Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό ασφάλισης ενώ το ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µπορεί να περιορίζει την κάλυψη αναφορικά µε τέτοια ζητήµατα. 2. Αναφέρετε δέκα (10) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχηµάτων µε την πληρωµή πρόσθετου ασφαλίστρου, έτσι ώστε να τα κάνουν πιο ελκυστικά προς τους πελάτες τους. 3. Κάτω από ποιες περιπτώσεις εγείρεται νοµική ευθύνη εργοδότη προς τους υπαλλήλους του. 4. Τι σηµαίνει «Συνεισφορά σε Γενική Αβαρία» και ποιες οι εξαιρέσεις ενός ναυτασφαλιστηρίου συµβολαίου. 5. Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο Πυρός. Ποιοι πρόσθετοι κίνδυνοι µπορεί να επεκταθούν σ αυτό µε την πληρωµή ενός πρόσθετου ασφαλίστρου. 6. Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Υαλοπινάκων. 7. Το ασφάλιστρο σε µια ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης υπολογίζεται µε την εφαρµογή ενός ποσοστού στο σύνολο του κύκλου εργασιών. α) Αναφέρετε από ποιους παράγοντες καθορίζεται και επηρεάζεται αυτό το ποσοστό β) Αναφέρετε τρεις (3) από τις κυριότερες επεκτάσεις στην κάλυψη επαγγελµατικής ευθύνης. 8. Τι καλύπτει µια ασφάλιση Εγγύησης Πίστης και ποια είδη ασφαλιστηρίων υπάρχουν;

2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ Αναφέρετε ποιους παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη ένας ασφαλιστής αξιολογώντας ένα κίνδυνο ασφάλισης Μηχανοκινήτων οχηµάτων, σε σχέση µε τα πιο κάτω: α. Τα άτοµα που θα οδηγούν το προς ασφάλιση µηχανοκίνητο όχηµα. β. Το ίδιο το µηχανοκίνητο όχηµα. 2. Περιγράψετε τι είναι και πως λειτουργούν δυο (2) από τα πιο κάτω: α. Κοινοπραξία Ασφαλιστών Oχηµάτων ηµόσιας Χρήσης και µη αποδεκτών Κινδύνων. β. Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (M.I.F.). γ. Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών. 3. Πως πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το Πιστοποιητικό Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη. 4. Ποια θέµατα θεωρούνται ουσιώδη στην Ασφάλιση Κλάδου Ατυχηµάτων, για τα οποία θα πρέπει απαραίτητα να δοθούν ακριβείς πληροφορίες από το προτεινόµενο προς ασφάλιση άτοµο, σε µια πρόταση ασφάλισης. 5. Σε ποιες περιπτώσεις παύει να είναι σε ισχύ µια Ασφάλιση Πυρός. 6. Ποια η διαφορά µεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζηµίωσης σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. 7. Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Αλλοίωσης Εµπορευµάτων. 8. Ποια η διαφορά µεταξύ µιας Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και µιας Ασφάλισης Προσωπικής Ευθύνης.

3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ Περιγράψετε µε λίγα λόγια ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο. 2. Περιγράψετε τι είναι και πως λειτουργούν 2 (δυο) από τα πιο κάτω: α) Κοινοπραξία Ασφαλιστών και Ειδικών Κινδύνων β) Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων γ) Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών. 3. Πως πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το Πιστοποιητικό ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη 4. Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Ιατροφαρµακευτικών Εξόδων. 5. Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι 3 (τρεις) προσφερόµενες καλύψεις σε ένα ναυτασφαλιστήριο. 6. Περιγράψετε την διαφορά µεταξύ της Συνασφάλισης και της Υποασφάλισης. 7. Πως υπολογίζεται το ασφαλισµένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. Αναφέρετε 3 (τρεις) από τις επεκτάσεις του συµβολαίου. 8. Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Προσωπικής Ευθύνης.

4 ΙΟΥΛΙΟΣ Ποιά η διαφορά µεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζηµίωσης, σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. 2. Πως πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το πιστοποιητικό ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη. 3. Ποια η διαφορά µεταξύ µίας ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και µιας ασφάλισης Προσωπικής Ευθύνης. 4. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα οχήµατα για σκοπούς τιµολόγησης. 5. Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση «Όλων των Κινδύνων». 6. Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισµούς σας, τι θα αποζηµιωθεί ένας ασφαλισµένος κάτω από µια ασφάλιση Πυρός στις πιο κάτω περιστάσεις: α) Αξία κτιρίου και περιεχοµένου 200,000 Ασφαλιστική κάλυψη για 150,000 Ζηµιά 60,000 Αποζηµίωση β) Αξία κτιρίου και περιεχοµένου 400,000 Ασφαλιστική κάλυψη για 400,000 Ζηµιά 200,000 Αποζηµίωση γ) Αξία κτιρίου και περιεχοµένου 300,000 Ασφαλιστική κάλυψη για 400,000 Ζηµιά 30,000 Αποζηµίωση δ) Αξία κτιρίου και περιεχοµένου 600,000 Ασφαλιστική κάλυψη για 400,000 Ζηµιά 600,000 Αποζηµίωση 7. Περιγράψετε τι είναι και πως λειτουργούν δυο (2) από τα πιο κάτω: Α) Κοινοπραξία Ασφαλιστών και Ειδικών κινδύνων Β) Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων Γ) Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών. 8. Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε ένα πίνακα ενός ναυτασφαλιστηρίου συµβολαίου.

5 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (α) Περιγράψετε τη διαφορά µεταξύ της υποασφάλισης και της υπερασφάλισης. (β) Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισµούς σας τι θα αποζηµιωθεί ένας ασφαλισµένος κάτω από µια ασφάλιση Πυρός στις πιο κάτω περιπτώσεις: (α) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση... (β) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση... (γ) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή 10% επί της ζηµιάς Αποζηµίωση... (δ) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση Αναλύστε: (α) Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε ένα πίνακα ενός ναυτασφαλιστηρίου συµβολαίου; (β) Ποιοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό του ασφαλίστρου σε ένα ναυτασφαλιστήριο.

6 3. Αναφέρετε: (α) Κάτω από ποιές περιπτώσεις εγείρεται νοµική ευθύνη εργοδότη προς τους υπαλλήλους τους. (β) Πως πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το πιστοποιητικό ασφάλισης ευθύνης εργοδότη. 4. Περιγράψετε τι σηµαίνουν τέσσερα από τα πιο κάτω: (α) Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχηµάτων ηµόσιας Χρήσης και µη Αποδεκτών Κινδύνων (β) Αυτόµατη αναπροσαρµογή ασφαλισµένων µετά από απαίτηση (γ) Ρήτρα επικίνδυνων ουσιών (δ) «Γενική Αβαρία» σε ναυτασφαλιστήριο (ε) Χαριστική Πληρωµή. 5. Το ασφαλισµένο όχηµα έχει Περιεκτική ασφαλιστική κάλυψη και οδηγείται από µη εξουσιοδοτηµένο οδηγό. Εµπλέκεται σε δυστύχηµα, προκαλώντας ζηµιές στο ασφαλισµένο όχηµα 3000 και στο όχηµα του τρίτου 2000, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος. Αναφέρετε: (α) Με ποιο τρόπο θα διευθετηθούν οι πάνω ζηµιές; (β) Τι καλύπτει η Περιεκτική ασφάλιση; (γ) Πέντε (5) επεκτάσεις τις οποίες, µε την πληρωµή επιπρόσθετου ασφαλίστρου προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. 6. Αναφέρετε : (α) Τι καλύπτει, που χρησιµοποιείται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Χρηµάτων; (β) Τι καλύπτει µια ασφάλιση Εγγύησης Πίστης και ποια είδη ασφαλιστηρίων υπάρχουν; 7. Αναφέρετε: (α) Πως διευθετούνται οι διαφωνίες στις περιπτώσεις απαιτήσεων; (β) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο υπολογισµού του πληρωτέου ποσού για απαίτηση σε: 1. Σε συµβόλαιο Ευθύνης 2. Σε συµβόλαιο Περιουσίας 3. Σε συµβόλαιο Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. 8. Αναφέρετε: (α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχηµάτων; (β) Τι στοιχεία πρέπει να περιέχονται σε µια πρόταση για ασφάλιση Προσωπικών Ατυχηµάτων για την ορθή αξιολόγηση και τιµολόγηση του κινδύνου.

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Τι σηµαίνει η λέξη Πυρκαγιά κάτω από ένα «Ασφαλιστήριο Πυρός»; (α) (β) (γ) Ποιες άλλες ζηµιές περιλαµβάνει οι οποίες προκαλούνται από φωτιά; Πότε παύει να είναι σε ισχύ µια ασφάλεια πυρός; Ποιοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι µπορεί να επεκταθούν σ αυτό µε την πληρωµή ενός πρόσθετου ασφαλίστρου; 2. Περιγράψετε τι σηµαίνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω: (α) (β) (γ) (δ) (ε) ιαιτησία (σε συµβόλαιο Πυρός) Υποασφάλιση Περίοδος αποζηµίωσης σε συµβόλαιο Απώλειας Κερδών Καλυπτικό Σηµείωµα (σε συµβόλαιο Μηχανοκινήτων Οχηµάτων) Ρήτρα Υποθήκης. 3. (α) Περιγράψετε σε συντοµία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. (β) Με την πληρωµή επιπρόσθετων ασφαλίστρων ποιοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι µπορεί να συµπεριληφθούν. (γ) Αναφέρετε πότε είναι σε ισχύ µια ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. 4. Αναφέρετε σε συντοµία τα πέντε (5) ωφελήµατα που προσφέρονται στον ασφαλισµένο κάτω από ένα Συµβόλαιο Προσωπικών Ατυχηµάτων. 5. Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι τρεις (3) προσφερόµενες καλύψεις σε ένα ναυτασφαλιστήριο. 6. Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται µια Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων και ποια η διαφορά από την Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων. 7. Αναφέρετε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο υπολογισµού του πληρωτέου ποσού για απαιτήσεις: (α) (β) (γ) σε συµβόλαια Ευθύνης σε συµβόλαια Περιουσίας σε συµβόλαια Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. 8. Πως πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το Πιστοποιητικό Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη.

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα οχήµατα για σκοπούς τιµολόγησης; 2. Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη; Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο. 3. Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε ένα πίνακα ενός ναυτασφαλιστηρίου συµβολαίου; 4. Τι σηµαίνει κάτω από ένα ασφαλιστήριο Πυρός η λέξη πυρκαγιά και ποιες άλλες ζηµιές που προκαλούνται από φωτιά καλύπτονται. 5. Περιγράψετε τι σηµαίνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω σε µια ασφάλιση Πυρός: α) Ετήσια αυτόµατη αναπροσαρµογή ασφαλισµένων ποσών. β) Αυτόµατη αναπροσαρµογή ασφαλισµένων ποσών µετά από απαίτηση. γ) Ρήτρα υποθήκης. δ) Ρήτρα επικίνδυνων ουσιών. ε) Ασφάλιση σε αξία καινούργιου. 6. Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Αλλοίωσης Εµπορευµάτων. 7. Ποια η διαφορά µεταξύ µιας ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντων και µιας ασφάλισης Ανάκλησης Προϊόντων. 8. Τι είναι ο Κλάδος Βοηθείας και ποιες είναι οι πιο διαδεδοµένες καλύψεις στον κλάδο αυτό;

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Το ασφαλισµένο όχηµα έχει περιεκτική κάλυψη. Ο Ασφαλισµένος σκοπεύει να µεταβεί για διακοπές στο εξωτερικό και για τις µετακινήσεις του θα πάρει µαζί του το όχηµά του. Αναφέρετε: (α) Tις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο ασφαλισµένος έτσι ώστε να έχει σωστές ασφαλιστικές καλύψεις. (β) Tι είναι το καλυπτικό σηµείωµα και ποια στοιχεία περιλαµβάνονται. 2. Περιγράψετε τι σηµαίνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω: (α) Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων (β) Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχηµάτων (Τ.Α.Μ.Ο) (γ) Περίοδος Αποζηµίωσης (δ) Ρήτρα Υποθήκης (ε) ιαιτησία. 3. (α) Περιγράψετε (δίνοντας παραδείγµατα) τι είναι και πως λειτουργούν τα δηλωτικά συµβόλαια; (β) Σε ποιες περιπτώσεις παύει να είναι σε ισχύ µια Ασφάλεια Πυρός; 4. Σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότηµα, µετά από διαρροή αερίων από τις εγκαταστάσεις του κλιµατισµού, είχαµε σαν αποτέλεσµα το θάνατο δυο υπαλλήλων και τριών πελατών του ξενοδοχείου. Αναφέρετε κάτω από ποια συµβόλαια θα πληρωθούν οι απαιτήσεις και τι καλύπτουν και τι εξαιρούν τα συγκεκριµένα συµβόλαια. 5. Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου. 6. (α) Αναφέρετε ποιοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη για την ορθή αξιολόγηση και τιµολόγηση του κινδύνου για την ασφάλιση Προσωπικών Ατυχηµάτων. (β) Αναφέρετε τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο ταξιδίου. 7. Αναφέρετε : (α) Ποιες είναι και τι καλύπτουν οι τρεις (3) προσφερόµενες καλύψεις σε ένα ναυτασφαλιστήριο. (β) Πότε πρέπει να υφίσταται το ασφαλιστικό συµφέρον στις ασφαλίσεις Μεταφορών Εµπορευµάτων.

10 8. Μετά από έλεγχο σε Τραπεζικό οργανισµό διαφάνηκε ότι ποσό είχε κλαπεί κατά την πρόσφατη διάρρηξη που είχε ο οργανισµός ενώ ποσό κλάπηκε από υπάλληλο του οργανισµού. Αναφέρετε: Κάτω από ποια συµβόλαια θα διευθετηθούν οι απαιτήσεις του Τραπεζικού oργανισµού; Τι καλύπτουν και που προσφέρονται τα πιο πάνω συµβόλαια;

11 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 1. (α) Περιγράψετε σε συντοµία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. (β) (γ) Ποιοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι µπορεί να συµπεριληφθούν στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων µε την πληρωµή επιπρόσθετων ασφαλίστρων. Αναφέρετε πότε είναι σε ισχύ µια ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. 2. Το ασφάλιστρο σε µια ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης υπολογίζεται µε την εφαρµογή ενός ποσοστού στο σύνολο του κύκλου εργασιών. (α) (β) Αναφέρετε από ποιους παράγοντες καθορίζεται και επηρεάζεται αυτό το ποσοστό. Αναφέρετε τρεις (3) από τις κυριότερες επεκτάσεις στην κάλυψη επαγγελµατικής ευθύνης. 3. (α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη; (β) Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη; 4. Περιγράψετε τι σηµαίνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Ετήσια αυτόµατη αναπροσαρµογή ασφαλισµένων ποσών Αυτόµατη αναπροσαρµογή ασφαλισµένων ποσών µετά από απαίτηση Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων Ρήτρα επικίνδυνων ουσιών Ασφάλιση σε αξία καινούργιου.

12 5. Περιγράψετε την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και την Ασφάλιση Προσωπικής Ευθύνης και αναφέρετε ποιες είναι οι διαφορές τους. 6. (α) Περιγράψετε τη διαφορά µεταξύ της υποασφάλισης και της συνασφάλισης (β) Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισµούς σας τι θα αποζηµιωθεί ένας ασφαλισµένος κάτω από µια ασφάλιση Πυρός στις πιο κάτω περιπτώσεις: (α) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση (β) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση (γ) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή 10% επί της ζηµιάς Αποζηµίωση (δ) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση 7. Αναφέρετε σε συντοµία τα πέντε (5) ωφελήµατα που προσφέρονται στον ασφαλισµένο κάτω από ένα Συµβόλαιο Προσωπικών Ατυχηµάτων. 8. Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι 3 (τρεις) προσφερόµενες καλύψεις σε ένα ναυτασφαλιστήριο.

13 ΙΟΥΛΙΟΣ Σε ποιες περιπτώσεις παύει να είναι σε ισχύ µια Ασφάλιση Πυρός; 2. Ποια η διαφορά µεταξύ της περιόδου Ασφάλισης και της περιόδου Αποζηµίωσης σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. 3. Ποια η διαφορά µεταξύ µιας Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και µιας Ασφάλισης Προσωπικής Ευθύνης; 4. α. Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται στον πίνακα του ναυτασφαλιστηρίου συµβολαίου; β. Ποιοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό του ασφαλίστρου σε ένα ναυτασφαλιστήριο. 5. Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια: α. Ασφάλιση Υαλοπινάκων. β. Ασφάλιση αλλοίωσης εµπορευµάτων. 6. Τι καλύπτει µια ασφάλιση Εγγύησης Πίστης και ποια είδη ασφαλιστηρίων υπάρχουν; 7. Αναφέρετε οκτώ (8) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. 8. α. Αναφέρετε από ποιους παράγοντες καθορίζεται και επηρεάζεται το ασφαλιστήριο σε µια ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης. β. Αναφέρετε επίσης τρεις (3) από τις κυριότερες επεκτάσεις στην κάλυψη Επαγγελµατικής Ευθύνης.

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Περιγράψτε τα πιο κάτω: (α) Περίοδος αποζηµίωσης σε συµβόλαιο Απώλειας Κερδών (β) Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων (γ) Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχηµάτων (Τ.Α.Μ.Ο) (δ) Ασφάλιση σε Αξία Καινούργιου. 2. Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Αλλοίωσης Εµπορευµάτων. 3. Αναφέρετε: (α) Τι καλύπτει, που χρησιµοποιείται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Χρηµάτων; (β) Τι καλύπτει µια ασφάλιση Εγγύησης Πίστης και ποια είδη ασφαλιστηρίων υπάρχουν; 4. Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο Πυρός; Ποιοι πρόσθετοι κίνδυνοι µπορεί να επεκταθούν σ αυτό µε την πληρωµή ενός πρόσθετου ασφαλίστρου; 5. Ποια θέµατα θεωρούνται ουσιώδη στην Ασφάλιση Κλάδου Ατυχηµάτων, για τα οποία θα πρέπει απαραίτητα να δοθούν ακριβείς πληροφορίες από το προτεινόµενο προς ασφάλιση άτοµο, σε µια πρόταση ασφάλισης; 6. Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι τρεις (3) προσφερόµενες καλύψεις σε ένα ναυτασφαλιστήριο. 7. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα οχήµατα για σκοπούς τιµολόγησης; 8. Το ασφαλιστήριο σε µια ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης υπολογίζεται µε την εφαρµογή ενός ποσοστού στο σύνολο του κύκλου εργασιών. (α) Αναφέρετε από ποιους παράγοντες καθορίζεται και επηρεάζεται αυτό το ποσοστό. (β) Αναφέρετε τρεις (3) από τις κυριότερες επεκτάσεις στην κάλυψη Επαγγελµατικής Ευθύνης.

15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Υπολογίστε την αποζηµίωση που θα καταβληθεί στον ασφαλισµένο κάτω από ένα Συµβόλαιο Πυρός σε κάθε µια από τις πιο κάτω περιπτώσεις. ( είξετε αναλυτικά τους υπολογισµούς σας). α) Αξία κτιρίου Ασφαλιστική κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή 5% επί της ζηµιάς Αποζηµίωση.... β) Αξία κτιρίου Ασφαλιστική κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση.... γ) Αξία κτιρίου Ασφαλιστική κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση.. δ) Αξία κτιρίου Ασφαλιστική κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή 5% επί της ζηµιάς Αποζηµίωση.. 2. Κάτω από ποιες περιπτώσεις εγείρεται Νοµική ευθύνη εργοδότη προς τους υπαλλήλους του; 3. Αναφέρετε τι καλύπτει, πού προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Ολων των Κινδύνων ;

16 4. Αναφέρετε και περιγράψετε (σε συντοµία) τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κυπριακή ηµοκρατία. 5. α) Τι είναι ένα ηλωτικό Συµβόλαιο Πυρός; ( ώστε παραδείγµατα) β) Ποιες οι περιπτώσεις στις οποίες παύει να ισχύει µια Ασφάλεια Πυρός; 6. Τι είναι και τι συµπεριλαµβάνει;: α) Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης β) Το Kαλυπτικό Σηµείωµα σε ένα συµβόλαιο Μηχανοκίνητων Οχηµάτων. 7. Περιγράψετε τι σηµαίνουν και τι συµπεριλαµβάνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω: α) Ρήτρα Υποθήκης β) Περίοδος Αποζηµίωσης σε συµβόλαιο Απώλειας Κερδών γ) ιαιτησία (Σε Συµβόλαιο Πυρός) δ) Ρήτρα Επικίνδυνων Ουσιών ε) Υποασφάλιση. 8. α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχηµάτων; β) ώστε τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σε µια πρόταση για ασφάλιση Προσωπικών Ατυχηµάτων για την ορθή αξιολόγηση και τιµολόγηση των κινδύνων.

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 1. α) Περιγράψετε µε λίγα λόγια ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο. β) Περιγράψετε σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα οχήµατα για σκοπούς τιµολόγησης. 2. Περιγράψετε τη διαφορά µεταξύ της Υποασφάλισης και της Συνασφάλισης. 3. Αναφέρετε α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχηµάτων. β) Τι πρέπει να περιέχει µια πρόταση για ασφάλιση Προσωπικών Ατυχηµάτων για την ορθή αξιολόγηση και τιµολόγηση του κινδύνου. 4. α) Ποιες πληροφορίες περιέχονται σε ένα Πιστοποιητικό Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη; β) Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα ασφαλιστήριο ευθύνης εργοδότη; 5. Το ασφαλισµένο όχηµα αξίας 15,000 έχει περιεκτική ασφαλιστική κάλυψη και οδηγείται από νεαρό οδηγό που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. Ο οδηγός εµπλέκεται σε δυστύχηµα για το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος και προκαλεί ζηµιά i) 5000 στο ασφαλισµένο όχηµα ii) 4000 σε όχηµα τρίτου iii) 5000 σε περιουσία τρίτου Αναφέρετε α) Με ποιο τρόπο θα διευθετηθούν οι ζηµιές; β) Τι καλύπτει η Περιεκτική Ασφάλιση; 6. Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι τρεις (3) προσφερόµενες καλύψεις σε ένα ναυτασφαλιστήριο.

18 7. Περιγράψετε τι σηµαίνουν τέσσερα (4) από τα πιο κάτω: α) Περίοδος αποζηµίωσης σε συµβόλαιο Απώλειας Κερδών. β) Ρήτρα Υποθήκης. γ) Αυτόµατη αναπροσαρµογή ασφαλισµένων ποσών µετά από απαίτηση. δ) Εξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων. ε) Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Τ.Α.Μ.Ο.) 8. Μετά από διάρρηξη διαφάνηκε ότι κλάπηκε το ποσό των από Τράπεζα. Στους ελέγχους που έγιναν διαφάνηκε ότι επιπρόσθετο ποσό κλάπηκε επίσης από δυο υπαλλήλους της Τράπεζας. Αναφέρετε: Κάτω από ποια συµβόλαια θα µπορούσαν να διευθετηθούν οι απαιτήσεις του Τραπεζικού οργανισµού; Τι καλύπτουν τα πιο πάνω συµβόλαια;

19 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ (α) Τι σηµαίνει «Συνεισφορά σε Γενική Αβαρία»; και (β) Ποιες οι κύριες εξαιρέσεις ενός ναυτασφαλιστηρίου συµβολαίου; 2. Τι σηµαίνει κάτω από ένα ασφαλιστήριο Πυρός η λέξη πυρκαγιά και ποιες άλλες ζηµιές που προκαλούνται από φωτιά καλύπτονται; 3. Περιγράψετε τι είναι και πώς λειτουργούν δύο (2) από τα πιο κάτω: (α) Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχηµάτων ηµόσιας Χρήσης και µη αποδεκτών Κινδύνων (β) Ταµείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (M.I.F.) (γ) Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών. 4. Αναφέρετε: (α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Ιατροφαρµακευτικών Εξόδων, και (β) Τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Προσωπικής Ευθύνης. 5. Περιγράψετε τη διαφορά µεταξύ της Συνασφάλισης και της Υποασφάλισης. 6. Αναφέρετε σε συντοµία τα πέντε (5) ωφελήµατα που προσφέρονται στον ασφαλισµένο κάτω από ένα Συµβόλαιο Προσωπικών Ατυχηµάτων. 7. (α) Περιγράψετε σε συντοµία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια ασφάλισης στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. (β) Ποιοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι µπορεί να συµπεριληφθούν στην ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων µε την πληρωµή επιπρόσθετου ασφαλίστρου; (γ) Αναφέρετε πότε είναι σε ισχύ µια ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. 8. (α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη; (β) Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη;

20 ΙΟΥΛΙΟΣ Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη; Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο και σε τι ενέργειες προβαίνει η Ασφαλιστική Εταιρία (αναφορικά µε τα ασφάλιστρα) στην ανανέωση. 2. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα Οχήµατα για σκοπούς τιµολόγησης; 3. α) Τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια Ασφάλιση Αλλοίωσης Εµπορευµάτων; β) Ποια η διαφορά µεταξύ µιας Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και µιας Ασφάλισης Προσωπικής Ευθύνης; 4. Πως υπολογίζεται το ασφαλισµένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. Αναφέρετε τρεις (3) από τις επεκτάσεις του συµβολαίου. 5. α) Ποια θέµατα θεωρούνται ουσιώδη στην Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχηµάτων, για τα οποία πρέπει απαραίτητα να δοθούν ακριβείς πληροφορίες από τον προτεινόµενο σε µια πρόταση Ασφάλισης. β) Αναφέρετε σε συντοµία τις πέντε (5) καλύψεις που προσφέρονται στον ασφαλισµένο κάτω από ένα Συµβόλαιο Προσωπικών Ατυχηµάτων. 6. α) Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε ένα πίνακα ενός Ναυτασφαλιστηρίου Συµβολαίου; β) Ποιοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό του ασφαλίστρου σε ένα Ναυτασφαλιστήριο ; 7. α) Ποια η διαφορά µεταξύ της συνασφάλισης και της υποασφάλισης; β) Αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις δεν λειτουργεί ο αναλογικός όρος. γ) Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισµούς σας τι θα αποζηµιωθεί ένας ασφαλισµένος κάτω από ένα Συµβόλαιο Πυρός στις πιο κάτω περιπτώσεις. i) Αξία κτιρίου Ασφαλιστική κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή 5% της ζηµιάς Αποζηµίωση ;

21 ii) Αξία κτιρίου Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση ; iii) Αξία κτιρίου Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση ; 8. α) Περιγράψετε σε συντοµία ποια είναι και τι καλύπτουν τα τρία (3) σχέδια ασφάλισης στην Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχηµάτων. β) Ποιες επιπρόσθετες καλύψεις µπορούν να συµπεριληφθούν στην Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχηµάτων µε την πληρωµή πρόσθετων Ασφαλίστρων; γ) Αναφέρετε πότε είναι σε ισχύ µια Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχηµάτων.

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ α) Κάτω από ποιες περιπτώσεις εγείρεται νοµική ευθύνη εργοδότη προς τους υπαλλήλους του; β) Πώς πρέπει να συντάσσεται και τι πρέπει να περιέχει το Πιστοποιητικό Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη; 2. α) Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο Πυρός; Ποιοι κίνδυνοι µπορεί να προστεθούν σ αυτό µε την πληρωµή ενός πρόσθετου ασφάλιστρου; β) Σε ποιες περιπτώσεις παύει να είναι σε ισχύ µια Ασφάλιση Πυρός; 3. Αναλύστε: α) Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε έναν Πίνακα ενός ναυτασφαλιστηρίου συµβολαίου; β) Ποιοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό του ασφάλιστρου σε ένα ναυτασφαλιστήριο; 4. Περιγράψετε σε συντοµία ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο; 5. Αναφέρετε τι καλύπτει, πού προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση «Όλων των κινδύνων». 6. Ποια η διαφορά µεταξύ µιας ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και µιας ασφάλισης Προσωπικής Ευθύνης; 7. α) Ποια η διαφορά µεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζηµίωσης, σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών; β) Πώς υπολογίζεται το ασφαλισµένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. Αναφέρετε τρεις (3) από τις επεκτάσεις του συµβολαίου;

23 8. Αναφέρετε οκτώ (8) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα ασφαλιστήρια Μηχανοκίνητων Οχηµάτων µε την πληρωµή πρόσθετου ασφάλιστρου, έτσι ώστε να τα κάνουν πιο ελκυστικά προς τους πελάτες τους.

24 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό ασφάλισης ενώ το ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µπορεί να περιορίζει την κάλυψη αναφορικά µε τέτοια ζητήµατα. 2. Περιγράψετε τι είναι η Συνασφάλιση και τι είναι η Υποασφάλιση. 3. Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση «Αλλοίωσης Εµπορευµάτων». 4. Αναφέρετε σε συντοµία τα πέντε (5) ωφελήµατα που προσφέρονται στον ασφαλισµένο κάτω από ένα Συµβόλαιο Προσωπικών Ατυχηµάτων. 5. Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται µια Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων και ποια η διαφορά από την Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων. 6. Το ασφαλισµένο όχηµα έχει Περιεκτική ασφαλιστική κάλυψη και οδηγείται από µη εξουσιοδοτηµένο οδηγό. Εµπλέκεται σε δυστύχηµα, προκαλώντας ζηµιές στο ασφαλισµένο όχηµα 3000 και στο όχηµα του τρίτου 2000, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος. Αναφέρετε: (α) Με ποιο τρόπο θα διευθετηθούν οι πάνω ζηµιές; (β) (γ) Τι καλύπτει η Περιεκτική ασφάλιση; Πέντε (5) επεκτάσεις τις οποίες, µε την πληρωµή επιπρόσθετου ασφαλίστρου προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα ασφαλιστήρια Μηχανοκίνητων Οχηµάτων. 7. Αναφέρετε: (α) Τι καλύπτει, που χρησιµοποιείται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση Χρηµάτων; (β) Τι καλύπτει µια ασφάλιση Εγγύησης Πίστης και ποια είδη ασφαλιστηρίων υπάρχουν; 8. Αναφέρετε: (α) Τι καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχηµάτων; (β) Τι στοιχεία πρέπει να περιέχονται σε µια πρόταση για ασφάλιση Προσωπικών Ατυχηµάτων για την ορθή αξιολόγηση και τιµολόγηση του κινδύνου.

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Περιγράψετε µε λίγα λόγια ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο. 2. (α) Αναφέρετε ποιες είναι και τι καλύπτουν οι 3 (τρεις) προσφερόµενες καλύψεις σε ένα ναυτασφαλιστήριο. (β) Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε ένα Πίνακα ενός ναυτασφαλιστηρίου συµβολαίου 3. (α) Πως υπολογίζεται το ασφαλισµένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας κερδών; Αναφέρετε 3 (τρεις) από τις επεκτάσεις του συµβολαίου (β) Ποια η διαφορά µεταξύ της Περιόδου Ασφάλισης και της Περιόδου Αποζηµίωσης σε ένα Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών; 4. Ποια η διαφορά µεταξύ µιας Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και µιας Ασφάλισης Προσωπικής Ευθύνης; 5. Αναφέρετε τι καλύπτει, πού προσφέρεται και τι εξαιρεί µια ασφάλιση «Όλων των Κινδύνων». 6. Αναφέρετε ποιους παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη ένας ασφαλιστής αξιολογώντας ένα κίνδυνο Ασφάλισης Μηχανοκινήτων οχηµάτων, σε σχέση µε τα πιο κάτω: (α) Τα άτοµα που θα οδηγούν το προς ασφάλιση µηχανοκίνητο όχηµα (β) Το ίδιο το µηχανοκίνητο όχηµα 7. (α) Περιγράψετε τη διαφορά µεταξύ της υποασφάλισης και της υπερασφάλισης. (β) Αναφέρετε δείχνοντας αναλυτικά τους υπολογισµούς σας τι θα αποζηµιωθεί ένας ασφαλισµένος κάτω από µια ασφάλιση Πυρός στις πιο κάτω περιπτώσεις: (α) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά

26 Απαλλαγή Αποζηµίωση (β) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση (γ) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή 10% επί της ζηµιάς Αποζηµίωση (δ) Αξία Κτιρίου Ασφαλιστική Κάλυψη Ζηµιά Απαλλαγή Αποζηµίωση 8. Αναφέρετε: (α) (β) Πως διευθετούνται οι διαφωνίες στις περιπτώσεις απαιτήσεων; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο υπολογισµού του πληρωτέου ποσού για απαίτηση: 1. Σε συµβόλαιο Ευθύνης 2. Σε συµβόλαιο Περιουσίας 3. Σε συµβόλαιο Μηχανοκινήτων Οχηµάτων

27 ΙΟΥΛΙΟΣ Περιγράψετε µε λίγα λόγια ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις που ισχύουν στην Κύπρο. 2. Ποια η διαφορά µεταξύ µιας ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντος και µιας Ανάκλησης Προϊόντων; 3. Αναφέρετε δέκα (10) επεκτάσεις τις οποίες προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες στα Ασφαλιστήρια Μηχανοκινήτων Οχηµάτων µε την πληρωµή πρόσθετου ασφαλίστρου, έτσι ώστε να τα κάνουν πιο ελκυστικά προς τους πελάτες τους. 4. Στην Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων συναντούµε τρία (3) σχέδια ασφάλισης. Περιγράψετε τα. 5. Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός Ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη; Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο; 6. Περιγράψετε τι σηµαίνουν τρία (3) από τα πιο κάτω σε µια Ασφάλιση Πυρός. α) Ετήσια αυτόµατη αναπροσαρµογή ασφαλισµένων ποσών β) Ετήσια αυτόµατη αναπροσαρµογή ασφαλισµένων ποσών µετά από απαίτηση γ) Ρήτρα υποθήκης δ) Ρήτρα επικίνδυνων ουσιών ε) Ασφάλιση σε αξία καινούργιου. 7. α) Πως υπολογίζεται το ασφαλισµένο κεφάλαιο και το ασφάλιστρο σε ένα Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών; β) Αναφέρετε τρεις (3) επεκτάσεις του Ασφαλιστηρίου Απώλειας Κερδών. 8. α) Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια Ασφάλιση Προσωπικής Ευθύνης. β) Αναφέρετε τι καλύπτει, που προσφέρεται και τι εξαιρεί µια Ασφάλιση Αλλοίωσης Εµπορευµάτων.

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Αναφέρετε τι συµπεριλαµβάνεται στο Καλυπτικό Σηµείωµα και τι στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, στο Ασφαλιστήριο Μηχανοκίνητων Οχηµάτων. 2. Αναφέρετε οκτώ (8) επεκτάσεις στο Ασφαλιστήριο Μηχανοκίνητων Οχηµάτων µε την πληρωµή πρόσθετου ασφαλίστρου έτσι ώστε να γίνει πιο ελκυστικό για τους πελάτες. 3. Ποια η κάλυψη και ποιες οι εξαιρέσεις ενός Ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη; Πως υπολογίζεται το ασφάλιστρο σε αυτό το ασφαλιστήριο; 4. Τι σηµαίνει κάτω από ένα ασφαλιστήριο Πυρός η λέξη «πυρκαγιά», ποιες άλλες ζηµιές που προκαλούνται από φωτιά καλύπτονται και ποιες οι εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου Πυρός. 5. α) Πως υπολογίζονται τα Ασφαλισµένα ποσά σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών; β) Εξηγήστε τη διαφορά µεταξύ Περιόδου Αποζηµίωσης και Περιόδου Ασφάλισης σε ένα ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών. 6. α) Περιγράψετε τα τρία (3) σχέδια ασφάλισης που συναντούµε στην Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχηµάτων. β) Αναφέρετε έξι (6) Γενικές Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου Μηχανοκίνητων Οχηµάτων. 7. Ποια η διαφορά µεταξύ µιας ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντων και µιας ασφάλισης Ανάκλησης Προϊόντων; 8. Περιγράψετε τι καλύπτουν τρία (3) από τα πιο κάτω: Α) Υποασφάλιση Β) Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων Γ) Έξοδα αµοιβής αρχιτεκτόνων & εκτιµητών ) Αµοιβή Ελεγκτών σε Ασφαλιστήριο Απώλειας Κερδών.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Περιγράψετε σε συντοµία τα ωφελήµατα που µπορούν να προσφερθούν σε ένα συµβόλαιο Προσωπικών Ατυχηµάτων. 2. Ποιό ή ποιά ασφαλιστικά σχέδια Ζωής θα συµβουλεύατε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Κατοικία Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Βασικές καλύψεις Προαιρετικές καλύψεις Τιμολόγιο Ανταγωνισμός Πλεονεκτήματα Νέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Κατοικίας

AIG Ασφάλεια Κατοικίας AIG Ασφάλεια Κατοικίας Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση της κατοικίας σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Έκδοση: Μάϊος 2015 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Απολαύστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας.

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Altius Κατοικία Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Περιεκτική Κάλυψη για την Κατοικία σας Aισθάνεστε απόλυτα ήσυχοι και σίγουροι για την ασφάλεια του σπιτιού σας, τόσον όταν λείπετε αλλά και όσον βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων Εγκύκλιος: 73 / 2015 Προς το παραγωγικό δυναμικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελματική ευθύνη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Μιλτιάδης Μιλτιάδου

Ηεπαγγελματική ευθύνη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Μιλτιάδης Μιλτιάδου Ηεπαγγελματική ευθύνη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Μιλτιάδης Μιλτιάδου Νομοθεσίες Κοινό Δίκαιο Περί Συμβάσεων Νόμος Σχέση Αντιπροσωπείας Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος Αμέλεια Περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις

Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις Πρόταση Ασφάλισης Πρόταση Ασφάλισης Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Η Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί τη βάση και αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 Α) ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2 0 1 6 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγά ηµοσίας Χρήσης (Εθνικών & ιεθνών µεταφορών)

Φορτηγά ηµοσίας Χρήσης (Εθνικών & ιεθνών µεταφορών) Φορτηγά ηµοσίας Χρήσης (Εθνικών & ιεθνών µεταφορών) Λεωφορεία ηµοσίας Χρήσης Η ασφάλιση παρέχεται σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισµό & τον εύτερο Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα Πρόγραµµα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 1 Κατηγορίες Μονάδων 1 ιαχείριση προγράµµατος. 2 Πρόγραµµα 1 Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

INSURANCE BROKERS LTD.

INSURANCE BROKERS LTD. Προς τους Αξιότιμους συνεργάτες μας Μάιος 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 17-015 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Παρόλο που όπως γνωρίζετε τα πακέτα των ενυποθήκων της Εταιρίας μας είναι από τα πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Πρότασης ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Σηµειώστε Χ στο ανάλογο τετράγωνο) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών 29/5/2014 Μάνος Δημήτριος AGENDA 1. Νομοθεσία/Κάλυψη 2. Εφαρμογές νομοθεσίας/προβληματισμοί 3. Στατιστικά 4. Παραδείγματα ζημιών 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΚΑΛΥΨΗ Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ : 2251/1994 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρθρο 8 Ευθύνη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 1/1 1/41 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 2/1 2/36

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 1/1 1/41 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 2/1 2/36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 1/1 1/41 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1/2 1/2 Α. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 1/2 1/16 Β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1/16 1/18 Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 1/18 1/20 Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 του Φ.Ε.Κ. της 14ης Σεπτεµβρίου 2006, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση με Έφορο Ασφαλιστικών Εταιριών για τροποποιητικό νομοσχέδιο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 19/07/07

Συνάντηση με Έφορο Ασφαλιστικών Εταιριών για τροποποιητικό νομοσχέδιο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 19/07/07 Συνάντηση με Έφορο Ασφαλιστικών Εταιριών για τροποποιητικό νομοσχέδιο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 19/07/07 Στην Συνάντηση που έγινε στις 11/07/07 συζητήθηκε το θέμα των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & Ο ΗΓΟΙ Σελ. 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Σελ. 3 SUPERPLAN Σελ. 4-5 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σελ. 6 ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κωδικός Αριθ. Συµβαλλοµένου ίκτυο Πωλήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Όνοµα Εταιρίας/Α.Φ.Μ./.Ο.Υ 2. ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων 3. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 466666 Fax: 2310 466549 www.interbrokers.gr Η Εταιρία Η INTERBROKERS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος T.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17

Διαβάστε περισσότερα

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση Τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Μέχρι του ποσού απόδειξης, ή μέχρι το μέγιστο ποσό των 5,000 (οποιοδήποτε είναι λιγότερο).

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει σύγχρονα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων. Τα πακέτα ασφάλισης καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα.

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 ΣΕΠΔΕΜ ΣΥΓΑΠΕΖ 3 ο Εργαστήριο για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Αθήνα 29-30/11/ 2016 Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 Κωνσταντίνος Τσολακίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουμε τα χρήματά σας

Προστατεύουμε τα χρήματά σας Προστατεύουμε τα χρήματά σας Ένας οδηγός σχετικά με τον τρόπο που το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με το παρόν φυλλάδιο Το παρόν φυλλάδιο επεξηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μόνιµη Εξοχική Κωδικός ιαµεσολαβούντα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επίθετο : Όνοµα : Πατρώνυµο : FAX : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : Επάγγελµα : Ηµ/νία γέννησης : ηλώστε Αριθµό ικαιούχων της

Διαβάστε περισσότερα

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών www.iic.org.cy www.eias.gr ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» προσφέρεται από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου από το 1988 με μεγάλη επιτυχία σε

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Insurance INTERAMERICAN

Hotel Insurance INTERAMERICAN www.interamerican.gr Με τη συνεργασία της ΠΟΞ Hotel Insurance INTERAMERICAN Ολοκληρωμένη κάλυψη για την ξενοδοχειακή μονάδα σας Υπαρκτοί κίνδυνοι, αναγκαία η προστασία! Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ Υποχρεωτική εκ του άρθρου 11 Π.Δ. 190/1996 ενημέρωση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας Κώδικας Δεοντολογίας Βάσει της 30 & 31/30.9.2013 πράξεως της ΤτΕ και στα πλαίσια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη!

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Περιεχόμενα 1. Οι προκλήσεις στο χώρο της Υγείας Απεικόνιση της πραγματικότητας Αναγνώριση ευκαιριών & κινδύνων Διαμόρφωση στρατηγικής κερδοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012

Θέμα: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8237 Αθήνα, 19/01/2012 Προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υποδιευθύνσεων Περιφερειακών Τομέων Υποκαταστημάτων & Όλο το Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Από: ΑΧΑ Ασφαλιστική Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Κάθε χρόνο ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον Περιβάλλον & Ασφάλιση: οι νέες προκλήσεις Περιβάλλον & Ασφάλιση: οι νέες προκλήσεις Το νέο πανευρωπαϊκό πλαίσιο απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα