Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr"

Transcript

1 Η ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων και η απόκτηση Κοινωνικών εξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας: ιαµόρφωση εικτών Ποιότητας για την αξιολόγησή τους Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Πανεπιστήµιο Περίληψη: Η πρόοδος της τεχνολογίας αυξάνει την πολυπλοκότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και η έννοια της απασχόλησης καθίσταται πιο ρευστή και απαιτεί περισσότερες ικανότητες και µεγαλύτερη ευελιξία. Για να µην αποκλειστούν από την παραγωγική διαδικασία, τόσο οι άνεργοι όσο και οι εργαζόµενοι θα πρέπει να καλύψουν την έλλειψη δεξιοτήτων και να αναπτύξουν οπωσδήποτε δεξιότητες πληροφορικής, ικανότητα χειρισµού ξένων γλωσσών, τεχνολογική αντίληψη, επιχειρηµατικό πνεύµα και κοινωνικές δεξιότητες. Η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης παράλληλα µε τη συµπλήρωση των υπαρχόντων γνώσεων, αποτελούν τον κινητήριο µοχλό στη διαµόρφωση του νέου µοντέλου ανάπτυξης. Οι κοινωνικές δεξιότητες δεν είναι εύκολο να αποτιµηθούν. Το ίδιο δύσκολη είναι και η αναγνώριση των αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης σε αυτές, αν και συχνά αυτές ασκούνται µέσα από άτυπες µορφές εκπαίδευσης. Στην εργασία αυτή διαχωρίζουµε τον όρο των κοινωνικών δεξιοτήτων που θεωρούµε καταλληλότερο για τη δια βίου κατάρτιση, από τον όρο των κοινωνικών ικανοτήτων τον οποίο προτείνουµε ως ποιο δόκιµο για την δια βίου εκπαίδευση. Περιγράφουµε τις κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία της πληροφορίας. Προτείνουµε τη δηµιουργία και χρήση δεικτών ποιότητας για την αξιολόγηση τους και τον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό εκπαιδευτικών δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ενηλίκων. Abstract: The technology progress increases the complexity in the workplace with the consequence of employment becoming more volatile while more and more skills and greater flexibility are required. Both unemployed and employed citizens, in order not to be excluded from the production procedures, need to cover their absence of skills and to develop knowledge and abilities in the fields of information technology and foreign languages. Furthermore, they need to increase their technological understanding and to advance their business acumen and social skills. Investment in the human resource development through lifelong learning along with growth of existing knowledge becomes the driving force in the formation of new personal development models. Social skills are not easily assessed. Equally difficult is the evaluation of social skills training results even though quite often it is implemented through informal training forms. In this paper the term social competence is considered more appropriate for lifelong training, while the term social skill conforms better to lifelong education. The paper also describes the social skills and competences required by the field of information technology. It proposes the creation and usage of quality indexes for the evaluation of skills and competences and the need for more effective design of those training activities which aim at the development of adults social skills. Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικές εξιότητες, Κοινωνικές Ικανότητες, ΤΠΕ, Ποιότητα, είκτες Ποιότητας, Αξιολόγηση 1

2 1. Εισαγωγή Η απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, βασιζόµενη στην ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οδηγεί την παραδοσιακή οικονοµία σε µία διαδικασία απο-υλοποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας που στηρίζεται λιγότερο στην κατοχή υλικών στοιχείων (φυσικοί πόροι, γη, µηχανήµατα) και περισσότερο σε µη υλικούς παράγοντες, όπως η πληροφορία, η γνώση και η έρευνα. Η χειρωνακτική εργασία και η παραγωγή υλικών αγαθών χάνουν την κυρίαρχη σηµασία που είχαν µέχρι σήµερα, ως πηγές παραγωγής πλούτου και κέρδους και αναβαθµίζεται η πνευµατική εργασία µε κέντρο βάρους την παραγωγή, την επεξεργασία και τη µετάδοση της πληροφορίας. Σηµαντικό τµήµα του ανθρώπινου δυναµικού που δεν έχει τα ζητούµενα µορφωτικά εφόδια, οδηγείται στην ανεργία. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ποιο σηµαντικός από τα κτίρια, τις µηχανές και τα συστήµατα. Κανείς από τους υπόλοιπους παραγωγικούς συντελεστές δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς τον άνθρωπο, η συµµετοχή του οποίου πραγµατοποιείται µέσω της µυϊκής δύναµης ή της διάνοιάς του. Το ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων και η γνώση ως στοιχείο της εργασίας, αποτελούν τον κινητήριο µοχλό του νέου µοντέλου ανάπτυξης. Στη σύγχρονη µεταβιοµηχανική εποχή τα όρια µεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης απαλύνονται αφού οι εργαζόµενοι δεν χρειάζεται να εκτελούν µόνο µηχανιστικές διαδικασίες αλλά να µπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αναλαµβάνουν νέους σύνθετους ρόλους (Jarvis, 2005). Εποµένως απαιτείται να κατανοούν ευρύτερα τα ζητήµατα και να έχουν ικανότητες στοχοθεσίας και προγραµµατισµού, δηµιουργικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβληµάτων και επικοινωνίας, διαπραγµάτευσης και χρήσης µαθησιακών πηγών (Κόκκος, 2005). Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το µέσο της δεκαετίας του 90 αντιλαµβάνεται ολοένα και περισσότερο ότι είναι ανάγκη ο σηµερινός πολίτης να εξοπλιστεί, εκτός από βασικές τεχνικές γνώσεις, µε κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες. Ωστόσο, ο ορισµός των κοινωνικών ικανοτήτων δεν αποτελεί µια εύκολη διαδικασία. Στη βιβλιογραφία τις συναντά κανείς µε διάφορες ονοµασίες και µε διαφορετικό περιεχόµενο. Εποµένως πρέπει να διαχωριστεί η έννοια της ικανότητας από την 2

3 έννοια της δεξιότητας, ώστε να διασαφηνιστεί αν ο στόχος είναι η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων ή ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων. Σύµφωνα µε το CEDEFOP(2002) ως δεξιότητα ορίζεται η γνώση και η εµπειρία που έχει το άτοµο και είναι αναγκαία για την εκτέλεση ενός συγκεκριµένου καθήκοντος ή µιας εργασίας, ενώ ως ικανότητα ορίζεται η αποδεδειγµένη δυνατότητα του ατόµου να αξιοποιεί τεχνογνωσία, δεξιότητες, προσόντα ή γνώσεις ώστε να διαχειρίζεται µε επιτυχία, τόσο οικείες όσο και νέες επαγγελµατικές καταστάσεις και απαιτήσεις. Η δεξιότητα αφορά συνήθως την εκτέλεση εργασιών που µαθαίνονται µέσα από πρακτική άσκηση, χωρίς να απαιτείται µεγάλη εµβάθυνση στη λογική που υπάρχει πίσω από αυτές. Με βάση τις προαναφερόµενες διαφοροποιήσεις, προτείνουµε τη χρήση του όρου κοινωνικές ικανότητες, αντί του όρου κοινωνικές δεξιότητες, σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. 2. Εννοιολογικός προσδιορισµός του όρου κοινωνικές ικανότητες Σύγχυση όµως, εντοπίζεται και στη χρήση του όρου κοινωνικές ικανότητες. Κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας δύσκολα ανακαλύπτει κανείς µια συγκεκριµένη και ξεκάθαρη εικόνα του συνόλου των ικανοτήτων κάτω από τον όρο κοινωνικές, εφόσον εµφανίζεται µε πολλές διαφορετικές παραλλαγές όπως: µεταβιβάσιµες ικανότητες, βασικές ικανότητες, συναισθηµατικές ικανότητες. Ανεξάρτητα, ωστόσο, από την ανοµοιογένεια που παρουσιάζεται στη χρήση του όρου, υπάρχει ένας αδιαµφισβήτητος πυρήνας συγκεκριµένων ικανοτήτων κοινός σε κάθε ορισµό που αφορά την έννοια κοινωνικές. Μία από τις βασικότερες οµάδες ικανοτήτων που συγκαταλέγεται στον όρο κοινωνικές είναι οι επικοινωνιακές ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν στον εργαζόµενο να εκφράζει σαφή και πειστικά µηνύµατα και να διαθέτει ενεργητική ακρόαση (Goleman, 2000). Ακριβώς επειδή οι νέες συνθήκες εργασίας εµπλέκουν πολλούς ανθρώπους σε ένα έργο η δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους µε αποτελεσµατικό τρόπο, ώστε πραγµατικά να κατανοούν τι είναι απαραίτητο να γίνει σε κάθε περίπτωση, αποτελεί σηµείο κλειδί. Στο «ρεπερτόριο» των κοινωνικών ικανοτήτων εντάσσονται και αυτές της συνεργασίας και της οµαδικής εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή κανείς να είναι σε θέση να συνεργάζεται µε άλλους προς την επίτευξη κοινών στόχων, και ταυτόχρονα να µπορεί να καλλιεργεί και να διατηρεί τη συνοχή στην οµάδα για την επίτευξη των στόχων 3

4 αυτών (Goleman, 2000). Ο σύγχρονος ρόλος των εργαζοµένων περιλαµβάνει σηµαντικό χρόνο σε οµαδικές εργασίες και προσπάθειες και η εκπαίδευση των ατόµων στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να µάθουν να λειτουργούν οµαδικά είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η ικανότητα χειρισµού διαφωνιών και αποτελεσµατικών διαπραγµατεύσεων (Goleman, 2000), αποτελεί κοινωνική ικανότητα που θεωρείται πολύτιµη στην καθηµερινή πρακτική, εφόσον ακόµη και αν οι εργαζόµενοι έχουν αναπτύξει τις επικοινωνιακές και συνεργατικές τους ικανότητες πολύ συχνά έρχονται αντιµέτωποι µε συγκρούσεις, κρίσεις και διαφωνίες µε συνεργάτες που έχουν τελείως διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να επιλυθεί ένα ζήτηµα. Πέρα από τις παραπάνω κοινωνικές ικανότητες µια άλλη που θα πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι εργαζόµενοι είναι η αποδοχή και ο χειρισµός των συνεχών αλλαγών στις πρακτικές της εργασίας τους. Είναι δεδοµένο πως ακόµη και αν ένας εργαζόµενος µένει για πολλά χρόνια σε µία θέση, γεγονός σπάνιο για τα δεδοµένα της αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα του ιδιωτικού τοµέα, θα αλλάξουν οι διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες δουλεύει. Έτσι θα πρέπει να έχει θετική στάση κάθε φορά που προγραµµατίζεται µία αλλαγή και να µπορεί να την αποδέχεται δηµιουργικά προκειµένου να είναι παραγωγικός. Εποµένως, η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα προσλαµβάνουν νέα αξία (Goleman, 2000). Συνακόλουθα µε την αποδοχή της αλλαγής είναι απαραίτητη για τον εργαζόµενο και η κοινωνική ικανότητα να µαθαίνει συνεχώς και να µπορεί να µαθαίνει πώς να µαθαίνει. Θεµελιώδης είναι η σπουδαιότητα της απόκτησης ικανοτήτων που επιτρέπουν στα άτοµα να ασχοληθούν µε την περαιτέρω µάθηση, η οποία αποτελεί βάση για προσωπική ολοκλήρωση, ενεργητική παρουσία των πολιτών και απασχολησιµότητα. Μία ακόµη αναγκαία κοινωνική ικανότητα είναι η οργάνωση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις σήµερα ζητούν από το προσωπικό τους να µπορεί να θέτει σωστά προτεραιότητες και να οργανώνει αποτελεσµατικά την εργασία του, να κατανέµει το χρόνο του ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στα απαραίτητα χρονικά πλαίσια, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα της εργασίας του σε υψηλά επίπεδα. Η κοινωνική ικανότητα που αποδεικνύεται ανεκτίµητη σε άτοµα µε θέσεις ευθύνης είναι η αποτελεσµατική ηγεσία η οποία περιλαµβάνει τη δυνατότητα κινητοποίησης των άλλων για την πιο αποτελεσµατική εκτέλεση της εργασίας τους. Είναι σηµαντικό για ένα ηγέτη να έχει αυτεπίγνωση, αντίληψη της προοπτικής, 4

5 ενεργό παρουσία και δηµιουργικότητα, να µπορεί να αναθέτει εργασίες στους κατάλληλους ανθρώπους, να συντονίζει την οµάδα και κυρίως να µπορεί να δηµιουργεί και να εµπνέει όραµα σε αυτή (Goleman, 2000). Βέβαια καµία από τις παραπάνω ικανότητες, από µόνη της δεν µπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα του εργαζοµένου. Οι ικανότητες συγκροτούνται σε οµάδες. Για να πετύχει το άτοµο διακεκριµένη επίδοση πρέπει να διαθέτει συνδυασµό ικανοτήτων και όχι απλώς µία ή δύο (Goleman, 2000). Αυτό κάνει και την προσπάθεια ανάπτυξής τους ακόµη δυσκολότερη, καθώς θα πρέπει να γίνεται συστηµατική εξάσκησή τους σε πολλές και διαφορετικές περιστάσεις. 3. Λόγοι που υπαγορεύουν την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων και την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθηση, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Οι ΤΠΕ έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η ευρεία χρήση του διαδικτύου, η ανάπτυξη συστηµάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), η ευρυζωνικότητα, η εξέλιξη των τεχνολογιών ασύρµατων τηλεπικοινωνιών και η τηλεργασία µεταβάλλουν το τοπίο και το προφίλ των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους εργαζόµενους. Η πρόοδος της τεχνολογίας αυξάνει την πολυπλοκότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα η έννοια της απασχόλησης να καθίσταται πιο ρευστή, να απαιτεί περισσότερες ικανότητες και µεγαλύτερη ευελιξία. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να µην αποκλειστούν από την παραγωγική διαδικασία τόσο οι άνεργοι όσο και οι εργαζόµενοι θα πρέπει να καλύψουν την έλλειψη δεξιοτήτων και να αναπτύξουν οπωσδήποτε δεξιότητες πληροφορικής, ικανότητα χειρισµού ξένων γλωσσών, τεχνολογική αντίληψη, επιχειρηµατικό πνεύµα και κοινωνικές δεξιότητες. Στις συνόδους Κορυφής της Λισσαβόνας και της Φέιρα τονίστηκε ιδιαίτερα η σηµασία της ηλεκτρονικής µάθησης και της ψηφιακής παιδείας για τους εργαζόµενους και τους ενήλικες όλων των ηλικιακών και επαγγελµατικών κατηγοριών (Βρυξέλλες, 2001). Στις πιο πάνω συνόδους προσδιορίστηκαν µε σαφήνεια και ακρίβεια οι κοινωνικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι ενήλικες στην Κοινωνία της Πληροφορίας και τη Γνώσης. Ως τέτοιες ικανότητες αναφέρονται: η αποτελεσµατική επικοινωνία 5

6 η οµαδική εργασία ο χειρισµός των διαφωνιών η αποδοχή συνεχών αλλαγών και εξελίξεων η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα η οργάνωση η ηγεσία η ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκων Εκτός από τις παραπάνω κοινωνικές ικανότητες οι οποίες απαιτούνται στα περιβάλλοντα που γνωρίζουµε µέχρι σήµερα, συνεχώς αναδύονται νέες κοινωνικές ικανότητες που απαιτούνται σε τεχνολογικά περιβάλλοντα, όπως το «διαδικτυακό περιβάλλον» αλλά και σε επερχόµενα, όπως τα περιβάλλοντα περιρρέουσας νοηµοσύνης. Για παράδειγµα η επικοινωνία µε γραπτό κείµενο (sms, , chat) αποτελεί ήδη ένα σηµαντικό µέρος στην ανθρώπινη επικοινωνία. Επίσης η σύγχρονη οπτικοακουστική επικοινωνία και συνεργασία από απόσταση µέσω ευρυζωνικών δικτύων αναµένεται ότι τα επόµενα χρόνια θα αποτελεί και αυτή σηµαντικό ποσοστό της ανθρώπινης επικοινωνίας, η οποία θα απαιτεί νέες κοινωνικές δεξιότητες. Η ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων θα επηρεάσει σηµαντικά τη δηµιουργία και την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη και λειτουργία κοινοτήτων µάθησης και πρακτικής στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης. Εποµένως, η εκπαίδευση σε κοινωνικές ικανότητες θεωρείται σήµερα πιο σηµαντική από κάθε άλλη φορά καθώς µπορεί να επηρεάσει την αποτελεσµατικότητα της δια βίου µάθησης και τις πιθανότητες των ανθρώπων «να πετύχουν» στη ζωή τους, αναπτύσσοντας την προσαρµοστικότητά τους στις νέες συνθήκες. Χαρακτηριστικά σε Υπόµνηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι: «Ορισµένες κοινωνικές δεξιότητες όπως η αυτοπεποίθηση, ο αυτοπροσανατολισµός και η ανάληψη ρίσκου αποκτούν όλο και περισσότερη αξία, επειδή οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε θέση να δρουν πολύ πιο αυτόνοµα από ότι κατά το παρελθόν. Η εκπαίδευση στον τρόπο εκµάθησης, προσαρµογής και η κατανόηση της πληθώρας των πληροφοριών αποτελούν τώρα γενικές ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξει ο καθένας. Οι εργοδότες αξιώνουν όλο και περισσότερο άτοµα µε ικανότητα γρήγορης απόκτησης νέων γνώσεων και προσαρµογής στις νέες προκλήσεις και καταστάσεις (Goleman, 2000). 6

7 4. Η έννοια της ποιότητας Αν και οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας για την αποτελεσµατική και δηµιουργική ένταξη των ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, το γεγονός ότι κατά ένα µεγάλο µέρος παράγονται µέσα από µη τυπικές και άτυπες µορφές µάθησης, δηµιουργεί εµπόδια στην αναγνώρισή τους και στην ανάδειξη των επαγγελµατικών δικαιωµάτων που συνδέονται µε αυτές. Η ποιότητα των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που διαθέτει ένας άνθρωπος είναι δύσκολο να αποτιµηθεί και κατά συνέπεια να αξιολογηθεί. Η έννοια της ποιότητας ξεκινά από τα αρχαία χρόνια µε τον Αριστοτέλη (330 π.χ.) ο οποίος πρώτος διέκρινε το «ποιόν» και τα χαρακτηριστικά του και συνεχίζεται αργότερα µε τους σχολαστικούς φιλοσόφους. (Ξένος, 2003). Η έννοια της ποιότητας είναι µια έννοια πολυεδρική και το νόηµά της είναι ανοικτό σε ερµηνείες και χρήσεις ανάλογα µε το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο (Jarvis, 2004). Ο ιεθνής Οργανισµός Προτυποποίησης (International Standards Organization, ISO 8402, 1985) ορίζει την ποιότητα ως το σύνολο των γνωρισµάτων και των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχουν σχέση µε τη δυνατότητα ικανοποίησης και κάλυψης καθορισµένων αναγκών. Μέτρηση είναι η διαδικασία µε την οποία αριθµοί ή σύµβολα αντιστοιχούνται σε ιδιότητες οντοτήτων του πραγµατικού κόσµου, έτσι ώστε να τις περιγράφουν σύµφωνα µε τα καθορισµένους κανόνες. Σε αυτό το σηµείο τίθεται το ερώτηµα: Πως µπορούµε να µετρήσουµε τις κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες µε ακριβή και έγκυρο τρόπο; Η χρήση προτύπων και η διαχείριση ολικής ποιότητας στα προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης µπορούν να διασφαλίσουν τον έλεγχο της ποιότητας των κοινωνικών ικανοτήτων. Ένα πρόβληµα σχετικά µε την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων σε κοινωνικές δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες είναι η έλλειψη αυστηρά καθορισµένων µετρήσιµων κριτηρίων και διαδικασιών µέτρησης. Ενώ είναι εφικτό να µετρήσουµε την απόκτηση γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων, αντίστοιχη µέτρηση δεν µπορεί να γίνει µε αντικειµενικό τρόπο στην περίπτωση των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η αντιµετώπισης αυτού του προβλήµατος µπορεί να επιτευχθεί µε κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τόσο οι µεθοδολογίες εξασφάλισης ποιότητας όσο και η διαχείριση ολικής ποιότητας. 7

8 Με τον όρο πρότυπο εννοούµε µια τεκµηριωµένη σύµβαση που περιέχει τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ακριβή κριτήρια χρησιµοποιούµενα ως κανόνες και κατευθυντήριες γραµµές για την εξασφάλιση της τυποποίησης υλικών προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών, για τη διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, για την ανάπτυξη της συνεργασίας στη σφαίρα των επιστηµονικών, τεχνολογιών και οικονοµικών ενεργειών. Με τον όρο διαχείριση ολικής ποιότητας αναφερόµαστε στον τρόπο διοίκησης ενός οργανισµού, ενός έργου ή προγράµµατος εκπαίδευσης που εστιάζεται στην ποιότητα, βασίζεται στη συµµετοχή όλων των µελών του και στοχεύει στη µακροπρόθεσµη επιτυχία, µέσω της ικανοποίησης του πελάτη και στην παροχή οφελών σε όλα τα µέλη του οργανισµού και ιδιαίτερα στην κοινωνία. Η ποιότητα δεν αποτελεί καινούργιο αντικείµενο στο χώρο της εκπαίδευσης. Τόσο στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης, όσο και στο χώρο της µη τυπικής έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι, τυπολογίες, διαδικασίες που διευκολύνουν τον έλεγχο και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και διαδικασιών. Το πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας δεν είναι κάτι σταθερό. Αποτελεί ένα σύστηµα παραγόντων το οποίο είναι δυναµικό, συνεχώς εξελισσόµενο και βελτιούµενο σε σχέση τόσο µε αυτό που αξιολογείται, όσο και µε το ίδιο το πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας. (Moran,2001). Εποµένως για τη διασφάλιση της ποιότητας σε προγράµµατα εκπαίδευσης για ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων ή απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων χρειάζεται διαρκής αποτίµηση πέντε µεθοδολογικά διαχωρισµένων συστατικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας: α) του έµψυχου υλικού, β) των εκπαιδευτικών µέσων, γ) των αναλυτικών προγραµµάτων, δ) των εκπαιδευτικών διαδικασιών και ε) των εκροών αποτελεσµάτων. 5. είκτες ποιότητας για την αποτίµηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων Οι δείκτες ποιότητας αποτελούν µια απλή ή σύνθετη, συνήθως, ποσοτική έκφραση που συσχετίζουν τα διάφορα στοιχεία ή παραµέτρους διάρθρωσης της εκπαίδευσης και των διαδικασιών της και είναι χρήσιµοι στη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στη βελτίωσή της (Savelson et al., 1987). Αποτελούν βασικό εργαλείο στη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Προσφέρουν ακριβή δεδοµένα για την υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος, και παρέχουν 8

9 αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου το πρόγραµµα να γίνει περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσµατικό στα σηµεία που απαιτείται (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 2004). Επιπλέον η χρήση των δεικτών διευκολύνει στην τυποποίηση της έκθεσης των αποτελεσµάτων και διευκολύνει τις συγκρίσεις, όπου αυτές είναι απαραίτητες (Van den Berghe,1997). Η διαδικασία προσδιορισµού δεικτών ποιότητας ενισχύει τον αναστοχασµό και τη συζήτηση για τα επιθυµητά αποτελέσµατα ανάµεσα στους συντελεστές ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. Στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για τη δηµιουργία κριτηρίων - δεικτών ποιότητας. Ενώ τα προηγούµενα χρόνια γίνονταν αναφορά στους σκοπούς, στους στόχους των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα σε επίπεδο προσόντων, σήµερα το ενδιαφέρον εστιάζεται στα µαθησιακά αποτελέσµατα και στην αξιολόγηση των διαδικασιών µάθησης (Βασιλού- Παπαγεωργίου, 2004). Οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι σε προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων δίνουν σηµασία στο κύρος του προγράµµατος και στην ποιότητα της διδασκαλίας (τι µαθαίνουν, πως µαθαίνουν, ποιες µέθοδοι χρησιµοποιούνται) (European Commission,2002). Σύµφωνα µε την Βασιλού Παπαγεωργίου (2004) οι δείκτες ποιότητας στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων µπορούν να οµαδοποιηθούν σε λειτουργικές κατηγορίες, µε δεδοµένο πως σε κάθε σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάρχουν τέσσερα αλληλοεπιδρώντα υποσυστήµατα. Τα υποσυστήµατα αυτά είναι τα ακόλουθα: 1. Ο σχεδιασµός και η στρατηγική 2. Η διοίκηση και το προσωπικό 3. Τα αναλυτικά προγράµµατα και η εφαρµογή τους 4. Οι µαθησιακές εµπειρίες και τα αποτελέσµατα Με βάση τα πιο πάνω υποσυστήµατα προκύπτουν δύο επίπεδα ανάλυσης στα οποία µπορούν να εφαρµοστούν οι αντίστοιχοι δείκτες: δείκτες ποιότητας σχετικά µε την οργάνωση και τη διοίκηση του προγράµµατος δείκτες ποιότητας σχετικά µε τη φύση της µαθησιακής εµπειρίας και τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του προγράµµατος (Seyfried et al.,1999) 9

10 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε ενδεικτικά, δείκτες ποιότητας που αφορούν τους βασικότερους άξονες του πρώτου υποσυστήµατος ενός συγχρόνου προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων µεικτού τύπου (blended) όπως η ικανότητα: α) αποτελεσµατικής επικοινωνίας, β) οµαδικής εργασίας και συνεργασίας, γ) χειρισµού διαφωνιών, δ) αποδοχής και χειρισµού των αλλαγών και εξελίξεων και ε) οργάνωσης. Ως δείκτες ποιότητας για την επικοινωνία προτείνουµε: την ισότιµη επικοινωνία ανάµεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους τη συχνότητα της επικοινωνίας ανάµεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους τη χρήση πολλών µορφών επικοινωνίας (λεκτική, µη λεκτική) την ύπαρξη κατάλληλου για επικοινωνία περιβάλλοντος το βαθµό ικανοποίησης των αναγκών των εκπαιδευόµενων τη δηµιουργική αξιοποίηση των διαφωνιών τη διαµόρφωση κλίµατος ενεργητικής ακρόασης ανάµεσα στους συµµετέχοντες στη µαθησιακή διαδικασία Ως δείκτες ποιότητας για την οµαδική εργασία και συνεργασία προτείνουµε: το βαθµό αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα µέλη της οµάδας την συνειδητοποίηση της ιδιότητας του µέλους από τα άτοµα που συγκροτούν την οµάδα την ύπαρξη κοινών στόχων ανάµεσα στα µέλη της οµάδας το βαθµό αποδοχής των κανόνων λειτουργίας της οµάδας από τα µέλη της την ανάπτυξη πνεύµατος συλλογικής συνείδησης από τα µέλη της οµάδας το βαθµό ικανοποίησης των επιµορφωτικών αναγκών και προσδοκιών των µελών της οµάδας Ως δείκτες ποιότητας για το χειρισµό διαφωνιών προτείνουµε: το βαθµό κατανόησης της ύπαρξης ενός προβλήµατος τα βασικά στοιχεία των αιτιών γέννησης ενός προβλήµατος το βαθµός συµβολής στην επίλυση της διαφωνίας την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση της διαφωνίας 10

11 την επιλογή της καλύτερης δυνατής λύσης για την αντιµετώπιση της διαφωνίας το χρόνο επίλυσης διαφωνιών Ως δείκτες ποιότητας για την αποδοχή και το χειρισµό αλλαγών προτείνουµε: το βαθµό αποδοχής των αλλαγών στο κοινωνικό και ευρύτερο περιβάλλον το βαθµό αποδοχής των αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον το χρόνο προσαρµογής στις εξελίξεις και τα νέα δεδοµένα Ως δείκτες ποιότητας για την οργάνωση προτείνουµε: τον καθορισµό βασικών προτεραιοτήτων στη µαθησιακή διαδικασία την ιεράρχηση των µαθησιακών δραστηριοτήτων (δραστηριότητες αναγκαίες, δραστηριότητες χρήσιµες, δραστηριότητες συµπληρωµατικές) το βαθµό επίτευξης των στόχων στα προβλεπόµενα χρονικά όρια 7. Συµπεράσµατα Η ανάγκη για ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού σε κοινωνικές ικανότητες ισχυροποιείται και αποτελεί µόνιµη αναζήτηση στον τοµέα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Προτείνεται η χρήση του όρου κοινωνικές ικανότητες στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, αντί του όρου κοινωνικές δεξιότητες τον οποίο θεωρούµε πιο δόκιµο στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης. Ο σύγχρονος εργαζόµενος εκτός από εξειδικευµένες επαγγελµατικές γνώσεις πρέπει να διαθέτει και µια σειρά από κοινωνικές ικανότητες (συνεργασίας, δηµιουργικότητας, προσαρµοστικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών, ηγεσίας, οργάνωσης, επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικών µέσων). Οι κοινωνικές ικανότητες που απαιτούνται στην Κοινωνίας τη Πληροφορίας από τους ενήλικες αποτελούν άµεση προτεραιότητα στην εποχή µας καθώς ενήλικες, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν επιτυχώς τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως ηλεκτρονικά αναλφάβητοι. Για τον έλεγχο της ποιότητας των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη δεικτών µέτρησης και συστηµάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στα προγράµµατα εκπαίδευσης 11

12 ενηλίκων σε κοινωνικές δεξιότητες αποτελεί άµεσο ζητούµενο από όλους τους εµπλεκόµενους σε αυτά (σχεδιαστές, οργανωτές, εκπαιδευτές, αξιολογητές), καθώς οι συµµετέχοντες έχουν συγκεκριµένες ανάγκες, προσδοκίες και υψηλές απαιτήσεις. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cedefop (2002). Κατάρτιση και Μάθηση µε Στόχο την Απόκτηση Ικανοτήτων: Περίληψη των Κυριότερων Σηµείων. Council of Europe(2003). Learning and teaching in the communication society, Stransburg: Council of Europe. European Commission (2002). European report on quality indicators of lifelong learning: fifteen quality indicators, Brussels. Goleman, D. (2000). Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη στο Χώρο της Εργασίας, ζ Έκδοση, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα. Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση: θεωρία και πράξη (µτφρ. Αλεξ. Μανιάτη), Μεταίχµιο, Αθήνα. Moran, J. (2002). Assessing adult learning: a guide for practitioners, Florida: Krieger P.C. Savelson, R., D. C. Phillips, L. Towne, Feuer M. (1987). On the Science of Education Design Studies. Educational Researcher, 32(1): pp Seyfried, E. Kohlmeyer & K. Futh-Riedesser, R. (1999). Supporting quality in vocational training through networking, Thessaloniki: CEDEFOP. Van den Berghe,W. (1997). Indicators in perspective: the use of quality indicators in vocational education and training, Thessaloniki: CEDEFOP. Βασιλού- Παπαγεωργίου, Β.( 2004). είκτες Ποιότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το Παράδειγµα του Εθνικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στα «Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων», Μεταίχµιο, Αθήνα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (9/11/2000). Υπόµνηµα σχετικά µε την Εκπαίδευση καθ όλη τη ιάρκεια της Ζωής. Καρατζιά Σταυλιώτη, Ε. (2004). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Εκπαιδευτική Αποτελεσµατικότητα και ποιότητα στην Εκπαίδευση, Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, ΠΤ Ε, Πάτρα. Κόκκος, Α.(2005). Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων, τόµος Α, ΕΑΠ, Πάτρα. Κρίβας, Σ. (2005). Αναζητώντας τον εαυτό µου και τον κόσµο: Θεωρία και Πράξη του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στο Σχολείο, Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, ΠΤ Ε, Πάτρα. Ξένος, Μ. (2003). Ποιότητα Λογισµικού, Εκδόσεις Φιλοµάθεια, Πάτρα. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002). Έγγραφο µε Αρ. Πρωτ. 8856/

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα των Κοινωνικώς Επιχειρούντων/ Συλλογική Δράση

Η ταυτότητα των Κοινωνικώς Επιχειρούντων/ Συλλογική Δράση Η ταυτότητα των Κοινωνικώς Επιχειρούντων/ Συλλογική Δράση 14.06.2016 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή αέλια εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ Μάιος 2015 0 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Κλειώ Σγουροπούλου email: csgouro@teiath.gr Κλειώ Σγουροπούλου Εμπειρογνώμονας στηντυποποίηση Μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE. ΔΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Θεωρία Ανθρώπινου Κεφαλαίου Κριτική της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες& Γνώσεις. Για την Αγορά Εργασίας. Σοφία Ασωνίτου 22/6/2012 1

Δεξιότητες& Γνώσεις. Για την Αγορά Εργασίας. Σοφία Ασωνίτου 22/6/2012 1 Δεξιότητες& Γνώσεις Για την Αγορά Εργασίας Σοφία Ασωνίτου 22/6/2012 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις για την αγορά εργασίας Έρευνασε4 ευρωπαϊκάκράτηγιατηναγορά εργασίας Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Συνάφεια του σχεδίου (30%) Ατζέντα Εκσυγχρονισμού Ανώτατης Εκπαίδευσης + συνέργειες μεταξύ διαφορετικών τομέων

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΗ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 7 2 0 1 8 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα Όταν βλέπετε τα διπλανά σχήματα σημαίνει ότι υπάρχει δεσμός στο Διαδίκτυο Πρώτα βήματα Τη δεκαετία του 50 ξεκίνησαν οι προσπάθειες να δημιουργηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Κ. Πουλιάκας. Ρ. Ψηφίδου, P. Da Fonseca Εμπειρογνώμονες, Cedefop «Ολύμπιον» Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 25/10/ 2011 1 Πουλιάκας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας

Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας Natalija Žalec Slovenian Institute for Adult Education (SIAE)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η αφορμή ( 1 ) Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Η μια δεν ήξερε να βάλει το στικάκι στη θύρα, ενώ ο άλλος παιδευόταν να ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών

Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών Αναστασία Βλάχου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιατί η συνεργασία είναι αναγκαία;

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Εφαρμογή συνεργατικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Ατζέντα Ιστορικό πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο κυπριακό συγκείμενο Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας στα ΑΕΙ: Μοχλός Ανάπτυξης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες

Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες Η στρατηγική της Λισσαβόνας Γιώργος Τσακαρισιάνος Ίδρυμα Λαμπράκη Δια βίου μάθηση Η στρατηγική της Λισσαβόνας Η δια βίου μάθηση στο επίκεντρο της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα