ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005."

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση, για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και του ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτικής επιλογής ή άλλη συναλλαγής µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις, που προβλέπουν τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται. Ορκωτός Ελεγκτής: Σωτήριος ανούσης Ελεκτική Εταιρεία: Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 30 ης Ιουνίου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Τα ποσά είναι εκπρεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/ 31/12/ 30/6/ 31/12/ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατα Στοιχεία Ενεργητικού Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Επενδύσεις για Εµπορία Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Συνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Εµπορικοί Πιστωτές Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων (α) Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας (β) Σύνολο Παθητικού (α) + (β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 1/1-30/6/05 1/1-30/6/04 1/4-30/6/05 1/4-30/6/04 1/1-30/6/05 1/1-30/6/04 1/4-30/6/05 1/4-30/6/04 Κύκλος Εργασιών ( Πωλήσεις ) Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Λοιπά Έσοδα εκµετάλλευσης Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Κέρδη προ φόρων, χρηµ/κων. και επενδ. αποτελ/των Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Κέρδη περιόδου προ φόρων Μείον Φόροι Καθαρά κέρδη περιόδου µετά από φόρους Κατανεµηµένα σε: Μετόχους της εταιρίας ικαιώµατα µειοψηφίας Βασικά κέρδη µετά από φόρους ανά Μετοχή 0,15 0,29 0,11 0,21 0,14 0,27 0,09 0,20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 1/1-30/6/05 1/1-30/6/04 1/1-30/6/05 1/1-30/6/04 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/ και 1/1/) Μεταβολές Περιόδου Καθαρό Κέρδος/ Ζηµιά Αναγνωριζόµενο απευθείας στα Ιδια Κεφάλαια ιανεµηθέντα Μερίσµατα Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου Σύνολο µεταβολών Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/ και 30/6/)

3 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε χιλ. ευρώ) Ανάλυση Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων Πλέον / Μείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/µείον : προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Αγορά ιδίων µετοχών Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) Μερίσµατα πληρωθέντα Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α+β+γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (1/1/ ΚΑΙ 1/1/ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ( Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (.Λ.Π.) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί σύµφωνα µε ΕΓΛΣ Προσαρµογές των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Επίδραση από την διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης και µεταβολή λόγω χρησιµοποίησης της ωφέλιµης ζωής για την απόσβεση των αναγνωρισµένων Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων Επίδραση από την προσαρµογή των χρηµατοδοτικών µισθώσεων σύµφωνα µε τα.λ.π Επίδραση από την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµ. Στοιχείων στην εύλογη αξία Επίδραση από την προσαρµογή των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων σε παρούσες αξίες Επίδραση από την προσαρµογή των προβλέψεων σύµφωνα µε τα.λ.π Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Μεταφορά παρακρατηθέντων φόρων αφορολόγητων αποθεµατιών στα αφορολ. Αποθεµ Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ Αναγνώριση πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών αποτίµησης στα αποτελέσµατα Αναστροφή αποθεµατικού για αγορά ιδίων µετοχών Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου Αναγνώριση αναβαλλοµµένων φορολογικών υποχρεώσεων Λοιπά Σύνολο Προσαρµογών Επενδεδυµένα Κεφάλαια, κατά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους µετόχους της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., της εξάµηνης περιόδου που έληξε την. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η επισκόπηση µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. Βασιζόµενοι στην διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός της επαναδηµοσίευσης του παραρτήµατος των συνηµµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, µε νέα εµπλουτισµένα πληροφοριακά στοιχεία, κατόπιν της από 19 Αυγούστου ανακοίνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς όλες τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες. Σηµειώνεται ότι στα στοιχεία και τις πληροφορίες που δηµοσιεύθηκαν στον τύπο δεν έγινε καµία αλλαγή. Αθήνα 4 Οκτωβρίου Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Σωτήριος Ι. ανούσης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 1. Οι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για το πρώτο εξάµηνο του έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ΠΧΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση» και έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ και τις διερµηνείες που είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Ιούνιο του. Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις επαναδηµοσιεύονται µετά την επανασύνταξη της παραγράφου «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ» και την έγκριση της από το ιοικητικό Συµβούλιο την 04/10/. Σηµειώνεται ότι στα στοιχεία και τις πληροφορίες που δηµοσιεύθηκαν στο τύπο δεν έγινε καµία αλλαγή. Έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις αναφερόµενες περιόδους των ενδιάµεσων αυτών οικονοµικών καταστάσεων. Οι ενδιάµεσες αυτές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το ιστορικό κόστος 2. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 16/06/2002 και βάσει του Νόµου 3229/, όπως τροποποιήθηκε µε τον Νόµο 3301/, οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών, υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονοµικές καταστάσεις τους από την χρήση που αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου και µετά, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Η εταιρεία πρόκειται να συντάξει και να εκδώσει τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ΠΧΠ εντός των χρονικών προθεσµιών που ορίζει ο νόµος ενώ η ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών αυτών καταστάσεων θα είναι η. Η Εταιρεία εφάρµοσε το ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ΠΧΠ» στη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. Με βάση τις διατάξεις του ΠΧΠ 1, στη σύνταξη των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ΠΧΠ, µια εταιρία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης. Σύµφωνα επίσης µε το ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» και τον προαναφερόµενο ελληνικό νόµο οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ τουλάχιστον µίας χρήσης, αρχής γενοµένης της χρήσης που έληξε την. Κατά συνέπεια, αφού η ηµεροµηνία για τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ΠΧΠ της εταιρίας θα είναι η, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στην Εταιρία και ισχύουν για χρήσεις που λήγουν την χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων. Επειδή το σύνολο των Προτύπων και

7 ιερµηνειών τα οποία θα είναι σε ισχύ την δεν είναι γνωστά, η εταιρία συνέταξε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα Πρότυπα και ιερµηνείες τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων (Ιούλιος ). 3. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Α Εξαµήνου της Μητρικής και του Οµίλου εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ιοικητικό Συµβούλιο την 12/09/. Τα νέα εµπλουτισµένα πληροφοριακά στοιχεία που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 04/10/. Β) Βασικές Λογιστικές Αρχές Παρατίθενται κατωτέρω οι κυριότερες λογιστικές πρακτικές, οι οποίες εφαρµόσθηκαν, κατά την κατάρτιση των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων, λόγω της εφαρµογής των ιεθνώ ν Λογιστικών Προτύπων Αρχές ενοποίησης: Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της. Όλες οι θυγατρικές (εταιρίες στις οποίες η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ έχει άµεση ή έµµεση κατοχή άνω του µισού των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει το δικαίωµα άσκησης ελέγχου επί των εργασιών τους) έχουν ενοποιηθεί. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ αποκτά άσκηση ελέγχου σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ηµέρα παύσης του ελέγχου αυτού. Τα διεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές έχουν απαλειφθεί. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν από τον όµιλο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ανάλυση των θυγατρικών που ενοποιήθηκαν µαζί µε τα σχετικά ποσοστά συµµετοχής της Εταιρίας σε κάθε µία εξ αυτών. 1. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού : Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορούν κυρίως τα λογισµικά προγράµµατα, η αξία των οποίων αντανακλά το κόστος αγοράς τους προσαυξηµένο µε κάθε είδους δαπάνη, η οποία έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξή του προκειµένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του λογισµικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης και εντός περιόδου οχτώ ετών, ενώ στα Windows 98 θα ανέρχεται έξι χρόνια. Η υπολειµµατική αξία του λογισµικού θεωρείται µηδέν.

8 2α. Αποσβέσεις : οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των εν λόγω παγίων. Οι ωφέλιµε ζωές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες: Κατηγορία Κτίρια και διαµορφώσεις κτιρίων Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ωφέλιµη Ζωή έτη 5-10 έτη 5-10 έτη 3-5 έτη 2β. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών µακροπρόθεσµων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι οι λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του καταχωρείται στη κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας κτήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 2γ. Ενσώµατα Στοιχεία Ενεργητικού: Τα µεταφορικά µέσα, µηχανήµατα καθώς και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσεων µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Σύµφωνα µε το ν. 3229/, άρθρο 13, τα γήπεδα και τα κτίρια αποτιµήθηκαν στην δίκαιη αξία τους, όπως προβλέπεται από το ΛΠ 16. Η εκτίµηση των γηπέδων και των κτιρίων έγινε από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους εκτιµητές. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους δυναµικότητα ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας τους. Η αξία κτήσεως και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται από τους λογαριασµούς, κατά την πώληση ή απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται πλέον

9 άλλα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από την συνέχιση της εκµετάλλευσής του. Τυχόν κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την αποµάκρυνση του παγίου περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως κατά την οποία το εν λόγω πάγιο αποµακρύνθηκε. 3. Οι επενδύσεις συµµετοχών εµφανίζονται στην αξία κόστους και γίνονται προβλέψεις, µόνο όπου υπάρχει µόνιµη µείωση της αξίας. 4. Τα εισπρακτέα γραµµάτια µακροχρόνιας λήξεως εµφανίζονται στις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις και ταξινοµούνται ως «άνεια και Εισπρακτέα Πόσα που ηµιουργήθηκαν από την Επιχείρηση» ( ΕΠ Ε) και εφόσον έχουν καθορισµένη ηµεροµηνία λήξεως, επιµετρούνται στο χρεωλυµένο κόστος τους, µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Χρησιµοποιήθηκε ετήσιο επιτόκιο 4%. 5. Όλες οι µισθώσεις της εταιρείας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Τα ποσά καταχώρησης στα πάγια βασίζονται στην δίκαιη αξία. Οι συντελεστές απόσβεσης έχουν βασισθεί στην κατά περίπτωση ωφέλιµη ζωή του αντίστοιχου παγίου. Κατανοµή των τόκων (χρηµατοοικονοµικό κόστος) έχει κατανεµηθεί στις περιόδους µίσθωσης µε ένα σταθερό επιτόκιο επιβάρυνσης πάνω στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Έχει χρησιµοποιηθεί η αναλογιστική µέθοδος, για την εφαρµογή της σχετικής πρόνοιας. 6. Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως των εµπορευµάτων περιλαµβάνει την αξία κτήσης προσαυξηµένη µε κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειµένου να εισαχθούν στις αποθήκες των εταιριών του Οµίλου, προσδιορίζεται δε για ορισµένες κατηγορίες µηχανηµάτων (γεωργικά µηχανήµατα κ.λ.π.) µε την µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους, για δε τα υπόλοιπα εµπορεύµατα µε την µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα εµπορεύµατα σχηµατίζεται στην βάση εκτιµήσεων της διοίκησης αναφορικά µε την πραγµατική κατάσταση και την δυνατότητα χρησιµοποίησης των εµπορευµάτων αυτών. 7. Οι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα. Έχουν θεσπίστει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη µε παράλληλη εκτίµηση σχετικών οικονοµικών πληροφοριών. Οι πιστώσεις που παρέχονται σε ορισµένους πελάτες καλύπτονται µε εµπράγµατες εγγυήσεις ή και εγγυητικές επιστολές και µέχρι του ποσού εκείνου που θεωρεί απαραίτητο. Η απώλεια από εµπορικές απαιτήσεις (πελάτες και γραµµάτια εισπρακτέα) υπολογίσθηκε µε βάση την µέθοδο εκτιµήσεως του εισπρακτέου ποσού. Η απώλεια από απαιτήσεις κατά χρεωστών υπολογίσθηκε µε βάση την µέθοδο της εξατοµικευµένης διαγραφής των απαιτήσεων. Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: εν υφίσταται σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε αυτή, µέρη. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού.

10 8. Η εταιρεία για τις αξίες οι οποίες ευρίσκονται στα «χρεόγραφα», έχοντας την πρόθεση αλλά και την δυνατότητα διάθεσης τους, τα χαρακτηρίζει ως «χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχονται για εµπορία» και συνεπώς αποτιµώνται στην τρέχουσα αξία τους. 9. Πραγµατική Αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους ισολογισµούς για τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγµατικές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. 10. Χρηµατικά ιαθέσιµα: Οι προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών θεωρούνται ως χρηµατικά διαθέσιµα. 11. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η πλειοψηφία των συναλλαγών και υπολοίπων της εταιρίας πραγµατοποιείται σε ευρώ. Ως εκ τούτου η ιοίκηση της εταιρίας εκτιµά ότι δεν υφίσταται σηµαντική κίνδυνοι από την διακύµανση συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 12. άνεια Τραπεζών: όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογη τους αξία µειωµένη µε τα σχετικά έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώριση αποτιµούνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Τα δάνεια σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται βάση της τιµής κλεισίµατος της εκάστοτε ηµεροµηνίας ισολογισµού. 13. Κόστη ανεισµού: τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται. 14. Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού: οι υποχρεώσεις από αποχώρηση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην παρούσα αξία των µελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών που θεωρούνται δουλεµένες κατά το τέλος της χρήσης βάση των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν, κατά την διάρκεια της χρήσης θεµελιώσει δικαίωµα επ αυτών των παροχών. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται βάσει οικονοµικών και αναλογιστικών παραδοχών και προσδιορίζονται µε την αναλογιστική µέθοδο των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Το καθαρό κόστος αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης για την περίοδο περιλαµβάνεται στο κόστος µισθοδοσίας στην συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών των οποίων το δικαίωµα απολαβής θεµελιώθηκε µέσα στην χρήση, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προϋπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και οποιοδήποτε επιπλέον κόστος αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το κόστος προϋπηρεσίας προσδιορίζεται µε βάση την ευθεία µέθοδο κατά την µέση διάρκεια της περιόδου µέχρι τη θεµελίωση του δικαιώµατος απόληψης των υπεσχηµένων παροχών. Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές αναγνωρίζονται κατά την µέση υπολειπόµενη περίοδο απασχόλησης των ενεργών υπαλλήλων και περιλαµβάνονται στο καθαρό κόστος αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης της χρήσης στην περίπτωση που κατά την αρχή της χρήσης, το σωρευτικό υπόλοιπο υπερβαίνει το 10% των εκτιµώµενων µελλοντικών

11 υποχρεώσεων για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. 15. Φόρος Εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος): ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων κάθε µίας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Η δαπάνη για φόρο εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των αποτελεσµάτων όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, τους πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των κατά τόπους φορολογικών αρχών και από τους αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των ισχυόντων φορολογικών συντελεστών. Η αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει της µεθόδου υποχρέωσης και για κάθε προσωρινή διαφορά η οποία προκύπτει µεταξύ της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου ενεργητικού και παθητικού και της λογιστικής αξίας τους όπως αυτή εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις. εν λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση όπου δεν είναι πιθανό το αναµενόµενο φορολογικό όφελος να πραγµατοποιηθεί στο εγγύς µέλλον. Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση, κάθε είδους φορολογική επίδραση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων διενεργείται χρησιµοποιώντας τους νοµοθετηµένους ή κατ ουσία ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές, στην βάση των οποίων αναµένεται να εκκαθαριστούν οι εκάστοτε φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις. 16. Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις: προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχουν παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζονται όποτε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 17. Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά του χρόνου έγκρισης του από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους λογιστικοποιείται απευθείας στην καθαρή θέση. 18. Κέρδη ανά Μετοχή: τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους.

12 19. Αναγνώριση Εσόδων: τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν και τα σχετικά ποσά µπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων µετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων και προµηθειών αναγνωρίζονται όταν αναλαµβάνονται από τον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων ως προς το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται ως έσοδο της περιόδου στην οποία αναλογούν και τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωµα απόληψης τους έχει εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα των εταιριών που τα διανέµουν. 20. Πληροφορίες Κατά Κλάδο ραστηριότητας: Η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), κινητήρων και σκαφών, φορτηγών λεωφορείων και αυτοκινήτων, αγροτικών µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού. Οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου δραστηριοποιούνται στην επισκευή φορτηγών και λεωφορείων καθώς και στην εκµετάλλευση ακινήτων. Ακολουθούνται ενιαίες λογιστικές αρχές για όλους τους κλάδους δραστηριότητας που γνωστοποιούνται.

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 30 ης Ιουνίου. 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών, ΛΥΠΑ ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε και ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε µε ποσοστό 100% και 75% αντιστοίχως. Η ΛΥΠΑ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΒΕ συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ µε 25%. 2. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Οι πωλήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Τοµέας ραστηριότητας Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) Κινητήρες και Σκάφη Φορτηγα Λεωφορεία - Αυτοκίνητα Αγροτικά Μηχανήµατα Βιοµηχανικός Εξοπλισµός Λοιπά ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Χρεωστικοί τόκοι (386) (463) Προµήθειες και τραπεζικά έξοδα (48) (70) Πιστωτικοί τόκοι (341) (489)

14 4. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Τα λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµεταλλεύσεως που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Επιχορηγήσεις 10 - Έσοδα από προµήθειες Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών Έσοδα από ενοίκια Χρ. Συν/κες διαφορές (87) (185) Φόρος υπεραξίας αναπροσαρµογής ακινήτων (28) - Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους (229) (108) Ζηµίες από εκποίηση παγίων (23) - Λοιπά έσοδα / έξοδα (40) 63 (109) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα αποθέµατα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Αποθέµατα προς εµπορία και παραγωγή Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα αποθέµατα (70) (45) Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων Η πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα αφορά πρόβλεψη αποµείωσης 25% για εµπορεύµατα τα οποία είναι ακίνητα τουλάχιστον για τρια έτη. 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών Επιταγές Εισπρακτέες Γραµµάτια εισπρακτέα (βραχυπρόθεσµα) Γραµµάτια σε καθυστέρηση

15 7. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λοιπές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Χρεώστες ιάφοροι Λογαριασµοί προκαταβολών ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ Οι προβλέψεις για επισφάλειες (απώλειες ) οι οποίες έχουν αποµειώσει αντιστοίχως τα υπόλοιπα των παραγράφων (6) και (7) τα οποία η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί επισφαλή ως προς την είσπραξή τους, έχουν ως εξής Πελάτες Γραµµάτια σε καθυστέρηση Χρεώστες Λογαριασµοί Προκαταβολών Η πρόβλεψη για επισφάλειες στους πελάτες και στα γραµµάτια υπολογίσθηκε µε βάση την µέθοδο της εκτιµήσεως του εισπρακτέου ποσού. Η πρόβλεψη για επισφάλειες κατά των χρεωστών και των λογαριασµών προκαταβολών υπολογίσθηκε µε βάση τη µέθοδο της εξατοµικευµένης διαγραφής των απαιτήσεων. 9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Ταµείο Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας 69 0 Χρεωστικοί λογαριασµοί δανείων Λοιπά χρεόγραφα (REPOS) Οι προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µκρότερη τω τρίων µηνών θεωρούνται ως ταµειακά ισοδύναµα.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005)

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 34077/06/B/95/33 Έδρα: Μακρυγιάννη 20, 18344, Μοσχάτο www.centric.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31. 12. 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιέυθυνση

Διαβάστε περισσότερα