ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ θαη λα θαηαιήμνπκε ζηνπο επηδησθόκελνπο εθαξκόδνληαο ηδηόηεηεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier. Α) Αμφίπλεσρος εκθετικός παλμός: Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier ηνπ ζήκαηνο x() πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. x() e α, α> + e α, α> Ο δεμηόο θιάδνο ηνπ ζήκαηνο x() έρεη ηε καζεκαηηθή έθθξαζε x δ ()=e α u() θαη ν αξηζηεξόο θιάδνο έρεη ηε καζεκαηηθή έθθξαζε x α ()=e α u( )=x δ ( ). Η καζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ ζήκαηνο x() είλαη x()=x δ ()+x α (). ηελ Παξάγξαθν. ηνπ Κεθαιαίνπ βξήθακε όηη είλαη F{ e u( )}. Ώζηε έρνπκε X ( ) j j. Επεηδή είλαη x α ()=x δ ( ) έρνπκε θαη X ( ) X X ( ) = X ( ) j. Επνκέλσο, είλαη X()=X δ ()+X α ()= j j. Παξαηεξνύκε όηη ν X() είλαη πξαγκαηηθή άξηηα ζπλάξηεζε ηεο 4 ζπρλόηεηαο, πξάγκα πνπ ην πεξηκέλακε, αθνύ ην ζήκα x() είλαη πξαγκαηηθό θαη άξηην ζήκα. Β) Αμφίπλεσρος τριγωνικός παλμός: Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier ηνπ ζήκαηνο x() πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. E.

2 x () x() + x () α α Σν ζήκα x() απνηειείηαη από ηνλ αξηζηεξό θιάδν ηξηγσληθό παικό x α () θαη ην δεμηό θιάδν ηξηγσληθό παικό x δ (). Είλαη x()=x α ()+x δ (). Μπνξνύκε λα βξνύκε ηηο καζεκαηηθέο εθθξάζεηο ησλ δύν θιάδσλ ηνπ παικνύ θαη λα πξνρσξήζνπκε ππνινγίδνληαο ηα ζρεηηθά νινθιεξώκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλεη ν καζεκαηηθόο ηύπνο πνπ παξέρεη ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier. Οη ελ ιόγσ καζεκαηηθέο εθθξάζεηο είλαη ηεο κνξθήο θ+ι. πγθεθξηκέλα, είλαη x α ()= + θαη x δ()= + (βξείηε γηαηί). Εδώ ζα αθνινπζήζνπκε δηαθνξεηηθό δξόκν. Θα μεθηλήζνπκε ππνινγίδνληαο ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier ηνπ ζήκαηνο x (), δει. ηεο παξαγώγνπ ηνπ ζήκαηνο x(). To ζήκα x () θαίλεηαη ακέζσο παξαθάησ: p () x () /α α α /α p () Απηό ην ζήκα απνηειείηαη από ηνλ αξηζηεξό θιάδν νξζνγσληθό παικό p ( ) x ( ) θαη ην δεμηό θιάδν νξζνγσληθό παικό p ( ) x ( ), νπόηε έρνπκε x ( ) p ( ) p ( ). Θπκόκαζηε από ηελ Παξάγξαθν. ηνπ Κεθαιαίνπ όηη ν κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ελόο άξηηνπ νξζνγσληθνύ παικνύ p(), o νπνίνο δηαξθεί από ηε ρξνληθή ζηηγκή α/ κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή α/ θαη έρεη ύςνο, έρεη ηε καζεκαηηθή έθθξαζε Ρ()=αsinc(α)=. Επεηδή ν αξηζηεξόο παικόο p () ηνπ ζήκαηνο x () πξνθύπηεη από ηνλ παικό p() κε ρξνληθή πξνήγεζε θαηά α/ θαη πνιιαπιαζηαζκό επί ην θιάζκα /α, απηόο έρεη καζεκαηηθή έθθξαζε p () p(+α/)/α θαη κεηαζρεκαηηζκό Fourier P α ()=P()e jπα/ /α=p()e jπα /α. Επνκέλσο, ν E.

3 αξηζηεξόο ηξηγσληθόο παικόο x α () ηνπ ζήκαηνο x() έρεη κεηαζρεκαηηζκό Fourier Χ α ()=P α ()/(jπ)=p()e jπα /(jπα), κηαο θαη είλαη p( ) x ( ), ήηνη x α ()= p () d. Οκνίσο, ν δεμηόο παικόο p () ηνπ ζήκαηνο x () πξνθύπηεη από ηνλ παικό p() κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαηά α/ θαη πνιιαπιαζηαζκό επί ην θιάζκα /α. Έηζη, απηόο έρεη καζεκαηηθή έθθξαζε p () = p( α/)/α θαη κεηαζρεκαηηζκό Fourier P δ ()= P()e jπα/ /α= P()e jπα /α. Επνκέλσο, ν δεμηόο ηξηγσληθόο παικόο x δ () ηνπ ζήκαηνο x() έρεη κεηαζρεκαηηζκό Fourier Χ δ ()=P δ ()/(jπ)= P()e jπα /(jπα). Ύζηεξα από απηά, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ν κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηνπ δηπινύ θαη πεξηηηνύ νξζνγσληθνύ παικνύ x () είλαη ίζνο κε P α ()+P δ ()= =P()e jπα /α P()e jπα /α=p()(e jπα e jπα )/α=p()jεκπα(/α)= jεκπα(/α)= j. Επνκέλσο, αθνύ ην ζήκα x() είλαη ίζν κε ην αόξηζην νινθιήξσκα ηεο παξαγώγνπ ηνπ x (), ν κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηνπ ηξηγσληθνύ ζήκαηνο x() είλαη ίζνο κε X()=j j = =P() /α. Ώζηε ν κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηνπ ηξηγσληθνύ ζήκαηνο πνπ δηαξθεί από ηε ρξνληθή ζηηγκή α κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή α είλαη αλάινγνο πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier ηνπ νξζνγσληθνύ παικνύ πνπ δηαξθεί από ηε ρξνληθή ζηηγκή α/ κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή α/. Ξαλά επαιεζεύεηαη ην όηη ν κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ελόο άξηηνπ πξαγκαηηθνύ ζήκαηνο είλαη πξαγκαηηθή άξηηα ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο. Από ηε ζρέζε X()=P() /α αx()=p() πνπ απνδείμακε πξνεγνπκέλσο,πξνθύπηεη όηη ν ακθίπιεπξνο ηξηγσληθόο παικόο αx() ύςνπο α, πνπ δηαξθεί από α κέρξη α, είλαη ίζνο κε ηε ζπλέιημε ηνπ νξζνγσληθνύ παικνύ p() ύςνπο, πνπ δηαξθεί από α/ κέρξη α/, κε ηνλ εαπηό ηνπ. Απηό, κε α=, ην είδακε θαη ζηελ Παξάγξαθν. ηνπ Κεθαιαίνπ. ηελ παξαπάλσ απόδεημε ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ηξίηε ηδηόηεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier ζηελ όρη πνιύ απζηεξή κνξθή ηεο F{ x() d }=X()/(jπ). Εδώ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε καζεκαηηθά απζηεξόηεξε έθθξαζε απηήο ηεο ηδηόηεηαο F{ x() d }=Χ()/(jπ)+Χ()δ()/. Από ηε ζρέζε p( ) x ( ) πξνθύπηεη ε ζρέζε x α ()= p () d u(). Όλησο, γηα < α είλαη p ( ), νπόηε ην νινθιήξσκα p () d είλαη κεδεληθό, όπσο θαη ε u(). πλεπώο, γηα < α είλαη E.3

4 p () d u()= = ==x α (). Γηα α< είλαη p () θαη u()=, νπόηε ην νινθιήξσκα p () d έρεη ηηκή ίζε κε [ ( α)] = + (γηαηί;). πλεπώο, γηα < α είλαη p () d u()= + = +=x α(). Σέινο, γηα > είλαη p ( ), νπόηε έρνπκε p () d = p ( ) d = εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ πνπ νξίδεη ν παικόο p () κε ηνλ άμνλα ησλ ρξόλσλ = α =, θαη u()=. πλεπώο, είλαη p () d u()= ==x α (). Επνκέλσο, ε ζρέζε x α ()= p () d u() ηζρύεη γηα όιεο ηηο ηηκέο ηνπ ρξόλνπ. Εζείο ηώξα απνδείμηε, κε εληειώο αλάινγν ηξόπν, όηη γηα ην δεμηό ηξηγσληθό παικό x δ () ηζρύεη ε ζρέζε x δ ()= p () d +u(). Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, γηα ηνλ αξηζηεξό ηξηγσληθό παικό x α () έρνπκε X α ()=F{ p () d } U()=P α ()/(jπ)+p α ()δ()/ U(). Έρνπκε ήδε βξεη όηη ηζρύεη ε ζρέζε P α ()=P()e jπα /α=αsinc(α)e jπα /α=sinc(α)e jπα, νπόηε είλαη P α ()=e =. Επνκέλσο, έρνπκε X α ()=sinc(α)e jπα /(jπ)+δ()/ U(). Επίζεο, γηα ην δεμηό ηξηγσληθό παικό x d () ηζρύεη ε ζρέζε X δ ()=F{ p () d }+U()=P δ ()/(jπ)+ P δ ()δ()/+u(). Έρνπκε ήδε βξεη όηη ηζρύεη ε ζρέζε P δ ()= P()e jπα /α= αsinc(α)e jπα /α= sinc(α)e jπα, νπόηε είλαη P δ ()= e =. Επνκέλσο, έρνπκε X δ ()= sinc(α)e jπα /(jπ) δ()/+u(). πλνιηθά έρνπκε Χ()=X α ()+X δ ()=sinc(α)e jπα /(jπ)+δ()/ U() sinc(α)e jπα /(jπ) δ()/+u()=sinc(α)e jπα /(jπ) sinc(α)e jπα /(jπ)=sinc(α)(e jπα e jπα )/(jπ)=sinc(α)(jεκπα)/(jπ)=sinc(α)εκπα/(π)= = ιηγόηεξν απζηεξό ηξόπν. =P() /α, όπσο βξήθακε θαη κε ηνλ καζεκαηηθά Γ) Μονόπλεσρος τριγωνικός παλμός: Αλ ζέιακε λα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier ηνπ ζήκαηνο y()=x δ (), δει. ηνπ ηξηγσληθνύ ζήκαηνο πνπ ζρεκαηίδεη ην δεμηό κηζό ηνπ ζήκαηνο x(), ην νπνίν θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: E.4

5 y() + α ζα έπξεπε λα κείλνπκε ζ απηό πνπ βξήθακε παξαπάλσ, όηη δει. ν δεηνύκελνο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier είλαη ίζνο κε X δ ()= sinc(α)e jπα /(jπ) δ()/+u(). Εδώ ( ) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε καζεκαηηθά απζηεξή ζρέζε U()= j πνπ βξήθακε ζην Παξάξηεκα Δ. Επνκέλσο, έρνπκε: X δ ()= sinc(α)e jπα /(jπ) δ()/+ j +δ()/=[ sinc(α)e jπα ]/(jπ). Επαιεζεύζηε ηελ νξζόηεηα απηνύ ηνπ ηύπνπ εθαξκόδνληαο ηνλ νξηζκό ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier κε x δ ()= + (θάληε ην). αο ππελζπκίδνπκε όηη είλαη e x x xe e. x x x e dx θαη xe dx Ο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier πνπ βξήθακε δελ είλαη νύηε πξαγκαηηθή νύηε θαληαζηηθή ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο. Έρεη θαη πξαγκαηηθό θαη θαληαζηηθό κέξνο, πξάγκα αλακελόκελν, αθνύ ην ζήκα y()=x δ () δελ είλαη νύηε άξηην νύηε πεξηηηό. E.5

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) [/quote] Απαληεζεηο ζεκαησλ. [quote] Θέκα 1: (2 κνλάδεο)

Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) [/quote] Απαληεζεηο ζεκαησλ. [quote] Θέκα 1: (2 κνλάδεο) Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) Απαληεζεηο ζεκαησλ Θέκα 1: (2 κνλάδεο) (α) Γεθαεμαδηθά απνηειέζκαηα ησλ lb lbu lh lhu (big-little endian) κε δεδνκελε ηελ κλήκε από όπνπ θάλνπκε load. Γελ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα