ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10608/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ : Έγκριση α)του Πρακτικού Νο.1 του Πρόχειρου ιαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ήµου ιονύσου ISO 9001:2015- ΕΛΟΤ 1429 : 2008» συνολικού προϋπολογισµού ,00, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και β) της υπ αριθµ 9857/ Γνωµοδότησης της Επιτροπής ιαγωνισµού, για την υπ αριθµ 7703/ υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε» κατά του Πρακτικού Νο. 1 και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 3. Την 218/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 4. Την 360/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του ποσού των ,00 σε βάρος του ΚΑ µε την ονοµασία «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ήµου ιονύσου ISO 9001: ΕΛΟΤ 1429:2008» του Προϋπολογισµού Την 374/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της από Μελέτης του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ιαφάνειας. 6. Την 398./ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η από Μελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ιαφάνειας και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών Συµβούλου για τη Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ήµου ιονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1429: Την υπ αριθµ 577/ εκπρόθεσµα υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας AG ADVENT AE κατά των όρων της διακήρυξης

2

3

4

5 8. Το αριθµ πρωτ 1030/ έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών προς την εταιρεία AG ADVENT AE σύµφωνα µε το οποίο η ένσταση χαρακτηρίζεται ως εκπρόθεσµη και απορρίπτεται: «.ΘΕΜΑ : Εκπρόθεσµη υποβολή Ένστασης - αριθµ πρωτ 577/ της εταιρείας AG ADVENT AE κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ήµου ιονύσου ISO 9001:2015- ΕΛΟΤ 1429 : 2008» Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των Ο.Τ.Α» ΦΕΚ 11/Α), οπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. Την 218/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας.την 374/ Aπόφαση της Oικονοµικής Eπιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της από Μελέτης του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ιαφάνειας.την.398./ Aπόφαση της Oικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η από Μελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ιαφάνειας και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών Συµβούλου για τη Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ήµου ιονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1429:2008.Tην αριθµ.πρωτ / διακήρυξη όπου ορίστηκε η 19η Ιανουαρίου 2016 ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Την άριθµ πρωτ 577/ ένσταση της εταιρείας AG ADVENT A E κατά των όρων της διακήρυξης. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της διακήρυξης «Οι ενστάσεις κατά των όρων της διακήρυξης θα καταθέτονται εγγράφως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία µέχρι και την 7 Η Ιανουαρίου και ώρα 14:00..»Κατόπιν των ανωτέρω η ένσταση χαρακτηρίζεται ως εκπρόθεσµη οπότε και απορρίπτεται» 9. Το αριθµ πρωτ 577/ έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ιαφάνειας σύµφωνα µε το οποίο : «.. ΘΕΜΑ: «Απόψεις επί της από 11/01/2016 Ένστασης της εταιρείας AG ADVENT AE κατά της ιακήρυξης (µε αρ. πρωτ / ) για το ιαγωνισµό Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ήµου ιονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1429:2008 ΣΧΕΤ: Από 11/01/2016 της εταιρείας AG ADVENT AE (µε αρ. πρωτ. ήµου 577/ ) κατά του διαγωνισµού που αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συµβούλου για τη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1429:2008 (Απόφαση ηµάρχου 2552/ )Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ένστασης που αφορά τα Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού της παρ. 4.2 της ιακήρυξης, σας παραθέτουµε τις απόψεις µας ως ακολούθως:1) Κατά της παρ Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα (capacity) Το περιεχόµενο της συγκεκριµένης παραγράφου της εξεταζόµενης ένστασης επαναλαµβάνεται αυτούσιο από την προηγούµενη υπ αριθµ / προσφυγή της ίδιας ενιστάµενης εταιρείας και έχει ήδη κριθεί µε την υπ αριθµ. 374/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ιονύσου ως απορριπτέα.2) Κατά του άρθρου παρ. Α ικαιολογητικά τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων του προσφέροντα και παρ. Β ικαιολογητικά τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων του υπευθύνου του έργου Το περιεχόµενο των συγκεκριµένων παραγράφων έχει ήδη κριθεί µε την προαναφερόµενη υπ αριθµ. 374/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η ενσωµάτωσή του στην παρούσα διακήρυξη. 10. Το Πρακτικό Νο1 ( ) της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού 143/2015 Α Σ.(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 11:30, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου να ξεκινήσει η αποσφράγιση των φακέλων.εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες επιχειρήσεις:1.q PLAN (κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ήµου µε αρ. πρωτ.:1072/ ).2. AQS LTD 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. OPTIMUM VALUE 4. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή µονογραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής.μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων και σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. Β.3 της διακήρυξης, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού, εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η Ε.. συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: H εταιρεία Q PLAN: δεν προσκόµισε ασφαλιστική ενηµερότητα, για τους εργοδότες της εταιρείας που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. & Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), βάσει του άρθρου 4 παρ. 4.1 Α5, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού προσκόµισε πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου µε ηµεροµηνία λήξης την , η οποία έχει παρέλθει και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου 4, παρ Α6, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού, το πιστοποιητικό δεν γίνεται δεκτό. δεν προσκόµισε εγγράφως τον κύκλο εργασιών των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων καθώς και αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου 4.2 παρ ( & ) της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού, δεν προκύπτει η χρηµατοοικονοµική ικανότητα του διαγωνιζόµενου δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429 σε ΟΤΑ α ή β βαθµού, από διαπιστευµένο εξωτερικό φορέα πιστοποίησης, βάσει του άρθρου , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα 4 έργα ΚΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού δεν προκύπτει ποιος είναι ο υπεύθυνος του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο , παρ. Β, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού

6 εν προσκόµισε κατάλογο των έργων όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο παρ. Β, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού εν προσκοµίστηκαν συµβάσεις έργων όπως αυτές απαιτούνται στο άρθρο παρ. Γ, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού εν προσκόµισε πίνακα µε τα στοιχεία στελέχωσης της οµάδας έργου όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο παρ., της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού H εταιρεία AQS: Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης H εταιρεία ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ OPTIMUM VALUE: δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429 σε ΟΤΑ α ή β βαθµού, από διαπιστευµένο εξωτερικό φορέα πιστοποίησης, αλλά από την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Ε.Α.Ε..Η.Α.)», βάσει του άρθρου , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα 4 έργα ΚΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Υπεύθυνος Έργου, κύριος Τσιακατάρας Κωνσταντίνος, στο βιογραφικό του, δεν προκύπτουν τα 4 απαιτούµενα έργα ΚΠΑ, από το άρθρο , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού καθώς και από τις συµβάσεις που προσκοµίστηκαν, η µία µόνο αναφέρεται σε έργο ΚΠΑ σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Έµπειρος Σύµβουλος, κύριος Θωµόπουλος Αριστόδηµος, στο βιογραφικό του, δεν προκύπτει το απαιτούµενα έργο συστήµατος ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας σε ΟΤΑ α ή β βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Σύµβουλος, κύριος Βουλέλλης Παναγιώτης, στο βιογραφικό του, δεν είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σε ποιότητα, σύµφωνα µε το άρθρο παρ. Γ της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού H εταιρεία ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης Σύµφωνα µε τον παραπάνω έλεγχο, η Ε.. βάσει και των όρων της διακήρυξης αποκλείει από την συνέχεια του διαγωνισµού τις εταιρείες Νο 1 (Q PLAN) & Νο 3 ( ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. OPTIMUM VALUE) Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων, που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης: 1. AQS LTD 2. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.. 28/1980. Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα 11. Την υπ αριθµ 7703/ εµπρόθεσµα υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε» κατά του Πρακτικού Νο. 1

7 «

8 12. Την υπ αριθµ 9857/ Γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού, που απορρίπτει την υπ αριθµ 7703/ υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε την οποία : «..η Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..) προκειµένου να εξετάσει και στη συνέχεια γνωµοδοτήσει επί της ένστασης που κατατέθηκε από την εταιρεία: α. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κατά του από πρακτικού Νο 1 της Ε.. για την ανωτέρω ανάθεση εργασίας. Αρχικά εξετάζεται το εµπρόθεσµο της ένστασης, η οποία υποβλήθηκε στις εντός του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη χρόνου, αφού της κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά µε το υπ αρ έγγραφο στις Συνεπώς εξετάζεται από την Ε.. ως ακολούθως:1. Σχετικά µε τα αναφερόµενα της ένστασης, η Ε.. έχει να παρατηρήσει τα εξής: Η ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», αναφέρεται στην παράγραφο της ιακήρυξης «ικαιολογητικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής Ικανότητας» και συγκεκριµένα στο σηµείο Γ. «ικαιολογητικά τεχνικών ή / και επαγγελµατικών ικανοτήτων των µελών της οµάδας έργου» σχετικά µε τον έµπειρο σύµβουλο Μηχανικό Π.Ε. της εταιρείας AQS LTD, κα Πίντζου Ασπασία.Σύµφωνα µε την παρ. Γ της διακήρυξης, τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο έµπειρος σύµβουλος, προκειµένου να πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις είναι:«.ένας έµπειρος Σύµβουλος: Μηχανικός ΠΕ, µε τουλάχιστον: α) 10ετή επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης, β) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οργάνωση και διοίκηση ή / και πιστοποίηση ως Αξιολογητής µοντέλων Αριστείας ή / και ως Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας και γ) εµπειρία υλοποίησης σε ένα (1) τουλάχιστον έργο συστήµατος ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας σε ΟΤΑ α ή β βαθµού.»από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έκανε η Ε.., όπως αυτά καταγράφονται στο υπ αρ. 1/ Πρακτικό της, δεν βρέθηκε λόγος απόρριψης της AQS LTD. Ο λόγος που επικαλείται η ενιστάµενη εταιρεία είναι ο αποκλεισµός της AQS LTD γιατί η κα Πίντζου Αναστασία είναι Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας της σειράς ISO 9000:2000, πλην όµως σύµφωνα µε τη διακήρυξη δεν απαιτείται να έχει πιστοποιηθεί ο Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας (φυσικό πρόσωπο), κατά το πρότυπο ISO 9001.

9 Προς επίρρωση του παραπάνω ισχυρισµού, η Ε.., επικοινώνησε τηλεφωνικά µε το ΕΣΥ (Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης) και συνοµίλησε µε τον κύριο Τράπαλη, ο οποίος µας ενηµέρωσε για τα εξής: το ΕΣΥ, διαπιστεύει τους φορείς πιστοποίησης και ελέγχου καθώς και τα εργαστήρια και όχι τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης µας πληροφόρησε ότι όντως το πρότυπο παύει να ισχύει επειδή αντικαθίσταται µε ένα καινούργιο και σύγχρονο, πλην όµως το πιστοποιητικό που έχει αποκτήσει κανείς ως Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. Η Ε.., λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή, την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», για τους λόγους που αναπτύχθηκαν. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 1.- Την έγκριση του πρακτικού Νο1, της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. 2.- Την αποδοχή ή µη της υπ αριθµ 9857/ Γνωµοδότησης της Επιτροπής ιαγωνισµού, και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ Συνηµµένα: 1.)Το πρακτικό Νο )Η υπ αριθµ 7703/ ένσταση της εταιρείας ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ AE, 3)Η υπ αριθµ 9857/ γνωµοδότηση της Ε Κοινοποίηση: 1. Τµήµα Προµηθειών 2. Τµήµα Λογιστηρίου

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 της Επιτροπής ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ αρ.: 143/15 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ιονύσου, για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Συµβούλου Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ήµου ιονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1429:2008», προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ 23%. Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου, συνήλθε την 19 η Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την υπ αρ.: 36335/ έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, κας Μαγγίνα Στέλλας - Σοφίας, αποτελούµενη από τους: 1. Κωστάκη ηµήτριο, (αντικαθιστά το τακτικό µέλος, Μπιτάκο Παναγιώτη), ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 2. Μαντόπουλο Σπυρίδωνα, υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος 3. Κανλή Ειρήνη, (αντικαθιστά το τακτικό µέλος, Μπελιά Θέκλα - Μαρία), υπάλληλο του ήµου, ως Μέλος Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. η 11:30, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου να ξεκινήσει η αποσφράγιση των φακέλων. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο ενώπιον της επιτροπής οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 1. Q PLAN (κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ήµου µε αρ. πρωτ.:1072/ ) 2. AQS LTD 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. OPTIMUM VALUE 4. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή µονογραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων και σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. Β.3 της διακήρυξης, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού, εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η Ε.. συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: H εταιρεία Q PLAN: δεν προσκόµισε ασφαλιστική ενηµερότητα, για τους εργοδότες της εταιρείας που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. & Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), βάσει του άρθρου 4 παρ. 4.1 Α5, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού

11 προσκόµισε πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου µε ηµεροµηνία λήξης την , η οποία έχει παρέλθει και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου 4, παρ Α6, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού, το πιστοποιητικό δεν γίνεται δεκτό. δεν προσκόµισε εγγράφως τον κύκλο εργασιών των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων καθώς και αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου 4.2 παρ ( & ) της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού, δεν προκύπτει η χρηµατοοικονοµική ικανότητα του διαγωνιζόµενου δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429 σε ΟΤΑ α ή β βαθµού, από διαπιστευµένο εξωτερικό φορέα πιστοποίησης, βάσει του άρθρου , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα 4 έργα ΚΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού δεν προκύπτει ποιος είναι ο υπεύθυνος του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο , παρ. Β, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού εν προσκόµισε κατάλογο των έργων όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο παρ. Β, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού εν προσκοµίστηκαν συµβάσεις έργων όπως αυτές απαιτούνται στο άρθρο παρ. Γ, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού εν προσκόµισε πίνακα µε τα στοιχεία στελέχωσης της οµάδας έργου όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο παρ., της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού H εταιρεία AQS: Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης H εταιρεία ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ OPTIMUM VALUE: δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429 σε ΟΤΑ α ή β βαθµού, από διαπιστευµένο εξωτερικό φορέα πιστοποίησης, αλλά από την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Ε.Α.Ε..Η.Α.)», βάσει του άρθρου , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα 4 έργα ΚΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Υπεύθυνος Έργου, κύριος Τσιακατάρας Κωνσταντίνος, στο βιογραφικό του, δεν προκύπτουν τα 4 απαιτούµενα έργα ΚΠΑ, από το άρθρο , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού καθώς και από τις συµβάσεις που προσκοµίστηκαν, η µία µόνο αναφέρεται σε έργο ΚΠΑ σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Έµπειρος Σύµβουλος, κύριος Θωµόπουλος Αριστόδηµος, στο βιογραφικό του, δεν προκύπτει το απαιτούµενα έργο συστήµατος ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας σε ΟΤΑ α ή β βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο , παρ. Α, της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε τα όσα δηλώνει ο Σύµβουλος, κύριος Βουλέλλης Παναγιώτης, στο βιογραφικό του, δεν είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σε ποιότητα, σύµφωνα µε το άρθρο παρ. Γ της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισµού H εταιρεία ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: Τα δικαιολογητικά της ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης Σύµφωνα µε τον παραπάνω έλεγχο, η Ε.. βάσει και των όρων της διακήρυξης αποκλείει από την συνέχεια του διαγωνισµού τις εταιρείες Νο 1 (Q PLAN) & Νο 3 ( ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. OPTIMUM VALUE) Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων, που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης:

12 3. AQS LTD 4. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.. 28/1980. Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Η Πρόεδρος Τα Μέλη Κωστάκης ηµήτριος 1) Μαντόπουλος Σπυρίδωνας 2) Κανλή Ειρήνη Συνηµµένα: 1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 2. Πίνακας 2 ικαιολογητικών Συµµετοχής

13

14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Άγιος Στέφανος, Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος & Αθ. ιάκου 1 Αρ.Πρωτ 9857/ Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ε..) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Προµήθεια Υπηρεσιών Συµβούλου Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ήµου ιονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1429:2008» Προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ 23%. Στα γραφεία του ήµου ιονύσου, συνήλθε σήµερα 11 Απριλίου 2016, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..) για την ανωτέρω ανάθεση εργασίας, αποτελούµενη από τους: Κωστάκη ηµήτριο, ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο Μαντόπουλο Σπυρίδωνα, υπάλληλο του ήµου, ως Τακτικό Μέλος Κανλή Ειρήνη, υπάλληλο του ήµου, ως Αναπληρωµατικό Μέλος προκειµένου να εξετάσει και στη συνέχεια γνωµοδοτήσει επί της ένστασης που κατατέθηκε από την εταιρεία: α. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κατά του από πρακτικού Νο 1 της Ε.. για την ανωτέρω ανάθεση εργασίας. Αρχικά εξετάζεται το εµπρόθεσµο της ένστασης, η οποία υποβλήθηκε στις εντός του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη χρόνου, αφού της κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά µε το υπ αρ έγγραφο στις Συνεπώς εξετάζεται από την Ε.. ως ακολούθως: 1. Σχετικά µε τα αναφερόµενα της ένστασης, η Ε.. έχει να παρατηρήσει τα εξής: Η ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», αναφέρεται στην παράγραφο της ιακήρυξης «ικαιολογητικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής Ικανότητας» και συγκεκριµένα στο σηµείο Γ. «ικαιολογητικά τεχνικών ή / και επαγγελµατικών ικανοτήτητων των µελών της οµάδας έργου» σχετικά µε τον έµπειρο σύµβουλο Μηχανικό Π.Ε. της εταιρείας AQS LTD, κα Πίντζου Ασπασία.

16 Σύµφωνα µε την παρ. Γ της διακήρυξης, τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο έµπειρος σύµβουλος, προκειµένου να πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις είναι: «.Ένας έµπειρος Σύµβουλος: Μηχανικός ΠΕ, µε τουλάχιστον: α) 10ετή επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης, β) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οργάνωση και διοίκηση ή / και πιστοποίηση ως Αξιολογητής µοντέλων Αριστείας ή / και ως Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας και γ) εµπειρία υλοποίησης σε ένα (1) τουλάχιστον έργο συστήµατος ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας σε ΟΤΑ α ή β βαθµού.» Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έκανε η Ε.., όπως αυτά καταγράφονται στο υπ αρ. 1/ Πρακτικό της, δεν βρέθηκε λόγος απόρριψης της AQS LTD. Ο λόγος που επικαλείται η ενιστάµενη εταιρεία είναι ο αποκλεισµός της AQS LTD γιατί η κα Πίντζου Αναστασία είναι Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας της σειράς ISO 9000:2000, πλην όµως σύµφωνα µε τη διακήρυξη δεν απαιτείται να έχει πιστοποιηθεί ο Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας (φυσικό πρόσωπο), κατά το πρότυπο ISO Προς επίρρωση του παραπάνω ισχυρισµού, η Ε.., επικοινώνησε τηλεφωνικά µε το ΕΣΥ (Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης) και συνοµίλησε µε τον κύριο Τράπαλη, ο οποίος µας ενηµέρωσε για τα εξής: το ΕΣΥ, διαπιστεύει τους φορείς πιστοποίησης και ελέγχου καθώς και τα εργαστήρια και όχι τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης µας πληροφόρησε ότι όντως το πρότυπο παύει να ισχύει επειδή αντικαθίσταται µε ένα καινούργιο και σύγχρονο, πλην όµως το πιστοποιητικό που έχει αποκτήσει κανείς ως Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. Η Ε.., λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή, την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», για τους λόγους που αναπτύχθηκαν. Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Κωστάκης ηµήτριος 1) Μαντόπουλος Σπυρίδωνας 2) Κανλή Ειρήνη Συν.: Η υπ αρ. πρωτ.: 7703/2016 ένσταση της ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κατά του Πρακτικού Νο 1 της Ε..

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 3/2/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΟΥ τηλ: 213 20 30 638 theodosiadou@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12445 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11203/21-3-18 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15007 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 8/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 28/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 33326/29-11-16 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 9/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 36764 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13238 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 35668/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 25/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 10/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 11/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 10291 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/07/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22428 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 01/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14358 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12964 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 07/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16652 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14651 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14633 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 31/1/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3835 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 12/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 19024 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 35395.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22079 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,21/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6394 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38868 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών.

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/07-12-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 128/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..17/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 16/06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 18165.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 26/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 11771. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 151/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 18 /01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 2520. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 6/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8107 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/21-06-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..27 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -8-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..345/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/1/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6295 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 11 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 11 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ ηµοτικού Συµβουλίου. Σχετικά: Η αριθµ. 388/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ ηµοτικού Συµβουλίου. Σχετικά: Η αριθµ. 388/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 12/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 3919 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου ΤΗΛ : 213 2030623 Fax : 2132030630 ΠΡΟΣ Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 11/2019

Αριθ. Απόφασης: 11/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 40/2019

Αριθ. Απόφασης: 40/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/17-05-2019

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 26/08/2015 Αρ.πρωτ προκήρυξης :113923

Ηράκλειο, 26/08/2015 Αρ.πρωτ προκήρυξης :113923 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: /νση: Ανδρόγεω αρ. 2, 4ος όροφος Τηλ: 2813 409185 6 9 403 Φαξ:2810 229207 email: prom@heraklion.gr Προµήθεια µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 30 /06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 19709 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 154/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 153/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..14 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..14 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11ης-7-2016 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..201/2016.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 315/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης -7-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..201/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:43638/25.09.2015 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 86/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

244/2015 : « »

244/2015 : «      » ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης /16-07-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός Απόφασης: 244/2015 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 8 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας «Μισθώµατα Μηχανηµάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του ήµου Ηράκλειας».

Θέµα 8 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας «Μισθώµατα Μηχανηµάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του ήµου Ηράκλειας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/31-08-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο Για τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο Για τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aγ. Στέφανος 23-4-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 10265/24-4-2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο Για τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 31103 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4-12 -2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40178 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 4/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 41916 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 6/06/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6850 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 45 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3230 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 24/03/2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 8277 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..17 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -6-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..252/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..31/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/31.12.2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 54 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 31.12.2018 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..28η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 8ης-12-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..390/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..21 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..21 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-10-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..319/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα