ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i

2 ii

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί 1 Άρθρο 2: Τροποποίηση του Κώδικα ΜΔΝ 2 Άρθρο 3: Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ και Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ 3 Άρθρο 4: Εποπτεία Εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ 4 Άρθρο 5: Διαιτησία ΡΑΕ 4 Άρθρο 6: Ασυμφωνία Διαχειριστή ΜΔΝ και Συμμετεχόντων σε περιπτώσεις έκτακτων ή απρόβλεπτων καταστάσεων 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ B: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 6 Άρθρο 7: Εναρμόνιση της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ με το Θεσμικό Πλαίσιο 6 Άρθρο 8: Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ 7 Άρθρο 9: Μητρώο μονάδων Παραγωγής 9 Άρθρο 10: Ένταξη Συμβατικών Μονάδων Παραγωγής και Σταθμών ΑΠΕ 10 Άρθρο 11: Προγραμματισμός συντήρησης των Μονάδων Παραγωγής 11 Άρθρο 12: Έλεγχος Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου ΜΔΝ 12 Άρθρο 13: Ποιότητα Εξυπηρέτησης Χρηστών 13 Άρθρο 14: Σημαντικά περιστατικά στη λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 15 Άρθρο 15: Σύνδεση Χρηστών στο Δίκτυο ΜΔΝ 15 Άρθρο 16: Διαδικασία σύνδεσης Χρηστών στο Δίκτυο ΜΔΝ 15 Άρθρο 17: Απαιτήσεις Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών 16 Άρθρο 18: Χρεώσεις Παραγωγών για τα έργα σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ 16 Άρθρο 19: Μη διάκριση Χρηστών 17 iii

4 Άρθρο 20: Διαφάνεια Εχεμύθεια 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ 18 Άρθρο 21: Γενικά Θέματα 18 Άρθρο 22: Συχνότητα Δικτύου 18 Άρθρο 23: Τάση Δικτύου 18 Άρθρο 24: Ισχύς Βραχυκυκλώσεως 19 Άρθρο 25: Γειώσεις Προστασία 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΔΝ ΧΩΡΙΣ «ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 22 Άρθρο 26: Γενικές διατάξεις 22 Άρθρο 27: Εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων 23 Άρθρο 28: Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός 24 Άρθρο 29: Ενέργειες του Διαχειριστή ΜΔΝ στα πλαίσια του ΗΕΠ 25 Άρθρο 30: Υποβολή Δηλώσεων Φορτίου 29 Άρθρο 31: Υποβολή των Προσφορών Έγχυσης 29 Άρθρο 32: Επικουρικές Υπηρεσίες 31 Άρθρο 33: Πρόσθετες Επικουρικές Υπηρεσίες 32 Άρθρο 34: Δήλωση μη Διαθεσιμότητας Μονάδων 32 Άρθρο 35: Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης σχετικά με τον ΗΕΠ 33 Άρθρο 36: Διαδικασίες Κατανομής Φορτίου 34 Άρθρο 37: Ενέργειες στη διάρκεια της Κατάστασης Εκτάκτου Ανάγκης 36 Άρθρο 38: Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών και Συναλλαγών 38 Άρθρο 39: Διευθέτηση των Αποκλίσεων Προσφοράς-Ζήτησης 39 Άρθρο 40: Χρεωπιστώσεις λογαριασμού Προσαυξήσεων σε κάθε ΜΔΝ 40 Άρθρο 41: Μηνιαία Κατάσταση Πληρωμών 42 Άρθρο 42: Ετήσια Απολογιστική Εκκαθάριση 44 iv

5 Άρθρο 43: Αρχεία και Στατιστικά στοιχεία Διαδικασίας Κατανομής 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 47 Άρθρο 44: Γενικές διατάξεις 47 Άρθρο 45: Συμμετέχοντες στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 47 Άρθρο 46: Υπολογισμός Οφειλομένου Τιμήματος Διαθεσιμότητας Ισχύος σε Παραγωγούς 48 Άρθρο 47: Υπολογισμός Οφειλομένου Τιμήματος από Προμηθευτές 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ 53 Άρθρο 48: Γενικές διατάξεις 53 Άρθρο 49: Ενεργειακός Προγραμματισμός 54 Άρθρο 50: Διαδικασία και Εντολές Κατανομής Φορτίου 55 Άρθρο 51: Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης 56 Άρθρο 52: Αρχεία και Στατιστικά στοιχεία ΗΕΠ και Κατανομής 58 Άρθρο 53: Εκκαθάριση Αγοράς 58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 60 Άρθρο 54: Λογαριασμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) 60 Άρθρο 55: Χρεωπιστώσεις Ειδικού Λογαριασμού αναφορικά με την παραγωγή ΑΠΕ στα ΜΔΝ και το τέλος ΑΠΕ 61 Άρθρο 56: Χρεώσεις Προμηθευτών για τις Χρήσεις Δικτύου και Συστήματος 62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 63 Άρθρο 57: Χορήγηση Αδειών Παραγωγής 63 Άρθρο 58: Προγραμματισμός της Ανάπτυξης (Παραγωγής) των ΜΔΝ 64 Άρθρο 59: Κριτήρια σχεδιασμού της Ανάπτυξης Παραγωγής των ΜΔΝ 66 Άρθρο 60: Υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των ΜΔΝ 67 v

6 Άρθρο 61: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου ΜΔΝ 68 Άρθρο 62: Μελέτη Ανάπτυξης Συστημάτων Μεταφοράς Νήσων (ΜΑΣΜ-Ν) 69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ 71 Άρθρο 63: Διαδικασία ένταξης Σταθμών στο ηλεκτρικό σύστημα των ΜΔΝ 71 Άρθρο 64: Μελέτες για τον καθορισμό των ορίων διείσδυσης 73 Άρθρο 65: Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελετών Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΑΠΕ 76 Άρθρο 66: Στοιχεία των Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ: ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 80 Άρθρο 67: Ορισμοί 80 Άρθρο 68: Συμμετοχή στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό 83 Άρθρο 69: Κατάρτιση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 85 Άρθρο 70: Πρόγραμμα Κατανομής 86 Άρθρο 71: Τιμολόγηση Υβριδικών Σταθμών 88 Άρθρο 72: Ένταξη και λειτουργία Ηλιοθερμικών Σταθμών στα ΜΔΝ 90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 97 Άρθρο 73: Γενικές διατάξεις 91 Άρθρο 74: Συλλογή και επεξεργασία των Μετρήσεων 92 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΔΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 99 Άρθρο 75: Γενικά 93 Άρθρο 76: Συμβάσεις Αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από Παραγωγούς με συμβατικές μονάδες 93 Άρθρο 77: Σύμβαση Σύνδεσης Σταθμών Παραγωγής 95 vi

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Συμφωνημένα Λειτουργικά Χαρακτηριστικά των Μονάδων Ελεγχόμενης Παραγωγής 96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Παράδειγμα υπολογισμού ΟΤΣ 101 vii

8 Βασικοί Ορισμοί Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) Απομονωμένα Μικροδίκτυα Παραγωγοί Πελάτες Προμηθευτές Συμβατικά Ανηγμένες Ώρες Λειτουργίας (ΣΑΩΛ) Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες Τα νησιά της ελληνικής επικράτειας, των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα ή/και το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 4 του ν. 2773/99, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 του ν. 3426/05, τα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ των οποίων η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 1996 ήταν μικρότερη από 500 GWh, χαρακτηρίζονται ως Απομονωμένα Μικροδίκτυα. Για τα νησιά αυτά μπορεί να ισχύει παρέκκλιση από την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/54/ΕΕ. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Μονάδων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Κατανεμόμενων μονάδων Οι επιλέγοντες και μη επιλέγοντες πελάτες Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας Σύμφωνα με τη Σύμβαση πώλησης ενέργειας από παραγωγό ΑΠΕ, ο Διαχειριστιστής ΜΔΝ υποχρεούται να ζητά από το παραγωγό να παράγει κατ ετος ωρισμένες ώρες εκάστοτε με ωρισμένη ισχύ κατά μέγιστο. Η αναγωγή των ωρών αυτών στη πλήρη ισχύ των εγκαταστάσεων είναι οι Συμβατικά Ανηγμένες Ώρες Λειτουργίας (ΣΑΩΛ). Ο προγραμματισμός παραγωγής όλως των μονάδων για την κάλυψη του φορτίου γιά τις 24 ώρες της επομένης ημέρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί μεταφοράς και οι ανάγκες σε Επικουρικές Υπηρεσίες. Οι Καταναλωτές που επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια από το Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προς ίδια χρήση. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) ΟΤΣ Μ Κέντρα Ελέγχου ΜΔΝ (ΚΕ ΜΔΝ) Ημέρα Κατανομής Η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι η πίο υψηλή προσφερθείσα τιμή παραγωγής της ενεργού ισχύους που εντάσσεται στο Σύστημα ενός ΜΔΝ την δεδομένη χρονική περίοδο. Είναι η Μέγιστη τιμή (όριο) της ΟΤΣ που καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση για κάθε νησί., που λειτουργεί η Αγορά χωρίς παρέκκλιση από την Οδηγία 2003/54/ΕΕ Τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας στα ΜΔΝ Ως Ημέρα κατανομής ορίζεται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών που συμπίπτει με μία ημερολογιακή ημέρα. Ως περίοδος κατανομής ορίζεται μία ώρα της ημέρας κατανομής. Χρήστες Δικτύου (ή «Χρήστες») Α) Οι Παραγωγοί, ήτοι οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ή εξαίρούμενοι ή απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, των οποίων οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Δίκτυο. Β) Οι «Καταναλωτές», οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο προκειμένου να απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια. viii

9 Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Συμμετέχοντες στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προμηθευτές Όριο Δικτύου/Χρήστη Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος Το Συστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαμβάνει την διαδικασία κατάρτησης του ΗΕΠ, τον Ενεργειακό Προγραμματισμό, το Πρόγραμμα Κατανομής και την Εκκαθάριση της Αγοράς στα ΜΔΝ, είτε υπάρχει παρέκκλιση είτε όχι από την εφαρμογή της οδηγίας 2003/54/ΕΕ. Οι Παραγωγοί, οι Προμηθευτές και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες ενός ΜΔΝ. Προμηθευτές είναι οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας, που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε Καταναλωτές Ως Όριο Δικτύου/Χρήστη ορίζεται το σημείο όπου συνδέονται μεταξύ τους οι εγκαταστάσεις κυριότητας Χρήστη με τις εγκαταστάσεις κυριότητας του Κυρίου του Δικτύου, το οποίο καθορίζεται ειδικότερα κατά το Άρθρο 14 1 του Κώδικα Δικτύου. Συντομογραφία του «Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας» ix

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί 1. Ο παρών Κώδικας Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής Κώδικας Διαχείρισης ΜΔΝ ή ΚΔ-ΜΔΝ) συντάσσεται κατ εφαρμογή του νόμου 2773/99, όπως ισχύει, και έχει σκοπό τον καθορισμό: (α) Των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Διαχειριστή ΜΔΝ) (β) Του πλαισίου της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ), που θεσμοθετείται στα νησιά χωρίς παρέκκλιση από την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/54/ΕΕ, καθώς και των διαδικασιών των συναλλαγών των συμμετεχόντων στην αγορά. (γ) Του πλαισίου της Διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων όλων των υπολοίπων ΜΔΝγια τα οποία ισχύει παρέκκλιση από την εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας. (δ) Της διαδικασίας εκκαθάρισης συνναλλαγών της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ). (ε) Των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. (στ) Του Πλαισίου Ανάπτυξης των ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ, των θερμικών Σταθμών, των Σταθμών ΑΠΕ και του Δικτύου ΧΤ, ΜΤ και ΥΤ. 2. Το Δίκτυο ΜΔΝ αποτελεί μερική περίπτωση του Δικτύου της χώρας, όπως καθορίζεται στο νόμο 2773/99. Ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου, που εφαρμόζεται στο Δίκτυο Διανομής που συνδέεται με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, έχει εφαρμογή και στο Δίκτυο των ΜΔΝ, με τις κατάλληλες προσαρμογές που απαιτεί η ιδιαιτερότητα των νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων, οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα. Σε όσα θέματα ο παρών Κώδικας δεν επιβάλλει συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου. 3. Οι ορισμοί όπως ορίζονται στον ν. 2773/1999 χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κώδικα και έχουν το περιεχόμενο και την έννοια που τους αποδίδεται στον νόμο αυτό. Ειδικότερα, για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ ισχύουν οι πρόσθετοι ορισμοί που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κώδικα. 4. Χρήστες του Δικτύου ΜΔΝ ή «Χρήστες» είναι: α) Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, καθώς και οι Παραγωγοί που απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, των οποίων οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Δίκτυο ΜΔΝ, εφεξής «Παραγωγοί». β) Οι Καταναλωτές, οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο ΜΔΝ, εφεξής «Πελάτες». 1

11 5. Στους Χρήστες του Δικτύου ΜΔΝ συμπεριλαμβάνονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, οι υποψήφιοι Παραγωγοί οι οποίοι επιθυμούν τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους στο Δίκτυο ΜΔΝ. 6. Οι Προμηθευτές είναι οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας, που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε Πελάτες, οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο ΜΔΝ. Για τα ζητήματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα Κώδικα, οι Προμηθευτές δύνανται να εκπροσωπούν τους Πελάτες τους οποίους αποκλειστικά τροφοδοτούν, κατόπιν παροχής έγγραφης εξουσιοδότησης από αυτούς. 7. Συμμετέχοντες στο Συστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι οι Παραγωγοί, οι Προμηθευτές και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες, που είναι οι Καταναλωτές που επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια από το Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προς ίδια χρήση. 8. Τα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ περιλαμβάνουν: (α) τους πάσης φύσεως Σταθμούς Παραγωγής. (β) το Δίκτυο Διανομής (ΧΤ, ΜΤ) και Δίκτυο Υψηλής Τάσης, όπου υπάρχει,, τα οποία ανήκουν στα Πάγια του Κύριου του Δικτύου. 9. Ο παρών ΚΔ-ΜΔΝ περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες αποβλέπουν κυρίως στην εκπλήρωση των ακολούθων στόχων: (α) Τον καθορισμό διαδικασιών και μεθόδων για τη διασφάλιση της αξιόπιστης, ασφαλούς και οικονομικής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ καθώς και τη βέλτιστη διείσδυση των ΑΠΕ. (β) Τη διασφάλιση της ανάπτυξης των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ κατά τρόπο διαφανή και τεχνικοοικονομικά βέλτιστο. (γ) Τη διασφάλιση της χωρίς διακρίσεις μεταχείρισης των Χρηστών και Προμηθευτών, καθώς και την εξυπηρέτηση αυτών εντός των οριζομένων προθεσμιών. (δ) Τον καθορισμό της μεθοδολογίας και των διαδικασιών εκκαθάρισης των συναλλαγών κατά τρόπο διαφανή και αδιάβλητο. (ε) Τον καθορισμό διαδικασιών για την αποτελεσματική και διακριτή συνεργασία του Διαχειριστή ΜΔΝ με τους συμβαλλόμενους με αυτόν, με τον Κύριο του Δικτύου, καθώς και με τους λοιπούς Φορείς, τη ΡΑΕ και τον ΔΕΣΜΗΕ. Άρθρο 2 Τροποποίηση του Κώδικα ΜΔΝ 1. Τροποποίηση ή συμπλήρωση του Κώδικα ΜΔΝ, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά από πρόταση του Διαχειριστή ΜΔΝ και ύστερα από γνωμοδότηση της ΡΑΕ, όπως προβλέπει το άρθρο 23 α, παρ. 4 του νόμου 2773/99. Κάθε τροποποίηση δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό τις συμπληρώσεις ή αλλαγές του παρόντα Κώδικα τις οποίες κρίνει αναγκαίες, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Για οποιεσδήποτε αλλαγές του παρόντος Κώδικα που σχετίζονται με τα Δίκτυα ΜΔΝ 2

12 πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Δικτύου. Σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα τίθεται υπόψη της ΡΑΕ, η οποία και αποφασίζει σχετικά. 2. Στην περίπτωση που η ΡΑΕ, ή το αρμόδιο Υπουργείο, συγκροτήσει συμβουλευτική επιτροπή αντιμετώπισης θεμάτων που ανακύπτουν με την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, όπως επίσης για γνωμάτευση προκειμένου για τροποποιήσεις αυτού, το όργανο αυτό θα ασχοληθεί και με τα αντίστοιχα θέματα του Κώδικα ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ συμμετέχει αυτοδικαίως στο όργανο αυτό. 3. Για θέματα Διαχείρισης ΜΔΝ που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κώδικα αποφασίζει ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαία η άμεση λήψη αποφάσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ. Ακολούθως εφόσον πρόκειται για σημαντικό θέμα, εισηγείται στη ΡΑΕ, ή στη συμβουλευτική επιτροπή τη συμπλήρωση ή τροποποίηση του Κώδικα ΜΔΝ, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι Χρήστες Δικτύου ΜΔΝ οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα με τις αποφάσεις και τις σχετικές οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ, διατηρούν όμως το δικαίωμα να διατυπώσουν εγγράφως την τυχόν διαφωνία τους και να την υποβάλουν στη ΡΑΕ, η οποία αποφασίζει σχετικά. Εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η συμφωνία παρά την μεσολάβηση της ΡΑΕ, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Χρήστη και του Διαχειριστή ΜΔΝ και τα άρθρα, 5 και 6 του παρόντος Κώδικα. Άρθρο 3 Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ και Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ 1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων στον παρόντα Κώδικα και στις αποφάσεις και ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, εκδίδει τα Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα, τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Τα Εγχειρίδια Εφαρμογής καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα και περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις και μεθοδολογίες υπολογισμών που απαιτούνται για την εφαρμογή του. 2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να εκδίδει επίσης τις «.Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ, τις οποίες κοινοποιεί στη ΡΑΕ και αφορούν στις εσωτερικές οδηγίες προς τις Υπηρεσίες του, καθώς και οδηγίες προς τους Συμμετέχοντες στο Σύστημα Συναλλαγών και στον Κύριο του Δικτύου, για τη ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών και διαδικαστικών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών και του Κυρίου του Δικτύου, για την κατάρτιση Οδηγιών και Εγχειριδίων Εφαρμογής του Κώδικα ή την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των ρυθμίσεών του, καθώς και των προτάσεων τους για τροποποίηση αυτών. 3

13 Άρθρο 4 Εποπτεία Εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Διαχειριστή ΜΔΝ, του Κύριου του Δικτύου, των Χρηστών και των Προμηθευτών, κατ εφαρμογή του Κώδικα ΜΔΝ, και στο πλαίσιο αυτό: α) Έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των εποπτευομένων ανωτέρω Φορέων, καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που διατηρούν αυτοί, σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ. β) Διεξάγει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς από Τρίτους, ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 5 Διαιτησία ΡΑΕ 1. Εάν κάποιος υφιστάμενος ή μελλοντικός Χρήστης που επιθυμεί τη σύνδεση των εγκαταστάσεών του με το Δίκτυο ΜΔΝ, κρίνει ότι δεν του παρέχεται πρόσβαση σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην ΡΑΕ, εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή της διαδικασίας που προβλέπει ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου. 2. Επίσης εάν κατά τον Χρήστη υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση, η οποία οφείλεται στις Υπηρεσίες του Κυριου του Δικτύου ή του Διαχειριστή ΜΔΝ, ο Χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στο ιεραρχικά ανώτερο κλιμάκιο του Διαχειριστή ΜΔΝ. Εφόσον το ζήτημα δεν διευθετηθεί εντός εύλογης προθεσμίας (30 ημερών) από την ημερομηνία προσφυγής, το θέμα μπορεί να παραπέμπεται στη διαιτησία της ΡΑΕ, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 139/2001 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Α 121) και τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 3. Επίσης, στην περίπτωση που Χρήστης του Δικτύου ΜΔΝ ή Προμηθευτής, κρίνει ότι δεν παρέχεται πρόσβαση στο Δίκτυο κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, ή ότι γίνονται διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή μεταξύ κατηγοριών Χρηστών ή Προμηθευτών, δύναται να προσφύγει στον Διαχειριστή ΜΔΝ, ο οποίος οφείλει να απαντήσει επί της προσφυγής εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής της. 4. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ο Διαχειριστής ΜΔΝ και ο Χρήστης ή ο Προμηθευτής δύνανται να παραπέμψουν τη διαφορά σε διαιτησία που διεξάγεται από τη ΡΑΕ.0 4

14 Άρθρο 6 Ασυμφωνία Διαχειριστή ΜΔΝ και Συμμετεχόντων σε περιπτώσεις έκτακτων ή απρόβλεπτων καταστάσεων. 1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ Διαχειριστή ΜΔΝ και Συμμετέχοντες στο Σύστημα Συναλλαγών σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του παρόντος Κώδικα ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διευθέτηση των θεμάτων και την επίτευξη συμφωνίας εντός ευλόγου χρόνου. 2. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εμπλεκόμενων Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών, και ενεργεί κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα ακόλουθα: να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, να εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του Κώδικα ΜΔΝ και των Αδειών των εμπλεκομένων φορέων, να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των συναλλαγών, και η ασφάλεια λειτουργίας του εξοπλισμού των ηλεκρικών συστημάτων ΜΔΝ, 3. Οι Χρήστες και οι Προμηθευτές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις εντολές και τις Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ στις περιπτώσεις της παραγράφου Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να παραπέμπει άμεσα όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρετικών ή απρόβλεπτων καταστάσεων, καθώς και κάθε σχετική απόφασή του, στη ΡΑΕ σύμφωνα με τις γενικότερες διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ. 5

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 7 Εναρμόνιση της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ με το Θεσμικό Πλαίσιο 1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 4 του ν. 2773/99, όπως ισχύει, τα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ των οποίων η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 1996 ήταν μικρότερη από 500 GWh, χαρακτηρίζονται ως Απομονωμένα Μικροδίκτυα. Για τα νησιά αυτά μπορεί να ισχύει παρέκκλιση από την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/54/ΕΕ. Με το κριτήριο αυτό, όλα τα ελληνικά ΜΔΝ πλην της Κρήτης, υπάγονται στην κατηγορία των Απομονωμένων Μικροδικτύων. Για τα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών που χαρακτηρίζονται ως Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εκτός της Ρόδου, έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Παρέκκλιση από την εφαρμογή των γενικών κανόνων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που ορίζει η Οδηγία 2003/54/ΕΕ. 2. Για τα ΜΔΝ για τα οποία μπορεί να υπάρχει Παρέκκλιση, προβλέπονται τα ακόλουθα: (α) Άδεια Παραγωγής, πλην των περιπτώσεων της παραγωγής από ΑΠΕ και Υβριδικούς σταθμούς, χορηγείται μόνον στη ΔΕΗ Α.Ε. (Άρθρο 11 ν. 2773/99, παράγραφος 3, όπως ισχύει), η οποία και έχει την ευθύνη για την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των ΜΔΝ. (β) Άδεια Προμήθειας χορηγείται μόνον στη ΔΕΗ Α.Ε. (Άρθρο 24 παράγραφος 5 του ν. 2773/99, όπως ισχύει) 3. Για τα ηλεκτρικά συστήματα που δεν θα υπάρξει Παρέκκλιση (συστήματα Κρήτης και Ρόδου), η οργάνωση της αγοράς είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, με ορισμένες όμως ιδιαιτερότητες οι οποίες ορίζονται στους ν. 2773/99 όπως ισχύει. Ειδικότερα στα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ που δεν ισχύει η Παρέκκλιση, η ανάπτυξη της παραγωγής διενεργείται μέσω αδειοδοτήσεως. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 11 του ν. 2773/99 όπως ισχύει, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος, δηλαδή όταν ο Διαχειριστής ΜΔΝ και η ΡΑΕ διαπιστώσουν ότι η αγορά δεν προβαίνει στην εγκατάσταση της απαιτουμένης ισχύος, η ΡΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με την αναφερόμενη στο νόμο διαδικασία. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται οι προδιαγραφές του έργου και οι όροι και προϋποθέσεις ανακήρυξης του αναδόχου. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται και τελικά γνωμοδοτεί στον αρμόδιο Υπουργό για την χορήγηση της Άδειας Παραγωγής. Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, Άδεια Παραγωγής χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. με τους όρους της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση στην χορηγούμενη Άδεια Παραγωγής καθορίζονται οι τελικοί όροι με βάση τους οποίους θα γίνει η σύνδεση του Σταθμού Παραγωγής στο Δίκτυο ( Σύμβαση Σύνδεσης ) και θα πωλείται η παραγόμενη ισχύς και ενέργεια στον Διαχειριστή ΜΔΝ ( Σύμβαση Αγοραπωλησίας ). Οι όροι αυτοί προκαθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Το περιεχόμενο των ανωτέρω Συμβάσεων θα πρέπει γενικά να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα και τα Παραρτήματα, εκτός εάν προβλεφθεί διαφορετικά στην Προκήρυξη. 6

16 4. Στον παρόντα Κώδικα, εκτός από την διάκριση των ΜΔΝ όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, ήτοι ανάλογα με το αν υπάρχει Παρέκκλιση ή όχι, τα ΜΔΝ μπορεί να κατατάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα το μέγεθος των αυτόνομων ηλεκτρικών Συστημάτων, τη λειτουργία Κέντρων Ελέγχου και τις διαδικασίες διαχείρισης της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής: (α) Μεγάλου μεγέθους ΜΔΝ είναι αυτά που περιλαμβάνουν δίκτυο ΥΤ, περισσότερους του ενός συμβατικούς σταθμούς παραγωγής, περισσότερους του ενός τύπου σταθμών παραγωγής, καθώς και ένα καλά οργανωμένο τοπικό Κέντρο Ελέγχου Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού (ΚΕ-ΜΔΝ), εγκατεστημένο σε ανεξάρτητο χώρο από τους συμβατικούς Σταθμούς..(β) Μέσου μεγέθους ΜΔΝ είναι αυτά που περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός τύπου σταθμών παραγωγής και ένα τοπικό ΚΕ-ΜΔΝ. Η ετήσια αιχμή της ζήτησης στα νησιά αυτά κυμαίνεται από 10MW μέχρι 100 MW. (γ) Μικρού μεγέθους ΜΔΝ είναι τα υπόλοιπα ΜΔΝ, που έχουν συνήθως έναν μόνο συμβατικό σταθμό παραγωγής, περιορισμένης έκτασης σταθμούς ΑΠΕ και στην παρούσα φάση δεν διαθέτουν ΚΕ-ΜΔΝ. Η ετήσια αιχμή της ζήτησης στα νησιά αυτά είναι μικρότερη από 10MW. Η αρχική κατάταξη των νησιών στις παραπάνω τρεις κατηγορίες καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή κατηγορίας, αποφασίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και κοινοποιείται στην ΡΑΕ. Αποτελεί υποχρέωση του Διαχειριστή ΜΔΝ η ανάπτυξη ΚΕ- ΜΔΝ σε όλα τα ΜΔΝ. Άρθρο 8 Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ 1. Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή-ΜΔΝ αφορούν κυρίως: (α) Στη διαχείριση της παραγωγής στα ΜΔΝ, δηλαδή των παντός τύπου Σταθμών Παραγωγής, όπως ορίζονται στο Άρθρο 23α του ν. 2773/99 όπως ισχύει, εξειδικεύονται δε στον παρόντα ΚΔ-ΜΔΝ (β) Στη λειτουργία και την οικονομική εκκαθάριση της Αγοράς στα ΜΔΝ (γ) Στη διαχείριση του Δικτύου ΜΔΝ, όπως καθορίζονται στα Άρθρα 22, 22α και 23 του ν. 2773/99, όπως ισχύει, εξειδικεύονται δε στον παρόντα ΚΔ-ΜΔΝ, στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ). Επιπλέον, βασική υποχρέωση του Διαχειριστή ΜΔΝ είναι να μεριμνά για: τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και της αξιόπιστης λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ. Την υλοποίηση των συμβάσεων με τους Συμμετέχοντες στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕ στα ΜΔΝ Την ελαχιστοποίηση του μεταβλητού κόστους παραγωγής αλλά και του συνολικού κόστους Παραγωγής μακροχρόνια 7

17 2. Η Εποπτεία και η Διαχείριση της λειτουργίας των Σταθμών Παραγωγής από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, καθώς και οποιουδήποτε τμήματος Δικτύου ΜΔΝ, το οποίο κατά την κρίση του Διαχειριστή έχει χαρακτήρα Μεταφοράς, γίνεται μέσω των ΚΕ-ΜΔΝ. 3. Βασική υποχρέωση των ΚΕ-ΜΔΝ είναι η διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας των ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ, της εφαρμογής του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγράμματος (ΗΕΠ) σύμφωνα με τις Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ, της υλοποίησης του Προγράμματος κατανομής των μονάδων παραγωγής κατά τρόπο διαφανή, σύμφωνα με τις Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ και τον παρόντα Κώδικα. Βασικές αρμοδιότητες των ΚΕ-ΜΔΝ αποτελούν: (α) Η Ένταξη (δηλαδή ο χρόνος παραλληλισμού ή αποσύνδεσης) και η Κατανομή Φορτίου (δηλαδή ο καθορισμός της φόρτισης) των Μονάδων παραγωγής, με την οποία επιδιώκεται η ασφαλής και η κατά το δυνατόν οικονομικότερη λειτουργία κάθε ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ. Οι ενέργειες αυτές γίνονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το είδος των Μονάδων και τις δυνατότητες του Δικτύου, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη και τα οριζόμενα από τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και τις υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις. (β) Ο Έλεγχος της καλής λειτουργίας, του δικτύου που έχει χαρακτήρα Μεταφοράς, με την παρακολούθηση της ροής ενεργού και αέργου ισχύος ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτιση των στοιχείων του δικτύου και παράλληλα να επιτυγχάνεται η διατήρηση των τάσεων εντός των επιτρεπομένων ορίων σε όλα τα σημεία αυτού, ιδιαίτερα στα σημεία σύνδεσης Δικτύου ΜΤ και εγκαταστάσεων Παραγωγών και μεγάλων καταναλωτών. Ως δίκτυα που έχουν χαρακτήρα Μεταφοράς, επιπλέον των δικτύων ΥΤ που τροφοδοτούν τους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, χαρακτηρίζονται και οι γραμμές ΜΤ που διασυνδέουν σταθμούς Ελεγχόμενης ή και Μερικά Ελεγχόμενης παραγωγής, οι οποίες κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ, επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ στο σύνολό του. (γ) Η έκδοση των Εντολών Χειρισμών προς το κατάλληλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό και οι Εξουσιοδοτήσεις Χειρισμών και Αδειών Εργασίας επί του Δικτύου που έχει χαρακτήρα Μεταφοράς, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής πραγματοποίησής τους. 4. Ειδικότερα,, θα υπάρχει ένα Κεντρικό Κέντρο Ελέγχου που θα έχει τη γενική εποπτεία για τη λειτουργία όλων των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων και μέσω αυτού θα γίνεται η οικονομική εκκαθάριση της Αγοράς σε όλα τα ΜΔΝ. Η μορφή, το μέγεθος και ο εξοπλισμός των τοπικών Κέντρων Ελέγχου σε κάθε ΜΔΝ, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται ο έλεγχος, διαφοροποιείται από νησί σε νησί ανάλογα με τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού, όπως καθορίστηκαν στην παρ.4 του Άρθρου 7, καθώς και το διατιθέμενο εξοπλισμό και μέσα επικοινωνίας του τοπικού ΚΕ-ΜΔΝ με τους Σταθμούς Παραγωγής και Υποσταθμούς (Υ/Σ) του Δικτύου 5. Ο ακριβής καθορισμός του εξοπλισμού, των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των τοπικών ΚΕ-ΜΔΝ, αποφασίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, κατά περίπτωση, με βάση τα περιλαμβανόμενα στον παρόντα Κώδικα. Σχετικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό λειτουργίας των ΚΕ-ΜΔΝ, ο οποίος εκδίδεται ως Οδηγία του Διαχειριστή ΜΔΝ. 6. Σε όλες τις περιπτώσεις εγκατάστασης νέων Σταθμών Παραγωγής, Συμβατικών και ΑΠΕ, θα εγκαθίσταται με δαπάνες των Παραγωγών ο αναγκαίος εξοπλισμός που θα καθορίζει ο Διαχειριστής ΜΔΝ για την ένταξη και επικοινωνία των Σταθμών αυτών στα 8

18 τοπικά ΚΕ-ΜΔΝ, υπάρχοντα και μελλοντικά,. Επίσης, οι χρήστες θα επιβαρύνονται με τις δαπάνες εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού για την ένταξη των εγκαταστάσεων τους και στο Κεντρικό ΚΕ-ΜΔΝ, που θα εγκατασταθεί στις κεντρικές Υπηρεσίες του Διαχειριστή ΜΔΝ. Λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σύμβαση συνδεσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 77 του παρόντος. Αντίστοιχα, θα επιβαρύνονται και οι Παραγωγοί ήδη λειτουργούντων Σταθμών για την ένταξη τους στα τοπικά ΚΕ- ΜΔΝ και στο Κεντρικό ΚΕ-ΜΔΝ. 7. Εκτός των παραπάνω ΚΕ-ΜΔΝ που αφορούν στον έλεγχο της λειτουργίας της Παραγωγής και Μεταφοράς, ο Διαχειριστής ΜΔΝ φροντίζει και για την ανάπτυξη Κέντρων Ελέγχου Δικτύου Διανομής (ΚΕΔΔ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου.. Στις περιπτώσεις μεσαίων και μικρών ηλεκτρικών συστημάτων, ο Διαχειριστής ΜΔΝ μπορεί να εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία λειτουργίας του θερμικού Σταθμού Παραγωγής για τη λειτουργία του τοπικού ΚΕ-ΜΔΝ, σύμφωνα με τις Οδηγίες του. Άρθρο 9 Μητρώο μονάδων Παραγωγής 1. Οι Μονάδες παραγωγής των Σταθμών Παραγωγής και αντίστοιχα οι Σταθμοί Παραγωγής όταν περιλαμβάνουν παρόμοιες Μονάδες, διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους, με βάση την δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού της παραγόμενης ισχύος: (α) Μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής, όπως είναι οι θερμικές μονάδες. (β) Μονάδες μη ελεγχόμενης παραγωγής, όπως είναι οι Αιολικοί,και οι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί και γενικότερα οι μονάδες ΑΠΕ. (γ) Μονάδες μερικώς ελεγχόμενης παραγωγής, όπως είναι τα Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής, που περιλαμβάνουν Μονάδες ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από αυτούς. Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα παροχής ελεγχόμενης ισχύος για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, μέσω των Υδροστροβίλων ενώ μπορεί να απορροφούν σε ορισμένα διαστήματα και ισχύ από το Δίκτυο, όπως ορίζεται αναλυτικά στο Άρθρο 67, παρ. 1 του παρόντος. (δ) Εγκαταστάσεις Αυτοπαραγωγών, των οποίων η παροχή ισχύος προς το δίκτυο καθορίζεται πρωταρχικά από τις ίδιες ανάγκες και το υπόλοιπο μπορεί να διατίθεται στο δίκτυο, υπό ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις, ανάλογα και με τον τύπο των μονάδων παραγωγής τους. Οι Σταθμοί με μονάδες παραγωγής τύπου (γ) και (δ), χαρακτηρίζονται και ως Σταθμοί μερικώς ελεγχόμενης παραγωγής. 2. Βασική υποχρέωση του Διαχειριστή ΜΔΝ είναι η διατήρηση και συνεχής ενημέρωση του Μητρώου Μονάδων Παραγωγής, ανά Σταθμό Παραγωγής. Στο Μητρώο καταγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά μεγέθη και στοιχεία λειτουργίας των Μονάδων όπως αυτά αναφέρονται στην Άδεια Παραγωγής ή αναπροσαρμόζονται στην Άδεια Λειτουργίας. Στις υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ είναι επίσης η διατήρηση και οργάνωση των Αρχείων που αφορούν στα δίκτυα που έχουν χαρακτήρα Μεταφοράς, καθώς και Αρχείων στοιχείων σημαντικών Καταναλωτών που συνδέονται στο δίκτυο ΥΤ ή ΜΤ των ΜΔΝ. Ειδικότερα προκειμένου περί νέων Μονάδων Ελεγχόμενης Παραγωγής, στο Μητρώο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντα Κώδικα, και αντιστοιχούν στα Συμφωνημένα Χαρακτηριστικά των μονάδων 9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1253/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 85/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα