ΠΡΟΣ: ΕΣΗ ΗΣ ( ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: ΕΣΗ ΗΣ ( ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΓΘΕΙΩΝ Πληρ: Λεκαδίτη Χρ. Τηλ: Φαξ: ΠΡΟΣ: ΕΣΗ ΗΣ ( ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ) ΑΡ.ΠΡΩΤ.18235/ ΘΕΜΑ: «ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια Ειδικών Απολυµαντικών (CPV: )» ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ αρ. 7638/ (Α Α:6ΜΛΚ4690ΩΖ-ΖΝΖ) απόφαση ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια Ειδικών Απολυµαντικών Β. Το υπ.αρ.16671/ πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειµένου να διενεργήσει Συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια Ειδικών Απολυµαντικών (CPV ) για ένα έτος, καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλιαπαρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή ηµόσια ιαβούλευση. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ). Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗ ΗΣ και θα γίνει η τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτηµένη: - στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: - στη διαύγεια και - στο ΕΣΗ ΗΣ Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά µε την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προµήθεια ειδών. Μετά το πέρας της προθεσµίας της ηµόσιας ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου µας και συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες- ιαβουλεύσεις-γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ ΗΣ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) ( στο σύνδεσµο ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» ( ακολουθώντας την εξής διαδροµή: Προµήθειες- ιαβουλεύσεις-προσκλήσεις. Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ -Το β σχετ. -Ο Πίνακας ειδών του διαγωνισµού ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ

2 Α.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης. 2. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν: Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης και δείγμα προϊόντος Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας Να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο τεχνικό φυλλάδιο με τη ακριβή μετάφραση του στην Ελληνική γλώσσα. Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ./Ε.Μ.Χ.Π, σήμανση CE για νοσοκομειακή χρήση. 3. Οι οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή να προσκομίζονται απαραίτητα μαζί με την επίσημη ελληνική μετάφραση και οι πρωτότυπες του κατασκευαστικού οίκου στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. 4. Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, ψεκασμός, δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό βοήθημα για τη χρήση του προϊόντος, θα προσφέρονται μαζί και τα ανάλογα εξαρτήματα. 5. Για το καθαριστικό απολυμαντικό χειρουργικών εργαλείων χωρίς αλδεΰδες να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας ( και μελέτες- test για την κάθε κατηγορία λοιμογόνου παράγοντα χωριστά) κάτω από την παρουσία οργανικού φορτίου. 6. Για τα είδη που απαιτείται αραίωση θα προσκομίζονται οι πρωτότυπες οδηγίες αραίωσης και χρόνος δράσης για νοσοκομειακή χρήση από την κατασκευάστρια εταιρεία μαζί με την επίσημη ελληνική μετάφραση. 7. Μελέτες βιοδιασποσιμότητας θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη όπως και πιστοποιητικό συμβατότητας με τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων, καθώς επίσης και κάθε πλεονέκτημα που δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές χωρίς να απαιτείται και να έχει θέση απόρριψης για το προϊόν που προσφέρεται. 8. Θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται το κόστος ανά λίτρο διαλύματος του πυκνού διαλύματος και του έτοιμου προς χρήση διαλύματος στην προτεινόμενη από τον κατασκευαστή αραίωση. Θα αξιολογηθούν οι προσφορές και με γνώμονα το χρόνο δράσης του προϊόντος. Σε ότι αφορά τα στερεά ( σκόνη) θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή ανά κιλό. 9. Σε κάθε επιμέρους προϊόν ( αν πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση) και όπου ζητείται, οι προσφέρουσες εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν πίνακα που να αναφέρεται το κόστος ανά μονάδα αδιάλυτου προϊόντος, σε ποια συγκέντρωση του απολυμαντικού αυτό είναι δραστικό, σε συγκεκριμένο χρόνο δράσης, για δραστικότητα σε συγκεκριμένους μικροοργανισμούς ή ιούς και για ό,τι

3 άλλο κριθεί από την Επιτροπή απαραίτητο, ώστε να είναι αντικειμενικά συγκρίσιμα τα προσφερόμενα είδη ανά κατηγορία. 10. Γνώση του προγραμματισμού και της λειτουργίας των πλυντηρίων θεωρείται απαραίτητη και θα πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά. 11. Θα πρέπει να προσφέρονται δείγματα των προϊόντων, όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών όπως οσμή κ.λ.π. 12. Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα στη χρήση των προϊόντων (αστοχία υλικού) ή πρόβλημα συνεργασίας με την εταιρεία, τότε το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να προσβάλει την σύμβαση, εφόσον η εταιρεία δεν προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. 13. Για τα προσφερόμενα προϊόντα σε υγρή μορφή πρέπει να αναφέρεται η Ελάχιστη Αποτελεσματική Συγκέντρωση ( M.E.C.) για κάθε μικροοργανισμό και ο χρόνος επαφής σε συνθήκες υψηλού μικροβιακού φορτίου ( dirty conditions) και η μέθοδος ελέγχου ( test in practice ή ποσοτική μέθοδος εναιώρησης) ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των προϊόντων. 14. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας ενός απολυμαντικού να πληροί τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ phase 2 Step 1, Phase 2 Step Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή συσκευασίας προϊόντων. 16. Μετά την κατακύρωση, ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται για το προϊόν του να χορηγήσει δωρεάν στο νοσοκομείο τουλάχιστον δέκα (10) πλαστικοποιημένες πινακίδες σε μέγεθος Α4 που να περιέχουν: οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει ντοσιέ που να περιέχει δελτία δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος καθώς και οδηγίες χρήσεως στην Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου. 17. Να προσκομισθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην Αγγλική γλώσσα με την Ελληνική μετάφραση σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισμό Ε.Κ. 1272/2008 CLP. 18. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό αποδεικτικό συµµετοχής του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών βάσει του νόµου Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Β/2001) και το Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών βάσει της ΚΥΑ /2016 (ΦΕΚ 2454/Β/2016). ΔΑΑΠΛ Α1 ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ Α/Α 1: ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕΘ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. 1. Να περιέχει συνδυασμό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών, που να ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες απολυμαντικών με απορρυπαντικά συστατικά. 2. Να μην περιέχει αλδεΰδες. 3. Να έχει αντιμικροβιακό φάσμα με δράση σε βακτηρίδια, ιούς, μύκητες και μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης. Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας.

4 4. Να έχει γρήγορη δράση (15-30 ). Θα αξιολογηθεί η τιμή του αραιωμένου διαλύματος, το οποίο επιτυγχάνει σε χρονικό διάστημα λεπτών αποτέλεσμα (απολύμανσης) για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος. 5. Να έχει καθαριστικές ιδιότητες και ευχάριστη οσμή. 6. Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και τους βλεννογόνους. 7. Να μην αφρίζει. 8. Να μην είναι διαβρωτικό για τις διάφορες επιφάνειες. Να κατατεθούν μελέτες συμβατότητας με τις επιφάνειες. 9. Να επισυναφθεί η έγκριση του ΕΟΦ. 10. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. /ΕΜΧΠ. ΔΑΑΠΛ Α2 Α/Α 2: ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. 1. Να περιέχει συστατικά σε υψηλή συγκέντρωση άνω του 50% ικανά να απομακρύνουν τη σκουριά και τις κηλίδες που παρουσιάζονται μετά την επαφή των εργαλείων με προϊόντα που τα χρωματίζουν. 2. Να προστατεύει τα εργαλεία από την οξείδωση και να μην φθείρει τις επιχρυσωμένες επιφάνειες των εργαλείων. 3. Να μην είναι τοξικό και να μην φέρει κατάλοιπα. 4. Να μην περιέχει συστατικά που εμποδίζουν την αποστείρωση των εργαλείων στην οποιαδήποτε αποστειρωτική μέθοδο. 5. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. 6. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. ΔΑΑΠΛ 21 Α/Α 3: ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. 1. Να είναι Βακτηριοκτόνο (σύμφωνα με την ΕΝ και ΕΝ 14561), μυκητοκτόνο (σύμφωνα με την ΕΝ και ΕΝ 14562) και ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV σύμφωνα με την ΕΝ 14476). 2. Να είναι ταχείας δράσης εντός 5-10 λεπτών. 3. Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση των υλικών και η στερεοποίηση των πρωτεϊνικών ρύπων. 4. Να μην αντιδρά με διαλύματα αλδεϋδών (ορθοφθαλδεΰδη & γλουταραλδεΰδη). 5. Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και τουλάχιστον τρία ένζυμα ικανά να απομακρύνουν πρωτεΐνες, λίπη και άμυλο από τα χειρουργικά εργαλεία και ενδοσκόπια. 6. Να έχει πιστοποίηση δραστικότητας έναντι του βιουμένιου (biofilm) και να κατατεθεί μελέτη αποτελεσματικότητας, επί ποινή απόρριψης. 7. Να έχει ουδέτερο ph. 8. Να διαθέτει CE mark από κοινοποιημένο οργανισμό και να κατατεθεί. 9. Να δίνεται το κόστος ανά λίτρο διαλύματος, για όλο το ζητούμενο φάσμα δράσης, στον απαιτούμενο χρόνο. 10. Να παρέχεται σε συσκευασία ως πέντε (5) λίτρων με αντλία δοσομέτρησης. 11. Να συνοδεύεται από το ξενόγλωσσο φυλλάδιο, με πιστή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. ΔΑΑΠΛ 07 Α/Α 4: ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. 1. Να έχει αλκαλικό ph διαλύματος Να διαθέτει μεγάλη γαλακτοματοποιητική και διεισδυτική δύναμη και έντονη απορρύπανση, ώστε να αφαιρεί αποτελεσματικά αίμα, λίπος, ιστούς κ.λ.π. 3. Να μην αφήνει κατάλοιπα (θαμπάδες) στα γυάλινα αντικείμενα.

5 4. Nα μην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού. 5. Να είναι χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα, άοσμο και άχρωμο για οπτική επαφή των υλικών και την αποφυγή εργατικού ατυχήματος. 6. Να είναι όσο το δυνατό λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και του βλεννογόνους. 7. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. 8. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. ΔΑΑΠΛΑ 18 Α/Α 5: ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. 1. Το υγρό προορίζεται για τον αποτελεσματικό καθαρισμό και απορρύπανση ιατροχειρουργικών εργαλείων για πλυντήρια και πλύσιμο στο χέρι. 2. Να περιέχει ένζυμα ικανά να καθαρίζουν αποτελεσματικά πρωτεΐνες, λίπη και σάκχαρα. 3. Να έχει ουδέτερο έως ελαφρά αλκαλικό ph. 4. Να μην αφρίζει, να μην είναι διαβρωτικό και ερεθιστικό για τους βλεννογόνους και τα μάτια και να έχει ευχάριστο- διακριτικό άρωμα. 5. Να φέρει σήμανση CE. 6. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Κ.Χ. 7. Να επισυναφθούν τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus, αλλά και οι μεταφράσεις τους στην Ελληνική γλώσσα. ΔΑΑΠΛ 04 A/A 6: ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. 1. Συμπυκνωμένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων. 2. Να είναι μείγµα οργανικού και ανόργανου οξέως σε περιεκτικότητα άνω του 30%, χωρίς τασιενεργά. 3. Να είναι κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε αυτόµατα πλυντήρια και για την απομάκρυνση των αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνια των εργαλείων. 4. Να δίνεται η τιµή του διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση. 5. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. 6. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο ΓΧΚ. 7. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). Τα παραπάνω προϊόντα (ΔΑΑΠΛΑ 18-καθαριστικό και ΔΑΑΠΛ 04-ουδετεροποιητικό) που αφορούν τον καθαρισμό των χειρουργικών εργαλείων στο πλυντήριο θα αξιολογηθούν στο συνολικό κόστος πλύσης για λόγους συμβατότητας. ΔΑΑΠΛ 15 Α/Α 7: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. 1. Να είναι υδατοδιαλυτό. 2. Να μην περιέχει σιλικόνη. 3. Το κάθε δοχείο να φέρεται με αντλία ψεκασμού. 4. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε εργαλεία που αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού. 5. Να μην είναι τοξικό για τους χρήστες και να μην αφήνει κατάλοιπα πάνω στα εργαλεία. 6. Να είναι τοξικολογικά ελεγμένο και να επισυναφθούν ανεξάρτητες μελέτες. 7. Να είναι κατάλληλο για υλικά με αρθρώσεις. 8. Χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα, άοσμο και άχρωμο για οπτική επαφή των υλικών και την αποφυγή εργατικού ατυχήματος.

6 9. Να επιτυγχάνεται μέσω της λίπανσης και η συντήρηση των ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων. 10. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. ΔΑΑΠΛ Α6 Α/Α 8: ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. 1. Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και τουλάχιστον τρία ένζυμα για να απομακρύνει πρωτεΐνες, λίπη και άμυλο, να απομακρύνει αποτελεσματικά το βιοϋμένιο (biofilm) και να κατατεθεί μελέτη επί ποινή απόρριψης. 2. Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό ph(7-10). 3. Να είναι συμβατό με τα εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια (OLYMPUS και FUGINOM) που χρησιμοποιούνται στο Νοσοκομείο και να παρέχονται εγγυήσεις από την προμηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξ αιτίας μη συμβατότητας του προϊόντος. 4. Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. 5. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. ΔΑΑΠΛ 10 Α/Α 9: ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ-ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΥΔΗ 0,55%. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. 1. Ορθοφθαλδεΰδη (τουλάχιστον 0,55% στο τελικό διάλυµα χρήσης). 2. Να είναι συµβατό µε τα εύκαµπτα και άκαµπτα ενδοσκόπια (OLYMPUS και FUGINOM) που χρησιµοποιούνται στο νοσοκοµείο και να παρέχονται εγγυήσεις από την προµηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας µη συµβατότητας του απολυµαντικού. 3. Να έχει ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα µε δράση σε βακτηρίδια, µυκοβακτηρίδια, (POLIO, NORO, ADENO) ιούς και µύκητες εντός 5 λεπτών. Να έχει και σποροκτόνο δράση εντός 1 ώρας. 4. Να συνοδεύεται από έγκυρες και ανεξάρτητες µελέτες και βιβλιογραφία όπου να αποδεικνύεται η δράση του. 5. Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό για τους χρήστες, άοσµο ή µε ευχάριστη οσµή. 6. Χαµηλού αφρισµού. 7. Να µην είναι διαβρωτικό. 8. Να µη φράσσει. 9. Να µην αφήνει υπολείµµατα στα όργανα. 10. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. 11. Να χορηγείται ανά δοχείο αδρανοποιητική ουσία για την ασφαλή απόρριψη στο αποχετευτικό σύστηµα. ΔΑΑΠΛ 11 Α/Α 10: ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΥΔΗΣ (το είδος θα παραγγελθεί ως έχει) 1. Η τιµή θα αξιολογηθεί αθροιστικά (τιµή προϊόντος + τιµή ταινιών). 2. Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το απολυμαντικό διάλυμα με κωδικό ΔΑΑΠΛ Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. ΔΑΑΠΛ Α3 Α/Α 11: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaDCC)-ΧΛΩΡΙΟ 2,5 και 5 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ (2,5 ή 5gr).

7 1. Απολυμαντικά δισκία των 2,5 gr ή 5 gr με δραστική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NADCC). 2. Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία δισκίων το μέγιστο. 3. Να διαθέτουν δράση έναντι μικροβίων (gram + και gram -), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV, ROTA), μυκοβακτηριδίων και σπόρων. 4. Να είναι συμβατά με επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο, μάρμαρο, linoleum και πλακάκι. 5. Το προϊόν να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. 6. Να αναφέρεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος. 7. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων. 8. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). ΔΑΑΠΛ 3 Α/Α 12: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaDCC)-ΧΛΩΡΙΟ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ (500gr) 1. Να έχει ως δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (NaDCC). 2. Nα είναι υψηλού βαθμού απολυμαντικό. 3. Σταδιακή/βραδεία απελευθέρωση ενεργού χλωρίου (παρατεταμένη δράση). 4. Να έχει άριστη αποθηκευτική δυνατότητα (ώστε να μην εξατμίζονται) καθώς επίσης και να προσφέρονται σε πρακτική συσκευασία έως 500gr. 5. Κατάλληλο προς χρήση για απορρόφηση και απολύμανση κηλίδων σωματικών υγρών. 6. Να έχει άδεια ΕΟΦ και καταχώρηση στο ΕΜΧΠ. ΔΑΑΠΛ Γ1 Α/Α 13: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ, ΚΛΠ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. 1. Να περιέχει συνδυασμό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών. 2. Να μην περιέχει αλδεΰδες και αλκοόλες. 3. Να έχει ουδέτερο ph. 4. Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας)και να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων (gram+ και gram-), έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών(klebsiella pneumonia και Acinetobacter Baumanii), ιών HBV, HCV, HIV, Rota, μυκήτων και μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. 5. Να μην είναι διαβρωτικό για τα ανοξείδωτα και να είναι κατάλληλο για χρήση και σε πλαστικό, γυαλί, ακρυλικά, πολυμερή κλπ, χωρίς να τα καταστρέφει. 6. Να κατατεθούν πίνακες συμβατότητας του προϊόντος με τα υλικά κατασκευής των monitors κεφαλών υπερήχων και άλλα επί ποινή απόρριψης. 7. Να φέρεται σε εύχρηστη συσκευασία (μέχρι 1 λίτρο) με συσκευή ψεκασμού στην κάθε φιάλη. 8. Να είναι ταχείας δράσης (5-15 ) και να μην αφήνει στίγματα. 9. Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό και ερεθιστικό για τους χρήστες. 10. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. ΔΑΑΠΛ Δ1 Α/Α 14: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. 1. Να είναι υγρό απολυμαντικό μικρών επιφανειών, με αλκοόλες, για χρήση με ψεκασμό. 2. Να μην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο.

8 3. Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και μυκοβακτηριδιοκτόνο. 4. Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών. 5. Να μην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το χρήστη. 6. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. 7. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά. 8. Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα. 9. Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. 10. Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου με δωρεάν συσκευή ψεκασμού για κάθε δοχείο. 11. Να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. 12. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων. 13. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). ΔΑΑΠΛ 19 A/A 15: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΛΙΤΡΑ. 1. Να είναι υγρό συμπυκνωμένο απολυμαντικό καθαριστικό δαπέδων επιφανειών, εξοπλισμού σε χώρους προετοιμασίας και διακίνησης τροφίμων. 2. Να έχει έντονη καθαριστική δράση, ιδιαίτερα στα λίπη και τις πρωτεΐνες. 3. Να έχει αντιμικροβιακό φάσμα έναντι βακτηριδίων και μυκήτων (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας). 4. Να μην περιέχει αλδεΰδες, χρωστικές και αρώματα σύμφωνα με τις πρακτικές HACCP. 5. Να έχει ταχεία δράση (15-30 ). Θα αξιολογηθεί η τιμή του αραιωμένου διαλύματος, το οποίο επιτυγχάνει σε χρονικό διάστημα λεπτών αποτέλεσμα (απολύμανσης) για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος. 6. Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών. 7. Να δίνονται σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης (αραίωση, αναγκαιότητα έκπλυσης των επιφανειών μετά την εφαρμογή κ.λ.π.) και να συνοδεύονται από δοσομετρικές αντλίες ή δοσομετρικά βοηθήματα. 8. Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους χρήστες. 9. Να μην είναι διαβρωτικό των επιφανειών. 10. Να είναι καταχωρημένο στο Γ.Κ.Χ. και να επισυναφθεί η άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τύπο προϊόντος αρ. 4 «Απολυμαντικά Χώρων Τροφίμων και Διατροφής». ΔΑΑΠΛ 12 Α/Α16: ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE E (ΣΥΣΚ.ΜΕΧΡΙ 2 ΛΙΤΡΑ). Σύνθεση 1. Πρωτεολυτικά ένζυµα. Χαρακτηριστικά 2. Να λειτουργεί σε θερµοκρασία 45 C. 3. Να λειτουργεί σε συγκέντρωση 0,5%. 4. Να έχει περιεκτικότητα σε ένζυµα 2%. 5. Να έχει περιεκτικότητα σε άλατα ασβεστίου µεταξύ 0,5-2%. 6. Να έχει ph διαλύµατος 7,5+/-0,5. 7. Να είναι συµβατό µε τα εύκαµπτα ενδοσκόπια (FUGINOM) του Ενδοσκοπικού τµήµατος του Νοσοκοµείου µας, να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία.

9 8. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο πλυντήριο του Ενδοσκοπικού τµήµατος του Νοσοκοµείου µας, να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία αυτού, επί ποινή απόρριψης. 9. Να έχει σήµανση CE. ΔΑΑΠΛΑ 12 A/A 17: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE D (ΣΥΣΚ.ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ). Σύνθεση 1. Συµπυκνωµένο διάλυµα γλουταραλδεΰδης (24%+/-0,5). 2. Μη ιονική αιθυλική αλκοόλη. 3. Φωσφορικά στοιχεία διατήρησης ph διαλύµατος σε απιονισµένο νερό. Χαρακτηριστικά 4. Να λειτουργεί σε θερµοκρασία 45 (συγκέντρωση 0,25% σε 5min). 5. Να λειτουργεί σε πυκνότητα /-0,010 σε θερµοκρασία 20 βαθµούς κελσίου. 6. Να έχει pη διαλύµατος 3,75+/-0, Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1,385+/-0, Να είναι συµβατό µε τα εύκαµπτα ενδοσκόπια (FUGINOM) του Ενδοσκοπικού τµήµατος του Νοσοκοµείου µας, να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία. 9. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο πλυντήριο (SOLUSCOPE) του Ενδοσκοπικού τµήµατος του Νοσοκοµείου µας, να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας από την κατασκευάστρια εταιρεία αυτού επί ποινή απόρριψης. 10. Να έχει σήµανση CE. 11. Να έχει καταχώρηση στο ΕΜΧΠ. ΔΑΑΠΛ 17 Α/Α 18: ΥΓΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ SOLUSCOPE. 1. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο πλυντήριο ενδοσκοπίων του Νοσοκομείου μας (SOLUSCOPE SL-V1-GTA, SL-V2N). 2. Να περιέχει σουλφαμιδικό οξύ και αλκοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη. 3. Να είναι άχρωμο υγρό διάλυμα. 4. Να έχει ph διαλύματος συσκευασίας 1,2 ±0,5. 5. Να έχει ειδικό βάρος διαλύματος 1.085± 0, Να διαθέτει επίσημη έγκριση, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου, χρήσης του υγρού, επί ποινή απόρριψης. ΔΑΑΠΛ 22 Α/Α 19: ΔΙΣΚΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ SOLUSCOPE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ(500gr). 1. Να είναι κατάλληλα για τα πλυντήρια ενδοσκοπίων του Νοσοκομείου μας (SOLUSCOPE). 2. Να διαθέτουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) από τον κατασκευαστικό οίκο. 3. Η σύνθεση τους να περιέχει τα παρακάτω: A. Διένυδρη διχλωροισουκυανουρικού οξέως διαλύματος του νατρίου σε ποσότητα 50 x % <100. B. Αδιπικό οξύ σε ποσότητα 2,5 Χ % < 10. C. Το Ph σε διάλυμα νερού να είναι 6 με 7 σε 1%. 4. Να διαθέτει επίσημη έγκριση, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου, χρήσης του υγρού, επί ποινή απόρριψης. 5. Να συμβαδίζει με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (REACH regulation (EC) n 1907/2006 και n 453/2010).

10 Β.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ -ΜΕΘ κλπ.) KAI ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ. ΥΓΡΟ ΟΥ ΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ- ΟΡΘΟΦΘΑΛ ΕΥ Η 0,55% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΚΙΑ ΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaDCC) -ΧΛΩΡΙΟ 5 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaDCC) 500gr ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΑΥ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ,ΚΛΠ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΛΙΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΕΙ ΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή ΑΠΌ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΠΑ ΑΑΠΛ0Α1 ΛΙΤΡΑ.Α 6,9 24% ΑΑΠΛ0Α2 ΛΙΤΡΑ ,7 24% ΑΑΠΛ021 ΛΙΤΡΑ.Α 12,8 13% ΑΑΠΛ07 ΛΙΤΡΑ.Α 7,2 24% ΑΑΠΛΑ 18 ΛΙΤΡΑ.Α 5,8 24% ΑΑΠΛ004 ΛΙΤΡΑ.Α 4,75 24% ΑΑΠΛ15 ΤΕΜΑΧΙΑ ,900 24% ΑΑΠΛ0Α6 ΛΙΤΡΑ.Α 9,4 24% ΑΑΠΛ010 ΛΙΤΡΑ % ΑΑΠΛ11 ΤΕΜΑΧΙΑ ,3 24% ΑΑΠΛΑ3 ΙΣΚΙΑ.Α 0,2 13% ΑΑΠΛ3 ΤΕΜΑΧΙΑ % ΑΑΠΛΓ1 ΤΕΜΑΧΙΑ.Α 8,9 13%

11 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΑΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 15 ΛΙΤΡΑ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE E ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 2 ΛΙΤΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE D ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ SOLUSCOPE ΙΣΚΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SOLUSCOPE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ (500gr) ΣΥΝΟΛΟ: ΑΑΠΛ 1 ΤΕΜΑΧΙΑ & ΑΑΠΛ19 ΛΙΤΡΑ.Α 5,9 24% ΑΑΠΛ12 ΛΙΤΡΑ.Α 39 24% ΑΑΠΛΑ12 ΛΙΤΡΑ.Α 33,4 24% ΑΑΠΛ17 ΟΧΕΙΟ.Α 6, % ΑΑΠΛ22 ΙΣΚΙΑ 0, %

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Απολυµαντικών για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Απολυµαντικών για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σ. Μαλινδρέτος Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ Παρατηρητήριο Τιμών 1 28.1.2 2 28.1.44 3 28.1.16 4 28.1.33 5 28.1.31 6 Δεν ανευρέθει Είδος Σκευάσματα που απελευθερώνουν χλώριο σε στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( διάφορα απολυμαντικά ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( διάφορα απολυμαντικά ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 8444 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 24-05-2018 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 18845/14-7-16 ΑΘΗΝΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:319/12-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Α Φάση Διαβούλευσης Προδιαγραφών για την προμήθεια Απολυμαντικών ΠΠΥΥ 2019

Θέμα: Α Φάση Διαβούλευσης Προδιαγραφών για την προμήθεια Απολυμαντικών ΠΠΥΥ 2019 Αθήνα, 01/04/2019 Προς Γ.Ν.ΑΘ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47, Τ.Κ. 10676 ΑΘΗΝΑ Υπ' όψη: Γραφείο Προμηθειών - κ. Ι. Θεόκλητος email: gdiax@evaggelismos-hosp.gr Θέμα: Α Φάση Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Αθήνα 23 Απριλίου 2019 ΠΡΟΣ: Γενική ιαχείριση ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 69/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 69/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.:Α. ΠΑΡΜΑΞΙΔΗ ΤΗΛ.: 2132028514 FAX: 210 5551515 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV:24455000-8) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 1-9-2016 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ Υγρό απολύμανσης επιφανειών και δαπέδων με αντιμικροβιακή δράση έναντι μυκήτων, βακτηριοκτόνο, αντιοξειδωτικό,

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους : «Απολυμαντικά - Χημικά», (CPV 24455000-8)

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους : «Απολυμαντικά - Χημικά», (CPV 24455000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 21/7/15 Τ.Κ.: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δράμα 14 09-2012 Πληροφορίες :Αλεξιάδου Μαρία Αρ.Πρωτ./ 7666 Τηλέφωνο : 2521350222 FAX:2521025997 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ: προϋπολογισμός 20.155,71 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 24455000-8)

Γ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ: προϋπολογισμός 20.155,71 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 24455000-8) Γ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ: προϋπολογισμός 20.155,71 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 24455000-8) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΏΝ ΓΕΝΙΚΟ Ι Ο ΡΟ Ι ΓΙΑ Ο ΛΑ ΤΑ ΠΡΟ ΪΟ ΝΤΑ 1. Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0000037 16-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A 07/16 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 37321/29-8-16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7729/4-4-2018 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜ: 2/4/2018 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767

ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 Αρ. Πρ. 1140/15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Σελίδα 1 από 10 Αθήνα, 3 Μαΐου 2017 Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 1, Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ Υπ' όψη: Γραφείο Προμηθειών Θέμα: Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 9476 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 11-07-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 22-09-2017 02-08-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A 07/2016

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A 07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:7538 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A 07/016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για Απολυμαντικά-Χημικά. Χημικά» (CPV

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για Απολυμαντικά-Χημικά. Χημικά» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 25/05/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 15278

Αθήνα: 9-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 15278 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.:25224 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.:25224 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-10-15 Αριθμ. Πρωτ.:25224 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 09-10-2017 Αριθ. Πρωτ. : 19746

Διαβάστε περισσότερα

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00 ιακήρυξη 57/201 1. Το 01 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.81/191/17907/Σ.661/30 Μαϊ. 201/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Απολυµαντικά, CPV: 255000-8) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 3173/ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 3173/ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 3173/18-2-2016 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 2683 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 09-02-2018 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

απορρίπτει την παραπάνω πρόταση καθώς κρίνει ότι για την επίτευξη της µικροβιοκτόνου δράσης, που απαιτείται, η περιεκτικότητα σε αλκοόλη πρέπει να είν

απορρίπτει την παραπάνω πρόταση καθώς κρίνει ότι για την επίτευξη της µικροβιοκτόνου δράσης, που απαιτείται, η περιεκτικότητα σε αλκοόλη πρέπει να είν ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ης ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τεχνικών Προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια απολυµαντικών για τις ανάγκες των Μονάδων και Κέντρων Υγείας ΠΕ Υ της 3ης ΥΠΕ- CPV: 24455000-8 Στη Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:4331 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 27-03-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΓΟΣ 4/03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1890 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΓΟΣ 4/03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1890 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΟΣ 4/03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1890. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ.: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28/9/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας απολυμαντικών.

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας απολυμαντικών. ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας απολυμαντικών. Γενικές Προδιαγραφές Για την επιβεβαίωση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών ανα είδος, κρίνεται σκόπιμο να ακολουθούνται οι εξής γενικοί κανόνες:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 12.01.2017 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αθήνα,27/04/2017 Προς το Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 8983 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-07-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2018

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592592 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 31/5/2019 1) ΚΩΔ : ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 31/5/2019 1) ΚΩΔ : ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 31/5/2019 1) ΚΩΔ : 37984 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, σποροκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 12 Αθήνα, 21 Μαΐου 2018 Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 1, Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ Υπ' όψη: κα. Α. Κοντογιάννη - Γραφείο Προμηθειών Θέμα: 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Α Διαβούλευση Διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών Απολυμαντικών - Αντισηπτικών (CPV ) στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Δράμας»

ΘΕΜΑ: «Α Διαβούλευση Διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών Απολυμαντικών - Αντισηπτικών (CPV ) στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Δράμας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 07.12.2016 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7Ε Μ-Ν67 Αγρίνιο, 19 Ιουλίου 2016

ΑΔΑ: 7Ε Μ-Ν67 Αγρίνιο, 19 Ιουλίου 2016 ΑΔΑ: 7Ε1246904Μ-Ν67 Αγρίνιο, 19 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθµ. Πρωτ. 10494 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο : Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592592 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ Ο «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΡΙΠΟΛΗ: 26/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορίες επί της διαπραγµάτευσης στο Γρ. Προµηθειών του 424 ΓΣΝΕ (Τηλ: 2310-381080). Ταξχος Μιχαήλ Τσελεντάκης

6. Πληροφορίες επί της διαπραγµάτευσης στο Γρ. Προµηθειών του 424 ΓΣΝΕ (Τηλ: 2310-381080). Ταξχος Μιχαήλ Τσελεντάκης ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 88 / 17403 Σ. 5069 Θεσσαλονίκη, 29 Οκτ 2014 Συν: Ένα (1) ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1745/2-2-18 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 1 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ (WC) 4L Ειδικό καθαριστικό ισχυρό για χώρους υγιεινής W.C. Να απομακρύνει αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20131 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 213204-5831-5833/ Fax 213204-1173 e-mail:enl@evaggelismos-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ ΠΡΟΣ: ΕΣΗ ΗΣ ( ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ)

Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ ΠΡΟΣ: ΕΣΗ ΗΣ ( ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ. Πρ. 20673/08-10-2018 ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ BOWIE DICK, ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 18 η /

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 18 η / 16PROC005375066 2016-11-11 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 24458 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 21/11/2018 ΤΗΛ: 2132058558

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 8/3/2017 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 4814 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134, Τ.Κ. 38222,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα

Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα Ποιότητα και καινοτομία στην Υγιεινή Για περισσότερο από 30 χρόνια επιδιώκουμε τον στόχο της προστασίας του προσωπικού και των ασθενών από λοιμώξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (καθαρισμού απολύμανσης κάδων απορ/των)» I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ III. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ IV. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 10/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/14761 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.19 10:20:42 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΕΣ1469066-ΔΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Aπολυµαντικά νέας γενιάς για µία ασφαλή εργασία

Τα Aπολυµαντικά νέας γενιάς για µία ασφαλή εργασία Τα Aπολυµαντικά νέας γενιάς για µία ασφαλή εργασία Επιφάνειες Εργαλεία Ειδικές εφαρµογές Κατάλογος προϊόντων επαγγελµατιών υγείας www.medalkan.gr - E-κατάστηµα: store.medalkan.gr 05 06 07 08 10 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 40/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 40/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 40/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών ( ιαλύµατα Αιµοδιύλησης, CPV: 33692800-5)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:17438 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 10-12 -2018 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης 2. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων ( ΚΥΑ Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ 961/23-12-94) και σήμανση CLP (Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 06/08/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Πάτρα, 06/08/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα, 06/08/2019 Αριθμός Διαγωνισμού isupplies: 646 Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης ,00 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης ,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 12/12/2018 Αριθ. πρωτ 17469 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Γκάργκουλας Κώστας Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom13@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2017 ΚΑ : 20.6633.0001 ΔΑΠΑΝΗ : 9.411,60 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ CPV

AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 30-11-2016 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Απορρυπαντικών για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Απορρυπαντικών για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σ. Μαλινδρέτος Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.23 12:51:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 64Ω346907Λ-Ξ3Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 23-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 5538 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 24-04-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Νέα Ιωνία 30-4-2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ 10372 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14PROC002017743

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.164,38 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» CPV:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΡΙΠΟΛΗ: 26/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 48(ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ) AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ cpv

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 48(ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ) AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ cpv ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 7-8-18 Τηλ:. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προµήθεια Απορρυπαντικών και Απολυµαντικών Υλικών για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συστηµάτων Αιµοληψίας για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συστηµάτων Αιµοληψίας για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 25957/31-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ Αριθμός Πιστοποιητικού 91215 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Το παρόν πιστοποιητικό απονέμεται στον Οργανισμό: Ημερομηνία Αρχικής Πιστοποίησης 23/03/2012 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 5033 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 17/04/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. M.Μηλιώρη Πειραιάς 3881

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Σελίδα : 1/5 I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες αυτές θεωρούνται ως συστάσεις: για όλες τις υπόλοιπες οδηγίες αποκλειστική ευθύνη φέρει ο τελικός χρήστης. Οι παρούσες συστάσεις αναφέρονται σε επιμολυσμένα μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ Π.Γ.Ν.Λάρισας. Ένα μέρος των προτάσεών σας ενσωματώθηκαν στην περιγραφή των προϊόντων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ Π.Γ.Ν.Λάρισας. Ένα μέρος των προτάσεών σας ενσωματώθηκαν στην περιγραφή των προϊόντων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ Π.Γ.Ν.Λάρισας Ένα μέρος των προτάσεών σας ενσωματώθηκαν στην περιγραφή των προϊόντων 1.Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΕΜΑ: «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Παστεριωµένου Γάλατος για ηµόσια ιαβούλευση»

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Παστεριωµένου Γάλατος για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 17898/22-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:10853/8-6-17 Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Λεκαδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 8035 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 07-06 -2019 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. για ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. για ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 13 079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Μ. Κουτσιλιέρη Πειραιάς 4634-4/3/016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Αρ. πρωτ.: 27186

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Αρ. πρωτ.: 27186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 06-08-2018 Αρ. πρωτ.: 27186 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Οικ. εξ Οικονόμων 8 Α, Τ.Κ. 412 22 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:10108 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 26-07-2019 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ύο (2) Αναπνευστήρων (CPV )»

ΘΕΜΑ: «ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ύο (2) Αναπνευστήρων (CPV )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» Αρ. Πρ. 11440/5-6-18 ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡ.15216/9-12-16 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ Σήμερα, Δευτέρα 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, συγκεντρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003345171 2015-11-20

15PROC003345171 2015-11-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 20-11-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 13559 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή τροφίμων. Καθαρισμός και Απολύμανση χώρων, επιφανειών, συσκευών που σχετίζονται με τρόφιμα. Καθαρισμός & απολύμανση: στόχοι

Υγιεινή τροφίμων. Καθαρισμός και Απολύμανση χώρων, επιφανειών, συσκευών που σχετίζονται με τρόφιμα. Καθαρισμός & απολύμανση: στόχοι Υγιεινή τροφίμων Καθαρισμός και Απολύμανση χώρων, επιφανειών, συσκευών που σχετίζονται με τρόφιμα Καθαρισμός & απολύμανση: στόχοι Καταστροφή επικίνδυνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών Απομάκρυνση υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα