Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΠΕ-Π ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών Ταχ. Κωδ.: (ΑΘΗΝΑ) Πληροφορίες: Τηλ: έως 64 Fax: ΘΕΜΑ: Λεπτοµέρειες Εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις (ΚΥΑ 637/05 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.. 131/1974 «περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α 320), που τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α 199), µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α 138), µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναµόρφωση της άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α 113) και τις διατάξεις του ν (ΦΕΚ 223/Α/01) «περί εθνικού συστήµατος προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργού Γεωργίας». β. Τον ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α 81) όπως τροποποιούµενος ισχύει κάθε φορά. γ. Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν. 1721/1987 «για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε µε το

2 άρθρο 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38). δ. Του ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251/Α) «περί διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις». ε. Του ν. 1577/85 µε θέµα «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στ. Του Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συµβουλίου (L 160) για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών. ζ. Του Καν.(ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου (L 161) «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία» η. Του Καν. (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής (L 153) για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. 1257/99 του Συµβουλίου για την στήριξη της αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ. θ. Του Καν. (ΕΚ) 2603/1999 της Επιτροπής (L 316) για τη θέσπιση µεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. 1257/1999 του Συµβουλίου. ι. Του Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής (L 130) για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. ια. Του Καν. (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής (L 193) για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. ιβ. Των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της Γεωργίας (2000/C 28/02) ιγ. Του Καν. (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής (L 63) για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων ιδ. Του Καν. (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής (L 64) για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ιαρθρωτικών Ταµείων ιε. Του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) «περί βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής», όπως ισχύει ιστ. Του Καν. (ΕΚ) 1804/99 (L 222) «Για συµπλήρωση για τα κτηνοτροφικά προϊόντα του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» ιζ. Του Καν. (ΕΟΚ) 2081/92 (L 208) «για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και της ονοµασίας προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων». ιη. Του Καν. (ΕΟΚ) 2082/92 (L 208) για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων ιθ. Των Καν. (ΕΟΚ) 1906/90 και 1907/90 του Συµβουλίου (L 173) σχετικών µε τις προδιαγραφές των ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών (πουλερικά αυγά). κ. Της ΚΥΑ Υ.Ι. Β/2000 (ΦΕΚ 343/Β) των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων «περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». κα. Της ΚΥΑ 69269/5387/90 «Περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και λοιπές διατάξεις». 2

3 κβ. Της ΚΥΑ (609/05) /2342/ «Καθεστώς ενισχύσεων του Άξονα 3 του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ σε ότι αφορά τη βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού». κγ. Της ΚΥΑ (505/02) /8404/ «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου». Κδ. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1782/03 του Συµβουλίου «για την θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» 2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου » (ΕΠΑΑ-ΑΥ ), όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. 3. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.) όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας που αφορά την αγροτική ανάπτυξη και συγκεκριµένα τις επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και τις δράσεις προώθησης της πολυαπασχόλησης. 4. Το Π.. 344/ (ΦΕΚ 297/Α) «περί άσκησης του επαγγέλµατος γεωτεχνικού». 5. Την ΚΥΑ /01 (ΦΕΚ 1363/Β), όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ /02 (ΦΕΚ 233/Β) και συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ /03 (ΦΕΚ 592/Β) για την σύσταση ιοικητικού τοµέα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του Γ ΚΠΣ και θέση Ειδικού Γραµµατέα. 6. Το γεγονός ότι για την αποτελεσµατική εφαρµογή των καθεστώτων ενίσχυσης της ΚΥΑ 637/05 απαιτούνται λεπτοµέρειες εφαρµογής. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Για την αποτελεσµατική εφαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις (ΚΥΑ 637/05 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ) ορίζουµε τα ακόλουθα: ΆΡΘΡΟ 1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 1. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 5 (Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας Φυσικών Προσώπων) ορίζονται συµπληρωµατικά τα ακόλουθα: 1α. Ηλικία Η ηλικία υπολογίζεται σαν η διαφορά µεταξύ της ηµεροµηνίας γέννησης και της ηµεροµηνίας έκδοσης της οριστικής απόφασης έγκρισης. 1β. Γεωργός i. Η σύγκριση των εισοδηµάτων (γεωργικών εξωγεωργικών) γίνεται από τον µέσο όρο των εισοδηµάτων των διαθέσιµων στοιχείων των τριών τελευταίων ετών, που υποβάλλεται Φορολογική ήλωση (λαµβάνεται το δηλωθέν εισόδηµα κατά πηγή όπως εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείο Ανάλυση εισοδηµάτων. Στο γεωργικό εισόδηµα αθροίζονται και τα ποσά που εµφανίζονται στους κωδικούς 339 ή και 340 του εντύπου Ε1). Στην σύγκριση γεωργικών εξωγεωργικών εισοδηµάτων δεν λαµβάνονται υπόψη τα επιδόµατα πολυτέκνων και τρίτου παιδιού. 3

4 ii. Ο υπολογισµός των ηµεροµισθίων, όπου απαιτείται, γίνεται από τον µέσο όρο των διαθέσιµων στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. ΥΠΟΜΝΗΣΗ: i. Οι Νέοι Γεωργοί, κατά την έννοια του Μέτρου 3.1 του Ε.Π. που έχουν εγκατασταθεί στη γεωργική τους εκµετάλλευση µετά την 7 η Μαΐου 2001 και δεν έχουν συµπληρώσει πενταετία από την α εγκατάστασή τους θεωρούνται γεωργοί και κατά συνέπεια δεν εξετάζονται γι αυτούς τα εισοδήµατα και η απασχόληση. ii. Για τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ και προκειµένου να κριθούν γεωργοί, εξετάζονται µόνο τα εισοδήµατα. iii. Για τους αγρεργάτες, δασεργάτες, αλλιεργάτες, µικροεπαγγελµατίες µόνιµους κατοίκους ηµοτικών ή Κοινοτικών διαµερισµάτων πληθυσµού µέχρι 2000 κατοίκων ή ορεινών οικισµών κατά την έννοια της οδηγίας 85/148 ΕΟΚ όπως ισχύει, πληθυσµού µέχρι 2000 κατοίκων ή µικρών νησιών πληθυσµού µέχρι 3100 κατοίκων (τελευταία επίσηµη απογραφή), εξετάζονται µόνο τα εισοδήµατα και όχι η απασχόληση. iv. Σε κάθε άλλη περίπτωση εξετάζονται εισοδήµατα και απασχόληση. 1γ. Αρχηγός Σε κάθε εκµετάλλευση αναγνωρίζεται ένας αρχηγός. Η έννοια του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης ορίζεται στην παράγραφο 4 του παραρτήµατος I της ΚΥΑ. Συµπληρωµατικά ορίζονται τα ακόλουθα: i. Η αρχηγία δύναται να µεταβιβαστεί µε συµβολαιογραφική πράξη σε κάθε τρίτο που πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτησή της. Στην περίπτωση των συζύγων κατά την µεταβίβαση της αρχηγίας στον άλλο σύζυγο δεν είναι απαραίτητη η µεταβίβαση και της νόµιµης κατοχής της εκµετάλλευσης, δεδοµένου, ότι για το πρόγραµµα αυτή (νόµιµη κατοχή) υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων. ii. iii. Η ύπαρξη σε µια οικογενειακή εκµετάλλευση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων οικονοµικών ενισχύσεων στα πλαίσια των ΚΟΑ δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης, εφόσον πριν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ορισθεί ένας αρχηγός. Σηµειώνεται, ότι οι λόγοι που προσδιορίζουν την αρχηγία εξετάζονται µόνο στην περίπτωση αµφιβολιών, καταγγελίας ή προγραµµατισµένων ελέγχων για τη τήρηση των µακροχρόνιων δεσµεύσεων. 1δ. Επαγγελµατική Ικανότητα Η έννοια της επαγγελµατικής ικανότητας ορίζεται στην παράγραφο 10 του παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 637/05 και θα πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας. 4

5 ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Στις περιπτώσεις που πρέπει να αποδειχθεί συγκεκριµένη διάρκεια απασχόλησης του ενδιαφερόµενου σε γεωργική εκµετάλλευση, εννοείται η απασχόληση στην δική του γεωργική εκµετάλλευση. Το διάστηµα αυτό συµπεραίνεται από την συνεκτίµηση των στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας (χρόνος εγκατάστασης, ενισχύσεις, φορολογική δήλωση κ.λπ.) και θα τεκµηριώνεται στις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας του Σχεδίου Βελτίωσης. 2. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 7 (Μορφές Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων) ορίζονται συµπληρωµατικά τα ακόλουθα: 2α. Έννοια της Γεωργικής Εκµετάλλευσης. Η έννοια της γεωργικής εκµετάλλευσης ορίζεται στο παράρτηµα I (παρ. 2) της ΚΥΑ. Η έννοια αυτή ισχύει τόσο για τις εκµεταλλεύσεις φυσικών προσώπων, όσο και για αυτές των νοµικών προσώπων. εν µπορούν να θεωρηθούν γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι ακόλουθες κατηγορίες: i. Αγροτουριστικές, Αγροτοβιοτεχνικές, ασικές, παραδοσιακής βιοτεχνίας, Αλιείας (συλλεκτικές, υδατοκαλλιέργειας) και προστασίας αγροτικού χώρου. Οι εν λόγω εκµεταλλεύσεις θεωρούνται αγροτικές (ν. 2520/97), τα εισοδήµατα αγροτικά (όχι γεωργικά), ενώ η απασχόληση θεωρείται ότι προσφέρεται εντός της εκµετάλλευσης, δηλαδή για το πρόγραµµα δεν θεωρείται εξωγεωργική. ii. iii. Τα εκτροφεία αλόγων ιππασίας και ιπποδροµιών και η έκταση που χρησιµοποιείται για την άσκησή τους, εφόσον παράλληλα δεν αναπτύσσεται και η δραστηριότητα της αναπαραγωγής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εισοδήµατα και απασχόληση θεωρούνται γεωργικά. Τα κυνοκοµεία. Η απασχόληση και τα εισοδήµατα θεωρούνται εξωγεωργικά. 2β. Νόµιµη Κατοχή της Γεωργικής Εκµετάλλευσης. Συµπληρωµατικά προς την παράγραφο 8 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ αναφέρεται ότι: i. Για τους κοινοτικούς/ δηµοτικούς βοσκότοπους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νόµιµη είσοδος του κτηνοτρόφου στον βοσκότοπο η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του ήµου. Η βεβαίωση αυτή προσκοµίζεται µε κάθε αίτηση πληρωµής. ii. εν µπορούν να αποτελέσουν τµήµατα της γεωργικής εκµ/σης, εκτάσεις που εµφανίζονται µετά την απόσυρση των υδάτων λιµνών, ποταµών κ.λπ. 2γ. Οικογενειακή εκµετάλλευση. Στα πλαίσια της οικογένειας λαµβάνεται υπόψη µία γεωργική εκµετάλλευση, υπό ενιαία ιοίκηση και ιαχείριση (αρχηγία), ενώ οι τίτλοι ιδιοκτησίας λαµβάνονται υπόψη στο όνοµα του/ της αρχηγού ανεξάρτητα πραγµατικού γεγονότος. 5

6 3. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 8 (Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας των Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων) ορίζονται συµπληρωµατικά τα ακόλουθα: 3α. Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας Για τις ανάγκες και µόνον για τις ανάγκες του προγράµµατος, η νόµιµη κατοχή τεκµηριώνεται µε το «Απογραφικό ελτίο Υφιστάµενης Κατάστασης Γεωργικής Εκµετάλλευσης για την Υποβολή Σχεδίου Βελτίωσης» Γενική Επισήµανση: Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις, στις οποίες δεν τεκµηριώνεται µέσα από το Σ.Β ότι στην υφιστάµενη κατάσταση κατέχουν ένα από τα επίπεδα οικονοµικής βιωσιµότητας του άρθρου 8 και ότι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, δεν ενισχύονται. εν ενισχύονται επίσης, σχέδια βελτίωσης για τα οποία, δεν έχουν προσκοµισθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις και την επίτευξη των στόχων (υπολογιστικοί πίνακες/τεχνικοοικονοµική µελέτη) ή οι παράµετροι (δείκτες κ.λπ.) που χρησιµοποιούν δεν είναι πραγµατικοί. Σηµειώνεται ότι οι Νέοι Γεωργοί, κατά την έννοια του Μέτρου 3.1 του Ε.Π., που έχουν εγκατασταθεί στη γεωργική τους εκµετάλλευση µετά την 7 η Μαΐου 2001 και δεν έχουν συµπληρώσει πενταετία από την α εγκατάστασή τους, µπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς έστω και αν στην υφιστάµενη κατάσταση η εκµετάλλευσή τους είναι «µικρή», Υποχρεούνται όµως στην µελλοντική κατάσταση να επιτυγχάνουν τουλάχιστον το επίπεδο για το οποίο έχουν δεσµευθεί µέσα από το σχέδιο δράσης τους. 3β. Ευρύτερη Περιοχή Η περιοχή αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια του νοµού µόνιµης κατοικίας και των όµορών του. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να υφίσταται για το σύνολο των αγροτεµαχίων και πιστοποιείται από την διασταύρωση των στοιχείων της µόνιµης κατοικίας και της θέσης των αγροτεµαχίων, όπως δηλώνονται στο σχέδιο βελτίωσης. Αγροτεµάχια που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση δεν λαµβάνονται υπόψη. 3γ. Ελάχιστα Κριτήρια Περιβάλλοντος. Για την Ζωική Παραγωγή τα ελάχιστα κριτήρια ως προς το Περιβάλλον είναι εκείνα που ορίζονται στην µε αριθµό πρωτοκόλλου 1378/ Απόφασή µας. Για την Φυτική Παραγωγή τα ελάχιστα κριτήρια ως προς το Περιβάλλον είναι η τήρηση των ΚΟΓΠ κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της ατοµικής απόφασης ένταξης στο µέτρο. 3δ. Ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων. Τα δικαιολογητικά υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας µε τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσεων ως προς την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, ορίζονται στην παράγραφο 13 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 637/05, όπως αυτό τροποποιείται µε το άρθρο 2 της παρούσας. Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι δεν ενισχύονται οι δαπάνες για την επίτευξη των ελαχίστων προϋποθέσεων. Παρόλα αυτά σε περιπτώσεις ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων οι 6

7 οποίες µετά την αποπεράτωσή τους θα πληρούν προδιαγραφές αυστηρότερες των ελαχίστων, επιλέξιµο θεωρείται το σύνολο του ποσού της ανέγερσης ή εκσυγχρονισµού. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1 Οι Νέοι Γεωργοί, κατά την έννοια του Μέτρου 3.1 του Ε.Π. που έχουν εγκατασταθεί στη γεωργική τους εκµετάλλευση µετά την 7η Μαΐου 2001 και δεν έχουν συµπληρώσει πενταετία από την α εγκατάστασή τους, θα πρέπει: ι) Στην περίπτωση που δεν επενδύουν σε σταβλικές εγκαταστάσεις, υποχρεωτικά να προβλέπουν στο Σχέδιο Βελτίωσης εκτός των άλλων και την προσαρµογή της εκµετάλλευσής τους στις ελάχιστες προϋποθέσεις περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποπληρωµής του σχεδίου τους. Οι προϋποθέσεις αυτές αναλύονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της Υ.Α / ιι) Στην περίπτωση που επενδύουν σε σταβλικές εγκαταστάσεις θα πρέπει οι επενδύσεις αυτές να οδηγούν στην κατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων που θα πληρούν νεοεισερχόµενες προδιαγραφές ή προδιαγραφές αυστηρότερες των ελαχίστων. Οι προϋποθέσεις αυτές αναλύονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της Υ.Α / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2 Οι όροι «διαφορετικά των ελαχίστων» ή «αυστηρότερα των ελαχίστων» ή «νεοεισαχθέντα πρότυπα» είναι ισοδύναµοι µεταξύ τους, ως στόχοι µελλοντικής κατάστασης για την τεκµηρίωση των επενδύσεων, και είναι ανάλογοι του όρου «πέραν των ελαχίστων» που χρησιµοποιήθηκε στην 532/03 και 451/01. 3ε. Επίπεδα οικονοµικής βιωσιµότητας Τα επίπεδα οικονοµικής βιωσιµότητας (αφορούν µόνο γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών προσώπων), αναλύονται στο παράρτηµα I (παρ 21). Ωστόσο, για διευκόλυνση γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση στον πίνακα που ακολουθεί. Παράµετροι που το χαρακτηρίζουν Επίπεδο Οικονοµικής Βιωσιµότητας Χρησιµοποιούµενες ΜΑΕ Οικογενειακής Εργασίας ΟΓΕ ανά ΜΑΕ Οικογενειακής Εργασίας Συµµετοχή των Άµεσων Ενισχύσεων και Εξισωτικής στο ΟΓΕ Βιώσιµη Ανταγωνιστική 1 και άνω και άνω Μέχρι 20% Βιώσιµη µη Ανταγωνιστική 1 και άνω και άνω Μεγαλύτερο του 20% Εν υνάµει Βιώσιµη 1 και άνω Ανεξάρτητη 0,5-0, και άνω Ανεξάρτητη Φθίνουσα µε Ενδείξεις Οικονοµικής Βιωσιµότητας 0,5-0, Ανεξάρτητη 1 και άνω Ανεξάρτητη 0,1-0, και άνω Ανεξάρτητη Μικρή εν περιλαµβάνονται σε καµία των ανωτέρω περιπτώσεων Ανεξάρτητη Μη Βιώσιµη Ανεξάρτητα Ανεξάρτητα Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος- εν µπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 7

8 3στ. Ιδία συµµετοχή i. Σχετικά µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 9.3 του παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ, διευκρινίζεται ότι η αντικειµενική αξία που ούτως ή άλλως αναγράφεται στα συµβόλαια ιδιοκτησίας αγροτεµαχίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απόδειξη της ιδίας συµµετοχής (10% του συνολικού κόστους του σχεδίου). Έντυπο προσδιορισµού αντικειµενικής αξίας θα προσκοµίζεται µόνο στην περίπτωση που στο συµβόλαιο ιδιοκτησίας του αγροτεµαχίου δεν αναγράφεται η αντικειµενική του αξία ή στην περίπτωση που η αντικειµενική αξία που αναγράφεται, αθροιζόµενη µε το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασµού που τυχόν προσκοµίζεται, δεν καλύπτει το 10% του συνολικού κόστους του σχεδίου. ii. Για τα νοµικά πρόσωπα απαιτείται η απόδειξη της ιδίας συµµετοχής (10% του συνολικού κόστους του σχεδίου). Η απόδειξη της ιδίας συµµετοχής των νοµικών προσώπων τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 9 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 637/05 ή και συνδυασµού τους. iii. Για τα νοµικά πρόσωπα που βρίσκονται υπό σύσταση, προκειµένου να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας ως εκµεταλλεύσεις συνεργασίας, η απόδειξη της ιδίας συµµετοχής βαραίνει τα φυσικά πρόσωπα, µέλη ή εταίρους του υπό σύσταση νοµικού προσώπου. 3ζ. Εκµεταλλεύσεις Συνεργασίας Για την εφαρµογή της παραγράφου (γ) του άρθρου 7 της ΚΥΑ 637/05, διευκρινίζεται ότι οι συγχωνευόµενες εκµεταλλεύσεις συγχωνεύονται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Στην µελλοντική κατάσταση οι εκµεταλλεύσεις συνεργασίας φυσικών προσώπων θα πρέπει να διατηρούν αθροιστικά τουλάχιστον τις ΜΑΕ του µέρους των αρχικών εκµεταλλεύσεων που συγχωνεύονται και ταυτόχρονα να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσµα. Το ανωτέρω ορίζεται ως στρατηγικός στόχος για τις εκµεταλλεύσεις συνεργασίας σε επίπεδο εκµετάλλευσης. Παράδειγµα: Εκµετάλλευση 1 Εκµετάλλευση 2 Νοµικό Πρόσωπο ΜΑΕ Υφιστάµενης Ποσοστό συγχώνευσης 60% 100% ΜΑΕ Μελλοντικής 3 3x0,6 =1,2 0 Τουλάχιστον 1,8+2=3,8 Νέοι Γεωργοί κατά την έννοια του µέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ µπορούν να λαµβάνουν µέρος σε εκµετάλλευση συνεργασίας υπό τους ακόλουθους όρους: Τηρούνται οι δεσµεύσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 της ΚΥΑ 609/05 που αφορούν στο πρόσωπο του Νέου Γεωργού και στην εκµετάλλευσή του στο σύνολό τους. Η επίτευξη των ποιοτικών στόχων καθώς και των ελάχιστων προϋποθέσεων σε ότι αφορά το περιβάλλον καθώς και την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, όπως ισχύουν κάθε φορά, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από την εκµετάλλευση συνεργασίας εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται στην απόφαση ένταξης ενός εκάστου εταίρου Νέου Γεωργού. Η επίτευξη του επιπέδου βιωσιµότητας και των ποιοτικών στόχων του σχεδίου δράσης βάσει του οποίου οι Νέοι Γεωργοί δεσµεύθηκαν, αξιολογήθηκαν και ενισχύθηκαν θα πρέπει να αποδεικνύεται αναλογικά (µε βάση το ποσοστό συµµετοχής τους στo Νοµικό Πρόσωπο), επίσης εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος. 8

9 4. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 9 (Υποχρεώσεις ικαιούχων) ορίζονται τα ακόλουθα: Έναρξη της 5ετίας για την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του Σχεδίου Βελτίωσης. Όλες οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις ανεξαρτήτως κατεύθυνσης παραγωγής, επενδύσεων και προσώπου θα πρέπει να τηρούν τους ΚΟΓΠ, όπως ισχύουν κάθε φορά. Προκειµένου να ενισχυθεί µια εκµετάλλευση πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί τους ΚΟΓΠ κατά την ηµεροµηνία οριστικής ένταξης και εφεξής. Στις περιπτώσεις για τις οποίες είναι υποχρεωτική µέθοδος άρδευσης η στάγδην, αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στο σχέδιο βελτίωσης π.χ. ελαφρά εδάφη Θεσσαλίας, όπως ορίζεται στο Σχέδιο ράσης της οδηγίας για τα νιτρικά. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η τήρηση των ΚΟΓΠ είναι υποχρέωση των δικαιούχων. Τυχόν πρόσθετες δαπάνες ή απώλεια εισοδήµατος που συνεπάγεται η τήρησή τους δεν ενισχύεται. 6. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 10 ορίζονται τα ακόλουθα: ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. Ειδικός Στόχος 1: Μείωση του Κόστους Παραγωγής Στα πλαίσια του ειδικού αυτού στόχου θα πρέπει να καταδεικνύεται µέσα από τους ειδικούς υπολογισµούς του σχεδίου βελτίωσης / τεχνικοοικονοµικής µελέτης ότι οι επενδύσεις συµβάλλουν στην µείωση του κόστους παραγωγής της εκµετάλλευσης. Η κατάδειξη της µείωσης του κόστους από την υλοποίηση µιας επένδυσης γίνεται από τη σύγκριση του κόστους πριν και µετά την επένδυση π.χ. πριν από την αγορά ενός ελκυστήρα και των παρελκοµένων του, το κόστος για την πραγµατοποίηση του συνόλου των καλλιεργητικών παρεµβάσεων είναι Α. Με την αγορά του γεωργικού ελκυστήρα και για την εκτέλεση των ίδιων παρεµβάσεων, το κόστος είναι Β. Η διαφορά του κόστους (Α-Β) δίδει τη µείωση ή την αύξηση του κόστους. Ειδικός Στόχος 2: Αύξηση ή Βελτίωση ή Αναδιάταξη της Παραγωγής Στα πλαίσια του στόχου αυτού θα πρέπει οι επενδύσεις να συµβάλλουν στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της εκµετάλλευσης µέσω της αύξησης ή της βελτίωσης ή αναδιάταξης της παραγωγής σε προϊόντα που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά. Α. Η αύξηση της παραγωγής µπορεί να γίνει είτε µε τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, είτε µε την επέκταση υφιστάµενων κλάδων, είτε µε την εισαγωγή νέου κλάδου. Β. Η βελτίωση των συνθηκών παραγωγής µπορεί να γίνει µε τη χρήση µεθόδων (τεχνικές) και µέσων παραγωγής που συµβάλλουν στην αναβάθµιση της παραγωγικής διαδικασίας και της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων π.χ. i. Γεωργικά κτίσµατα, γεωργικά µηχανήµατα και γενικά εξοπλισµός που είναι απαραίτητος για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης τα οποία όµως βελτιώνουν την παραγωγική διαδικασία. 9

10 ii. iii. Μέσα και εξοπλισµός τα οποία συµβάλλουν στην αναβάθµιση της παραγωγής όπως αµελκτήρια, παγολεκάνες, κάλυψη επιτραπέζιων σταφυλιών κ.λπ. Έργα εγγειοβελτίωσης, ανάπλασης εδαφών κ.ο.κ. Γ. Με τον όρο αναδιάταξη της παραγωγής νοείται η αντικατάσταση ενός υφιστάµενου κλάδου µε άλλο, τα προϊόντα του οποίου µπορούν να διατεθούν ευχερέστερα στην αγορά σύµφωνα µε τις ισχύουσες αποφάσεις προωθούµενων ειδών. Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της Ποιότητας των Παραγοµένων Προϊόντων Στα πλαίσια του στόχου αυτού οι επενδύσεις θα πρέπει να συµβάλλουν στην βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της εκµετάλλευσης µέσω της βελτίωσης της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων. Με τον όρο προϊόντα ποιότητας νοούνται τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής, τα προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π), τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και γενικά προϊόντα τα οποία πιστοποιούνται από έναν αναγνωρισµένο Οργανισµό µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (π.χ. ISO, AGRO, Ολοκληρωµένης ιαχείρισης κ.λπ.). ιευκρινίζεται ότι επενδύσεις που εξυπηρετούν τα προϊόντα που παράγονται µε αυτές τις διαδικασίες θεωρείται ότι επιτυγχάνουν τον συγκεκριµένο στρατηγικό στόχο (π.χ. αποθήκη φύλαξης παραγόµενων προϊόντων ποιότητας). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την παραγωγή προϊόντων ποιότητας προσκοµίζονται κατά την υποβολή φακέλου πληρωµής καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτά ζητηθούν. Ειδικός Στόχος 4: ιαφύλαξη και Βελτίωση του Φυσικού Περιβάλλοντος, των Συνθηκών Υγιεινής και του Επιπέδου Καλής ιαβίωσης των Ζώων Στα πλαίσια του στόχου αυτού οι επενδύσεις θα πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη προτύπων διαφορετικών από τα ελάχιστα, όπως αυτά (ελάχιστα) ορίζονται στις παραγράφους 3γ και 3δ του παρόντος άρθρου, χωρίς να συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής προϊόντων που δεν βρίσκουν κανονικές διεξόδους στην αγορά. Ειδικός Στόχος 5: ιαφοροποίηση της Παραγωγής Στα πλαίσια του στόχου αυτού οι επενδύσεις θα πρέπει να συµβάλλουν στην βελτίωση της κατάστασης της εκµετάλλευσης µέσω της δηµιουργίας µικρών βιώσιµων µεταποιητικών µονάδων. Με τον όρο βιώσιµη µεταποιητική µονάδα νοείται εκείνη, η οποία προσδίδει αξία στη εκµετάλλευση, δηλαδή η διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων είναι θετική (προστιθέµενη αξία). Η δυναµικότητα παραγωγής της µεταποιητικής µονάδας θα είναι ανάλογη της δυναµικότητας της πρωτογενούς παραγωγής της εκµετάλλευσης (µε αποδεκτές υπερβάσεις µέχρι 30%). ιευκρινίζεται ότι επενδύσεις που εξυπηρετούν τα προϊόντα που παράγονται στην µεταποιητική µονάδα θεωρείται ότι επιτυγχάνουν τον συγκεκριµένο στρατηγικό στόχο (π.χ. αποθήκη φύλαξης παραγόµενων προϊόντων). ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επενδύσεις για τις οποίες δεν καταδεικνύεται µέσα από το Σχέδιο Βελτίωσης, ότι επιτυγχάνουν έναν τουλάχιστον από τους ανωτέρω ειδικούς στόχους και παράλληλα µέσω αυτών δεν επιτυγχάνουν την επίτευξη ενός από τους στρατηγικούς στόχους, όπως κατά περίπτωση προσώπου ορίζονται στο άρθρο 10, δεν ενισχύονται. 7. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 11 (Κανονικές ιέξοδοι στην Αγορά Συµβατότητα µε ΚΟΑ) διευκρινίζονται τα ακόλουθα. Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ εν υφίσταται κανένας περιορισµός για τις επενδύσεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ εφόσον από την εκτέλεσή τους (µελλοντική κατάσταση) δεν προκύψει αύξηση της παραγωγής. ηλαδή, 10

11 µπορούν να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις σε όλα τα προϊόντα, ανεξάρτητα αν είναι προωθούµενα ή όχι, εφόσον οι επενδύσεις θα αποσκοπούν στη µείωση του κόστους παραγωγής, στην βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, στην προώθηση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στην εκµετάλλευση ή στην διαφύλαξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (περιλαµβανοµένων και δράσεων για την οικονοµία ύδατος), των συνθηκών υγιεινής και του επιπέδου καλής διαβίωσης των ζώων µε τη προσαρµογή της εκµετάλλευσης σε πρότυπα που θεσπίστηκαν πρόσφατα και είναι διαφορετικά των ελαχίστων, υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει αύξηση της παραγωγής. Στην περίπτωση που θα υπάρξει αναδιάταξη ή αύξηση της παραγωγής π.χ. ίδρυση νέας µονάδας ή εισαγωγή στην εκµετάλλευση νέου κλάδου ή επέκταση υφισταµένου κ.λπ. για να εγκριθούν οι επενδύσεις θα πρέπει για το προϊόν ή τα προϊόντα, στο σύνολο της παραγωγής, να υπάρχουν κανονικές διέξοδοι στην αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ και εξατοµικεύεται στις αποφάσεις µας µε αριθµούς: / ( ενδροκηπευτική) / (Ζωική Παραγωγή) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Για την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, δεν απαιτείται η συµµόρφωση µε την παράγραφο 3γ του άρθρου 11 της ΚΥΑ 637/05 η οποία αφορά περιορισµούς στην καπνοκαλλιέργεια κατά την µελλοντική κατάσταση της εκµετάλλευσης. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ύστερα από την διεξαγωγή µελετών στον τοµέα κρέατος αυγών έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει κανονική διέξοδος στην αγορά πλην κάποιων περιπτώσεων. Λεπτοµέρειες επιλεξιµότητας επενδύσεων στην περίπτωση αύξησης της παραγωγής κρέατος αυγών παρατίθενται στην απόφαση / Για την Εφαρµογή του Άρθρου 12 (Επιλέξιµες δαπάνες) ορίζονται συµπληρωµατικά τα ακόλουθα: Οι επενδύσεις που µπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια ενός σχεδίου βελτίωσης για την βελτίωση της κατάστασης της εκµετάλλευσης (ειδικός στόχος-στρατηγικός στόχος) οµαδοποιούνται ως ακολούθως: Α. Γεωργικά κτίσµατα Β. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός Γ. Αγορά ζωικού κεφαλαίου. Έγγειες βελτιώσεις Ε. Πολυετείς Φυτείες ΣΤ. Εγκαταστάσεις Μεταποίησης, Τυποποίησης, Εµπορίας. Ζ. Περιβαλλοντικές Επενδύσεις & Η. Βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Καλής ιαβίωσης των Ζώων Θ. Τεχνική Στήριξη Ι. Λοιπές Επενδύσεις ιευκρινίζεται ότι η οικονοµικότητα των επενδύσεων επιτυγχάνεται µε την επίτευξη των ειδικών και στρατηγικών στόχων. Κατά συνέπεια ξεχωριστή µελέτη οικονοµικότητας για κάθε επένδυση απαιτείται µόνο στην περίπτωση που µέσω αυτής επιτυγχάνεται ο πρώτος ειδικός στόχος (µείωση κόστους παραγωγής). Ενδεικτικά απαιτείται µελέτη οικονοµικότητας για µια αποθήκη που συνδέεται µε τον πρώτο ειδικό στόχο και δεν απαιτείται αν µια αποθήκη συνδέεται, π.χ., µε τον τρίτο ειδικό στόχο. Στη συνέχεια γίνεται εξειδίκευση κατά κατηγορία και δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες για ενιαία και αποτελεσµατική εφαρµογή. 11

12 ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Σε όλες τις κατηγορίες των επενδύσεων οι δαπάνες για αµειβόµενη εργασία που προσφέρεται από τρίτους για την εγκατάσταση της επένδυσης είναι επιλέξιµη για ενίσχυση. Στις εν λόγω δαπάνες περιλαµβάνονται η αµοιβή και οι κάθε φύσεως επιβαρύνσεις υπό τον όρο ότι αυτές θα αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά (στάδιο πληρωµής). ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι δαπάνες για µη αµειβόµενη εργασία (αυτο-απασχόληση) µπορούν να ενισχυθούν εφόσον: i. Αιτιολογούνται από την φύση της εργασίας, όπως π.χ. ανόρυξη λάκκων για την φύτευση δενδρυλλίων. ii. Η συγκεκριµένη εργασία δεν εµφανίζεται σε καµία περίπτωση σαν αµοιβή εργασίας από τρίτους και πραγµατοποιείται µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της οριστικής έγκρισης. iii. Για την συγκεκριµένη εργασία έχουν προσδιοριστεί, στα πλαίσια των δεικτών της Περιφέρειας ή µε απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, τα ηµεροµίσθια ή ωροµίσθια εργασίας, που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης εργασίας και η αµοιβή ανά ηµεροµίσθιο ή ωροµίσθιο. Α. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ Στην κατηγορία αυτή υπάγονται σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, θερµοκήπια και κάθε άλλη κτιριακή υποδοµή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης ενώ δεν περιλαµβάνονται βοηθητικά κτίρια, όπως γραφεία και οικίσκοι προσωπικού. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ: εν γίνονται αποδεκτά συµβόλαια των οποίων η υπολειπόµενη διάρκεια µίσθωσης είναι µικρότερη των έξι ετών από την ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων. Για την πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα προκηρυχθεί στα πλαίσια της παρούσας δεν θα γίνονται αποδεκτά µισθωτήρια συµβόλαια των οποίων η µίσθωση θα λήγει πριν τον Νοέµβριο του Στην περίπτωση που οποιαδήποτε πάγια κατασκευή προβλέπεται από το σχέδιο βελτίωσης ότι θα κατασκευαστεί σε µισθωµένη έκταση, θα πρέπει να τηρούνται οι κατά περίπτωση ελάχιστες διάρκειες µισθώσεων. Επειδή πολλές φορές τα µισθωτήρια συµβόλαια έχουν συναφθεί πριν από την υποβολή του σχεδίου βελτίωσης, θα πρέπει η υπολειπόµενη διάρκεια της µίσθωσης από την ηµεροµηνία υποβολής του σχεδίου να είναι µεγαλύτερη από το 90% της συνολικής διάρκειας της µίσθωσης. Ο αριθµός των ετών που προκύπτει στρογγυλοποιείται προς τον αµέσως µικρότερο ακέραιο. Έτσι οι υπολειπόµενες διάρκειες των συµβολαίων µίσθωσης (από την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας) θα πρέπει να είναι 18 έτη για συµβόλαια διάρκειας 20 ετών, 13 έτη για συµβόλαια διάρκειας 15 ετών και 9 έτη για συµβόλαια διάρκειας 10 ετών. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι ανωτέρω υπολειπόµενες ελάχιστες διάρκειες, ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε παράταση της µίσθωσης των συµβολαίων του πριν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ή να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι θα ανανεώσει την διάρκεια των µισθώσεων του µέχρι την υποβολή φακέλου πληρωµής. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρει και τους αριθµούς των συµβολαίων των οποίων τη διάρκεια θα ανανεώσει. Παράδειγµα: Ανέγερση στάβλου σε µισθωµένο αγροτεµάχιο από γεωργό που δεν έχει οριστεί διάδοχος πρόωρης συνταξιοδότησης. ιάρκεια µίσθωσης συµβολαίου που απαιτείται: 20 χρόνια 12

13 Υπόθεση εν υπάρχει συµβόλαιο µίσθωσης Υπάρχει συµβόλαιο µίσθωσης διάρκειας µικρότερης των 20 ετών Υπάρχει µεταγραµµένο συµβόλαιο µίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον 20 ετών Ενέργεια Θα πρέπει να συναφθεί συµβόλαιο µίσθωσης, εικοσαετούς διάρκειας το οποίο, αφού µεταγραφεί, να υποβληθεί µε τον φάκελο υποψηφιότητας Θα πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του συµβολαίου µίσθωσης προκειµένου η υπολειπόµενη διάρκεια του κατά την ηµεροµηνία υποβολής να είναι µεγαλύτερο από τα 18 έτη. Το νέο συµβόλαιο θα πρέπει να µεταγραφεί και µετά να υποβληθεί µε τον φάκελο υποψηφιότητας Αν η υπολειπόµενη διάρκεια του συµβολαίου κατά την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας είναι άνω των 18 ετών τότε δεν χρειάζεται να γίνει κάποια άλλη ενέργεια εκτός από την υποβολή του µε τον φάκελο υποψηφιότητας. Αν η υπολειπόµενη διάρκεια του συµβολαίου είναι µικρότερη των 18 ετών τότε είτε ι) παρατείνεται η διάρκεια µίσθωσης και υποβάλλεται το νέο, µεταγραµµένο συµβόλαιο ή ιι) υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα γίνει παράταση και µεταγραφή του υπάρχοντος συµβολαίου µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης φακέλου της πρώτης πληρωµής. Στη συγκεκριµένη υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται και τα στοιχεία του προς ανανέωση συµβολαίου. Με τον φάκελο υποψηφιότητας κατατίθεται η υπεύθυνη δήλωση και το υπάρχον συµβόλαιο. Με τον φάκελο πληρωµής κατατίθεται το νέο, µεταγραµµένο συµβόλαιο. Α1 ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενισχύονται η κατασκευή ή η επέκταση ή ο εκσυγχρονισµός σταβλικών εγκαταστάσεων, ως ακολούθως: Κατασκευή Επέκταση Σταβλικών Εγκαταστάσεων. Η κατασκευή ή ο εκσυγχρονισµός σταβλικών εγκαταστάσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί: 1. Σε ιδιόκτητες εκτάσεις καθώς και 2. α) Σε µισθωµένες εκτάσεις ελάχιστης υπολειπόµενης διάρκειας 10 ετών εφόσον η εγκατάσταση έχει τον τύπο θερµοκηπίου και β) Σε µισθωµένες εκτάσεις ελάχιστης υπολειπόµενης διάρκειας 20 ετών σε κάθε άλλη περίπτωση µε εξαίρεση την περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι διάδοχος πρόωρης συνταξιοδότησης και η επένδυση προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί σε παραχωρηθείσα έκταση από τον αποχωρούντα. Σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια της µίσθωσης πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση των δεκαπέντε ετών. 3. Σε παραχωρηµένες για το σκοπό αυτό δηµόσιες εκτάσεις ή δηµόσιες εκτάσεις για τη δηµιουργία κτηνοτροφικών πάρκων. Στις ανωτέρω εκτάσεις υπάγονται και οι παραχωρηµένες από δασαρχείο εκτάσεις. 4. Σε περίπτωση που εκκρεµεί έγκριση αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία για παραχώρηση γης προκειµένου να ανεγερθούν σε αυτή σταβλικές εγκαταστάσεις, προσκοµίζεται µε τον φάκελο υποψηφιότητας, βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας ότι εκκρεµεί η εξέταση της σχετικής αίτησης. Η πράξη παραχώρησης προσκοµίζεται µε την υποβολή αίτησης πληρωµής α δόσης, ανεξάρτητα από το αν µε την α δόση αιτείται ή όχι η πληρωµή του συνόλου ή µέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση παραχώρησης δασικής έκτασης από το δασαρχείο, θα προσκοµίζεται το αντίστοιχο παραχωρητήριο κατά την αίτηση πληρωµής α δόσης. 13

14 Οι δαπάνες που δύνανται να ενισχυθούν είναι: απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται δαπάνες οικοδοµικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών κ.λπ. απάνες για έργα υποδοµής και περιβάλλοντος χώρου στις οποίες περιλαµβάνονται ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός κ.λπ. απάνες προµήθειας µηχανολογικού (αναλόγου της µονάδας) και λοιπού εξοπλισµού παραγωγής, στις οποίες περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τη µεταφορά και εγκατάστασή του. Ο εξοπλισµός (µηχανολογικός και λοιπός) που είναι απαραίτητος για την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι ανάλογος της δυναµικότητας της µονάδας και να συνδέεται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία ή την βελτίωση του περιβάλλοντος. Μελέτες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως µελέτη έκδοσης οικοδοµικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων επιµετρήσεων κλπ. Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού, εµβαδού έως 20 τετραγωνικών µέτρων, ο οποίος θα είναι ενιαίος µε τις σταβλικές εγκαταστάσεις. Η δαπάνη κατασκευής νέων σταβλικών (ίδρυση ή επέκταση) δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες που αναγράφονται στους πίνακες του Παραρτήµατος Α. Ο εκσυγχρονισµός σταβλικών εγκαταστάσεων δύναται να πραγµατοποιηθεί σε ιδιόκτητες ή και µισθωµένες σταβλικές εγκαταστάσεις ελάχιστης διάρκειας µίσθωσης 10 ετών και αφορά κυρίως στην βελτίωση της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού µε στόχο την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων καθώς επίσης και των συνθηκών παραγωγής και εργασίας. Στην περίπτωση εκσυγχρονισµού σταβλικών εγκαταστάσεων η σχετική δαπάνη ελέγχεται κατά περίπτωση από τον Τελικό ικαιούχο σύµφωνα µε τους προσκοµιζόµενους προϋπολογισµούς του µηχανικού οι οποίοι θα πρέπει να είναι ανάλογοι της έκτασης του εκσυγχρονισµού και των ανώτατων επιλέξιµων δαπανών των πινάκων του Παραρτήµατος Α. Για να ενισχυθούν όλες οι ανωτέρω δαπάνες, η κατασκευή θα πρέπει: α. Να είναι οικονοµική και ανάλογη της δυναµικότητας της µονάδας. β. Να µην εµφανίζει χαρακτηριστικά που δηµιουργούν προϋποθέσεις επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης της γ. Να ικανοποιεί τουλάχιστον τα ελάχιστα ως προς το περιβάλλον δ. Να συµµορφώνεται µε τα νεοεισαχθέντα ή και αυστηρότερα των ελαχίστων κανονιστικά πρότυπα, όπως αυτά ορίζονται στην Υ.Α / περί υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων ε. Να υπάρχει άδεια ίδρυσης και οικοδοµική άδεια κατά την ηµεροµηνία υποβολής της δόσης πληρωµής της συγκεκριµένης επένδυσης του σχεδίου και άδεια λειτουργίας στην αποπληρωµή της επένδυσης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας στη ζωική παραγωγή είναι αυτές που περιγράφονται στην µε αριθµό πρωτοκόλλου / Απόφασή µας. Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση κατασκευής, επέκτασης ή εκσυγχρονισµού σταβλικών εγκαταστάσεων θα πρέπει οι επενδύσεις, προκειµένου να είναι επιλέξιµες, να έχουν σαν στόχο την κατασκευή στάβλων που θα πληρούν τα πρότυπα που ορίζονται ως «αυστηρότερα των ελαχίστων κανονιστικών» στο παράρτηµα ΙΙΙ της ανωτέρω Απόφασής µας. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει τόσο για τους Νέους όσο και για τους Παλαιούς Γεωργούς. Η κατασκευή αµελκτηρίου δεν θεωρείται εκσυγχρονισµός αλλά βελτίωση των συνθηκών παραγωγής. 14

15 Α2. ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ως αποθήκες µπορούν να χαρακτηρισθούν γεωργικά κτίσµατα και να ενισχυθούν εφόσον χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση: i. των προϊόντων που παράγει η εκµετάλλευση και ii. των εφοδίων που χρησιµοποιεί η εκµετάλλευση. Η κατασκευή τους µπορεί να γίνει σε ιδιόκτητες ή µισθωµένες ή παραχωρηµένες εκτάσεις (όπως και στις σταβλικές εγκαταστάσεις). Για να ενισχυθούν οι δαπάνες κατασκευής µιας αποθήκης πέραν των γενικών προϋποθέσεων θα πρέπει: i. Η δαπάνη κατασκευής της να µην υπερβαίνει τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες που αναγράφονται στους πίνακες του Παραρτήµατος Α. ii. Να µην εµφανίζει χαρακτηριστικά που δηµιουργούν προϋποθέσεις επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης της. iii. Η χωρητικότητά της (επιφάνεια όγκος) να είναι ανάλογη του προς αποθήκευση προϊόντος(ων), που παράγει αποκλειστικά η εκµετάλλευση ή και των εφοδίων που κρίνονται απαραίτητα για αποθήκευση (π.χ. των ζωοτροφών για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης). iv. Να είναι κατασκευασµένη µε τρόπο που να εξυπηρετεί την φύλαξη και να διευκολύνει τον αερισµό των εφοδίων, προϊόντων, εργαλείων, σκευών, µηχανηµάτων κ.λπ. και την φορτοεκφόρτωση. Ως εκ τούτου θα πρέπει: να είναι σχεδόν στο επίπεδο του εδάφους. Στην περίπτωση που είναι υπερυψωµένη θα πρέπει να διαθέτει ράµπα φόρτωσης. να φέρει ψηλά στην τοιχοποιία, φεγγίτες (και όχι παράθυρα) που να µην επιτρέπουν την είσοδο ανθρώπων, αλλά να διευκολύνουν τον αερισµό. για να διευκολύνεται η φορτοεκφόρτωση θα πρέπει η πόρτα να είναι σιδερένια και να έχει τέτοιες διαστάσεις που αν δεν επιτρέπει την είσοδο φορτηγού αυτοκινήτου να διευκολύνει τουλάχιστον την µεταφορά ογκωδών αντικειµένων (π.χ. βαρέλια, σακιά κ.λπ.) και µηχανηµάτων ή άλλων αντικειµένων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκµετάλλευσης. v. ιευκρινίζεται ότι η στέγη της αποθήκης δεν µπορεί να προδιαγραφεί καθώς η κατασκευή της υπόκειται συχνά σε τοπικούς αρχιτεκτονικούς κανονισµούς. Α3. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Το µελισσοκοµείο, για τον έλεγχο της επιλεξιµότητας της αιτούµενης δαπάνης, αναλύεται σε δύο κατηγορίες κτηρίων: i. Το µελισσοκοµικό εργαστήριο, το οποίο περιλαµβάνει τους χώρους επεξεργασίας του µελιού (εξαγωγή, ωρίµανση, τυποποίηση και αποθήκευση). Σε µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις δυναµικότητας µέχρι 200 µελισσοσµηνών, ενισχύεται µελισσοκοµικό εργαστήριο έως 100 τ.µ., ενώ σε µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις άνω των 200 µελισσοσµηνών ενισχύεται µελισσοκοµικό εργαστήριο µέχρι 150 τ.µ. Η δαπάνη κατασκευής νέων µελισσοκοµικών εργαστηρίων σε /τ.µ. είναι αυτή του παραρτήµατος Α. ii. Η µελισσοκοµική αποθήκη, η οποία είναι ο χώρος αποθήκευσης και συντήρησης των κυψελών, συρµάτωσης των τελάρων, απολύµανσης και συντήρησης των κηρυθρών, φύλαξης των µεταφορικών µέσων και εργαλείων της µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης κ.λπ., πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές i έως v της παραγράφου «Α2 ΑΠΟΘΗΚΕΣ» του παρόντος άρθρου. 15

16 Α4. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Κατασκευή Επέκταση Θερµοκηπίων Ενισχύεται η κατασκευή νέων θερµοκηπίων και η επέκταση υφισταµένων µόνο για την παραγωγή προϊόντων, που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης. Για την χορήγηση της ενίσχυσης θα πρέπει να υπάρχει έγκριση τύπου ή να προσκοµίζεται βεβαίωση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ότι το θερµοκήπιο πληροί τις προδιαγραφές του EN περί σχεδιασµού και κατασκευής θερµοκηπίων. Η κατασκευή ή και η επέκταση θερµοκηπίων µπορεί να γίνει σε ιδιόκτητες ή µισθωµένες ή παραχωρηµένες εκτάσεις ελάχιστης υπολειπόµενης διάρκειας µίσθωσης 10 ετών. Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη δεν θα υπερβαίνει τις τιµές που αναγράφονται στους Περιφερειακούς είκτες. Οι δαπάνες που δύνανται να ενισχυθούν είναι: i. Ο σκελετός, η βάση στήριξης και το υλικό κάλυψης, άπαξ. ii. Έργα και δαπάνες εγγειοβελτίωσης-άρδευσης. iii. Συστήµατα θέρµανσης κατά προτίµηση ήπιων µορφών, θερµοκουρτίνες, συστήµατα αερισµού, υδρονέφωσης κ.λπ. iv. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός. v. Οι δαπάνες αγοράς εγκατάστασης πολυετών φυτών. vi. Στην περίπτωση παραγωγής ανθοκοµικών προϊόντων δύναται να ενισχυθεί η εγκατάσταση του ανάλογου αποθηκευτικού χώρου (ψυγείου, εντός της µονάδας) καθώς και οι δαπάνες αγοράς καινούργιου αυτοκινήτου-ψυγείου µικτού βάρους µέχρι 4 τόνων. Εκσυγχρονισµός Θερµοκηπίων Οι δαπάνες που µπορούν να ενισχυθούν είναι: i. Οι δαπάνες εγκατάστασης συστηµάτων θέρµανσης κατά προτεραιότητα ήπιων µορφών ή η αντικατάσταση υφισταµένων µε αντίστοιχα ήπιων µορφών. ii. Οι δαπάνες εξοπλισµού. iii. εν ενισχύονται οι δαπάνες αγοράς υλικών αντικατάστασης (π.χ. υλικό κάλυψης υφιστάµενου θερµοκηπίου, παρά µόνον αν µε το νέο υλικό θεωρείται ότι βελτιώνεται η υφιστάµενη εγκατάσταση, π.χ. αντικατάσταση νάιλον κάλυψης µε σκληρό πλαστικό) Β. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κυρίως τα γεωργικά µηχανήµατα τα οποία είναι απαραίτητα για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης π.χ. ελκυστήρες, παρελκόµενα κ.λπ. Για να ενισχυθεί η αγορά ενός µηχανήµατος θα πρέπει πέραν των γενικών να ισχύουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν αναλογικά και για τον µηχανολογικό εξοπλισµό των λοιπών κατηγοριών: i. Να προσαρµόζεται λειτουργικά στις συνθήκες και δραστηριότητες της εκµετάλλευσης ii. Η επένδυση να είναι οικονοµική και το µέγεθος και το είδος της εκµετάλλευσης να δικαιολογούν την αγορά της. Για την αιτιολόγηση της αγοράς ελκυστήρα που απασχολείται σε εκµεταλλεύσεις αµιγώς φυτικής κατεύθυνσης, πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ετήσιων ωρών απασχόλησής του να αφιερώνεται σε ιδιόκτητες εκτάσεις ή σε µισθωµένες εκτάσεις µε διάρκεια υπολειπόµενης µίσθωσης άνω των 10 ετών. Το υπόλοιπο 50% των ωρών απασχόλησης δύναται να αφιερώνεται σε εκτάσεις µε διάρκεια υπολειπόµενης µίσθωσης από 6 έως 9 έτη. Είναι δυνατόν κατά τον υπολογισµό των ωρών απασχόλησης του ελκυστήρα να µην συµπεριληφθούν όλα τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης (όταν οι ώρες των 16

17 µισθωµένων αγροτεµαχίων µε διάρκεια µίσθωσης 6 έως 9 έτη υπερβαίνουν εκείνες των ιδιόκτητων ή µισθωµένων µε διάρκεια µίσθωσης άνω των εννέα ετών.) Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει στους πίνακες υπολογισµού να αναγράφεται η ξένη µηχανική εργασία των αγροτεµαχίων που δεν συµπεριλήφθησαν στην αιτιολόγηση της αγοράς και της ισχύος του γεωργικού ελκυστήρα. Για την αιτιολόγηση της αγοράς ελκυστήρα που απασχολείται σε κτηνοτροφική εκµετάλλευση η τεκµηρίωση των ωρών εργασίας προκύπτει από την µηχανική ανά ζώο εργασία, όπως αυτή ορίζεται στους δείκτες των Περιφερειών. Για την αιτιολόγηση των ωρών µηχανικής εργασίας που προκύπτουν από το ζωικό κεφάλαιο δεν απαιτείται η κατοχή ή η µίσθωση αγροτεµαχίων παρά µόνο η νόµιµη κατοχή του ζωικού κεφαλαίου. Για την αιτιολόγηση της αγοράς ελκυστήρα που απασχολείται σε µικτή εκµετάλλευση θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ετησίων ωρών απασχόλησής του να αφιερώνεται αθροιστικά στο ζωικό κεφάλαιο, στις ιδιόκτητες εκτάσεις και στις µισθωµένες εκτάσεις µε διάρκεια υπολειπόµενης µίσθωσης άνω των δέκα ετών. Το υπόλοιπο 50% των ωρών απασχόλησης δύναται να αφιερώνεται σε εκτάσεις µε διάρκεια υπολειπόµενης µίσθωσης από 6 έως 9 έτη. Είναι δυνατόν κατά τον υπολογισµό των ωρών απασχόλησης του ελκυστήρα να µην συµπεριληφθούν όλα τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης (όταν οι ώρες των µισθωµένων αγροτεµαχίων µε διάρκεια µίσθωσης 6 έως 9 έτη υπερβαίνουν εκείνες των ιδιόκτητων ή µισθωµένων µε διάρκεια µίσθωσης άνω των εννέα ετών.) Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει στους πίνακες υπολογισµού να αναγράφεται η ξένη µηχανική εργασία των αγροτεµαχίων που δεν συµπεριλήφθησαν στην αιτιολόγηση της αγοράς και της ισχύος του γεωργικού ελκυστήρα. Για τον υπολογισµό της ισχύος (ιπποδύναµης) θα χρησιµοποιείται η µέθοδος που περιγράφεται στην µε αριθ / εγκύκλιο της /νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού και στο ελτίο Γεωργο-τεχνικών Οδηγιών της ίδιας /νσης. εν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό της ισχύος η απασχόληση σε εκµεταλλεύσεις τρίτων. Στην περίπτωση που η εκµετάλλευση δικαιολογεί την παρουσία εξοπλισµού που απαιτεί συγκεκριµένη ελάχιστη ιπποδύναµη λειτουργίας, θα εγκρίνεται τουλάχιστον η ελάχιστη αυτή ιπποδύναµη, ανεξαρτήτως µικρότερου αποτελέσµατος της ανωτέρω µελέτης (π.χ. λειτουργία ενσιρωδιανοµέα). Η ελάχιστη αυτή ιπποδύναµη προκύπτει από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού όπως αυτά αναγράφονται στο τεχνικό του δελτίο (prospectus). εν δικαιολογείται εξοπλισµός, ο οποίος δεν εξυπηρετεί τις άµεσες ανάγκες της εκµετάλλευσης καθώς επίσης και εξοπλισµός, ο οποίος έχει την µορφή της αντικατάστασης ενός υφιστάµενου µηχανήµατος πριν από τον χρόνο απόσβεσής του. Ωστόσο, µπορεί να δικαιολογηθεί η αντικατάσταση ενός µηχανήµατος πριν από τον χρόνο απόσβεσής του, στις περιπτώσεις που η αντικατάσταση αυτή θα συµβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών παραγωγής. Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να είναι: i. Η µετατροπή µιας συµβατικής παραγωγής σε παραγωγή προϊόντων ποιότητας και εφόσον ο υφιστάµενος εξοπλισµός αντενδείκνυται για την παραγωγή αυτή. ii. Η αλλαγή του τεχνικοοικονοµικού προσανατολισµού της εκµετάλλευσης είτε µε αναδιάταξη της παραγωγής, είτε µε εισαγωγή νέου κλάδου και εφόσον ο υφιστάµενος εξοπλισµός δεν εξυπηρετεί ποιοτικά και ποσοτικά τις νέες συνθήκες. Στις περιπτώσεις αυτές σαν επιλέξιµη δαπάνη θα λαµβάνεται η διαφορά της αξίας αγοράς του καινούργιου µηχανήµατος και της µη αποσβεσθείσας αξίας του παλαιού. 17

18 ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Στα πλαίσια ενός σχεδίου βελτίωσης δεν ενισχύονται γενικά τα αυτοκινούµενα γεωργικά µηχανήµατα µεταφοράς προσωπικού, ζώων, προϊόντων, µε εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, που δύνανται, να ενισχυθούν, εφόσον συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Βελτίωσης (ειδικών και στρατηγικού). Μελισσοκοµικές Εκµεταλλεύσεις Για την µετακίνηση των κυψελών, στις µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις δύναται να ενισχυθεί η αγορά φορτηγού αυτοκινήτου µικτού βάρους 4 έως και 8 τόνων. Επισηµαίνεται, ότι για την έκδοση αδείας µελισσοκοµικού αυτοκινήτου απαραίτητες προϋποθέσεις, εκτός των άλλων, είναι η ύπαρξη της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, η άσκηση µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον επί τριετία (µελισσοκοµικό βιβλιάριο) και η εκµετάλλευση να εκτρέφει τουλάχιστον 200 κυψέλες (µελισσοσµήνη) ( ΚΥΑ Α9/ΟΙΚ/16954/1248/00 (ΦΕΚ 696/Β/ ). Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για τις ανάγκες του προγράµµατος είναι η εκτροφή τουλάχιστον 100 µελισσοσµηνών κατά τον τελευταίο χρόνο πριν την απόκτηση του αυτοκινήτου. Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να υφίστανται κατά την ηµεροµηνία αγοράς του αυτοκινήτου και όχι απαραίτητα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης. Ανθοκοµικές Εκµεταλλεύσεις Στις ανθοκοµικές εκµεταλλεύσεις δύναται να ενισχυθούν η αγορά αυτοκινήτου µικτού βάρους µέχρι 4 τόνων, ανάλογα µε το είδος και την ποσότητα της παραγωγής. Γ. ΑΓΟΡΑ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις στην γεωργία, δύνανται να ενισχυθούν οι δαπάνες για την πρώτη αγορά ζώων καθώς και οι επενδύσεις που έχουν σκοπό τη βελτίωση της γενετικής ποιότητας του ζωικού κεφαλαίου µέσω της αγοράς θηλυκών ή αρσενικών ζώων βελτιωµένων φυλών, εγγεγραµµένων σε γενεαλογικά µητρώα ή ισοδύναµα βιβλία. Σαν πρώτη αγορά νοείται η πρώτη απόκτηση που προβλέπεται από Σχέδιο Βελτίωσης. Με βάση την παραπάνω διάταξη δύναται να ενισχυθεί η δαπάνη αγοράς ζωικού κεφαλαίου εφόσον αυτή δεν ενισχύθηκε κατά το παρελθόν, ενώ στην περίπτωση που υπήρξε ενίσχυση δύναται να ενισχυθεί µόνο η δαπάνη αγοράς ζώων υψηλής ποιότητας για τη βελτίωση της γενετικής ποιότητας του υφιστάµενου ζωικού κεφαλαίου. Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη για τα αιγοπρόβατα αναπαραγωγής και για τα βοοειδή αναπαραγωγής δεν µπορεί να υπερβαίνει την αντίστοιχη επιλέξιµη δαπάνη του παραρτήµατος V της Υ.Α / Για τα λοιπά ζώα η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τιµές των Περιφερειακών δεικτών. Για να ενισχυθούν οι ανωτέρω δαπάνες θα πρέπει πέραν των γενικών προϋποθέσεων να συντρέχουν και οι ακόλουθες: i. Τα υπό αγορά ζώα θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε εκείνα που παράγουν προϊόντα τα οποία βρίσκουν κανονικές διεξόδους διάθεσης στην αγορά. ii. Να εξασφαλίζονται για το σύνολο της µονάδας βοσκότοποι (εφόσον στο σχέδιο βελτίωσης δηλώνεται ότι τα ζώα είναι ποιµενικά). 18

19 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1. εν ενισχύεται η αγορά ζωικού κεφαλαίου για την αντικατάσταση ζώων τα οποία: i. Απωλέσθηκαν εξαιτίας της εκδήλωσης ζωικών ασθενειών ή φυσικών καταστροφών (κατευθυντήριες γραµµές στη γεωργία). ii. Αποµακρύνθηκαν από την εκµετάλλευση µε οποιοδήποτε τρόπο (πώληση, αντικατάσταση κ.λπ.) µε εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα των ζώων που αποµακρύνονται δεν βρίσκουν κανονικές διεξόδους διάθεσης στην αγορά ή πρόκειται για αγορά βελτιωµένων ζώων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα προϋπάρχοντα. Στην περίπτωση αυτή, σαν επιλέξιµη δαπάνη λαµβάνεται η διαφορά (συνολική) µεταξύ των αγορασθέντων και πωληθέντων. 2. εν ενισχύεται η αγορά ζώντος κεφαλαίου, πουλερικών, χοίρων, µόσχων και γενικά ζώων, που προορίζονται για σφαγή (πάχυνση). 3. εν ενισχύονται οι επενδύσεις στον τοµέα της γαλακτοπαραγωγούς βοοτροφίας που έχουν σαν συνέπεια την υπέρβαση της ποσόστωσης γάλακτος. 4. εν ενισχύεται η αγορά ζωικού κεφαλαίου από: α. Πατέρα σε τέκνο, από παππού σε εγγονό και αντίστροφα β. Από µέλος ή µέτοχο νοµικού προσώπου προς το νοµικό πρόσωπο γ. εν ενισχύεται η αγορά ζωικού κεφαλαίου για την αύξηση της δυναµικότητας υφισταµένων µονάδων και µέχρι ποσοστού που µπορεί να καλυφθεί από αναπαραγωγή. Τα ελάχιστα αυτά ποσοστά είναι: Για υφιστάµενες µονάδες «µη βελτιωµένων ζώων» ελάχιστη αύξηση 15%. Για υφιστάµενες µονάδες «βελτιωµένων ζώων» ελάχιστη αύξηση 30% Για µονάδες µελισσοκοµίας ελάχιστη αύξηση 15%. 5. Πίνακας Μετατροπής Zώων σε Ζωικές Μονάδες α. ένα βοοειδές ηλικίας άνω των δύο ετών = 1 Ζ.Μ. β. ένα βοοειδές ηλικίας 6 µηνών έως 24 µηνών = 0,60 Ζ.Μ. γ. πρόβατο ή αίγα ηλικίας άνω του έτους = 0,15 Ζ.Μ. δ. ένα ιπποειδές = 1 Ζ.Μ.. ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Στην κατηγορία αυτή των επενδύσεων υπάγονται κυρίως: 1. Μικρά αρδευτικά, όπως µικρές εξωποτάµιες λιµνοδεξαµενές, οµβροδεξαµενές, φορητές δεξαµενές κυρίως για την ύδρευση των ζώων και σε απόλυτα αιτιολογηµένες περιπτώσεις γεωτρήσεις και πηγάδια για άρδευση ή και ύδρευση των ζώων. 2. Συστήµατα άρδευσης. 3. Μικρά έργα στραγγίσεων, υποστραγγίσεων, αναβαθµίδων, ισοπεδώσεων, αντιπληµµυρικών έργων, περιφράξεων, ανάπλασης εδαφών. Οι βασικές προϋποθέσεις πέραν των γενικών για την ενίσχυση των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι: Μικρές Λιµνοδεξαµενές Η κατασκευή τους θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εκτός συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων σε ιδιόκτητη ή µισθωµένη έκταση ελάχιστης υπολειπόµενης διάρκειας 15 ετών (για τους διαδόχους της πρόωρης) ή 20 ετών για τις λοιπές περιπτώσεις. Στις επιλέξιµες δαπάνες, πλην της κατασκευής, περιλαµβάνονται, η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνική µελέτη, γεωλογική µελέτη κ.λπ. υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου Θ (τεχνική στήριξη προκαταρκτικές ενέργειες). 19

20 Οµβροδεξαµενές Η κατασκευή τους δύναται να είναι χωµάτινη µε επένδυση (πλαστικό) ή από σκυρόδεµα και µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ιδιόκτητη ή µισθωµένη έκταση ελάχιστης υπολειπόµενης διάρκειας τουλάχιστον 6 ετών (χωµάτινη) σε ιδιόκτητη ή µισθωµένη έκταση ελάχιστης διάρκειας µίσθωσης 10 ετών (σκυρόδεµα). Φορητές εξαµενές Μπορεί να ενισχυθεί η αγορά φορητών δεξαµενών για την ύδρευση των ζώων στις περιπτώσεις αδυναµίας εξεύρεσης κατάλληλου νερού από άλλες πηγές. Γεωτρήσεις - Πηγάδια ύναται να ενισχυθούν: i. η δαπάνη ανόρυξης (διάτρηση εδάφους), σωλήνωση, χαλίκωση, δοκιµαστική άντληση, συµπεριλαµβανοµένης της γεωλογικής µελέτης. ii. η δαπάνη εξέτασης καταλληλότητας του νερού iii. το ανάλογο αντλητικό συγκρότηµα µε τον οικίσκο του iv. η δαπάνη ηλεκτροδότησης εφόσον δεν ενισχύεται στα πλαίσια του αγροτικού εξηλεκτρισµού. Σηµειώνεται, ότι η δυνατότητα αυτή ισχύει και για τις λοιπές κατηγορίες επενδύσεων, για την λειτουργία των οποίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτροδότηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Αγροτικός Εξηλεκτρισµός της µε αριθ /02 Απόφασής µας. Αρδευτικά Συστήµατα ύναται να ενισχυθούν οι δαπάνες εγκατάστασης όλων των αρδευτικών συστηµάτων µε προτεραιότητα σε αυτά που συµβάλλουν: i. στην οικονοµία νερού κυρίως σε περιοχές εξάντλησης και ii. στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση κυρίως σε επικλινείς εκτάσεις. ύναται, επίσης να ενισχυθούν δαπάνες αντικατάστασης συµβατικών συστηµάτων µε άλλα τα οποία θα αποσκοπούν στην οικονοµία νερού και την προστασία των εδαφών από την διάβρωση. Οι δαπάνες που µπορούν να ενισχυθούν αφορούν: i. τις δαπάνες αγοράς εγκατάστασης του συστήµατος εντός της εκµετάλλευσης και ii. τις δαπάνες αγοράς - εγκατάστασης για την µεταφορά του νερού από την πηγή άρδευσης ή από αγροτεµάχιο σε άλλο και µέχρι συνολικό µήκος 500µ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην Θεσσαλία η στάγδην άρδευση επιβάλλεται στα ελαφρά εδάφη σύµφωνα µε το Πρόγραµµα ράσης της οδηγίας για τα νιτρικά. 20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α)

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) 5.3.1.2.1. Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (β) (i) και 26 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 17 και σηµείο 5.3.1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη;

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; 1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; Σύμφωνα με την Υ.Α. 1577/22-7-2010, Άρθρο 2, παράγραφος 7, το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (3 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου Νέστου, Πολυδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Tο Μέτρο 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα