ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα Αρ. Πρωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ 1120Β/2008 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΠΕ-Π ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών Ταχ. Κωδ.: (ΑΘΗΝΑ) Πληροφορίες: Τηλ: Fax: ΑΠΟΦΑΣΗ Περί καθορισμού λεπτομερειών που αφορούν στα δικαιολογητικά του Φακέλου Πληρωμής που υποβάλλεται για την καταβολή των δημόσιων οικονομικών ενισχύσεων των δικαιούχων του μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ και των αντιστοίχων μέτρων των ΠΕΠ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.Δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α 320), που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α 199) και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2512/1997 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α 138) Της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του Ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α 81) Του Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου (L 160) για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) όπως τροποποιούμενος ισχύει κάθε φορά Του Καν (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής (L153) για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1257/99 του Συμβουλίου για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, όπως τροποποιούμενος ισχύει κάθε φορά Του Καν. (ΕΚ) 2603/1999 της Επιτροπής (L316) για την θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. 1257/1999 του Συμβουλίου Των Κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας (2000/C 28/02). 2. To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου (Ε.Π. Α.Α. - Α.Υ ), όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

2 3. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως τα μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας που αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και συγκεκριμένα τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις δράσεις προώθησης της πολυαπασχόλησης. 4. Την αριθμ /10244/ (ΦΕΚ 1881Β/ ) περί Καθορισμού Οργάνων, δικαιολογητικών, διαδικασιών και τρόπου πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων των γεωργικών προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ, κατά παρέκκλιση του Δημοσίου Λογιστικού και το αριθμ. 2/56691/0026/11/11/2005 διευκρινιστικό έγγραφο της 26 ης Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων. 5. Το Π.Δ. 308/2000 (ΦΕΚ 252/Α/ ) περί «Όρων υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432 ΕΟΚ και 72/462 ΕΟΚ του Συμβουλίου» και το Π.Δ. 242/2005 (ΦΕΚ 251/Α/ ) περί «υγειονομικών όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68 ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως ισχύει» όπως τροποποιούμενα ισχύουν κάθε φορά. 6. Την αριθμ /8/ Απόφαση Υπουργού Γεωργίας για τον «Καθορισμό αμοιβών των γεωπόνων, μελών του ΓΕΩΤΕΕ, για την εξυπηρέτηση των προγραμμάτων του Άξονα 1 του ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου ». 7. Την αριθμ. 532/ (ΦΕΚ 538/Β/2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση [ΚΥΑ] των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωση, Οικονομίας & Οικονομικών, Γεωργίας περί «Αντικατάστασης της ΚΥΑ (451) /5332/2001 σχετικά με Καθεστώτα Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά. 8. Την αριθμ /6485/ Απόφαση Υπουργού Γεωργίας περί «Λεπτομερειών Εφαρμογής των Καθεστώτων Ενισχύσεων της ΚΥΑ 532/03» 9. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1131/Β/ ) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Γενικούς Διευθυντές και Τμηματάρχες της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού» όπως συμπληρώθηκε με την / (ΦΕΚ 832/Β/05) όμοια Απόφαση. 10. Την αριθμ. 637/ (ΦΕΚ 1507/Β/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση [ΚΥΑ] των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωση, Οικονομίας & Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Περί Καθεστώτων Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά. 11. Την Υ.Α. 6227/ (ΦΕΚ 917Β/ ) περί καθορισμού αμοιβών συντακτών Σχεδίων Βελτίωσης. 12. Την αριθμ / Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Λεπτομερειών Εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΚΥΑ 637/05- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β )» καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές όπως τροποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά. 13. Την αριθμ / (ΦΕΚ 12/Β/06) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Γενικούς Διευθυντές και Τμηματάρχες της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού». 14. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν της ήδη εγκεκριμένης με την 637/ (ΦΕΚ 1507/Β/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 637/05, άρθρο 27, παράγραφος 2 και της Υ.Α / , άρθρο 3, παράγραφος 2, καθορίζουμε λεπτομέρειες που αφορούν στα δικαιολογητικά του Φακέλου Πληρωμής που υποβάλλεται για την καταβολή των δημόσιων οικονομικών ενισχύσεων των δικαιούχων του μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ και των αντιστοίχων μέτρων των ΠΕΠ. Σελίδα 2 από 17

3 Άρθρο 1 Περιεχόμενα του φακέλου πληρωμής και Υπηρεσία υποβολής 1. Για την καταβολή της Δημόσιας Οικονομικής Ενίσχυσης ο Τελικός Αποδέκτης (εφεξής δικαιούχος) σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Γεωτεχνικό προετοιμάζει φάκελο πληρωμής ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα παραστατικά και στοιχεία τα οποία ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 2. Η μορφή, τα αναγκαία υποδείγματα και ο τρόπος συμπλήρωσης του φακέλου πληρωμής καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια έχουν καθοριστεί στην Υ.Α / και στα παραρτήματα που την συνοδεύουν. 3. Ο φάκελος πληρωμής, συνοδευόμενος από σχετική αίτηση, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Οι πίνακες που προβλέπονται στα παραρτήματα της Υ.Α / υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 4. Ως Υπηρεσία Υποβολής ορίζεται η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή η Δ/νση Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Δικαιολογητικά πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου Άρθρο 2 Γενικά Νομιμοποιητικά Δικαιολογητικά Για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος θα πρέπει να προσκομίζονται, όπου κάτι τέτοιο απαιτείται από την παραγωγική κατεύθυνση και δυναμικότητα της μονάδας, τα εξής: i) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Η ΕΠΟ υποβάλλεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής. ii) Άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης νομάρχη. Οι συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις υποβάλλονται για την αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου. iii) Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που δεν επιδοτούνται για ίδρυση επέκταση εκσυγχρονισμό σταβλικών εγκαταστάσεων προσκομίζεται βεβαίωση τήρησης ελάχιστων κριτηρίων σε ότι αφορά την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων κατά την τελευταία δόση του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης για ίδρυση επέκταση εκσυγχρονισμό, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3, παράγραφο 5 της παρούσας. iv) Σε εκμεταλλεύσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων, προσκομίζεται απαραιτήτως σε κάθε φάκελο πληρωμής πρόσφατη βεβαίωση πιστοποιητικού οργανισμού ότι η εκμετάλλευση είναι πιστοποιημένη ή βρίσκεται είναι σε στάδιο πιστοποίησης. Στη βεβαίωση θα αναφέρονται τα προϊόντα και οι δυναμικότητες της πιστοποίησης. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει να συμφωνούν με τα προϊόντα και τις δυναμικότητες παραγωγής (στρέμματα, κιλά, ζώντα ζώα κ.λπ.) που περιγράφονται στον φάκελο υποψηφιότητας. v) Ποσοστώσεις και άδειες φύτευσης, για όσες παραγωγικές δραστηριότητες απαιτούνται. vi) Άδεια εισόδου σε δημοτικό κοινοτικό βοσκότοπο (όπου απαιτείται από τον πίνακα Κ-5 του τεύχους ΙΙ του φακέλου υποψηφιότητας ή εφόσον στο παράρτημα της ατομικής απόφασης έγκρισης προβλέπεται μεγαλύτερος αριθμός εκταρίων από τον ανωτέρω πίνακα Κ-5). Προσκομίζεται για την αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου. vii) Απλή φωτοτυπία του υπογεγραμμένου αντίγραφου της ατομικής απόφασης έγκρισης και της αντίστοιχης σύμβασης που τηρεί ο δικαιούχος στο αρχείο της εκμετάλλευσής του. Σελίδα 3 από 17

4 Άρθρο 3 Κατασκευές Α. Γεωργικά κτίσματα και σιλό. (Δεν αφορά θερμοκήπια για τα οποία ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ενότητα Β του παρόντος άρθρου) 1. Οικοδομική άδεια: i) Σε κάθε υποβολή φακέλου πληρωμής που αιτείται οικονομική ενίσχυση κατασκευών, προσκομίζεται αντίγραφο της εγκεκριμένης πολεοδομικής άδειας, συνοδευόμενο από τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας για κάποια κατασκευή, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση απαλλαγής έκδοσης οικοδομικής άδειας. ii) Στις περιπτώσεις ανέγερσης κτιρίων σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, η οικοδομική άδεια θα πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου του σχεδίου βελτίωσης. Σε περιπτώσεις που η ανέγερση κτίσματος γίνεται σε μισθωμένο αγροτεμάχιο ή σε αγροτεμάχιο που ανήκει στον/στην σύζυγο, η νομιμότητα της κατασκευής είναι δυνατό να αποδειχθεί με την έκδοση της οικοδομικής άδειας στο όνομα του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου. Στην περίπτωση όμως που η άδεια δεν θα έχει εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου, η δαπάνη δεν θα είναι επιλέξιμη. 2. Αναλυτική επιμέτρηση του επιβλέποντος μηχανικού. Η επιμέτρηση ελέγχεται. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με τη πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου γίνονται αιτιολογημένες περικοπές. 3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, υποβάλλεται κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής. 4. Άδεια λειτουργίας της επένδυσης κατά περίπτωση επενδυτικής δραστηριότητας και δυναμικότητας. (π.χ. κτηνοτροφική μονάδα, τυροκομείο, μονάδα φυτωριακού υλικού κ.λπ.). Η άδεια λειτουργίας προσκομίζεται κατά την υποβολή του τελευταίου φακέλου πληρωμής. 5. Εφόσον κατασκευάζονται σταβλικές εγκαταστάσεις, με τον τελευταίο φάκελο πληρωμής που αιτείται την ενίσχυσή τους προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση των ελαχίστων ή των αυστηρότερων των ελαχίστων προϋποθέσεων για την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της με αριθμό πρωτοκόλλου / Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Συγκεκριμένα: i. Για όλους όσοι εγκρίθηκαν στα πλαίσια της ΚΥΑ 637/05 και για τους «παλαιούς» γεωργούς που εγκρίθηκαν στα πλαίσια των ΚΥΑ 451/02 και 532/03 και εφόσον κατασκευάζουν, επισκευάζουν ή εκσυγχρονίζουν σταβλικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση για την τήρηση των αυστηρότερων από τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων. ii. Για τους νέους γεωργούς κατά την έννοια του μέτρου 3.1 οι οποίοι εγκρίθηκαν στα πλαίσια των ΚΥΑ 532/03 και 451/02 και οι οποίοι κατά την ημερομηνία έγκρισής τους δεν είχαν συμπληρώσει πενταετία από την πρώτη τους εγκατάσταση, προσκομίζεται βεβαίωση για την τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσεων για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, εκτός και αν στο σχέδιο βελτίωσης τους προβλεπόταν η τήρηση αυστηρότερων κριτηρίων από τα ελάχιστα κανονιστικά οπότε και θα πρέπει να προσκομισθεί η αντίστοιχη βεβαίωση. 6. Στις περιπτώσεις μείωσης μεγέθους εγκεκριμένου στάβλου (όχι αμελκτηρίου), χωρίς να έχει προηγηθεί τροποποίηση του σχεδίου βελτίωσης, δεν καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση για το σύνολο της επενδυτικής δαπάνης, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στην Υ.Α. 1274/ Στις υπόλοιπες (πλην της ανωτέρω παραγράφου 6) περιπτώσεις διαφοροποίησης μεγέθους κτίσματος από το εγκεκριμένο στο Σχέδιο Βελτίωσης και χωρίς η διαφοροποίηση να έχει αποτελέσει αντικείμενο εγκεκριμένης τροποποίησης, η υλοποίηση γίνεται με ευθύνη του επενδυτή. Για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου θα πρέπει: i. Η διαφοροποίηση να καλύπτεται από τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου. Σελίδα 4 από 17

5 ii. iii. Να προσκομίζεται τεχνική έκθεση του επιβλέποντος γεωτεχνικού στην οποία να τεκμηριώνεται ότι η δυναμικότητα που προκύπτει μετά από ενδεχόμενη μείωση επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης ή ότι η αύξηση της δυναμικότητάς τους είναι απαραίτητη για τις ανάγκες λειτουργίας της εκμετάλλευσης. Στην ανωτέρω έκθεση να τεκμηριώνεται ότι η διαφοροποίηση δεν επηρεάζει αρνητικά τους στόχους του Σχεδίου Βελτίωσης, δεν επηρεάζει τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης γνωμοδότησης και ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία των Καθεστώτων Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. iv. Να προσκομίζονται τα εγκεκριμένα από τη πολεοδομία σχέδια κατασκευής, θεωρημένα από τη αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α / περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής της ΚΥΑ 637/05. Ειδικότερα για τις αποθήκες και τα μελισσοκομικά εργαστήρια θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν υφίστανται προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης. v. Ειδικά για τα αμελκτήρια: Στις περιπτώσεις που κτίριο αμελκτηρίου υλοποιηθεί με μείωση του επιλέξιμου εμβαδού, αυτό παραλαμβάνεται από την Ομάδα Παραλαβής, κατά παρέκκλιση των όσων αναφέρονται στην ΥΑ 1274/ περί «παραγωγικών δαπανών». Σε αυτή την περίπτωση, η κατασκευή θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου vi. vii. Ειδικά για τις αποθήκες: Στις περιπτώσεις που η κατασκευασθείσα αποθήκη είναι μεγαλύτερη του εγκεκριμένου εμβαδού και ταυτόχρονα μεγαλύτερη των 150 τ.μ. θα προσκομίζεται άδεια σκοπιμότητας από την οικεία Δ/νση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 637/05. Ειδικά στα μελισσοκομικά εργαστήρια κατά τον έλεγχο του φακέλου πληρωμής θα λαμβάνεται υπόψη ότι σε μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις δυναμικότητας μέχρι 200 μελισσοσμηνών, ενισχύεται μελισσοκομικό εργαστήριο έως 100 τ.μ., ενώ σε μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις άνω των 200 μελισσοσμηνών ενισχύεται μελισσοκομικό εργαστήριο μέχρι 150 τ.μ. Υπέρβαση των ανωτέρω δυναμικοτήτων δεν ενισχύεται ως προς τα τετραγωνικά μέτρα της υπέρβασης. Για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου 7 και εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα σε αυτήν δικαιολογητικά: Α. Σε περιπτώσεις μείωσης των δυναμικοτήτων θα γίνεται αναλογική μείωση του εγκεκριμένου ποσού. Β. Σε περιπτώσεις αύξησής της δυναμικότητας, είναι δυνατή η αναλογική αύξηση του προς καταβολή ποσού με μεταφορά δαπανών από άλλες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν με μικρότερη της εγκεκριμένης δαπάνης. Επισημαίνεται ότι, χωρίς τροποποίηση, το σύνολο των μεταφερομένων δαπανών δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του επιλέξιμου κόστους του σχεδίου και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του σχεδίου βελτίωσης. Β. Θερμοκήπια 1. Για την χορήγηση της ενίσχυσης θα πρέπει για το θερμοκήπιο που έχει κατασκευασθεί να υπάρχει έγκριση τύπου ή να προσκομίζεται βεβαίωση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ότι το θερμοκήπιο πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου EN περί σχεδιασμού και κατασκευής θερμοκηπίων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Υ.Α / , άρθρο 1, παράγραφος 7.Α4. 2. Όταν η εγκατάσταση γίνεται εντός ορίων οικιστικών περιοχών, απαιτείται άδεια πολεοδομίας της οικείας Νομαρχίας. 3. Για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του θερμοκηπίου (συστήματα δροσισμού, θέρμανσης, άρδευσης, λίπανσης, ψεκασμού, κ.λπ.): i. Προσκομίζονται τιμολόγια τα οποία, εκτός της αξίας, αναγράφουν το είδος, τον τύπο, τη δυναμικότητα και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς δεν Σελίδα 5 από 17

6 αναγράφεται στο τιμολόγιο, αυτός προσδιορίζεται σε σχετική βεβαίωση του εκδότη στην οποία αναφέρεται το είδος του μηχανήματος, ο αριθμός σειράς και ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης. ii. Για τα μηχανήματα αξίας μικρότερης των 800 ευρώ (του ΦΠΑ μη συμπεριλαμβανομένου) δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού σειράς. Απαραίτητη όμως είναι η αναγραφή στο τιμολόγιο των στοιχείων που αναφέρονται στο είδος και τη δυναμικότητα του μηχανήματος. iii. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE ή έκθεση ΙΓΕΜΚ. 4. Δεν ενισχύονται θερμοκήπια που κατασκευάσθηκαν με μείωση του εγκεκριμένου εμβαδού τους εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εγκεκριμένου αιτήματος τροποποίησης. 5. Θερμοκήπια που κατασκευάσθηκαν με αύξηση του εγκεκριμένου εμβαδού τους και χωρίς η αύξηση αυτή να έχει αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης, υλοποιούνται με ευθύνη του επενδυτή. Για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου θα πρέπει: i. Η αύξηση του εμβαδού να μην έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία των Καθεστώτων Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ii. Να καλύπτεται από νόμιμες άδειες. Γ. Περιφράξεις 1. Όταν στο περιφραζόμενο αγροτεμάχιο ή οικόπεδο προβλέπεται ανέγερση κτισμάτων ή όταν στο αγροτεμάχιο αυτό υπάρχει εν ισχύ οικοδομική άδεια από πρόσφατη ανέγερση κτισμάτων, προσκομίζεται η εν ισχύ οικοδομική άδεια κατασκευής των κτισμάτων και τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου. 2. Όταν στο περιφραζόμενο αγροτεμάχιο δεν προβλέπεται ανέγερση κτισμάτων ή όταν για το αγροτεμάχιο αυτό δεν υπάρχει εν ισχύ οικοδομική άδεια, τότε: i) Αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός οικισμού απαιτείται η προσκόμιση οικοδομικής αδείας για την περίφραξη ή έγγραφο του αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου ότι δεν απαιτείται άδεια. Προσκομίζεται επίσης τοπογραφικό διάγραμμα του αγροτεμαχίου. ii) Αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός οικισμού, προσκομίζεται πράξη χαρακτηρισμού από το οικείο δασαρχείο (άρθρο 14 του Ν. 998/79) και τοπογραφικό διάγραμμα του αγροτεμαχίου. Άρθρο 4 - Μηχανολογικός εξοπλισμός (πλην εξοπλισμού θερμοκηπίων για τον οποίο ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3 Β) Α. Μελισσοκομικά Ανθοκομικά αυτοκίνητα 1. Άδεια κυκλοφορίας μελισσοκομικού ανθοκομικού αυτοκινήτου στο όνομα του δικαιούχου. 2. Φωτοτυπία παραστατικού αγοράς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τα πλήρη στοιχεία του οχήματος: είδος τύπος μικτό βάρος αριθμός πλαισίου αριθμός κινητήρα. Στην περίπτωση που το παραστατικό αγοράς δεν αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του οχήματος, θα προσκομίζεται βεβαίωση του πωλητή, για τα στοιχεία αυτά, στην οποία εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα αναφέρεται και ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης. 3. Στην περίπτωση διαφοροποίησης της επιλέξιμης δυναμικότητας, χωρίς η διαφοροποίηση να έχει αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης, θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ε του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των ανώτατων και κατώτατων επιλέξιμων ορίων μικτού βάρους για το είδος του αυτοκινήτου. Σελίδα 6 από 17

7 Β. Γεωργικοί Ελκυστήρες και λοιπά αυτοκινούμενα οχήματα (πλην μελισσοκομικών ανθοκομικών αυτοκινήτων) 1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του γεωργικού μηχανήματος στο όνομα του δικαιούχου. Οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας δεν χαρακτηρίζονται ως «ΓΕΩΡΓΙΚΟ» δεν ενισχύονται. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται δελτίο. 2. Φωτοτυπία παραστατικών αγοράς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (τιμολόγιο δελτίο αποστολής) με τα πλήρη στοιχεία του οχήματος: είδος τύπος δυναμικότητα (ιπποδύναμη στους γεωργικούς ελκυστήρες) αριθμός πλαισίου αριθμός κινητήρα. Στην περίπτωση που το παραστατικό αγοράς δεν αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του οχήματος, θα προσκομίζεται βεβαίωση του πωλητή για τα στοιχεία αυτά, στην οποία εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα αναφέρεται και ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης. 3. Όσον αφορά την προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με υπέρβαση της επιλέξιμης δυναμικότητας (ποσότητας) και χωρίς αυτή να έχει αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης, η μέγιστη επιτρεπόμενη προσαύξηση της επιλέξιμης ιπποδύναμης θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα ποσοστά του πιο κάτω πίνακα: ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων i και ii Έως και 115 ίππους 20% >115 έως και 175 ίππους 10% > 175 ίππους 5% Σε περιπτώσεις υπέρβασης της ιπποδύναμης που προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, η ορθή εκτέλεση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου πιστοποιείται μόνον εφόσον η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται με τεχνική έκθεση του συντάκτη Γεωτεχνικού στην οποία τεκμηριώνεται: α) η αναγκαιότητα υπέρβασης της επιλέξιμης δυναμικότητας (ποσότητας) της Ατομικής Απόφασης Έγκρισης στο Μέτρο και β) η επίτευξη του στρατηγικού στόχου του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. Γ. Ρυμούλκες 1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του γεωργικού ελκυστήρα που διαθέτει η εκμετάλλευση. 2. Εξοφλημένο τιμολόγιο αγοράς, στο οποίο αναγράφονται ο τύπος, το μικτό βάρος, και ο αριθμός σειράς παραγωγής. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω δεν αναγράφονται στο τιμολόγιο, αυτά θα βεβαιώνονται σε πρόσθετη βεβαίωση του πωλητή στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης. 3. Βεβαίωση του κατασκευαστή, στην οποία βεβαιώνεται ότι το ρυμουλκούμενο όχημα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους όρους που υπαγορεύονται από τον ΚΟΚ (φωτισμός, πέδηση, διαστάσεις) και του ΠΔ 238/94 (Α 135) σχετικά με το καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών αγροτικών μηχανημάτων. 4. Στην περίπτωση διαφοροποίησης της επιλέξιμης δυναμικότητας, χωρίς η διαφοροποίηση να έχει αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ε του παρόντος άρθρου. Σελίδα 7 από 17

8 Δ. Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός (πλην εξοπλισμού θερμοκηπίων) 1. Προσκομίζονται τιμολόγια τα οποία, εκτός της αξίας, αναγράφουν το είδος, τον τύπο, τη δυναμικότητα και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος. Για μηχανήματα αξίας μικρότερης των 800 ευρώ (του ΦΠΑ μη συμπεριλαμβανομένου) δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού σειράς. Σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς δεν αναγράφεται στο τιμολόγιο (για μηχανήματα αξίας 800 ευρώ και άνω), αυτός προσδιορίζεται σε σχετική βεβαίωση του πωλητή στην οποία αναφέρεται το είδος του μηχανήματος, ο αριθμός σειράς και ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης. 2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE ή έκθεση ΙΓΕΜΚ. 3. Στην περίπτωση διαφοροποίησης της επιλέξιμης δυναμικότητας, χωρίς η διαφοροποίηση να έχει αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ε του παρόντος άρθρου. Ε. Υλοποίηση επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης με διαφοροποίηση της επιλέξιμης δυναμικότητας των επιλέξιμων επενδύσεων χωρίς η διαφοροποίηση να έχει αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης. 1. Οι επενδύσεις του παρόντος άρθρου που υλοποιούνται με μείωση της επιλέξιμης δυναμικότητας (ποσότητας), υλοποιούνται με ευθύνη του επενδυτή και πιστοποιούνται για την ορθή εκτέλεσή τους από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης εφόσον: i. με την αίτηση πληρωμής υποβάλλεται σχετική δικαιολόγηση, και ii. η μείωση της επιλέξιμης ποσότητας ή δυναμικότητας δεν επηρεάζει αρνητικά τους στόχους του Σχεδίου Βελτίωσης και τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης γνωμοδότησης. Για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπονται ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες, ο υπολογισμός της επιλέξιμης δαπάνης υλοποίησης θα γίνεται βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπανών (π.χ. τιμολόγιο). 2. Οι επενδύσεις του παρόντος άρθρου που υλοποιούνται με αύξηση της επιλέξιμης δυναμικότητας (ποσότητας) υλοποιούνται με ευθύνη του επενδυτή και πιστοποιούνται για την ορθή εκτέλεσή τους από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης εφόσον η αύξηση της δυναμικότητας (ποσότητας) των επενδυτικών δαπανών: i. Δεν επηρεάζει αρνητικά τους στόχους του Σχεδίου Βελτίωσης και τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης γνωμοδότησης, ii. Δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία των Καθεστώτων Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, iii. Καλύπτεται από νόμιμες άδειες. iv. Δικαιολογείται από το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου. Προκειμένου η Ομάδα Παραλαβής να διαπιστώσει ότι η αύξηση της επιλέξιμης ποσότητας ή δυναμικότητας της επένδυσης δικαιολογείται από το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης, με την αίτηση πληρωμής υποβάλλεται και αιτιολογική τεχνική έκθεση του συντάκτη Γεωτεχνικού. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης δεν παραλαμβάνεται μέχρι την προσκόμιση από τον συντάκτη Γεωτεχνικό της σχετικής έκθεσης ενώ η Ομάδα Παραλαβής ενημερώνει αρμοδίως τον επενδυτή. Μετά την προσκόμιση της έκθεσης, και εφόσον η Ομάδα Παραλαβής διαφωνήσει με το περιεχόμενο της, παραλαμβάνει αλλά δεν πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση της συγκεκριμένης επένδυσης. Άρθρο 5 Επιλεξιμότητα ενίσχυσης ζωικού κεφαλαίου 1. Συγχρηματοδότηση (ενίσχυση) αβελτίωτου ή και ημιβελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου: Με την αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πέραν των γενικών παραστατικών και δικαιολογητικών, προσκομίζονται: Σελίδα 8 από 17

9 i. Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι: a) Πρόκειται για πρώτη αγορά ζώων, δηλαδή ότι ο επενδυτής δεν έχει ενισχυθεί στο παρελθόν για την αγορά ζωικού κεφαλαίου ανάλογου είδους. b) Το προς ενίσχυση ζωικό κεφάλαιο είναι κατάλληλο για εκτροφή στην περιοχή που βρίσκεται η γεωργική εκμετάλλευση του δικαιούχου. ii. Φωτοτυπία υγειονομικού πιστοποιητικού: Το προς ενίσχυση ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι υγιές και κατάλληλο για αναπαραγωγή. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να ενισχυθεί το ζωικό κεφάλαιο είναι απαραίτητο η Ομάδα Παραλαβής να ελέγχει ότι το υγειονομικό πιστοποιητικό εκδίδεται για ζώα «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και όχι για άλλες κατηγορίες ζώων (εκτροφής πάχυνσης σφαγής). iii. Φωτοτυπία μητρώου εκμετάλλευσης, εφόσον η τήρησή του αποτελεί υποχρέωση του επενδυτή, ενημερωμένο με τις τελευταίες μεταβολές του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης του επενδυτή. iv. Στις περιπτώσεις όπου η «παραγωγική δαπάνη» για την προμήθεια ζωικού κεφαλαίου υλοποιείται με μείωση μέχρι 50% επί της επιλέξιμης, χωρίς να έχει εγκριθεί αίτημα τροποποίησης για τη συγκεκριμένη μεταβολή και χωρίς να δικαιολογείται υπαγωγή στις «εξαιρετικές περιπτώσεις» τότε, κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στην Υ.Α. 1274/ περί «παραγωγικών δαπανών», θα καταβάλλεται η αντιστοιχούσα οικονομική ενίσχυση για το ζωικό κεφάλαιο που τελικά αγοράστηκε. 2. Συγχρηματοδότηση (ενίσχυση) βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου. Με την αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πέραν των γενικών παραστατικών και δικαιολογητικών, προσκομίζονται: i. Φωτοτυπίες γενεαλογικών μητρώων ή ισοδύναμων βιβλίων. Εφόσον τα παραστατικά αυτά είναι ξενόγλωσσα απαιτείται η προσκόμιση επίσημης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που τα γενεαλογικά μητρώα ή ισοδύναμα βιβλία είναι πανομοιότυπα και διαφοροποιούνται ως προς τα ατομικά στοιχεία του ζώου (π.χ. αριθμός ενωτίου, αποδόσεις κ.λπ.) προσκομίζεται μετάφραση ενός μόνο εξ αυτών. ii. Φωτοτυπία υγειονομικού πιστοποιητικού: Το προς ενίσχυση ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι υγιές και κατάλληλο για αναπαραγωγή. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να ενισχυθεί το ζωικό κεφάλαιο είναι απαραίτητο η Ομάδα Παραλαβής να ελέγχει ότι το υγειονομικό πιστοποιητικό εκδίδεται για ζώα «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και όχι για άλλες κατηγορίες ζώων (εκτροφής πάχυνσης σφαγής). iii. Βεβαίωση της Ομάδας Παραλαβής με την οποία θα καταγράφεται ο αριθμός των ενωτίων του προς ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου εφόσον η ύπαρξη ενωτίων αποτελεί υποχρέωση του επενδυτή. Επισημαίνεται ότι η καταγραφή των ενωτίων είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του προς ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου. Όταν ο αριθμός των ζώων που αναγράφονται στο υγειονομικό πιστοποιητικό συμπίπτει με αυτά που ενισχύονται τότε δεν απαιτείται η ανωτέρω σχετική βεβαίωση της Ομάδας Παραλαβής. iv. Φωτοτυπία μητρώου εκμετάλλευσης, εφόσον η τήρησή του αποτελεί υποχρέωση του επενδυτή, ενημερωμένο με τις τελευταίες μεταβολές του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης του επενδυτή. v. Στις περιπτώσεις όπου η «παραγωγική δαπάνη» για την προμήθεια ζωικού κεφαλαίου υλοποιείται με μείωση μέχρι 50% επί της επιλέξιμης, χωρίς να έχει εγκριθεί αίτημα τροποποίησης για τη συγκεκριμένη μεταβολή και χωρίς να δικαιολογείται υπαγωγή στις «εξαιρετικές περιπτώσεις» τότε, κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στην Υ.Α. 1274/ περί «παραγωγικών δαπανών», θα καταβάλλεται η αντιστοιχούσα οικονομική ενίσχυση για το ζωικό κεφάλαιο που τελικά αγοράστηκε. 3. Επιπλέον για αιγοπρόβατα: Πέραν των κατά περίπτωση παραστατικών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα αιγοπρόβατα προκειμένου να παραληφθούν από την Ομάδα Παραλαβής πρέπει κατά την ημερομηνία αγοράς να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 4 μηνών και μικρότερης των 24 μηνών, ανεξάρτητα της ονομασίας που εμφανίζεται στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης (δηλαδή ανεξάρτητα από Σελίδα 9 από 17

10 το αν το προς ενίσχυση ζωικό κεφάλαιο εμφανίζεται ως αρνί/κατίσκι, πρόβατα/αίγα κ.λπ.). Αιγοπρόβατα τα οποία κατά την ημερομηνία αγοράς τους είναι μικρότερα των 4 μηνών παραλαμβάνονται από την Ομάδα Παραλαβής μετά την συμπλήρωση του 4 ου μήνα της ηλικίας τους. 4. Επιπλέον για αγορά βοοειδών: Για την ενίσχυση της αγοράς βοοειδών, πέραν των παραστατικών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση επένδυσης, με την αίτηση πληρωμής του ζωικού κεφαλαίου προσκομίζονται επιπλέον: i. Για Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 1. Βεβαίωση ΕΛ.Ο.Γ. κατοχής ποσόστωσης, δυναμικότητας ανάλογης εκείνης της δυναμικότητας της μονάδας κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου πληρωμής. Κατά την υποβολή του φακέλου αποπληρωμής θα πρέπει η δυναμικότητα της μονάδας να ανταποκρίνεται σε αυτήν της μελλοντικής κατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται μέσα από το εγκεκριμένο σχέδιο βελτίωσης. 2. Φωτοτυπίες των διαβατηρίων των βοοειδών. 3. Οι αγελάδες γαλ/γης προκειμένου να παραληφθούν από την Ομάδα Παραλαβής πρέπει κατά την ημερομηνία αγοράς τους να είναι έγκυες μοσχίδες ή ηλικίας μεγαλύτερης των 18 μηνών και μικρότερης των 4 ετών. Βοοειδή τα οποία κατά την ημερομηνία αγοράς τους δεν είναι έγκυες μοσχίδες ή είναι ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών παραλαμβάνονται από την Ομάδα Παραλαβής μετά την συμπλήρωση του 18ου μήνα της ηλικίας τους. ii. Για Αγελάδες βοσκής: 1. Φωτοτυπίες των διαβατηρίων των βοοειδών. 2. Τα βοοειδή κρεοπαραγωγής προκειμένου να παραληφθούν από την Ομάδα Παραλαβής πρέπει κατά την ημερομηνία αγοράς τους να είναι έγκυες μοσχίδες ή ηλικίας μεγαλύτερης των 18 μηνών και μικρότερης των 6 ετών. Βοοειδή κρεοπαραγωγής τα οποία κατά την ημερομηνία αγοράς τους δεν είναι έγκυες μοσχίδες ή είναι ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών παραλαμβάνονται από την Ομάδα Παραλαβής μετά την συμπλήρωση του 18ου μήνα της ηλικίας τους. 5. Αγορά μελισσοσμηνών. Με την αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, προσκομίζονται: i) Φωτοτυπία του μελισσοκομικού βιβλιαρίου του αγοραστή θεωρημένο από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και ενημερωμένο με τις τελευταίες μεταβολές των μελισσοσμηνών της εκμετάλλευσης του επενδυτή. ii) Φωτοτυπία του μελισσοκομικού βιβλιαρίου του πωλητή θεωρημένο από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και ενημερωμένο με τις τελευταίες μεταβολές των μελισσοσμηνών της εκμετάλλευσης του πωλητή. Άρθρο 6 Γεωτρήσεις 1. Βεβαίωση από την Δ/νση Υδάτων της οικείας Περιφέρειας ή από την ΥΕΒ ή την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για α) την επιτυχή ανόρυξη της γεώτρησης και β) την καταλληλότητα του νερού για άρδευση ή ύδρευση. 2. Για την πιστοποίηση της εκτέλεσης της επένδυσης (φυσικού αντικειμένου) η Ομάδας Παραλαβής θα εξετάζει τα δικαιολογητικά των ανωτέρω δύο παραγράφων. Λόγω της φύσης της επένδυσης, η Ομάδα Παραλαβής θα πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά αναγράφουν το πραγματοποιηθέν βάθος ανόρυξης, ανεξάρτητα από το αν αυτό διαφοροποιείται κατ οποιονδήποτε τρόπο από το εγκεκριμένο. Σελίδα 10 από 17

11 3. Στην περίπτωση που η επένδυση έχει πραγματοποιηθεί με μείωση του βάθους ανόρυξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί «παραγωγικών δαπανών» που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 1274/ , η Ομάδα Παραλαβής θα προβαίνει σε αναλογική μείωση της επένδυσης της γεώτρησης χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης από τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα γίνεται περικοπή στην αξία των εγκεκριμένων αντλιών εφόσον η εγκατεστημένη ισχύς τους συμφωνεί με την εγκεκριμένη. Σε περιπτώσεις μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με την εγκεκριμένη, ο υπολογισμός της επιλέξιμης δαπάνης υλοποίησης θα γίνεται βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπανών (π.χ. τιμολόγιο) χωρίς να ενισχύεται υπέρβαση του εγκεκριμένου κόστους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Δικαιολογητικά πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου Άρθρο 7 Γενικά Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν γενική ισχύ για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου. 1. Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου ο δικαιούχος προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). Με ευθύνη των Ομάδων Παραλαβής όλα τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών πριν επιστραφούν στο δικαιούχο για φύλαξη, σφραγίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της Υ.Α / Επιλεξιμότητα Απόδειξης Πληρωμής (Εξόφλησης) Δαπανών: Για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης ελέγχονται τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να είναι εξοφλημένα. Όλα τα παραστατικά δαπανών, ανεξαρτήτως του αν έχουν εκδοθεί με την ένδειξη «εξοφλήθη» ή «επί πιστώσει», θα πρέπει να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη (ή κατ ανάγκη από βεβαίωση είσπραξης του πωλητή) στην οποία θα μνημονεύεται ο αριθμός του τιμολογίου στο οποίο αυτή αφορά και η οποία θα φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του πωλητή. Όταν για την πιστοποίηση της δαπάνης γίνεται χρήση λογιστικού εγγράφου ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας (ιδιωτικό συμφωνητικό), όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου καθώς επίσης και των άρθρων 9 και 10 της παρούσας, τότε η απόδειξη της συναλλαγής θα γίνεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο αμειβόμενος - προμηθευτής θα δηλώνει ότι έλαβε το συγκεκριμένο ποσό που προβλέπεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. 3. Ο ΦΠΑ, καθώς και κάθε φόρος που περιλαμβάνεται στα παραστατικά, δεν υπολογίζονται στο επιλέξιμο κόστος. 4. Σε περιπτώσεις απώλειας πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων αιτιολόγησης δαπανών και εφόσον παραληφθεί και πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο, ζητείται η προσκόμιση των παρακάτω: i. Τεκμηρίωση της εξόφλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2. ii. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου. Σε αυτή θα δηλώνεται η απώλεια του πρωτότυπου παραστατικού καθώς και τα πλήρη στοιχεία του (εκδότης, τύπος, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης παραστατικού). Θα δηλώνεται επίσης ότι το παραστατικό δεν θα κατατεθεί ούτε έχει κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσία για λήψη επιδότησης και ότι θα προσκομισθεί για σφράγιση στην περίπτωση ανεύρεσης. iii. Απλή φωτοτυπία του παραστατικού από το στέλεχος που υπάρχει στο προμηθευτή. iv. Προκειμένου για τιμολόγια ή «τιμολόγια δελτία αποστολής», αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλει στην Δ.Ο.Υ. για την απώλεια των πρωτοτύπων παραστατικών ή βεβαίωση του TAXIS ότι έχουν απολεσθεί τα συγκεκριμένα παραστατικά. Σελίδα 11 από 17

12 5. Δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των ημερομισθίων εργατών ή τεχνιτών Η πιστοποίηση των δαπανών για τα ημερομίσθια εργατών ή τεχνιτών αποδεικνύονται με την προσκόμιση: α) Ανακεφαλαιωτικής κατάστασης εντολής ασφαλίσεως οικοδομικών και τεχνικών εργασιών. β) Γραμματίου είσπραξης του ΙΚΑ από το οποίο θα φαίνεται ότι η πιο πάνω κατάσταση κατατέθηκε στο ΙΚΑ και καταβλήθηκαν οι εισφορές. Οι δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση αυτή είναι οι μικτές αποδοχές των εργαζομένων, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές. γ) Στις περιπτώσεις απασχόλησης για μικρής κλίμακας εργασίες (για λίγα μόνο ημερομίσθια) αγροτών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, η απόδειξη της δαπάνης γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων. Στον φάκελο πληρωμής, εκτός από το ιδιωτικό συμφωνητικό θα συνυποβάλλεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ του απασχοληθέντος και υπεύθυνη δήλωση του απασχοληθέντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε από τον δικαιούχο το ανωτέρω ποσό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο ορίζεται ως λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας των παραστατικών δαπανών που τεκμηριώνουν συναλλαγές μεταξύ αγροτών, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία των συναλλασσομένων, την ακριβή περιγραφή της συναλλαγής, τον τόπο συναλλαγής, την αξία της αγοραπωλησίας. δ) Το κόστος για μικρής κλίμακας εργασίες ανειδίκευτου εργάτη, που πραγματοποιήθηκαν από το δικαιούχο ή μέλη της οικογένειάς του, (σύζυγο ή ενήλικα τέκνα) είναι επιλέξιμο εφόσον: i) Η πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου βεβαιωθεί από την Ομάδα Παραλαβής. ii) Η κοστολόγηση της ωριαίας απασχόλησης αλλά και οι απαιτούμενες εργατοώρες ανά είδος εργασίας καταγράφονται στους δείκτες της Περιφέρειας. 6. Για την αγορά των υλικών, μηχανημάτων και γενικά του εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία της μονάδας καθώς και για πάσης φύσεως έξοδα μέχρι την τοποθέτηση του εξοπλισμού στην εκμετάλλευση, θα πρέπει να υπάρχουν τα επίσημα παραστατικά στοιχεία που κατά περίπτωση προβλέπει ο Κ.Β.Σ. (εξοφλημένα τιμολόγια, φορτωτικές, δελτία αποστολής, αποδείξεις λιανικής κ.λπ.). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: α) Τα τιμολόγια πώλησης συνοδεύονται απαραίτητα από θεωρημένα δελτία αποστολής. β) Εφόσον υπόχρεος από τον Κ.Β.Σ. στην έκδοση επίσημων παραστατικών στοιχείων είναι μόνο ο αγοραστής, τότε αυτός υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο αγοράς. γ) Εφόσον οι συναλλασσόμενοι για την αγοραπωλησία δεν υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικά του Κ.Β.Σ., τότε η συναλλαγή πιστοποιείται με σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων. i) Το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο ορίζεται, ως λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας των παραστατικών δαπανών που τεκμηριώνουν συναλλαγές μεταξύ αγροτών, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία των συναλλασσομένων, την ακριβή περιγραφή της συναλλαγής, τον τόπο συναλλαγής, την αξία της αγοραπωλησίας ii) Εφόσον αναγράφει αξία άνω των ευρώ θα θεωρείται από την οικεία Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 820/1978, την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν.2954/2001/ΦΕΚ174Α και την υπ αριθμ. 81/3296/04/ /7222/ΔΕ-Β iii) Στον φάκελο πληρωμής, θα συνυποβάλλεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ του απασχοληθέντος και υπεύθυνη δήλωση του απασχοληθέντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε από τον δικαιούχο το ανωτέρω ποσό. δ) Σε περίπτωση που η προμήθεια εξοπλισμού γίνεται απευθείας από το εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου του οίκου του εξωτερικού, αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης των παραστατικών από τη μεσολαβούσα τράπεζα και, εφόσον απαιτείται εκτελωνισμός, αντίγραφο της σχετικής άδειας εκτελωνισμού. Τα δικαιολογητικά θα είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. ε) Σε όλα τα ανωτέρω παραστατικά, εκτός από την αξία, θα πρέπει να αναγράφονται το είδος, ο τύπος, η δυναμικότητα και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος. Για τα μηχανήματα αξίας μικρότερης των 800 ευρώ (του ΦΠΑ μη συμπεριλαμβανομένου) δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού σειράς. Σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς δεν αναγράφεται στο τιμολόγιο (για μηχανήματα αξίας 800 ευρώ και άνω), αυτός προσδιορίζεται σε σχετική βεβαίωση του πωλητή στην Σελίδα 12 από 17

13 οποία αναφέρεται το είδος του μηχανήματος, ο αριθμός σειράς και ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης. στ) Σε περιπτώσεις έκδοσης Απόδειξης Λιανικής Πώλησης: i) Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί χειρόγραφα θα αναγράφονται η αξία του προϊόντος, το ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του αγοραστή καθώς και το είδος, ο τύπος, η δυναμικότητα και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος. Συνοδεύονται απαραιτήτως από θεωρημένο Δελτίο Αποστολής. ii) Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται από ταμιακή μηχανή θα αναγράφεται η αξία του προϊόντος. Συνοδεύονται απαραιτήτως από θεωρημένο Δελτίο Αποστολής στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, το είδος, ο τύπος, η δυναμικότητα και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος καθώς και το ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του αγοραστή. 7. α. Για την καταβολή της ενίσχυσης για δαπάνες παροχής υπηρεσιών προσκομίζονται θεωρημένες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κ.Β.Σ. Η τεκμηρίωση της εξόφλησης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών θα γίνεται με την προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας. β. Η καταβολή της ενίσχυσης για την αμοιβή του συντάκτη γεωτεχνικού, τόσο για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας όσο και για την παροχή τεχνικής στήριξης στον δικαιούχο, θα γίνεται κατόπιν της προσκόμισης των αντίστοιχων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω παραγράφου 7.α και της παραγράφου 2.iii του παρόντος άρθρου, η τεκμηρίωση της εξόφλησης θα γίνεται με: i. την προσκόμιση της απόδειξης κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του συντάκτη, ii. την προσκόμιση της κατάθεσης του 2% επί της ανωτέρω αμοιβής υπέρ του ΓΕΩΤΕΕ, iii. την αναγραφή και σφράγιση στο πρωτότυπο παραστατικό της λέξης «Εξοφλήθη» και iv. την προσκόμιση της εξοφλητικής απόδειξης. Η αίτηση για την καταβολή της ενίσχυσης για την τεχνική στήριξη θα γίνεται εφάπαξ στην αίτηση αποπληρωμής. 8. Διακριτές φάσεις υλοποίησης των επενδύσεων: Η διακριτή και αυτοτελής φάση υλοποίησης κάθε επένδυσης, αφορά την ολοκλήρωση ενός σταδίου των εργασιών της επένδυσης, κατά το οποίο διασφαλίζεται η ακριβής αποτίμηση του κόστους και της ολοκλήρωσής του. Ενδεικτικά αναφέρουμε διακριτές φάσεις επενδύσεων: α) Κτίσματα: Διακριτές φάσεις αποτελούν οι εργασίες εκσκαφών (ολοκλήρωση τους), η ολοκλήρωση των εργασιών για το σκυρόδεμα, η ολοκλήρωση των εργασιών για την τοιχοποιία, η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ. β) Ζωικό κεφάλαιο: Διακριτή φάση θεωρείται η παραλαβή ποσοστού 20% τουλάχιστον του συνολικού εγκεκριμένου ζωικού κεφαλαίου. γ) Περίφραξη γεωργικής έκτασης: Το συγκεκριμένο έργο δεν θεωρείται ότι έχει επιμέρους φάση και πρέπει να παραλαμβάνεται ολοκληρωμένο. δ) Γεώτρηση: Δεν θεωρείται ότι υπάρχουν επιμέρους φάσεις. 9. Η προσκόμιση με τον φάκελο πληρωμής ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας δεν είναι απαραίτητη. Άρθρο 8 Κατασκευές 1. Για την καταβολή ενίσχυσης για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτούνται τα κατά περίπτωση παραστατικά που προβλέπονται στο άρθρο 7. Τα παραστατικά αυτά προσκομίζονται για κάθε έναν επαγγελματία που προμήθευσε υλικά ή εκτέλεσε εργασίες (π.χ. εργολάβο οικοδομών, κτίστη, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, ξυλουργό, εργάτη κ.λπ.). Σελίδα 13 από 17

14 2. Σε περιπτώσεις που για την καταβολή της ενίσχυσης προσκομίζεται ένα παραστατικό (π.χ. από τεχνική εταιρεία ή ιδιώτη μηχανικό) για κάλυψη του συνολικού κόστους κατασκευής ή μεγάλου μέρους του κόστους της τότε: i. Το παραστατικό του Κ.Β.Σ. θα συνοδεύεται από ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ii. Το παραστατικό θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της κατασκευής ή ολόκληρη διακριτή ή ολόκληρες διακριτές φάσεις υλοποίησης της επένδυσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7, παράγραφος 9 της παρούσας. Στο παραστατικό αυτό θα πρέπει να μνημονεύεται και το πρωτόκολλο του ανωτέρω θεωρημένου ιδιωτικού συμφωνητικού. iii. Συνημμένα στο παραστατικό, προσκομίζεται αναλυτική επιμέτρηση του αντικειμένου κατασκευής που περιγράφεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. iv. Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από ιδιωτικό συμφωνητικό δεν απαιτείται η προσκόμιση δελτίων αποστολής. v. Η τεκμηρίωση της εξόφλησης του παραστατικού θα γίνεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας. 3. Τα έξοδα έκδοσης οικοδομικής αδείας, μελέτης και επίβλεψης του έργου αποδεικνύονται με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών καθώς και το διπλότυπο της τράπεζας (απόδειξη είσπραξης), στο οποίο αναγράφεται ο επιμερισμός του κόστους και των εισφορών που υπολογίζονται ως ποσοστό του κόστους της οικοδομικής αδείας. Επισημαίνεται ότι οι εισφορές υπέρ τρίτων που καταβάλλουν οι μηχανικοί για την έκδοση της οικοδομικής αδείας δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες. Άρθρο 9 Ζωικό Κεφάλαιο Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της αγοράς ζωικού κεφαλαίου προσκομίζονται τα εξής: 1. Εφόσον ο πωλητής είναι υπόχρεος από τον Κ.Β.Σ. στην έκδοση επίσημων παραστατικών στοιχείων, εκδίδει τιμολόγιο και δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Εφόσον υπόχρεος από τον Κ.Β.Σ. στην έκδοση επίσημων παραστατικών στοιχείων είναι μόνο ο αγοραστής, τότε εκδίδει αυτός τιμολόγιο αγοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Εφόσον οι συναλλασσόμενοι για την αγοραπωλησία δεν υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικά του Κ.Β.Σ., τότε η συναλλαγή πιστοποιείται με σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων. i) Το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο ορίζεται ως λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας των παραστατικών δαπανών που τεκμηριώνουν συναλλαγές μεταξύ αγροτών, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία των συναλλασσομένων, την ακριβή περιγραφή της συναλλαγής, τον τόπο συναλλαγής, και την αξία της αγοραπωλησίας. ii) iii) iv) Εφόσον αναγράφει αξία άνω των ευρώ θα θεωρείται από την οικεία Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 820/1978, την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν.2954/2001/ΦΕΚ174Α και την υπ αριθμ. 81/3296/04/ /7222/ΔΕ-Β Στον φάκελο πληρωμής, εκτός από το ιδιωτικό συμφωνητικό θα συνυποβάλλεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ του πωλητή. Η τεκμηρίωση της εξόφλησης του ποσού του ιδιωτικού συμφωνητικού θα γίνεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο πωλητής θα δηλώνει έλαβε το συγκεκριμένο ποσό που προβλέπεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. 4. Σε περίπτωση που η προμήθεια ζώων γίνεται απευθείας από το εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου του οίκου του εξωτερικού, αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης των παραστατικών από τη μεσολαβούσα τράπεζα και αντίγραφο της σχετικής άδειας εκτελωνισμού, όπου απαιτείται εκτελωνισμός. Τα δικαιολογητικά θα είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική. Σελίδα 14 από 17

15 5. Αγοραπωλησία μεταξύ συγγενών α βαθμού αποδεικνύεται μόνο με πράξη δωρεάς εν ζωή από γονέα προς τέκνο, θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ. 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7. Άρθρο 10 Φυτείες Ισχύουν κατ αναλογία τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. Ειδικότερα, εφόσον οι συναλλασσόμενοι για την αγοραπωλησία δεν υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικά του Κ.Β.Σ., τότε για την πιστοποίηση της συναλλαγής θα προσκομίζονται: 1. Ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7, παράγραφος 6.γ της παρούσας. 2. Τριπλότυπο Δελτίο Διάθεσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού της φυτωριακής επιχείρησης, θεωρημένο από το ΚΕΠΠΥΕΛ του νομού της έδρας του φυτωριούχου. 3. Η τεκμηρίωση της εξόφλησης του ποσού του ιδιωτικού συμφωνητικού θα γίνεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο πωλητής θα δηλώνει έλαβε το συγκεκριμένο ποσό που προβλέπεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Γενικές Διατάξεις Άρθρο 11 Τήρηση λογιστικών βιβλίων 1. Για τη λογιστική παρακολούθηση του κύκλου εργασιών της γεωργικής εκμετάλλευσης τηρούνται βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων που δεν είναι υπόχρεα στη τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ., για τη παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος της γεωργικής εκμετάλλευσης θα τηρούνται απλά βιβλία λογιστικής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. 2. Στα βιβλία λογαριασμών καταχωρούνται όλα τα παραστατικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο παραγωγός από αγορές ή πωλήσεις προϊόντων, πρώτων υλών κ.λπ., είτε τα παραστατικά είναι επίσημα του Κ.Β.Σ. είτε όχι. 3. Τα απλά βιβλία λογαριασμών φυλάσσονται στην γεωργική εκμετάλλευση και πιστοποιείται η τήρησή τους από την Ομάδα Παραλαβής κατά την φάση παραλαβής των επενδύσεων. 4. Τα βιβλία αυτά είναι αντικείμενο ελέγχου για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που διαρκούν οι υποχρεωτικές δεσμεύσεις του δικαιούχου. Άρθρο 12 - Καταβολή της επιδότησης 1. Η κατάθεση της επιδότησης γίνεται στο λογαριασμό που ο αποδέκτης της ενίσχυσης (δικαιούχος) γνωστοποιεί στην Υπηρεσία με την αποδοχή της σύμβασης. Με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 2, οποιαδήποτε αλλαγή του αριθμού του λογαριασμού γίνεται δεκτή με Υπεύθυνη Δήλωσή του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 2. Στις περιπτώσεις εκχώρησης της επιδότησης σε πιστωτικό ίδρυμα, τα χρήματα της ενίσχυσης καταβάλλονται σε λογαριασμό ταμιευτηρίου του δικαιούχου που τηρείται στο αντίστοιχο ίδρυμα εφόσον η εκχώρηση αυτή έχει κοινοποιηθεί στον Τελικό Δικαιούχο του προγράμματος (ΥΑ 14609/ , άρθρο 2, παράγραφος 3). Σελίδα 15 από 17

16 Άρθρο 13 Σχέδια Βελτίωσης Φυτικής Παραγωγής των Περιφερειών που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 1.1 του ΕΠΑΑ ΑΥ Στις περιπτώσεις που, για λόγους χρηματοδότησης, Σχέδια Βελτίωσης Φυτικής Παραγωγής των Περιφερειών που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 1.1 του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ και για πιστώσεις που έχουν κατανεμηθεί για το σκοπό αυτό στις Περιφέρειες με Υπουργική Απόφαση, διαβιβάζονται από τις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΓΤΠΕ-Π τα παρακάτω δικαιολογητικά του δικαιούχου: 1. Απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 2. Αποδοχή σύμβασης του δικαιούχου. 3. Πρακτικό παραλαβής πιστοποίησης του φυσικού οικονομικού αντικειμένου της αρμόδιας επιτροπής της οικείας Περιφέρειας. 4. Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στον αρμόδιο υπόλογο της Οικονομικής υπηρεσίας μαζί με την Απόφαση πληρωμής του Ειδικού Γραμματέα του τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ ΚΠΣ, την κατάσταση δαπάνης και την εντολή πληρωμής προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής. Άρθρο 14 - Ειδικές και μεταβατικές διατάξεις 1. Η παρούσα ισχύει για τη παραλαβή των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του Άξονα 1 Μέτρο 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ και των αντίστοιχων Μέτρων των ΠΕΠ 2. Σε εφαρμογή του Ν 2945/01 (Α 223) οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής για τη πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τηρούν αποκλειστικά τα αναγραφόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το σκοπό αυτό. 3. Πρόσθετα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από όργανα στα οποία δεν έχει γίνει παραχώρηση της αρμοδιότητας έκδοσης ανάλογων πράξεων δεν είναι εν ισχύ και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη. 4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν οι Αποφάσεις μας με αρ. πρωτ /14449/ και 4938/ καθώς επίσης και το άρθρο 3 της Απόφασής μας με αρ. πρωτ.1274/ Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Σελίδα 16 από 17

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) Μέτρο 121 : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) Μέτρο 121 : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αρ. Πρωτ.: 1616 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αρ. Πρωτ.: 1616 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αρ. Πρωτ.: 1616 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αρ. Πρωτ.: 1616 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ. 10441

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013

Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 1. Πιστοποιήσεις - Συμπλήρωση πινάκων Συμπλήρωση στηλών Η στήλη 9 του πιν. 1 συμπληρώνεται με τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΕΝΤΥΠΟ Ε_1 Προς: Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧΞΧ-6ΗΙ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 02.04.2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 38928 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Νόμιμη Κατοχή οικοπέδου Ιδιόκτητο: Συμβόλαιο ιδιοκτησίας +Υποθ. Ενοίκιο 15-ετίας: Συμβόλαιο μίσθωσης +Υποθ. Παραχωρημένο: Απόφαση Παραχώρησης

1. Νόμιμη Κατοχή οικοπέδου Ιδιόκτητο: Συμβόλαιο ιδιοκτησίας +Υποθ. Ενοίκιο 15-ετίας: Συμβόλαιο μίσθωσης +Υποθ. Παραχωρημένο: Απόφαση Παραχώρησης Δικαιολογητικά για την Δαπάνη Μελισσοκομικής Εγκατάστασης 1. Νόμιμη Κατοχή οικοπέδου Ιδιόκτητο: Συμβόλαιο ιδιοκτησίας +Υποθ. Ενοίκιο 15-ετίας: Συμβόλαιο μίσθωσης +Υποθ. Παραχωρημένο: Απόφαση Παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις»

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας Αθήνα, 20/11/2015 Αρ. Πρωτ: 121513 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 23-12-2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 136432 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Υπόδειγμα 1α: Αίτηση του Φορέα για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Μελισσοκομίας Υπόδειγμα 1β: Αίτηση της ΟΜΣΕ για τη συνέχιση λειτουργίας του επιχορηγούμενου από τον Καν. Ε.Ε1234/07

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση - χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση - χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 / 4 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : Β2 427/473 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Yπηρεσίες Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Υποβλήθηκε από: Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/ 22.01.2015 (θέμα 10 ο ) Απόφαση Δ.Σ. τον Γεν. Διευθυντή Λειτουργιών Ευθύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΟΔΔΒ-ΡΞΚ Αθήνα, Αριθ.πρωτ.: 5037/147983

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΟΔΔΒ-ΡΞΚ Αθήνα, Αριθ.πρωτ.: 5037/147983 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΟΔΔΒ-ΡΞΚ Αθήνα, 21-11 - 2014 Αριθ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΟΡ1Ι-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΟΡ1Ι-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 15-04-2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 5098/172 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΑ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Διεκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17579

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17579 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Για συμμετοχή στις δράσεις: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Τ.Κ ΧΙΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Τ.Κ ΧΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Α.Π.: 3602/112992 Τμήμα: Β Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Τ.Κ.: 101 76

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΚΣΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΚΣΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΚΣΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Προϋπολογισμός Υλοποίησης Προγράμματος Ο προϋπολογισμός για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προέγκριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ».

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προέγκριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Λιπασμάτων & Πολλαπλασιαστικού υλικού

Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Λιπασμάτων & Πολλαπλασιαστικού υλικού Α. ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ουπεύθυνος επιστήμονας ενός καταστήματος εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων τόσο στην περίπτωση που είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης της επιχείρησης εμπορίας γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΣΕ. «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΣΕ. «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΣΕ Γενικά Στοιχεία Ορισμοί Οι οδηγίες που ακολούθως παρατίθενται αφορούν στα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 08/07/2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 95229 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ Ε Γ Κ Υ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα