µολυσµένος >>, δηλ. που είναι εµποτισµένος µε αίµα και άλλα βιολογικά υγρά, καθώς και αυτός που προέρχεται από ασθενείς µε λοίµωξη τέτοια που να αποτελεί δυνητικό παράγοντα κινδύνου για το προσωπικό και τους υπόλοιπους ασθενείς. Κάθε άρνηση του αναδόχου για την παραλαβή τέτοιου ιµατισµού θα τιµωρείται µε ανάλογη οικονοµική ρήτρα ( 1% ) επί της συµβατικής δαπάνης. Γ. ιαλογή και χειρισµός του ακάθαρτου ή µολυσµένου ιµατισµού στο χώρο των πλυντηρίων. 1. H διαλογή του ακάθαρτου ή µολυσµένου ιµατισµού, να γίνεται στο χώρο των πλυντηρίων µε την λήψη κατάλληλων προφυλάξεων. 2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν εισάγει τον ακάθαρτο ιµατισµό να κάνει ένα υποτυπώδη διαχωρισµό των πολύ ακάθαρτων από τα λιγότερα και να τα πλένει χωριστά.επίσης πριν την πλύση να αφαιρει τυχόν εµφανή στερεά υπολείµµατα ( κόπρανα, τρίχες κ.λ.π ). 3. Η διαλογή να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην αναταράσσεται ή να τινάζεται και να δηµιουργείται σκόνη.

3 . Πλύσιµο στέγνωµα σιδέρωµα 1. Το πλύσιµο και το σιδέρωµα θα γίνεται και τις 7 µέρες της εβδοµάδας. 2. Το πλύσιµο στοχεύει στην αφαίρεση των ρύπων, έτσι ώστε ο ιµατισµός να είναι ασφαλής από υγιεινής άποψης και η όψη του να είναι ευχάριστη αισθητικά. 3. Τα πλυντήρια πρέπει να διαθέτουν θερµόµετρα που να δείχνουν την ακριβή θερµοκρασία κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου πλυσίµατος και δείκτες έλεγχου καλής λειτουργίας. 4. Το νερό που χρησιµοποιείται για το πλύσιµο του ιµατισµού πρέπει να προέρχεται από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.σε αντίθετη περίπτωση ( γεώτρηση κ.λ.π ) θα πρέπει να προσκοµισθούν από τον ανάδοχο βεβαιώσεις από αρµόδια υπηρεσία ή πιστοποιηµένο εργαστήριο, που θα πιστοποιούν την καταλληλότητα του. 5. ΠΡΟΠΛΥΣΗ. Συνιστάται αρχικά πρόπλυση του ιµατισµού µε κρύο ή χλιαρό νερό στους 35 βαθµούς C, το οποίο διεισδύει ευκολότερα στις υφασµάτινες ίνες και αποµακρύνονται έτσι οι ρύποι και µειώνεται σηµαντικά το µικροβιακό φορτίο.ακολουθούν τρία ξεβγάλµατα διαρκείας 3 το καθένα. Προτεινόµενη ποσότητα υγρού διπλάσια από το βάρος του ιµατισµού. Ακλουθεί στύψιµο. Προσθήκη οικιακής χλωρίνης ( ppm ) σε κρύο νερό, ξέβγαλµα 5min. 6. ΚΥΡΙΑ ΠΛΥΣΗ. Πλύσιµο στους > 71βαθµους C ( και όχι πάνω από 90 βαθµούς C γιατί καταστρέφεται ο ιµατισµός ) για τουλάχιστον >25 λεπτά. Για µάλλινες ακρυλικές ή άλλα ευαίσθητα ρούχα η θερµοκρασία να ρυθµίζεται ανάλογα ( στους 40 βαθµούς C ). Χρήση απορρυπαντικού και χλωρίνης µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας ( στην προβλεπόµενη συγκέντρωση ). Επίσης και χρήση λευκαντικού παράγοντα µε βάση το οξυγόνο. 7. Συνίσταται χρήση µαλακτικού ( άοσµου ), το οποίο καθιστά τα υφάσµατα πιο απαλά, ευχαρίστα στον ασθενή, µειώνοντας το χνούδιασµα και αφήνει στο ιµατισµό µια επίστρωση που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη µικροβίων. 8. Όλα τα απορρυπαντικά, λευκαντικά,απολυµαντικά και µαλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο, θα πρέπει να είναι σκευάσµατα µε την ανάλογη έγκριση του Γενικού Χηµείου του Κράτους. Μάλιστα ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τόσο κατάσταση των χρησιµοποιούµενων σκευασµάτων µε τις ανάλογες εγκρίσεις όσο και δείγµα αυτών για αξιολόγηση από την επιτροπή που θα διενεργήσει το διαγωνισµό. 9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβληµα που οφείλεται σε κάποιο από τα χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα ( ανεπαρκής καθαρισµός, φθορά, ξέβαµµα, αλλεργία, ερεθισµός ), το Νοσοκοµείο µπορεί να ζήτηση την άµεση αντικατάσταση. 10. Ο καθαρός ιµατισµός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν ποιο γρήγορα διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθέσεις παράγοντα ανάπτυξης µικροβίων. 11. O πλυµένος ιµατισµός θα οδηγείται στις εγκαταστάσεις του σιδερωτηρίου υποχρεωτικά µε κυλιόµενους ιµάντες ή τροχήλατους καθαρούς κάδους.

4 13. Ο ιµατισµός του χειρουργείου να πλένεται σε χωριστή πλύση. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο είδος ιµατισµού µε βαρύ µικροβιακό φορτίο. 14. Οι στολές εργασίας του προσωπικού επίσης να πλένονται σε χωριστή πλύση. 15. Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η ανάµιξη ιµατισµού του Νοσοκοµείου µας µε ιµατισµό άλλου Νοσοκοµείου ή χώρου εστίασης ή οτιδήποτε άλλο, εξυπηρετεί ο ανάδοχος. 16. ΣΤΕΓΝΩΜΑ-ΣΙ ΕΡΩΜΑ. Ο καθαρός ιµατισµός πρέπει στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι η υγρασία αποτελεί προθεσµιακό παράγοντα πολλαπλασιασµού µικρόβιων. 17. Ο ιµατισµός πρέπει να αφήνεται να στεγνώνει και µετά το σιδέρωµα, ιδιαίτερα αν η διαδικασία γίνεται µε ατµό, ώστε να µην καταλήγει στο χρηστή νοτισµένος. 18. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο του φρεσκοπλυµένου καθαρού ιµατισµού. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραµονή ρύπων ή και παρουσία ξένων σωµάτων ( τρίχες, πήγµατα αίµατος κ.λ.π ), ο ιµατισµός, ακολουθεί νέο κύκλο πλύσης, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του τµήµατος από όπου εστάλη, χωρίς πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση, επιστρέφεται δε εντός 24ωρου. Επίσης ο ιµατισµός που διαπιστώνεται ότι χρειάζεται επιδιόρθωση ( σκισµένος ) συσκευάζεται χωριστά και επιστρέφεται στο αντίστοιχο τµήµα από όπου παρελήφθη. Ε. Xειρισµός καθαρού ιµατισµού Μεταφορά του καθαρού ιµατισµού προς τα τµήµατα. 1. Ο καθαρός ιµατισµός πρέπει να επιδέχεται όσο το δυνατόν λιγότερους χειρισµούς, να τυλίγεται σε καθαρή σακούλα µιας χρήσεως και να αποθηκεύεται σε καθαρό, κλειστό χώρο χωρίς υγρασία, σκόνη και παράσιτα µέχρι τη µεταφορά του στο Νοσοκοµείο. 2. Οι αποθηκευτικοί χώροι για τον καθαρό ιµατισµό οφείλουν να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα µε απολυµαντικό σκεύος ευρέου φάσµατος. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει τον καθαρό και κατάλληλα συσκευασµένο ιµατισµό προς τα κατά τόπους τµήµατα του Νοσοκοµείου, συνοδεία υπαλλήλου από το τµήµα ιµατισµού και υπαλλήλου από την επιτροπή παραλαβής παράδοσης του ιµατισµού. Θεωρούµε απαραίτητη την παρουσία δευτέρου υπαλλήλου της αναδόχου εταιρίας για την παράδοση του καθαρού ιµατισµού διαφορετικού από τον υπάλληλο που θα διενεργήσει τη συγκοµιδή του ακάθαρτου ιµατισµού. 4. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του καθαρού ιµατισµού θα γίνεται µε ευθύνη τις επιτροπής παραλαβής που ορίζεται από το Νοσοκοµείο, του υπαλλήλου του γραφείου ιµατισµού και υπαλλήλου της αναδόχου εταιρείας, µε την επίδειξη και των αναλόγων συνοδευτικών πρωτόκολλων παράδοσης παραλαβής, που θα συµπληρώνονται εις διπλούν. Κάθε µη τεκµηριωµένη αριθµητική διάφορα µεταξύ ακαθάρτου ιµατισµού που παραδόθηκε και καθαρού που παραλήφθηκε, θα αναφέρεται στο γραφείο ιµατισµού και στις οικονοµικές υπηρεσίες του Νοσοκοµείου και η απώλεια ιµατισµού θα βαρύνει τον ανάδοχο κατά τρόπο που έχει επιλέξει το Νοσοκοµείο.

5 5. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί φθορά από υπαιτιότητα του αναδόχου ( ξέβαµµα κ.λ.π ) αυτό καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, από την επιτροπή που παρακολουθεί την καλή εκτέλεση του έργου και το ανάλογο κόστος, προσδιορισµένο από το Νοσοκοµείο, βαρύνει τον ανάδοχο και περικόπτεται από το αντίστοιχο µηνιαίο τιµολόγιο του. 6. Ο ιµατισµός θα επιστέφεται πλυµένος και συσκευασµένος το επόµενο πρωί µεταξύ π.µ 7. Ο καθαρός ιµατισµός µεταφέρεται µε αυτοκινούµενο όχηµα ανεξάρτητο από αυτό που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά του ακάθαρτου.τα αυτοκίνητα θα φέρουν βεβαίωση όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ότι έχουν απολυµανθεί ( αριθµός αυτοκίνητου, χρόνος ισχύος της απολύµανσης ).Η βεβαίωση θα συνοδεύει το αυτοκίνητο και θα επιδεικνύεται κάθε φορά που θα ζητείται από οποιονδήποτε αρµόδιο υπάλληλο του Νοσοκοµείου.Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δηλώνει τους αριθµούς τον αυτοκίνητων που θα µεταφέρουν τον ιµατισµό. 8. Για την µεταφορά του συσκευασµένου καθαρού ιµατισµού από το αυτοκινούµενο όχηµα προς τα τµήµατα, ο ιµατισµός τοποθετείται σε κλειστό τροχήλατο όχηµα, διαφορετικό από αυτό που χρησιµοποιείται για την περισυλλογή του ακάθαρτου ιµατισµού. ΣΤ. Προστασία των εργαζοµένων στο χώρο των πλυντηρίων. 1. Oι εργαζόµενοι πρέπει να προστατεύονται µε κατάλληλα µέσα ( πλαστικά γάντια, πλαστική ποδιά, σκούφο, µάσκα ) Τα προστατευτικά γυαλιά δεν συστήνονται γιατί ο κίνδυνος εκτόξευσης σταγονιδίων από τον ιµατισµό στους βλεννογόνους του µατιού είναι πολύ µικρός. Κατά περίπτωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν και πλαστικές µπότες. 2. Τα γάντια µπορούν να είναι µιας χρήσεως. Να µην χρησιµοποιούνται ποτέ τα ίδια γάντια κατά τον χειρισµό του καθαρού και του ακάθαρτου ιµατισµού, διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. 3. Μετά την αφαίρεση των γαντιών επιβάλλεται καλό πλύσιµο των χεριών µε νερό και σαπούνι αλλά και επανάληψη µε αλκοολούχο διάλυµα. 4. Η προστατευτική ενδυµασία αφαιρείται µετά το χειρισµό του ακάθαρτου ιµατισµού. Σε καµία περίπτωση δεν φοριέται η ίδια και για τον χειρισµό του καθαρού ιµατισµού. 5. Η στολή εργασίας πρέπει να αλλάζεται καθηµερινά. Αν δεν είναι µιας χρήσεως,τότε πρέπει να πλένεται καθηµερινά και να αντικαθίσταται µε µια καθαρή. 6. Στο χώρο των πλυντηρίων απαγορεύεται το κάπνισµα καθώς και η κατανάλωση ποτών και τροφίµων. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων του Νοσοκοµείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τον εµβολιασµό του απασχολουµένου προσωπικού για ηπατίτιδα Β, πολιοµυελίτιδα, τέτανο και φυµατίωση ( BCG ) ή πρόσφατη διενέργεια φυµατινοαντίδρασης Mantoux και την αξιολόγηση της. Επί συµβάντος που εκθέτει σε κίνδυνο το τυχόν ανεµβολίαστο προσωπικό, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

6 8. Τα βιβλιάρια υγείας των Εργαζοµένων, πρέπει να είναι ανανεωµένα και θεωρηµένα από την αρµόδια Ελεγκτική Αρχή και διαθέσιµα προς επίδειξη σε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο ή στην Ε.Ν.Λ. του Νοσοκοµείου. TEXNIKOΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 1. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο ( τεχνικές προδιαγραφές ) µε όλα τα στοιχειά των µηχανηµάτων ( τον αριθµό και το είδος των µηχανηµάτων και γενικότερα του εξοπλισµού που διαθέτει κατά την εκτέλεση της σύµβασης ) και οχηµάτων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει. 2. Ονοµαστική κατάσταση µε τα υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, συνοδευόµενα από τα ενηµερωτικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας ( χηµική σύνθεση, άδεια κυκλοφορίας, δελτίο δεδοµένων ασφάλειας προϊόντος ). 3. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, σε συµβάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών πλυσίµατος ιµατισµού σε χώρους παροχής υγείας, Νοσοκοµεία. 4. Tον αριθµό του χρησιµοποιηθέντος προσωπικού ανά ειδικότητα. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού και µάλιστα να αναφέρει ρητά τα σηµεία από τα οποία αποκλίνει από αυτές ώστε να αξιολογηθούν ανάλογα από την επιτροπή διενεργείας του διαγωνισµού. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ. ( ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π ΕΙ ΟΣ : Ποσότητα σε ( τεµ. ) Σεντόνια Λευκά : Σεντόνια Πράσινα µεγάλα : Σεντόνια Πράσινα σχιστά : 7090 Κουβέρτες Λινές : Κουβέρτες Ακρυλικές : 5400 Μαξιλαροθήκες : Παντελόνια διάφορα : 7600 Μπλούζες ( Χειρουργείου και Νοσηλευτικού ) : 7500 Ποδιές χερ ( προστατευτικές ) : Ποδιές Ρόµπες ( πλαστικές ) : 22 Προσόψια : 3600 Υποσέντονα : 7100 Ρόµπες Ιατρών : 3400 Φορµάικα µπεµπέ : ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ << ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ >>

7 ΕΙ ΟΣ : Ποσότητα σε ( τεµ ) Σεντόνια λευκά : 150 Μαξιλαροθήκες : 40 Μαξιλάρια : 20 Κουβέρτες πικέ : 30 ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 886.300,

Διαβάστε περισσότερα

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11.

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 29/3/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ Προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου (υπόψη Γραφείου Υλικού) ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί: Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ Α., Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942741 2015-07-29

15PROC002942741 2015-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 29.07.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 6846 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9ο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ''ΛΑΪΚΟ' ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του ενιαίου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Η Πρόεδρος του.σ. υποβάλλει προς τα µέλη του.σ. την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783167 2015-05-18

15PROC002783167 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 18-5-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 14367 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 21-4-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 11533 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας ΑΓΑ: ΩΘΑ046907Σ-Β0Λ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Υαληά, 30-10-2014 Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας Σατ. Κωδ. : 73300 Αξ. πξση. 20487 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΛΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV:90910000-9) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.200.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υπηρεσίας Ταχ/κή /νση Ωφέλιµη Επιφάνεια Εργατοώρες

Στοιχεία Υπηρεσίας Ταχ/κή /νση Ωφέλιµη Επιφάνεια Εργατοώρες ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Αριθμός Πρωτοκόλλου 8364/22-09-2014 Στην Κόρινθο σήμερα 22/09/2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ :

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΣΧΕΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 73.800,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 73.800,00 με ΦΠΑ ΙΛΙΟΝ, 8-03-205 Αριθ. πρωτ.:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 322 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 23 205276, φαξ 23 205348 ekaprom@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002214081 2014-08-01

14PROC002214081 2014-08-01 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 01.08.2014 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 6291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13363 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» Οι χώροι που ανατίθενται στον ανάδοχο είναι: I. Όλοι οι χώροι του Νοσοκομείου, Εσωτερικοί Εξωτερικοί. Επίσης, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του ΓΝΑ ΚΑΤ

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του ΓΝΑ ΚΑΤ Κηφισιά, 12/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 16470/12-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Πληροφορίες Ισμήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086758, φαξ 213 2086757 prom6@kat-hosp.gr Προς Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα