ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i

2 ii

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί 1 Άρθρο 2: Τροποποίηση του Κώδικα ΜΔΝ 2 Άρθρο 3: Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ και Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ 3 Άρθρο 4: Εποπτεία Εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ 4 Άρθρο 5: Διαιτησία ΡΑΕ 4 Άρθρο 6: Ασυμφωνία Διαχειριστή ΜΔΝ και Συμμετεχόντων σε περιπτώσεις έκτακτων ή απρόβλεπτων καταστάσεων 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ B: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 6 Άρθρο 7: Εναρμόνιση της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ με το Θεσμικό Πλαίσιο 6 Άρθρο 8: Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ 7 Άρθρο 9: Μητρώο μονάδων Παραγωγής 9 Άρθρο 10: Ένταξη Συμβατικών Μονάδων Παραγωγής και Σταθμών ΑΠΕ 10 Άρθρο 11: Προγραμματισμός συντήρησης των Μονάδων Παραγωγής 11 Άρθρο 12: Έλεγχος Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου ΜΔΝ 12 Άρθρο 13: Ποιότητα Εξυπηρέτησης Χρηστών 13 Άρθρο 14: Σημαντικά περιστατικά στη λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 15 Άρθρο 15: Σύνδεση Χρηστών στο Δίκτυο ΜΔΝ 15 Άρθρο 16: Διαδικασία σύνδεσης Χρηστών στο Δίκτυο ΜΔΝ 15 Άρθρο 17: Απαιτήσεις Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών 16 Άρθρο 18: Χρεώσεις Παραγωγών για τα έργα σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ 16 Άρθρο 19: Μη διάκριση Χρηστών 17 iii

4 Άρθρο 20: Διαφάνεια Εχεμύθεια 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ 18 Άρθρο 21: Γενικά Θέματα 18 Άρθρο 22: Συχνότητα Δικτύου 18 Άρθρο 23: Τάση Δικτύου 18 Άρθρο 24: Ισχύς Βραχυκυκλώσεως 19 Άρθρο 25: Γειώσεις Προστασία 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΔΝ ΧΩΡΙΣ «ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 22 Άρθρο 26: Γενικές διατάξεις 22 Άρθρο 27: Εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων 23 Άρθρο 28: Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός 24 Άρθρο 29: Ενέργειες του Διαχειριστή ΜΔΝ στα πλαίσια του ΗΕΠ 25 Άρθρο 30: Υποβολή Δηλώσεων Φορτίου 29 Άρθρο 31: Υποβολή των Προσφορών Έγχυσης 29 Άρθρο 32: Επικουρικές Υπηρεσίες 31 Άρθρο 33: Πρόσθετες Επικουρικές Υπηρεσίες 32 Άρθρο 34: Δήλωση μη Διαθεσιμότητας Μονάδων 32 Άρθρο 35: Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης σχετικά με τον ΗΕΠ 33 Άρθρο 36: Διαδικασίες Κατανομής Φορτίου 34 Άρθρο 37: Ενέργειες στη διάρκεια της Κατάστασης Εκτάκτου Ανάγκης 36 Άρθρο 38: Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών και Συναλλαγών 38 Άρθρο 39: Διευθέτηση των Αποκλίσεων Προσφοράς-Ζήτησης 39 Άρθρο 40: Χρεωπιστώσεις λογαριασμού Προσαυξήσεων σε κάθε ΜΔΝ 40 Άρθρο 41: Μηνιαία Κατάσταση Πληρωμών 42 Άρθρο 42: Ετήσια Απολογιστική Εκκαθάριση 44 iv

5 Άρθρο 43: Αρχεία και Στατιστικά στοιχεία Διαδικασίας Κατανομής 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 47 Άρθρο 44: Γενικές διατάξεις 47 Άρθρο 45: Συμμετέχοντες στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 47 Άρθρο 46: Υπολογισμός Οφειλομένου Τιμήματος Διαθεσιμότητας Ισχύος σε Παραγωγούς 48 Άρθρο 47: Υπολογισμός Οφειλομένου Τιμήματος από Προμηθευτές 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ 53 Άρθρο 48: Γενικές διατάξεις 53 Άρθρο 49: Ενεργειακός Προγραμματισμός 54 Άρθρο 50: Διαδικασία και Εντολές Κατανομής Φορτίου 55 Άρθρο 51: Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης 56 Άρθρο 52: Αρχεία και Στατιστικά στοιχεία ΗΕΠ και Κατανομής 58 Άρθρο 53: Εκκαθάριση Αγοράς 58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 60 Άρθρο 54: Λογαριασμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) 60 Άρθρο 55: Χρεωπιστώσεις Ειδικού Λογαριασμού αναφορικά με την παραγωγή ΑΠΕ στα ΜΔΝ και το τέλος ΑΠΕ 61 Άρθρο 56: Χρεώσεις Προμηθευτών για τις Χρήσεις Δικτύου και Συστήματος 62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 63 Άρθρο 57: Χορήγηση Αδειών Παραγωγής 63 Άρθρο 58: Προγραμματισμός της Ανάπτυξης (Παραγωγής) των ΜΔΝ 64 Άρθρο 59: Κριτήρια σχεδιασμού της Ανάπτυξης Παραγωγής των ΜΔΝ 66 Άρθρο 60: Υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των ΜΔΝ 67 v

6 Άρθρο 61: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου ΜΔΝ 68 Άρθρο 62: Μελέτη Ανάπτυξης Συστημάτων Μεταφοράς Νήσων (ΜΑΣΜ-Ν) 69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ 71 Άρθρο 63: Διαδικασία ένταξης Σταθμών στο ηλεκτρικό σύστημα των ΜΔΝ 71 Άρθρο 64: Μελέτες για τον καθορισμό των ορίων διείσδυσης 73 Άρθρο 65: Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελετών Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΑΠΕ 76 Άρθρο 66: Στοιχεία των Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ: ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 80 Άρθρο 67: Ορισμοί 80 Άρθρο 68: Συμμετοχή στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό 83 Άρθρο 69: Κατάρτιση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 85 Άρθρο 70: Πρόγραμμα Κατανομής 86 Άρθρο 71: Τιμολόγηση Υβριδικών Σταθμών 88 Άρθρο 72: Ένταξη και λειτουργία Ηλιοθερμικών Σταθμών στα ΜΔΝ 90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 97 Άρθρο 73: Γενικές διατάξεις 91 Άρθρο 74: Συλλογή και επεξεργασία των Μετρήσεων 92 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΔΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 99 Άρθρο 75: Γενικά 93 Άρθρο 76: Συμβάσεις Αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από Παραγωγούς με συμβατικές μονάδες 93 Άρθρο 77: Σύμβαση Σύνδεσης Σταθμών Παραγωγής 95 vi

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Συμφωνημένα Λειτουργικά Χαρακτηριστικά των Μονάδων Ελεγχόμενης Παραγωγής 96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Παράδειγμα υπολογισμού ΟΤΣ 101 vii

8 Βασικοί Ορισμοί Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) Απομονωμένα Μικροδίκτυα Παραγωγοί Πελάτες Προμηθευτές Συμβατικά Ανηγμένες Ώρες Λειτουργίας (ΣΑΩΛ) Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες Τα νησιά της ελληνικής επικράτειας, των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα ή/και το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 4 του ν. 2773/99, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 του ν. 3426/05, τα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ των οποίων η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 1996 ήταν μικρότερη από 500 GWh, χαρακτηρίζονται ως Απομονωμένα Μικροδίκτυα. Για τα νησιά αυτά μπορεί να ισχύει παρέκκλιση από την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/54/ΕΕ. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Μονάδων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Κατανεμόμενων μονάδων Οι επιλέγοντες και μη επιλέγοντες πελάτες Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας Σύμφωνα με τη Σύμβαση πώλησης ενέργειας από παραγωγό ΑΠΕ, ο Διαχειριστιστής ΜΔΝ υποχρεούται να ζητά από το παραγωγό να παράγει κατ ετος ωρισμένες ώρες εκάστοτε με ωρισμένη ισχύ κατά μέγιστο. Η αναγωγή των ωρών αυτών στη πλήρη ισχύ των εγκαταστάσεων είναι οι Συμβατικά Ανηγμένες Ώρες Λειτουργίας (ΣΑΩΛ). Ο προγραμματισμός παραγωγής όλως των μονάδων για την κάλυψη του φορτίου γιά τις 24 ώρες της επομένης ημέρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί μεταφοράς και οι ανάγκες σε Επικουρικές Υπηρεσίες. Οι Καταναλωτές που επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια από το Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προς ίδια χρήση. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) ΟΤΣ Μ Κέντρα Ελέγχου ΜΔΝ (ΚΕ ΜΔΝ) Ημέρα Κατανομής Η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι η πίο υψηλή προσφερθείσα τιμή παραγωγής της ενεργού ισχύους που εντάσσεται στο Σύστημα ενός ΜΔΝ την δεδομένη χρονική περίοδο. Είναι η Μέγιστη τιμή (όριο) της ΟΤΣ που καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση για κάθε νησί., που λειτουργεί η Αγορά χωρίς παρέκκλιση από την Οδηγία 2003/54/ΕΕ Τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας στα ΜΔΝ Ως Ημέρα κατανομής ορίζεται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών που συμπίπτει με μία ημερολογιακή ημέρα. Ως περίοδος κατανομής ορίζεται μία ώρα της ημέρας κατανομής. Χρήστες Δικτύου (ή «Χρήστες») Α) Οι Παραγωγοί, ήτοι οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ή εξαίρούμενοι ή απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, των οποίων οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Δίκτυο. Β) Οι «Καταναλωτές», οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο προκειμένου να απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια. viii

9 Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Συμμετέχοντες στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προμηθευτές Όριο Δικτύου/Χρήστη Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος Το Συστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαμβάνει την διαδικασία κατάρτησης του ΗΕΠ, τον Ενεργειακό Προγραμματισμό, το Πρόγραμμα Κατανομής και την Εκκαθάριση της Αγοράς στα ΜΔΝ, είτε υπάρχει παρέκκλιση είτε όχι από την εφαρμογή της οδηγίας 2003/54/ΕΕ. Οι Παραγωγοί, οι Προμηθευτές και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες ενός ΜΔΝ. Προμηθευτές είναι οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας, που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε Καταναλωτές Ως Όριο Δικτύου/Χρήστη ορίζεται το σημείο όπου συνδέονται μεταξύ τους οι εγκαταστάσεις κυριότητας Χρήστη με τις εγκαταστάσεις κυριότητας του Κυρίου του Δικτύου, το οποίο καθορίζεται ειδικότερα κατά το Άρθρο 14 1 του Κώδικα Δικτύου. Συντομογραφία του «Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας» ix

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί 1. Ο παρών Κώδικας Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής Κώδικας Διαχείρισης ΜΔΝ ή ΚΔ-ΜΔΝ) συντάσσεται κατ εφαρμογή του νόμου 2773/99, όπως ισχύει, και έχει σκοπό τον καθορισμό: (α) Των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Διαχειριστή ΜΔΝ) (β) Του πλαισίου της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ), που θεσμοθετείται στα νησιά χωρίς παρέκκλιση από την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/54/ΕΕ, καθώς και των διαδικασιών των συναλλαγών των συμμετεχόντων στην αγορά. (γ) Του πλαισίου της Διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων όλων των υπολοίπων ΜΔΝγια τα οποία ισχύει παρέκκλιση από την εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας. (δ) Της διαδικασίας εκκαθάρισης συνναλλαγών της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ). (ε) Των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. (στ) Του Πλαισίου Ανάπτυξης των ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ, των θερμικών Σταθμών, των Σταθμών ΑΠΕ και του Δικτύου ΧΤ, ΜΤ και ΥΤ. 2. Το Δίκτυο ΜΔΝ αποτελεί μερική περίπτωση του Δικτύου της χώρας, όπως καθορίζεται στο νόμο 2773/99. Ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου, που εφαρμόζεται στο Δίκτυο Διανομής που συνδέεται με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, έχει εφαρμογή και στο Δίκτυο των ΜΔΝ, με τις κατάλληλες προσαρμογές που απαιτεί η ιδιαιτερότητα των νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων, οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα. Σε όσα θέματα ο παρών Κώδικας δεν επιβάλλει συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου. 3. Οι ορισμοί όπως ορίζονται στον ν. 2773/1999 χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κώδικα και έχουν το περιεχόμενο και την έννοια που τους αποδίδεται στον νόμο αυτό. Ειδικότερα, για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ ισχύουν οι πρόσθετοι ορισμοί που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κώδικα. 4. Χρήστες του Δικτύου ΜΔΝ ή «Χρήστες» είναι: α) Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, καθώς και οι Παραγωγοί που απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, των οποίων οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Δίκτυο ΜΔΝ, εφεξής «Παραγωγοί». β) Οι Καταναλωτές, οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο ΜΔΝ, εφεξής «Πελάτες». 1

11 5. Στους Χρήστες του Δικτύου ΜΔΝ συμπεριλαμβάνονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, οι υποψήφιοι Παραγωγοί οι οποίοι επιθυμούν τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους στο Δίκτυο ΜΔΝ. 6. Οι Προμηθευτές είναι οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας, που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε Πελάτες, οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο ΜΔΝ. Για τα ζητήματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα Κώδικα, οι Προμηθευτές δύνανται να εκπροσωπούν τους Πελάτες τους οποίους αποκλειστικά τροφοδοτούν, κατόπιν παροχής έγγραφης εξουσιοδότησης από αυτούς. 7. Συμμετέχοντες στο Συστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι οι Παραγωγοί, οι Προμηθευτές και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες, που είναι οι Καταναλωτές που επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια από το Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προς ίδια χρήση. 8. Τα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ περιλαμβάνουν: (α) τους πάσης φύσεως Σταθμούς Παραγωγής. (β) το Δίκτυο Διανομής (ΧΤ, ΜΤ) και Δίκτυο Υψηλής Τάσης, όπου υπάρχει,, τα οποία ανήκουν στα Πάγια του Κύριου του Δικτύου. 9. Ο παρών ΚΔ-ΜΔΝ περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες αποβλέπουν κυρίως στην εκπλήρωση των ακολούθων στόχων: (α) Τον καθορισμό διαδικασιών και μεθόδων για τη διασφάλιση της αξιόπιστης, ασφαλούς και οικονομικής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ καθώς και τη βέλτιστη διείσδυση των ΑΠΕ. (β) Τη διασφάλιση της ανάπτυξης των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ κατά τρόπο διαφανή και τεχνικοοικονομικά βέλτιστο. (γ) Τη διασφάλιση της χωρίς διακρίσεις μεταχείρισης των Χρηστών και Προμηθευτών, καθώς και την εξυπηρέτηση αυτών εντός των οριζομένων προθεσμιών. (δ) Τον καθορισμό της μεθοδολογίας και των διαδικασιών εκκαθάρισης των συναλλαγών κατά τρόπο διαφανή και αδιάβλητο. (ε) Τον καθορισμό διαδικασιών για την αποτελεσματική και διακριτή συνεργασία του Διαχειριστή ΜΔΝ με τους συμβαλλόμενους με αυτόν, με τον Κύριο του Δικτύου, καθώς και με τους λοιπούς Φορείς, τη ΡΑΕ και τον ΔΕΣΜΗΕ. Άρθρο 2 Τροποποίηση του Κώδικα ΜΔΝ 1. Τροποποίηση ή συμπλήρωση του Κώδικα ΜΔΝ, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά από πρόταση του Διαχειριστή ΜΔΝ και ύστερα από γνωμοδότηση της ΡΑΕ, όπως προβλέπει το άρθρο 23 α, παρ. 4 του νόμου 2773/99. Κάθε τροποποίηση δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό τις συμπληρώσεις ή αλλαγές του παρόντα Κώδικα τις οποίες κρίνει αναγκαίες, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Για οποιεσδήποτε αλλαγές του παρόντος Κώδικα που σχετίζονται με τα Δίκτυα ΜΔΝ 2

12 πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Δικτύου. Σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα τίθεται υπόψη της ΡΑΕ, η οποία και αποφασίζει σχετικά. 2. Στην περίπτωση που η ΡΑΕ, ή το αρμόδιο Υπουργείο, συγκροτήσει συμβουλευτική επιτροπή αντιμετώπισης θεμάτων που ανακύπτουν με την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, όπως επίσης για γνωμάτευση προκειμένου για τροποποιήσεις αυτού, το όργανο αυτό θα ασχοληθεί και με τα αντίστοιχα θέματα του Κώδικα ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ συμμετέχει αυτοδικαίως στο όργανο αυτό. 3. Για θέματα Διαχείρισης ΜΔΝ που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κώδικα αποφασίζει ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαία η άμεση λήψη αποφάσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ. Ακολούθως εφόσον πρόκειται για σημαντικό θέμα, εισηγείται στη ΡΑΕ, ή στη συμβουλευτική επιτροπή τη συμπλήρωση ή τροποποίηση του Κώδικα ΜΔΝ, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι Χρήστες Δικτύου ΜΔΝ οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα με τις αποφάσεις και τις σχετικές οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ, διατηρούν όμως το δικαίωμα να διατυπώσουν εγγράφως την τυχόν διαφωνία τους και να την υποβάλουν στη ΡΑΕ, η οποία αποφασίζει σχετικά. Εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η συμφωνία παρά την μεσολάβηση της ΡΑΕ, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Χρήστη και του Διαχειριστή ΜΔΝ και τα άρθρα, 5 και 6 του παρόντος Κώδικα. Άρθρο 3 Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ και Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ 1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων στον παρόντα Κώδικα και στις αποφάσεις και ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, εκδίδει τα Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα, τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Τα Εγχειρίδια Εφαρμογής καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα και περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις και μεθοδολογίες υπολογισμών που απαιτούνται για την εφαρμογή του. 2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να εκδίδει επίσης τις «.Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ, τις οποίες κοινοποιεί στη ΡΑΕ και αφορούν στις εσωτερικές οδηγίες προς τις Υπηρεσίες του, καθώς και οδηγίες προς τους Συμμετέχοντες στο Σύστημα Συναλλαγών και στον Κύριο του Δικτύου, για τη ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών και διαδικαστικών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών και του Κυρίου του Δικτύου, για την κατάρτιση Οδηγιών και Εγχειριδίων Εφαρμογής του Κώδικα ή την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των ρυθμίσεών του, καθώς και των προτάσεων τους για τροποποίηση αυτών. 3

13 Άρθρο 4 Εποπτεία Εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Διαχειριστή ΜΔΝ, του Κύριου του Δικτύου, των Χρηστών και των Προμηθευτών, κατ εφαρμογή του Κώδικα ΜΔΝ, και στο πλαίσιο αυτό: α) Έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των εποπτευομένων ανωτέρω Φορέων, καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που διατηρούν αυτοί, σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ. β) Διεξάγει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς από Τρίτους, ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 5 Διαιτησία ΡΑΕ 1. Εάν κάποιος υφιστάμενος ή μελλοντικός Χρήστης που επιθυμεί τη σύνδεση των εγκαταστάσεών του με το Δίκτυο ΜΔΝ, κρίνει ότι δεν του παρέχεται πρόσβαση σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην ΡΑΕ, εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή της διαδικασίας που προβλέπει ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου. 2. Επίσης εάν κατά τον Χρήστη υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση, η οποία οφείλεται στις Υπηρεσίες του Κυριου του Δικτύου ή του Διαχειριστή ΜΔΝ, ο Χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στο ιεραρχικά ανώτερο κλιμάκιο του Διαχειριστή ΜΔΝ. Εφόσον το ζήτημα δεν διευθετηθεί εντός εύλογης προθεσμίας (30 ημερών) από την ημερομηνία προσφυγής, το θέμα μπορεί να παραπέμπεται στη διαιτησία της ΡΑΕ, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 139/2001 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Α 121) και τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 3. Επίσης, στην περίπτωση που Χρήστης του Δικτύου ΜΔΝ ή Προμηθευτής, κρίνει ότι δεν παρέχεται πρόσβαση στο Δίκτυο κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, ή ότι γίνονται διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή μεταξύ κατηγοριών Χρηστών ή Προμηθευτών, δύναται να προσφύγει στον Διαχειριστή ΜΔΝ, ο οποίος οφείλει να απαντήσει επί της προσφυγής εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής της. 4. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ο Διαχειριστής ΜΔΝ και ο Χρήστης ή ο Προμηθευτής δύνανται να παραπέμψουν τη διαφορά σε διαιτησία που διεξάγεται από τη ΡΑΕ.0 4

14 Άρθρο 6 Ασυμφωνία Διαχειριστή ΜΔΝ και Συμμετεχόντων σε περιπτώσεις έκτακτων ή απρόβλεπτων καταστάσεων. 1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ Διαχειριστή ΜΔΝ και Συμμετέχοντες στο Σύστημα Συναλλαγών σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του παρόντος Κώδικα ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διευθέτηση των θεμάτων και την επίτευξη συμφωνίας εντός ευλόγου χρόνου. 2. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εμπλεκόμενων Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών, και ενεργεί κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα ακόλουθα: να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, να εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του Κώδικα ΜΔΝ και των Αδειών των εμπλεκομένων φορέων, να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των συναλλαγών, και η ασφάλεια λειτουργίας του εξοπλισμού των ηλεκρικών συστημάτων ΜΔΝ, 3. Οι Χρήστες και οι Προμηθευτές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις εντολές και τις Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ στις περιπτώσεις της παραγράφου Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να παραπέμπει άμεσα όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρετικών ή απρόβλεπτων καταστάσεων, καθώς και κάθε σχετική απόφασή του, στη ΡΑΕ σύμφωνα με τις γενικότερες διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ. 5

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 7 Εναρμόνιση της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ με το Θεσμικό Πλαίσιο 1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 4 του ν. 2773/99, όπως ισχύει, τα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ των οποίων η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 1996 ήταν μικρότερη από 500 GWh, χαρακτηρίζονται ως Απομονωμένα Μικροδίκτυα. Για τα νησιά αυτά μπορεί να ισχύει παρέκκλιση από την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/54/ΕΕ. Με το κριτήριο αυτό, όλα τα ελληνικά ΜΔΝ πλην της Κρήτης, υπάγονται στην κατηγορία των Απομονωμένων Μικροδικτύων. Για τα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών που χαρακτηρίζονται ως Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εκτός της Ρόδου, έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Παρέκκλιση από την εφαρμογή των γενικών κανόνων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που ορίζει η Οδηγία 2003/54/ΕΕ. 2. Για τα ΜΔΝ για τα οποία μπορεί να υπάρχει Παρέκκλιση, προβλέπονται τα ακόλουθα: (α) Άδεια Παραγωγής, πλην των περιπτώσεων της παραγωγής από ΑΠΕ και Υβριδικούς σταθμούς, χορηγείται μόνον στη ΔΕΗ Α.Ε. (Άρθρο 11 ν. 2773/99, παράγραφος 3, όπως ισχύει), η οποία και έχει την ευθύνη για την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των ΜΔΝ. (β) Άδεια Προμήθειας χορηγείται μόνον στη ΔΕΗ Α.Ε. (Άρθρο 24 παράγραφος 5 του ν. 2773/99, όπως ισχύει) 3. Για τα ηλεκτρικά συστήματα που δεν θα υπάρξει Παρέκκλιση (συστήματα Κρήτης και Ρόδου), η οργάνωση της αγοράς είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, με ορισμένες όμως ιδιαιτερότητες οι οποίες ορίζονται στους ν. 2773/99 όπως ισχύει. Ειδικότερα στα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ που δεν ισχύει η Παρέκκλιση, η ανάπτυξη της παραγωγής διενεργείται μέσω αδειοδοτήσεως. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 11 του ν. 2773/99 όπως ισχύει, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος, δηλαδή όταν ο Διαχειριστής ΜΔΝ και η ΡΑΕ διαπιστώσουν ότι η αγορά δεν προβαίνει στην εγκατάσταση της απαιτουμένης ισχύος, η ΡΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με την αναφερόμενη στο νόμο διαδικασία. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται οι προδιαγραφές του έργου και οι όροι και προϋποθέσεις ανακήρυξης του αναδόχου. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται και τελικά γνωμοδοτεί στον αρμόδιο Υπουργό για την χορήγηση της Άδειας Παραγωγής. Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, Άδεια Παραγωγής χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. με τους όρους της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση στην χορηγούμενη Άδεια Παραγωγής καθορίζονται οι τελικοί όροι με βάση τους οποίους θα γίνει η σύνδεση του Σταθμού Παραγωγής στο Δίκτυο ( Σύμβαση Σύνδεσης ) και θα πωλείται η παραγόμενη ισχύς και ενέργεια στον Διαχειριστή ΜΔΝ ( Σύμβαση Αγοραπωλησίας ). Οι όροι αυτοί προκαθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Το περιεχόμενο των ανωτέρω Συμβάσεων θα πρέπει γενικά να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα και τα Παραρτήματα, εκτός εάν προβλεφθεί διαφορετικά στην Προκήρυξη. 6

16 4. Στον παρόντα Κώδικα, εκτός από την διάκριση των ΜΔΝ όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, ήτοι ανάλογα με το αν υπάρχει Παρέκκλιση ή όχι, τα ΜΔΝ μπορεί να κατατάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα το μέγεθος των αυτόνομων ηλεκτρικών Συστημάτων, τη λειτουργία Κέντρων Ελέγχου και τις διαδικασίες διαχείρισης της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής: (α) Μεγάλου μεγέθους ΜΔΝ είναι αυτά που περιλαμβάνουν δίκτυο ΥΤ, περισσότερους του ενός συμβατικούς σταθμούς παραγωγής, περισσότερους του ενός τύπου σταθμών παραγωγής, καθώς και ένα καλά οργανωμένο τοπικό Κέντρο Ελέγχου Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού (ΚΕ-ΜΔΝ), εγκατεστημένο σε ανεξάρτητο χώρο από τους συμβατικούς Σταθμούς..(β) Μέσου μεγέθους ΜΔΝ είναι αυτά που περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός τύπου σταθμών παραγωγής και ένα τοπικό ΚΕ-ΜΔΝ. Η ετήσια αιχμή της ζήτησης στα νησιά αυτά κυμαίνεται από 10MW μέχρι 100 MW. (γ) Μικρού μεγέθους ΜΔΝ είναι τα υπόλοιπα ΜΔΝ, που έχουν συνήθως έναν μόνο συμβατικό σταθμό παραγωγής, περιορισμένης έκτασης σταθμούς ΑΠΕ και στην παρούσα φάση δεν διαθέτουν ΚΕ-ΜΔΝ. Η ετήσια αιχμή της ζήτησης στα νησιά αυτά είναι μικρότερη από 10MW. Η αρχική κατάταξη των νησιών στις παραπάνω τρεις κατηγορίες καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή κατηγορίας, αποφασίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και κοινοποιείται στην ΡΑΕ. Αποτελεί υποχρέωση του Διαχειριστή ΜΔΝ η ανάπτυξη ΚΕ- ΜΔΝ σε όλα τα ΜΔΝ. Άρθρο 8 Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ 1. Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή-ΜΔΝ αφορούν κυρίως: (α) Στη διαχείριση της παραγωγής στα ΜΔΝ, δηλαδή των παντός τύπου Σταθμών Παραγωγής, όπως ορίζονται στο Άρθρο 23α του ν. 2773/99 όπως ισχύει, εξειδικεύονται δε στον παρόντα ΚΔ-ΜΔΝ (β) Στη λειτουργία και την οικονομική εκκαθάριση της Αγοράς στα ΜΔΝ (γ) Στη διαχείριση του Δικτύου ΜΔΝ, όπως καθορίζονται στα Άρθρα 22, 22α και 23 του ν. 2773/99, όπως ισχύει, εξειδικεύονται δε στον παρόντα ΚΔ-ΜΔΝ, στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ). Επιπλέον, βασική υποχρέωση του Διαχειριστή ΜΔΝ είναι να μεριμνά για: τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και της αξιόπιστης λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ. Την υλοποίηση των συμβάσεων με τους Συμμετέχοντες στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕ στα ΜΔΝ Την ελαχιστοποίηση του μεταβλητού κόστους παραγωγής αλλά και του συνολικού κόστους Παραγωγής μακροχρόνια 7

17 2. Η Εποπτεία και η Διαχείριση της λειτουργίας των Σταθμών Παραγωγής από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, καθώς και οποιουδήποτε τμήματος Δικτύου ΜΔΝ, το οποίο κατά την κρίση του Διαχειριστή έχει χαρακτήρα Μεταφοράς, γίνεται μέσω των ΚΕ-ΜΔΝ. 3. Βασική υποχρέωση των ΚΕ-ΜΔΝ είναι η διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας των ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ, της εφαρμογής του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγράμματος (ΗΕΠ) σύμφωνα με τις Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ, της υλοποίησης του Προγράμματος κατανομής των μονάδων παραγωγής κατά τρόπο διαφανή, σύμφωνα με τις Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ και τον παρόντα Κώδικα. Βασικές αρμοδιότητες των ΚΕ-ΜΔΝ αποτελούν: (α) Η Ένταξη (δηλαδή ο χρόνος παραλληλισμού ή αποσύνδεσης) και η Κατανομή Φορτίου (δηλαδή ο καθορισμός της φόρτισης) των Μονάδων παραγωγής, με την οποία επιδιώκεται η ασφαλής και η κατά το δυνατόν οικονομικότερη λειτουργία κάθε ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ. Οι ενέργειες αυτές γίνονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το είδος των Μονάδων και τις δυνατότητες του Δικτύου, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη και τα οριζόμενα από τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και τις υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις. (β) Ο Έλεγχος της καλής λειτουργίας, του δικτύου που έχει χαρακτήρα Μεταφοράς, με την παρακολούθηση της ροής ενεργού και αέργου ισχύος ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτιση των στοιχείων του δικτύου και παράλληλα να επιτυγχάνεται η διατήρηση των τάσεων εντός των επιτρεπομένων ορίων σε όλα τα σημεία αυτού, ιδιαίτερα στα σημεία σύνδεσης Δικτύου ΜΤ και εγκαταστάσεων Παραγωγών και μεγάλων καταναλωτών. Ως δίκτυα που έχουν χαρακτήρα Μεταφοράς, επιπλέον των δικτύων ΥΤ που τροφοδοτούν τους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, χαρακτηρίζονται και οι γραμμές ΜΤ που διασυνδέουν σταθμούς Ελεγχόμενης ή και Μερικά Ελεγχόμενης παραγωγής, οι οποίες κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ, επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ στο σύνολό του. (γ) Η έκδοση των Εντολών Χειρισμών προς το κατάλληλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό και οι Εξουσιοδοτήσεις Χειρισμών και Αδειών Εργασίας επί του Δικτύου που έχει χαρακτήρα Μεταφοράς, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής πραγματοποίησής τους. 4. Ειδικότερα,, θα υπάρχει ένα Κεντρικό Κέντρο Ελέγχου που θα έχει τη γενική εποπτεία για τη λειτουργία όλων των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων και μέσω αυτού θα γίνεται η οικονομική εκκαθάριση της Αγοράς σε όλα τα ΜΔΝ. Η μορφή, το μέγεθος και ο εξοπλισμός των τοπικών Κέντρων Ελέγχου σε κάθε ΜΔΝ, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται ο έλεγχος, διαφοροποιείται από νησί σε νησί ανάλογα με τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού, όπως καθορίστηκαν στην παρ.4 του Άρθρου 7, καθώς και το διατιθέμενο εξοπλισμό και μέσα επικοινωνίας του τοπικού ΚΕ-ΜΔΝ με τους Σταθμούς Παραγωγής και Υποσταθμούς (Υ/Σ) του Δικτύου 5. Ο ακριβής καθορισμός του εξοπλισμού, των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των τοπικών ΚΕ-ΜΔΝ, αποφασίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, κατά περίπτωση, με βάση τα περιλαμβανόμενα στον παρόντα Κώδικα. Σχετικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό λειτουργίας των ΚΕ-ΜΔΝ, ο οποίος εκδίδεται ως Οδηγία του Διαχειριστή ΜΔΝ. 6. Σε όλες τις περιπτώσεις εγκατάστασης νέων Σταθμών Παραγωγής, Συμβατικών και ΑΠΕ, θα εγκαθίσταται με δαπάνες των Παραγωγών ο αναγκαίος εξοπλισμός που θα καθορίζει ο Διαχειριστής ΜΔΝ για την ένταξη και επικοινωνία των Σταθμών αυτών στα 8

18 τοπικά ΚΕ-ΜΔΝ, υπάρχοντα και μελλοντικά,. Επίσης, οι χρήστες θα επιβαρύνονται με τις δαπάνες εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού για την ένταξη των εγκαταστάσεων τους και στο Κεντρικό ΚΕ-ΜΔΝ, που θα εγκατασταθεί στις κεντρικές Υπηρεσίες του Διαχειριστή ΜΔΝ. Λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σύμβαση συνδεσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 77 του παρόντος. Αντίστοιχα, θα επιβαρύνονται και οι Παραγωγοί ήδη λειτουργούντων Σταθμών για την ένταξη τους στα τοπικά ΚΕ- ΜΔΝ και στο Κεντρικό ΚΕ-ΜΔΝ. 7. Εκτός των παραπάνω ΚΕ-ΜΔΝ που αφορούν στον έλεγχο της λειτουργίας της Παραγωγής και Μεταφοράς, ο Διαχειριστής ΜΔΝ φροντίζει και για την ανάπτυξη Κέντρων Ελέγχου Δικτύου Διανομής (ΚΕΔΔ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου.. Στις περιπτώσεις μεσαίων και μικρών ηλεκτρικών συστημάτων, ο Διαχειριστής ΜΔΝ μπορεί να εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία λειτουργίας του θερμικού Σταθμού Παραγωγής για τη λειτουργία του τοπικού ΚΕ-ΜΔΝ, σύμφωνα με τις Οδηγίες του. Άρθρο 9 Μητρώο μονάδων Παραγωγής 1. Οι Μονάδες παραγωγής των Σταθμών Παραγωγής και αντίστοιχα οι Σταθμοί Παραγωγής όταν περιλαμβάνουν παρόμοιες Μονάδες, διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους, με βάση την δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού της παραγόμενης ισχύος: (α) Μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής, όπως είναι οι θερμικές μονάδες. (β) Μονάδες μη ελεγχόμενης παραγωγής, όπως είναι οι Αιολικοί,και οι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί και γενικότερα οι μονάδες ΑΠΕ. (γ) Μονάδες μερικώς ελεγχόμενης παραγωγής, όπως είναι τα Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής, που περιλαμβάνουν Μονάδες ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από αυτούς. Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα παροχής ελεγχόμενης ισχύος για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, μέσω των Υδροστροβίλων ενώ μπορεί να απορροφούν σε ορισμένα διαστήματα και ισχύ από το Δίκτυο, όπως ορίζεται αναλυτικά στο Άρθρο 67, παρ. 1 του παρόντος. (δ) Εγκαταστάσεις Αυτοπαραγωγών, των οποίων η παροχή ισχύος προς το δίκτυο καθορίζεται πρωταρχικά από τις ίδιες ανάγκες και το υπόλοιπο μπορεί να διατίθεται στο δίκτυο, υπό ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις, ανάλογα και με τον τύπο των μονάδων παραγωγής τους. Οι Σταθμοί με μονάδες παραγωγής τύπου (γ) και (δ), χαρακτηρίζονται και ως Σταθμοί μερικώς ελεγχόμενης παραγωγής. 2. Βασική υποχρέωση του Διαχειριστή ΜΔΝ είναι η διατήρηση και συνεχής ενημέρωση του Μητρώου Μονάδων Παραγωγής, ανά Σταθμό Παραγωγής. Στο Μητρώο καταγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά μεγέθη και στοιχεία λειτουργίας των Μονάδων όπως αυτά αναφέρονται στην Άδεια Παραγωγής ή αναπροσαρμόζονται στην Άδεια Λειτουργίας. Στις υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ είναι επίσης η διατήρηση και οργάνωση των Αρχείων που αφορούν στα δίκτυα που έχουν χαρακτήρα Μεταφοράς, καθώς και Αρχείων στοιχείων σημαντικών Καταναλωτών που συνδέονται στο δίκτυο ΥΤ ή ΜΤ των ΜΔΝ. Ειδικότερα προκειμένου περί νέων Μονάδων Ελεγχόμενης Παραγωγής, στο Μητρώο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντα Κώδικα, και αντιστοιχούν στα Συμφωνημένα Χαρακτηριστικά των μονάδων 9

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα