ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 11/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου Φωτεινή ΤΗΛ : Fax : ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών Νο1, Νο 2 και Νο3 της επιτροπής ιαγωνισµού για την Προµήθεια παροχής υπηρεσιών εργασίας οδοκαθαρισµού και λήψη σχετικής απόφασης Με την υπ αριθ. 249/ απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας Οδοκαθαρισµού. Με την υπ αριθ. 415/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η υπ αριθ 32/2016 µελέτη που συνέταξε η /νση Περιβάλλοντος " Προµήθεια παροχής Υπηρεσιών Εργασίες Οδοκαθαρισµού '' ενδεικτικού προϋπολογισµού ,16 συµπ/νου ΦΠΑ 24%, β) καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού Με την υπ αριθ 2536/35998/ Απόφαση ηµάρχου προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις Στις 16/1/2017 η Επιτροπή συγκροτήθηκε και συνέταξε το πρακτικό Νο 1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : Οι κάτωθι υποψήφιοι ανάδοχοι κατέθεσαν φάκελλο µε την προσφορά τους στο πρωτόκολλο: 1. MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) 2. ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του (10:30) προσήλθαν κατά σειρά και παρέδωσαν εµπροθέσµως ενώπιον της επιτροπής τους φακέλους προσφορών οι παρακάτω υποψήφιοι ανάδοχοι: 1. ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. 2. ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Στη διαδικασία ελέγχου παρίστανται οι εκπρόσωποι: κ. ΖΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για την εταιρεία ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. κ.γουιβερτ ΜΑΡΙΑ, για την εταιρεία ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ, για την εταιρεία ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ, για την εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Σελίδα 1 από 15

2 Λόγω του πλήθους των προσφορών και του όγκου των στοιχείων τους δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση αυθηµερόν της διαδικασίας ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων, γι' αυτό η Επιτροπή ιαγωνισµού οµόφωνα αποφάσισε να συνεχίσει την διαδικασία του ελέγχου την 26/01/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30. Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Στις η Επιτροπή συγκροτήθηκε και συνέταξε το πρακτικό Νο 2 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : Σε συνέχεια του πρακτικού Νο1 οι κάτωθι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν καταθέσει φακέλους προσφορών: MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Κάθε προσφορά υποβλήθηκε µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, η τεχνική προσφορά και η οικονοµική προσφορά ήταν τοποθετηµένα σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο εντός του αρχικού, όπως προβλέπει η διακήρυξη. Όλοι οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων, αριθµήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι που περιέχουν τις οικονοµικές προσφορές παρέµειναν σφραγισµένοι, αναγράφηκαν σε αυτούς οι ίδιοι αύξοντες αριθµοί µε τους αντίστοιχους φακέλους προσφορών και µονογράφησαν. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής των συµµετεχόντων, η επιτροπή αποφάσισε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των κάτωθι εταιρειών ήταν πλήρη και σύµφωνα µε τη διακήρυξη: 3. MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) 4. ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) 5. ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Η επιτροπή µε το υπ' αρ. πρωτ.5267/ έγγραφό της ζήτησε διευκρινίσεις από την εταιρεία ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. σχετικά µε την ένορκη βεβαίωση που είχε καταθέσει. Η εν λόγω εταιρεία εντός της ταχθείσης προθεσµίας κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ήµου (αριθµός πρωτοκόλλου εισερχοµένου /03/2017) : 1. Υπόµνηµα διευκρινήσεων. 2. ύο πράξεις επιβολής προστίµων, 3. ύο προσφυγές ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 4. Τις υπ' αριθµό 1808/2014 και 1809/2014 αποφάσεις προσωρινής ικαστικής Προστασίας του Μονοµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Η επιτροπή λόγω της επιβολής των δύο προστίµων ύψους ,00 έκαστη (140276Α -17/02/2014 και Β-17/02/2014) στην ανωτέρω εταιρεία την αποκλείει από τη συνέχιση της διαδικασίας καθότι όπως αναφέρεται στην διακήρυξη: Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύµβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της Σελίδα 2 από 15

3 υποψήφιας εταιρείας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, καθεµιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ' εφαρµογή της υ.α. 2063/ 1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθµίσει µελλοντικά το περιεχόµενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 1. Την υπ αριθµό Πρωτοκόλλου /12/2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 2536 διακήρυξη, 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 3. Την υπ αριθµό 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 4. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους φακέλους των υποβληθέντων προσφορών των συµµετεχόντων. 5. Το υπ' αριθµό πρωτοκόλλου /02/2017 έγγραφο του ήµου ιονύσου η Επιτροπή οµοφώνως : α) Αποκλείει την προσφορά της εταιρείας: ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. για τον λόγο που αναφέρθηκε ανωτέρω και β) Αποδέχεται τις προσφορές των εταιρειών: 1) MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) 2) ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) 3) ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. 4) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. επειδή αυτές είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. Εν συνεχεία η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών στις 30/03/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 στην Έδρα του ήµου. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Στις η Επιτροπή συγκροτήθηκε και συνέταξε το πρακτικό Νο 3 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : Σε συνέχεια του πρακτικού Νο2 η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών έγινε δηµόσια µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές µόνο κρίθηκαν αποδεκτές και συγκεκριµένα των κάτωθι υποψήφιων ανάδοχων: MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου παρίστατο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος κ. Θωµόπουλος Βασίλειος της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Σελίδα 3 από 15

4 Από τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών που έγινε από την επιτροπή προέκυψαν τα εξής: 5. Η εταιρεία MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) κατάθεσε την εξής οικονοµική προσφορά: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ( ) 1 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 1 ΤΜΧ 27815, ,61 2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1 ΤΜΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11 ΧΕΙΡΑΜΑΞΙ ΙΑ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (24,5%) 31115,61 1 ΤΜΧ 7623, ,93 ΦΠΑ 24% 9297,34 ΓΕΝΙΚΟ 48036,27 Η προσφορά απορρίπτεται από την επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης διότι είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Συγκεκριµένα, στο µερικό σύνολο αναγράφεται το ποσό των ,61 αντί του ορθού ,61 οπότε και το γενικό σύνολο είναι επίσης εσφαλµένο. 6. Η εταιρεία ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) κατάθεσε την εξής οικονοµική προσφορά η οποία γίνεται δεκτή από την επιτροπή διότι είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισµού. A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ( ) 1 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 1 ΤΜΧ 33143, ,23 2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1 ΤΜΧ 2187, ,40 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11 ΧΕΙΡΑΜΑΞΙ ΙΑ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ,63 4 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 1 ΤΜΧ 2250, ,00 ΟΦΕΛΟΣ 5 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1 ΤΜΧ 40,87 40, ,50 ΦΠΑ 24% 9477,96 ΓΕΝΙΚΟ 48969,46 Σελίδα 4 από 15

5 7. Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. κατάθεσε την εξής οικονοµική προσφορά: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ( ) 1 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 1 ΤΜΧ 32490, ,23 2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1 ΤΜΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11 ΧΕΙΡΑΜΑΞΙ ΙΑ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (24,5%) 36490,23 1 ΤΜΧ ,23 ΦΠΑ 24% 9357,66 ΓΕΝΙΚΟ 48347,89 Η προσφορά απορρίπτεται από την επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης διότι είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Συγκεκριµένα, στο µερικό σύνολο αναγράφεται το ποσό των ,23 αντί του ορθού ,23 οπότε και το γενικό σύνολο είναι επίσης εσφαλµένο. 8. Η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. κατάθεσε την εξής οικονοµική προσφορά: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ( ) 1 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 1 ΤΜΧ 32400, ,00 2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1 ΤΜΧ 2900, ,00 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11 ΧΕΙΡΑΜΑΞΙ ΙΑ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Υ 150, ,00 4 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 37117,00 1 ΤΜΧ 4900, , ,00 Σελίδα 5 από 15

6 ΦΠΑ 24% 10084,08 ΓΕΝΙΚΟ 52101,08 Η προσφορά απορρίπτεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης διότι είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Συγκεκριµένα, στην τιµή µονάδα της µισθοδοσίας αναγράφεται το ποσό των 32400,00 ενώ στο σύνολο αναγράφεται το ποσό των 32567,00 Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 6. Την υπ αριθµό Πρωτοκόλλου /12/2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 2536 διακήρυξη, 7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 8. Την υπ αριθµό 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 9. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους φακέλους των υποβληθέντων προσφορών των συµµετεχόντων. 10. Το υπ' αριθµό πρωτοκόλλου /02/2017 έγγραφο του ήµου ιονύσου η Επιτροπή οµοφώνως προτείνει προς την οικονοµική επιτροπή : την ανάδειξη της εταιρείας ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) ως προσωρινού αναδόχου γιατί η οικονοµική της προσφορά είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και είναι χαµηλότερη στο σύνολο των υπηρεσιών.. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για : 1. Η έγκριση των πρακτικών Νο 1, Νο2 και Νο3 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. 2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού, για την Προµήθεια παροχής υπηρεσιών εργασίας οδοκαθαρισµού στην εταιρεία ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. µε ΑΦΜ , ΟΥ Ν. Ηρακλείου και έδρα Σ.Καραγιώργη 10 ΤΚ Ν. Ηράκλειο, ως προσωρινό ανάδοχο, αντί του ποσού των ,46 Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ -ΑΚΡΙΤΙ Η ΑΓΓΕΛΑ Συνηµµένα: 1.Τα πρακτικά αξιολόγησης του διαγωνισµού Νο1, Νο2 και Νο 3 2.Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων Σελίδα 6 από 15

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε την 16 η Ιανουαρίου 2017, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα υπ' αριθ. 111/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου & παρατάθηκε µε την απόφαση 322/2016 Ο.Ε, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «προµήθεια παροχής υπηρεσίας εργασίας οδοκαθαρισµού» (Αριθµ. Πρωτ. ιακήρυξης 35998/ ), ύστερα από την αριθ.πρωτ.36004/ έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 1. Κωστάκης ηµήτριος - ηµοτικός Σύµβουλος, αναπληρωτής πρόεδρος, 2. Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη - ηµοτική Υπάλληλος, τακτικό µέλος, 3. Πατσαχάκης Αντώνης ηµοτικός Υπάλληλος, αναπληρωµατικό µέλος. Οι κάτωθι υποψήφιοι ανάδοχοι κατέθεσαν φάκελλο µε την προσφορά τους στο πρωτόκολλο: 7. MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) 8. ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του (10:30) προσήλθαν κατά σειρά και παρέδωσαν εµπροθέσµως ενώπιον της επιτροπής τους φακέλους προσφορών οι παρακάτω υποψήφιοι ανάδοχοι: 4. ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. 5. ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Στη διαδικασία ελέγχου παρίστανται οι εκπρόσωποι: κ. ΖΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για την εταιρεία ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. κ.γουιβερτ ΜΑΡΙΑ, για την εταιρεία ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Σελίδα 7 από 15

8 Α.Ε. κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ, για την εταιρεία ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ, για την εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Λόγω του πλήθους των προσφορών και του όγκου των στοιχείων τους δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση αυθηµερόν της διαδικασίας ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων, γι' αυτό η Επιτροπή ιαγωνισµού οµόφωνα αποφάσισε να συνεχίσει την διαδικασία του ελέγχου την 26/01/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30. Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κωστάκης ηµήτριος Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη Πατσαχάκης Αντώνης Σελίδα 8 από 15

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε την 26 η Ιανουαρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα υπ' αριθ. 111/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου & παρατάθηκε µε την απόφαση 322/2016 Ο.Ε, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «προµήθεια παροχής υπηρεσίας εργασίας οδοκαθαρισµού» (Αριθµ. Πρωτ. ιακήρυξης 35998/ ), ύστερα από την αριθ.πρωτ.36004/ έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 4. Κωστάκης ηµήτριος - ηµοτικός Σύµβουλος, αναπληρωτής πρόεδρος, 5. Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη - ηµοτική Υπάλληλος, τακτικό µέλος, 6. Πατσαχάκης Αντώνης ηµοτικός Υπάλληλος, αναπληρωµατικό µέλος. Σε συνέχεια του πρακτικού Νο1 οι κάτωθι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν καταθέσει φακέλους προσφορών: MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Κάθε προσφορά υποβλήθηκε µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, η τεχνική προσφορά και η οικονοµική προσφορά ήταν τοποθετηµένα σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο εντός του αρχικού, όπως προβλέπει η διακήρυξη. Όλοι οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων, αριθµήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι που περιέχουν τις Σελίδα 9 από 15

10 οικονοµικές προσφορές παρέµειναν σφραγισµένοι, αναγράφηκαν σε αυτούς οι ίδιοι αύξοντες αριθµοί µε τους αντίστοιχους φακέλους προσφορών και µονογράφησαν. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής των συµµετεχόντων, η επιτροπή αποφάσισε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των κάτωθι εταιρειών ήταν πλήρη και σύµφωνα µε τη διακήρυξη: 9. MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) 10. ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) 11. ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. 12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Η επιτροπή µε το υπ' αρ. πρωτ.5267/ έγγραφό της ζήτησε διευκρινίσεις από την εταιρεία ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. σχετικά µε την ένορκη βεβαίωση που είχε καταθέσει. Η εν λόγω εταιρεία εντός της ταχθείσης προθεσµίας κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ήµου (αριθµός πρωτοκόλλου εισερχοµένου /03/2017) : 9. Υπόµνηµα διευκρινήσεων. 10. ύο πράξεις επιβολής προστίµων, 11. ύο προσφυγές ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 12. Τις υπ' αριθµό 1808/2014 και 1809/2014 αποφάσεις προσωρινής ικαστικής Προστασίας του Μονοµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Η επιτροπή λόγω της επιβολής των δύο προστίµων ύψους ,00 έκαστη (140276Α -17/02/2014 και Β-17/02/2014) στην ανωτέρω εταιρεία την αποκλείει από τη συνέχιση της διαδικασίας καθότι όπως αναφέρεται στην διακήρυξη: Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύµβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, καθεµιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ' εφαρµογή της υ.α. 2063/ 1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθµίσει µελλοντικά το περιεχόµενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 1. Την υπ αριθµό Πρωτοκόλλου /12/2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 2536 διακήρυξη, 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 3. Την υπ αριθµό 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 4. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους φακέλους των υποβληθέντων προσφορών των συµµετεχόντων. 5. Το υπ' αριθµό πρωτοκόλλου /02/2017 έγγραφο του ήµου ιονύσου η Επιτροπή οµοφώνως : α) Αποκλείει την προσφορά της εταιρείας: ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. για τον λόγο που αναφέρθηκε ανωτέρω και β) Αποδέχεται τις προσφορές των εταιρειών: Σελίδα 10 από 15

11 1) MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) 2) ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) 3) ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. 4) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. επειδή αυτές είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. Εν συνεχεία η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών στις 30/03/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 στην Έδρα του ήµου. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κωστάκης ηµήτριος Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη Πατσαχάκης Αντώνης Σελίδα 11 από 15

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ No3 Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε την 30 η Μαρτίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα υπ' αριθ. 111/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου & παρατάθηκε µε την απόφαση 322/2016 Ο.Ε, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών που κρίθηκαν αποδεκτές στο προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «προµήθεια παροχής υπηρεσίας εργασίας οδοκαθαρισµού» (Αριθµ. Πρωτ. ιακήρυξης 35998/ ), ύστερα από την αριθ.πρωτ.36004/ έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, αποτελούµενη από τους: 1. Κωστάκης ηµήτριος - ηµοτικός Σύµβουλος, αναπληρωτής πρόεδρος, 2. Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη - ηµοτική Υπάλληλος, τακτικό µέλος, 3. Πατσαχάκης Αντώνης ηµοτικός Υπάλληλος, αναπληρωµατικό µέλος. Σε συνέχεια του πρακτικού Νο2 η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών έγινε δηµόσια µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές µόνο κρίθηκαν αποδεκτές και συγκεκριµένα των κάτωθι υποψήφιων ανάδοχων: MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) ATTIKA KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου παρίστατο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος κ. Θωµόπουλος Βασίλειος της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Από τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών που έγινε από την επιτροπή προέκυψαν τα εξής: 13. Η εταιρεία MECCANICA GROUP A.E. (αρ.πρωτ.1260/ ) κατάθεσε την εξής Σελίδα 12 από 15

13 οικονοµική προσφορά: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ( ) 1 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 1 ΤΜΧ 27815, ,61 2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1 ΤΜΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11 ΧΕΙΡΑΜΑΞΙ ΙΑ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (24,5%) 31115,61 1 ΤΜΧ 7623, ,93 ΦΠΑ 24% 9297,34 ΓΕΝΙΚΟ 48036,27 Η προσφορά απορρίπτεται από την επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης διότι είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Συγκεκριµένα, στο µερικό σύνολο αναγράφεται το ποσό των ,61 αντί του ορθού ,61 οπότε και το γενικό σύνολο είναι επίσης εσφαλµένο. 14. Η εταιρεία ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) κατάθεσε την εξής οικονοµική προσφορά η οποία γίνεται δεκτή από την επιτροπή διότι είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισµού. A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ( ) 1 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 1 ΤΜΧ 33143, ,23 2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1 ΤΜΧ 2187, ,40 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11 ΧΕΙΡΑΜΑΞΙ ΙΑ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Υ ,63 4 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 1 ΤΜΧ 2250, ,00 ΟΦΕΛΟΣ 5 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1 ΤΜΧ 40,87 40, ,50 ΦΠΑ 24% 9477,96 ΓΕΝΙΚΟ 48969,46 Σελίδα 13 από 15

14 15. Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ KΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε. κατάθεσε την εξής οικονοµική προσφορά: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ( ) 1 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 1 ΤΜΧ 32490, ,23 2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1 ΤΜΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11 ΧΕΙΡΑΜΑΞΙ ΙΑ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (24,5%) 36490,23 1 ΤΜΧ ,23 ΦΠΑ 24% 9357,66 ΓΕΝΙΚΟ 48347,89 Η προσφορά απορρίπτεται από την επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης διότι είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Συγκεκριµένα, στο µερικό σύνολο αναγράφεται το ποσό των ,23 αντί του ορθού ,23 οπότε και το γενικό σύνολο είναι επίσης εσφαλµένο. 16. Η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. κατάθεσε την εξής οικονοµική προσφορά: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ( ) 1 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 1 ΤΜΧ 32400, ,00 2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1 ΤΜΧ 2900, ,00 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11 ΧΕΙΡΑΜΑΞΙ ΙΑ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Υ 150, ,00 4 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 37117,00 1 ΤΜΧ 4900, , ,00 ΦΠΑ 24% 10084,08 ΓΕΝΙΚΟ 52101,08 Σελίδα 14 από 15

15 Η προσφορά απορρίπτεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης διότι είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Συγκεκριµένα, στην τιµή µονάδα της µισθοδοσίας αναγράφεται το ποσό των 32400,00 ενώ στο σύνολο αναγράφεται το ποσό των 32567,00 Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 6. Την υπ αριθµό Πρωτοκόλλου /12/2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 2536 διακήρυξη, 7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 8. Την υπ αριθµό 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 9. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους φακέλους των υποβληθέντων προσφορών των συµµετεχόντων. 10. Το υπ' αριθµό πρωτοκόλλου /02/2017 έγγραφο του ήµου ιονύσου η Επιτροπή οµοφώνως προτείνει προς την οικονοµική επιτροπή : την ανάδειξη της εταιρείας ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (αρ.πρωτ.1255/ ) ως προσωρινού αναδόχου γιατί η οικονοµική της προσφορά είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και είναι χαµηλότερη στο σύνολο των υπηρεσιών.. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κωστάκης ηµήτριος Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη Πατσαχάκης Αντώνης Σελίδα 15 από 15

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/07/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22428 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13238 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 8/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15007 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 01/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14358 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11203/21-3-18 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12445 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12964 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 07/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16652 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 16/06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 18165.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 31/1/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3835 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3230 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 18 /01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 2520. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 19024 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 35395.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 25/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 3/2/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΟΥ τηλ: 213 20 30 638 theodosiadou@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 28/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 33326/29-11-16 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14633 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 10/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -2-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..41/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,21/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6394 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 9/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 36764 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 30 /06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 19709 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 35668/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38868 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..17/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10608/21-4-2016 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 10959 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14651 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 6/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8107 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 26/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 11771. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 6/06/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6850 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 45 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 40/2019

Αριθ. Απόφασης: 40/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/17-05-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 4/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 41916 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 28.7.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8736 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22079 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 11/2019

Αριθ. Απόφασης: 11/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 6/3/18 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8099 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 71/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..27 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -8-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..345/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 31103 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/1/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6295 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 151/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 128/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 130/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

7 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

7 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 23.02.2017 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:7981/23.02.2017 7 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 10 ης -7-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..296/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..17 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -6-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..252/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 30/07/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 25603 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 44 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 44 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/21-06-2017

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών.

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/07-12-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/18-06-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..34 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -11-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..416/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..31/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ήµου Πολυγύρου»

Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ήµου Πολυγύρου» 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την ογδόη (8η) Απριλίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/1/2012 Αριθ. Πρωτ. : 884

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 86/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

:..41 / :..505/ / : / : «

:..41 / :..505/ / : / : « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..41 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης -12-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..505/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 171/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 171/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 19 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

:..39 / :..478/ / : / : « ». 2 : « ».

:..39 / :..478/ / : / : « ». 2   : « ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..39 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -12-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..478/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 153/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17 ης -4-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..104/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 532/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 23 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 18-08-2014 ΘΕΜΑ 38 ο : Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -6-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..156/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2018..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 19.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13752 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..124/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 12/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 154/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα