Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΠΕ-Π ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών Ταχ. Κωδ.: (ΑΘΗΝΑ) Πληροφορίες: Τηλ: έως 64 Fax: ΘΕΜΑ: Λεπτοµέρειες Εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις (ΚΥΑ 637/05 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.. 131/1974 «περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α 320), που τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α 199), µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α 138), µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναµόρφωση της άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α 113) και τις διατάξεις του ν (ΦΕΚ 223/Α/01) «περί εθνικού συστήµατος προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργού Γεωργίας». β. Τον ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α 81) όπως τροποποιούµενος ισχύει κάθε φορά. γ. Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν. 1721/1987 «για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε µε το

2 άρθρο 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38). δ. Του ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251/Α) «περί διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις». ε. Του ν. 1577/85 µε θέµα «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στ. Του Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συµβουλίου (L 160) για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών. ζ. Του Καν.(ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου (L 161) «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία» η. Του Καν. (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής (L 153) για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. 1257/99 του Συµβουλίου για την στήριξη της αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ. θ. Του Καν. (ΕΚ) 2603/1999 της Επιτροπής (L 316) για τη θέσπιση µεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. 1257/1999 του Συµβουλίου. ι. Του Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής (L 130) για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. ια. Του Καν. (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής (L 193) για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. ιβ. Των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της Γεωργίας (2000/C 28/02) ιγ. Του Καν. (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής (L 63) για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων ιδ. Του Καν. (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής (L 64) για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ιαρθρωτικών Ταµείων ιε. Του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) «περί βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής», όπως ισχύει ιστ. Του Καν. (ΕΚ) 1804/99 (L 222) «Για συµπλήρωση για τα κτηνοτροφικά προϊόντα του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» ιζ. Του Καν. (ΕΟΚ) 2081/92 (L 208) «για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και της ονοµασίας προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων». ιη. Του Καν. (ΕΟΚ) 2082/92 (L 208) για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων ιθ. Των Καν. (ΕΟΚ) 1906/90 και 1907/90 του Συµβουλίου (L 173) σχετικών µε τις προδιαγραφές των ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών (πουλερικά αυγά). κ. Της ΚΥΑ Υ.Ι. Β/2000 (ΦΕΚ 343/Β) των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων «περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». κα. Της ΚΥΑ 69269/5387/90 «Περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και λοιπές διατάξεις». 2

3 κβ. Της ΚΥΑ (609/05) /2342/ «Καθεστώς ενισχύσεων του Άξονα 3 του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ σε ότι αφορά τη βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού». κγ. Της ΚΥΑ (505/02) /8404/ «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου». Κδ. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1782/03 του Συµβουλίου «για την θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» 2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου » (ΕΠΑΑ-ΑΥ ), όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. 3. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.) όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας που αφορά την αγροτική ανάπτυξη και συγκεκριµένα τις επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και τις δράσεις προώθησης της πολυαπασχόλησης. 4. Το Π.. 344/ (ΦΕΚ 297/Α) «περί άσκησης του επαγγέλµατος γεωτεχνικού». 5. Την ΚΥΑ /01 (ΦΕΚ 1363/Β), όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ /02 (ΦΕΚ 233/Β) και συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ /03 (ΦΕΚ 592/Β) για την σύσταση ιοικητικού τοµέα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του Γ ΚΠΣ και θέση Ειδικού Γραµµατέα. 6. Το γεγονός ότι για την αποτελεσµατική εφαρµογή των καθεστώτων ενίσχυσης της ΚΥΑ 637/05 απαιτούνται λεπτοµέρειες εφαρµογής. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Για την αποτελεσµατική εφαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις (ΚΥΑ 637/05 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ) ορίζουµε τα ακόλουθα: ΆΡΘΡΟ 1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 1. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 5 (Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας Φυσικών Προσώπων) ορίζονται συµπληρωµατικά τα ακόλουθα: 1α. Ηλικία Η ηλικία υπολογίζεται σαν η διαφορά µεταξύ της ηµεροµηνίας γέννησης και της ηµεροµηνίας έκδοσης της οριστικής απόφασης έγκρισης. 1β. Γεωργός i. Η σύγκριση των εισοδηµάτων (γεωργικών εξωγεωργικών) γίνεται από τον µέσο όρο των εισοδηµάτων των διαθέσιµων στοιχείων των τριών τελευταίων ετών, που υποβάλλεται Φορολογική ήλωση (λαµβάνεται το δηλωθέν εισόδηµα κατά πηγή όπως εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείο Ανάλυση εισοδηµάτων. Στο γεωργικό εισόδηµα αθροίζονται και τα ποσά που εµφανίζονται στους κωδικούς 339 ή και 340 του εντύπου Ε1). Στην σύγκριση γεωργικών εξωγεωργικών εισοδηµάτων δεν λαµβάνονται υπόψη τα επιδόµατα πολυτέκνων και τρίτου παιδιού. 3

4 ii. Ο υπολογισµός των ηµεροµισθίων, όπου απαιτείται, γίνεται από τον µέσο όρο των διαθέσιµων στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. ΥΠΟΜΝΗΣΗ: i. Οι Νέοι Γεωργοί, κατά την έννοια του Μέτρου 3.1 του Ε.Π. που έχουν εγκατασταθεί στη γεωργική τους εκµετάλλευση µετά την 7 η Μαΐου 2001 και δεν έχουν συµπληρώσει πενταετία από την α εγκατάστασή τους θεωρούνται γεωργοί και κατά συνέπεια δεν εξετάζονται γι αυτούς τα εισοδήµατα και η απασχόληση. ii. Για τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ και προκειµένου να κριθούν γεωργοί, εξετάζονται µόνο τα εισοδήµατα. iii. Για τους αγρεργάτες, δασεργάτες, αλλιεργάτες, µικροεπαγγελµατίες µόνιµους κατοίκους ηµοτικών ή Κοινοτικών διαµερισµάτων πληθυσµού µέχρι 2000 κατοίκων ή ορεινών οικισµών κατά την έννοια της οδηγίας 85/148 ΕΟΚ όπως ισχύει, πληθυσµού µέχρι 2000 κατοίκων ή µικρών νησιών πληθυσµού µέχρι 3100 κατοίκων (τελευταία επίσηµη απογραφή), εξετάζονται µόνο τα εισοδήµατα και όχι η απασχόληση. iv. Σε κάθε άλλη περίπτωση εξετάζονται εισοδήµατα και απασχόληση. 1γ. Αρχηγός Σε κάθε εκµετάλλευση αναγνωρίζεται ένας αρχηγός. Η έννοια του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης ορίζεται στην παράγραφο 4 του παραρτήµατος I της ΚΥΑ. Συµπληρωµατικά ορίζονται τα ακόλουθα: i. Η αρχηγία δύναται να µεταβιβαστεί µε συµβολαιογραφική πράξη σε κάθε τρίτο που πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτησή της. Στην περίπτωση των συζύγων κατά την µεταβίβαση της αρχηγίας στον άλλο σύζυγο δεν είναι απαραίτητη η µεταβίβαση και της νόµιµης κατοχής της εκµετάλλευσης, δεδοµένου, ότι για το πρόγραµµα αυτή (νόµιµη κατοχή) υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων. ii. iii. Η ύπαρξη σε µια οικογενειακή εκµετάλλευση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων οικονοµικών ενισχύσεων στα πλαίσια των ΚΟΑ δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης, εφόσον πριν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ορισθεί ένας αρχηγός. Σηµειώνεται, ότι οι λόγοι που προσδιορίζουν την αρχηγία εξετάζονται µόνο στην περίπτωση αµφιβολιών, καταγγελίας ή προγραµµατισµένων ελέγχων για τη τήρηση των µακροχρόνιων δεσµεύσεων. 1δ. Επαγγελµατική Ικανότητα Η έννοια της επαγγελµατικής ικανότητας ορίζεται στην παράγραφο 10 του παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 637/05 και θα πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας. 4

5 ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Στις περιπτώσεις που πρέπει να αποδειχθεί συγκεκριµένη διάρκεια απασχόλησης του ενδιαφερόµενου σε γεωργική εκµετάλλευση, εννοείται η απασχόληση στην δική του γεωργική εκµετάλλευση. Το διάστηµα αυτό συµπεραίνεται από την συνεκτίµηση των στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας (χρόνος εγκατάστασης, ενισχύσεις, φορολογική δήλωση κ.λπ.) και θα τεκµηριώνεται στις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας του Σχεδίου Βελτίωσης. 2. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 7 (Μορφές Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων) ορίζονται συµπληρωµατικά τα ακόλουθα: 2α. Έννοια της Γεωργικής Εκµετάλλευσης. Η έννοια της γεωργικής εκµετάλλευσης ορίζεται στο παράρτηµα I (παρ. 2) της ΚΥΑ. Η έννοια αυτή ισχύει τόσο για τις εκµεταλλεύσεις φυσικών προσώπων, όσο και για αυτές των νοµικών προσώπων. εν µπορούν να θεωρηθούν γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι ακόλουθες κατηγορίες: i. Αγροτουριστικές, Αγροτοβιοτεχνικές, ασικές, παραδοσιακής βιοτεχνίας, Αλιείας (συλλεκτικές, υδατοκαλλιέργειας) και προστασίας αγροτικού χώρου. Οι εν λόγω εκµεταλλεύσεις θεωρούνται αγροτικές (ν. 2520/97), τα εισοδήµατα αγροτικά (όχι γεωργικά), ενώ η απασχόληση θεωρείται ότι προσφέρεται εντός της εκµετάλλευσης, δηλαδή για το πρόγραµµα δεν θεωρείται εξωγεωργική. ii. iii. Τα εκτροφεία αλόγων ιππασίας και ιπποδροµιών και η έκταση που χρησιµοποιείται για την άσκησή τους, εφόσον παράλληλα δεν αναπτύσσεται και η δραστηριότητα της αναπαραγωγής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εισοδήµατα και απασχόληση θεωρούνται γεωργικά. Τα κυνοκοµεία. Η απασχόληση και τα εισοδήµατα θεωρούνται εξωγεωργικά. 2β. Νόµιµη Κατοχή της Γεωργικής Εκµετάλλευσης. Συµπληρωµατικά προς την παράγραφο 8 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ αναφέρεται ότι: i. Για τους κοινοτικούς/ δηµοτικούς βοσκότοπους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νόµιµη είσοδος του κτηνοτρόφου στον βοσκότοπο η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του ήµου. Η βεβαίωση αυτή προσκοµίζεται µε κάθε αίτηση πληρωµής. ii. εν µπορούν να αποτελέσουν τµήµατα της γεωργικής εκµ/σης, εκτάσεις που εµφανίζονται µετά την απόσυρση των υδάτων λιµνών, ποταµών κ.λπ. 2γ. Οικογενειακή εκµετάλλευση. Στα πλαίσια της οικογένειας λαµβάνεται υπόψη µία γεωργική εκµετάλλευση, υπό ενιαία ιοίκηση και ιαχείριση (αρχηγία), ενώ οι τίτλοι ιδιοκτησίας λαµβάνονται υπόψη στο όνοµα του/ της αρχηγού ανεξάρτητα πραγµατικού γεγονότος. 5

6 3. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 8 (Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας των Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων) ορίζονται συµπληρωµατικά τα ακόλουθα: 3α. Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας Για τις ανάγκες και µόνον για τις ανάγκες του προγράµµατος, η νόµιµη κατοχή τεκµηριώνεται µε το «Απογραφικό ελτίο Υφιστάµενης Κατάστασης Γεωργικής Εκµετάλλευσης για την Υποβολή Σχεδίου Βελτίωσης» Γενική Επισήµανση: Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις, στις οποίες δεν τεκµηριώνεται µέσα από το Σ.Β ότι στην υφιστάµενη κατάσταση κατέχουν ένα από τα επίπεδα οικονοµικής βιωσιµότητας του άρθρου 8 και ότι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, δεν ενισχύονται. εν ενισχύονται επίσης, σχέδια βελτίωσης για τα οποία, δεν έχουν προσκοµισθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τις προϋποθέσεις και την επίτευξη των στόχων (υπολογιστικοί πίνακες/τεχνικοοικονοµική µελέτη) ή οι παράµετροι (δείκτες κ.λπ.) που χρησιµοποιούν δεν είναι πραγµατικοί. Σηµειώνεται ότι οι Νέοι Γεωργοί, κατά την έννοια του Μέτρου 3.1 του Ε.Π., που έχουν εγκατασταθεί στη γεωργική τους εκµετάλλευση µετά την 7 η Μαΐου 2001 και δεν έχουν συµπληρώσει πενταετία από την α εγκατάστασή τους, µπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς έστω και αν στην υφιστάµενη κατάσταση η εκµετάλλευσή τους είναι «µικρή», Υποχρεούνται όµως στην µελλοντική κατάσταση να επιτυγχάνουν τουλάχιστον το επίπεδο για το οποίο έχουν δεσµευθεί µέσα από το σχέδιο δράσης τους. 3β. Ευρύτερη Περιοχή Η περιοχή αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια του νοµού µόνιµης κατοικίας και των όµορών του. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να υφίσταται για το σύνολο των αγροτεµαχίων και πιστοποιείται από την διασταύρωση των στοιχείων της µόνιµης κατοικίας και της θέσης των αγροτεµαχίων, όπως δηλώνονται στο σχέδιο βελτίωσης. Αγροτεµάχια που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση δεν λαµβάνονται υπόψη. 3γ. Ελάχιστα Κριτήρια Περιβάλλοντος. Για την Ζωική Παραγωγή τα ελάχιστα κριτήρια ως προς το Περιβάλλον είναι εκείνα που ορίζονται στην µε αριθµό πρωτοκόλλου 1378/ Απόφασή µας. Για την Φυτική Παραγωγή τα ελάχιστα κριτήρια ως προς το Περιβάλλον είναι η τήρηση των ΚΟΓΠ κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της ατοµικής απόφασης ένταξης στο µέτρο. 3δ. Ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων. Τα δικαιολογητικά υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας µε τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσεων ως προς την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, ορίζονται στην παράγραφο 13 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 637/05, όπως αυτό τροποποιείται µε το άρθρο 2 της παρούσας. Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι δεν ενισχύονται οι δαπάνες για την επίτευξη των ελαχίστων προϋποθέσεων. Παρόλα αυτά σε περιπτώσεις ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων οι 6

7 οποίες µετά την αποπεράτωσή τους θα πληρούν προδιαγραφές αυστηρότερες των ελαχίστων, επιλέξιµο θεωρείται το σύνολο του ποσού της ανέγερσης ή εκσυγχρονισµού. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1 Οι Νέοι Γεωργοί, κατά την έννοια του Μέτρου 3.1 του Ε.Π. που έχουν εγκατασταθεί στη γεωργική τους εκµετάλλευση µετά την 7η Μαΐου 2001 και δεν έχουν συµπληρώσει πενταετία από την α εγκατάστασή τους, θα πρέπει: ι) Στην περίπτωση που δεν επενδύουν σε σταβλικές εγκαταστάσεις, υποχρεωτικά να προβλέπουν στο Σχέδιο Βελτίωσης εκτός των άλλων και την προσαρµογή της εκµετάλλευσής τους στις ελάχιστες προϋποθέσεις περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποπληρωµής του σχεδίου τους. Οι προϋποθέσεις αυτές αναλύονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της Υ.Α / ιι) Στην περίπτωση που επενδύουν σε σταβλικές εγκαταστάσεις θα πρέπει οι επενδύσεις αυτές να οδηγούν στην κατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων που θα πληρούν νεοεισερχόµενες προδιαγραφές ή προδιαγραφές αυστηρότερες των ελαχίστων. Οι προϋποθέσεις αυτές αναλύονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της Υ.Α / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2 Οι όροι «διαφορετικά των ελαχίστων» ή «αυστηρότερα των ελαχίστων» ή «νεοεισαχθέντα πρότυπα» είναι ισοδύναµοι µεταξύ τους, ως στόχοι µελλοντικής κατάστασης για την τεκµηρίωση των επενδύσεων, και είναι ανάλογοι του όρου «πέραν των ελαχίστων» που χρησιµοποιήθηκε στην 532/03 και 451/01. 3ε. Επίπεδα οικονοµικής βιωσιµότητας Τα επίπεδα οικονοµικής βιωσιµότητας (αφορούν µόνο γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών προσώπων), αναλύονται στο παράρτηµα I (παρ 21). Ωστόσο, για διευκόλυνση γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση στον πίνακα που ακολουθεί. Παράµετροι που το χαρακτηρίζουν Επίπεδο Οικονοµικής Βιωσιµότητας Χρησιµοποιούµενες ΜΑΕ Οικογενειακής Εργασίας ΟΓΕ ανά ΜΑΕ Οικογενειακής Εργασίας Συµµετοχή των Άµεσων Ενισχύσεων και Εξισωτικής στο ΟΓΕ Βιώσιµη Ανταγωνιστική 1 και άνω και άνω Μέχρι 20% Βιώσιµη µη Ανταγωνιστική 1 και άνω και άνω Μεγαλύτερο του 20% Εν υνάµει Βιώσιµη 1 και άνω Ανεξάρτητη 0,5-0, και άνω Ανεξάρτητη Φθίνουσα µε Ενδείξεις Οικονοµικής Βιωσιµότητας 0,5-0, Ανεξάρτητη 1 και άνω Ανεξάρτητη 0,1-0, και άνω Ανεξάρτητη Μικρή εν περιλαµβάνονται σε καµία των ανωτέρω περιπτώσεων Ανεξάρτητη Μη Βιώσιµη Ανεξάρτητα Ανεξάρτητα Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος- εν µπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 7

8 3στ. Ιδία συµµετοχή i. Σχετικά µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 9.3 του παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ, διευκρινίζεται ότι η αντικειµενική αξία που ούτως ή άλλως αναγράφεται στα συµβόλαια ιδιοκτησίας αγροτεµαχίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απόδειξη της ιδίας συµµετοχής (10% του συνολικού κόστους του σχεδίου). Έντυπο προσδιορισµού αντικειµενικής αξίας θα προσκοµίζεται µόνο στην περίπτωση που στο συµβόλαιο ιδιοκτησίας του αγροτεµαχίου δεν αναγράφεται η αντικειµενική του αξία ή στην περίπτωση που η αντικειµενική αξία που αναγράφεται, αθροιζόµενη µε το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασµού που τυχόν προσκοµίζεται, δεν καλύπτει το 10% του συνολικού κόστους του σχεδίου. ii. Για τα νοµικά πρόσωπα απαιτείται η απόδειξη της ιδίας συµµετοχής (10% του συνολικού κόστους του σχεδίου). Η απόδειξη της ιδίας συµµετοχής των νοµικών προσώπων τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 9 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 637/05 ή και συνδυασµού τους. iii. Για τα νοµικά πρόσωπα που βρίσκονται υπό σύσταση, προκειµένου να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας ως εκµεταλλεύσεις συνεργασίας, η απόδειξη της ιδίας συµµετοχής βαραίνει τα φυσικά πρόσωπα, µέλη ή εταίρους του υπό σύσταση νοµικού προσώπου. 3ζ. Εκµεταλλεύσεις Συνεργασίας Για την εφαρµογή της παραγράφου (γ) του άρθρου 7 της ΚΥΑ 637/05, διευκρινίζεται ότι οι συγχωνευόµενες εκµεταλλεύσεις συγχωνεύονται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Στην µελλοντική κατάσταση οι εκµεταλλεύσεις συνεργασίας φυσικών προσώπων θα πρέπει να διατηρούν αθροιστικά τουλάχιστον τις ΜΑΕ του µέρους των αρχικών εκµεταλλεύσεων που συγχωνεύονται και ταυτόχρονα να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσµα. Το ανωτέρω ορίζεται ως στρατηγικός στόχος για τις εκµεταλλεύσεις συνεργασίας σε επίπεδο εκµετάλλευσης. Παράδειγµα: Εκµετάλλευση 1 Εκµετάλλευση 2 Νοµικό Πρόσωπο ΜΑΕ Υφιστάµενης Ποσοστό συγχώνευσης 60% 100% ΜΑΕ Μελλοντικής 3 3x0,6 =1,2 0 Τουλάχιστον 1,8+2=3,8 Νέοι Γεωργοί κατά την έννοια του µέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ µπορούν να λαµβάνουν µέρος σε εκµετάλλευση συνεργασίας υπό τους ακόλουθους όρους: Τηρούνται οι δεσµεύσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 της ΚΥΑ 609/05 που αφορούν στο πρόσωπο του Νέου Γεωργού και στην εκµετάλλευσή του στο σύνολό τους. Η επίτευξη των ποιοτικών στόχων καθώς και των ελάχιστων προϋποθέσεων σε ότι αφορά το περιβάλλον καθώς και την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, όπως ισχύουν κάθε φορά, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από την εκµετάλλευση συνεργασίας εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται στην απόφαση ένταξης ενός εκάστου εταίρου Νέου Γεωργού. Η επίτευξη του επιπέδου βιωσιµότητας και των ποιοτικών στόχων του σχεδίου δράσης βάσει του οποίου οι Νέοι Γεωργοί δεσµεύθηκαν, αξιολογήθηκαν και ενισχύθηκαν θα πρέπει να αποδεικνύεται αναλογικά (µε βάση το ποσοστό συµµετοχής τους στo Νοµικό Πρόσωπο), επίσης εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος. 8

9 4. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 9 (Υποχρεώσεις ικαιούχων) ορίζονται τα ακόλουθα: Έναρξη της 5ετίας για την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του Σχεδίου Βελτίωσης. Όλες οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις ανεξαρτήτως κατεύθυνσης παραγωγής, επενδύσεων και προσώπου θα πρέπει να τηρούν τους ΚΟΓΠ, όπως ισχύουν κάθε φορά. Προκειµένου να ενισχυθεί µια εκµετάλλευση πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί τους ΚΟΓΠ κατά την ηµεροµηνία οριστικής ένταξης και εφεξής. Στις περιπτώσεις για τις οποίες είναι υποχρεωτική µέθοδος άρδευσης η στάγδην, αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στο σχέδιο βελτίωσης π.χ. ελαφρά εδάφη Θεσσαλίας, όπως ορίζεται στο Σχέδιο ράσης της οδηγίας για τα νιτρικά. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η τήρηση των ΚΟΓΠ είναι υποχρέωση των δικαιούχων. Τυχόν πρόσθετες δαπάνες ή απώλεια εισοδήµατος που συνεπάγεται η τήρησή τους δεν ενισχύεται. 6. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 10 ορίζονται τα ακόλουθα: ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. Ειδικός Στόχος 1: Μείωση του Κόστους Παραγωγής Στα πλαίσια του ειδικού αυτού στόχου θα πρέπει να καταδεικνύεται µέσα από τους ειδικούς υπολογισµούς του σχεδίου βελτίωσης / τεχνικοοικονοµικής µελέτης ότι οι επενδύσεις συµβάλλουν στην µείωση του κόστους παραγωγής της εκµετάλλευσης. Η κατάδειξη της µείωσης του κόστους από την υλοποίηση µιας επένδυσης γίνεται από τη σύγκριση του κόστους πριν και µετά την επένδυση π.χ. πριν από την αγορά ενός ελκυστήρα και των παρελκοµένων του, το κόστος για την πραγµατοποίηση του συνόλου των καλλιεργητικών παρεµβάσεων είναι Α. Με την αγορά του γεωργικού ελκυστήρα και για την εκτέλεση των ίδιων παρεµβάσεων, το κόστος είναι Β. Η διαφορά του κόστους (Α-Β) δίδει τη µείωση ή την αύξηση του κόστους. Ειδικός Στόχος 2: Αύξηση ή Βελτίωση ή Αναδιάταξη της Παραγωγής Στα πλαίσια του στόχου αυτού θα πρέπει οι επενδύσεις να συµβάλλουν στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της εκµετάλλευσης µέσω της αύξησης ή της βελτίωσης ή αναδιάταξης της παραγωγής σε προϊόντα που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά. Α. Η αύξηση της παραγωγής µπορεί να γίνει είτε µε τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, είτε µε την επέκταση υφιστάµενων κλάδων, είτε µε την εισαγωγή νέου κλάδου. Β. Η βελτίωση των συνθηκών παραγωγής µπορεί να γίνει µε τη χρήση µεθόδων (τεχνικές) και µέσων παραγωγής που συµβάλλουν στην αναβάθµιση της παραγωγικής διαδικασίας και της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων π.χ. i. Γεωργικά κτίσµατα, γεωργικά µηχανήµατα και γενικά εξοπλισµός που είναι απαραίτητος για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης τα οποία όµως βελτιώνουν την παραγωγική διαδικασία. 9

10 ii. iii. Μέσα και εξοπλισµός τα οποία συµβάλλουν στην αναβάθµιση της παραγωγής όπως αµελκτήρια, παγολεκάνες, κάλυψη επιτραπέζιων σταφυλιών κ.λπ. Έργα εγγειοβελτίωσης, ανάπλασης εδαφών κ.ο.κ. Γ. Με τον όρο αναδιάταξη της παραγωγής νοείται η αντικατάσταση ενός υφιστάµενου κλάδου µε άλλο, τα προϊόντα του οποίου µπορούν να διατεθούν ευχερέστερα στην αγορά σύµφωνα µε τις ισχύουσες αποφάσεις προωθούµενων ειδών. Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της Ποιότητας των Παραγοµένων Προϊόντων Στα πλαίσια του στόχου αυτού οι επενδύσεις θα πρέπει να συµβάλλουν στην βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της εκµετάλλευσης µέσω της βελτίωσης της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων. Με τον όρο προϊόντα ποιότητας νοούνται τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής, τα προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π), τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και γενικά προϊόντα τα οποία πιστοποιούνται από έναν αναγνωρισµένο Οργανισµό µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (π.χ. ISO, AGRO, Ολοκληρωµένης ιαχείρισης κ.λπ.). ιευκρινίζεται ότι επενδύσεις που εξυπηρετούν τα προϊόντα που παράγονται µε αυτές τις διαδικασίες θεωρείται ότι επιτυγχάνουν τον συγκεκριµένο στρατηγικό στόχο (π.χ. αποθήκη φύλαξης παραγόµενων προϊόντων ποιότητας). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την παραγωγή προϊόντων ποιότητας προσκοµίζονται κατά την υποβολή φακέλου πληρωµής καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτά ζητηθούν. Ειδικός Στόχος 4: ιαφύλαξη και Βελτίωση του Φυσικού Περιβάλλοντος, των Συνθηκών Υγιεινής και του Επιπέδου Καλής ιαβίωσης των Ζώων Στα πλαίσια του στόχου αυτού οι επενδύσεις θα πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη προτύπων διαφορετικών από τα ελάχιστα, όπως αυτά (ελάχιστα) ορίζονται στις παραγράφους 3γ και 3δ του παρόντος άρθρου, χωρίς να συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής προϊόντων που δεν βρίσκουν κανονικές διεξόδους στην αγορά. Ειδικός Στόχος 5: ιαφοροποίηση της Παραγωγής Στα πλαίσια του στόχου αυτού οι επενδύσεις θα πρέπει να συµβάλλουν στην βελτίωση της κατάστασης της εκµετάλλευσης µέσω της δηµιουργίας µικρών βιώσιµων µεταποιητικών µονάδων. Με τον όρο βιώσιµη µεταποιητική µονάδα νοείται εκείνη, η οποία προσδίδει αξία στη εκµετάλλευση, δηλαδή η διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων είναι θετική (προστιθέµενη αξία). Η δυναµικότητα παραγωγής της µεταποιητικής µονάδας θα είναι ανάλογη της δυναµικότητας της πρωτογενούς παραγωγής της εκµετάλλευσης (µε αποδεκτές υπερβάσεις µέχρι 30%). ιευκρινίζεται ότι επενδύσεις που εξυπηρετούν τα προϊόντα που παράγονται στην µεταποιητική µονάδα θεωρείται ότι επιτυγχάνουν τον συγκεκριµένο στρατηγικό στόχο (π.χ. αποθήκη φύλαξης παραγόµενων προϊόντων). ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επενδύσεις για τις οποίες δεν καταδεικνύεται µέσα από το Σχέδιο Βελτίωσης, ότι επιτυγχάνουν έναν τουλάχιστον από τους ανωτέρω ειδικούς στόχους και παράλληλα µέσω αυτών δεν επιτυγχάνουν την επίτευξη ενός από τους στρατηγικούς στόχους, όπως κατά περίπτωση προσώπου ορίζονται στο άρθρο 10, δεν ενισχύονται. 7. Για την Εφαρµογή του Άρθρου 11 (Κανονικές ιέξοδοι στην Αγορά Συµβατότητα µε ΚΟΑ) διευκρινίζονται τα ακόλουθα. Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ εν υφίσταται κανένας περιορισµός για τις επενδύσεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ εφόσον από την εκτέλεσή τους (µελλοντική κατάσταση) δεν προκύψει αύξηση της παραγωγής. ηλαδή, 10

11 µπορούν να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις σε όλα τα προϊόντα, ανεξάρτητα αν είναι προωθούµενα ή όχι, εφόσον οι επενδύσεις θα αποσκοπούν στη µείωση του κόστους παραγωγής, στην βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, στην προώθηση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στην εκµετάλλευση ή στην διαφύλαξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (περιλαµβανοµένων και δράσεων για την οικονοµία ύδατος), των συνθηκών υγιεινής και του επιπέδου καλής διαβίωσης των ζώων µε τη προσαρµογή της εκµετάλλευσης σε πρότυπα που θεσπίστηκαν πρόσφατα και είναι διαφορετικά των ελαχίστων, υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει αύξηση της παραγωγής. Στην περίπτωση που θα υπάρξει αναδιάταξη ή αύξηση της παραγωγής π.χ. ίδρυση νέας µονάδας ή εισαγωγή στην εκµετάλλευση νέου κλάδου ή επέκταση υφισταµένου κ.λπ. για να εγκριθούν οι επενδύσεις θα πρέπει για το προϊόν ή τα προϊόντα, στο σύνολο της παραγωγής, να υπάρχουν κανονικές διέξοδοι στην αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ και εξατοµικεύεται στις αποφάσεις µας µε αριθµούς: / ( ενδροκηπευτική) / (Ζωική Παραγωγή) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Για την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, δεν απαιτείται η συµµόρφωση µε την παράγραφο 3γ του άρθρου 11 της ΚΥΑ 637/05 η οποία αφορά περιορισµούς στην καπνοκαλλιέργεια κατά την µελλοντική κατάσταση της εκµετάλλευσης. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ύστερα από την διεξαγωγή µελετών στον τοµέα κρέατος αυγών έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει κανονική διέξοδος στην αγορά πλην κάποιων περιπτώσεων. Λεπτοµέρειες επιλεξιµότητας επενδύσεων στην περίπτωση αύξησης της παραγωγής κρέατος αυγών παρατίθενται στην απόφαση / Για την Εφαρµογή του Άρθρου 12 (Επιλέξιµες δαπάνες) ορίζονται συµπληρωµατικά τα ακόλουθα: Οι επενδύσεις που µπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια ενός σχεδίου βελτίωσης για την βελτίωση της κατάστασης της εκµετάλλευσης (ειδικός στόχος-στρατηγικός στόχος) οµαδοποιούνται ως ακολούθως: Α. Γεωργικά κτίσµατα Β. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός Γ. Αγορά ζωικού κεφαλαίου. Έγγειες βελτιώσεις Ε. Πολυετείς Φυτείες ΣΤ. Εγκαταστάσεις Μεταποίησης, Τυποποίησης, Εµπορίας. Ζ. Περιβαλλοντικές Επενδύσεις & Η. Βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Καλής ιαβίωσης των Ζώων Θ. Τεχνική Στήριξη Ι. Λοιπές Επενδύσεις ιευκρινίζεται ότι η οικονοµικότητα των επενδύσεων επιτυγχάνεται µε την επίτευξη των ειδικών και στρατηγικών στόχων. Κατά συνέπεια ξεχωριστή µελέτη οικονοµικότητας για κάθε επένδυση απαιτείται µόνο στην περίπτωση που µέσω αυτής επιτυγχάνεται ο πρώτος ειδικός στόχος (µείωση κόστους παραγωγής). Ενδεικτικά απαιτείται µελέτη οικονοµικότητας για µια αποθήκη που συνδέεται µε τον πρώτο ειδικό στόχο και δεν απαιτείται αν µια αποθήκη συνδέεται, π.χ., µε τον τρίτο ειδικό στόχο. Στη συνέχεια γίνεται εξειδίκευση κατά κατηγορία και δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες για ενιαία και αποτελεσµατική εφαρµογή. 11

12 ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Σε όλες τις κατηγορίες των επενδύσεων οι δαπάνες για αµειβόµενη εργασία που προσφέρεται από τρίτους για την εγκατάσταση της επένδυσης είναι επιλέξιµη για ενίσχυση. Στις εν λόγω δαπάνες περιλαµβάνονται η αµοιβή και οι κάθε φύσεως επιβαρύνσεις υπό τον όρο ότι αυτές θα αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά (στάδιο πληρωµής). ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι δαπάνες για µη αµειβόµενη εργασία (αυτο-απασχόληση) µπορούν να ενισχυθούν εφόσον: i. Αιτιολογούνται από την φύση της εργασίας, όπως π.χ. ανόρυξη λάκκων για την φύτευση δενδρυλλίων. ii. Η συγκεκριµένη εργασία δεν εµφανίζεται σε καµία περίπτωση σαν αµοιβή εργασίας από τρίτους και πραγµατοποιείται µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της οριστικής έγκρισης. iii. Για την συγκεκριµένη εργασία έχουν προσδιοριστεί, στα πλαίσια των δεικτών της Περιφέρειας ή µε απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, τα ηµεροµίσθια ή ωροµίσθια εργασίας, που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης εργασίας και η αµοιβή ανά ηµεροµίσθιο ή ωροµίσθιο. Α. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ Στην κατηγορία αυτή υπάγονται σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, θερµοκήπια και κάθε άλλη κτιριακή υποδοµή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης ενώ δεν περιλαµβάνονται βοηθητικά κτίρια, όπως γραφεία και οικίσκοι προσωπικού. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ: εν γίνονται αποδεκτά συµβόλαια των οποίων η υπολειπόµενη διάρκεια µίσθωσης είναι µικρότερη των έξι ετών από την ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων. Για την πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα προκηρυχθεί στα πλαίσια της παρούσας δεν θα γίνονται αποδεκτά µισθωτήρια συµβόλαια των οποίων η µίσθωση θα λήγει πριν τον Νοέµβριο του Στην περίπτωση που οποιαδήποτε πάγια κατασκευή προβλέπεται από το σχέδιο βελτίωσης ότι θα κατασκευαστεί σε µισθωµένη έκταση, θα πρέπει να τηρούνται οι κατά περίπτωση ελάχιστες διάρκειες µισθώσεων. Επειδή πολλές φορές τα µισθωτήρια συµβόλαια έχουν συναφθεί πριν από την υποβολή του σχεδίου βελτίωσης, θα πρέπει η υπολειπόµενη διάρκεια της µίσθωσης από την ηµεροµηνία υποβολής του σχεδίου να είναι µεγαλύτερη από το 90% της συνολικής διάρκειας της µίσθωσης. Ο αριθµός των ετών που προκύπτει στρογγυλοποιείται προς τον αµέσως µικρότερο ακέραιο. Έτσι οι υπολειπόµενες διάρκειες των συµβολαίων µίσθωσης (από την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας) θα πρέπει να είναι 18 έτη για συµβόλαια διάρκειας 20 ετών, 13 έτη για συµβόλαια διάρκειας 15 ετών και 9 έτη για συµβόλαια διάρκειας 10 ετών. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι ανωτέρω υπολειπόµενες ελάχιστες διάρκειες, ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε παράταση της µίσθωσης των συµβολαίων του πριν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ή να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι θα ανανεώσει την διάρκεια των µισθώσεων του µέχρι την υποβολή φακέλου πληρωµής. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρει και τους αριθµούς των συµβολαίων των οποίων τη διάρκεια θα ανανεώσει. Παράδειγµα: Ανέγερση στάβλου σε µισθωµένο αγροτεµάχιο από γεωργό που δεν έχει οριστεί διάδοχος πρόωρης συνταξιοδότησης. ιάρκεια µίσθωσης συµβολαίου που απαιτείται: 20 χρόνια 12

13 Υπόθεση εν υπάρχει συµβόλαιο µίσθωσης Υπάρχει συµβόλαιο µίσθωσης διάρκειας µικρότερης των 20 ετών Υπάρχει µεταγραµµένο συµβόλαιο µίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον 20 ετών Ενέργεια Θα πρέπει να συναφθεί συµβόλαιο µίσθωσης, εικοσαετούς διάρκειας το οποίο, αφού µεταγραφεί, να υποβληθεί µε τον φάκελο υποψηφιότητας Θα πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του συµβολαίου µίσθωσης προκειµένου η υπολειπόµενη διάρκεια του κατά την ηµεροµηνία υποβολής να είναι µεγαλύτερο από τα 18 έτη. Το νέο συµβόλαιο θα πρέπει να µεταγραφεί και µετά να υποβληθεί µε τον φάκελο υποψηφιότητας Αν η υπολειπόµενη διάρκεια του συµβολαίου κατά την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας είναι άνω των 18 ετών τότε δεν χρειάζεται να γίνει κάποια άλλη ενέργεια εκτός από την υποβολή του µε τον φάκελο υποψηφιότητας. Αν η υπολειπόµενη διάρκεια του συµβολαίου είναι µικρότερη των 18 ετών τότε είτε ι) παρατείνεται η διάρκεια µίσθωσης και υποβάλλεται το νέο, µεταγραµµένο συµβόλαιο ή ιι) υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα γίνει παράταση και µεταγραφή του υπάρχοντος συµβολαίου µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης φακέλου της πρώτης πληρωµής. Στη συγκεκριµένη υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται και τα στοιχεία του προς ανανέωση συµβολαίου. Με τον φάκελο υποψηφιότητας κατατίθεται η υπεύθυνη δήλωση και το υπάρχον συµβόλαιο. Με τον φάκελο πληρωµής κατατίθεται το νέο, µεταγραµµένο συµβόλαιο. Α1 ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενισχύονται η κατασκευή ή η επέκταση ή ο εκσυγχρονισµός σταβλικών εγκαταστάσεων, ως ακολούθως: Κατασκευή Επέκταση Σταβλικών Εγκαταστάσεων. Η κατασκευή ή ο εκσυγχρονισµός σταβλικών εγκαταστάσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί: 1. Σε ιδιόκτητες εκτάσεις καθώς και 2. α) Σε µισθωµένες εκτάσεις ελάχιστης υπολειπόµενης διάρκειας 10 ετών εφόσον η εγκατάσταση έχει τον τύπο θερµοκηπίου και β) Σε µισθωµένες εκτάσεις ελάχιστης υπολειπόµενης διάρκειας 20 ετών σε κάθε άλλη περίπτωση µε εξαίρεση την περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι διάδοχος πρόωρης συνταξιοδότησης και η επένδυση προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί σε παραχωρηθείσα έκταση από τον αποχωρούντα. Σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια της µίσθωσης πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση των δεκαπέντε ετών. 3. Σε παραχωρηµένες για το σκοπό αυτό δηµόσιες εκτάσεις ή δηµόσιες εκτάσεις για τη δηµιουργία κτηνοτροφικών πάρκων. Στις ανωτέρω εκτάσεις υπάγονται και οι παραχωρηµένες από δασαρχείο εκτάσεις. 4. Σε περίπτωση που εκκρεµεί έγκριση αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία για παραχώρηση γης προκειµένου να ανεγερθούν σε αυτή σταβλικές εγκαταστάσεις, προσκοµίζεται µε τον φάκελο υποψηφιότητας, βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας ότι εκκρεµεί η εξέταση της σχετικής αίτησης. Η πράξη παραχώρησης προσκοµίζεται µε την υποβολή αίτησης πληρωµής α δόσης, ανεξάρτητα από το αν µε την α δόση αιτείται ή όχι η πληρωµή του συνόλου ή µέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση παραχώρησης δασικής έκτασης από το δασαρχείο, θα προσκοµίζεται το αντίστοιχο παραχωρητήριο κατά την αίτηση πληρωµής α δόσης. 13

14 Οι δαπάνες που δύνανται να ενισχυθούν είναι: απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται δαπάνες οικοδοµικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών κ.λπ. απάνες για έργα υποδοµής και περιβάλλοντος χώρου στις οποίες περιλαµβάνονται ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός κ.λπ. απάνες προµήθειας µηχανολογικού (αναλόγου της µονάδας) και λοιπού εξοπλισµού παραγωγής, στις οποίες περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τη µεταφορά και εγκατάστασή του. Ο εξοπλισµός (µηχανολογικός και λοιπός) που είναι απαραίτητος για την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι ανάλογος της δυναµικότητας της µονάδας και να συνδέεται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία ή την βελτίωση του περιβάλλοντος. Μελέτες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως µελέτη έκδοσης οικοδοµικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων επιµετρήσεων κλπ. Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού, εµβαδού έως 20 τετραγωνικών µέτρων, ο οποίος θα είναι ενιαίος µε τις σταβλικές εγκαταστάσεις. Η δαπάνη κατασκευής νέων σταβλικών (ίδρυση ή επέκταση) δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες που αναγράφονται στους πίνακες του Παραρτήµατος Α. Ο εκσυγχρονισµός σταβλικών εγκαταστάσεων δύναται να πραγµατοποιηθεί σε ιδιόκτητες ή και µισθωµένες σταβλικές εγκαταστάσεις ελάχιστης διάρκειας µίσθωσης 10 ετών και αφορά κυρίως στην βελτίωση της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού µε στόχο την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων καθώς επίσης και των συνθηκών παραγωγής και εργασίας. Στην περίπτωση εκσυγχρονισµού σταβλικών εγκαταστάσεων η σχετική δαπάνη ελέγχεται κατά περίπτωση από τον Τελικό ικαιούχο σύµφωνα µε τους προσκοµιζόµενους προϋπολογισµούς του µηχανικού οι οποίοι θα πρέπει να είναι ανάλογοι της έκτασης του εκσυγχρονισµού και των ανώτατων επιλέξιµων δαπανών των πινάκων του Παραρτήµατος Α. Για να ενισχυθούν όλες οι ανωτέρω δαπάνες, η κατασκευή θα πρέπει: α. Να είναι οικονοµική και ανάλογη της δυναµικότητας της µονάδας. β. Να µην εµφανίζει χαρακτηριστικά που δηµιουργούν προϋποθέσεις επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης της γ. Να ικανοποιεί τουλάχιστον τα ελάχιστα ως προς το περιβάλλον δ. Να συµµορφώνεται µε τα νεοεισαχθέντα ή και αυστηρότερα των ελαχίστων κανονιστικά πρότυπα, όπως αυτά ορίζονται στην Υ.Α / περί υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων ε. Να υπάρχει άδεια ίδρυσης και οικοδοµική άδεια κατά την ηµεροµηνία υποβολής της δόσης πληρωµής της συγκεκριµένης επένδυσης του σχεδίου και άδεια λειτουργίας στην αποπληρωµή της επένδυσης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας στη ζωική παραγωγή είναι αυτές που περιγράφονται στην µε αριθµό πρωτοκόλλου / Απόφασή µας. Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση κατασκευής, επέκτασης ή εκσυγχρονισµού σταβλικών εγκαταστάσεων θα πρέπει οι επενδύσεις, προκειµένου να είναι επιλέξιµες, να έχουν σαν στόχο την κατασκευή στάβλων που θα πληρούν τα πρότυπα που ορίζονται ως «αυστηρότερα των ελαχίστων κανονιστικών» στο παράρτηµα ΙΙΙ της ανωτέρω Απόφασής µας. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει τόσο για τους Νέους όσο και για τους Παλαιούς Γεωργούς. Η κατασκευή αµελκτηρίου δεν θεωρείται εκσυγχρονισµός αλλά βελτίωση των συνθηκών παραγωγής. 14

15 Α2. ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ως αποθήκες µπορούν να χαρακτηρισθούν γεωργικά κτίσµατα και να ενισχυθούν εφόσον χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση: i. των προϊόντων που παράγει η εκµετάλλευση και ii. των εφοδίων που χρησιµοποιεί η εκµετάλλευση. Η κατασκευή τους µπορεί να γίνει σε ιδιόκτητες ή µισθωµένες ή παραχωρηµένες εκτάσεις (όπως και στις σταβλικές εγκαταστάσεις). Για να ενισχυθούν οι δαπάνες κατασκευής µιας αποθήκης πέραν των γενικών προϋποθέσεων θα πρέπει: i. Η δαπάνη κατασκευής της να µην υπερβαίνει τις ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες που αναγράφονται στους πίνακες του Παραρτήµατος Α. ii. Να µην εµφανίζει χαρακτηριστικά που δηµιουργούν προϋποθέσεις επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης της. iii. Η χωρητικότητά της (επιφάνεια όγκος) να είναι ανάλογη του προς αποθήκευση προϊόντος(ων), που παράγει αποκλειστικά η εκµετάλλευση ή και των εφοδίων που κρίνονται απαραίτητα για αποθήκευση (π.χ. των ζωοτροφών για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης). iv. Να είναι κατασκευασµένη µε τρόπο που να εξυπηρετεί την φύλαξη και να διευκολύνει τον αερισµό των εφοδίων, προϊόντων, εργαλείων, σκευών, µηχανηµάτων κ.λπ. και την φορτοεκφόρτωση. Ως εκ τούτου θα πρέπει: να είναι σχεδόν στο επίπεδο του εδάφους. Στην περίπτωση που είναι υπερυψωµένη θα πρέπει να διαθέτει ράµπα φόρτωσης. να φέρει ψηλά στην τοιχοποιία, φεγγίτες (και όχι παράθυρα) που να µην επιτρέπουν την είσοδο ανθρώπων, αλλά να διευκολύνουν τον αερισµό. για να διευκολύνεται η φορτοεκφόρτωση θα πρέπει η πόρτα να είναι σιδερένια και να έχει τέτοιες διαστάσεις που αν δεν επιτρέπει την είσοδο φορτηγού αυτοκινήτου να διευκολύνει τουλάχιστον την µεταφορά ογκωδών αντικειµένων (π.χ. βαρέλια, σακιά κ.λπ.) και µηχανηµάτων ή άλλων αντικειµένων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκµετάλλευσης. v. ιευκρινίζεται ότι η στέγη της αποθήκης δεν µπορεί να προδιαγραφεί καθώς η κατασκευή της υπόκειται συχνά σε τοπικούς αρχιτεκτονικούς κανονισµούς. Α3. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Το µελισσοκοµείο, για τον έλεγχο της επιλεξιµότητας της αιτούµενης δαπάνης, αναλύεται σε δύο κατηγορίες κτηρίων: i. Το µελισσοκοµικό εργαστήριο, το οποίο περιλαµβάνει τους χώρους επεξεργασίας του µελιού (εξαγωγή, ωρίµανση, τυποποίηση και αποθήκευση). Σε µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις δυναµικότητας µέχρι 200 µελισσοσµηνών, ενισχύεται µελισσοκοµικό εργαστήριο έως 100 τ.µ., ενώ σε µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις άνω των 200 µελισσοσµηνών ενισχύεται µελισσοκοµικό εργαστήριο µέχρι 150 τ.µ. Η δαπάνη κατασκευής νέων µελισσοκοµικών εργαστηρίων σε /τ.µ. είναι αυτή του παραρτήµατος Α. ii. Η µελισσοκοµική αποθήκη, η οποία είναι ο χώρος αποθήκευσης και συντήρησης των κυψελών, συρµάτωσης των τελάρων, απολύµανσης και συντήρησης των κηρυθρών, φύλαξης των µεταφορικών µέσων και εργαλείων της µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης κ.λπ., πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές i έως v της παραγράφου «Α2 ΑΠΟΘΗΚΕΣ» του παρόντος άρθρου. 15

16 Α4. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Κατασκευή Επέκταση Θερµοκηπίων Ενισχύεται η κατασκευή νέων θερµοκηπίων και η επέκταση υφισταµένων µόνο για την παραγωγή προϊόντων, που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης. Για την χορήγηση της ενίσχυσης θα πρέπει να υπάρχει έγκριση τύπου ή να προσκοµίζεται βεβαίωση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ότι το θερµοκήπιο πληροί τις προδιαγραφές του EN περί σχεδιασµού και κατασκευής θερµοκηπίων. Η κατασκευή ή και η επέκταση θερµοκηπίων µπορεί να γίνει σε ιδιόκτητες ή µισθωµένες ή παραχωρηµένες εκτάσεις ελάχιστης υπολειπόµενης διάρκειας µίσθωσης 10 ετών. Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη δεν θα υπερβαίνει τις τιµές που αναγράφονται στους Περιφερειακούς είκτες. Οι δαπάνες που δύνανται να ενισχυθούν είναι: i. Ο σκελετός, η βάση στήριξης και το υλικό κάλυψης, άπαξ. ii. Έργα και δαπάνες εγγειοβελτίωσης-άρδευσης. iii. Συστήµατα θέρµανσης κατά προτίµηση ήπιων µορφών, θερµοκουρτίνες, συστήµατα αερισµού, υδρονέφωσης κ.λπ. iv. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός. v. Οι δαπάνες αγοράς εγκατάστασης πολυετών φυτών. vi. Στην περίπτωση παραγωγής ανθοκοµικών προϊόντων δύναται να ενισχυθεί η εγκατάσταση του ανάλογου αποθηκευτικού χώρου (ψυγείου, εντός της µονάδας) καθώς και οι δαπάνες αγοράς καινούργιου αυτοκινήτου-ψυγείου µικτού βάρους µέχρι 4 τόνων. Εκσυγχρονισµός Θερµοκηπίων Οι δαπάνες που µπορούν να ενισχυθούν είναι: i. Οι δαπάνες εγκατάστασης συστηµάτων θέρµανσης κατά προτεραιότητα ήπιων µορφών ή η αντικατάσταση υφισταµένων µε αντίστοιχα ήπιων µορφών. ii. Οι δαπάνες εξοπλισµού. iii. εν ενισχύονται οι δαπάνες αγοράς υλικών αντικατάστασης (π.χ. υλικό κάλυψης υφιστάµενου θερµοκηπίου, παρά µόνον αν µε το νέο υλικό θεωρείται ότι βελτιώνεται η υφιστάµενη εγκατάσταση, π.χ. αντικατάσταση νάιλον κάλυψης µε σκληρό πλαστικό) Β. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κυρίως τα γεωργικά µηχανήµατα τα οποία είναι απαραίτητα για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης π.χ. ελκυστήρες, παρελκόµενα κ.λπ. Για να ενισχυθεί η αγορά ενός µηχανήµατος θα πρέπει πέραν των γενικών να ισχύουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν αναλογικά και για τον µηχανολογικό εξοπλισµό των λοιπών κατηγοριών: i. Να προσαρµόζεται λειτουργικά στις συνθήκες και δραστηριότητες της εκµετάλλευσης ii. Η επένδυση να είναι οικονοµική και το µέγεθος και το είδος της εκµετάλλευσης να δικαιολογούν την αγορά της. Για την αιτιολόγηση της αγοράς ελκυστήρα που απασχολείται σε εκµεταλλεύσεις αµιγώς φυτικής κατεύθυνσης, πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ετήσιων ωρών απασχόλησής του να αφιερώνεται σε ιδιόκτητες εκτάσεις ή σε µισθωµένες εκτάσεις µε διάρκεια υπολειπόµενης µίσθωσης άνω των 10 ετών. Το υπόλοιπο 50% των ωρών απασχόλησης δύναται να αφιερώνεται σε εκτάσεις µε διάρκεια υπολειπόµενης µίσθωσης από 6 έως 9 έτη. Είναι δυνατόν κατά τον υπολογισµό των ωρών απασχόλησης του ελκυστήρα να µην συµπεριληφθούν όλα τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης (όταν οι ώρες των 16

17 µισθωµένων αγροτεµαχίων µε διάρκεια µίσθωσης 6 έως 9 έτη υπερβαίνουν εκείνες των ιδιόκτητων ή µισθωµένων µε διάρκεια µίσθωσης άνω των εννέα ετών.) Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει στους πίνακες υπολογισµού να αναγράφεται η ξένη µηχανική εργασία των αγροτεµαχίων που δεν συµπεριλήφθησαν στην αιτιολόγηση της αγοράς και της ισχύος του γεωργικού ελκυστήρα. Για την αιτιολόγηση της αγοράς ελκυστήρα που απασχολείται σε κτηνοτροφική εκµετάλλευση η τεκµηρίωση των ωρών εργασίας προκύπτει από την µηχανική ανά ζώο εργασία, όπως αυτή ορίζεται στους δείκτες των Περιφερειών. Για την αιτιολόγηση των ωρών µηχανικής εργασίας που προκύπτουν από το ζωικό κεφάλαιο δεν απαιτείται η κατοχή ή η µίσθωση αγροτεµαχίων παρά µόνο η νόµιµη κατοχή του ζωικού κεφαλαίου. Για την αιτιολόγηση της αγοράς ελκυστήρα που απασχολείται σε µικτή εκµετάλλευση θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ετησίων ωρών απασχόλησής του να αφιερώνεται αθροιστικά στο ζωικό κεφάλαιο, στις ιδιόκτητες εκτάσεις και στις µισθωµένες εκτάσεις µε διάρκεια υπολειπόµενης µίσθωσης άνω των δέκα ετών. Το υπόλοιπο 50% των ωρών απασχόλησης δύναται να αφιερώνεται σε εκτάσεις µε διάρκεια υπολειπόµενης µίσθωσης από 6 έως 9 έτη. Είναι δυνατόν κατά τον υπολογισµό των ωρών απασχόλησης του ελκυστήρα να µην συµπεριληφθούν όλα τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης (όταν οι ώρες των µισθωµένων αγροτεµαχίων µε διάρκεια µίσθωσης 6 έως 9 έτη υπερβαίνουν εκείνες των ιδιόκτητων ή µισθωµένων µε διάρκεια µίσθωσης άνω των εννέα ετών.) Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει στους πίνακες υπολογισµού να αναγράφεται η ξένη µηχανική εργασία των αγροτεµαχίων που δεν συµπεριλήφθησαν στην αιτιολόγηση της αγοράς και της ισχύος του γεωργικού ελκυστήρα. Για τον υπολογισµό της ισχύος (ιπποδύναµης) θα χρησιµοποιείται η µέθοδος που περιγράφεται στην µε αριθ / εγκύκλιο της /νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού και στο ελτίο Γεωργο-τεχνικών Οδηγιών της ίδιας /νσης. εν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό της ισχύος η απασχόληση σε εκµεταλλεύσεις τρίτων. Στην περίπτωση που η εκµετάλλευση δικαιολογεί την παρουσία εξοπλισµού που απαιτεί συγκεκριµένη ελάχιστη ιπποδύναµη λειτουργίας, θα εγκρίνεται τουλάχιστον η ελάχιστη αυτή ιπποδύναµη, ανεξαρτήτως µικρότερου αποτελέσµατος της ανωτέρω µελέτης (π.χ. λειτουργία ενσιρωδιανοµέα). Η ελάχιστη αυτή ιπποδύναµη προκύπτει από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού όπως αυτά αναγράφονται στο τεχνικό του δελτίο (prospectus). εν δικαιολογείται εξοπλισµός, ο οποίος δεν εξυπηρετεί τις άµεσες ανάγκες της εκµετάλλευσης καθώς επίσης και εξοπλισµός, ο οποίος έχει την µορφή της αντικατάστασης ενός υφιστάµενου µηχανήµατος πριν από τον χρόνο απόσβεσής του. Ωστόσο, µπορεί να δικαιολογηθεί η αντικατάσταση ενός µηχανήµατος πριν από τον χρόνο απόσβεσής του, στις περιπτώσεις που η αντικατάσταση αυτή θα συµβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών παραγωγής. Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να είναι: i. Η µετατροπή µιας συµβατικής παραγωγής σε παραγωγή προϊόντων ποιότητας και εφόσον ο υφιστάµενος εξοπλισµός αντενδείκνυται για την παραγωγή αυτή. ii. Η αλλαγή του τεχνικοοικονοµικού προσανατολισµού της εκµετάλλευσης είτε µε αναδιάταξη της παραγωγής, είτε µε εισαγωγή νέου κλάδου και εφόσον ο υφιστάµενος εξοπλισµός δεν εξυπηρετεί ποιοτικά και ποσοτικά τις νέες συνθήκες. Στις περιπτώσεις αυτές σαν επιλέξιµη δαπάνη θα λαµβάνεται η διαφορά της αξίας αγοράς του καινούργιου µηχανήµατος και της µη αποσβεσθείσας αξίας του παλαιού. 17

18 ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Στα πλαίσια ενός σχεδίου βελτίωσης δεν ενισχύονται γενικά τα αυτοκινούµενα γεωργικά µηχανήµατα µεταφοράς προσωπικού, ζώων, προϊόντων, µε εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, που δύνανται, να ενισχυθούν, εφόσον συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Βελτίωσης (ειδικών και στρατηγικού). Μελισσοκοµικές Εκµεταλλεύσεις Για την µετακίνηση των κυψελών, στις µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις δύναται να ενισχυθεί η αγορά φορτηγού αυτοκινήτου µικτού βάρους 4 έως και 8 τόνων. Επισηµαίνεται, ότι για την έκδοση αδείας µελισσοκοµικού αυτοκινήτου απαραίτητες προϋποθέσεις, εκτός των άλλων, είναι η ύπαρξη της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, η άσκηση µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον επί τριετία (µελισσοκοµικό βιβλιάριο) και η εκµετάλλευση να εκτρέφει τουλάχιστον 200 κυψέλες (µελισσοσµήνη) ( ΚΥΑ Α9/ΟΙΚ/16954/1248/00 (ΦΕΚ 696/Β/ ). Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για τις ανάγκες του προγράµµατος είναι η εκτροφή τουλάχιστον 100 µελισσοσµηνών κατά τον τελευταίο χρόνο πριν την απόκτηση του αυτοκινήτου. Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να υφίστανται κατά την ηµεροµηνία αγοράς του αυτοκινήτου και όχι απαραίτητα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης. Ανθοκοµικές Εκµεταλλεύσεις Στις ανθοκοµικές εκµεταλλεύσεις δύναται να ενισχυθούν η αγορά αυτοκινήτου µικτού βάρους µέχρι 4 τόνων, ανάλογα µε το είδος και την ποσότητα της παραγωγής. Γ. ΑΓΟΡΑ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις στην γεωργία, δύνανται να ενισχυθούν οι δαπάνες για την πρώτη αγορά ζώων καθώς και οι επενδύσεις που έχουν σκοπό τη βελτίωση της γενετικής ποιότητας του ζωικού κεφαλαίου µέσω της αγοράς θηλυκών ή αρσενικών ζώων βελτιωµένων φυλών, εγγεγραµµένων σε γενεαλογικά µητρώα ή ισοδύναµα βιβλία. Σαν πρώτη αγορά νοείται η πρώτη απόκτηση που προβλέπεται από Σχέδιο Βελτίωσης. Με βάση την παραπάνω διάταξη δύναται να ενισχυθεί η δαπάνη αγοράς ζωικού κεφαλαίου εφόσον αυτή δεν ενισχύθηκε κατά το παρελθόν, ενώ στην περίπτωση που υπήρξε ενίσχυση δύναται να ενισχυθεί µόνο η δαπάνη αγοράς ζώων υψηλής ποιότητας για τη βελτίωση της γενετικής ποιότητας του υφιστάµενου ζωικού κεφαλαίου. Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη για τα αιγοπρόβατα αναπαραγωγής και για τα βοοειδή αναπαραγωγής δεν µπορεί να υπερβαίνει την αντίστοιχη επιλέξιµη δαπάνη του παραρτήµατος V της Υ.Α / Για τα λοιπά ζώα η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τιµές των Περιφερειακών δεικτών. Για να ενισχυθούν οι ανωτέρω δαπάνες θα πρέπει πέραν των γενικών προϋποθέσεων να συντρέχουν και οι ακόλουθες: i. Τα υπό αγορά ζώα θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε εκείνα που παράγουν προϊόντα τα οποία βρίσκουν κανονικές διεξόδους διάθεσης στην αγορά. ii. Να εξασφαλίζονται για το σύνολο της µονάδας βοσκότοποι (εφόσον στο σχέδιο βελτίωσης δηλώνεται ότι τα ζώα είναι ποιµενικά). 18

19 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1. εν ενισχύεται η αγορά ζωικού κεφαλαίου για την αντικατάσταση ζώων τα οποία: i. Απωλέσθηκαν εξαιτίας της εκδήλωσης ζωικών ασθενειών ή φυσικών καταστροφών (κατευθυντήριες γραµµές στη γεωργία). ii. Αποµακρύνθηκαν από την εκµετάλλευση µε οποιοδήποτε τρόπο (πώληση, αντικατάσταση κ.λπ.) µε εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα των ζώων που αποµακρύνονται δεν βρίσκουν κανονικές διεξόδους διάθεσης στην αγορά ή πρόκειται για αγορά βελτιωµένων ζώων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα προϋπάρχοντα. Στην περίπτωση αυτή, σαν επιλέξιµη δαπάνη λαµβάνεται η διαφορά (συνολική) µεταξύ των αγορασθέντων και πωληθέντων. 2. εν ενισχύεται η αγορά ζώντος κεφαλαίου, πουλερικών, χοίρων, µόσχων και γενικά ζώων, που προορίζονται για σφαγή (πάχυνση). 3. εν ενισχύονται οι επενδύσεις στον τοµέα της γαλακτοπαραγωγούς βοοτροφίας που έχουν σαν συνέπεια την υπέρβαση της ποσόστωσης γάλακτος. 4. εν ενισχύεται η αγορά ζωικού κεφαλαίου από: α. Πατέρα σε τέκνο, από παππού σε εγγονό και αντίστροφα β. Από µέλος ή µέτοχο νοµικού προσώπου προς το νοµικό πρόσωπο γ. εν ενισχύεται η αγορά ζωικού κεφαλαίου για την αύξηση της δυναµικότητας υφισταµένων µονάδων και µέχρι ποσοστού που µπορεί να καλυφθεί από αναπαραγωγή. Τα ελάχιστα αυτά ποσοστά είναι: Για υφιστάµενες µονάδες «µη βελτιωµένων ζώων» ελάχιστη αύξηση 15%. Για υφιστάµενες µονάδες «βελτιωµένων ζώων» ελάχιστη αύξηση 30% Για µονάδες µελισσοκοµίας ελάχιστη αύξηση 15%. 5. Πίνακας Μετατροπής Zώων σε Ζωικές Μονάδες α. ένα βοοειδές ηλικίας άνω των δύο ετών = 1 Ζ.Μ. β. ένα βοοειδές ηλικίας 6 µηνών έως 24 µηνών = 0,60 Ζ.Μ. γ. πρόβατο ή αίγα ηλικίας άνω του έτους = 0,15 Ζ.Μ. δ. ένα ιπποειδές = 1 Ζ.Μ.. ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Στην κατηγορία αυτή των επενδύσεων υπάγονται κυρίως: 1. Μικρά αρδευτικά, όπως µικρές εξωποτάµιες λιµνοδεξαµενές, οµβροδεξαµενές, φορητές δεξαµενές κυρίως για την ύδρευση των ζώων και σε απόλυτα αιτιολογηµένες περιπτώσεις γεωτρήσεις και πηγάδια για άρδευση ή και ύδρευση των ζώων. 2. Συστήµατα άρδευσης. 3. Μικρά έργα στραγγίσεων, υποστραγγίσεων, αναβαθµίδων, ισοπεδώσεων, αντιπληµµυρικών έργων, περιφράξεων, ανάπλασης εδαφών. Οι βασικές προϋποθέσεις πέραν των γενικών για την ενίσχυση των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι: Μικρές Λιµνοδεξαµενές Η κατασκευή τους θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εκτός συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων σε ιδιόκτητη ή µισθωµένη έκταση ελάχιστης υπολειπόµενης διάρκειας 15 ετών (για τους διαδόχους της πρόωρης) ή 20 ετών για τις λοιπές περιπτώσεις. Στις επιλέξιµες δαπάνες, πλην της κατασκευής, περιλαµβάνονται, η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνική µελέτη, γεωλογική µελέτη κ.λπ. υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου Θ (τεχνική στήριξη προκαταρκτικές ενέργειες). 19

20 Οµβροδεξαµενές Η κατασκευή τους δύναται να είναι χωµάτινη µε επένδυση (πλαστικό) ή από σκυρόδεµα και µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ιδιόκτητη ή µισθωµένη έκταση ελάχιστης υπολειπόµενης διάρκειας τουλάχιστον 6 ετών (χωµάτινη) σε ιδιόκτητη ή µισθωµένη έκταση ελάχιστης διάρκειας µίσθωσης 10 ετών (σκυρόδεµα). Φορητές εξαµενές Μπορεί να ενισχυθεί η αγορά φορητών δεξαµενών για την ύδρευση των ζώων στις περιπτώσεις αδυναµίας εξεύρεσης κατάλληλου νερού από άλλες πηγές. Γεωτρήσεις - Πηγάδια ύναται να ενισχυθούν: i. η δαπάνη ανόρυξης (διάτρηση εδάφους), σωλήνωση, χαλίκωση, δοκιµαστική άντληση, συµπεριλαµβανοµένης της γεωλογικής µελέτης. ii. η δαπάνη εξέτασης καταλληλότητας του νερού iii. το ανάλογο αντλητικό συγκρότηµα µε τον οικίσκο του iv. η δαπάνη ηλεκτροδότησης εφόσον δεν ενισχύεται στα πλαίσια του αγροτικού εξηλεκτρισµού. Σηµειώνεται, ότι η δυνατότητα αυτή ισχύει και για τις λοιπές κατηγορίες επενδύσεων, για την λειτουργία των οποίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτροδότηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Αγροτικός Εξηλεκτρισµός της µε αριθ /02 Απόφασής µας. Αρδευτικά Συστήµατα ύναται να ενισχυθούν οι δαπάνες εγκατάστασης όλων των αρδευτικών συστηµάτων µε προτεραιότητα σε αυτά που συµβάλλουν: i. στην οικονοµία νερού κυρίως σε περιοχές εξάντλησης και ii. στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση κυρίως σε επικλινείς εκτάσεις. ύναται, επίσης να ενισχυθούν δαπάνες αντικατάστασης συµβατικών συστηµάτων µε άλλα τα οποία θα αποσκοπούν στην οικονοµία νερού και την προστασία των εδαφών από την διάβρωση. Οι δαπάνες που µπορούν να ενισχυθούν αφορούν: i. τις δαπάνες αγοράς εγκατάστασης του συστήµατος εντός της εκµετάλλευσης και ii. τις δαπάνες αγοράς - εγκατάστασης για την µεταφορά του νερού από την πηγή άρδευσης ή από αγροτεµάχιο σε άλλο και µέχρι συνολικό µήκος 500µ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην Θεσσαλία η στάγδην άρδευση επιβάλλεται στα ελαφρά εδάφη σύµφωνα µε το Πρόγραµµα ράσης της οδηγίας για τα νιτρικά. 20

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 14-12-2005 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. 14686 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας

A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας A1. Πεδίο εφαρμογής Το καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 11841 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 11841 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 11841 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Αρ. ΚΥΑ: 637 & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. ΦΕΚ 1507Β/2-11-2005 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 15/12/2005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 15/12/2005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 15/12/2005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10288 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο Διευθυντού ΠΡΟΣ: Π.Δ. Ταχ. Δ/νση: Ναυαρίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.1: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.1: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.1: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.ΟΠΣ * ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ιστοσελίδα: http://www.minagric.gr/greek/synergatismos.html

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 / 4 /2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: /3996 ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ε.Ε & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 / 4 /2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: /3996 ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ε.Ε & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 / 4 /2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 233746/3996 ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ε.Ε & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 532 ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Αχαρνών 5 Τ.Κ.: 101 76, Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 15/2/2005 Α.Π.:1541 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 2 / 8 /2004 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 130291 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1424 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Μελισσοκομία 22.000 περίπου μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής

ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής Περιγραφή του Μέτρου: Περιλαμβάνει ενισχύσεις για: την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. (στην Κ.Υ.Α. αρ.532 /2003) ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. (στην Κ.Υ.Α. αρ.532 /2003) ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (στην Κ.Υ.Α. αρ.532 /2003) ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρµογή των Καθεστώτων Ενίσχυσης στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις ισχύουν οι ορισµοί και εννοιολογικοί προσδιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 9-6-2008 Αρ. Πρωτ. 7807 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ 1120Β/2008 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Καλλιεργειών υπό Κάλυψη και Συμπληρωματικών Χώρων

Νομικό πλαίσιο και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Καλλιεργειών υπό Κάλυψη και Συμπληρωματικών Χώρων Νομικό πλαίσιο και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Καλλιεργειών υπό Κάλυψη και Συμπληρωματικών Χώρων Διδάσκων - Γεώργιος Δημόκας Α. Χρηματοδοτικά Εργαλεία Χρηματοδοτικά Εργαλεία. «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ EΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων»

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» /νση: 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 221 00 Τηλ: 2710-230233 Fax: 2710-230236 Η Εταιρεία προγράµµατα που Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006).

Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006). ΜΕΤΡΟ 3.1 Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006). ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. 22 Αυγούστου 2002 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. 22 Αυγούστου 2002 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Αυγούστου 2002 Α.Π.: 4041 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της Π16) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) Για τα επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» και κωδικός δράσης: L123-α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» και κωδικός δράσης: L123-α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» L123-α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Τίτλος L123-α και κωδικός δράσης: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 Περιγραφή της Δράσης ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ H ΟΤΔ ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.13 : «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προέγκριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ».

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προέγκριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΜΑΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 14/1/2003 Α.Π.: 127 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Π.Σ. Γ Κ.Π.Σ.

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Π.Σ. Γ Κ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7 Μαΐου 2004 Α.Π.: 4158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» στο Μέτρο 3.3 στο Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» στο Μέτρο 3.3 στο Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527

Διαβάστε περισσότερα