Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις"

Transcript

1 Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις Πρόταση Ασφάλισης

2 Πρόταση Ασφάλισης Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Η Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί τη βάση και αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Πυρός και Ειδικών Κινδύνων και στην περίπτωση ψευδών παραστάσεων, δόλου, ανακριβούς περιγραφής ή παρασιώπησης οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος από τον Προτείνοντα ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, θα επηρεάσει αρνητικά το δικαίωμα υποβολής έγκυρης απαίτησης ή δυνατό να καταστήσει το εν λόγω Ασφαλιστήριο ακυρώσιμο ευθύς εξαρχής. Παρακαλούμε όπως: Σημειώσετε ( ) όπου απαιτείται και απαντήσετε πλήρως με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ όλες τις ερωτήσεις της Πρότασης Ασφάλισης και υπογράψετε αυτή στο Μέρος Υπεύθυνη ήλωση. Επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας ή με τον Ασφαλιστικό σας Αντιπρόσωπο για πιθανή υποβοήθησή σας κατά τη συμπλήρωση της εν λόγω Πρότασης. Αποστείλετε την Πρόταση Ασφάλισης πλήρως συμπληρωμένη στα κατά τόπους γραφεία της Εταιρείας μας ή στον Ασφαλιστικό σας Αντιπρόσωπο. Σημείωση: Ανυπόγραφες και μη συμπληρωμένες Προτάσεις Ασφάλισης δεν θα γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. I. Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Προτείνοντα Αριθμός Ταυτότητας Αρ. Εγγραφής Εταιρείας Τηλ. Εργασίας Κινητό Τηλ. Φαξ Ηλεκτρονική ιεύθυνση Αρ. Εγγρ. Φ.Π.Α Πλήρης ιεύθυνση της προς ασφάλιση περιουσίας Πόλη Τ.Κ. ιεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει από την πιο πάνω) Συγκεκριμένο Επάγγελμα ή Είδος Εργασίας που διεξάγεται στα Κτίρια II. Περίοδος Ασφάλισης Από Ημέρα Μήνας Έτος Ημέρα Μήνας Έτος / / Μέχρι / / III. Πληροφορίες Κτιρίου Να δοθούν οι ακόλουθες λεπτομέρειες αναφορικά με τα προς ασφάλιση Κτίρια ή εκείνα τα Κτίρια τα οποία περιέχουν την προς ασφάλιση περιουσία. 1. Έτος Κατασκευής Υποστατικού 2. Είδος Υποστατικού α) Κατάστημα β) Γραφείο γ) Αποθήκη δ) Έκθεση ε) Εργοστάσιο στ) Πολυκατοικία ζ) Άλλα Αν έχετε επιλέξει Άλλα, δώστε λεπτομέρειες 3. Τύπος Υποστατικού α) Ανεξάρτητο (δεν εφάπτεται με άλλα υποστατικά). Αν ναι, δηλώστε συνολικό αριθμό ορόφων συμπεριλαμβανομένου του ισογείου, και ποια η χρήση αυτών β) Εφαπτόμενο με άλλα υποστατικά. Αν ναι, δηλώστε ονομαστικά τα εφαπτόμενα αυτά υποστατικά, καθώς και τη χρήση αυτών. Σε περίπτωση ιαμερίσματος, δηλώστε επίσης όροφο ιαμερίσματος, συνολικό αριθμό ορόφων συμπεριλαμβανομένου του ισογείου, και ποια η χρήση αυτών 4. Τύπος Κατασκευής Υποστατικού Τοίχοι (εξωτερικοί/εσωτερικοί): α) Τούβλο β) Πέτρα γ) Μπετόν δ) Ξύλο ε) Άλλα Οροφή: α) Μπετόν β) Κεραμίδι γ) Μέταλλο δ) Ξύλο ε) Άλλα Ταβάνι: α) Μπετόν β) Ξύλο γ) Μέταλλο δ) Άλλα Αν έχετε επιλέξει Άλλα, σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω, δώστε λεπτομέρειες

3 5. Είστε ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης των Κτιρίων; Αν όχι, δώστε λεπτομέρειες 6. Είναι τα Κτίρια ενοικιασμένα; 7. ιαθέτουν τα Κτίρια οποιεσδήποτε Εξωτερικές Κατασκευές (όπως για παράδειγμα, τέντες, υπόστεγα, φωτεινές ή άλλες πινακίδες, περιτοιχίσματα, γκαράζ, πισίνες); Αν ναι, να δηλωθούν ονομαστικά, να καθοριστεί η χρήση τους όπου απαιτείται, καθώς και ο τύπος κατασκευής τους (βλέπε ερώτηση 4) 8. Έχουν τα Κτίρια, ή οποιεσδήποτε Εξωτερικές Κατασκευές, ανεγερθεί πάνω σε τεχνητά εδάφη, επιχωματώσεις, προσχώσεις ρεμάτων ή ποταμών; Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες 9. Έχει οποιοδήποτε μέρος των Κτιρίων υποστεί οποιαδήποτε μορφή δομικής μετατροπής, ενίσχυσης ή υποστύλωσης; Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες και δηλώστε κατά πόσο έχει εκδοθεί σχετική άδεια 10. ιαθέτουν τα Κτίρια οποιοδήποτε υπόγειο; Αν ναι, δηλώστε: α) τη χρήση του υπογείου αυτού, καθώς και το είδος των προς ασφάλιση Εμπορευμάτων που αποθηκεύονται σε αυτό β) την ύπαρξη σε αυτό: κατάλληλης αντλίας νερού σε καλή λειτουργήσιμη κατάσταση λάκκου απορρόφησης υδάτων 11. Παρακαλούμε δηλώστε κατά πόσο τα Κτίρια διαθέτουν: α) σύστημα συναγερμού β) πυροσβεστήρες γ) κλειδαριές ασφαλείας δ) προστατευτικές σχάρες (σε βιτρίνες, παράθυρα, κλπ.) ε) εγκατάσταση αυτόματης κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinkler installation) στ) άλλα μέτρα ασφαλείας Αν ναι, σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω, δώστε λεπτομέρειες 12. Έχουν τα Κτίρια σχεδιαστεί και ανεγερθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς Περί Αντισεισμικών Κατασκευών; 13. Παρακαλούμε δηλώστε το είδος φωτισμού και θέρμανσης των Κτιρίων IV. Γενικές Πληροφορίες 1. Είναι η προς ασφάλιση περιουσία υποθηκευμένη ή υπόκειται σε άλλη επιβάρυνση; Αν ναι, δηλώστε το όνομα του ενυπόθηκου δανειστή και κατά πόσο επιθυμείτε εφαρμογή της ρήτρας υποθήκης (mortgage clause) 2. Χρησιμοποιείται οποιοδήποτε τμήμα των Κτιρίων ως ιδιωτική κατοικία; Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες 3. ιατηρούνται στα Κτίρια οποιαδήποτε λογιστικά αρχεία ή αρχεία αποθεμάτων Εμπορευμάτων και ενημερώνονται επακριβώς; 4. Αποθηκεύονται στα Κτίρια οποιαδήποτε επικίνδυνα ή εύφλεκτα υλικά; Αν ναι, δηλώστε το είδος των υλικών αυτών και τις ποσότητές τους 5. Στην περίπτωση Βιομηχανίας, δηλώστε: α) το είδος της χρησιμοποιούμενης ενέργειας β) σύντομη περιγραφή επεξεργασιών

4 6. Παραμένουν τα Κτίρια ακατοίκητα για συνεχή περίοδο πέραν των 30 ημερών; (Σύμφωνα με όρο του Ασφαλιστηρίου, η ασφαλιστική κάλυψη αναστέλλεται για οποιαδήποτε περίοδο η οποία υπερβαίνει τις 30 συνεχείς ημέρες κατά τη διάρκεια της οποίας τα Κτίρια παραμένουν ακατοίκητα, εκτός και αν προηγηθεί σχετική συνεννόηση με την Εταιρεία) 7. ηλώστε το συνολικό αριθμό ημερών (συνεχόμενων ή μη) που ενδεχομένως να παραμείνουν τα Κτίρια ακατοίκητα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης 8. Είναι η τοποθεσία των Κτιρίων τέτοια ώστε να είναι επιρρεπής σε ζημιές που προκαλούνται από Θύελλα ή Καταιγίδα ή Πλήμμυρα ή άλλους Κινδύνους για τους οποίους ζητείτε ασφαλιστική κάλυψη; Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες 9. Έχουν τα Κτίρια υποστεί Απώλεια ή Ζημιά τα τελευταία 5 χρόνια από Θύελλα ή Καταιγίδα ή Πλήμμυρα ή άλλους Κινδύνους για τους οποίους ζητείτε ασφαλιστική κάλυψη; Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες 10. Είναι η προς ασφάλιση περιουσία σε καλή χρησιμοποιήσιμη κατάσταση και προτίθεστε να τη διατηρείτε και συντηρείτε ως έχει; 11. Παρακαλούμε δηλώστε κατά πόσο οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία σας έχει ποτέ: α) απορρίψει ή επιβάλει ειδικούς όρους σε σχέση με οποιαδήποτε Πρόταση Ασφάλισης β) ακυρώσει ή αρνηθεί να ανανεώσει οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αν ναι, σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω, δώστε λεπτομέρειες 12. Έχετε υποστεί Απώλεια ή Ζημιά ή έχετε υποβάλει κατά τα τελευταία 5 χρόνια οποιαδήποτε απαίτηση ή έχει εγερθεί εναντίον σας τέτοια απαίτηση, σε σχέση με Κινδύνους για τους οποίους ζητείτε ασφαλιστική κάλυψη; Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες 13. ιατηρείτε σε ισχύ ασφάλιση ή είχατε στο παρελθόν ασφαλιστεί αναφορικά με οποιονδήποτε από τους Κινδύνους που σχετίζονται με την παρούσα Πρόταση Ασφάλισης; Αν ναι, δηλώστε την ασφαλιστική εταιρεία και αριθμό συμβολαίου 14. ιατηρείτε σε ισχύ με την Εταιρεία μας οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση; Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες 15. Παρακαλούμε δηλώστε οποιοδήποτε άλλο ουσιώδες γεγονός που αφορά την προς ασφάλιση περιουσία V. Καλύψεις Ασφαλιστηρίου Το Ασφαλιστήριο Πυρός και Ειδικών Κινδύνων περιλαμβάνει περιγραφή όλων των παρεχόμενων καλύψεων που αναφέρονται πιο κάτω, αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους γραφεία της Εταιρείας μας ή από τον Ασφαλιστικό σας Αντιπρόσωπο. Μέρος Α - Βασικές Καλύψεις Οι Βασικές Καλύψεις του Ασφαλιστηρίου αυτού παρέχουν κάλυψη έναντι Απώλειας ή Ζημιάς στα Κτίρια και/ή Περιεχόμενα που προκαλείται, προέρχεται ή προκύπτει σε σχέση με: Φωτιά, Κεραυνό και Έκρηξη η οποία προέρχεται από λέβητες ή κυλίνδρους υγραερίου που χρησιμοποιούνται μόνο για οικιακούς σκοπούς. 1. Κτίρια (Ο Όρος Κτίρια σημαίνει το Υποστατικό, συμπεριλαμβανομένων των εντοιχισμάτων και μονίμων προσαρτημάτων, των εγκαταστάσεων θέρμανσης και εξαερισμού, καθώς και οποιεσδήποτε Εξωτερικές Κατασκευές (όπως για παράδειγμα, τέντες, υπόστεγα, φωτεινές ή άλλες πινακίδες, περιτοιχίσματα, γκαράζ, πισίνες) που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το είδος της εργασίας που διεξάγεται στα κτίρια αυτά, και που ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή για τα οποία είναι νομικά υπεύθυνος) α) Επιθυμείτε κάλυψη για τα Κτίρια; Αν ναι, συμπληρώστε τον Πίνακα Ασφάλισης Κτιρίων όπως πιο κάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ήλωση Κτιρίων: Υποστατικό Εξωτερικές Κατασκευές α) β) γ) δ) Ολικό Ασφαλισμένο Ποσό για τα Κτίρια Αξία ( ) β) Το πιο πάνω Ασφαλισμένο Ποσό αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία των Κτιρίων;

5 γ) Λόγω επενέργειας πληθωριστικών και άλλων αυξήσεων, δηλώστε αν επιθυμείτε ετήσια Αυτόματη Αύξηση του Ασφαλισμένου Ποσού για τα Κτίρια; Αν ναι, δηλώστε το ποσοστό αύξησης που επιθυμείτε: 2,5% 5% Άλλο % 2. Περιεχόμενα α) Επιθυμείτε κάλυψη για τα Περιεχόμενα; Αν ναι, συμπληρώστε τον Πίνακα Ασφάλισης Περιεχομένων όπως πιο κάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ήλωση Περιεχομένων: Αξία ( ) Επίπλωση και Εξοπλισμός (εξαιρουμένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Μηχανήματα Εμπορεύματα (συμπληρώστε μόνο ότι ισχύει): α) Πρώτες ύλες β) Ημιτελή προϊόντα γ) Έτοιμα προϊόντα Καθορισμένα Αντικείμενα, ως ακολούθως: α) β) γ) δ) Ολικό Ασφαλισμένο Ποσό για τα Περιεχόμενα Σημείωση Η ασφάλιση δεν καλύπτει τα ακόλουθα: α) Πολύτιμα Αντικείμενα β) Χρήματα γ) Αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, έγγραφα, χειρόγραφα, εμπορικά βιβλία, δείγματα, πρότυπα, μήτρες, σχέδια, σχεδιαγράμματα, ιχνογραφήματα δ) Εκρηκτικές ύλες β) Το πιο πάνω Ασφαλισμένο Ποσό αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία των Περιεχομένων; γ) Λόγω επενέργειας πληθωριστικών και άλλων αυξήσεων, δηλώστε αν επιθυμείτε ετήσια Αυτόματη Αύξηση του Ασφαλισμένου Ποσού για τα Περιεχόμενα; Αν ναι, δηλώστε το ποσοστό αύξησης που επιθυμείτε: 2,5% 5% Άλλο % Μέρος Β Προαιρετικές Καλύψεις Πέραν από τη συνήθη κάλυψη που σας παρέχεται δυνάμει του Μέρους Α Βασικές Καλύψεις, η Εταιρεία μας, με την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου είναι σε θέση να σας προσφέρει μια σειρά από Προαιρετικές Καλύψεις. Παρακαλούμε σημειώστε ( ) όπου επιθυμείτε κάλυψη: 1) Σεισμός ή Ηφαιστειογενής Έκρηξη 2) Θύελλα, Καταιγίδα και Πλήμμυρα 3) ιαφυγή ή Υπερχείλιση Νερού από Ντεπόζιτο, Συσκευή ή Σωλήνα 4) Πρόσκρουση στα Κτίρια από Όχημα 5) Πτώση Αεροπλάνου ή άλλου Ιπτάμενου Αντικειμένου 6) Οχλαγωγίες, Εργατικές ή Πολιτικές Αναταραχές, Απεργίες, Ανταπεργίες 7) Κακόβουλη Ζημιά 8) Επέκταση Έκρηξης 9) Φωτιά από άσος 10) Απομάκρυνση Ερειπίων (δηλώστε ποσό κάλυψης).. 11) Αμοιβές Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών (δηλώστε ποσό κάλυψης).. 12) Κάλυψη Προστασίας Ενοικίου (δηλώστε το εισπραχθέν ή πληρωτέο μηνιαίο ενοίκιο, καθώς και τον αριθμό των μηνών για τους οποίους ζητείτε κάλυψη) Μήνες.. X =..

6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ηλώνω ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην Πρόταση αυτή είναι πλήρη και αληθή και ότι δεν έχω αποκρύψει, παραποιήσει ή παραστήσει με ανακρίβεια οποιοδήποτε γεγονός. Συμφωνώ επίσης ότι η Πρόταση και ήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για μένα, θα αποτελεί τη βάση της ασφαλιστικής σύμβασης μεταξύ μου και της Commercial General Insurance Limited και θα θεωρείται ως να ενσωματώνεται στο Ασφαλιστήριο που θα εκδοθεί. ηλώνω ότι έλαβα γνώση από την Εταιρεία και/ή από το πρόσωπο που ασκεί για λογαριασμό της εργασίες διαμεσολάβησης, τα στοιχεία του οποίου εμφανίζονται πιο κάτω, όλων των πληροφοριών που καθορίζονται στην Περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νομοθεσία [N.35(I)/2002 & N.153(I)/ Κ..Π.192/2002 Κανονισμός 26(1) & Κ..Π.806/2004 Κανονισμός 50(1)], ειδικότερα ότι η ασφαλιστική σύμβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το ίκαιο που ισχύει στην Κυπριακή ημοκρατία, ότι παρέχεται δικαίωμα υποβολής εγγράφων παραπόνων προς τη Λειτουργία ιαχείρισης Αιτιάσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση των Κεντρικών της Γραφείων, που έχει την υποχρέωση να επιβεβαιώσει τη λήψη του παραπόνου και να κοινοποιήσει τη θέση της Εταιρείας εντός της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία χρονικής προθεσμίας [Κ..Π. 222/2013] και ότι σε καμιά περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί τον Ασφαλισμένο από το δικαίωμά του να προσφεύγει ση δικαιοσύνη. ηλώνω περαιτέρω ότι έχω μελετήσει και κατανοήσει πλήρως όλες τις πληροφορίες που μου γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της πιο πάνω Νομοθεσίας. Υπογραφή Προτείνοντα 1. Ημερομηνία (αν περισσότεροι του ενός, να υπογράψουν όλοι) 2. Προσοχή Επισύρεται ιδιαίτερα η προσοχή του Προτείνοντα ότι: α) Η ασφάλιση δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι να γίνει αποδεκτή η Πρόταση Ασφάλισης από την Εταιρεία. β) Σε περίπτωση μεταβίβασης της προς ασφάλιση περιουσίας, η ασφάλιση παύει να ισχύει, εκτός αν προηγηθεί σχετική συνεννόηση με την Εταιρεία. γ) Αν η πραγματική αξία της Ασφαλισμένης Περιουσίας, κατά το χρόνο επέλευσης οποιασδήποτε Απώλειας ή Ζημιάς από Ασφαλισμένο Κίνδυνο, είναι μεγαλύτερης αξίας από το Ποσό Ασφάλισης της εν λόγω Περιουσίας, τότε ο Ασφαλισμένος θα επιβαρύνεται με το μέρος της Απώλειας ή της Ζημιάς που αντιστοιχεί προς το αναλογούν ποσό της υποασφάλισης αυτής, δηλαδή της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της πραγματικής αξίας και του Ποσού Ασφάλισης της Περιουσίας αυτής. Για χρήση από την Εταιρεία μόνο Αρ. Ασφαλιστηρίου Κωδικός Λογαριασμού Κωδικός Αντιπροσώπου Κωδικός Πελάτη Κωδικοί Πρόσθετων Πράξεων Όνομα ιαμεσολαβητή: Ιδιότητα: ιεύθυνση: Αρ. Ταυτότητας/ Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: Αρ. Πιστ. Εγγραφής: COMMERCIAL GENERAL INSURANCE LTD Κεντρικά Γραφεία: Commercial Union House, Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ 101, 1071 Λευκωσία Τ.θ , 1506 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο , Τέλεφαξ Website: 03/

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ. Προς τον / την κ. Αθήνα, [ Ημερομηνία ] Αγαπητέ/ή κ., Κατόπιν της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της τράπεζας της Ελλάδος που τέθηκε σε ισχύ στις 30/9/2013, ενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. ΦΙΡΜΑ ή ΛΟΓΟΤΥΠΟ ή σκαναρισµένη Ταυτότητα Επιµελητηρίου ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου ΤΗΛΕΦΩΝΑ KINHTO website Επιµελητήριο 2) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13.

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13. Η ΣΥΜΒΑΣΗ G-INSURANCE ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΑΣ Χαιρόµαστε που επιλέξατε την ασφάλιση «G-Insurance». Εδώ µπορείτε να βρείτε ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά µε το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Page 3 of 5 VIDEO DVD

Page 3 of 5 VIDEO DVD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνεργάτης Κωδικός Συνεργάτη Ασφαλιζόµενος Πατρώνυµο Ηµεροµηνία Γέννησης Επάγγελµα Α.Φ.Μ. ΟΥ Τηλέφωνο Οικίας Εργασίας Κινητό Φαξ ιεύθυνση Αλληλογραφίας : Οδός Αριθµός Τ.Κ. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Πρότασης ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ονοµατεπώνυµο του λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα