ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα"

Transcript

1 ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, Καΐνπ 2009 νξγψλσζε: ΞαηδνςπρηαηξηθΪ ΔηαηξεΫαο ΔιιΨδνο- Έλσζε ΤπρηΨηξσλ Ξαηδηώλ θαη ΔθΪβσλ ΔπηκΩιεηα: ΓεκΪηξεο ΓεσξγηΨδεο, ΑιΫθε ΓξεγνξηΨδνπ

2 2 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΠΓΓΟΑΦΔΥΛ (κε ηε ζεηξψ παξνπζϋαζεο ησλ θεηκωλσλ) Γεσξγηάδεο Γεκήηξεο, παηδνςπρίαηξνο, ςπρίαηξνο, ςπρνζεξαπεπηήο, Γηεπζπληήο Γ' Ξαηδνςπρηαηξηθήο Θιηληθήο ηνπ ΞΛΑ Ρζίηζηθα Άξηεκηο, παηδίαηξνο, Ιέθηνξαο Ξαηδηαηξηθήο - Δθεβηθήο Ξαηδηαηξηθήο, Δπηζηεκνληθή πεχζπλνο Κνλάδαο Δθεβηθήο γείαο (Κ.Δ..), Β' Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Λνζνθνκείν Ξαίδσλ "Ξ & Α Θπξηαθνχ" Κπέθα Αλαζηαζία, παηδνςπρίαηξνο, Αλαπι. Γηεπζχληξηα ΔΠ, Ρκήκα Ξαηδηψλ- Δθήβσλ, Τπρηαηξηθφο Ρνκέαο, ΓΛ "Γ. Ξαπαληθνιάνπ", Θεζζαινλίθε Θαξαγηάλλε Καγδαιελή, παηδνςπρίαηξνο, Τπρηαηξηθφ Ρκήκα Ξαηδηψλ & Δθήβσλ, ΓΛ "Γ. Ξαπαληθνιάνπ", Θεζζαινλίθε π. Ραγαξάθεο Ησζήθ, Ηεξέαο, Δθπαηδεπηηθφο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Πηέιερνο ηνπ Ππκβνπιεπηηθνχ Πηαζκνχ Λέσλ ηεο Γ' Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο, Δθεκέξηνο Η.Λ. Θνηκήζεσο Θενηφθνπ Ξαιαηνχ Φαιήξνπ Η.Κ. Λέαο Πκχξλεο, Κ.Sc. θνηλσληθψλ ζρέζεσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ Γξεγνξηάδνπ Αιίθε, παηδνςπρίαηξνο, ςπρνζεξαπεχηξηα νκάδαο θαη νηθνγέλεηαο, Γηεπζχληξηα Κνλάδαο Δθήβσλ Αζήλαο ηνπ Διιεληθνχ Θέληξνπ Τπρηθήο γηεηλήο θαη Δξεπλψλ Θαξακπέηζνο Σάξεο, παηδνςπρίαηξνο, Δπηζη. πεχζπλνο Θέληξνπ Ξξφιεςεο Δμαξηήζεσλ Σνιαξγνχ- Αγ. Ξαξαζθεπήο - ΝΘΑΛΑ Ξαπαγεσξγίνπ Βάγηα, παηδνςπρίαηξνο, η. Δπ. Θαζεγήηξηα παηδνςπρηαηξηθήο Ξαλ. Ησαλλίλσλ Θσηζφπνπινο Πσηήξεο, παηδνςπρίαηξνο, η. Θαζεγεηήο Ξαλεπηζηεκίνπ Θαλαδά, Θέληξν Ζκέξαο γηα Ξαηδηά κε Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο, Κεζνιφγγη. Πνπκάθε Δπγελία, παηδνςπρίαηξνο - ςπρνζεξαπεχηξηα ςπραλαιχηξηα, Γξ Ξαλεπηζηεκίνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Τπραλαιπηηθήο Τπρνζεξαπείαο.

3 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 3 Αλαγλσζηφπνπινο Γεκήηξεο., Δπ. Θαζεγεηήο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ςπρνζεξαπεπηήο ςπραλαιπηήο, Κέινο Διιεληθήο Δηαηξείαο Τπραλαιπηηθήο Τπρνζεξαπείαο. Αλαζηαζφπνπινο Γεκήηξεο, ςπρίαηξνο - παηδνςπρίαηξνο ςπρνζεξαπεπηήο, Κέινο Διιεληθήο Δηαηξείαο Τπραλαιπηηθήο Τπρνζεξαπείαο Ξαηδηνχ θαη Έθεβνπ. Πθνχιηθα Αξηζηέα, παηδνςπρίαηξνο, Αλ. Γηεπζχληξηα ΔΠ, Ξαλεπηζηεκηαθή Ξαηδνςπρηαηξηθή Θιηληθή, Λνζνθνκείν Ξαίδσλ "Ζ Αγία Πνθία" Ραζνχιε Καξία, εηδηθεπφκελε παηδνςπρίαηξνο, Ξαλεπηζηεκηαθή Ξαηδνςπρηαηξηθή Θιηληθή, Λνζνθνκείν Ξαίδσλ "Ζ Αγία Πνθία" Καξαζσλίηε Καξία, ςπρνπαηδαγσγφο, Θνηλνηηθφ Θέληξν Τπρηθήο γείαο Ξαγθξαηίνπ Ρδηβάξαο Π., θιηληθφο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, Θνηλνηηθφ Θέληξν Τπρηθήο γείαο Ξαγθξαηίνπ Καραίξα - Καξθίδε Νπξαλία, παηδνςπρίαηξνο, Γηεπζχληξηα Θνηλνηηθνχ Θέληξνπ Τπρηθήο γείαο Ξαγθξαηίνπ Ξάληηο Γηνλπζία, PhD, ςπραλαιχηξηα, Ξαλεπηζηεκηαθή Ξαηδνςπρηαηξηθή Θιηληθή, Γ.Λ. Ξαίδσλ "Ζ Αγία Πνθία" Θαξαγηάλλε Διέλε, παηδνςπρίαηξνο, ςπρνζεξαπεχηξηα, Γηεπζχληξηα Θεξαπεπηηθνχ θαη Δθπαηδεπηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ "Αληίζηημε", παξμηαθή Ππζηεκηθή Ξξνζέγγηζε, Αζήλα Σαηδεπέκνπ Θενιφγνο, Αζεκφπνπινο Σάξεο, Δηαηξεία Τπρνθνηλσληθήο γείαο Ξαηδηνχ θαη Δθήβνπ ( ΔΤΞΔ ) Θαξαγηάλλε Καγδαιελή, παηδνςπρίαηξνο, Τπρηαηξηθφ Ρκήκα Ξαηδηψλ & Δθήβσλ, ΓΛ "Γ. Ξαπαληθνιάνπ", Θεζζαινλίθε Θππξηαλφο Ππχξνο, Ξαηδνςπρίαηξνο, Αλαπιεξσηήο Γ/ληήο Θ. Τ.. Ησαλλίλσλ Ρδηάθεο Λίθνο, παηδνςπρίαηξνο, Ξαλεπηζηεκηαθφ Λνζνθνκείν Ησαλλίλσλ Κίρα Οσμάλε, παηδνςπρίαηξνο, Θ. Τ.. Θέξθπξαο

4 4 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα Κηρειάθνπ Θ., παηδνςπρίαηξνο, Θ. Τ.. Ξξέβεδαο Φξέξεο Γηψξγνο., παηδνςπρίαηξνο, ΘΤ ΓΛ " Πσηεξία" Ξαπάλεο Δπζηξάηηνο, θνηλσληνιφγνο, παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Ππχξνπ Πηέιια, ςπρνιφγνο, ΓΛ Κπηηιήλεο Παθειιαξφπνπινο Ξαλαγηψηεο, νκ. θαζεγεηήο ςπρηαηξηθή θαη παηδνςπρηαηξηθή, Δηαηξεία Θνηλσληθήο Τπρηαηξηθήο θαη Τπρηθήο γείαο Σακνπδάο Αλδξέαο, εηδηθεπφκελνο παηδνςπρίαηξνο, Η.Θ. Ιπθφβξπζεο, Ξαηδνςπρηαηξηθφ Λνζνθνκείν Αηηηθήο Θνξθνιή Δπζαιία, παηδνςπρίαηξνο, Γ.Λ. Κπηηιήλεο Φηινθψζηαο Γεκήηξεο, εηδηθεπφκελνο παηδνςπρίαηξνο, Τπρηαηξηθφ Ρκήκα Ξαηδηψλ & Δθήβσλ, ΓΛ "Γ. Ξαπαληθνιάνπ", Θεζζαινλίθε Ξαπαδεκεηξίνπ Καξία, εηδηθεπφκελε παηδνςπρίαηξνο, Τπρηαηξηθφ Ρκήκα Ξαηδηψλ & Δθήβσλ, ΓΛ "Γ. Ξαπαληθνιάνπ", Θεζζαινλίθε, ππνςήθηα δηδάθηνξ ΑΞΘ Αλαγλψζηνπ Γήκεηξα, παηδνςπρίαηξνο, Δπηζηεκνληθφο Ππλεξγάηεο Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ Θέληξνπ Βχξσλα-Θαηζαξηαλήο, Αηγηλήηεην Λνζνθνκείν Ξαληειίδνπ Θαιιηζζέλε, παηδνςπρίαηξνο, Ηδησηηθή επαγγεικαηηθή άζθεζε, Θχπξνο

5 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 5 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΞΔΡΔΗΝΠ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΣΟΝΛΗΑ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ, 25 ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ. ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ Γεσξγηάδεο Γεκήηξεο Πει. 16 Β. ΔΛΝΡΖΡΑ: ΤΣΝΞΑΘΝΙΝΓΗΑ 2. ΔΘΗΠΚΝΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ: Ζ ΘΝΟΦΖ ΡΝ ΞΑΓΝΒΝΛΝ Ρζίηζηθα Άξηεκηο 3. ΚΝΟΦΔΠ ΒΗΑΠ ΠΡΑ ΠΓΣΟΝΛΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗ ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ ΡΝΠ ΠΡΖ ΤΣΗΘΖ ΓΔΗΑ ΡΥΛ ΞΑΗΓΗΥΛ Αλαζηαζία Κπέθα 4. Ζ ΔΛΑΠΣΝΙΖΠΖ ΡΥΛ ΞΑΗΓΗΥΛ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΥΠ ΑΗΡΗΑ ΘΑΗ ΥΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ ΤΣΗΘΥΛ ΓΗΑΡΑΟΑΣΥΛ Θαξαγηάλλε Καγδαιελή 5. ΓΗΑΓΗΘΡΝ: ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΔΚΞΙΝΘΖ ΠΔ ΑΞΟΝΠΥΞΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ π. Ησζήθ Ραγαξάθεο 6. ΔΦΖΒΗΘΖ ΠΔΜΝΑΙΗΘΝΡΖΡΑ : ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΓΗΔΟΓΑΠΗΑ Αιίθε Γξεγνξηάδνπ 7. ΔΜΑΟΡΖΠΔΗΠ & ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΝΗ ΔΘΗΠΚΝΗ ΠΡΖΛ ΔΞΝΣΖ ΚΑΠ Θαξακπέηζνο Σάξεο 8. ΓΛΥΠΗΑΘΔΠ ΑΞΝΘΙΗΠΔΗΠ ΠΡΝΛ ΑΡΗΠΚΝ Ξαπαγεσξγίνπ Βάγηα Πει. 35 Πει. 41 Πει. 47 Πει. 55 Πει. 68 Πει. 77 Πει. 83

6 6 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα 9. ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΠΡΗΠ ΘΔΟΑΞΔΗΔΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΚΔ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΑΡΗΠΡΗΘΝ ΦΑΠΚΑΡΝΠ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΘΔΡΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ Θσηζφπνπινο Πσηήξεο 10. ΓΗΑΕΓΗΑ ΚΔ ΞΔΟΒΝΙΗΘΑ ΔΛΡΝΛΔΠ ΠΓΘΟΝΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΥΠ...ΛΑ ΡΑ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΔΡΔ! Αλαζηαζία Κπέθα 11. ΠΘΔΤΔΗΠ ΓΟΥ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΜΔΓΔΟΠΖ ΡΥΛ ΔΦΖΒΥΛ ΡΝΛ ΓΔΘΔΚΒΟΖ ΡΝ 2008 Δ. Πνπκάθε, Γ. Αλαγλσζηφπνπινο, Γ. Αλαζηαζφπνπινο Πει. 90 Πει. 98 Πει. 109 Γ. ΔΛΝΡΖΡΑ: ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ 12. ΞΔΟΓΗΔΓΔΟΠΖ ΠΡΖ ΒΟΔΦΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ Αξηζηέα Πθνχιηθα 13. Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΔΛΝΠ ΛΖΞΗΝ ΚΔ ΞΟΥΗΚΔΠ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΠΘΔΤΔΗΠ Κ. Ραζνχιε 14. Ζ ΖΣΝΙΑΙΗΑ ΘΑΗ Ζ ΑΠΛΑΟΡΖΠΗΑ ΠΡΖΛ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΥΛ ΛΖΞΗΥΛ ΘΑΗ Ζ ΠΠΣΔΡΗΠΖ ΡΝΠ ΚΔ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΡΖΠ ΠΚΒΝΙΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ. Πρόιηα ζηελ πεξϋπησζε ηεο Κ. Ραζνύιε θαη ε πεξϋπησζε ηνπ ΞΩηξνπ. Πει. 118 Πει. 124 Πει. 129 Αξηζηέα Πθνχιηθα 15. ΑΗΚΝΚΗΜΗΑ: ΔΛΑ ΔΞΑΛΑΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΔΓΘΙΖΚΑ Καξαζσλίηε Καξία 16. ΤΣΝΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΓΝΛΔΗΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΘΑΗ ΔΦΖΒΥΛ - ΔΞΝΞΡΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΚΔ ΝΚΑΓΑ ΘΔΟΑΞΔΡΥΛ Ξάληηο Γηνλπζία 17. ΡΝ ΘΔΦΑΙΗ ΡΖΠ ΚΔΓΝΠΑΠ Θαξαγηάλλε Διέλε Πει. 140 Πει. 147 Πει. 153

7 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΔΛΓΛΑΚΥΠΖΠ ΡΝ ΚΑΘΖΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΡΝ Λ. ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΗΘΔΠ ΞΟΘΑΓΗΔΠ ΡΝ ΑΓΝΠΡΝ 2007 Σαηδεπέκνπ Θενιφγνο, Αζεκφπνπινο Σάξεο Πει. 160 Γ. ΔΛΝΡΖΡΑ: ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 19. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΑΗΓΗΝ ΘΑΗ ΔΦΖΒΝ ΠΡΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ Θαξαγηάλλε Καγδαιελή 20. Ζ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΖ Β. Γ. ΔΙΙΙΑΓΑ Θππξηαλφο Ππχξνο, Ρδηάθεο Λ, Κίρα Ο, Κηρειάθνπ Θ. 21. ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΡΝ ΑΗΓΑΗΝ Φξέξεο Γ., Ξαπάλεο Δ.., Ππχξνπ Π. 22. «ΚΔΟΗΘΔΠ ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΘΑΗ ΔΦΖΒΥΛ» Παθειιαξφπνπινο Ξαλαγηψηεο Πει. 168 Πει. 171 Πει. 177 Πει. 186 E' ΔΛΝΡΖΡΑ: ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 23. ΞΔΟΗ ΛΝΖΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ Αλδξέαο Σακνπδάο 24. ΔΟΥΞΑΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ ΠΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΡΝ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝ Θνξθνιή Δπζαιία 25. ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΡΑΙΙΑΓΖ ΑΞΝΤΔΥΛ ΚΔΡΑΜ ΔΗΓΗΘΔΚΔΛΥΛ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΔΝΚΔΛΥΛ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΚΗΑΠ CAP UEMS ΠΛΑΛΡΖΠΖΠ Φηινθψζηαο Γεκήηξεο Πει. 192 Πει. 196 Πει. 200

8 8 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα 26. ΠΛΡΝΚΖ ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ ΠΡΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΣΥΟΝ ΡΖΠ ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΘΑΗ ΔΦΖΒΝ, ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΥΛΡΑΠ ΡΖΛ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Καξία Ξαπαδεκεηξίνπ 27. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΖ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ Γήκεηξα Αλαγλψζηνπ 28. ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΡΖΠ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΝΗ ΑΓΥΛΗΔΠ ΡΝ ΛΔΝ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝ Θαιιηζζέλε Ξαληειίδνπ Πει. 204 Πει. 210 Πει. 213

9 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 9 Δηζαγσγηθό ΠεκεΫσκα ησλ Δπηκειεηώλ ηεο Έθδνζεο Ρα θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξφληα ηφκν παξνπζηάζηεθαλ ππφ κνξθή εηζεγήζεσλ ζην 6ν Ξαλειιήλην Ξαηδνςπρηαηξηθφ Ππλεδξίνπ πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα, ζηελ Αίγιε ηνπ Εαππείνπ ζηηο Καΐνπ 2009 κε ζέκα: «ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ θαη ΔθΪβνπ ζηε Πύγρξνλε ΔιιΨδα: ΛΩεο ΚνξθΩο ΤπρνπαζνινγΫαο, ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο, ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ». Πην Ππλέδξην απηφ γηνξηάζηεθαλ δχν επέηεηνη: Ρα 50 ρξφληα Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ηα 25 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο. Ρν Ππλέδξην είρε ηε θηινδνμία λα δψζεη έλα Ξαλφξακα ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζηε ρψξα, κε αλαθνξά ηα δχν παξαπάλσ νξφζεκα. To Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δήηεζε απφ φινπο ηνπο Δηζεγεηέο ηνπ Ππλεδξίνπ (ζηξνγγπιά ηξαπέδηα θαη νκάδεο εξγαζίαο) λα απνζηείινπλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπο. Γεκνζηεχνπκε ζηνλ παξφληα ηφκν ηα θείκελα πνπ καο ζηάιζεθαλ θαη αληαπνθξίλνληαλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέζακε σο πξνο ηελ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ χπαξμε βηβιηνγξαθίαο. Γελ ζπκπεξηιάβακε ζηνλ ηφκν θείκελα πνπ θξίζεθαλ φηη παξνπζίαδαλ ζνβαξά επηζηεκνληθά, δνκηθά ή/θαη γισζζηθά πξνβιήκαηα. Ρν πξψην θείκελν παξνπζίαζε ν ΓεκΪηξεο ΓεσξγηΨδεο θαηά ηελ ηειεηή έλαξμεο, σο Ξξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ππλεδξίνπ. Κε ηίηιν «50 ΣΟΝΛΗΑ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ, 25 ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ. ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ», απνηειεί κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ζηελ Ηζηνξία ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ( ). Νκαδνπνηήζακε ηα ππφινηπα θείκελα, αθνινπζψληαο ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ Ππλεδξίνπ, ΛΩεο ΤπρνπαζνινγΫεο, ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο θαη ΝξγΨλσζε ησλ πεξεζηώλ, ελψ πξνζζέζακε θαη κηα ελφηεηα γηα ηελ ΔθπαΫδεπζε. Πηελ Β ΔΛΝΡΖΡΑ: «ΛΔΔΠ ΤΣΝΞΑΘΝΙΝΓΗΔΠ», ηα πξψηα θείκελα έρνπλ ζρέζε κε ηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίαο θαη ηνλ θφζκν ηεο εηθνληθήο

10 10 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα πξαγκαηηθφηεηαο. Ρα ζρεηηθά ζέκαηα απαζρνινχλ πνιχ ηνλ ρψξν καο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη δελ είλαη ηπραίν ζπδεηήζεθαλ φηη ζε πνιιά ηξαπέδηα. Ζ Άξηεκηο ΡζΫηζηθα, ζηελ εξγαζία ηεο «ΔΘΗΠΚΝΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ: Ζ ΘΝΟΦΖ ΡΝ ΞΑΓΝΒΝΛΝ», εμεηάδεη ην θαηλφκελν ηνπ "εζηζκνχ" ζην δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζπκπηψκαηα, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ηε ζπλλνζεξφηεηα θαη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ξαξαζέηεη εξεπλεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επίπησζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηα θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα ην ζπλνδεχνπλ. Ζ ΑλαζηαζΫα ΚπΩθα, ζηελ εξγαζία ηεο «ΚΝΟΦΔΠ ΒΗΑΠ ΠΡΑ ΠΓΣΟΝΛΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗ ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ ΡΝΠ ΠΡΖΛ ΤΣΗΘΖ ΓΔΗΑ ΡΥΛ ΞΑΗΓΗΥΛ», εμεηάδεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο έθζεζεο ζηε βία πνπ θπθινθνξεί απξφζσπα ζηα ειεθηξνληθά κέζα θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ ρξήζηε απξφζσπα ή θαη κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Ξαξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο θαη βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία. Ζ ΚαγδαιελΪ ΘαξαγηΨλλε, ζηελ εξγαζία ηεο «Ζ ΔΛΑΠΣΝΙΖΠΖ ΡΥΛ ΞΑΗΓΗΥΛ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΥΠ ΑΗΡΗΑ ΘΑΗ ΥΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ ΤΣΗΘΥΛ ΓΗΑΡΑΟΑΣΥΛ», εμεηάδεη ηε ζρέζε ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ ρξήζηε. Αλαιχεη ηα αληηθαηηθά επξήκαηα κεγάινπ αξηζκνχ κειεηψλ θαη ζέηεη ην εξψηεκα ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπλεπεηψλ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο. Ν παηϊξ ΗσζΪθ ΡαγαξΨθεο, ζηελ εξγαζία ηνπ «ΓΗΑΓΗΘΡΝ: ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΔΚΞΙΝΘΖ ΠΔ ΑΞΟΝΠΥΞΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ», αλαιχεη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην δηαδίθηπν φπσο ε έιιεηςε ζαθνχο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ηα πξνβαιιφκελα πξφηππα θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ, ππνγξακκίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο. Ζ ΑιΫθε ΓξεγνξηΨδνπ, ζηελ εξγαζία ηεο, «ΔΦΖΒΗΘΖ ΠΔΜΝΑΙΗΘΝΡΖΡΑ: ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΓΗΔΟΓΑΠΗΑ», πξνζεγγίδεη ηνλ εηθνληθφ ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο σο έλα ρψξν κεηαβαηηθφ, κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ. Θαηαζέηεη κηα θιηληθή πεξίπησζε θαη ζπδεηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε ζεμνπαιηθή αλαδήηεζε θαηά ηελ εθεβεία.

11 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 11 Ν ΣΨξεο ΘαξακπΩηζνο, ζηελ εξγαζία ηνπ «ΔΜΑΟΡΖΠΔΗΠ & ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΝΗ ΔΘΗΠΚΝΗ ΠΡΖΛ ΔΞΝΣΖ ΚΑΠ», πεξηγξάθεη ηελ εμαξηεηηθή δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε θαη αλαδεηά θνηλά ζεκεία κεηαμχ "εζηζκνχ" ζην δηαδίθηπν, ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ θαη ηδφγνπ. Νλνκάδεη ηνπο εζηζκνχο ςπρνθνηλσληθνχο ζπζρεηίδνληαο ηνπο κε ηηο αμίεο ηεο επνρήο καο. Αθνινπζνχλ δχν θείκελα γηα ηνλ απηηζκφ : ε ΒΨγηα ΞαπαγεσξγΫνπ, ζηελ εξγαζία ηεο «ΓΛΥΠΗΑΘΔΠ ΑΞΝΘΙΗΠΔΗΠ ΠΡΝΛ ΑΡΗΠΚΝ», παξνπζηάδεη ηξεηο γλσζηηθέο ζεσξίεο πνπ ηθαλέο λα εμεγήζνπλ ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ: ηε ζεσξία ηνπ Λνπ, ηε ζεσξία ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε ζεσξία ηεο αδχλακεο θεληξηθήο ζπλνρήο. Ππδεηνχληαη νη επηπηψζεηο ζηε κάζεζε θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ν ΠσηΪξεο Θσηζόπνπινο, ζηελ εξγαζία ηνπ «ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΠΡΗΠ ΘΔΟΑΞΔΗΔΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΚΔ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΑΡΗΠΡΗΘΝ ΦΑΠΚΑΡΝΠ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΘΔΡΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ», αλαδεηά ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ζεξαπείεο παηδηψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ηφζνλ φζνλ αθνξά ηε ζεξαπεπηηθή επηινγή φζν θαη άιιεο παξακέηξνπο ηνπ εθαξκνδφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ΑλαζηαζΫα ΚπΩθα ζηελ εξγαζία ηεο «ΓΗΑΕΓΗΑ ΚΔ ΞΔΟΒΝΙΗΘΑ ΔΛΡΝΛΔΠ ΠΓΘΟΝΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΥΠ...ΛΑ ΡΑ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΔΡΔ!», θαηαγξάθεη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδπγίσλ κε "πςειφ βαζκφ ζχγθξνπζεο" θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηα παηδηά. Νη εηδηθνί ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη λα ηηο δηαρεηξίδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα παηδηά. Νη ΔπγελΫα ΠνπκΨθε, ΓεκΪηξεο Αλαγλσζηόπνπινο θαη ΓεκΪηξεο Αλαζηαζόπνπινο, ζηελ εξγαζία ηνπο «ΠΘΔΤΔΗΠ ΓΟΥ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΜΔΓΔΟΠΖ ΡΥΛ ΔΦΖΒΥΛ ΡΝΛ ΓΔΘΔΚΒΟΖ ΡΝ 2008», αλαιχνπλ ηα γεγνλφηα ηνπ Γεθέκβξε 2008, κέζα απφ ην θαθφ ηεο εθδξακάηηζεο ησλ εθήβσλ ζην αλαζθαιέο θαη ζαζξφ ζεζκηθά πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Θέηνπλ εξσηήκαηα γηα ην κέιινλ ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο βίαηαο πξαγκαηηθφηεηαο.

12 12 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα Πηε Β' ΔΛΝΡΖΡΑ: ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ Ζ ΑξηζηΩα Πθνύιηθα, ζηελ εξγαζία ηεο «ΞΔΟΓΗΔΓΔΟΠΖ ΠΡΖ ΒΟΔΦΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ», εξεπλά ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα αίηηα ηεο ππεξδηέγεξζεο ζε έλα βξέθνο 8 κελψλ. Ξαξαζέηνληαο ηηο παξαηεξήζεηο θαη παξεκβάζεηο ηεο θαηά ηηο ζπλεδξίεο κε ην βξέθνο θαη ηε κεηέξα ηνπ, θαηαγξάθεη θαη εξκελεχεη ηηο απαληήζεηο ππεξδηέγεξζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ παξέρεη ζην βξέθνο ε κεηέξα. Ζ ΚαξΫα Ραζνύιε, ζηελ εξγαζία ηεο «Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΔΛΝΠ ΛΖΞΗΝ ΚΔ ΞΟΥΗΚΔΠ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΠΘΔΤΔΗΠ», παξνπζηάδεη ηελ πεξίπησζε ηεο Α, ελφο θνξηηζηνχ πέληε εηψλ θαη ηελ πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο καδί ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ ζπλαληήζεσλ. Ν ιφγνο ηνπ παηδηνχ είλαη ερνιαιηθφο θαη αζπλάξηεηνο θαη ε εμεηάζηξηα θαηαζέηεη ηα πξνζσπηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα. Ζ ΑξηζηΩα Πθνύιηθα, ζηελ εξγαζία ηεο «Ζ ΖΣΝΙΑΙΗΑ ΘΑΗ Ζ ΑΠΛΑΟΡΖΠΗΑ ΠΡΖΛ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΥΛ ΛΖΞΗΥΛ ΘΑΗ Ζ ΠΠΣΔΡΗΠΖ ΡΝΠ ΚΔ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΡΖΠ ΠΚΒΝΙΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ». Πρόιηα ζηελ πεξϋπησζε ηεο Κ. Ραζνύιε θαη ε πεξϋπησζε ηνπ ΞΩηξνπ, ζρνιηάδεη ηε δπζθνιία ζπγθξφηεζεο ηνπ ιφγνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Α θαη παξάιιεια ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο εμεηάζηξηαο θ. Ραζνχιε φζν θαη ηνλ ξφιν ηνπ "πεδίνπ" πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο θαη ηνπ παηδηνχ. Πηελ πεξίπησζε ηνπ Ξ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά νξφζεκα ηεο ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο παηδηνχ, ζην εζσηεξηθφ κηαο ςπρνζεξαπείαο. Ζ ΚαξΫα ΚαξαζσλΫηε ζηελ εξγαζία ηεο «ΑΗΚΝΚΗΜΗΑ: ΔΛΑ ΔΞΑΛΑΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΔΓΘΙΖΚΑ», παξνπζηάδεη έλα πεξηζηαηηθφ αηκνκηθηηθήο ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο. Ζ παξνπζίαζε (έγηλε ζε νκάδα εξγαζίαο), πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηελ γελεαινγία ηεο νηθνγέλεηαο, ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ην παηδί θαη κεηά απφ κηα καθξφρξνλε παξαθνινχζεζε. Ζ ΛηΩλπ ΞΨληηο, ζηελ εξγαζία ηεο «ΤΣΝΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΓΝΛΔΗΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΘΑΗ ΔΦΖΒΥΛ - ΔΞΝΞΡΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΚΔ ΝΚΑΓΑ ΘΔΟΑΞΔΡΥΛ», πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ηεο απφ ηελ επνπηηθή δηεξγαζία κε νκάδα ζεξαπεπηψλ γηα ηε ζεξαπεπηηθή εξγαζία ηνπο κε γνλείο παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ςπρνζεξαπεία. Ππδεηνχληαη νη έλλνηεο ηνπ "ζπγθξαηείλ" (holding) ηνπ Winnicot θαη ηνπ "εκπεξηέρεηλ" ( containing) ηνπ Bion, σο βαζηθέο γηα ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή εξγαζία. Ζ ΔιΩλε ΘαξαγηΨλλε, ζηελ εξγαζία ηεο «ΡΝ ΘΔΦΑΙΗ ΡΖΠ ΚΔΓΝΠΑΠ», πξνζεγγίδεη ην ηαμίδη ηεο ςπρνζεξαπείαο κέζα απφ ηνλ κχζν

13 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 13 ηνπ Ξεξζέα θαη ηνλ θφλν ηεο Κέδνπζαο. Ξαξνηξχλεη ηνλ ζεξαπεπφκελν αιιά θαη ηνλ ζεξαπεπηή λα αλαδεηά ζπλερψο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζε κηα πνξεία απφ ηελ ελνρή ζηελ απηνγλσζία. Νη ΣαηδεπΩκνπ Θενιόγνο θαη Αζεκόπνπινο ΣΨξεο, ζηελ εξγαζία ηνπο «ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΔΛΓΛΑΚΥΠΖΠ ΡΝ ΚΑΘΖΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΡΝ Λ. ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΗΘΔΠ ΞΟΘΑΓΗΔΠ ΡΝ ΑΓΝΠΡΝ 2007», παξνπζηάδνπλ ην πξφγξακκα πξναγσγήο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο ησλ παηδηψλ ησλ ππξφπιεθησλ πεξηνρψλ ηνπ Λνκνχ Αξθαδίαο πνπ εθάξκνζε ε Δηαηξεία Τπρνθνηλσληθήο γείαο ηνπ Ξαηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ απφ ην 2007 σο ην Πηελ Γ' ΔΛΝΡΖΡΑ: ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ, θαηαγξάθνληαη νη πεξεζίεο Τπρηθήο γείαο ζηελ Διιάδα ηνπ Ξαξνπζηάδνπλ νη: ΚαγδαιελΪ ΘαξαγηΨλλε (Καθεδνλία), Θππξηαλόο Ππύξνο, ΡδηΨθεο Λ., ΚΫρα Ο., ΚηρειΨθνπ Θ. (Ήπεηξνο, Γ. Διιάδα, Ηφληα), ΦξΩξεο Γ., ΞαπΨλεο Δ., Ππύξνπ Π. ( Αηγαίν). Ξξνεγείηαη έλα θείκελν ζην νπνίν ν Ξαλαγηώηεο Παθειιαξόπνπινο αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ Ρέινο ζηελ Γ' ΔΛΝΡΖΡΑ: ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ, ν ΑλδξΩαο ΣακνπδΨο, ζηελ εξγαζία ηνπ «ΞΔΟΗ ΛΝΖΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ» ζπδεηά ηηο εκπεηξίεο πνπ είρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ, ε Έθε ΘνξθνιΪ ζηελ εξγαζία ηεο «ΔΟΥΞΑΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ ΠΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΡΝ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝ» παξνπζηάδεη Δπξσπατθά δεδνκέλα, ν ΓεκΪηξεο Φηινθώζηαο, ζηελ εξγαζία ηνπ, «ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΡΑΙΙΑΓΖ ΑΞΝΤΔΥΛ ΚΔΡΑΜ ΔΗΓΗΘΔΚΔΛΥΛ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΔΝΚΔΛΥΛ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΚΗΑΠ CAP UEMS ΠΛΑΛΡΖΠΖΠ» παξνπζηάδεη εκπεηξίεο απφ αληαιιαγέο εηδηθεπνκέλσλ ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο, ε ΚαξΫα ΞαπαδεκεηξΫνπ ζηελ εξγαζία ηεο «ΠΛΡΝΚΖ ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ ΠΡΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΣΥΟΝ ΡΖΠ ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΘΑΗ ΔΦΖΒΝ, ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΥΛΡΑΠ ΡΖΛ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ», θάλεη κηα ζχληνκε Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εθπαίδεπζεο ζην ρψξν ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο, θαη

14 14 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα ε ΓΪκεηξα Αλαγλώζηνπ, ζηελ εξγαζία ηεο «ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΖ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ» θαη ε ΘαιιηζζΩλε ΞαληειΫδνπ, ζηελ εξγαζία ηεο «ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΡΖΠ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΝΗ ΑΓΥΛΗΔΠ ΡΝ ΛΔΝ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝ», θαηαζέηνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ζθέςεηο ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ Ξαδνςπρηάηξνπ ζηε ρψξα καο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ε Ξαηδνςπρηαηξηθή ζηελ ρψξα καο θαη ν επηζηεκνληθήο ηεο θνξέαο, ε Ξαηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο- Έλσζε Τπρηάηξσλ Ξαηδηψλ θαη Δθήβσλ έρνπλ δηαλχζεη φια απηά ηα ρξφληα κηα ζεκαληηθή πνξεία αλάπηπμεο. Έλαο απφ ηνπο λένπο ζηφρνπο πνπ ζέζακε ζηα πξνεγνχκελα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα θαη ηνλ νπνίν πινπνηεί ην παξφλ, ήηαλ ε έθδνζε (έληππε ή ειεθηξνληθή) ηφκνπ κε ηηο ζπνπδαηφηεξεο εηζεγήζεηο ηνπ εθάζηνηε Ξαλειιελίνπ Ξαηδνςπρηαηξηθνχ Ππλεδξίνπ. Κε ηελ έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξίσλ ηεο, ε Ξαηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο - Έλσζε Τπρηάηξσλ Ξαηδηψλ θαη Δθήβσλ, δίδεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπλέδξηα ηεο, λα δεκνζηεχνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο απφςεηο πξνο φθεινο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Ξηζηεχνπκε φηη ε παξνχζα έθδνζε εηζεγήζεσλ απφ ην 6ν Ξαλειιήλην Ξαηδνςπρηαηξηθφ Ππλέδξην κε ηνλ ηίηιν: ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα, ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο, ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο, ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ, πεξηιακβάλεη έγθπξεο θαη ζχγρξνλεο γλψζεηο ζηα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη, ρξήζηκεο γηα ηνλ εηδηθφ ςπρηθήο θαη γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ. Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ζπγγξαθείο ησλ θεηκέλσλ πνπ καο ηα εκπηζηεχηεθαλ. ΓεκΪηξεο ΓεσξγηΨδεο, ΑιΫθε ΓξεγνξηΨδνπ, ΑπξΫιηνο 2011

15 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 15 Α. ΔΞΔΡΔΗΝΠ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ

16 16 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα 50 ρξόληα ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ζηελ ΔιιΨδα, 25 ρξόληα ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΔηαηξεΫαο ΔιιΨδνο. ΗζηνξηθΪ αλαδξνκϊ Νη πξψηεο παηδνςπρηαηξηθέο δνκέο ζηελ Διιάδα θαη κηα ζχληνκε ηζηνξία ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο Γεκήηξεο Γ. Γεσξγηάδεο (εθθσλήζεθε, σο νκηιία ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ν.Δ. ηνπ Ππλεδξίνπ ζηε ηειεηή έλαξμεο ηνπ 6 νπ Ξαλειιήληνπ Ξαηδνςπρηαηξηθνχ Ππλεδξίνπ ηελ 15 ε Καΐνπ 2009). ΔηζαγσγΪ Ξξφζθαηα (Γεθέκβξηνο 1998) ζπκπιεξψζεθαλ 25 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πσκαηείνπ (Ηαηξηθήο Δηαηξείαο) κε ην φλνκα Ξαηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο. Δπηπιένλ έρνπλ πεξάζεη πεξηζζφηεξα απφ 50 ρξφληα, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, θαηά ηελ νπνία εηδηθνί ηεο ςπρηθήο πγείαο αζρνιήζεθαλ ηδηαίηεξα κε ηα παηδηά θαη ηδξχζεθαλ νη πξψηεο παηδνςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα καο. Πε απηέο ηηο λέεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο γηα παηδηά εξγάζηεθαλ ηελ επνρή εθείλε γηαηξνί νη νπνίνη θαηείραλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Λεπξνιφγνπ- Τπρηάηξνπ ή ηνπ παηδηάηξνπ θαη ζηελ πνξεία απέθηεζαλ ηελ εηδηθφηεηα ηεο παηδνςπρηαηξηθήο, ε νπνία αλαγλσξίζηεθε επίζεκα σο εηδηθφηεηα ζηε ρψξα καο απφ ην 1962 θαη νλνκάζηεθαλ παηδνςπρίαηξνη. Ζ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε είλαη ρξήζηκε θαη γηα ηηο Δπηζηήκεο. Ηδηαίηεξα ζηελ Ξαηδνςπρηαηξηθή ε νπνία είλαη πνιπεπηζηεκνληθή εηδηθφηεηα, ε ηζηνξηθή αλάιπζε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε θαη απνζαθήληζε νξηζκέλσλ ζεκάησλ, φπσο ηεο εμέιημεο ησλ αηηηνινγηθψλ ζεσξηψλ, ηνπ ρεηξηζκνχ θιηληθψλ πξνβιεκάησλ ζην παξειζφλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ (William Little Parry-Jones, 1994). H Ηζηνξία ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα, δελ έρεη αθφκε κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά. Ζ παξνχζα εξγαζία δελ θηινδνμεί λα θαιχςεη ηελ πεξίνδν 50 ρξφλσλ νχηε βέβαηα ηελ ηζηνξία ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, αιιά εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο κηαο ζχληνκεο αλαδξνκήο ιφγσ ηεο επεηείνπ. Θα αλαθεξζνχκε ζηηο πξψηεο παηδνςπρηαηξηθέο δνκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία

17 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 17 απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο. Ξξφζεζε καο είλαη λα δψζνπκε εξεζίζκαηα γηα ηελ πιεξέζηεξε ηζηνξηθή κειέηε θαη αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ. Ξηζηεχνπκε επίζεο ζηελ αλάγθε θαηαγξαθήο θαη αξρεηνζέηεζεο φισλ ησλ πνιχηηκσλ εθείλσλ εγγξάθσλ θαη ληνθνπκέλησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηζηνξία ηεο παηδνςπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ηηο δξάζεηο ηεο Δηαηξείαο, ηα νπνία φπσο δηαπηζηψζακε δελ ηεξήζεθαλ ζπζηεκαηηθά θαη δελ ήηαλ εχθνιν λα αλεπξεζνχλ αθφκε θαη γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ δπζθνιία πνπ ζπλαληήζακε ιφγσ ηεο κε δηαθχιαμεο νξγαλσκέλνπ αξρείνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο χπαξμεο ηεο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ζρεηηθήο πεξηνδηθήο έθδνζεο (κέρξη ην 2004) θαζηζηά δπζεχξεηεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ γωλλεζε θαη ην αληηθεϋκελν ηεο ΞαηδνςπρηαηξηθΪο. Ζ ΞαηδνςπρηαηξηθΪ ζηνλ Γπηηθό θόζκν Ν φξνο ςπρηαηξηθή ηνπ παηδηνχ αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1899 σο ππφηηηινο ζηα Γαιιηθά (psychiatrie de l' enfant), ζηελ κνλνγξαθία ηνπ Marcel Manheimer " les troubles mentaux de l' enfance (M. Manheimer, 1900). Ζ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Leo Kanner " Child Psychiatry" ην 1935 απνηέιεζε ζηαζκφ θαη ζεσξείηαη σο ην έξγν πνπ εηζήγαγε ηελ παηδνςπρηαηξηθή ζηελ Αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Ν Kanner ζεσξείηαη σο ν πξψηνο παηδνςπρίαηξνο ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη ππήξμε ν δεκηνπξγφο ηεο πξψηεο παλεπηζηεκηαθήο παηδνςπρηαηξηθήο θιηληθήο ζηνλ θφζκν (Rutter M., Stevenson J, 2008) Ζ γέλλεζε ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζεσξείηαη απφ ηνλ Kanner απνθιεηζηηθφ πξντφλ ηνπ 20 νπ αηψλα (Kanner, Child Psychiatry 1948 ). πελζπκίδεηαη φηη ζην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ Kraepelin πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1883 δελ ππήξρε θεθάιαην αθηεξσκέλν ζηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ησλ παηδηψλ. Πην Ινλδίλν ζην Maudsley Hospital, μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ηκήκα γηα παηδηά κε ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα ην 1933 ( Wikipedia, child psychiatry). Άιινη ζπγγξαθείο φπσο ν William Little Parry-Jones (1994) βιέπνπλ ηηο θαηαβνιέο ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο πνιχ πην πίζσ, ζην ηέινο ηνπ 18 νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα. Ν ζπγγξαθέαο απηφο νξίδεη ηελ Ξαηδνςπρηαηξηθή σο κηα πνιπεπηζηεκνληθή εηδηθφηεηα πνπ πήξε κνξθή ζην Γπηηθφ θφζκν γχξσ ζην 1920 κε ηελ ζπκβνιή ζεσξηψλ θαη γλψζεσλ απφ ηε Ξαηδηαηξηθή, ηελ Ηαηξηθή ηνπ αζχινπ, ηελ αζπιηαθή θξνληίδα θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ, ηελ ςπραλάιπζε, ηελ ςπρνινγία, ηελ ςπρηαηξηθή θνηλσληθή εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε ζηα θάξκαθα θαη ηελ εγθιεκαηνινγία. Πε απηά ηα πεδία ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη άιιεο ζπκβνιέο φπσο απφ ηα θηλήκαηα ηεο Τπρηθήο γηεηλήο, ην θίλεκα ηνπ ηνκέα ζηελ Γαιιία (ακέζσο κεηά ηνλ Β' Ξαγθφζκην Ξφιεκν) ηε δνπιεηά ζηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά

18 18 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα θέληξα, ηε Τπρνκεηξία (θιίκαθεο θαη εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα), ηε Τπρνθαξκαθνινγία, ηηο λεφηεξεο αλαθαιχςεηο ηεο Βηνταηξηθήο επηζηήκεο (απεηθφληζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, κειέηε ηνπ γνληδηψκαηνο), ηηο δηάθνξεο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο. Θεσξνχκε αθφκε πνιχ ρξήζηκεο ζηε ζπγθξφηεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηηο ζπκβνιέο επηζηεκψλ φπσο ηεο Θνηλσληνινγίαο, Νηθνλνκίαο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Έξεπλαο, Ξνιηηηθήο θαη Γηνίθεζεο ( management). Γάιινη ζπγγξαθείο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Τπρηαηξηθήο (Postel J., Quetel Cl., 1983, pp ) ή ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο (Duche Didier-Jacques, 1990) ηνπνζεηνχλ ηελ γέλλεζε ηεο παηδνςπρηαηξηθήο ζην γχξηζκα ηνπ 18νπ πξνο ηνλ 19ν αηψλα. Απφ ηνπο πξψηνπο σο ζπκβνιηθή ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηεο λέαο επηζηήκεο, ζεσξείηαη ε παηδαγσγηθή ζεξαπεία, απφ ηνλ Itard, ηνπ άγξηνπ παηδηνχ (enfant sauvage) πνπ βξέζεθε ζε έλα δάζνο ζηελ θεληξηθή Γαιιία θνληά ζην Αveyron. Πχκθσλα θαη πάιη κε ηνλ William Little Parry-Jones (1994, νπ), νη εμειίμεηο ζηελ Ξαηδνςπρηαηξηθή δελ ππήξμαλ γξήγνξεο επεξεαδφκελεο απφ κεγάιεο ζεσξεηηθέο ή ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο, φπσο ζπλέβεθε ζε άιινπο θιάδνπο ηεο Ηαηξηθήο. Ξαξά ηηο κεγάιεο ςπρνινγηθέο θαη θαξκαθνινγηθέο αλαθαιχςεηο δελ ππήξμαλ κέρξη ζήκεξα ιχζεηο- παλάθεηα πνπ λα ζεξάπεπζαλ θαη λα εμαθάληζαλ θιηληθέο νληφηεηεο. Ξαξά ηαχηα ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θιηληθή θαη ζεξαπεία. Υο έλα βαζκφ ε Ξαηδνςπρηαηξηθή, αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο Τπρηαηξηθήο Δπηζηήκεο. Ζ ίδηα ε Τπρηαηξηθή σο επηζηήκε πέξαζε απφ δηάθνξεο θάζεηοκνληέια πξνζεγγίζεσλ: λνζνγξαθηθφ, βηνινγηθφ, ςπρνινγηθφ, θνηλσληθφ, ελψ θαίλεηαη λα ππάξρεη εθ λένπ ζηηο κέξεο καο κηα ζεκαληηθή ζηξνθή πξνο ην βηνηαηξηθφ κνληέιν. Γηα ηε Ξαηδνςπρηαηξηθή, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ παξάγνληα είλαη αθφκε πην ζεκαληηθή. Ζ Ξαηδνςπρηαηξηθή επεξέαζε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηελ Τπρηαηξηθή ελειίθσλ. Ζ απηνλνκία ηεο παηδνςπρηαηξηθήο απφ ηηο ζπλαθείο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ςπρηαηξηθή θαη παηδηαηξηθή θαη ηελ ςπρνινγία, θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο (βι. Rutter M., Stevenson J, 2008). Ζ Ξαηδνςπρηαηξηθή αλαγλσξίδεηαη ζηηο Ζ.Ξ.Α. σο ηαηξηθή εηδηθφηεηα ην 1953 κε ηελ ίδξπζε ηεο American Academy of Child Psychiatry ( AACAP), ελψ ζα θαζηεξσζεί σο αλεμάξηεηε εηδηθφηεηα ην Ρν πνξηνθαιί πεξηνδηθφ ηεο AACAP έρεη 48 ρξφληα ηζηνξίαο, ελψ ην πεξηνδηθφ ηεο Γαιιηθήο Δηαηξείαο Τπρηαηξηθήο Ξαηδηνχ θαη Δθήβνπ μεθηλά ηελ έθδνζε ηνπ ην 1952.

19 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 19 Ζ παηδνςπρηαηξηθϊ ζηελ ΔιιΨδα: ΠεκαληηθνΫ ζηαζκνϋ πξν ηνπ 1950 ( ). Ζ δεκηνπξγϋα ησλ πξώησλ δνκώλ ηε δεθαεηϋα ηνπ Νη απαξρέο θξνληίδαο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ ζην λεψηεξν Διιεληθφ θξάηνο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζην βάζνο ηνπ ρξφλνπ ζε ζπλαθή πξνο ηελ παηδνςπρηαηξηθή επηζηεκνληθά πεδία θαη ζε πξνλνηαθέο δνκέο θαη απνηεινχλ αληηθείκελν άιιεο κειέηεο καο. Υο ζεκαληηθνί ζηαζκνί γηα ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε λνεηηθά θαη ςπρηθά πξνβιήκαηα θαηαγξάθεηαη ε ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ ην 1932 θαη ζηε ζπλέρεηα ε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ επηκειεηψλ ηνπ δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ απφ ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο ην 1942 (Γ. Γεζηνχλεο, 1975, ζει. 1-12) Ρν 1937 ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί πξφηππν εηδηθφ ζρνιείν γηα παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή αλεπάξθεηα απφ ηελ επηθαλή παηδαγσγφ Οφδα Ηκβξηψηε ζην νπνίν ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ ςπρίαηξν Γ. Εαβηηζηάλν. Έρνπλ θαη νη δχν ζπνπδέο ςπραλαιπηηθήο θαηεχζπλζεο θαη έρνπλ επηζηξέςεη πξφζθαηα ζηελ Διιάδα (Θαδνιέα- Ραβνπιάξε Ξ., 2002, ζει ). Ρα ίδηα ζεκαληηθά γηα ηελ Διιεληθή Ξαηδνςπρηαηξηθή νξφζεκα θαηαγξάθεη ν Η.Θ. Αλδξηαθφπνπινο (1987). Νη πξψηεο πεξεζίεο Τπρηθήο γείαο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ζηε ρψξα καο ηδξχνληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ζε απηέο απαζρνινχληαη γηαηξνί πνπ έρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Λεπξνιφγνπ-Τπρηάηξνπ ή ηνπ Ξαηδηάηξνπ. Πηνλ ηνκέα ηεο λνζειείαο αλαθέξεηαη ε ιεηηνπξγία παηδνςπρηαηξηθνχ ηκήκαηνο γηα παηδηά ζην Γαθλί θαηά ηελ πεξίνδν κε Γηεπζπληή ηνλ Γ. Εαβηηζηάλν (Θαδνιέα - Ραβνπιάξε Ξ, 2002, ζει. 161), ελψ ζην ίδην λνζνθνκείν ιεηηνπξγεί Ξαηδνςπρηαηξηθή Θιηληθή ππφ ηνλ Α. Θαινχηζε απφ ην Ν Αλδξηαθφπνπινο αλαθέξεη φηη φηαλ δηνξίζηεθε εθεί σο παηδίαηξνο ην 1957, ε θιηληθή δηέζεηε 42 θξεβάηηα αιιά λνζήιεπε 96 παηδηά, 2-3 ζε θάζε θξεβάηη (Αλδξηαθφπνπινο ΗΘ, ζει νπ). Ρν 1957 ηδξχζεθε ε Διιεληθή Δηαηξεία Τπρηθήο γηεηλήο θαη Λεπξνςπρηαηξηθήο ηνπ Ξαηδηνχ, δηεπηζηεκνληθή Δηαηξεία κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ (βι. ζρεηηθφ άξζξν. Θνιαΐηε Γ, «Τπρηαηξηθή Ξαηδηνχ θαη Δθήβνπ η. 13, Ηνχιηνο- Αχγνπζηνο Πεπηέκβξηνο 2008). Ρν 1958 απνθαζίδεηαη ε ίδξπζε παηδνςπρηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ κε ηελ νλνκαζία "Γεκφζην Ξαηδηαηξηθφ Λεπξνςπρηαηξηθφ Λνζνθνκείν Ληανχ Ξεληέιεο" ζηελ Αλαηνιηθή πιαγηά ηεο Ξεληέιεο, ζε θηίξηα παιηνχ ζαλαηνξίνπ ηα νπνία δηαζθεπάζηεθαλ. Ρν Λνζνθνκείν μεθίλεζε λα λνζειεχεη αζζελείο απφ ηηο αξρέο ηνπ Πηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη 100 πεξίπνπ

20 20 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα λνζειεπφκελνπο αζζελείο θαη κία κφλν Ξαηδνςπρηαηξηθή Θιηληθή ηεο νπνίαο πξψηνο Γηεπζπληήο είλαη ν Γ. Γεζηνχλεο. Απφ ηνλ Γεζηνχλε θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ηδξχεηαη ην 1968 Δηαηξεία κε ην φλνκα Διιεληθή Ξαηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία (Γεζηνχλεο 1975, ν.π.) ε νπνία απφ φηη θαίλεηαη δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα θάπνηα ρξφληα αιιά ζηε ζπλέρεηα ράλνπκε ηα ίρλε ηεο. ζνλ αθνξά ηηο δνκέο ζηελ θνηλφηεηα σο πξψηνο Ηαηξνπαηδαγσγηθφο Πηαζκφο αλαθέξεηαη ν Ηαηξνπαηδαγσγηθφο Πηαζκφο ηνπ Ππιιφγνπ Αζήλαηνλ ηνπ Δ. Ξαπαλνχηζνπ ην , (Αζήλαηνλ, 1957), ελψ κέζα ζην Λνζνθνκείν ΑΣΔΞΑ μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ν Ηαηξνπαηδαγσγηθφο Πηαζκφο ηεο Τπρηαηξηθήο θαη Λεπξνινγηθήο Θιηληθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Γηεπζπληήο θαζ. Γ. Αλαζηαζφπνπινο) ηνλ Λνέκβξην ηνπ 1956 (Ηεξνδηαθφλνπ ΣΠ, Ηαθσβίδεο ΑΗ, 1997). Ρελ ίδηα ρξνληά (1956) ηδξχεηαη ν ηνκέαο ςπρηθήο πγηεηλήο ηνπ ηφηε Βαζηιηθνχ Δζληθνχ ηδξχκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Θέληξν ζηελ Αζήλα θαη ην Πηνππάζεην, ίδξπκα ζεξαπεπηηθήο αγσγήο γηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε. Άιιεο ππεξεζίεο πνπ αλαιάκβαλαλ παηδηά ηελ ίδηα επνρή ήηαλ ην Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο Τπρνινγίαο ηνπ Α. Αζπηψηε απν ην 1954 θαη ην Τπρνινγηθφ Θέληξν Βνξείνπ Διιάδνο απν ην 1958(Θαδνιέα- Ραβνπιάξε Ξ. 2002). Απφ ην 1960 ιεηηνπξγεί θαη ν πξψηνο θξαηηθφο Ηαηξνπαηδαγσγηθφο Πηαζκφο εθηφο Λνζνθνκείνπ ζηελ νδφ Πνισκνχ ζηελ Αζήλα, ν νπνίνο ρξεζηκεχεη θαη σο πχιε εηζφδνπ ηνπ λένπ παηδνςπρηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ Ληανχ ηνπ Ξεληέιε. Ζ εηδηθφηεηα ηνπ παηδνςπρηάηξνπ δίδεηαη ήδε απφ ην 1962 σο ζπλαθήο ζε φζνπο θαηέρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηεο Λεπξνινγίαο- Τπρηαηξηθήο. Έηζη αξθεηνί Λεπξνιφγνη- Τπρίαηξνη ηελ απνθηνχλ κεηεθπαηδεπφκελνη ζηελ Ξαηδηθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ηνπ Θξαηηθνχ Θεξαπεπηεξίνπ Τπρηθψλ Ξαζήζεσλ Αζελψλ (Γαθλί) ή ζην Γεκφζην Ξαηδηαηξηθφ Λεπξνςπρηαηξηθφ Λνζνθνκείν Ληανχ Ξεληέιεο. Πε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ 1968, ν ηφηε Γηεπζπληήο ηεο Θιηληθήο Α. Θαινχηζεο ελεκεξψλεη φηη «ε θιηληθή έρεη ρνξεγήζεη κέρξη ηνχδε ηελ Ππλαθή εηδηθφηεηα ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο εηο 4 ηαηξνχο Λεπξνιφγνπο- Τπρηάηξνπο» (Έγγξαθν Α. Θαινχηζε, ). Ζ εηδηθφηεηα ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζα ραξαθηεξηζηεί θχξηα εηδηθφηεηα θαη ζα δίδεηαη σο ηέηνηα απφ ην 1981, ελψ ζα ζπλερίζεη λα δίδεηαη σο ζπλαθήο γηα κεξηθά αθφκε ρξφληα ζε φζνπο θαηέρνπλ ηελ παιαηά εηδηθφηεηα ηνπ Λεπξνιφγνπ- Τπρηάηξνπ θαη εξγάδνληαη ζε παηδηθέο ςπρηαηξηθέο δνκέο επί δχν ρξφληα.

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Σξηάξρε Δηξήλε Φνηηεηέο: Νηθφιανο Γξνχγαο Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα