ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : (12022) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ.Φραγκουδάκη-Θ.Λεπτοκαρίδου Τηλέφωνο : , Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Ετήσιος Καθαρισμός και Συντήρηση των Καυστήρων Λεβήτων των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης». Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τον «Ετήσιο Καθαρισμό και Συντήρηση των Καυστήρων Λεβήτων των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης» και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α / ) 2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.» 3. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247Α / ) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ.vιιi Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ.19Α / ) περί ανάδειξης προμηθευτή με απευθείας ανάθεση 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22, εδάφιο α (Φ.Ε.Κ.150Α / ) 6. Την αριθμ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1291Β / ) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 7. Την Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 1246/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας της υπογραφής συμβάσεων, των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο» (ΦΕΚ 2204Β / ) 8. Την αρ.πρωτ.οικ.10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Ρύθμισης θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» 1

2 Προκηρύσσει το Έργο: «Ετήσιος Καθαρισμός και Συντήρηση των Καυστήρων Λεβήτων των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει για τις 9.000,00 τον ΚΑΕ 0899 (αρ.λογ ) του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012, και για τις 6.000,00 τον αντίστοιχο ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013, και καταχωρήθηκε με α/α 2619 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Θεσ/νίκης. Αντικείμενα του έργου : Η ανάθεση της ς Συντήρησης και του Ετήσιου Καθαρισμού των Καυστήρων Λεβήτων, των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης, όπως αυτή περιγράφεται ανά υπηρεσία, ανά Τύπο Δυναμικότητα, και ανά είδος καυσίμου (Φ.Α. Πετρέλαιο) του κάθε καυστήρα, και όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα της σελίδας 3 του παρόντος. Ο Ετήσιος Καθαρισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε όλους τους καυστήρες, μέχρι το τέλος του έτους 2012, ενώ η συντήρηση θα είναι μηνιαία και θα αφορά μέχρι και τον μήνα Απρίλιο του Προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται : Ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή. Όλοι οι συντηρητές και τεχνικοί που θα εργαστούν στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 8 ωρών σε περίπτωση έκτακτης μετάβασης για αποκατάσταση βλαβών, σε κάθε αναγγελία βλάβης. Θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών την οποία θα δηλώσει εγγράφως στην υπηρεσία και στον χρήστη του κτηρίου που συντηρεί. Ο ανάδοχος συντηρητής θα είναι στη διάθεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κάθε μέρα και όλες τις ώρες, και θα ανταποκρίνεται το ταχύτερο δυνατό σε βλάβες και έκτακτα περιστατικά που θα του αναφερθούν. Ο ανάδοχος συντηρητής δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για την λειτουργία των λεβήτων. Επίσης, δεσμεύεται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων με χρήση φυσικού αερίου ή πετρελαίου ως καύσιμο. Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που θα διενεργηθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου, θα δίδεται εγγράφως εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή κάποιας συσκευής από την Υπηρεσία, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο. Για κάθε συγκρότημα θα τηρείται με ευθύνη του συντηρητή ειδικό βιβλίο στο οποίο θα σημειώνονται από τον συντηρητή οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε μορφής, καθώς και όλες οι επιθεωρήσεις ή τυχόν διακοπές λειτουργίας. Στο βιβλίο αυτό θα σημειώνονται επί πλέον από τον συντηρητή προειδοποιητικά και έγκαιρα, οι τυχόν απαραίτητες επισκευές που οφείλονται σε φθορά χρήσεως. 2

3 Ο ανάδοχος συντηρητής θα μεριμνήσει για την έκδοση των απαραίτητων εντύπων (έντυπο συντήρησης-ρύθμισης εγκατάστασης, έντυπο μετρήσεων, σχετικό βιβλίο μετρήσεων). Όλα τα έντυπα θα συμπληρώνονται (τουλάχιστον εις διπλούν) και θα υπογράφονται με ευθύνη του αναδόχου συντηρητή. Ενδεικτικά επισυνάπτονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που σχετίζονται με τη συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να ενημερώσει και να συμπληρώσει τα έντυπα και τέλος να τα υπογράψει. Αντίγραφα του καταγραφικού οργάνου με τις μετρήσεις και του φύλλου ελέγχου, εκτός από την ανάρτηση τους στο χώρο του λεβητοστασίου, θα κατατίθεται και στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Ακόμη οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την παραπάνω συντήρηση από αυτόν Τεχνικό Προσωπικό. Οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή σε σχέση με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης) που αφορούν την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι εν ισχύ. Όλοι οι τεχνικοί κανονισμοί εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που αποτελούν Υπουργικές Αποφάσεις (π.χ. ΦΕΚ 976/τ.Β / και άλλες) είναι εν ισχύ και δεσμευτικές για τον ανάδοχο συντηρητή. Οποιεσδήποτε οδηγίες παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς για την κατάλληλη συντήρηση των εγκαταστάσεων θα πρέπει να ακολουθούνται από τον ανάδοχο συντηρητή. Η παρούσα σύμβαση από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα παρακολουθείται (από τεχνικής άποψης) από τριμελή επιτροπή η οποία θα ορισθεί με απόφαση Περιφερειάρχη. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη (να συμπληρώνει, να υπογράφει και να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση) για τα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα και μέτρα πυρόσβεσης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται και αποτυπώνεται ο αριθμός των καυστήρων - λεβήτων ανά υπηρεσία, ανά Τύπο- Δυναμικότητα, και ανά είδος καυσίμου (Φ.Α.- Πετρέλαιο) του κάθε καυστήρα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Κ.Μ. & Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A/A 1 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ Π.Κ.Μ. Βασ. Όλγας ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Βασ. Όλγας ΤΥΠΟΣ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΒΗΤΟΤΕΧΝΙΚΗ TYPE BLU 1000 ECOFLAM Kcal ΛΕΒΗΤΟΘΕΡΜ Baldur BT40 BSG 20 kg/h MAX 40 kg/h kcal ΚΑΥΣΙΜΟ Φ.Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3

4 3 4 5 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης Βασ. Όλγας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Βασ. Όλγας Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Ε.Θ. Τμ. Γραμ/τειακής Υποστήριξης (Γρ.Ανωνύμ.Εταιρ.) Ταντάλου BALTUR 81 KW ΛΕΒΗΤΑΣ ΔΙΑΝΑ 116 KW ΚΑΥΣΤΗΡΑ BALTUR KW 4 Επίτοιχοι λέβητες immerges Τύπος : Eolo major 32 KW έκαστος Φ.Α. Φ.Α. Φ.Α. 6 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Καλοχώρι - Λαχανογορά ΛΕΒΗΤΟΤΕΧΝΙΚΗ RIELLO TYPE kcal Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τμήμα (Α) ΚΤΕΟ - Καλοχώρι ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΧΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ A) FINTHERM THERMONAFTA Ιταλίας kcal B) THERMOLEV kcal DAK 25, RIELLO Θερμαίνει 140 τ.μ. HANSA HS kcal ORION BFP 21R3, NK kcal 12 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ COMPACT PL 23 Θερμαίνει 60 τ.μ. 4

5 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. Τμ. Φυτ. & Ζωϊκής Παραγωγής (Ταξινόμ. Αγροτ. Μηχ/των) Σοφοκλέους 34, Σταυρούπολη Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Μοναστηρίου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Εργοτάξιο Ωραιοκάστρου Θερμαίνει 200 τ.μ kcal kcal ΤΡΙΘΕΡΜ RIELLO GULLIBER ROSO Ιταλίας kcal PUMATHERM CLIMAX kcal 17 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Εργοτάξιο Δενδροποτάμου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ kcal kcal Δ/ΝΣΗ Α /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2. Δ/ΝΣΗ Β /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3. Β ΚΕΔΔΥ Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη & Δ/ΝΣΗ Α /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κατσιμήδη-Μήλου A) CHAUFFE SICMA GS18 2A, 300 KW B) CHAUFFE SICMA GS18 1A, 250 KW Γ) CHAUFFE SICMA GS18 2A, 300 KW ΤΕΧΝΟΘΕΡΜ L KW Φ.Α. 5

6 Δ/ΝΣΗ Β /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ΚΕΣΥΠ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Πινδάρου 11 & Σαπφούς 3, Περαία Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Στρωμνίτσης & Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12ο χιλ Θεσ/νίκης- Πολυγύρου PIROTHERM HEATING SYSTEMS 3 ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΠΌ 600 KW ΕΚΑΣΤΟΣ 3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ KW BRAHMA ITALY TYPE GF kcal Φ.Α. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του οποίου η οικονομική προσφορά είναι η χαμηλότερη σε ότι αφορά το σύνολο του έργου. Στην περίπτωση που θα υπάρξουν ισότιμες προσφορές μεταξύ των υποψηφίων τότε ο τελικός ανάδοχος θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των υποψηφίων. Σύνταξη Προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε ενιαίο φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα υπάρχουν δύο υποφάκελοι : Ο ένας θα περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του υποψηφίου τα οποία είναι : α) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Ο δεύτερος υποφάκελος θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους (Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Οικονομική Προσφορά) σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις

7 και ώρα 14 : 00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. : 54110, Θεσ/νίκη (πρώην Κ.Ε.Κ. στον αύλειο χώρο της Π.Κ.Μ.). Για περαιτέρω πληροφορίες για το υπό ανάθεση έργο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : Για τεχνικά θέματα : στο τηλ (κ. Γεώργιος Καρυοφύλλης). Για λοιπά θέματα : στο τηλ (κα Φραγκουδάκη Μαρία) και στο τηλ (κα Λεπτοκαρίδου Θεανώ). Ακολουθούν τα εξής Παραρτήματα : Παράρτημα Α : Τεχνικές Προδιαγραφές και Παράρτημα Β : Ενδεικτικά Έντυπα συμπλήρωσης από τον Μειοδότη. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και έκτακτης-διορθωτικής (κατασταλτικής) συντήρησης των συστημάτων καυστήρων-λεβήτων-καπνοδόχων στα πλαίσια της πάγιας συντήρησης των εγκαταστάσεων σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης. Ο Ανάδοχος συντηρητής θα προβαίνει σε ενέργειες και εργασίες συντήρησηςαποκατάστασης (επισκευές) των συστημάτων καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου με σκοπό την ασφαλή, απρόσκοπτη, τεχνικά αρτιότερη και οικονομικότερη λειτουργία αυτών με τήρηση όλων των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής. Η φύλαξη και ασφάλεια των χώρων των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης είναι ευθύνη του αναδόχου. Οι εργασίες ελέγχων και συντήρησης θα εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα Συντήρησης και χρονοδιάγραμμα κάθε εγκατάστασης που θα υποβάλλει ο ανάδοχος στην Υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συντήρησης των εγκαταστάσεων. Τα συνεργεία πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου και το κάθε μέλος αυτών να έχει την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ο ανάδοχος συντηρητής θα τηρεί απαραιτήτως ημερολόγιο βιβλίο συντήρησης λειτουργίας το οποίο και θα ενημερώνει (συμπληρώνει) τακτικά και την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, θα το υπογράφει και θα υποβάλλει μία σειρά φύλλων στον υπεύθυνο που θα ορίσει η κάθε Υπηρεσία. Το ειδικό αυτό βιβλίο θα ενημερώνεται με ευθύνη του αναδόχου για κάθε συγκρότημα. Στο ημερολόγιο βιβλίο συντήρησης λειτουργίας θα αναγράφονται: η μηνιαία λειτουργία, οι εργασίες συντήρησης, τα έκτακτα περιστατικά, οι έλεγχοι, οι ενέργειες αποκατάστασης, οι καταναλώσεις καυσίμων, το κόστος λειτουργίας και οι προτάσεις για βελτιστοποίηση λειτουργίας και εξοικονόμησης ενέργειας. Η λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των συστημάτων και θα χρησιμοποιούνται τα γνήσια υλικά. Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ασφαλή, απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμός και τις υποδείξεις και προδιαγραφές των κατασκευαστών. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφάλειας για τη λειτουργία των συστημάτων καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου. Δεσμεύεται επίσης για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, κανονισμών αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων-λεβήτων-καπνοδόχου με χρήση πετρελαίου ή φυσικού αερίου ως καυσίμου. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί, για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου. Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.οικ.10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Ρύθμισης θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» άρθρο 4, για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με Kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και η καταχώρηση σε σχετικό βιβλίο. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ο συντηρητής ελέγχει τους καυστήρες, διενεργεί μετρήσεις που σχετίζονται με την ποιότητα της καύσης και την απόδοση του λέβητα και προβαίνει σε κατάλληλες ρυθμίσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Απαραίτητη η καταχώρηση αυτών των ενεργειών στο Φύλλο ελέγχου συντήρησης ρύθμισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 8

9 Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ μικρότερη από Kcal/h η διενέργεια μετρήσεων είναι επιβεβλημένη, έχει άμεση σχέση με την ποιότητα της καύσης και την απόδοση του λέβητα. Ο συντηρητής αφού επιθεωρήσει κάθε σύστημα, προβαίνει σε ρυθμίσεις του καυστήρα και μέτρησης καυσαερίων δύο (2) φορές κατά την διάρκεια περιόδου λειτουργίας. Απαραίτητη η καταχώρηση αυτών των ενεργειών στα Φύλλα ελέγχου συντήρησης ρύθμισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Ο συντηρητής είναι απαραίτητο να ελέγχει όλο το δίκτυο σωληνώσεων, οργάνων, αυτοματισμών των συστημάτων καυστήρων-λεβήτων-καπνοδόχων ώστε η συνολική λειτουργία τους να είναι ασφαλής. Επίσης κρίνεται απαραίτητο να ελέγχει το δίκτυο σωληνώσεων ζεστού νερού, τον ηλεκτρολογικό πίνακα και το σύστημα πυροπροστασίας των συστημάτων. Ο ανάδοχος συντηρητής θα ελέγξει τις τυχόν διαρροές καυσίμου ή καυσαερίων, τα συστήματα ανίχνευσης αερίου & ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα-καυστήρα, και θα προβεί σε έλεγχο, εξαέρωση & ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων. Ο συντηρητής θα παρεμβαίνει άμεσα και κατασταλτικά σε περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων, θα προβαίνει στην αποκατάσταση των βλαβών με σκοπό την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων καυστήρων-λεβήτων-καπνοδόχων. Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που θα διενεργηθούν από τα συνεργεία του αναδόχου, θα δίνεται εγγράφως εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: Να χρησιμοποιεί προσωπικό με εμπειρία και κυρίως με πιστοποίηση για την εκτέλεση των εργασιών. Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους υπαλλήλους κάθε κτιρίου που θα υποδεικνύονται από τους προϊσταμένους για να επιβλέπουν και να χειρίζονται τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών. Να θέσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις θέρμανσης. Να τοποθετεί πινακίδες ή άλλη σήμανση στους χώρους του λεβητοστασίου με τους αριθμούς των τηλεφώνων του για περίπτωση ανάγκης. Να προσέρχεται εντός 8 ωρών από τη στιγμή της κλήσης με το κατάλληλο συνεργείο για αποκατάσταση βλάβης ή κακής λειτουργίας. Συντήρηση λέβητα καυστήρα-καπνοδόχο (καύσιμο ) (Ενδεικτικά οι ελάχιστες εργασίες που απαιτούνται) Διακοπή ηλεκτρικής παροχής ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4 Ασφαλής απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα. Άνοιγμα θυρίδων επίσκεψης καθαρισμού Λεπτομερής μηχανικός καθαρισμός του θαλάμου καύσης από τα κατάλοιπα καύσης και στάχτες που έχουν επικαθίσει στην επιφάνειά του, της εσωτερικής θερμαντικής επιφάνειας και των διαδρομών (αεροαυλών) των καυσαερίων με κατάλληλες συρμάτινες βούρτσες με σκοπό την ανεμπόδιστη μετάδοση θερμότητας και αύξηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα. Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων. 9

10 Έλεγχος τυχόν διαρροών στις σωλήνες τροφοδοσίας του καυστήρα με πετρέλαιο. Εξάρμοση φλογοκεφαλής, μπούκας, διασκορπιστήρια, ηλεκτρόδια και μπεκ Καθαρισμός ακροφυσίου (μπεκ) του καυστήρα ή αντικατάστασή του, αν διαπιστωθεί ότι είναι μικρό ή μεγάλο για τον λέβητα ή έχει συμπληρώσει τον αριθμό ωρών λειτουργίας που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του. Καθαρισμός και ρύθμιση της σωστής θέσης της κεφαλής καύσης και του διασκορπιστή. Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων ανάφλεξης, φωτοστοιχείου (φωτοαντίσταση ή φωτοκύτταρο) με αντικατάσταση των φθαρμένων. Καθαρισμός της αντλίας και των φίλτρων γραμμής πετρελαίου. Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα. Αν κατά το κλείσιμο των θυρίδων διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας πρέπει να αντικατασταθούν τα στεγνωτικά παρεμβύσματα. Ρύθμιση της αναλογίας αέρα και καυσίμου για να γίνει σωστή καύση. Κανονική έναυση, ρύθμιση και μέτρηση καυσαερίων με ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων. Λεπτομερής έλεγχος των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων μηχανικών και ηλεκτρικών σε όλους τους λέβητες, θερμοδοχείων (boiler) κ.τ.λ. και διατάξεων αντιδιαβρωτικής προστασίας (καθοδική προστασία ή ανόδιο). Έλεγχος και ρύθμιση του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση, των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδες ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα). επιθεώρηση και καταγραφή στο έντυπο. Τακτικοί έλεγχοι: Έλεγχος στάθμης νερού του δικτύου και πίεσης στον αυτόματο πληρωτή, έλεγχος διαρροών στα δίκτυα νερού και καυσίμων, έλεγχος κατάστασης αντιδιαβρωτικής προστασίας αν υπάρχει στο δίκτυο, έλεγχος φίλτρου πετρελαίου, έλεγχος πίεσης δοχείου διαστολής. επιθεώρηση και καταγραφή στο έντυπο. Επιμελημένος και τακτικός καθαρισμός του καπναγωγού, του γυαλιού επιθεώρησης της φλόγας και της καπνοδόχου από τις κάπνες. Μέτρηση καυσαερίων, έλεγχος-ρύθμιση καυστήρα, βάσει Υπουργικής Απόφασης οικ.10315/93 (ΦΕΚ369/Β/ ) για τη βέλτιστη λειτουργία απόδοσης καυστήρα όπως αναφέρεται στην σελ. 2 του παρόντος (καταχώρηση σε σχετικό βιβλίο, φύλλο ελέγχου). Έκδοση φύλλου ελέγχου συντήρησης. 10

11 Με την ολοκλήρωση της συντήρησης ο ανάδοχος-συντηρητής συμπληρώνει και υπογράφει (εις διπλούν) υποχρεωτικά το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης για κάθε λέβητα και το παραδίδει στη Υπηρεσία. Θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε σε κάθε χώρο συντήρησης να υπάρχει το ενημερωμένο και υπογεγραμμένο από αυτόν φύλλο συντήρησης της εγκατάστασης. Συντήρηση λέβητα καυστήρα-καπνοδόχο (καύσιμο ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) (Ενδεικτικά οι ελάχιστες εργασίες που απαιτούνται) Α) Συντήρηση οριζόντιου φλογοαυλωτού λέβητα με καυστήρα αερίου Επιθεώρηση του εσωτερικού των λεβήτων για τυχόν διαρροές νερού και αποκατάσταση αυτών. Καθαρισμός και απομάκρυνση των υπολειμμάτων καύσης. Έλεγχος της πυρίμαχης μόνωσης στις πόρτες των λεβήτων. Έλεγχος στεγανότητας στο πυρίμαχο «κορδόνι» (σαλαμάστρα) που στεγανοποιεί τις πόρτες από διαρροές καυσαερίων. Καθαρισμός και έλεγχος των φλόγιστρων των καυστήρων. Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών και των ασφαλιστικών διατάξεων των καυστήρων. Επιθεώρηση και καθαρισμός των μπεκ και των φίλτρων καυσίμου. Έλεγχος, καθαρισμός, ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού σπινθήρα. Έλεγχος στεγανότητας καθαρισμός φίλτρων γραμμής νερού. Έλεγχος τρίοδης βάνας συστήματος αντιστάθμισης. Έλεγχος στάθμης νερού δικτύου και τυχόν διαρροών σε αυτό. Ειδικότερα: Έλεγχος του ανιχνευτικού συστήματος φυσικού αερίου. Έλεγχος διαρροών φυσικού αερίου και αν υπάρχουν αποκατάσταση αυτών. Έλεγχος διακόπτη, ρελέ καλής λειτουργίας καυστήρα. Έλεγχος-ρύθμιση βαλβίδας φυσικού αερίου, ρελέ ασφαλείας που προγραμματίζει τον διακόπτη ασφάλειας αέρος. Έλεγχος και καθαρισμό διασκορπιστή, φωτοκύτταρου. Έλεγχος και ρύθμιση της σωστής θέσης του στροβιλιστή και των ηλεκτροδίων ιονισμού σπινθήρα. Έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, αισθητηρίων (καθαρισμός). Έλεγχος και ρύθμιση των υδροστατών, κυκλοφορητών νερού, μειωτήρων πίεσης (καθαρισμός). Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας και αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς. ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4 11

12 Έλεγχο, μέτρηση, ρύθμιση πλήρωσης πιεστικού δοχείου διαστολής. Έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας αερίου ασφαλείας. Έλεγχος και καθαρισμός του ανιχνευτή φυσικού αερίου. Έλεγχος, καθαρισμός και ρύθμιση του πληρωτή πίεσης νερού. Έλεγχος καθαρισμός καπναγωγού, καπνοδόχου αποκατάσταση φθορών. Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων. Έλεγχος διατάξεων αντιδιαβρωτικής προστασίας (καθοδική προστασία). επιθεώρηση και καταγραφή στο έντυπο. Μέτρηση καυσαερίων, έλεγχος-ρύθμιση καυστήρα, βάσει Υπουργικής Απόφασης οικ.10315/93 (ΦΕΚ369/Β/ ) για τη βέλτιστη λειτουργία απόδοσης καυστήρα όπως αναφέρεται στις σελ.7-9 του παρόντος (καταχώρηση σε σχετικό βιβλίο, φύλλο ελέγχου). Έκδοση φύλλου ελέγχου. ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4 Β) Επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου και συντήρηση αυτού. Έλεγχος στεγανότητας της σωλήνωσης αερίου σε πίεση λειτουργίας Έλεγχος των εξαρτημάτων ασφαλείας του λέβητα. Σύσφιξη των υδραυλικών συνδέσεων εντός λέβητα. Αντικατάσταση αισθητηρίων θερμοκρασίας και καθαρισμός του λέβητα. Χημικός καθαρισμός των εναλλακτών θέρμανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης, καθαρισμός της θερμαντικής επιφάνειας. Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων. Μέτρηση καυσαερίων, έλεγχος-ρύθμιση καυστήρα, βάσει Υπουργικής Απόφασης οικ.10315/93 (ΦΕΚ369/Β/ ) για τη βέλτιστη λειτουργία απόδοσης καυστήρα όπως αναφέρεται στις σελ.7-9 του παρόντος (καταχώρηση σε σχετικό βιβλίο, φύλλο ελέγχου). Έκδοση φύλλου ελέγχου. Ειδικότερα: Διακοπή παροχής ηλεκτρικής τάσης και αερίου στον καυστήρα. Απομάκρυνση καλυμμάτων λέβητα, αποσύμπλεξη καυστήρα από λέβητα. 12

13 Λύση συστήματος καυστήρα. Αποσύνδεση κεφαλής, ηλεκτροδίων έναυσης, ηλεκτροδίου ιονισμού και καθαρισμός αυτών. Καθαρισμός συστήματος απαγωγής καπναερίων προσαγωγής αέρα καύσης αυτού. Καθαρισμός πτερωτής ανεμιστήρα. Καθαρισμός πρωτεύοντος εναλλάκτη θερμότητας καυσαερίων-νερού. Έλεγχος και αν χρειάζεται καθαρισμός δευτερεύοντος πλακοειδούς εναλλάκτη θερμότητας νερού-νερού. Καθαρισμός εσωτερικού μέρους κελύφους. Αποσύνδεση συγκροτήματος οργάνων αερίου. Καθαρισμός φίλτρου αερίου. Συναρμολόγηση τμημάτων λέβητα και θέση σε λειτουργία. Έλεγχος και ρύθμιση μέγιστης θερμικής φόρτισης συσκευής (παραγωγή ζεστού νερού). Έλεγχος και ρύθμιση μερικής θερμικής φόρτισης συσκευής (λειτουργία θέρμανσης). Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδας ασφαλείας βαλβίδας παροχής. Έλεγχος και ρύθμιση φορτίου έναυσης. Θερμοτεχνικός έλεγχος και ρύθμιση ποιότητας καύσης μέγιστου φορτίου. Θερμοτεχνικός έλεγχος και ρύθμιση ποιότητας καύσης μερικού φορτίου. Ελεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη ελαχίστης αερίου. Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αέρα. Έλεγχος ρεύματος ιονισμού. Έλεγχος διάταξης ασφάλειας ροής καπναερίων. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος επιτήρησης φλόγας. επιθεώρηση και καταγραφή στο έντυπο. ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4 Παρατηρήσεις επί Τεχνικών Θεμάτων : 1) Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να θέσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και να διενεργήσει δοκιμές όπου αυτές χρειασθούν με σκοπό τη βέλτιστη και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων. 13

14 2) Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να προβεί σε έλεγχο στεγανότητας με χρήση ανιχνευτή διαρροών ή/και χρήση αφρίζοντος μέσου των κρίσιμων συνδέσεων. 3) Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να διενεργήσει έλεγχο στήριξης των σωληνώσεων, μηχανικής καταπόνησης ή διάβρωση των αγωγών καθώς και της οσμής των καυσίμων. 4) O ανάδοχος συντηρητής πρέπει να μεριμνήσει, σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί το πάγωμα του νερού του δικτύου και κατ επέκταση ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο λέβητα και στο δίκτυο νερού. 5) O ανάδοχος συντηρητής οφείλει να προβεί σε έλεγχο του εξαερισμού των λεβητοστασίων και των μέτρων πυρόσβεσης, έλεγχο πυροσβεστήρων και ηλεκτρικών πινάκων λεβητοστασίου. 6) Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως την Υπηρεσία σε περίπτωση βλαβών όπου θα απαιτηθούν ανταλλακτικά, συσκευές που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω διαπιστωμένης βλάβης ή ανεπαρκούς λειτουργίας και απαιτείται έγγραφη συναίνεση από την τεχνική επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΕΝΤΥΠΟ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Διεύθυνση: 2. Χρήση ακινήτου: 3. Χρήστης ακινήτου: 6. Τύπος Καυστήρα: 7. Είδος Καυσίμου: 8. Παροχή: 4. Ονομαστική Ισχύς Λέβητα: kw 9. Ετήσια κατανάλωση Καυσίμου: 5. Τύπος Λέβητα: 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΑ 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 8. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 9. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ o C 6.ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ o C 7. ΕΛΚΥΣΜΟΣ mbar 3. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ppm 8. ΠΙΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ mbar 4. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ppm 9. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ o C 5. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ % 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ % 2. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ % 3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ m 3 /h 4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ % Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι: ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ Των προβλεπόμενων ορίων 15

16 5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ *ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ονοματεπώνυμο: -Ο- Διεύθυνση: Συντηρητής Τηλέφωνο: Τηλέφωνο κιν.: (υπογραφή-σφραγίδα) ΕΝΤΥΠΟ 2 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Εγκατάσταση θέρμανσης συνολικής θερμικής ισχύος μικρότερη από Kcal/h) Ημερομηνία Λεβητοστάσιο Θέση (Διεύθυνση, οδός, αριθμός) Λέβητας Κατασκευαστής Ισχύς Λέβητα (KW) Iσχύς Λέβητα (Kcal/h) Τύπος Λέβητα Μηχάνημα - Συσκευή Καυστήρας Κατασκευαστής Τύπος συσκευής Ονομ. παροχή (m 3 /h) Πίεση λειτουργίας Ισχύς (ΚW) Εργασία Περιοδικότητα Εκτέλεση Παρατηρήσεις Καθαρισμός Λέβητα Ετήσια Καθαρισμός Καπναγωγού Καπνοδόχου Ετήσια Καθαρισμός Καυστήρα Δύο (2) φορές κατά τη περίοδο θέρμανσης Ρύθμιση Καυστήρα Δύο (2) φορές κατά τη περίοδο θέρμανσης Έλεγχος του δικτύου σωληνώσεων καυσίμου (πετρελαίου ή φυσικού αερίου). Έλεγχος συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου, οργάνων και λοιπών διατάξεων που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Έλεγχος κυκλοφορητών Έλεγχος Ηλεκτρολογικού Πίνακα Έλεγχος συστήματος Πυροπροστασίας Έλεγχος ανιχνευτικού συστήματος Έλεγχος καλής λειτουργίας θέρμανσης και δικτύου σωληνώσεων ζεστού νερού. Μέτρηση καυσαερίων ρυθμίσεις, βάσει Δύο (2) φορές της με αρ.πρωτ.10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/24- κατά τη περίοδο 05-93) για τη βέλτιστη λειτουργία και θέρμανσης απόδοση του συστήματος. Περιγραφή ενέργειας Περίληψη 16

17 Περίληψη μηνιαίας λειτουργίας. Έκτακτα περιστατικά. Διορθωτικές ενέργειες. Έκτακτοι Έλεγχοι. Περιγραφή Προληπτικής ή έκτακτης (κατασταλτικής) συντήρησης Οικονομικά στοιχεία λειτουργίας, καταναλώσεις καυσίμων, κατανάλωση ενέργειας κ.τ.λ. Προτάσεις για βελτιστοποίηση και οικονομικότερη λειτουργία. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ονοματεπώνυμο: -Ο- Διεύθυνση: Συντηρητής Τηλέφωνο: Τηλέφωνο κιν.: (υπογραφή-σφραγίδα) ΕΝΤΥΠΟ 3 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Εγκατάσταση θέρμανσης συνολικής θερμικής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης Kcal/h) Ημερομηνία Λεβητοστάσιο Θέση (Διεύθυνση, οδός, αριθμός) Λέβητας Κατασκευαστής Ισχύς Λέβητα (KW) Iσχύς Λέβητα (Kcal/h) Τύπος Λέβητα Μηχάνημα - Συσκευή Καυστήρας Κατασκευαστής Τύπος συσκευής Ονομ. παροχή (m 3 /h) Πίεση λειτουργίας Ισχύς (ΚW) Εργασία Περιοδικότητα Εκτέλεση Παρατηρήσεις Καθαρισμός Λέβητα Ετήσια Καθαρισμός Καπναγωγού Καπνοδόχου Ετήσια Καθαρισμός Καυστήρα Δύο (2) φορές κατά τη περίοδο θέρμανσης Ρύθμιση Καυστήρα Έλεγχος του δικτύου σωληνώσεων καυσίμου (πετρελαίου ή φυσικού αερίου). Έλεγχος συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου, οργάνων και λοιπών διατάξεων που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Έλεγχος κυκλοφορητών Έλεγχος Ηλεκτρολογικού Πίνακα Έλεγχος συστήματος Πυροπροστασίας Έλεγχος ανιχνευτικού συστήματος Έλεγχος καλής λειτουργίας θέρμανσης και δικτύου σωληνώσεων ζεστού νερού. Μέτρηση καυσαερίων ρυθμίσεις, βάσει της με αρ.πρωτ.10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/ ) για τη βέλτιστη λειτουργία και απόδοση του συστήματος. Περιγραφή ενέργειας Περίληψη μηνιαίας λειτουργίας. Έκτακτα Περίληψη 17

18 περιστατικά. Διορθωτικές ενέργειες. Έκτακτοι Έλεγχοι. Περιγραφή Προληπτικής ή έκτακτης (κατασταλτικής) συντήρησης Οικονομικά στοιχεία λειτουργίας, καταναλώσεις καυσίμων, κατανάλωση ενέργειας κ.τ.λ. Προτάσεις για βελτιστοποίηση και οικονομικότερη λειτουργία. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ονοματεπώνυμο: -Ο- Διεύθυνση: Συντηρητής Τηλέφωνο: Τηλέφωνο κιν.: (υπογραφή-σφραγίδα) 18

ΑΔΑ: 457Ω7ΛΛ-865. Θεσσαλονίκη 15-11-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 203788/11942 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 457Ω7ΛΛ-865. Θεσσαλονίκη 15-11-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 203788/11942 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15-11-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 203788/11942 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 03/11/ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Αριθμ. πρωτ.: 17430 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2 66132, ΔΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΦ.: Κωνσταντινίδου Στ. ΤΗΛ.: 25210 28581, 25210 28580 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Προϋπολογισμός: 5.000 Ευρώ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Προϋπολογισμός: 5.000 Ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελ. : 30 /2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θέμα: Συντήρηση και επισκευή ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ καυστήρων και συστημάτων ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18316 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης καυστήρων του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 55/ /2016. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 55/ /2016. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 29.9.206 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 388 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - ΑΔΑ = Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7 546

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ Αθήνα : 27-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Κ.Καμπίτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 24/09/205 ΥΠ. Ε. Κ.Α.Α Αρ. Πρωτ.: 308 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.27) Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001884093 2014-02-21

14SYMV001884093 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001884093 2014-02-21 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήμερα, 14/02/2014,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002684604 2015-04-02

15PROC002684604 2015-04-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.02 14:42:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 725Ι7ΛΛ-5ΧΘ Θεσσαλονίκη: 02-04-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:431088/13942

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ CPV:42160000-8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 CPV:42160000-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 25/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 25/16 , 01.11..2016 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 25/16 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461010 2014-12-09

14PROC002461010 2014-12-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜ.: Έργων-Μελετών & Σχεδίου Πόλης Ταχ. Δ/νση: Λεχόβου 4 Ταχ. Κώδικας: 566 26 Πληροφορίες: Χρ. Σαρηγιαννίδης Τηλέφ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προληπτική συντήρηση κάθε μήνα) 2. Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα από 180 KW έως 400 KW (καθαρισμός

κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προληπτική συντήρηση κάθε μήνα) 2. Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα από 180 KW έως 400 KW (καθαρισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/05/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ένωσις Συντακτών

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001696435 2013-11-01

13PROC001696435 2013-11-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 1-11-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 419868(13845) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αγοράς υπ αριθμ. 78/2016

Έρευνα Αγοράς υπ αριθμ. 78/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: Θεσσαλονίκη, 12-10-2016

Διαβάστε περισσότερα

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.»

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. : 210-529 4870 Fax : 210-529 4880 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%. . , 2.200 . 23% 23 10:00 2.200 . 23%.».

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%.          .  , 2.200  . 23%   23   10:00 2.200 . 23%.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 230063 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 07/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 92605 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 05-02-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 05-02-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065261 2015-09-18

15PROC003065261 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 408719(13326) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπ αριθ. : 20/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015-2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπ αριθ. : 20/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 20/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.440,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815579 2015-06-02

15PROC002815579 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (2014) ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.400,00 με Φ.Π.Α. ΕΤΟΣ: 2014 Κ.Α. ΠΟΣΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 02.10.6265.103 500,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.10.6265.203 1.500,00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.15.6265.003

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065575 2015-09-18

15PROC003065575 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 33 /2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ προϋπολογισθείσης δαπάνης 8.000,1 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 12.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 12. ΙΛΙΟΝ, 19-01-2015 Αριθ. πρωτ.:216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ 80665 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 07 09-2006 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. B. ANΔΡIANAKOY ΤΗΛ. 210 4149326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖ7ΛΛ-ΔΔΕ. Θεσσαλονίκη 23-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 273006(9699)

ΑΔΑ: ΒΕΑΖ7ΛΛ-ΔΔΕ. Θεσσαλονίκη 23-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 273006(9699) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 23-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 273006(9699) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 286275(9042) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 2-2-2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 32151/1157 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ / ΑΤΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Kcal/h ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ / ΑΤΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Kcal/h ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ / ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ& Κ.Υ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003062126 2015-09-18

15PROC003062126 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 08:39:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΦΣ7ΛΛ-Χ00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 50 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 50 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 5..9.05 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 30 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χολαργός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  Χολαργός ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ www.eof.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός 2-4 - 2014 Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 30140 Τμήμα : Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.317995(4004) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103664 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων»

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 12.054,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΤΑΚΤΙΚΑ Κ.Α. : 30.6261.12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 31/07/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 31/07/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 31/07/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞ ΗΣ ΑΕ 409 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδος ή υπηρεσίας) 1) Εργασία συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιάννουλη:04-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διεύθυνση:Παπάγου 49, 41500,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 02/05/2014 Αρ. Πρωτ 12074 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Ταχ. Διευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκπαίδευσης ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα