ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : (12022) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ.Φραγκουδάκη-Θ.Λεπτοκαρίδου Τηλέφωνο : , Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Ετήσιος Καθαρισμός και Συντήρηση των Καυστήρων Λεβήτων των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης». Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τον «Ετήσιο Καθαρισμό και Συντήρηση των Καυστήρων Λεβήτων των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης» και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α / ) 2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.» 3. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247Α / ) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ.vιιi Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ.19Α / ) περί ανάδειξης προμηθευτή με απευθείας ανάθεση 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22, εδάφιο α (Φ.Ε.Κ.150Α / ) 6. Την αριθμ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1291Β / ) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 7. Την Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 1246/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας της υπογραφής συμβάσεων, των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο» (ΦΕΚ 2204Β / ) 8. Την αρ.πρωτ.οικ.10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Ρύθμισης θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» 1

2 Προκηρύσσει το Έργο: «Ετήσιος Καθαρισμός και Συντήρηση των Καυστήρων Λεβήτων των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει για τις 9.000,00 τον ΚΑΕ 0899 (αρ.λογ ) του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012, και για τις 6.000,00 τον αντίστοιχο ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013, και καταχωρήθηκε με α/α 2619 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Θεσ/νίκης. Αντικείμενα του έργου : Η ανάθεση της ς Συντήρησης και του Ετήσιου Καθαρισμού των Καυστήρων Λεβήτων, των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης, όπως αυτή περιγράφεται ανά υπηρεσία, ανά Τύπο Δυναμικότητα, και ανά είδος καυσίμου (Φ.Α. Πετρέλαιο) του κάθε καυστήρα, και όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα της σελίδας 3 του παρόντος. Ο Ετήσιος Καθαρισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε όλους τους καυστήρες, μέχρι το τέλος του έτους 2012, ενώ η συντήρηση θα είναι μηνιαία και θα αφορά μέχρι και τον μήνα Απρίλιο του Προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται : Ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή. Όλοι οι συντηρητές και τεχνικοί που θα εργαστούν στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 8 ωρών σε περίπτωση έκτακτης μετάβασης για αποκατάσταση βλαβών, σε κάθε αναγγελία βλάβης. Θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών την οποία θα δηλώσει εγγράφως στην υπηρεσία και στον χρήστη του κτηρίου που συντηρεί. Ο ανάδοχος συντηρητής θα είναι στη διάθεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κάθε μέρα και όλες τις ώρες, και θα ανταποκρίνεται το ταχύτερο δυνατό σε βλάβες και έκτακτα περιστατικά που θα του αναφερθούν. Ο ανάδοχος συντηρητής δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για την λειτουργία των λεβήτων. Επίσης, δεσμεύεται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων με χρήση φυσικού αερίου ή πετρελαίου ως καύσιμο. Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που θα διενεργηθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου, θα δίδεται εγγράφως εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή κάποιας συσκευής από την Υπηρεσία, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο. Για κάθε συγκρότημα θα τηρείται με ευθύνη του συντηρητή ειδικό βιβλίο στο οποίο θα σημειώνονται από τον συντηρητή οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε μορφής, καθώς και όλες οι επιθεωρήσεις ή τυχόν διακοπές λειτουργίας. Στο βιβλίο αυτό θα σημειώνονται επί πλέον από τον συντηρητή προειδοποιητικά και έγκαιρα, οι τυχόν απαραίτητες επισκευές που οφείλονται σε φθορά χρήσεως. 2

3 Ο ανάδοχος συντηρητής θα μεριμνήσει για την έκδοση των απαραίτητων εντύπων (έντυπο συντήρησης-ρύθμισης εγκατάστασης, έντυπο μετρήσεων, σχετικό βιβλίο μετρήσεων). Όλα τα έντυπα θα συμπληρώνονται (τουλάχιστον εις διπλούν) και θα υπογράφονται με ευθύνη του αναδόχου συντηρητή. Ενδεικτικά επισυνάπτονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που σχετίζονται με τη συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να ενημερώσει και να συμπληρώσει τα έντυπα και τέλος να τα υπογράψει. Αντίγραφα του καταγραφικού οργάνου με τις μετρήσεις και του φύλλου ελέγχου, εκτός από την ανάρτηση τους στο χώρο του λεβητοστασίου, θα κατατίθεται και στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Ακόμη οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την παραπάνω συντήρηση από αυτόν Τεχνικό Προσωπικό. Οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή σε σχέση με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης) που αφορούν την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι εν ισχύ. Όλοι οι τεχνικοί κανονισμοί εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που αποτελούν Υπουργικές Αποφάσεις (π.χ. ΦΕΚ 976/τ.Β / και άλλες) είναι εν ισχύ και δεσμευτικές για τον ανάδοχο συντηρητή. Οποιεσδήποτε οδηγίες παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς για την κατάλληλη συντήρηση των εγκαταστάσεων θα πρέπει να ακολουθούνται από τον ανάδοχο συντηρητή. Η παρούσα σύμβαση από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα παρακολουθείται (από τεχνικής άποψης) από τριμελή επιτροπή η οποία θα ορισθεί με απόφαση Περιφερειάρχη. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη (να συμπληρώνει, να υπογράφει και να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση) για τα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα και μέτρα πυρόσβεσης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται και αποτυπώνεται ο αριθμός των καυστήρων - λεβήτων ανά υπηρεσία, ανά Τύπο- Δυναμικότητα, και ανά είδος καυσίμου (Φ.Α.- Πετρέλαιο) του κάθε καυστήρα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Κ.Μ. & Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A/A 1 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ Π.Κ.Μ. Βασ. Όλγας ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Βασ. Όλγας ΤΥΠΟΣ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΒΗΤΟΤΕΧΝΙΚΗ TYPE BLU 1000 ECOFLAM Kcal ΛΕΒΗΤΟΘΕΡΜ Baldur BT40 BSG 20 kg/h MAX 40 kg/h kcal ΚΑΥΣΙΜΟ Φ.Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3

4 3 4 5 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης Βασ. Όλγας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Βασ. Όλγας Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Ε.Θ. Τμ. Γραμ/τειακής Υποστήριξης (Γρ.Ανωνύμ.Εταιρ.) Ταντάλου BALTUR 81 KW ΛΕΒΗΤΑΣ ΔΙΑΝΑ 116 KW ΚΑΥΣΤΗΡΑ BALTUR KW 4 Επίτοιχοι λέβητες immerges Τύπος : Eolo major 32 KW έκαστος Φ.Α. Φ.Α. Φ.Α. 6 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Καλοχώρι - Λαχανογορά ΛΕΒΗΤΟΤΕΧΝΙΚΗ RIELLO TYPE kcal Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τμήμα (Α) ΚΤΕΟ - Καλοχώρι ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΧΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ A) FINTHERM THERMONAFTA Ιταλίας kcal B) THERMOLEV kcal DAK 25, RIELLO Θερμαίνει 140 τ.μ. HANSA HS kcal ORION BFP 21R3, NK kcal 12 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ COMPACT PL 23 Θερμαίνει 60 τ.μ. 4

5 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. Τμ. Φυτ. & Ζωϊκής Παραγωγής (Ταξινόμ. Αγροτ. Μηχ/των) Σοφοκλέους 34, Σταυρούπολη Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Μοναστηρίου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Εργοτάξιο Ωραιοκάστρου Θερμαίνει 200 τ.μ kcal kcal ΤΡΙΘΕΡΜ RIELLO GULLIBER ROSO Ιταλίας kcal PUMATHERM CLIMAX kcal 17 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Εργοτάξιο Δενδροποτάμου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ kcal kcal Δ/ΝΣΗ Α /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2. Δ/ΝΣΗ Β /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3. Β ΚΕΔΔΥ Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη & Δ/ΝΣΗ Α /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κατσιμήδη-Μήλου A) CHAUFFE SICMA GS18 2A, 300 KW B) CHAUFFE SICMA GS18 1A, 250 KW Γ) CHAUFFE SICMA GS18 2A, 300 KW ΤΕΧΝΟΘΕΡΜ L KW Φ.Α. 5

6 Δ/ΝΣΗ Β /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ΚΕΣΥΠ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Πινδάρου 11 & Σαπφούς 3, Περαία Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Στρωμνίτσης & Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12ο χιλ Θεσ/νίκης- Πολυγύρου PIROTHERM HEATING SYSTEMS 3 ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΠΌ 600 KW ΕΚΑΣΤΟΣ 3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ KW BRAHMA ITALY TYPE GF kcal Φ.Α. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του οποίου η οικονομική προσφορά είναι η χαμηλότερη σε ότι αφορά το σύνολο του έργου. Στην περίπτωση που θα υπάρξουν ισότιμες προσφορές μεταξύ των υποψηφίων τότε ο τελικός ανάδοχος θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των υποψηφίων. Σύνταξη Προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε ενιαίο φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα υπάρχουν δύο υποφάκελοι : Ο ένας θα περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του υποψηφίου τα οποία είναι : α) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Ο δεύτερος υποφάκελος θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους (Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Οικονομική Προσφορά) σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις

7 και ώρα 14 : 00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. : 54110, Θεσ/νίκη (πρώην Κ.Ε.Κ. στον αύλειο χώρο της Π.Κ.Μ.). Για περαιτέρω πληροφορίες για το υπό ανάθεση έργο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : Για τεχνικά θέματα : στο τηλ (κ. Γεώργιος Καρυοφύλλης). Για λοιπά θέματα : στο τηλ (κα Φραγκουδάκη Μαρία) και στο τηλ (κα Λεπτοκαρίδου Θεανώ). Ακολουθούν τα εξής Παραρτήματα : Παράρτημα Α : Τεχνικές Προδιαγραφές και Παράρτημα Β : Ενδεικτικά Έντυπα συμπλήρωσης από τον Μειοδότη. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και έκτακτης-διορθωτικής (κατασταλτικής) συντήρησης των συστημάτων καυστήρων-λεβήτων-καπνοδόχων στα πλαίσια της πάγιας συντήρησης των εγκαταστάσεων σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης. Ο Ανάδοχος συντηρητής θα προβαίνει σε ενέργειες και εργασίες συντήρησηςαποκατάστασης (επισκευές) των συστημάτων καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου με σκοπό την ασφαλή, απρόσκοπτη, τεχνικά αρτιότερη και οικονομικότερη λειτουργία αυτών με τήρηση όλων των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής. Η φύλαξη και ασφάλεια των χώρων των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης είναι ευθύνη του αναδόχου. Οι εργασίες ελέγχων και συντήρησης θα εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα Συντήρησης και χρονοδιάγραμμα κάθε εγκατάστασης που θα υποβάλλει ο ανάδοχος στην Υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συντήρησης των εγκαταστάσεων. Τα συνεργεία πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου και το κάθε μέλος αυτών να έχει την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ο ανάδοχος συντηρητής θα τηρεί απαραιτήτως ημερολόγιο βιβλίο συντήρησης λειτουργίας το οποίο και θα ενημερώνει (συμπληρώνει) τακτικά και την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, θα το υπογράφει και θα υποβάλλει μία σειρά φύλλων στον υπεύθυνο που θα ορίσει η κάθε Υπηρεσία. Το ειδικό αυτό βιβλίο θα ενημερώνεται με ευθύνη του αναδόχου για κάθε συγκρότημα. Στο ημερολόγιο βιβλίο συντήρησης λειτουργίας θα αναγράφονται: η μηνιαία λειτουργία, οι εργασίες συντήρησης, τα έκτακτα περιστατικά, οι έλεγχοι, οι ενέργειες αποκατάστασης, οι καταναλώσεις καυσίμων, το κόστος λειτουργίας και οι προτάσεις για βελτιστοποίηση λειτουργίας και εξοικονόμησης ενέργειας. Η λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των συστημάτων και θα χρησιμοποιούνται τα γνήσια υλικά. Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ασφαλή, απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμός και τις υποδείξεις και προδιαγραφές των κατασκευαστών. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφάλειας για τη λειτουργία των συστημάτων καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου. Δεσμεύεται επίσης για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, κανονισμών αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων-λεβήτων-καπνοδόχου με χρήση πετρελαίου ή φυσικού αερίου ως καυσίμου. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί, για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου. Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.οικ.10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Ρύθμισης θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» άρθρο 4, για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με Kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και η καταχώρηση σε σχετικό βιβλίο. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ο συντηρητής ελέγχει τους καυστήρες, διενεργεί μετρήσεις που σχετίζονται με την ποιότητα της καύσης και την απόδοση του λέβητα και προβαίνει σε κατάλληλες ρυθμίσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Απαραίτητη η καταχώρηση αυτών των ενεργειών στο Φύλλο ελέγχου συντήρησης ρύθμισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 8

9 Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ μικρότερη από Kcal/h η διενέργεια μετρήσεων είναι επιβεβλημένη, έχει άμεση σχέση με την ποιότητα της καύσης και την απόδοση του λέβητα. Ο συντηρητής αφού επιθεωρήσει κάθε σύστημα, προβαίνει σε ρυθμίσεις του καυστήρα και μέτρησης καυσαερίων δύο (2) φορές κατά την διάρκεια περιόδου λειτουργίας. Απαραίτητη η καταχώρηση αυτών των ενεργειών στα Φύλλα ελέγχου συντήρησης ρύθμισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Ο συντηρητής είναι απαραίτητο να ελέγχει όλο το δίκτυο σωληνώσεων, οργάνων, αυτοματισμών των συστημάτων καυστήρων-λεβήτων-καπνοδόχων ώστε η συνολική λειτουργία τους να είναι ασφαλής. Επίσης κρίνεται απαραίτητο να ελέγχει το δίκτυο σωληνώσεων ζεστού νερού, τον ηλεκτρολογικό πίνακα και το σύστημα πυροπροστασίας των συστημάτων. Ο ανάδοχος συντηρητής θα ελέγξει τις τυχόν διαρροές καυσίμου ή καυσαερίων, τα συστήματα ανίχνευσης αερίου & ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα-καυστήρα, και θα προβεί σε έλεγχο, εξαέρωση & ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων. Ο συντηρητής θα παρεμβαίνει άμεσα και κατασταλτικά σε περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων, θα προβαίνει στην αποκατάσταση των βλαβών με σκοπό την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων καυστήρων-λεβήτων-καπνοδόχων. Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που θα διενεργηθούν από τα συνεργεία του αναδόχου, θα δίνεται εγγράφως εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: Να χρησιμοποιεί προσωπικό με εμπειρία και κυρίως με πιστοποίηση για την εκτέλεση των εργασιών. Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους υπαλλήλους κάθε κτιρίου που θα υποδεικνύονται από τους προϊσταμένους για να επιβλέπουν και να χειρίζονται τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών. Να θέσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις θέρμανσης. Να τοποθετεί πινακίδες ή άλλη σήμανση στους χώρους του λεβητοστασίου με τους αριθμούς των τηλεφώνων του για περίπτωση ανάγκης. Να προσέρχεται εντός 8 ωρών από τη στιγμή της κλήσης με το κατάλληλο συνεργείο για αποκατάσταση βλάβης ή κακής λειτουργίας. Συντήρηση λέβητα καυστήρα-καπνοδόχο (καύσιμο ) (Ενδεικτικά οι ελάχιστες εργασίες που απαιτούνται) Διακοπή ηλεκτρικής παροχής ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4 Ασφαλής απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα. Άνοιγμα θυρίδων επίσκεψης καθαρισμού Λεπτομερής μηχανικός καθαρισμός του θαλάμου καύσης από τα κατάλοιπα καύσης και στάχτες που έχουν επικαθίσει στην επιφάνειά του, της εσωτερικής θερμαντικής επιφάνειας και των διαδρομών (αεροαυλών) των καυσαερίων με κατάλληλες συρμάτινες βούρτσες με σκοπό την ανεμπόδιστη μετάδοση θερμότητας και αύξηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα. Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων. 9

10 Έλεγχος τυχόν διαρροών στις σωλήνες τροφοδοσίας του καυστήρα με πετρέλαιο. Εξάρμοση φλογοκεφαλής, μπούκας, διασκορπιστήρια, ηλεκτρόδια και μπεκ Καθαρισμός ακροφυσίου (μπεκ) του καυστήρα ή αντικατάστασή του, αν διαπιστωθεί ότι είναι μικρό ή μεγάλο για τον λέβητα ή έχει συμπληρώσει τον αριθμό ωρών λειτουργίας που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του. Καθαρισμός και ρύθμιση της σωστής θέσης της κεφαλής καύσης και του διασκορπιστή. Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων ανάφλεξης, φωτοστοιχείου (φωτοαντίσταση ή φωτοκύτταρο) με αντικατάσταση των φθαρμένων. Καθαρισμός της αντλίας και των φίλτρων γραμμής πετρελαίου. Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα. Αν κατά το κλείσιμο των θυρίδων διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας πρέπει να αντικατασταθούν τα στεγνωτικά παρεμβύσματα. Ρύθμιση της αναλογίας αέρα και καυσίμου για να γίνει σωστή καύση. Κανονική έναυση, ρύθμιση και μέτρηση καυσαερίων με ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων. Λεπτομερής έλεγχος των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων μηχανικών και ηλεκτρικών σε όλους τους λέβητες, θερμοδοχείων (boiler) κ.τ.λ. και διατάξεων αντιδιαβρωτικής προστασίας (καθοδική προστασία ή ανόδιο). Έλεγχος και ρύθμιση του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση, των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδες ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα). επιθεώρηση και καταγραφή στο έντυπο. Τακτικοί έλεγχοι: Έλεγχος στάθμης νερού του δικτύου και πίεσης στον αυτόματο πληρωτή, έλεγχος διαρροών στα δίκτυα νερού και καυσίμων, έλεγχος κατάστασης αντιδιαβρωτικής προστασίας αν υπάρχει στο δίκτυο, έλεγχος φίλτρου πετρελαίου, έλεγχος πίεσης δοχείου διαστολής. επιθεώρηση και καταγραφή στο έντυπο. Επιμελημένος και τακτικός καθαρισμός του καπναγωγού, του γυαλιού επιθεώρησης της φλόγας και της καπνοδόχου από τις κάπνες. Μέτρηση καυσαερίων, έλεγχος-ρύθμιση καυστήρα, βάσει Υπουργικής Απόφασης οικ.10315/93 (ΦΕΚ369/Β/ ) για τη βέλτιστη λειτουργία απόδοσης καυστήρα όπως αναφέρεται στην σελ. 2 του παρόντος (καταχώρηση σε σχετικό βιβλίο, φύλλο ελέγχου). Έκδοση φύλλου ελέγχου συντήρησης. 10

11 Με την ολοκλήρωση της συντήρησης ο ανάδοχος-συντηρητής συμπληρώνει και υπογράφει (εις διπλούν) υποχρεωτικά το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης για κάθε λέβητα και το παραδίδει στη Υπηρεσία. Θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε σε κάθε χώρο συντήρησης να υπάρχει το ενημερωμένο και υπογεγραμμένο από αυτόν φύλλο συντήρησης της εγκατάστασης. Συντήρηση λέβητα καυστήρα-καπνοδόχο (καύσιμο ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) (Ενδεικτικά οι ελάχιστες εργασίες που απαιτούνται) Α) Συντήρηση οριζόντιου φλογοαυλωτού λέβητα με καυστήρα αερίου Επιθεώρηση του εσωτερικού των λεβήτων για τυχόν διαρροές νερού και αποκατάσταση αυτών. Καθαρισμός και απομάκρυνση των υπολειμμάτων καύσης. Έλεγχος της πυρίμαχης μόνωσης στις πόρτες των λεβήτων. Έλεγχος στεγανότητας στο πυρίμαχο «κορδόνι» (σαλαμάστρα) που στεγανοποιεί τις πόρτες από διαρροές καυσαερίων. Καθαρισμός και έλεγχος των φλόγιστρων των καυστήρων. Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών και των ασφαλιστικών διατάξεων των καυστήρων. Επιθεώρηση και καθαρισμός των μπεκ και των φίλτρων καυσίμου. Έλεγχος, καθαρισμός, ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού σπινθήρα. Έλεγχος στεγανότητας καθαρισμός φίλτρων γραμμής νερού. Έλεγχος τρίοδης βάνας συστήματος αντιστάθμισης. Έλεγχος στάθμης νερού δικτύου και τυχόν διαρροών σε αυτό. Ειδικότερα: Έλεγχος του ανιχνευτικού συστήματος φυσικού αερίου. Έλεγχος διαρροών φυσικού αερίου και αν υπάρχουν αποκατάσταση αυτών. Έλεγχος διακόπτη, ρελέ καλής λειτουργίας καυστήρα. Έλεγχος-ρύθμιση βαλβίδας φυσικού αερίου, ρελέ ασφαλείας που προγραμματίζει τον διακόπτη ασφάλειας αέρος. Έλεγχος και καθαρισμό διασκορπιστή, φωτοκύτταρου. Έλεγχος και ρύθμιση της σωστής θέσης του στροβιλιστή και των ηλεκτροδίων ιονισμού σπινθήρα. Έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, αισθητηρίων (καθαρισμός). Έλεγχος και ρύθμιση των υδροστατών, κυκλοφορητών νερού, μειωτήρων πίεσης (καθαρισμός). Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας και αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς. ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4 11

12 Έλεγχο, μέτρηση, ρύθμιση πλήρωσης πιεστικού δοχείου διαστολής. Έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας αερίου ασφαλείας. Έλεγχος και καθαρισμός του ανιχνευτή φυσικού αερίου. Έλεγχος, καθαρισμός και ρύθμιση του πληρωτή πίεσης νερού. Έλεγχος καθαρισμός καπναγωγού, καπνοδόχου αποκατάσταση φθορών. Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων. Έλεγχος διατάξεων αντιδιαβρωτικής προστασίας (καθοδική προστασία). επιθεώρηση και καταγραφή στο έντυπο. Μέτρηση καυσαερίων, έλεγχος-ρύθμιση καυστήρα, βάσει Υπουργικής Απόφασης οικ.10315/93 (ΦΕΚ369/Β/ ) για τη βέλτιστη λειτουργία απόδοσης καυστήρα όπως αναφέρεται στις σελ.7-9 του παρόντος (καταχώρηση σε σχετικό βιβλίο, φύλλο ελέγχου). Έκδοση φύλλου ελέγχου. ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4 Β) Επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου και συντήρηση αυτού. Έλεγχος στεγανότητας της σωλήνωσης αερίου σε πίεση λειτουργίας Έλεγχος των εξαρτημάτων ασφαλείας του λέβητα. Σύσφιξη των υδραυλικών συνδέσεων εντός λέβητα. Αντικατάσταση αισθητηρίων θερμοκρασίας και καθαρισμός του λέβητα. Χημικός καθαρισμός των εναλλακτών θέρμανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης, καθαρισμός της θερμαντικής επιφάνειας. Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων. Μέτρηση καυσαερίων, έλεγχος-ρύθμιση καυστήρα, βάσει Υπουργικής Απόφασης οικ.10315/93 (ΦΕΚ369/Β/ ) για τη βέλτιστη λειτουργία απόδοσης καυστήρα όπως αναφέρεται στις σελ.7-9 του παρόντος (καταχώρηση σε σχετικό βιβλίο, φύλλο ελέγχου). Έκδοση φύλλου ελέγχου. Ειδικότερα: Διακοπή παροχής ηλεκτρικής τάσης και αερίου στον καυστήρα. Απομάκρυνση καλυμμάτων λέβητα, αποσύμπλεξη καυστήρα από λέβητα. 12

13 Λύση συστήματος καυστήρα. Αποσύνδεση κεφαλής, ηλεκτροδίων έναυσης, ηλεκτροδίου ιονισμού και καθαρισμός αυτών. Καθαρισμός συστήματος απαγωγής καπναερίων προσαγωγής αέρα καύσης αυτού. Καθαρισμός πτερωτής ανεμιστήρα. Καθαρισμός πρωτεύοντος εναλλάκτη θερμότητας καυσαερίων-νερού. Έλεγχος και αν χρειάζεται καθαρισμός δευτερεύοντος πλακοειδούς εναλλάκτη θερμότητας νερού-νερού. Καθαρισμός εσωτερικού μέρους κελύφους. Αποσύνδεση συγκροτήματος οργάνων αερίου. Καθαρισμός φίλτρου αερίου. Συναρμολόγηση τμημάτων λέβητα και θέση σε λειτουργία. Έλεγχος και ρύθμιση μέγιστης θερμικής φόρτισης συσκευής (παραγωγή ζεστού νερού). Έλεγχος και ρύθμιση μερικής θερμικής φόρτισης συσκευής (λειτουργία θέρμανσης). Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδας ασφαλείας βαλβίδας παροχής. Έλεγχος και ρύθμιση φορτίου έναυσης. Θερμοτεχνικός έλεγχος και ρύθμιση ποιότητας καύσης μέγιστου φορτίου. Θερμοτεχνικός έλεγχος και ρύθμιση ποιότητας καύσης μερικού φορτίου. Ελεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη ελαχίστης αερίου. Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αέρα. Έλεγχος ρεύματος ιονισμού. Έλεγχος διάταξης ασφάλειας ροής καπναερίων. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος επιτήρησης φλόγας. επιθεώρηση και καταγραφή στο έντυπο. ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4 Παρατηρήσεις επί Τεχνικών Θεμάτων : 1) Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να θέσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και να διενεργήσει δοκιμές όπου αυτές χρειασθούν με σκοπό τη βέλτιστη και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων. 13

14 2) Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να προβεί σε έλεγχο στεγανότητας με χρήση ανιχνευτή διαρροών ή/και χρήση αφρίζοντος μέσου των κρίσιμων συνδέσεων. 3) Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να διενεργήσει έλεγχο στήριξης των σωληνώσεων, μηχανικής καταπόνησης ή διάβρωση των αγωγών καθώς και της οσμής των καυσίμων. 4) O ανάδοχος συντηρητής πρέπει να μεριμνήσει, σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί το πάγωμα του νερού του δικτύου και κατ επέκταση ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο λέβητα και στο δίκτυο νερού. 5) O ανάδοχος συντηρητής οφείλει να προβεί σε έλεγχο του εξαερισμού των λεβητοστασίων και των μέτρων πυρόσβεσης, έλεγχο πυροσβεστήρων και ηλεκτρικών πινάκων λεβητοστασίου. 6) Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως την Υπηρεσία σε περίπτωση βλαβών όπου θα απαιτηθούν ανταλλακτικά, συσκευές που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω διαπιστωμένης βλάβης ή ανεπαρκούς λειτουργίας και απαιτείται έγγραφη συναίνεση από την τεχνική επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΕΝΤΥΠΟ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Διεύθυνση: 2. Χρήση ακινήτου: 3. Χρήστης ακινήτου: 6. Τύπος Καυστήρα: 7. Είδος Καυσίμου: 8. Παροχή: 4. Ονομαστική Ισχύς Λέβητα: kw 9. Ετήσια κατανάλωση Καυσίμου: 5. Τύπος Λέβητα: 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΑ 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 8. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 9. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ o C 6.ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ o C 7. ΕΛΚΥΣΜΟΣ mbar 3. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ppm 8. ΠΙΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ mbar 4. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ppm 9. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ o C 5. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ % 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ % 2. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ % 3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ m 3 /h 4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ % Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι: ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ Των προβλεπόμενων ορίων 15

16 5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ *ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ονοματεπώνυμο: -Ο- Διεύθυνση: Συντηρητής Τηλέφωνο: Τηλέφωνο κιν.: (υπογραφή-σφραγίδα) ΕΝΤΥΠΟ 2 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Εγκατάσταση θέρμανσης συνολικής θερμικής ισχύος μικρότερη από Kcal/h) Ημερομηνία Λεβητοστάσιο Θέση (Διεύθυνση, οδός, αριθμός) Λέβητας Κατασκευαστής Ισχύς Λέβητα (KW) Iσχύς Λέβητα (Kcal/h) Τύπος Λέβητα Μηχάνημα - Συσκευή Καυστήρας Κατασκευαστής Τύπος συσκευής Ονομ. παροχή (m 3 /h) Πίεση λειτουργίας Ισχύς (ΚW) Εργασία Περιοδικότητα Εκτέλεση Παρατηρήσεις Καθαρισμός Λέβητα Ετήσια Καθαρισμός Καπναγωγού Καπνοδόχου Ετήσια Καθαρισμός Καυστήρα Δύο (2) φορές κατά τη περίοδο θέρμανσης Ρύθμιση Καυστήρα Δύο (2) φορές κατά τη περίοδο θέρμανσης Έλεγχος του δικτύου σωληνώσεων καυσίμου (πετρελαίου ή φυσικού αερίου). Έλεγχος συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου, οργάνων και λοιπών διατάξεων που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Έλεγχος κυκλοφορητών Έλεγχος Ηλεκτρολογικού Πίνακα Έλεγχος συστήματος Πυροπροστασίας Έλεγχος ανιχνευτικού συστήματος Έλεγχος καλής λειτουργίας θέρμανσης και δικτύου σωληνώσεων ζεστού νερού. Μέτρηση καυσαερίων ρυθμίσεις, βάσει Δύο (2) φορές της με αρ.πρωτ.10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/24- κατά τη περίοδο 05-93) για τη βέλτιστη λειτουργία και θέρμανσης απόδοση του συστήματος. Περιγραφή ενέργειας Περίληψη 16

17 Περίληψη μηνιαίας λειτουργίας. Έκτακτα περιστατικά. Διορθωτικές ενέργειες. Έκτακτοι Έλεγχοι. Περιγραφή Προληπτικής ή έκτακτης (κατασταλτικής) συντήρησης Οικονομικά στοιχεία λειτουργίας, καταναλώσεις καυσίμων, κατανάλωση ενέργειας κ.τ.λ. Προτάσεις για βελτιστοποίηση και οικονομικότερη λειτουργία. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ονοματεπώνυμο: -Ο- Διεύθυνση: Συντηρητής Τηλέφωνο: Τηλέφωνο κιν.: (υπογραφή-σφραγίδα) ΕΝΤΥΠΟ 3 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Εγκατάσταση θέρμανσης συνολικής θερμικής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης Kcal/h) Ημερομηνία Λεβητοστάσιο Θέση (Διεύθυνση, οδός, αριθμός) Λέβητας Κατασκευαστής Ισχύς Λέβητα (KW) Iσχύς Λέβητα (Kcal/h) Τύπος Λέβητα Μηχάνημα - Συσκευή Καυστήρας Κατασκευαστής Τύπος συσκευής Ονομ. παροχή (m 3 /h) Πίεση λειτουργίας Ισχύς (ΚW) Εργασία Περιοδικότητα Εκτέλεση Παρατηρήσεις Καθαρισμός Λέβητα Ετήσια Καθαρισμός Καπναγωγού Καπνοδόχου Ετήσια Καθαρισμός Καυστήρα Δύο (2) φορές κατά τη περίοδο θέρμανσης Ρύθμιση Καυστήρα Έλεγχος του δικτύου σωληνώσεων καυσίμου (πετρελαίου ή φυσικού αερίου). Έλεγχος συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου, οργάνων και λοιπών διατάξεων που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Έλεγχος κυκλοφορητών Έλεγχος Ηλεκτρολογικού Πίνακα Έλεγχος συστήματος Πυροπροστασίας Έλεγχος ανιχνευτικού συστήματος Έλεγχος καλής λειτουργίας θέρμανσης και δικτύου σωληνώσεων ζεστού νερού. Μέτρηση καυσαερίων ρυθμίσεις, βάσει της με αρ.πρωτ.10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/ ) για τη βέλτιστη λειτουργία και απόδοση του συστήματος. Περιγραφή ενέργειας Περίληψη μηνιαίας λειτουργίας. Έκτακτα Περίληψη 17

18 περιστατικά. Διορθωτικές ενέργειες. Έκτακτοι Έλεγχοι. Περιγραφή Προληπτικής ή έκτακτης (κατασταλτικής) συντήρησης Οικονομικά στοιχεία λειτουργίας, καταναλώσεις καυσίμων, κατανάλωση ενέργειας κ.τ.λ. Προτάσεις για βελτιστοποίηση και οικονομικότερη λειτουργία. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ονοματεπώνυμο: -Ο- Διεύθυνση: Συντηρητής Τηλέφωνο: Τηλέφωνο κιν.: (υπογραφή-σφραγίδα) 18

15PROC002815579 2015-06-02

15PROC002815579 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6-3-2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθμ. πρωτ: 2964/6-3-2013 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α διαγωνισμού.1 /2013 Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:12828 Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Στρόλογγας Χ, Γκιόκας Π. Τηλέφωνο:2131500116, 2131500117 Τηλεομοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα