ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Π2012/003 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 Contents ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι (i) Ι (ii) Ι (iii) Υποχρεώσεις Εργολάβων Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 1

3 ΜΕΡΟΣ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΕΣ 1. Πρόσκληση για Προσφορές Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου «Το Κέντρο» δέχεται προσφορές για τον καθαρισμό/πλύσιμο ρουχισμού του Κέντρου με βάση τις πιο κάτω προδιαγραφές. 2. Υποβολή Προσφοράς Η προσφορά πρέπει να υποβάλλεται στο συνημμένο έντυπο υποβολής προσφοράς Παράρτημα Β. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί για όλα το είδη ρουχισμού που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β για το σύνολο των αναγκών του Κέντρου για καθαρισμό/πλύσιμο ρουχισμού. 3. Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής των Προσφορών Η προσφορά μέσα σε κλειστό φάκελο, θα πρέπει να παραδοθεί από τον προσφοροδότη ή αντιπρόσωπό του στο Κέντρο στη διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 32, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 12:00 μ.μ. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 4. Άνοιγμα Προσφορών Οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 06 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 12:00 στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. 5. Διάρκεια Συμφωνίας Ο επιτυχών προσφοροδότης «ο εργολάβος» θα κληθεί να υπογράψει συμφωνία με το Κέντρο που θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών. Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης της συμφωνίας για ακόμα δύο (2) έτη με τους ίδιους όρους και αύξηση ισότιμη με την αύξηση της ΑΤΑ του τρίτου χρόνου σε σύγκριση με την ημερομηνία έναρξης του Συμβολαίου. Το Κέντρο διατηρεί επίσης το δικαίωμα τερματισμού της συμφωνίας σε οποιονδήποτε χρόνο πριν τη λήξη της περιόδου μετά από γραπτή προειδοποίηση δύο μηνών, κατόπιν προειδοποιητικής επιστολής για μη συμμόρφωση με τους όρους συμβολαίου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 2

4 6. Δικαίωμα Υποβολής Προσφοράς Στην προσφορά μπορούν να λάβουν μέρος εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες με εξειδίκευση στον τομέα καθαρισμού/πλυσίματος ρούχων, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 7. Διακριτικό Προσφοράς Τα έγγραφα της προσφοράς να τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο και στην αριστερή άνω γωνία να αναγράφεται: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α/Α: Π2012/003 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Φεβρουαρίου Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές να ισχύουν για περίοδο 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Οποιαδήποτε προσφορά ισχύει για μικρότερη περίοδο δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 9. Παρουσίαση της Προσφοράς Το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα και υπογραμμένα από τον προσφοροδότη ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο από τον προσφοροδότη. Όλες οι σελίδες της προσφοράς πρέπει να είναι μονογραμμένες από το ίδιο άτομο. Η προσφορά δεν πρέπει να περιλαμβάνει διορθώσεις. 10. Η Πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Συνοδευτική επιστολή (ii) Έντυπο υποβολής οικονομική προσφορά (Παράρτημα Β) (iii) Κατάλογο κυριότερων πελατών και τηλέφωνα επικοινωνίας (iv) Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας υποστατικού 11. Γλώσσα Αλληλογραφίας και Αντίγραφα Προσφοράς Όλη η αλληλογραφία σχετικά με την προσφορά και όλα τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται, να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα. 12. Πληροφορίες για Ετοιμασία της Προσφοράς και Κόστος Προτού υποβάλουν την προσφορά, οι προσφοροδότες καλούνται να επισκεφθούν τους χώρους του Κέντρου. Θα πρέπει να διερευνήσουν τη φύση των εργασιών και τις σχετικές συνθήκες. Περαιτέρω θα πρέπει να πάρουν πληροφορίες σχετικά με όλα τα θέματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν το οικονομικό ισοζύγιο της συμφωνίας. Το Κέντρο δεν ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 3

5 αναλαμβάνει ευθύνη, ούτε και θα πληρώσει οποιαδήποτε έξοδα ή ζημιές τις οποίες μπορεί να υποστεί οποιοσδήποτε προσφοροδότης λόγω της ετοιμασίας και υποβολής της προσφοράς. 13. Τιμή Προσφοράς Ο προσφοροδότης θα υποβάλει την προσφορά του με τιμές για κάθε είδος ξεχωριστά. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε Ευρώ, εξαιρουμένου του ΦΠΑ ο οποίος να φαίνεται ξεχωριστά. Προσφορές που θα υποβληθούν σε οποιονδήποτε άλλο νόμισμα δε θα ληφθούν υπόψη. 14. Όροι Πληρωμής Η αποπληρωμή του σχετικού ποσού θα γίνεται 60 μέρες μετά το τέλος κάθε μηνιαίας περιόδου, μετά την υποβολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα φαίνεται ανάλυση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 15. Αποδοχή της Προσφοράς Η αποδοχή της προσφοράς θεωρείται τελεσίδικη από την ημερομηνία αποστολής επιστολής αποδοχής από το Κέντρο. Το Κέντρο δεν δεσμεύεται να αποδεκτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. 16. Εγγύηση Ικανοποιητικής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Μετά την ειδοποίηση της κατακύρωσης ο επιτυχών προσφοροδότης πρέπει να προσκομίσει μέσα σε επτά μέρες, τραπεζική εγγύηση από οποιοδήποτε Τραπεζικό Ίδρυμα στην Κύπρο που έχει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα για έκδοση τέτοιων εγγυητικών, με ισχύ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας για πιστή εκτέλεση του, για ποσό ίσο με Σε περίπτωση που παραβιάζονται όροι της συμφωνίας, το Κέντρο έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε μονομερή καταγγελία της συμφωνίας, να κατακυρώσει την προσφορά στον αμέσως επόμενο προσφοροδότη, ή να προκηρύξει νέες προσφορές. Αποτυχία του προσφοροδότη να εκτελέσει πιστά τη συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα, την ακύρωση της και κατάσχεση της τραπεζικής εγγύησής του. 17. Τραπεζικά Έξοδα Το Κέντρο δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με την προσφορά ή τη συμφωνία. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 4

6 18. Διευκρινίσεις Το Κέντρο έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις γραπτώς από οποιοδήποτε προσφοροδότη και η απάντηση πρέπει να δοθεί γραπτώς, χωρίς να αλλοιώνεται η τιμή ή το περιεχόμενο της προσφοράς. 19. Τεχνικές Πληροφορίες Οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες μπορούν να δοθούν μετά από γραπτή αίτηση προς τον Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών, Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Λεωφ. Ακροπόλεως 32, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο , Φαξ , νοουμένου ότι θα φθάσουν στο Κέντρο τουλάχιστο μια εβδομάδα πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Ηλεκτρονική διεύθυνση: Συστήνεται όπως οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες να επισκεφτούν το Κέντρο και να δουν από κοντά τόσο τα είδη όσο και τις εγκαταστάσεις του και να έχουν καλύτερη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης. 20. Επιθεώρηση Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του Κέντρου έχουν το δικαίωμα να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις του εργολάβου, να ελέγχουν τη λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και το επίπεδο των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε οποιοδήποτε χρόνο χωρίς προειδοποίηση. 21. Όγκος Εργασιών Το Παράρτημα Α δείχνει περίπου τον ετήσιο όγκο εργασιών όπως είναι σήμερα. Σκοπός είναι να δώσει μια καλύτερη εικόνα στους ενδιαφερόμενους προσφοροδότες και όχι να δεσμεύσει το Κέντρο με οποιονδήποτε τρόπο. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 5

7 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό από το Κέντρο και να το επιστρέφει σε αυτό απόλυτα καθαρό και καλά σιδερωμένο. Ο παραλαμβανόμενος καθαρός ιματισμός θα πρέπει να επιστρέφεται από τον εργολάβο συσκευασμένος σε σάκους καθαρούς και απολυμασμένους. 2. Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον εργολάβο θα γίνεται με δικά του μεταφορικά μέσα τα οποία θα είναι κλειστού τύπου, καθαρά και ειδικά διαμορφωμένα ούτως ώστε να μην αναμιγνύονται ο λερωμένος ιματισμός με τον καθαρό. 3. Ως χώρος παραλαβής του λερωμένου ιματισμού ορίζεται σημείο στο υπόγειο τμήμα του Κέντρου που οδεύει προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Μακάριου νοσοκομείου ( ράμπα παραλαβής ). Κατά την προσέλευση του αντιπροσώπου του εργολάβου, θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με τον φύλακα υπηρεσίας του Κέντρου για να δίδεται πρόσβαση στο συγκεκριμένο χώρο. 4. Κατά την παραλαβή και επιστροφή του ιματισμού αντιπρόσωπος του εργολάβου υποχρεούται παρουσία αντιπροσώπου του Κέντρου να ζυγίζει τόσο τον λερωμένο ιματισμό όσο και τον καθαρό και να αναγράφει το εκάστοτε βάρος στο δελτίο αποστολής / παραλαβής. Επιπρόσθετα αντιπρόσωπος του Κέντρου θα καταμετρά τον καθαρό ιματισμό και θα αναγράφει στο δελτίο παραλαβής τις ακριβής ποσότητες ανά είδος. Για το σκοπό αυτό ο εργολάβος είναι υπόχρεος να προμηθεύσει το Κέντρο με ζυγαριά. Αντιπρόσωπος του εργολάβου συνοδευόμενος από αντιπρόσωπο του Κέντρου θα μεταφέρει τον καθαρό ρουχισμό στην κεντρική ιματιοθήκη ή σε συγκεκριμένα σημεία φύλαξης που θα του υποδειχτούν. 5. Ο εργολάβος υποχρεούται όπως εισέρχεται στο Κέντρο καθημερινά (Δευτέρα μέχρι Σάββατο) σε ώρα που θα συμφωνηθεί με την Διεύθυνση του Κέντρου για παραλαβή του άπλυτου ρουχισμού και παράδοση του καθαρού. To Κέντρο θα διατηρεί το δικαίωμα καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να ζητήσει τροποποίηση του ωραρίου παραλαβής/ παράδοσης σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες λειτουργίας του. Σε περιπτώσεις αργιών θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με την υπεύθυνη της ιματιοθήκης του Κέντρου ή με την Α/Π του νοσηλευτικού προσωπικού για τον καθορισμό της εύρυθμής λειτουργίας του Κέντρου. 6. Αν κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού ή ακόμα και σε μεταγενέστερο στάδιο χρήσης του ιματισμού, αντιπρόσωπος του Κέντρου διαπιστώσει ότι όλος ο ιματισμός ή ένα μέρος αυτού δεν έχει καθαρίσει ή σιδερωθεί καλά, το επιστρέφει αναλόγως στον εργολάβο με πρακτικό επιστροφής, για την επανάληψη του πλυσίματος ή του σιδερώματος. Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει πλυμένο και σιδερωμένο τον ιματισμό το αργότερο εντός (24) ωρών χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 6

8 7. Για την διεξαγωγή των εργασιών πλυσίματος/ σιδερώματος του ιματισμού του Κέντρου ο εργολάβος υποχρεούται όπως προμηθεύσει το Κέντρο με τα ακόλουθα: (1) Ικανοποιητικό αριθμό σάκων για αποθήκευση του άπλυτου ρουχισμού (linen bags). Οι σάκοι αυτοί θα αναγράφουν το όνομα του Κέντρου, θα φέρουν χρώμα γαλάζιο και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Κέντρο. (2) Ειδικά τρόλεϊ για μάζεμα του άπλυτου ρουχισμού από το προσωπικό του Κέντρου, για εύκολη μεταφορά στο χώρο παραλαβής. (3) Σύμφωνα πάντα με τον όγκο εργασιών κάθε 6 μήνες το Κέντρο θα προβαίνει σε ένα ισολογισμό του βάρους του καθαρού/ λερωμένου ρουχισμού και σύμφωνα πάντα με αυτό, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτό, ο εργολάβος με δικά του έξοδα, υποχρεούται να προμηθεύει το Κέντρο, εντός ενός μηνά, με ισάξιο του βάρους διαφοράς αριθμό σεντονιών με διαστάσεις ίδιες με αυτές που υπάρχουν σήμερα δηλ 250εκατ. Χ 180 εκατ. με 50% cotton και 50% Polyester. Το Κέντρο θα αναλαμβάνει το ράψιμο του σήματος του Κέντρου σε κάθε σεντόνι, προς αποφυγή σύγχυσης με ρουχισμό άλλου οργανισμού ενώ δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση στο πρώτο πλύσιμο/ σιδέρωμα τους. 8. Επειδή ο ακάθαρτος ρουχισμός μπορεί να αποτελέσει πηγή παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν νόσο, η διαδικασία/ μέθοδος καθαρισμού αλλά και χειρισμού του ρουχισμού πρέπει να έχει ως εξής: i) Η συλλογή του ακάθαρτού ρουχισμού πρέπει να γίνεται μέσα σε συγκεκριμένους σάκους όπου θα μεταφέρονται απευθείας μέχρι που να τοποθετηθούν στο πλυντήριο. ii) Ο ιματισμός του Κέντρου να πλένεται χωριστά από τυχόν άλλο ρουχισμού που καθορίζει ο εργολάβος και προέρχεται από άλλα Νοσοκομεία ή ιδιώτες. Να γίνεται διαλογή ακάθαρτου ιματισμού (ταξινόμηση σύμφωνα με τον κύκλο πλύσης) και ξεχωριστή πλύση ως εξής: α) Ιματισμός χωρίς βιολογικά υγρά β) Ιματισμός λερωμένος με βιολογικά υγρά γ) Ιματισμός ευαίσθητος σε υψηλές θερμοκρασίες δ) Στολές προσωπικού. Ο ακάθαρτος ιματισμός τοποθετείται πάντα σε τροχήλατα καρότσια που αναγράφεται άνω <ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ> και ποτέ στο έδαφος. Τα τροχήλατα καρότσια μεταφοράς να πλένονται καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την χρήση τους iii) Πριν από κάθε πλύση υποχρεούται όπως αφαιρεί τυχόν εμφανή στερεά υπολείμματα (π.χ. κόπρανα, τρίχες κλπ) iv) Τα άτομα που χειρίζονται τον ακάθαρτο ρουχισμό κατά την μεταφορά του πρέπει να έρχονται όσο το δυνατό σε λιγότερη επαφή με τον ρουχισμό αυτό, που αποτελεί εστία μολύνσεων. Για το λόγω αυτό όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα γάντια καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 7

9 v) Η διαδικασία πλυσίματος μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς φυσιολογικούς και χημικούς παράγοντες. Το νερό της πλύσης πρέπει να είναι καθαρό και κατάλληλο (κατά προτίμηση παροχής κεντρικού δικτύου) και τα απορρυπαντικά μαλακοί σάπωνες εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Κέντρο. Ο τρόπος πλύσης του ακάθαρτου ιματισμού αποτελείται από την πρό-πλύση και την κύρια πλύση. Κατά την πρόπλυση, η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35⁰C, και σκοπός αυτής είναι να διαβρέχεται πλήρως ο ιματισμός ώστε με την διείσδυση του νερού στις υφασμάτινες ίνες να απομακρυνθούν οι ρύποι και οι ξένες ουσίες. Ακολουθούν τρία (3) ξεβγάλματα διάρκειας 3 λεπτών το καθένα με προτεινόμενη ποσότητα υγρού διπλάσια από το βάρος του ιματισμού και στύψιμο. Γίνεται προσθήκη χλωρίου 125ppm σε κρύο νερό χωρίς απορρυπαντικό για διάρκεια 4 και ακολουθούν πέντε (5) ξεβγάλματα διάρκειας 5 το καθένα. vi) Η θερμοκρασίας κύριας πλύσεως πρέπει να είναι πάνω από 80⁰C για τουλάχιστο 25 λεπτά. Η δοσολογία για το απορρυπαντικό είναι 6Κg σαπούνι για 200Κg ιματισμού. Ο συνδυασμός αυτός θερμοκρασίας και χρόνος έκθεσης σ αυτή είναι σημαντικός για την καταστροφή των βλαστικών μορφών των μικροβίων. Επίσης η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90⁰C διότι καταστρέφει τον ιματισμό. Για κουβέρτες τύπου μάλλινες-ακρυλικές ή άλλο ευαίσθητο ρουχισμό η θερμοκρασία θα πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα ( π.χ. 40⁰C). Η χρήση χλωρίου κατά την κυρίως πλύση απαγορεύεται διότι η αντίδραση του με δραστικά συστατικά διάφορων χρησιμοποιούμενων αντισηπτικών, δημιουργεί μόνιμες κηλίδες και επιπλέον καταστρέφεται πιο γρήγορα ο ιματισμός. Η κύρια πλύση αποτελείται από τρία (3) ξεβγάλματα με κρύο νερό, 3 το καθένα. Σαν τελευταία ενέργεια στον κύκλο πλυσίματος προτείνεται η προσθήκη ενός ήπιου όξινου παράγοντα που εξουδετερώνει την αλκαλικότητα του σαπουνιού και των άλλων απορρυπαντικών. Η μεταβολή του Ph από 12 σε 5 αδρανοποιεί ορισμένους μικροοργανισμούς και μειώνει τον κίνδυνο ερεθίσματος του δέρματος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον εργολάβο οιονδήποτε χημικών ουσιών κατά την πλύση πριν την γραπτή έγκριση του Κέντρου. vii) Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος μετά την πλύση να ελέγχει το αποτέλεσμα και επί προβλημάτων να επακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης. Στην περίπτωση που πριν την πλύση ο εργολάβος διαπιστώσει ότι μέρος του ιματισμού έχει ρυπανθεί με αίμα, είναι υποχρεωμένος να κάνει στην αρχή μια επιπλέον προπλύση του ιματισμού αυτού με κρύο νερό και στη συνέχεια να προχωρεί στα υπόλοιπα στάδια όπως αναφέρονται. Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και αν σιδερώνεται όσο το δυνατό γρηγορότερα γιατί η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των μικροβίων ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 8

10 viii) Ο καθαρός ιματισμός να οδηγείται το τμήμα του σιδερωτήριου με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους ή με κυλιόμενους ιμάντες. Όλες οι μπλούζες των ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού θα σιδερώνονται με τα χέρια ή με ειδικές πρέσες. Υποχρεωτική στο χώρο είναι η εγκατάσταση μηχανισμού αναρρόφησης της απελευθερωμένης σκόνης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται έλεγχος και διαχωρισμός του κατεστραμμένου ιματισμού και επιστροφής του στο Κέντρο (πλυμένος). Απαιτείται καλό στέγνωμα του ιματισμού πριν την τελική συσκευασία, ενώ η τελευταία γίνεται σε selofan, αεροστεγώς κλεισμένα και η αναμονή σε ειδικά dexion ή καθαρά καρότσια μέχρι της διακομιδής του στο Κέντρο. 9. Όλο το προσωπικό του εργολάβου θα φορά υποχρεωτικά ειδική φόρμα, γάντια εργασίας για προστασία, ενώ το προσωπικό που θα απασχολείται στην πλύση δεν θα πρέπει να απασχολείται ταυτόχρονα και στο σιδέρωμα. Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των υπαλλήλων που απασχολεί βάση της σχετικής νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. 10. Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού η αρμόδια επιτροπή θα μεταβεί στους χώρους εγκατάστασης του εργολάβου για επιτόπιο έλεγχο αυτών ενώ κατά την διάρκεια της σύμβασης το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί εντατικούς ελέγχους στα πλυντήρια και εγκαταστάσεις του εργολάβου. 11. Ο Εργολάβος υποχρεούται να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων, και κυρίως για την πρόληψη από πιθανές μολυσματικές ασθένειες. Επίσης ο εργολάβος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις του οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται από την Υγειονομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 12. Το προσωπικό του Εργολάβου πρέπει να συμπεριφέρεται κόσμια, τόσο προς τον Εργοδότη και τα όργανά του, όσο και προς αυτούς που συναλλάσσονται μαζί του και ιδιαίτερα τους ασθενείς, αλλά και προς κάθε τρίτο, που βρίσκεται μέσα ή έξω από τους χώρους εργασίας. Το Κέντρο δύναται να ζητήσει την απομάκρυνση συγκεκριμένων ατόμων από το προσωπικό του εργολάβου, αν κρίνει ότι η συμπεριφορά τους δεν συνάδει με το περιβάλλον και τους όρους που διέπουν την σύμβαση ενώ ο εργολάβος υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τον/τους εν λόγω εργαζόμενο/ους. 13. Σε περίπτωση αλλαγών στη μέθοδο καθαρισμού με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης εργασίας του εργολάβου, αυτό μπορεί να γίνει αφού έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του Κέντρου. 14. Ο Εργολάβος δικαιούται και ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει σ αυτόν την αμοιβή που θα συμφωνηθεί. Η αμοιβή δεν δύναται για καμία απολύτως αιτία (π.χ. εργασία πέραν των ωρών που προβλέπονται ως ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 9

11 ελάχιστες και μόνο, μεταβολή οικονομικών συνθηκών, αύξηση υλικών, ημερομισθίων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ) να είναι μεγαλύτερη από το ποσό που θα συμφωνηθεί. 15. Το έργο θα εκτελείται με ευθύνη και έξοδα του Εργολάβου, που τότε και μόνο θα δικαιούται την αμοιβή, εφόσον εκτελέσει προσηκόντως το έργο και εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, είτε προς τον Εργοδότη, είτε προς οποιονδήποτε τρίτο (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, προσωπικό κλπ). 16. Με την αμοιβή που θα καταβάλλεται στον Εργολάβο εξοφλείται για το έργο, το κέρδος του και τα έξοδα κάθε φύσης, δηλαδή υλικά, αμοιβές προσωπικού του, ασφάλιστρα, μηχανές, συσκευές, όργανα και γενικά μέσα εκτέλεσης του καθαρισμού και συντήρησης (έργου) και γενικώς για κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν μνημονεύεται ή προβλέπεται ρητά. Η απαρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 17. Ο Εργολάβος υποχρεούται να αποκαθιστά και να αποζημιώνει το Κέντρο για κάθε βλάβη ή φθορά που θα προξενήσει το προσωπικό του ή τα υλικά του, τα μηχανήματα και γενικά τα μέσα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του έργου, στο προσωπικό του Κέντρου, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του, ή και σε τρίτους που συνδέονται ή συναλλάσσονται με το Κέντρο με οποιονδήποτε τρόπο. Το Κέντρο έχει το δικαίωμα να παρακρατεί από το τίμημα του Εργολάβου, το ποσό της ζημιάς, επιφυλασσόμενο και για κάθε άλλο δικαίωμα του. 18. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονική περίοδο τριών (3) ετών και δύναται να ανανεωθεί μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών για ακόμη δύο (2) έτη εφόσον δεν υπάρξει προηγουμένως καταγγελία εκ μέρους του Εργοδότη. Παραμονή του Εργολάβου πέραν της συμφωνηθείσης ημερομηνίας σε καμία περίπτωση δε θα σημαίνει παράταση ή ανανέωση. Σε περίπτωση που η σύμβαση παραταθεί πέραν της συμφωνηθείσης ημερομηνίας ρητά αναφέρεται ανεξαρτήτως των οικονομικών και λοιπών συνθηκών που θα επικρατούν τότε, ότι η αναπροσαρμογή του τμήματος για το πρώτο χρόνο δεν θα είναι ανώτερη από την τελευταία αύξηση της ΑΤΑ. 19. Το Κέντρο θα διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση ελεύθερα και αζήμια δι εαυτόν, με μόνη προϋπόθεση, την προ εξήντα (60) πλήρων ημερών έγγραφη προειδοποίηση του καταγγέλλοντος προς τον αντισυμβαλλόμενο. 20. Απαγορεύεται στον Εργολάβο η ανάθεση όλου ή μέρους του αντικειμένου της συμβάσεως σε υπεργολάβους, εξαιρουμένων εκτάκτων περιπτώσεων και μετά από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 10

12 ΜΕΡΟΣ Γ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΩΣ 1 Σεντόνια ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 Μαξιλαροθήκες Πετσέτες Μπάνιου Πετσέτες Προσώπου Κουβέρτες Μάλλινες Κλινοσκεπάσματα (Λινά) Ρόπες Ιατρών Παντελόνια Νοσοκόμων Μπλούζες Νοσοκόμων Μαξιλάρια Πετσέτες Κουζίνας Κουρτίνες Θαλάμου Μαξιλάρια Νάιλον Κουρτίνες Μπάνιου Κουρτίνες αποδυτηρίων Ζακέτες Νοσηλευτών 24 Όνομα Προσφοροδότη Υπογραφή Προσφοροδότη Αρ. Μητρώου ΦΠΑ.... Ταχ. Διεύθυνση Αρ. Τηλεφώνου Αρ. Φαξ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 11

15PROC002942741 2015-07-29

15PROC002942741 2015-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 29.07.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 6846 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11.

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 29/3/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ Προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου (υπόψη Γραφείου Υλικού) ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Τελευταία Ήμερο. Υποβολής Προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Γνωρίζεται ότι το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών προτίθεται να αναθέσει σε ιδιωτικό Φορέα, τις εργασίες Καθαρισμού και Σιδερώματος Στρατωνισμού (Σεντόνια, Κουβέρτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί: Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 886.300,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002214081 2014-08-01

14PROC002214081 2014-08-01 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 01.08.2014 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 6291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 21-4-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 11533 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 04/08/2014 Α. Π. 54831 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783167 2015-05-18

15PROC002783167 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 18-5-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 14367 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ''

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ'' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ'' ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 20/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 13728 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου ΤΗΛ.: 26613-60538 -641

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 88/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 95/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 4-2-14 Αριθμ. Πρωτ: 3354 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4A8ΠΟΡΡΘ-Π5Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9ο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ''ΛΑΪΚΟ' ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του ενιαίου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Η Πρόεδρος του.σ. υποβάλλει προς τα µέλη του.σ. την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ (CPV:90911000-6) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 120.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. O ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσι ες πλυσι ματος και στεγνου καθαρισμου (98310000-9)

Υπηρεσι ες πλυσι ματος και στεγνου καθαρισμου (98310000-9) Υπηρεσι ες πλυσι ματος και στεγνου καθαρισμου (98310000-9) Προϋπολογισµός 120.490,59 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Εγκαταστάσεις πλυντηρίων αναδόχου Εταιρείας. 1. Oι εγκαταστάσεις του αναδόχου πρέπει να πληρούν τις

Διαβάστε περισσότερα