ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς"

Transcript

1 ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού συντελεστών απωλειών του Κ Σ&ΣΗΕ: «2. Προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των συντελεστών απωλειών, ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να υπολογίζει ενιαία τιµή των συντελεστών του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως για προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης του συστήµατος. Η οµαδοποίηση αιτιολογείται από παρόµοια συγκριτικά στοιχεία, που αφορούν ιδίως στην τοπολογική διάταξη και διαθεσιµότητα στοιχείων του Συστήµατος, τη διαθεσιµότητα των µονάδων παραγωγής, τη γεωγραφική κατανοµή και το µέγεθος της ζητούµενης ποσότητας ενέργειας, και τεκµηριώνεται στην ειδική µελέτη που εκπονείται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος.» Η µεθοδολογία υπολογισµού των συντελεστών απωλειών εγχύσεως όπως αποτυπώνεται στην Μελέτη έχει ως αφετηρία τη δηµιουργία µιας «βασικής περίπτωσης» µε εγχύσεις και αποµαστεύσεις ισχύος σύµφωνα µε την υπάρχουσα εµπειρία του ΕΣΜΗΕ για κάθε επίπεδο φορτίου από 3500 ΜW έως MW µε βήµατα των 250 MW (σελίδα 4 της Μελέτης). Για τις παραπάνω «βασικές περιπτώσεις» γίνεται επίλυση ροής φορτίου συνεχούς ρεύµατος. Σχετικά µε τις εγχύσεις των µονάδων παραγωγής και των εισαγωγών από διασυνδέσεις αναφέρεται ότι οι εγχύσεις ορίστηκαν λαµβάνοντας υπόψη (α) το µεταβλητό κόστος παραγωγής, (β) ιστορικά στοιχεία έγχυσης των υδροηλεκτρικών µονάδων, (γ) συνήθεις εντολές κατανοµής του ΕΣΜΗΕ προς τις µονάδες για φόρτιση ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε επικουρικές υπηρεσίες, και (δ) ιστορικά στοιχεία εισαγωγών κατά τα τελευταία έτη (σελίδα 9 της Μελέτης). Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, σύµφωνα µε το Άρθρο 50, ο καθορισµός των επιπέδων φόρτισης, πρέπει να αιτιολογείται από παρόµοια συγκριτικά στοιχεία. Από τη βιβλιογραφία και τη διεθνή πρακτική είναι γνωστό ότι σε ορισµένες χώρες χρησιµοποιούνται διαφορετικοί συντελεστές απωλειών για τις διαφορετικές εποχές του έτους (καλοκαίρι, χειµώνας) ή ακόµα και για τις διαφορετικές ώρες της ηµέρας (ηµέρα και νύχτα). Παράλληλα, σηµαντικές είναι οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται σε κάθε επίπεδο φόρτισης σχετικά µε την κατανοµή των µονάδων παραγωγής. Η άποψη της ΡΑΕ είναι ότι πρέπει, µεταξύ άλλων, να αξιολογηθούν και τα εξής: (α) η διαφάνεια σε ότι αφορά τη µεθοδολογία της Μελέτης. (β) σε ότι αφορά τη δηµιουργία των «βασικών περιπτώσεων»: η σαφήνεια και τεκµηρίωση των υποθέσεων η δυνατότητα αναπαραγωγής και εφαρµογής των και στο µέλλον έτσι ώστε να διασφαλίζεται, πέραν της διαφάνειας, και η σταθερότητα στους όρους που διέπουν τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ερώτηση 1 Παρακαλούµε για το σχολιασµό των υποθέσεων της Μελέτης σχετικά µε τα (α) και (β) ανωτέρω. ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 1 από 3

2 2. Αιολική Παραγωγή Στην Μελέτη δεν λαµβάνεται υπόψη η παραγωγή από αιολικά πάρκα. Οπωσδήποτε, η εκτίµηση της επίδρασης της αιολικής παραγωγής στις απώλειες είναι δυσχερής λόγω της στοχαστικότητας του ανέµου. Η άποψη της ΡΑΕ είναι ότι το ζήτηµα της αιολικής παραγωγής σε σχέση µε τις απώλειες θα καταστεί σηµαντικό τα επόµενα χρόνια καθώς θα αυξάνεται ο αριθµός των αιολικών πάρκων στο Σύστηµα Μεταφοράς. Σηµαντικές παράµετροι στο ζήτηµα αυτό είναι ότι (α) η αιολική παραγωγή δεν χρεώνεται µε τις απώλειες του Συστήµατος Μεταφοράς και (β) η παρουσία αιολικών πάρκων σε αποµακρυσµένες περιοχές του Συστήµατος Μεταφοράς επιδεινώνει τους συντελεστές εγχύσεως για τις θερµικές µονάδες που είναι εγκατεστηµένες στις περιοχές αυτές. Ερώτηση 2 Παρακαλούµε για το σχολιασµό της αναγκαιότητας συνεκτίµησης της αιολικής παραγωγής στον υπολογισµό των συντελεστών απωλειών εγχύσεως. 3. Οµαδοποίηση συντελεστών απωλειών Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού συντελεστών απωλειών του Κ Σ&ΣΗΕ: «3. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει τους Συντελεστές Απωλειών για κάθε έκαστο Καταχωρηµένο Μετρητή Παραγωγής του Συστήµατος. Προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των συντελεστών απωλειών ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται ακολούθως να οµαδοποιεί τους συντελεστές απωλειών σε ζωνική βάση καθορίζοντας τον ίδιο συντελεστή απωλειών ανά ζώνη η οποία περιλαµβάνει γεωγραφικά γειτονικούς και συνδεδεµένους κόµβους µε παρόµοιες αριθµητικές τιµές συντελεστών απωλειών. Η οµαδοποίηση αιτιολογείται και τεκµηριώνεται στην ειδική µελέτη που εκπονείται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος.» Σε εφαρµογή του παραπάνω Άρθρου, στη Μελέτη υπολογίζεται η συσχέτιση κάθε κοµβικού συντελεστή απωλειών µε όλους τους υπόλοιπους (όπως προέκυψαν από την ανάλυση ευαισθησίας η οποία περιγράφεται στις σελίδες 4 και 5 της Μελέτης) ώστε να διαπιστωθεί η γεωγραφική διαφοροποίηση των συντελεστών. Στη συνέχεια γίνεται οµαδοποίηση των κοµβικών συντελεστών απωλειών βάσει γεωγραφικής συνάφειας και βαθµού συσχέτισης, ώστε να προκύψουν οι τελικές Ζώνες Χρέωσης απωλειών και να υπολογιστούν οι αντίστοιχοι συντελεστές απωλειών. Πιο συγκεκριµένα, τα κριτήρια για την οµαδοποίηση των ζυγών παραγωγής είναι (α) η γεωγραφική γειτνίαση (β) η απόκλιση των κοµβικών συντελεστών απωλειών και (γ) ο περιορισµός των Ζωνών Χρέωσης Απωλειών (σελίδα 12 της Μελέτης). Από την ανάλυση συσχέτισης των κοµβικών συντελεστών απωλειών εγχύσεως στο Σύστηµα προέκυψε ως εύλογος ο διαχωρισµός των ζυγών παραγωγής σε 5 Ζώνες Χρέωσης. Τέλος, αναφέρεται στη Μελέτη ότι η οµαδοποίηση έγινε δι επισκοπήσεως και κατόπιν έγινε έλεγχος της ορθότητας της οµαδοποίησης µε βάση µια µαθηµατική σχέση (η οποία δίνεται στη σελίδα 12 της Μελέτης). Η ΡΑΕ εκτιµά ότι πρέπει να αξιολογηθεί το κατά πόσο η ανάγκη µείωσης των συντελεστών µέσω οµαδοποίησης αυτών, δικαιολογεί την εξοµοίωση µονάδων παραγωγής µε διαφορετικούς συντελεστές απωλειών εγχύσεως, παρόλο που η ύπαρξη περισσότερων ζωνών ενδεχοµένως θα αυξήσει την πολυπλοκότητα στις εφαρµογές της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (όπως π.χ. η εκκαθάριση των συναλλαγών). Επίσης, και σε ότι αφορά τη διαδικασία οµαδοποίησης πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται είναι αντικειµενικά και κατανοητά. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να µπορούν να εφαρµόζονται και στο µέλλον έτσι ώστε να ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 2 από 3

3 εξασφαλισθεί, πέραν της διαφάνειας, και η σταθερότητα στους όρους που διέπουν τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Και στην περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπιµο να αξιολογηθεί από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση: (α) η διαφάνεια σε ότι αφορά τη µεθοδολογία οµαδοποίησης των συντελεστών. (β) κατά πόσο τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται στη Μελέτη για την οµαδοποίηση των ζυγών παραγωγής είναι επαρκώς αιτιολογηµένα και αντικειµενικά (αναφορικά µε το στόχο της χρέωσης των απωλειών ανάλογα µε την πραγµατική επίδραση των µονάδων παραγωγής σε αυτές) (γ) η αναγκαιότητα ύπαρξης περισσότερων των 5 Ζωνών Χρέωσης Ερώτηση 3 Παρακαλούµε για το σχολιασµό της οµαδοποίησης των συντελεστών σε Ζώνες Χρέωσης αναφορικά µε τα (α), (β) και (γ) ανωτέρω. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ - Επί του ισχύοντος νοµικού πλαισίου για τις απώλειες εγχύσεως Τα όσα αφορούν τους συντελεστές εγχύσεως και τη µελέτη υπολογισµού τους περιγράφονται στα Άρθρα 48 και 50 του Κ Σ&ΣΗΕ. Οι συντελεστές εγχύσεως υπεισέρχονται στο Μηχανισµό Επίλυσης του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (Άρθρο 58) καθώς και στον Υπολογισµό Πληρωµών και Εισπράξεων (Άρθρο 63). Σύµφωνα µε τον Κ Σ&ΣΗΕ, η µελέτη υπολογισµού των συντελεστών εγχύσεως ισχύει από την έναρξη του επόµενου ηµερολογιακού έτους και για δύο τουλάχιστον συνεχή έτη. Η µελέτη αυτή µπορεί να τροποποιείται εντός του χρονικού διαστήµατος ισχύος της σε περίπτωση σηµαντικής αλλαγής µόνιµου χαρακτήρα στην τοπολογία του Συστήµατος Μεταφοράς. Με αυτό τον τρόπο, παρέχονται «σήµατα» έτσι ώστε να εγκατασταθούν µονάδες παραγωγής σε περιοχές του Συστήµατος όπου οι συντελεστές απωλειών λαµβάνουν ευνοϊκές τιµές. Εναλλακτικά, θα µπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα υπολογισµού των συντελεστών εγχύσεως σε χρόνο εγγύτερο στην πραγµατική λειτουργία του Συστήµατος (π.χ. σε ηµερήσια βάση και την ανακοίνωσή τους πριν την υποβολή προσφορών στον ΗΕΠ), δηλαδή όταν ο βαθµός βεβαιότητας για τα δεδοµένα του προβλήµατος (διαθεσιµότητα µονάδων, αιολική παραγωγή κατανοµή φορτίων στο Σύστηµα, τοπολογία Συστήµατος) είναι µεγαλύτερος. Σηµειώνεται ότι µια τέτοια επιλογή (α) θα αύξανε την πολυπλοκότητα στις εφαρµογές της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β) θα δηµιουργούσε πρόσθετες αβεβαιότητες αναφορικά µε τις συνθήκες συµµετοχής των µονάδων στην Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μια τρίτη επιλογή θα ήταν o συνδυασµός των 2 προαναφερθεισών επιλογών, δηλαδή αφενός ο υπολογισµός των συντελεστών απωλειών και η δηµοσίευση τους σύµφωνα µε την ισχύουσα πρακτική (κάθε 2 έτη), έτσι ώστε να παρέχονται τα κατάλληλα µακροπρόθεσµα «σήµατα» στην Αγορά και, αφετέρου, ο υπολογισµός των συντελεστών σε ηµερήσια βάση, µε ακριβέστερες προβλέψεις, για τις εφαρµογές της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ερώτηση 4 Παρακαλούµε να σχολιάσετε τις παραπάνω εναλλακτικές επιλογές υπολογισµού των απωλειών εγχύσεως συγκριτικά µε την τρέχουσα πρακτική (όπως προκύπτει από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο). ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 3 από 3

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ιούνιος 2010 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα