ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα"

Transcript

1 ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, Καΐνπ 2009 νξγψλσζε: ΞαηδνςπρηαηξηθΪ ΔηαηξεΫαο ΔιιΨδνο- Έλσζε ΤπρηΨηξσλ Ξαηδηώλ θαη ΔθΪβσλ ΔπηκΩιεηα: ΓεκΪηξεο ΓεσξγηΨδεο, ΑιΫθε ΓξεγνξηΨδνπ

2 2 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΠΓΓΟΑΦΔΥΛ (κε ηε ζεηξψ παξνπζϋαζεο ησλ θεηκωλσλ) Γεσξγηάδεο Γεκήηξεο, παηδνςπρίαηξνο, ςπρίαηξνο, ςπρνζεξαπεπηήο, Γηεπζπληήο Γ' Ξαηδνςπρηαηξηθήο Θιηληθήο ηνπ ΞΛΑ Ρζίηζηθα Άξηεκηο, παηδίαηξνο, Ιέθηνξαο Ξαηδηαηξηθήο - Δθεβηθήο Ξαηδηαηξηθήο, Δπηζηεκνληθή πεχζπλνο Κνλάδαο Δθεβηθήο γείαο (Κ.Δ..), Β' Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Λνζνθνκείν Ξαίδσλ "Ξ & Α Θπξηαθνχ" Κπέθα Αλαζηαζία, παηδνςπρίαηξνο, Αλαπι. Γηεπζχληξηα ΔΠ, Ρκήκα Ξαηδηψλ- Δθήβσλ, Τπρηαηξηθφο Ρνκέαο, ΓΛ "Γ. Ξαπαληθνιάνπ", Θεζζαινλίθε Θαξαγηάλλε Καγδαιελή, παηδνςπρίαηξνο, Τπρηαηξηθφ Ρκήκα Ξαηδηψλ & Δθήβσλ, ΓΛ "Γ. Ξαπαληθνιάνπ", Θεζζαινλίθε π. Ραγαξάθεο Ησζήθ, Ηεξέαο, Δθπαηδεπηηθφο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Πηέιερνο ηνπ Ππκβνπιεπηηθνχ Πηαζκνχ Λέσλ ηεο Γ' Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο, Δθεκέξηνο Η.Λ. Θνηκήζεσο Θενηφθνπ Ξαιαηνχ Φαιήξνπ Η.Κ. Λέαο Πκχξλεο, Κ.Sc. θνηλσληθψλ ζρέζεσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ Γξεγνξηάδνπ Αιίθε, παηδνςπρίαηξνο, ςπρνζεξαπεχηξηα νκάδαο θαη νηθνγέλεηαο, Γηεπζχληξηα Κνλάδαο Δθήβσλ Αζήλαο ηνπ Διιεληθνχ Θέληξνπ Τπρηθήο γηεηλήο θαη Δξεπλψλ Θαξακπέηζνο Σάξεο, παηδνςπρίαηξνο, Δπηζη. πεχζπλνο Θέληξνπ Ξξφιεςεο Δμαξηήζεσλ Σνιαξγνχ- Αγ. Ξαξαζθεπήο - ΝΘΑΛΑ Ξαπαγεσξγίνπ Βάγηα, παηδνςπρίαηξνο, η. Δπ. Θαζεγήηξηα παηδνςπρηαηξηθήο Ξαλ. Ησαλλίλσλ Θσηζφπνπινο Πσηήξεο, παηδνςπρίαηξνο, η. Θαζεγεηήο Ξαλεπηζηεκίνπ Θαλαδά, Θέληξν Ζκέξαο γηα Ξαηδηά κε Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο, Κεζνιφγγη. Πνπκάθε Δπγελία, παηδνςπρίαηξνο - ςπρνζεξαπεχηξηα ςπραλαιχηξηα, Γξ Ξαλεπηζηεκίνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Τπραλαιπηηθήο Τπρνζεξαπείαο.

3 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 3 Αλαγλσζηφπνπινο Γεκήηξεο., Δπ. Θαζεγεηήο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ςπρνζεξαπεπηήο ςπραλαιπηήο, Κέινο Διιεληθήο Δηαηξείαο Τπραλαιπηηθήο Τπρνζεξαπείαο. Αλαζηαζφπνπινο Γεκήηξεο, ςπρίαηξνο - παηδνςπρίαηξνο ςπρνζεξαπεπηήο, Κέινο Διιεληθήο Δηαηξείαο Τπραλαιπηηθήο Τπρνζεξαπείαο Ξαηδηνχ θαη Έθεβνπ. Πθνχιηθα Αξηζηέα, παηδνςπρίαηξνο, Αλ. Γηεπζχληξηα ΔΠ, Ξαλεπηζηεκηαθή Ξαηδνςπρηαηξηθή Θιηληθή, Λνζνθνκείν Ξαίδσλ "Ζ Αγία Πνθία" Ραζνχιε Καξία, εηδηθεπφκελε παηδνςπρίαηξνο, Ξαλεπηζηεκηαθή Ξαηδνςπρηαηξηθή Θιηληθή, Λνζνθνκείν Ξαίδσλ "Ζ Αγία Πνθία" Καξαζσλίηε Καξία, ςπρνπαηδαγσγφο, Θνηλνηηθφ Θέληξν Τπρηθήο γείαο Ξαγθξαηίνπ Ρδηβάξαο Π., θιηληθφο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, Θνηλνηηθφ Θέληξν Τπρηθήο γείαο Ξαγθξαηίνπ Καραίξα - Καξθίδε Νπξαλία, παηδνςπρίαηξνο, Γηεπζχληξηα Θνηλνηηθνχ Θέληξνπ Τπρηθήο γείαο Ξαγθξαηίνπ Ξάληηο Γηνλπζία, PhD, ςπραλαιχηξηα, Ξαλεπηζηεκηαθή Ξαηδνςπρηαηξηθή Θιηληθή, Γ.Λ. Ξαίδσλ "Ζ Αγία Πνθία" Θαξαγηάλλε Διέλε, παηδνςπρίαηξνο, ςπρνζεξαπεχηξηα, Γηεπζχληξηα Θεξαπεπηηθνχ θαη Δθπαηδεπηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ "Αληίζηημε", παξμηαθή Ππζηεκηθή Ξξνζέγγηζε, Αζήλα Σαηδεπέκνπ Θενιφγνο, Αζεκφπνπινο Σάξεο, Δηαηξεία Τπρνθνηλσληθήο γείαο Ξαηδηνχ θαη Δθήβνπ ( ΔΤΞΔ ) Θαξαγηάλλε Καγδαιελή, παηδνςπρίαηξνο, Τπρηαηξηθφ Ρκήκα Ξαηδηψλ & Δθήβσλ, ΓΛ "Γ. Ξαπαληθνιάνπ", Θεζζαινλίθε Θππξηαλφο Ππχξνο, Ξαηδνςπρίαηξνο, Αλαπιεξσηήο Γ/ληήο Θ. Τ.. Ησαλλίλσλ Ρδηάθεο Λίθνο, παηδνςπρίαηξνο, Ξαλεπηζηεκηαθφ Λνζνθνκείν Ησαλλίλσλ Κίρα Οσμάλε, παηδνςπρίαηξνο, Θ. Τ.. Θέξθπξαο

4 4 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα Κηρειάθνπ Θ., παηδνςπρίαηξνο, Θ. Τ.. Ξξέβεδαο Φξέξεο Γηψξγνο., παηδνςπρίαηξνο, ΘΤ ΓΛ " Πσηεξία" Ξαπάλεο Δπζηξάηηνο, θνηλσληνιφγνο, παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Ππχξνπ Πηέιια, ςπρνιφγνο, ΓΛ Κπηηιήλεο Παθειιαξφπνπινο Ξαλαγηψηεο, νκ. θαζεγεηήο ςπρηαηξηθή θαη παηδνςπρηαηξηθή, Δηαηξεία Θνηλσληθήο Τπρηαηξηθήο θαη Τπρηθήο γείαο Σακνπδάο Αλδξέαο, εηδηθεπφκελνο παηδνςπρίαηξνο, Η.Θ. Ιπθφβξπζεο, Ξαηδνςπρηαηξηθφ Λνζνθνκείν Αηηηθήο Θνξθνιή Δπζαιία, παηδνςπρίαηξνο, Γ.Λ. Κπηηιήλεο Φηινθψζηαο Γεκήηξεο, εηδηθεπφκελνο παηδνςπρίαηξνο, Τπρηαηξηθφ Ρκήκα Ξαηδηψλ & Δθήβσλ, ΓΛ "Γ. Ξαπαληθνιάνπ", Θεζζαινλίθε Ξαπαδεκεηξίνπ Καξία, εηδηθεπφκελε παηδνςπρίαηξνο, Τπρηαηξηθφ Ρκήκα Ξαηδηψλ & Δθήβσλ, ΓΛ "Γ. Ξαπαληθνιάνπ", Θεζζαινλίθε, ππνςήθηα δηδάθηνξ ΑΞΘ Αλαγλψζηνπ Γήκεηξα, παηδνςπρίαηξνο, Δπηζηεκνληθφο Ππλεξγάηεο Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ Θέληξνπ Βχξσλα-Θαηζαξηαλήο, Αηγηλήηεην Λνζνθνκείν Ξαληειίδνπ Θαιιηζζέλε, παηδνςπρίαηξνο, Ηδησηηθή επαγγεικαηηθή άζθεζε, Θχπξνο

5 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 5 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΞΔΡΔΗΝΠ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΣΟΝΛΗΑ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ, 25 ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ. ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ Γεσξγηάδεο Γεκήηξεο Πει. 16 Β. ΔΛΝΡΖΡΑ: ΤΣΝΞΑΘΝΙΝΓΗΑ 2. ΔΘΗΠΚΝΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ: Ζ ΘΝΟΦΖ ΡΝ ΞΑΓΝΒΝΛΝ Ρζίηζηθα Άξηεκηο 3. ΚΝΟΦΔΠ ΒΗΑΠ ΠΡΑ ΠΓΣΟΝΛΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗ ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ ΡΝΠ ΠΡΖ ΤΣΗΘΖ ΓΔΗΑ ΡΥΛ ΞΑΗΓΗΥΛ Αλαζηαζία Κπέθα 4. Ζ ΔΛΑΠΣΝΙΖΠΖ ΡΥΛ ΞΑΗΓΗΥΛ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΥΠ ΑΗΡΗΑ ΘΑΗ ΥΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ ΤΣΗΘΥΛ ΓΗΑΡΑΟΑΣΥΛ Θαξαγηάλλε Καγδαιελή 5. ΓΗΑΓΗΘΡΝ: ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΔΚΞΙΝΘΖ ΠΔ ΑΞΟΝΠΥΞΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ π. Ησζήθ Ραγαξάθεο 6. ΔΦΖΒΗΘΖ ΠΔΜΝΑΙΗΘΝΡΖΡΑ : ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΓΗΔΟΓΑΠΗΑ Αιίθε Γξεγνξηάδνπ 7. ΔΜΑΟΡΖΠΔΗΠ & ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΝΗ ΔΘΗΠΚΝΗ ΠΡΖΛ ΔΞΝΣΖ ΚΑΠ Θαξακπέηζνο Σάξεο 8. ΓΛΥΠΗΑΘΔΠ ΑΞΝΘΙΗΠΔΗΠ ΠΡΝΛ ΑΡΗΠΚΝ Ξαπαγεσξγίνπ Βάγηα Πει. 35 Πει. 41 Πει. 47 Πει. 55 Πει. 68 Πει. 77 Πει. 83

6 6 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα 9. ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΠΡΗΠ ΘΔΟΑΞΔΗΔΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΚΔ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΑΡΗΠΡΗΘΝ ΦΑΠΚΑΡΝΠ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΘΔΡΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ Θσηζφπνπινο Πσηήξεο 10. ΓΗΑΕΓΗΑ ΚΔ ΞΔΟΒΝΙΗΘΑ ΔΛΡΝΛΔΠ ΠΓΘΟΝΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΥΠ...ΛΑ ΡΑ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΔΡΔ! Αλαζηαζία Κπέθα 11. ΠΘΔΤΔΗΠ ΓΟΥ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΜΔΓΔΟΠΖ ΡΥΛ ΔΦΖΒΥΛ ΡΝΛ ΓΔΘΔΚΒΟΖ ΡΝ 2008 Δ. Πνπκάθε, Γ. Αλαγλσζηφπνπινο, Γ. Αλαζηαζφπνπινο Πει. 90 Πει. 98 Πει. 109 Γ. ΔΛΝΡΖΡΑ: ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ 12. ΞΔΟΓΗΔΓΔΟΠΖ ΠΡΖ ΒΟΔΦΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ Αξηζηέα Πθνχιηθα 13. Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΔΛΝΠ ΛΖΞΗΝ ΚΔ ΞΟΥΗΚΔΠ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΠΘΔΤΔΗΠ Κ. Ραζνχιε 14. Ζ ΖΣΝΙΑΙΗΑ ΘΑΗ Ζ ΑΠΛΑΟΡΖΠΗΑ ΠΡΖΛ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΥΛ ΛΖΞΗΥΛ ΘΑΗ Ζ ΠΠΣΔΡΗΠΖ ΡΝΠ ΚΔ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΡΖΠ ΠΚΒΝΙΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ. Πρόιηα ζηελ πεξϋπησζε ηεο Κ. Ραζνύιε θαη ε πεξϋπησζε ηνπ ΞΩηξνπ. Πει. 118 Πει. 124 Πει. 129 Αξηζηέα Πθνχιηθα 15. ΑΗΚΝΚΗΜΗΑ: ΔΛΑ ΔΞΑΛΑΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΔΓΘΙΖΚΑ Καξαζσλίηε Καξία 16. ΤΣΝΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΓΝΛΔΗΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΘΑΗ ΔΦΖΒΥΛ - ΔΞΝΞΡΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΚΔ ΝΚΑΓΑ ΘΔΟΑΞΔΡΥΛ Ξάληηο Γηνλπζία 17. ΡΝ ΘΔΦΑΙΗ ΡΖΠ ΚΔΓΝΠΑΠ Θαξαγηάλλε Διέλε Πει. 140 Πει. 147 Πει. 153

7 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΔΛΓΛΑΚΥΠΖΠ ΡΝ ΚΑΘΖΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΡΝ Λ. ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΗΘΔΠ ΞΟΘΑΓΗΔΠ ΡΝ ΑΓΝΠΡΝ 2007 Σαηδεπέκνπ Θενιφγνο, Αζεκφπνπινο Σάξεο Πει. 160 Γ. ΔΛΝΡΖΡΑ: ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 19. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΑΗΓΗΝ ΘΑΗ ΔΦΖΒΝ ΠΡΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ Θαξαγηάλλε Καγδαιελή 20. Ζ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΖ Β. Γ. ΔΙΙΙΑΓΑ Θππξηαλφο Ππχξνο, Ρδηάθεο Λ, Κίρα Ο, Κηρειάθνπ Θ. 21. ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΡΝ ΑΗΓΑΗΝ Φξέξεο Γ., Ξαπάλεο Δ.., Ππχξνπ Π. 22. «ΚΔΟΗΘΔΠ ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΘΑΗ ΔΦΖΒΥΛ» Παθειιαξφπνπινο Ξαλαγηψηεο Πει. 168 Πει. 171 Πει. 177 Πει. 186 E' ΔΛΝΡΖΡΑ: ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 23. ΞΔΟΗ ΛΝΖΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ Αλδξέαο Σακνπδάο 24. ΔΟΥΞΑΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ ΠΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΡΝ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝ Θνξθνιή Δπζαιία 25. ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΡΑΙΙΑΓΖ ΑΞΝΤΔΥΛ ΚΔΡΑΜ ΔΗΓΗΘΔΚΔΛΥΛ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΔΝΚΔΛΥΛ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΚΗΑΠ CAP UEMS ΠΛΑΛΡΖΠΖΠ Φηινθψζηαο Γεκήηξεο Πει. 192 Πει. 196 Πει. 200

8 8 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα 26. ΠΛΡΝΚΖ ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ ΠΡΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΣΥΟΝ ΡΖΠ ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΘΑΗ ΔΦΖΒΝ, ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΥΛΡΑΠ ΡΖΛ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Καξία Ξαπαδεκεηξίνπ 27. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΖ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ Γήκεηξα Αλαγλψζηνπ 28. ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΡΖΠ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΝΗ ΑΓΥΛΗΔΠ ΡΝ ΛΔΝ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝ Θαιιηζζέλε Ξαληειίδνπ Πει. 204 Πει. 210 Πει. 213

9 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 9 Δηζαγσγηθό ΠεκεΫσκα ησλ Δπηκειεηώλ ηεο Έθδνζεο Ρα θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξφληα ηφκν παξνπζηάζηεθαλ ππφ κνξθή εηζεγήζεσλ ζην 6ν Ξαλειιήλην Ξαηδνςπρηαηξηθφ Ππλεδξίνπ πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα, ζηελ Αίγιε ηνπ Εαππείνπ ζηηο Καΐνπ 2009 κε ζέκα: «ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ θαη ΔθΪβνπ ζηε Πύγρξνλε ΔιιΨδα: ΛΩεο ΚνξθΩο ΤπρνπαζνινγΫαο, ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο, ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ». Πην Ππλέδξην απηφ γηνξηάζηεθαλ δχν επέηεηνη: Ρα 50 ρξφληα Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ηα 25 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο. Ρν Ππλέδξην είρε ηε θηινδνμία λα δψζεη έλα Ξαλφξακα ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζηε ρψξα, κε αλαθνξά ηα δχν παξαπάλσ νξφζεκα. To Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δήηεζε απφ φινπο ηνπο Δηζεγεηέο ηνπ Ππλεδξίνπ (ζηξνγγπιά ηξαπέδηα θαη νκάδεο εξγαζίαο) λα απνζηείινπλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπο. Γεκνζηεχνπκε ζηνλ παξφληα ηφκν ηα θείκελα πνπ καο ζηάιζεθαλ θαη αληαπνθξίλνληαλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέζακε σο πξνο ηελ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ χπαξμε βηβιηνγξαθίαο. Γελ ζπκπεξηιάβακε ζηνλ ηφκν θείκελα πνπ θξίζεθαλ φηη παξνπζίαδαλ ζνβαξά επηζηεκνληθά, δνκηθά ή/θαη γισζζηθά πξνβιήκαηα. Ρν πξψην θείκελν παξνπζίαζε ν ΓεκΪηξεο ΓεσξγηΨδεο θαηά ηελ ηειεηή έλαξμεο, σο Ξξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ππλεδξίνπ. Κε ηίηιν «50 ΣΟΝΛΗΑ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ, 25 ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ. ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ», απνηειεί κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ζηελ Ηζηνξία ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ( ). Νκαδνπνηήζακε ηα ππφινηπα θείκελα, αθνινπζψληαο ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ Ππλεδξίνπ, ΛΩεο ΤπρνπαζνινγΫεο, ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο θαη ΝξγΨλσζε ησλ πεξεζηώλ, ελψ πξνζζέζακε θαη κηα ελφηεηα γηα ηελ ΔθπαΫδεπζε. Πηελ Β ΔΛΝΡΖΡΑ: «ΛΔΔΠ ΤΣΝΞΑΘΝΙΝΓΗΔΠ», ηα πξψηα θείκελα έρνπλ ζρέζε κε ηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίαο θαη ηνλ θφζκν ηεο εηθνληθήο

10 10 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα πξαγκαηηθφηεηαο. Ρα ζρεηηθά ζέκαηα απαζρνινχλ πνιχ ηνλ ρψξν καο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη δελ είλαη ηπραίν ζπδεηήζεθαλ φηη ζε πνιιά ηξαπέδηα. Ζ Άξηεκηο ΡζΫηζηθα, ζηελ εξγαζία ηεο «ΔΘΗΠΚΝΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ: Ζ ΘΝΟΦΖ ΡΝ ΞΑΓΝΒΝΛΝ», εμεηάδεη ην θαηλφκελν ηνπ "εζηζκνχ" ζην δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζπκπηψκαηα, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ηε ζπλλνζεξφηεηα θαη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ξαξαζέηεη εξεπλεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επίπησζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηα θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα ην ζπλνδεχνπλ. Ζ ΑλαζηαζΫα ΚπΩθα, ζηελ εξγαζία ηεο «ΚΝΟΦΔΠ ΒΗΑΠ ΠΡΑ ΠΓΣΟΝΛΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗ ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ ΡΝΠ ΠΡΖΛ ΤΣΗΘΖ ΓΔΗΑ ΡΥΛ ΞΑΗΓΗΥΛ», εμεηάδεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο έθζεζεο ζηε βία πνπ θπθινθνξεί απξφζσπα ζηα ειεθηξνληθά κέζα θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ ρξήζηε απξφζσπα ή θαη κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Ξαξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο θαη βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία. Ζ ΚαγδαιελΪ ΘαξαγηΨλλε, ζηελ εξγαζία ηεο «Ζ ΔΛΑΠΣΝΙΖΠΖ ΡΥΛ ΞΑΗΓΗΥΛ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΥΠ ΑΗΡΗΑ ΘΑΗ ΥΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ ΤΣΗΘΥΛ ΓΗΑΡΑΟΑΣΥΛ», εμεηάδεη ηε ζρέζε ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ ρξήζηε. Αλαιχεη ηα αληηθαηηθά επξήκαηα κεγάινπ αξηζκνχ κειεηψλ θαη ζέηεη ην εξψηεκα ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπλεπεηψλ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο. Ν παηϊξ ΗσζΪθ ΡαγαξΨθεο, ζηελ εξγαζία ηνπ «ΓΗΑΓΗΘΡΝ: ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΔΚΞΙΝΘΖ ΠΔ ΑΞΟΝΠΥΞΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ», αλαιχεη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην δηαδίθηπν φπσο ε έιιεηςε ζαθνχο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ηα πξνβαιιφκελα πξφηππα θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ, ππνγξακκίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο. Ζ ΑιΫθε ΓξεγνξηΨδνπ, ζηελ εξγαζία ηεο, «ΔΦΖΒΗΘΖ ΠΔΜΝΑΙΗΘΝΡΖΡΑ: ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΓΗΔΟΓΑΠΗΑ», πξνζεγγίδεη ηνλ εηθνληθφ ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο σο έλα ρψξν κεηαβαηηθφ, κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ. Θαηαζέηεη κηα θιηληθή πεξίπησζε θαη ζπδεηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε ζεμνπαιηθή αλαδήηεζε θαηά ηελ εθεβεία.

11 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 11 Ν ΣΨξεο ΘαξακπΩηζνο, ζηελ εξγαζία ηνπ «ΔΜΑΟΡΖΠΔΗΠ & ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΝΗ ΔΘΗΠΚΝΗ ΠΡΖΛ ΔΞΝΣΖ ΚΑΠ», πεξηγξάθεη ηελ εμαξηεηηθή δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε θαη αλαδεηά θνηλά ζεκεία κεηαμχ "εζηζκνχ" ζην δηαδίθηπν, ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ θαη ηδφγνπ. Νλνκάδεη ηνπο εζηζκνχο ςπρνθνηλσληθνχο ζπζρεηίδνληαο ηνπο κε ηηο αμίεο ηεο επνρήο καο. Αθνινπζνχλ δχν θείκελα γηα ηνλ απηηζκφ : ε ΒΨγηα ΞαπαγεσξγΫνπ, ζηελ εξγαζία ηεο «ΓΛΥΠΗΑΘΔΠ ΑΞΝΘΙΗΠΔΗΠ ΠΡΝΛ ΑΡΗΠΚΝ», παξνπζηάδεη ηξεηο γλσζηηθέο ζεσξίεο πνπ ηθαλέο λα εμεγήζνπλ ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ: ηε ζεσξία ηνπ Λνπ, ηε ζεσξία ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε ζεσξία ηεο αδχλακεο θεληξηθήο ζπλνρήο. Ππδεηνχληαη νη επηπηψζεηο ζηε κάζεζε θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ν ΠσηΪξεο Θσηζόπνπινο, ζηελ εξγαζία ηνπ «ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΠΡΗΠ ΘΔΟΑΞΔΗΔΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΚΔ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΑΡΗΠΡΗΘΝ ΦΑΠΚΑΡΝΠ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΘΔΡΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ», αλαδεηά ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ζεξαπείεο παηδηψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ηφζνλ φζνλ αθνξά ηε ζεξαπεπηηθή επηινγή φζν θαη άιιεο παξακέηξνπο ηνπ εθαξκνδφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ΑλαζηαζΫα ΚπΩθα ζηελ εξγαζία ηεο «ΓΗΑΕΓΗΑ ΚΔ ΞΔΟΒΝΙΗΘΑ ΔΛΡΝΛΔΠ ΠΓΘΟΝΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΥΠ...ΛΑ ΡΑ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΔΡΔ!», θαηαγξάθεη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδπγίσλ κε "πςειφ βαζκφ ζχγθξνπζεο" θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηα παηδηά. Νη εηδηθνί ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη λα ηηο δηαρεηξίδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα παηδηά. Νη ΔπγελΫα ΠνπκΨθε, ΓεκΪηξεο Αλαγλσζηόπνπινο θαη ΓεκΪηξεο Αλαζηαζόπνπινο, ζηελ εξγαζία ηνπο «ΠΘΔΤΔΗΠ ΓΟΥ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΜΔΓΔΟΠΖ ΡΥΛ ΔΦΖΒΥΛ ΡΝΛ ΓΔΘΔΚΒΟΖ ΡΝ 2008», αλαιχνπλ ηα γεγνλφηα ηνπ Γεθέκβξε 2008, κέζα απφ ην θαθφ ηεο εθδξακάηηζεο ησλ εθήβσλ ζην αλαζθαιέο θαη ζαζξφ ζεζκηθά πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Θέηνπλ εξσηήκαηα γηα ην κέιινλ ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο βίαηαο πξαγκαηηθφηεηαο.

12 12 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα Πηε Β' ΔΛΝΡΖΡΑ: ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ Ζ ΑξηζηΩα Πθνύιηθα, ζηελ εξγαζία ηεο «ΞΔΟΓΗΔΓΔΟΠΖ ΠΡΖ ΒΟΔΦΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ», εξεπλά ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα αίηηα ηεο ππεξδηέγεξζεο ζε έλα βξέθνο 8 κελψλ. Ξαξαζέηνληαο ηηο παξαηεξήζεηο θαη παξεκβάζεηο ηεο θαηά ηηο ζπλεδξίεο κε ην βξέθνο θαη ηε κεηέξα ηνπ, θαηαγξάθεη θαη εξκελεχεη ηηο απαληήζεηο ππεξδηέγεξζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ παξέρεη ζην βξέθνο ε κεηέξα. Ζ ΚαξΫα Ραζνύιε, ζηελ εξγαζία ηεο «Ζ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΔΛΝΠ ΛΖΞΗΝ ΚΔ ΞΟΥΗΚΔΠ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΠΘΔΤΔΗΠ», παξνπζηάδεη ηελ πεξίπησζε ηεο Α, ελφο θνξηηζηνχ πέληε εηψλ θαη ηελ πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο καδί ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ ζπλαληήζεσλ. Ν ιφγνο ηνπ παηδηνχ είλαη ερνιαιηθφο θαη αζπλάξηεηνο θαη ε εμεηάζηξηα θαηαζέηεη ηα πξνζσπηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα. Ζ ΑξηζηΩα Πθνύιηθα, ζηελ εξγαζία ηεο «Ζ ΖΣΝΙΑΙΗΑ ΘΑΗ Ζ ΑΠΛΑΟΡΖΠΗΑ ΠΡΖΛ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΥΛ ΛΖΞΗΥΛ ΘΑΗ Ζ ΠΠΣΔΡΗΠΖ ΡΝΠ ΚΔ ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΡΖΠ ΠΚΒΝΙΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ». Πρόιηα ζηελ πεξϋπησζε ηεο Κ. Ραζνύιε θαη ε πεξϋπησζε ηνπ ΞΩηξνπ, ζρνιηάδεη ηε δπζθνιία ζπγθξφηεζεο ηνπ ιφγνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Α θαη παξάιιεια ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο εμεηάζηξηαο θ. Ραζνχιε φζν θαη ηνλ ξφιν ηνπ "πεδίνπ" πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο θαη ηνπ παηδηνχ. Πηελ πεξίπησζε ηνπ Ξ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά νξφζεκα ηεο ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο παηδηνχ, ζην εζσηεξηθφ κηαο ςπρνζεξαπείαο. Ζ ΚαξΫα ΚαξαζσλΫηε ζηελ εξγαζία ηεο «ΑΗΚΝΚΗΜΗΑ: ΔΛΑ ΔΞΑΛΑΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΔΓΘΙΖΚΑ», παξνπζηάδεη έλα πεξηζηαηηθφ αηκνκηθηηθήο ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο. Ζ παξνπζίαζε (έγηλε ζε νκάδα εξγαζίαο), πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηελ γελεαινγία ηεο νηθνγέλεηαο, ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ην παηδί θαη κεηά απφ κηα καθξφρξνλε παξαθνινχζεζε. Ζ ΛηΩλπ ΞΨληηο, ζηελ εξγαζία ηεο «ΤΣΝΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΓΝΛΔΗΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΘΑΗ ΔΦΖΒΥΛ - ΔΞΝΞΡΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΚΔ ΝΚΑΓΑ ΘΔΟΑΞΔΡΥΛ», πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ηεο απφ ηελ επνπηηθή δηεξγαζία κε νκάδα ζεξαπεπηψλ γηα ηε ζεξαπεπηηθή εξγαζία ηνπο κε γνλείο παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ςπρνζεξαπεία. Ππδεηνχληαη νη έλλνηεο ηνπ "ζπγθξαηείλ" (holding) ηνπ Winnicot θαη ηνπ "εκπεξηέρεηλ" ( containing) ηνπ Bion, σο βαζηθέο γηα ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή εξγαζία. Ζ ΔιΩλε ΘαξαγηΨλλε, ζηελ εξγαζία ηεο «ΡΝ ΘΔΦΑΙΗ ΡΖΠ ΚΔΓΝΠΑΠ», πξνζεγγίδεη ην ηαμίδη ηεο ςπρνζεξαπείαο κέζα απφ ηνλ κχζν

13 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 13 ηνπ Ξεξζέα θαη ηνλ θφλν ηεο Κέδνπζαο. Ξαξνηξχλεη ηνλ ζεξαπεπφκελν αιιά θαη ηνλ ζεξαπεπηή λα αλαδεηά ζπλερψο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζε κηα πνξεία απφ ηελ ελνρή ζηελ απηνγλσζία. Νη ΣαηδεπΩκνπ Θενιόγνο θαη Αζεκόπνπινο ΣΨξεο, ζηελ εξγαζία ηνπο «ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΔΛΓΛΑΚΥΠΖΠ ΡΝ ΚΑΘΖΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΡΝ Λ. ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΗΘΔΠ ΞΟΘΑΓΗΔΠ ΡΝ ΑΓΝΠΡΝ 2007», παξνπζηάδνπλ ην πξφγξακκα πξναγσγήο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο ησλ παηδηψλ ησλ ππξφπιεθησλ πεξηνρψλ ηνπ Λνκνχ Αξθαδίαο πνπ εθάξκνζε ε Δηαηξεία Τπρνθνηλσληθήο γείαο ηνπ Ξαηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ απφ ην 2007 σο ην Πηελ Γ' ΔΛΝΡΖΡΑ: ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ, θαηαγξάθνληαη νη πεξεζίεο Τπρηθήο γείαο ζηελ Διιάδα ηνπ Ξαξνπζηάδνπλ νη: ΚαγδαιελΪ ΘαξαγηΨλλε (Καθεδνλία), Θππξηαλόο Ππύξνο, ΡδηΨθεο Λ., ΚΫρα Ο., ΚηρειΨθνπ Θ. (Ήπεηξνο, Γ. Διιάδα, Ηφληα), ΦξΩξεο Γ., ΞαπΨλεο Δ., Ππύξνπ Π. ( Αηγαίν). Ξξνεγείηαη έλα θείκελν ζην νπνίν ν Ξαλαγηώηεο Παθειιαξόπνπινο αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ Ρέινο ζηελ Γ' ΔΛΝΡΖΡΑ: ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ, ν ΑλδξΩαο ΣακνπδΨο, ζηελ εξγαζία ηνπ «ΞΔΟΗ ΛΝΖΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ» ζπδεηά ηηο εκπεηξίεο πνπ είρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ, ε Έθε ΘνξθνιΪ ζηελ εξγαζία ηεο «ΔΟΥΞΑΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ ΠΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΡΝ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝ» παξνπζηάδεη Δπξσπατθά δεδνκέλα, ν ΓεκΪηξεο Φηινθώζηαο, ζηελ εξγαζία ηνπ, «ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΡΑΙΙΑΓΖ ΑΞΝΤΔΥΛ ΚΔΡΑΜ ΔΗΓΗΘΔΚΔΛΥΛ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΔΝΚΔΛΥΛ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΚΗΑΠ CAP UEMS ΠΛΑΛΡΖΠΖΠ» παξνπζηάδεη εκπεηξίεο απφ αληαιιαγέο εηδηθεπνκέλσλ ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο, ε ΚαξΫα ΞαπαδεκεηξΫνπ ζηελ εξγαζία ηεο «ΠΛΡΝΚΖ ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ ΠΡΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΣΥΟΝ ΡΖΠ ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΘΑΗ ΔΦΖΒΝ, ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΥΛΡΑΠ ΡΖΛ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ», θάλεη κηα ζχληνκε Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εθπαίδεπζεο ζην ρψξν ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο, θαη

14 14 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα ε ΓΪκεηξα Αλαγλώζηνπ, ζηελ εξγαζία ηεο «ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΖ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ» θαη ε ΘαιιηζζΩλε ΞαληειΫδνπ, ζηελ εξγαζία ηεο «ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΡΖΠ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΝΗ ΑΓΥΛΗΔΠ ΡΝ ΛΔΝ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝ», θαηαζέηνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ζθέςεηο ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ Ξαδνςπρηάηξνπ ζηε ρψξα καο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ε Ξαηδνςπρηαηξηθή ζηελ ρψξα καο θαη ν επηζηεκνληθήο ηεο θνξέαο, ε Ξαηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο- Έλσζε Τπρηάηξσλ Ξαηδηψλ θαη Δθήβσλ έρνπλ δηαλχζεη φια απηά ηα ρξφληα κηα ζεκαληηθή πνξεία αλάπηπμεο. Έλαο απφ ηνπο λένπο ζηφρνπο πνπ ζέζακε ζηα πξνεγνχκελα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα θαη ηνλ νπνίν πινπνηεί ην παξφλ, ήηαλ ε έθδνζε (έληππε ή ειεθηξνληθή) ηφκνπ κε ηηο ζπνπδαηφηεξεο εηζεγήζεηο ηνπ εθάζηνηε Ξαλειιελίνπ Ξαηδνςπρηαηξηθνχ Ππλεδξίνπ. Κε ηελ έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξίσλ ηεο, ε Ξαηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο - Έλσζε Τπρηάηξσλ Ξαηδηψλ θαη Δθήβσλ, δίδεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπλέδξηα ηεο, λα δεκνζηεχνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο απφςεηο πξνο φθεινο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Ξηζηεχνπκε φηη ε παξνχζα έθδνζε εηζεγήζεσλ απφ ην 6ν Ξαλειιήλην Ξαηδνςπρηαηξηθφ Ππλέδξην κε ηνλ ηίηιν: ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα, ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο, ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο, ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ, πεξηιακβάλεη έγθπξεο θαη ζχγρξνλεο γλψζεηο ζηα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη, ρξήζηκεο γηα ηνλ εηδηθφ ςπρηθήο θαη γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ. Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ζπγγξαθείο ησλ θεηκέλσλ πνπ καο ηα εκπηζηεχηεθαλ. ΓεκΪηξεο ΓεσξγηΨδεο, ΑιΫθε ΓξεγνξηΨδνπ, ΑπξΫιηνο 2011

15 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 15 Α. ΔΞΔΡΔΗΝΠ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ

16 16 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα 50 ρξόληα ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ζηελ ΔιιΨδα, 25 ρξόληα ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΔηαηξεΫαο ΔιιΨδνο. ΗζηνξηθΪ αλαδξνκϊ Νη πξψηεο παηδνςπρηαηξηθέο δνκέο ζηελ Διιάδα θαη κηα ζχληνκε ηζηνξία ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο Γεκήηξεο Γ. Γεσξγηάδεο (εθθσλήζεθε, σο νκηιία ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ν.Δ. ηνπ Ππλεδξίνπ ζηε ηειεηή έλαξμεο ηνπ 6 νπ Ξαλειιήληνπ Ξαηδνςπρηαηξηθνχ Ππλεδξίνπ ηελ 15 ε Καΐνπ 2009). ΔηζαγσγΪ Ξξφζθαηα (Γεθέκβξηνο 1998) ζπκπιεξψζεθαλ 25 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πσκαηείνπ (Ηαηξηθήο Δηαηξείαο) κε ην φλνκα Ξαηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο. Δπηπιένλ έρνπλ πεξάζεη πεξηζζφηεξα απφ 50 ρξφληα, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, θαηά ηελ νπνία εηδηθνί ηεο ςπρηθήο πγείαο αζρνιήζεθαλ ηδηαίηεξα κε ηα παηδηά θαη ηδξχζεθαλ νη πξψηεο παηδνςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα καο. Πε απηέο ηηο λέεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο γηα παηδηά εξγάζηεθαλ ηελ επνρή εθείλε γηαηξνί νη νπνίνη θαηείραλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Λεπξνιφγνπ- Τπρηάηξνπ ή ηνπ παηδηάηξνπ θαη ζηελ πνξεία απέθηεζαλ ηελ εηδηθφηεηα ηεο παηδνςπρηαηξηθήο, ε νπνία αλαγλσξίζηεθε επίζεκα σο εηδηθφηεηα ζηε ρψξα καο απφ ην 1962 θαη νλνκάζηεθαλ παηδνςπρίαηξνη. Ζ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε είλαη ρξήζηκε θαη γηα ηηο Δπηζηήκεο. Ηδηαίηεξα ζηελ Ξαηδνςπρηαηξηθή ε νπνία είλαη πνιπεπηζηεκνληθή εηδηθφηεηα, ε ηζηνξηθή αλάιπζε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε θαη απνζαθήληζε νξηζκέλσλ ζεκάησλ, φπσο ηεο εμέιημεο ησλ αηηηνινγηθψλ ζεσξηψλ, ηνπ ρεηξηζκνχ θιηληθψλ πξνβιεκάησλ ζην παξειζφλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ (William Little Parry-Jones, 1994). H Ηζηνξία ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα, δελ έρεη αθφκε κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά. Ζ παξνχζα εξγαζία δελ θηινδνμεί λα θαιχςεη ηελ πεξίνδν 50 ρξφλσλ νχηε βέβαηα ηελ ηζηνξία ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, αιιά εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο κηαο ζχληνκεο αλαδξνκήο ιφγσ ηεο επεηείνπ. Θα αλαθεξζνχκε ζηηο πξψηεο παηδνςπρηαηξηθέο δνκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία

17 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 17 απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο. Ξξφζεζε καο είλαη λα δψζνπκε εξεζίζκαηα γηα ηελ πιεξέζηεξε ηζηνξηθή κειέηε θαη αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ. Ξηζηεχνπκε επίζεο ζηελ αλάγθε θαηαγξαθήο θαη αξρεηνζέηεζεο φισλ ησλ πνιχηηκσλ εθείλσλ εγγξάθσλ θαη ληνθνπκέλησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηζηνξία ηεο παηδνςπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ηηο δξάζεηο ηεο Δηαηξείαο, ηα νπνία φπσο δηαπηζηψζακε δελ ηεξήζεθαλ ζπζηεκαηηθά θαη δελ ήηαλ εχθνιν λα αλεπξεζνχλ αθφκε θαη γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ δπζθνιία πνπ ζπλαληήζακε ιφγσ ηεο κε δηαθχιαμεο νξγαλσκέλνπ αξρείνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο χπαξμεο ηεο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ζρεηηθήο πεξηνδηθήο έθδνζεο (κέρξη ην 2004) θαζηζηά δπζεχξεηεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ γωλλεζε θαη ην αληηθεϋκελν ηεο ΞαηδνςπρηαηξηθΪο. Ζ ΞαηδνςπρηαηξηθΪ ζηνλ Γπηηθό θόζκν Ν φξνο ςπρηαηξηθή ηνπ παηδηνχ αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1899 σο ππφηηηινο ζηα Γαιιηθά (psychiatrie de l' enfant), ζηελ κνλνγξαθία ηνπ Marcel Manheimer " les troubles mentaux de l' enfance (M. Manheimer, 1900). Ζ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Leo Kanner " Child Psychiatry" ην 1935 απνηέιεζε ζηαζκφ θαη ζεσξείηαη σο ην έξγν πνπ εηζήγαγε ηελ παηδνςπρηαηξηθή ζηελ Αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Ν Kanner ζεσξείηαη σο ν πξψηνο παηδνςπρίαηξνο ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη ππήξμε ν δεκηνπξγφο ηεο πξψηεο παλεπηζηεκηαθήο παηδνςπρηαηξηθήο θιηληθήο ζηνλ θφζκν (Rutter M., Stevenson J, 2008) Ζ γέλλεζε ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζεσξείηαη απφ ηνλ Kanner απνθιεηζηηθφ πξντφλ ηνπ 20 νπ αηψλα (Kanner, Child Psychiatry 1948 ). πελζπκίδεηαη φηη ζην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ Kraepelin πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1883 δελ ππήξρε θεθάιαην αθηεξσκέλν ζηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ησλ παηδηψλ. Πην Ινλδίλν ζην Maudsley Hospital, μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ηκήκα γηα παηδηά κε ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα ην 1933 ( Wikipedia, child psychiatry). Άιινη ζπγγξαθείο φπσο ν William Little Parry-Jones (1994) βιέπνπλ ηηο θαηαβνιέο ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο πνιχ πην πίζσ, ζην ηέινο ηνπ 18 νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα. Ν ζπγγξαθέαο απηφο νξίδεη ηελ Ξαηδνςπρηαηξηθή σο κηα πνιπεπηζηεκνληθή εηδηθφηεηα πνπ πήξε κνξθή ζην Γπηηθφ θφζκν γχξσ ζην 1920 κε ηελ ζπκβνιή ζεσξηψλ θαη γλψζεσλ απφ ηε Ξαηδηαηξηθή, ηελ Ηαηξηθή ηνπ αζχινπ, ηελ αζπιηαθή θξνληίδα θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ, ηελ ςπραλάιπζε, ηελ ςπρνινγία, ηελ ςπρηαηξηθή θνηλσληθή εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε ζηα θάξκαθα θαη ηελ εγθιεκαηνινγία. Πε απηά ηα πεδία ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη άιιεο ζπκβνιέο φπσο απφ ηα θηλήκαηα ηεο Τπρηθήο γηεηλήο, ην θίλεκα ηνπ ηνκέα ζηελ Γαιιία (ακέζσο κεηά ηνλ Β' Ξαγθφζκην Ξφιεκν) ηε δνπιεηά ζηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά

18 18 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα θέληξα, ηε Τπρνκεηξία (θιίκαθεο θαη εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα), ηε Τπρνθαξκαθνινγία, ηηο λεφηεξεο αλαθαιχςεηο ηεο Βηνταηξηθήο επηζηήκεο (απεηθφληζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, κειέηε ηνπ γνληδηψκαηνο), ηηο δηάθνξεο ζρνιέο ςπρνζεξαπείαο. Θεσξνχκε αθφκε πνιχ ρξήζηκεο ζηε ζπγθξφηεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηηο ζπκβνιέο επηζηεκψλ φπσο ηεο Θνηλσληνινγίαο, Νηθνλνκίαο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Έξεπλαο, Ξνιηηηθήο θαη Γηνίθεζεο ( management). Γάιινη ζπγγξαθείο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Τπρηαηξηθήο (Postel J., Quetel Cl., 1983, pp ) ή ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο (Duche Didier-Jacques, 1990) ηνπνζεηνχλ ηελ γέλλεζε ηεο παηδνςπρηαηξηθήο ζην γχξηζκα ηνπ 18νπ πξνο ηνλ 19ν αηψλα. Απφ ηνπο πξψηνπο σο ζπκβνιηθή ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηεο λέαο επηζηήκεο, ζεσξείηαη ε παηδαγσγηθή ζεξαπεία, απφ ηνλ Itard, ηνπ άγξηνπ παηδηνχ (enfant sauvage) πνπ βξέζεθε ζε έλα δάζνο ζηελ θεληξηθή Γαιιία θνληά ζην Αveyron. Πχκθσλα θαη πάιη κε ηνλ William Little Parry-Jones (1994, νπ), νη εμειίμεηο ζηελ Ξαηδνςπρηαηξηθή δελ ππήξμαλ γξήγνξεο επεξεαδφκελεο απφ κεγάιεο ζεσξεηηθέο ή ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο, φπσο ζπλέβεθε ζε άιινπο θιάδνπο ηεο Ηαηξηθήο. Ξαξά ηηο κεγάιεο ςπρνινγηθέο θαη θαξκαθνινγηθέο αλαθαιχςεηο δελ ππήξμαλ κέρξη ζήκεξα ιχζεηο- παλάθεηα πνπ λα ζεξάπεπζαλ θαη λα εμαθάληζαλ θιηληθέο νληφηεηεο. Ξαξά ηαχηα ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θιηληθή θαη ζεξαπεία. Υο έλα βαζκφ ε Ξαηδνςπρηαηξηθή, αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο Τπρηαηξηθήο Δπηζηήκεο. Ζ ίδηα ε Τπρηαηξηθή σο επηζηήκε πέξαζε απφ δηάθνξεο θάζεηοκνληέια πξνζεγγίζεσλ: λνζνγξαθηθφ, βηνινγηθφ, ςπρνινγηθφ, θνηλσληθφ, ελψ θαίλεηαη λα ππάξρεη εθ λένπ ζηηο κέξεο καο κηα ζεκαληηθή ζηξνθή πξνο ην βηνηαηξηθφ κνληέιν. Γηα ηε Ξαηδνςπρηαηξηθή, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ παξάγνληα είλαη αθφκε πην ζεκαληηθή. Ζ Ξαηδνςπρηαηξηθή επεξέαζε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηελ Τπρηαηξηθή ελειίθσλ. Ζ απηνλνκία ηεο παηδνςπρηαηξηθήο απφ ηηο ζπλαθείο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ςπρηαηξηθή θαη παηδηαηξηθή θαη ηελ ςπρνινγία, θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο (βι. Rutter M., Stevenson J, 2008). Ζ Ξαηδνςπρηαηξηθή αλαγλσξίδεηαη ζηηο Ζ.Ξ.Α. σο ηαηξηθή εηδηθφηεηα ην 1953 κε ηελ ίδξπζε ηεο American Academy of Child Psychiatry ( AACAP), ελψ ζα θαζηεξσζεί σο αλεμάξηεηε εηδηθφηεηα ην Ρν πνξηνθαιί πεξηνδηθφ ηεο AACAP έρεη 48 ρξφληα ηζηνξίαο, ελψ ην πεξηνδηθφ ηεο Γαιιηθήο Δηαηξείαο Τπρηαηξηθήο Ξαηδηνχ θαη Δθήβνπ μεθηλά ηελ έθδνζε ηνπ ην 1952.

19 Νέες μορφές Ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Υπηρεσιών / 19 Ζ παηδνςπρηαηξηθϊ ζηελ ΔιιΨδα: ΠεκαληηθνΫ ζηαζκνϋ πξν ηνπ 1950 ( ). Ζ δεκηνπξγϋα ησλ πξώησλ δνκώλ ηε δεθαεηϋα ηνπ Νη απαξρέο θξνληίδαο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ ζην λεψηεξν Διιεληθφ θξάηνο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζην βάζνο ηνπ ρξφλνπ ζε ζπλαθή πξνο ηελ παηδνςπρηαηξηθή επηζηεκνληθά πεδία θαη ζε πξνλνηαθέο δνκέο θαη απνηεινχλ αληηθείκελν άιιεο κειέηεο καο. Υο ζεκαληηθνί ζηαζκνί γηα ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε λνεηηθά θαη ςπρηθά πξνβιήκαηα θαηαγξάθεηαη ε ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ ην 1932 θαη ζηε ζπλέρεηα ε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ επηκειεηψλ ηνπ δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ απφ ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο ην 1942 (Γ. Γεζηνχλεο, 1975, ζει. 1-12) Ρν 1937 ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί πξφηππν εηδηθφ ζρνιείν γηα παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή αλεπάξθεηα απφ ηελ επηθαλή παηδαγσγφ Οφδα Ηκβξηψηε ζην νπνίν ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ ςπρίαηξν Γ. Εαβηηζηάλν. Έρνπλ θαη νη δχν ζπνπδέο ςπραλαιπηηθήο θαηεχζπλζεο θαη έρνπλ επηζηξέςεη πξφζθαηα ζηελ Διιάδα (Θαδνιέα- Ραβνπιάξε Ξ., 2002, ζει ). Ρα ίδηα ζεκαληηθά γηα ηελ Διιεληθή Ξαηδνςπρηαηξηθή νξφζεκα θαηαγξάθεη ν Η.Θ. Αλδξηαθφπνπινο (1987). Νη πξψηεο πεξεζίεο Τπρηθήο γείαο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ζηε ρψξα καο ηδξχνληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ζε απηέο απαζρνινχληαη γηαηξνί πνπ έρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Λεπξνιφγνπ-Τπρηάηξνπ ή ηνπ Ξαηδηάηξνπ. Πηνλ ηνκέα ηεο λνζειείαο αλαθέξεηαη ε ιεηηνπξγία παηδνςπρηαηξηθνχ ηκήκαηνο γηα παηδηά ζην Γαθλί θαηά ηελ πεξίνδν κε Γηεπζπληή ηνλ Γ. Εαβηηζηάλν (Θαδνιέα - Ραβνπιάξε Ξ, 2002, ζει. 161), ελψ ζην ίδην λνζνθνκείν ιεηηνπξγεί Ξαηδνςπρηαηξηθή Θιηληθή ππφ ηνλ Α. Θαινχηζε απφ ην Ν Αλδξηαθφπνπινο αλαθέξεη φηη φηαλ δηνξίζηεθε εθεί σο παηδίαηξνο ην 1957, ε θιηληθή δηέζεηε 42 θξεβάηηα αιιά λνζήιεπε 96 παηδηά, 2-3 ζε θάζε θξεβάηη (Αλδξηαθφπνπινο ΗΘ, ζει νπ). Ρν 1957 ηδξχζεθε ε Διιεληθή Δηαηξεία Τπρηθήο γηεηλήο θαη Λεπξνςπρηαηξηθήο ηνπ Ξαηδηνχ, δηεπηζηεκνληθή Δηαηξεία κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ (βι. ζρεηηθφ άξζξν. Θνιαΐηε Γ, «Τπρηαηξηθή Ξαηδηνχ θαη Δθήβνπ η. 13, Ηνχιηνο- Αχγνπζηνο Πεπηέκβξηνο 2008). Ρν 1958 απνθαζίδεηαη ε ίδξπζε παηδνςπρηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ κε ηελ νλνκαζία "Γεκφζην Ξαηδηαηξηθφ Λεπξνςπρηαηξηθφ Λνζνθνκείν Ληανχ Ξεληέιεο" ζηελ Αλαηνιηθή πιαγηά ηεο Ξεληέιεο, ζε θηίξηα παιηνχ ζαλαηνξίνπ ηα νπνία δηαζθεπάζηεθαλ. Ρν Λνζνθνκείν μεθίλεζε λα λνζειεχεη αζζελείο απφ ηηο αξρέο ηνπ Πηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη 100 πεξίπνπ

20 20 / Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου στη σύγχρονη Ελλάδα λνζειεπφκελνπο αζζελείο θαη κία κφλν Ξαηδνςπρηαηξηθή Θιηληθή ηεο νπνίαο πξψηνο Γηεπζπληήο είλαη ν Γ. Γεζηνχλεο. Απφ ηνλ Γεζηνχλε θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ηδξχεηαη ην 1968 Δηαηξεία κε ην φλνκα Διιεληθή Ξαηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία (Γεζηνχλεο 1975, ν.π.) ε νπνία απφ φηη θαίλεηαη δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα θάπνηα ρξφληα αιιά ζηε ζπλέρεηα ράλνπκε ηα ίρλε ηεο. ζνλ αθνξά ηηο δνκέο ζηελ θνηλφηεηα σο πξψηνο Ηαηξνπαηδαγσγηθφο Πηαζκφο αλαθέξεηαη ν Ηαηξνπαηδαγσγηθφο Πηαζκφο ηνπ Ππιιφγνπ Αζήλαηνλ ηνπ Δ. Ξαπαλνχηζνπ ην , (Αζήλαηνλ, 1957), ελψ κέζα ζην Λνζνθνκείν ΑΣΔΞΑ μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ν Ηαηξνπαηδαγσγηθφο Πηαζκφο ηεο Τπρηαηξηθήο θαη Λεπξνινγηθήο Θιηληθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Γηεπζπληήο θαζ. Γ. Αλαζηαζφπνπινο) ηνλ Λνέκβξην ηνπ 1956 (Ηεξνδηαθφλνπ ΣΠ, Ηαθσβίδεο ΑΗ, 1997). Ρελ ίδηα ρξνληά (1956) ηδξχεηαη ν ηνκέαο ςπρηθήο πγηεηλήο ηνπ ηφηε Βαζηιηθνχ Δζληθνχ ηδξχκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Θέληξν ζηελ Αζήλα θαη ην Πηνππάζεην, ίδξπκα ζεξαπεπηηθήο αγσγήο γηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε. Άιιεο ππεξεζίεο πνπ αλαιάκβαλαλ παηδηά ηελ ίδηα επνρή ήηαλ ην Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο Τπρνινγίαο ηνπ Α. Αζπηψηε απν ην 1954 θαη ην Τπρνινγηθφ Θέληξν Βνξείνπ Διιάδνο απν ην 1958(Θαδνιέα- Ραβνπιάξε Ξ. 2002). Απφ ην 1960 ιεηηνπξγεί θαη ν πξψηνο θξαηηθφο Ηαηξνπαηδαγσγηθφο Πηαζκφο εθηφο Λνζνθνκείνπ ζηελ νδφ Πνισκνχ ζηελ Αζήλα, ν νπνίνο ρξεζηκεχεη θαη σο πχιε εηζφδνπ ηνπ λένπ παηδνςπρηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ Ληανχ ηνπ Ξεληέιε. Ζ εηδηθφηεηα ηνπ παηδνςπρηάηξνπ δίδεηαη ήδε απφ ην 1962 σο ζπλαθήο ζε φζνπο θαηέρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηεο Λεπξνινγίαο- Τπρηαηξηθήο. Έηζη αξθεηνί Λεπξνιφγνη- Τπρίαηξνη ηελ απνθηνχλ κεηεθπαηδεπφκελνη ζηελ Ξαηδηθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ηνπ Θξαηηθνχ Θεξαπεπηεξίνπ Τπρηθψλ Ξαζήζεσλ Αζελψλ (Γαθλί) ή ζην Γεκφζην Ξαηδηαηξηθφ Λεπξνςπρηαηξηθφ Λνζνθνκείν Ληανχ Ξεληέιεο. Πε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ 1968, ν ηφηε Γηεπζπληήο ηεο Θιηληθήο Α. Θαινχηζεο ελεκεξψλεη φηη «ε θιηληθή έρεη ρνξεγήζεη κέρξη ηνχδε ηελ Ππλαθή εηδηθφηεηα ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο εηο 4 ηαηξνχο Λεπξνιφγνπο- Τπρηάηξνπο» (Έγγξαθν Α. Θαινχηζε, ). Ζ εηδηθφηεηα ηεο Ξαηδνςπρηαηξηθήο ζα ραξαθηεξηζηεί θχξηα εηδηθφηεηα θαη ζα δίδεηαη σο ηέηνηα απφ ην 1981, ελψ ζα ζπλερίζεη λα δίδεηαη σο ζπλαθήο γηα κεξηθά αθφκε ρξφληα ζε φζνπο θαηέρνπλ ηελ παιαηά εηδηθφηεηα ηνπ Λεπξνιφγνπ- Τπρηάηξνπ θαη εξγάδνληαη ζε παηδηθέο ςπρηαηξηθέο δνκέο επί δχν ρξφληα.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Ρειέθσλν: 2310792687 FAX: 2310512122 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ : Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ & ΑΡΝΓΛΥΠΗΑ XC 1700 LIFE COACHING:Εήζε ηε Εσή πνπ Θέιεηο! Ρδσξηδίλα Ππέληδνπ 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4 6 170 ΛΔΝ XP 0123 ΝΟΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΔΗΝΡΖΡΑ ΠΡΗΠ ΓΗΑΞΟΝΠΥΞΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ Ονύια Ξαπαζένπ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα