ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ"

Transcript

1 Σελ.: 1 Από: 24 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για την εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης έργου Για τον έλεγχο προόδου του έργου Για την παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης έργου Για την διαχείριση προβληµάτων και αλλαγών 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα διαδικασία εφαρµόζεται σε όλα τα έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Σιβιτανίδειο ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων. 3. ΕΝΤΥΠΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ (Ε ) «Κατάλογος Αρχείων Σ ΕΠ» 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 4.1 Στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, ευθύνη της Κεντρικής Οµάδας Έργου είναι η τήρηση όλων των διαδικασιών, υποχρεώσεων και νοµικών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η Σιβιτανίδειος ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων ως τελικός δικαιούχος, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο εγκεκριµένο Τεχνικό ελτίο Έργου και στην απόφαση ένταξης έργου της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης, προκειµένου να ωφεληθούν οι µαθητές και εκπαιδευτικοί της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της χώρας Η Κεντρική Οµάδα Έργου και ο Υπεύθυνος Έργου µε την έναρξη του έργου προβαίνουν στη κατάρτιση του Σχεδίου ιαχείρισης του Έργου. 4.2 Η κατάρτιση του Σχεδίου ιαχείρισης Έργου αφορά στις ακόλουθες επιµέρους ενέργειες: Καθορισµός αρµοδιοτήτων Κεντρικής Οµάδας Έργου : ( Υπεύθυνοι Υποέργων, Υπεύθυνος Οικονοµικής ιαχείρισης κλπ) Αναγνώριση και καταγραφή θεσµικών απαιτήσεων έργου : Η Κ.Ο.Ε, σε συνεργασία µε το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. και µε το Νοµικό Σύµβουλο, προβαίνει στις απαιτούµενες

2 Σελ.: 2 Από: 24 ενέργειες για τον προσδιορισµό και τη συλλογή όλων των σχετιζόµενων µε τη φύση και τις απαιτήσεις του έργου νοµικών εγγράφων σε ενιαίο φάκελο νοµοθεσίας, που τηρείται και ενηµερώνεται κατάλληλα σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, (Ε.Π. 0 Κατάλογος ισχύουσας νοµοθεσίας). Παράλληλα, ο Υπεύθυνος Έργου µεριµνά για την ενηµέρωση και την εξασφάλιση άµεσης πρόσβασης στο σχετικό υλικό από όλες τις εµπλεκόµενες στο έργο Μονάδες του Οργανισµού. Καθορισµός απαιτήσεων µηχανισµών πιστοποίησης και παρακολούθησης : Η Κ.Ο.Ε., ανάλογα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, προβαίνει στον καθορισµό των απαιτήσεων συγκρότησης Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού αντικειµένου. Καθορισµός προδιαγραφών για τη σύνταξη Οδηγού Εφαρµογής: Σε περιπτώσεις έργων που υλοποιούνται αποκεντρωµένα ή για την υλοποίησή τους είναι απαραίτητη η συµµετοχή µεγάλου αριθµού εµπλεκοµένων, η Κ.Ο.Ε. καθορίζει τις προδιαγραφές για τη σύνταξη του Οδηγού Εφαρµογής που θα ρυθµίζει τις σχέσεις, αρµοδιότητες και τον τρόπο επικοινωνίας των εµπλεκοµένων. Καθορισµός πλαισίου παρακολούθησης προόδου: Η Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο έργου και το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε., προσδιορίζει τον τρόπο συλλογής των απαραίτητων δεδοµένων, στοιχείων και πληροφοριών για την πρόοδο των δεικτών παρακολούθησης του έργου Καθορισµός προδιαγραφών για τη δηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος εσωτερικής παρακολούθησης του έργου : Η Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο έργου και τους ιευθυντές και Προϊσταµένους των αρµόδιων τµηµάτων, ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του έργου και τον τρόπο µε τον οποίο τα στοιχεία προόδου του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα εσωτερικής παρακολούθησης του Έργου. Το πληροφοριακό σύστηµα εσωτερικής παρακολούθησης σχεδιάζεται στη βάση των λειτουργιών του ΟΠΣ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άµεσης συµπλήρωσης των σχετικών εντύπων και αναφορών. Καθορισµός προδιαγραφών οργάνωσης και τήρησης Φακέλου Έργου : Η Κ.Ο.Ε και το τµήµα προγραµµάτων Ε.Ε. ορίζουν τις προδιαγραφές για τη δοµή και το περιεχόµενο του Φακέλου Έργου, σύµφωνα µε τις ανάγκες και απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης. Ο Φάκελος Έργου τοποθετείται σε συγκεκριµένο σηµείο και χαρακτηρίζεται ευκρινώς από

3 Σελ.: 3 Από: 24 συγκεκριµένο κωδικό (Κωδικός Ένταξης Πράξης/ Υποέργου στο ΟΠΣ), ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισµός του και η πρόσβαση από όλα τα µέλη της Κ.Ο.Ε. Καθορισµός πλαισίου δηµοσιότητας έργου: Η Κ.Ο.Ε καθορίζει το πλαίσιο δηµοσιότητας του έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της Σχολής, ως ικαιούχου, όπως αυτές περιλαµβάνονται στο θεσµικό/κανονιστικό πλαίσιο εφαρµογής των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Ένταξης Πράξης, σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου. Με ευθύνη του τµήµατος προγραµµάτων Ε.Ε. τηρείται ο Φάκελος Έργου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που τέθηκαν στο Σχέδιο ιαχείρισης του Έργου (Σ Ε) που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο Φάκελος ενηµερώνεται συστηµατικά µε όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν το έργο, από τη φάση ωρίµανσης ως την ολοκλήρωσή του και ελέγχεται τακτικά η πληρότητα των περιεχόµενων εγγράφων. Πιο συγκεκριµένα, τα στοιχεία που συλλέγονται και αποστέλλονται στην Κεντρική Οµάδα Έργου είναι τα εξής : o Πρόοδος ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων, πρόοδο επίτευξης ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί µε βάση τις αρχικά αναληφθείσες νοµικές δεσµεύσεις o Έγκαιρη ολοκλήρωση των επιµέρους εργασιών του υποέργου o Εµπρόθεσµη παράδοση και διεκπεραίωση των διαδικασιών παραλαβής των προβλεπόµενων παραδοτέων o Προσδιορισµό και αξιολόγηση τυχόν αποκλίσεων από τις προγραµµατισθείσες ενέργειες εξέλιξης των υποέργων o ιορθωτικές ενέργειες που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν σε περιπτώσεις καταγραφής προβληµάτων o Ρεαλιστικότητα των προβλέψεων φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου Με ευθύνη της Κεντρικής Οµάδας Έργου, ενηµερώνεται το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των εργασιών του έργου και επισηµαίνονται τυχόν αποκλίσεις και ενδεχόµενοι κίνδυνοι µη τήρησης των χρονικών δεσµεύσεων εκ µέρους της Σχολής, ως ικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση απόκλισης από τα προβλεπόµενα ενεργοποιείται η καταγραφή προβληµάτων, έντυπο Ε.Π. 11.

4 Σελ.: 4 Από: 24 Ο Υπεύθυνος του έργου, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του αντίστοιχου υποέργου συµπληρώνει και αποστέλλει στην ΚΟΕ το Εξαµηνιαίο ελτίο Παρακολούθησης Έργου & Υποέργων (µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το εξάµηνο αναφοράς) προκειµένου η ΚΟΕ να το εγκρίνει πριν υποβληθεί στην ιαχειριστική αρχή. Επισηµαίνεται ότι στα εξαµηνιαία δελτία που στέλνονται στη διαχειριστική αρχή υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την αναφορά των δυσκολιών/ προβληµάτων που αντιµετώπισε το κάθε υποέργο, των διορθωτικών κινήσεων που αποφασίσθηκαν και των πιθανών αλλαγών που αποφασίσθηκαν, (Ε.Π. 12 «ιαχείριση Προβληµάτων ιορθωτικών Ενεργειών). 4.3 Το αρχικό Σχέδιο ιαχείρισης του Έργου δύναται να τροποποιηθεί κάθε φορά που µεταβάλλονται σηµαντικά οι απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου (π.χ. ένταξη νέων υποέργων, αντιµετώπιση προβληµάτων) και εφόσον απαιτείται. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται και κοινοποιείται σύµφωνα µε τα παραπάνω προβλεπόµενα. Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.4 Αρµόδιο για τον έλεγχο προόδου του έργου είναι η Κεντρική Οµάδα Έργου, όπως αυτή έχει οριστεί µε την έναρξη του έργου, αλλά και το Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε το οποίο έχει και την επιτελική ευθύνη για κάθε υποέργο και έργο. 4.5 Ο έλεγχος προόδου του έργου γίνεται σύµφωνα µε τον «Οδηγό Εφαρµογής και ιαχείρισης Έργου» που σχεδιάζεται και συντάσσεται από το Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. της Σχολής και την Κεντρική οµάδα έργου (ΚΟΕ) για κάθε έργο. 4.6 Η ΚΟΕ σε τακτά χρονικά διαστήµατα υλοποίησης του έργου συνεδριάζει και συζητά την πορεία υλοποίησης του έργου, την επίτευξη των κρίσιµων στόχων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, καθώς και το βαθµό οικονοµικής απορρόφησης, ώστε να µπορούν να γίνουν έγκαιρα οι τυχών τροποποιήσεις του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου. 4.7 Επιπλέον η ΚΟΕ συντάσσει και υποβάλλει στην ιαχειριστική Αρχή τα «Εξαµηνιαία ελτία Παρακολούθησης Έργου», τα υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ και τα αποστέλλει και ταχυδροµικώς. Στα «Εξαµηνιαία ελτία Παρακολούθησης Έργου» παρουσιάζονται τα στοιχεία της πορείας υλοποίησης του έργου, απορροφητικότητας των κονδυλίων, επίτευξης των στόχων και οποιεσδήποτε τυχών πληροφορίες και διευκρινήσεις ζητηθούν.

5 Σελ.: 5 Από: Ολοκλήρωση έργου : Ως ολοκλήρωση ενός έργου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του συνόλου των υποέργων, ώστε το έργο να αποδίδει το αναµενόµενο λειτουργικό αποτέλεσµα. Η ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονοµικού αντικειµένου διαπιστώνεται στο πλαίσιο της συγκεκριµένης, για κάθε υποέργο, κανονιστικής διαδικασίας υλοποίησης του. Κατά συνέπεια, ανάλογα µε τη φύση του υποέργου και την προβλεπόµενη θεσµοθετηµένη διαδικασία υλοποίησής του, καθορίζεται και η χρονική στιγµή ολοκλήρωσής του. Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου κάθε υποέργου πραγµατοποιείται τη χρονική στιγµή κατά την οποία διαπιστώνεται και πιστοποιείται από τον δικαιούχο µε προκαθορισµένες και θεσµοθετηµένες διοικητικές ενέργειες, ότι το φυσικό αντικείµενο του υποέργου ολοκληρώθηκε όπως προβλεπόταν στην αντίστοιχη σύµβαση ή άλλη νοµική δέσµευση και όπως περιγράφεται στη σχετική απόφαση ένταξης στο ΕΠ. Η ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου κάθε υποέργου πραγµατοποιείται τη χρονική στιγµή κατά την οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο, σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξης (όπως αυτή ισχύει), φυσικό αντικείµενο και ο δικαιούχος έχει πιστοποιήσει και καταβάλει τις δαπάνες για την υλοποίησή του. Ειδικότερα όσον αφορά: τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών: ως πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου θεωρείται η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών και ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονοµικού αντικειµένου, η έκδοση από τον δικαιούχο του παραστατικού πληρωµής για τα αντίστοιχα είδη ή υπηρεσίες και η τελευταία εξόφληση τιµολογίου την υλοποίηση έργων µε ίδια µέσα ως πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου θεωρείται η παραλαβή του συνόλου των εργασιών και των παραδοτέων ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονοµικού αντικειµένου η τελευταία εξόφληση τιµολογίου, µισθοδοσίας κ.λπ. Με βάση τα ανωτέρω ο Υπεύθυνος Έργου είναι αρµόδιος για την διαπίστωση του κατά πόσο πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες για την ολοκλήρωση του έργου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής φυσικού αντικειµένου.

6 Σελ.: 6 Από: 24 Γ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ 4.9 Όλα τα περιστατικά που ενδέχεται να οδηγήσουν ένα έργο σε ουσιώδεις αποκλίσεις από τους συµβατικούς του στόχους πρέπει να αναφέρονται από την Κ.Ο.Ε. στο Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε και να αποφασίζονται από κοινού οι απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες Ουσιώδεις αποκλίσεις από τους συµβατικούς στόχους θεωρούνται χωρίς περιορισµό όλοι οι λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν σε Αδυναµία υλοποίησης του Φυσικού αντικειµένου Ανάγκη τροποποίησης του Φυσικού αντικειµένου Ανάγκη τροποποίησης του Οικονοµικού αντικειµένου Ανάγκη παράτασης των προθεσµιών 4.11 Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια ενός έργου, απαιτηθεί τροποποίηση των συµβατικών του απαιτήσεων, η ΚΟΕ να φροντίζει : Για την τεκµηρίωση σε µορφή εισήγησης των απαιτούµενων αλλαγών Την προώθηση της εισήγησης στον/ην Προϊστάµενο/η του Τµήµατος Προγραµµάτων Ε.Ε. που αναλαµβάνει την προώθηση της εισήγησης προς το αρµόδιο διοικητικό όργανο της Σχολής (Εκτελεστική Επιτροπή ή ιοικητικό Συµβούλιο) µέσω του Γενικού ιευθυντή του Ιδρύµατος Τη λήψη έγκρισης από το αρµόδιο όργανο. Τη σχεδίαση των διορθωτικών ενεργειών για την υλοποίηση των αλλαγών Την τροποποίηση του Τεχνικού ελτίου Την ενηµέρωση των µερών που εµπλέκονται στις τροποποιήσεις Τη παρακολούθηση της υλοποίησης σύµφωνα µε το τροποποιηµένο Τεχνικό ελτίο. Την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών Την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των διορθωτικών ενεργειών 4.12 Όλες οι τροποποιήσεις συµβάσεων ή τεχνικών δελτίων καθώς και η τεκµηρίωση των απαραίτητων εγκρίσεων φυλάσσονται στον φάκελο έργου.

7 Σελ.: 7 Από: 24 Η Κεντρική Οµάδα Έργου ενηµερώνεται από τις Επιτροπές Παραλαβής & Πιστοποίησης Εκτέλεσης φυσικού αντικειµένου ή τον Υπεύθυνο Έργου για προβλήµατα και αποκλίσεις που ενδεχοµένως εµφανίζονται στη διάρκεια υλοποίησης του έργου και προβαίνει στην εκτίµηση των επιπτώσεων που πιθανόν θα έχουν σε αυτό ή και σε άλλα σχετιζόµενα µε το συγκεκριµένο έργα. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι κατάλληλες κατά περίπτωση λύσεις/διορθωτικές ενέργειες αντιµετώπισης των προβληµάτων. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο έντυπο Ε.Π 11: «Έντυπο προβληµάτων έργων», το οποίο διαβιβάζεται στην Κεντρική Οµάδα Έργου. Σε περίπτωση που οι προτεινόµενες λύσεις/διορθωτικές ενέργειες δεν οδηγούν σε τροποποίηση ουσιωδών στοιχείων του έργου (τροποποίηση χρονοδιαγράµµατος, φυσικού ή και οικονοµικού αντικειµένου του έργου), ο Υπεύθυνος Έργου αποφασίζει σχετικά µε την έγκρισή τους και ενηµερώνει την Κεντρική Οµάδα Έργου, ώστε να ενηµερωθούν τα αντίστοιχα έντυπα αι αρχεία Εφ όσον τα προβλήµατα/ αποκλίσεις που εντοπίζονται στο έργο οδηγούν υποχρεωτικά σε τροποποίηση χαρακτηριστικών του έργου τότε, µέσω του παραπάνω εντύπου, ο Υπεύθυνο Έργου εισηγείται στο Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, προκειµένου να λάβει την τελική απόφαση επί των προτεινόµενων ενεργειών µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων. Σε περίπτωση που η απόφαση συνεπάγεται την τροποποίηση της σχετικής σύµβασης ή του σχεδίου απόφασης υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα ακολουθούν τα παρακάτω βήµατα. Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται, σε καµία περίπτωση, η τροποποίηση ουσιωδών χαρακτηριστικών του έργου (π.χ. τροποποίηση φυσικού αντικειµένου που έχει ως συνέπεια την αλλαγή των στόχων και των αποτελεσµάτων του έργου, αύξηση οικονοµικού αντικειµένου που δεν προβλέπεται στη σύµβαση, κλπ). Σε κάθε περίπτωση, τροποποίηση των συµβάσεων µπορεί να γίνει µόνον εφόσον δεν θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισµό. Η συνολική εικόνα των προβληµάτων που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου φαίνεται στο έντυπο Ε.Π. 12 «ιαχείριση προβληµάτων ιορθωτικών ενεργειών». ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.13 Λαµβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες Π και Π του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας περί διαχείρισης εγγράφων και αρχείων αντίστοιχα, δηµιουργείται φάκελος για κάθε έργο που περιλαµβάνει τα εξής:

8 Σελ.: 8 Από: 24 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Υλοποίησης Έργου και τυχόν τροποποιήσεών του ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Απόφαση ορισµού Κεντρικής οµάδας έργου (ΚΟΕ) Ε.Π.- 4 Τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασµός έργου Πίνακας Απαιτήσεων Ωρίµανσης Έργου Ε.Π.- 3 Έγκριση συνολικού πλαισίου απαιτήσεων ωρίµανσης έργου Στοιχεία προόδου/αποτελέσµατα των υλοποιούµενων ενεργειών ωρίµανσης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο έργο Αιτήσεις υποβολής Πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων για συµµετοχή στο έργο Απόφαση ορισµού οµάδων εργασίας (διοικητικής, διαχειριστικής, τεχνικής υποστήριξης κλπ) Αίτηση Χρηµατοδότησης, µε τα συνοδευτικά, κατά περίπτωση, έγγραφα Τεχνικό ελτίο Πράξης Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης Απόφαση Ένταξης Πράξης Τεχνικά ελτία Έργου Τεύχη ιαγωνισµών Προδιαγραφές έργου ιευκρινιστικές απαντήσεις Περιλήψεις στον ελληνικό τύπο ή και την Ε.Ε. Φάκελος προέγκρισης δηµοπράτησης από τη ιαχειριστική Αρχή Αποδεικτικά στοιχεία δηµοσιοποίησης της προκήρυξης Ορισµός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Ορισµός Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Αποδεικτικά υποβολής των προσφορών Υποβληθείσες προσφορές Πρακτικό (πρακτικά) αποσφράγισης των προσφορών Πρακτικό (πρακτικά) αξιολόγησης των προσφορών ικαιολογητικά και έγγραφα προσωπικής κατάστασης Ε.Π.-7 Ε.Π.-8 Ε.Π.-9 Ε.Π.- 4 ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΩΤ

9 Σελ.: 9 Από: 24 ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΟΛΟΚΛΗΤΡΩΣΗ Σ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ επιλεγέντα αναδόχου Απόφαση κατακύρωσης του έργου στον επιλεγέντα ανάδοχο Υποβληθείσες ενστάσεις/ προσφυγές Γνωµοδοτήσεις/ εισηγήσεις Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Αποφάσεις <καθ ύλην αρµόδιου Οργάνου του Οργανισµού> Φάκελος προέγκρισης σχεδίου σύµβασης από τη ιαχειριστική Αρχή Υπογραφείσα σύµβαση Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου Απόφαση ορισµού Υπευθύνου Υποέργου Τεχνικό ελτίο Υποέργου Αποδεικτικά στοιχεία δηµοσιοποίησης αποτελεσµάτων διαγωνισµού. Προέγκριση σχεδίου υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα από τη ιαχειριστική Αρχή Εγκριτική Απόφαση υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα Απόφαση ορισµού Υπευθύνου Υποέργου Τεχνικό ελτίο Υποέργου Συµπληρωµένα έντυπα προβληµάτων έργων Ε.Π 9 Αποφάσεις / γνωµοδοτήσεις του Νοµικής Υπηρεσίας Φάκελος τροποποίησης σύµβασης ή εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα Προέγκριση τροποποίησης σύµβασης ή εγκριτικής απόφασης υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα Τροποποιηµένη σύµβαση ή νέα εγκριτική απόφαση υλοποίησης έργου µε ίδια µέσα Νέα (τροποποιηµένη) Απόφαση Ένταξης Πράξης (εφ όσον απαιτείται) Νέο (τροποποιηµένο) Τ Ε / Τ Υ, εφόσον απαιτείται Ορισµός Επιτροπής/ Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών έργου Έκδοση (µήνας έτος)

10 Σελ.: 10 Από: 24 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Αντίγραφα εκτυπώσεων αναφορών πληροφοριακού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚ συστήµατος εσωτερικής παρακολούθησης έργου Έκδοση Ο ΥΛΙΚΟ (µήνας έτος) Παραδοτέο φυσικό αντικείµενο (ανάλογα µε τη φύση του έργου) και έγγραφα παράδοσής του Πρακτικά Συνεδριάσεων Κ.Ο.Ε. Ε.Π.- 6 Πρακτικά Συνεδριάσεων Οργάνων Παρακολούθησης και Ε.Π.-14 Παραλαβής έργων Έγγραφα συστάσεων προς τον ανάδοχο ή τον επικεφαλής του έργου (υλοποίηση έργου µε ίδια µέσα) Πρωτόκολλα Παραλαβής (ή Απόρριψης) έργων Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Κατάλογος λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου (ενηµερωµένος) Συµπληρωµένοι κατάλογοι λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου (ανά πιστοποίηση) Έγγραφα συστάσεων προς τον ανάδοχο Οδηγίες διαχείρισης επικοινωνίας µε τη ιαχειριστική Αρχή Εισερχόµενη αλληλογραφία έργου από τη ιαχειριστική Αρχή Εξερχόµενη αλληλογραφία έργου µε τη ιαχειριστική Αρχή Ε.Π.-16 Ηλεκτρονική αλληλογραφία έργου (εκτυπώσεις) µεταξύ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚ Οργανισµού και ιαχειριστική Αρχής Ο ΥΛΙΚΟ ελτία Παρακολούθησης Πράξης ΕΞΩΤ ελτία Παρακολούθησης Υποέργου ΕΞΩΤ ελτία ήλωσης απανών Υποέργου και συνοδευτικά αυτών ΕΞΩΤ Έκτακτες αναφορές προς τη ιαχειριστική Αρχή Ορισµός Υπευθύνου οικονοµικής διαχείρισης έργου Εντολή πληρωµής Παραστατικά πληρωµής και εξόφλησης Συµφωνία ειδικού τραπεζικού λογαριασµού Εκτυπώσεις/αναφορές λογιστικού συστήµατος Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης ΕΞΩΤ

11 Σελ.: 11 Από: 24 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ Τεχνικό ελτίο Εγκεκριµένης Πράξης Νοµοθετικά κείµενα Ενηµερωµένη κατάσταση ισχύουσας νοµοθεσίας ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ ΕΞΩΤ Ε Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.14 Το τµήµα προγραµµάτων Ε.Ε. για τις ανάγκες παρακολούθησης έργου και πιστοποίησης των παραδοτέων, σχεδιάζει βάσεις δεδοµένων (access) ανά έργο. Ο σχεδιασµός των βάσεων γίνεται µε βάση το περιεχόµενο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου, µε σκοπό την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου. Τα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται απαραίτητα είναι τα εξής: 1. Όλα τα στοιχεία των ωφελουµένων (ονοµατεπώνυµο εκπαιδευτικού -ειδικότητα -σχολική µονάδα νοµός Περιφέρεια - τηλέφωνα επικοινωνίας διεύθυνση κατοικίας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου - Α.Φ.Μ..Ο.Υ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασµού) 2. Στοιχεία της Σχολικής Μονάδας 3. Πεδία για την αναγραφή του φυσικού αντικειµένου 4. Πεδία για την περιγραφή και ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου 5. Στοιχεία συνεργαζόµενων φορέων (επιχειρήσεις επαγγελµατικοί φορείς κλπ) Η συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων δίνει τα ακόλουθα αποτελέσµατα ανά φάση υλοποίησης του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και το τεχνικό δελτίο έργου: Αποτελέσµατα ανά Νοµό, Περιφέρεια και Σχολική Μονάδα του φυσικού αντικειµένου για κάθε φάση υλοποίησης του έργου. Αναλυτικά στοιχεία για το φυσικό αντικείµενο και τα παραδοτέα αυτού: Τίτλος, Κατηγορία, Είδος. Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο πλήθος των ωφελούµενων (σχολικών µονάδων εκπαιδευτικών κλπ).

12 Σελ.: 12 Από: 24 Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο πραγµατοποιηθέν φυσικό αντικείµενο ανά κατηγορία είδος τοµέα, περιφέρεια και νοµό. Αναλυτικά στοιχεία ορθής υλοποίησης των παραδοτέων. Βοηθητικά στοιχεία για το βαθµό συµµετοχής ανά Σχολική Μονάδα, Νοµό, Περιφέρεια. Βοηθητικά στοιχεία για το βαθµό συµµετοχής ανά εκπαιδευτικό. ηµιουργία Βεβαιώσεων Παρακολούθησης των ωφελούµενων, που αφορούν την επιµόρφωση, την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, την πρακτική άσκηση κλπ. Ανάλογα το εύρος (εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας έργα) και το περιεχόµενο κάθε έργου, απαιτείται δηµιουργία και δεύτερης βάσης, η οποία µπορεί να προσαρτηθεί στην κύρια αρχική και αφορά στην καταχώρηση επιπλέον στοιχείων του φυσικού αντικειµένου του έργου, όπως: 1. Ονοµατεπώνυµο µαθητή 2. Ειδικότητα 3. Τοµέας 4. Τάξη - Κύκλος 5. Σχολική Μονάδα 6. Φύλο Η συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων δίνει τα εξής αποτελέσµατα ανά φάση υλοποίησης του έργου: ηµιουργία Βεβαιώσεων Παρακολούθησης ανά µαθητή Στατιστικά για το Φύλο των µαθητών ανά Νοµό και Περιφέρεια. Στατιστικά ανά τοµέα και ειδικότητα ανά Νοµό και Περιφέρεια. Βοηθητικά στοιχεία για το βαθµό συµµετοχής του τοµέα ή της ειδικότητας ανά Νοµό, Περιφέρεια Συνδυασµούς των παραπάνω στατιστικών. Στη ιεύθυνση Οικονοµικών για την µηχανογραφηµένη οικονοµική διαχείριση των έργων τα λογισµικά που χρησιµοποιούνται έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την εταιρία PROLINK

13 Σελ.: 13 Από: 24 σε περιβάλλον Oracle, Oracle Application Server και Windows 2003 Server. και παρέχουν τις ακόλουθες µηχανογραφικές εφαρµογές. 1. Γενική Λογιστική 2. Αναλυτική Λογιστική 3. ηµόσια Λογιστική 4. Πάγια 5. Εντάλµατα Πληρωµής 6. Γραµµάτια Είσπραξης 7. Επιταγές Πληρωτέες 8. Μητρώο Σπουδαστών 9. Μητρώο Προµηθευτών 10. Αποθήκη Πάγιου και Αναλώσιµου Υλικού 11. Γραφείο ιασύνδεσης 12. Οικονοµική Παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σε περιβάλλον UNIX και RM COBOL λειτουργούν οι µηχανογραφικές εφαρµογές Μισθοδοσίας και Μητρώου του προσωπικού της Σ..Σ.Τ.Ε. Τέλος υπάρχει εγκατεστηµένο firewall και software για τη προστασία του δικτύου από επιθέσεις ή επισκέψεις µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων. 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Το Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. και η Κεντρική Οµάδα Έργου είναι αρµόδιοι για την εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης έργου, τον έλεγχο προόδου του έργου, την παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης έργου, τη διαχείριση προβληµάτων και αλλαγών και τη διαχείριση φακέλου έργου. Για την εφαρµογή του Συστήµατος Παρακολούθησης Εκτέλεσης δράσεων και παραδοτέων κάθε Έργου, στα πλαίσια του Σ ΕΠ, απαιτείται η συµµετοχή των παρακάτω: Κεντρική οµάδα έργου (Κ.Ο.Ε.) Ο Υπεύθυνος του έργου (Υ.Ε.) Ο Υπεύθυνος των υποέργων αυτεπιστασίας (Υ.Υ.Α.)

14 Σελ.: 14 Από: 24 Ο Υπεύθυνος Οικονοµικής διαχείρισης του έργου (Υ..Ε.) Οι Υπεύθυνοι Υποέργων (Υ.Υ.) Οι Επιτροπές Παραλαβής & Πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου (Ε.Π.Π.Φ.Α..) Η εφαρµογή των διαδικασιών επιβλέπεται από το Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. ενώ στη διαδικασία εφαρµογής συµµετέχουν αντίστοιχα των αντικειµένων τους οι ιοικητικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος µε τα καθ ύλη αρµόδια Τµήµατα Η Κεντρική Οµάδα Έργου (ΚΟΕ) Η Κεντρική Οµάδα Έργου έχει όλες τις αρµοδιότητες που προκύπτουν από τον εκάστοτε οδηγό Εφαρµογής και ιαχείρισης του έργου. Συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του Ιδρύµατος ( ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή ) και αποτελείται από εκπαιδευτικούς µε εµπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων/έργων και διοικητικούς υπαλλήλους (πάντα ένας διοικητικός από το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. µε εµπειρία στον σχεδιασµό και την οργάνωση της υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων και ένας διοικητικός από την ιεύθυνση Οικονοµικών µε εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση έργων). Συνεδριάζει, τακτικά στο χρόνο, µια φορά το µήνα αλλά και έκτακτα όποτε αυτό απαιτηθεί, µε πρόσκληση του Υπευθύνου του έργου, η οποία αποστέλλεται έγκαιρα στα Μέλη της ΚΟΕ και στην οποία αναγράφονται µε σαφήνεια και πληρότητα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. Η Κεντρική οµάδα έργου: Σχεδιάζει, παρακολουθεί και συµµετέχει στην υλοποίηση του Έργου, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του έργου και το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε.. Εκπονεί τις προδιαγραφές δράσεων και παραδοτέων υποέργων µε σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση του Έργου. Εκπονεί τα παραδοτέα επιστηµονικής στήριξης του έργου (Οδηγός Εφαρµογής και διαχείρισης, Εγχειρίδιο εφαρµογής και λειτουργίας). Συµµετέχει στην αξιολόγηση και επιλογή των ωφελουµένων είτε πρόκειται για εκπαιδευτικούς, µαθητές και σχολικές µονάδες. Τηρεί φάκελο αναλυτικών πρακτικών των συνεδριάσεών της.

15 Σελ.: 15 Από: 24 Μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου έργου επανεξετάζει τον προγραµµατισµό έργου βάσει της πορείας υλοποίησής του, σε περίπτωση καθυστερήσεων εξετάζεται και προτείνεται αναπροσαρµογή του προγραµµατισµού. Εκπονεί τις τεχνικές προδιαγραφές για τους διαγωνισµούς των υποέργων και την εκτέλεση περαίωση όλων των ενεργειών που προβλέπονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία τη σχετική µε τη διενέργεια των διαγωνισµών, έργων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών που προβλέπονται από τα υποέργα της ενταγµένης πράξης. Παρακολουθεί την πορεία της οικονοµικής εξέλιξης (απορροφησιµότητα) του έργου Αποφασίζει λαµβάνοντας υπόψη τις γνωµοδοτήσεις των µελών, εξειδικεύει και αναλόγως επικαιροποιεί ζητήµατα που αφορούν στο πρόγραµµα δράσεων του φυσικού αντικειµένου του έργου και των υποέργων αυτού. Συνεργάζεται µε το τµήµα Προγραµµάτων E.E. για την εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης έργου, τον έλεγχο προόδου του έργου, την παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης έργου και τη διαχείριση προβληµάτων και αλλαγών. Ελέγχει την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας κατά την υλοποίηση του Έργου. Συγκεντρώνει σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του έργου τα απαιτούµενα στοιχεία και συµπληρώνει τα Εξαµηνιαία ελτία Παρακολούθησης Έργου και Υποέργου, Εκπονεί τις εξαµηνιαίες ή τριµηνιαίες εκθέσεις προόδου του φυσικού αντικειµένου του έργου Σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες και οι αποφάσεις της ΚΟΕ είναι γνωµοδοτικές και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. Μέλη της Κεντρικής οµάδας έργου δύναται να συµµετέχουν στη παραλαβή των τελικών παραδοτέων έκαστου Υποέργου και να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση αυτών. 5.2.Υπεύθυνος Έργου Ο Υπεύθυνος Έργου, προέρχεται από τη Γενική ιεύθυνση ή την Εκτελεστική Επιτροπή της Σιβιτανιδείου Σχολής µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος. Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί δραστηριότητες που αφορούν στις υποχρεώσεις του τελικού δικαιούχου. Συγκεκριµένα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

16 Σελ.: 16 Από: 24 Τη Σύνταξη και υπογραφή του Τεχνικού ελτίου Έργου και την υπευθυνότητα για την παρακολούθηση και τυχόν τροποποίησή του. Το Σχεδιασµό και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, σε συνεργασία µε την Κεντρική Οµάδα έργου, της οποίας προεδρεύει, και το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. Την Παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού αντικειµένου του Έργου και συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Οικονοµικής ιαχείρισης για την εξασφάλιση της συµβατότητας µεταξύ φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Τον Γενικό συντονισµό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου του Έργου, σε συνεργασία µε το τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε. Τον Έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών παραγωγής και επιθεώρησης των παραδοτέων µέσω της συνεργασίας µε τις Επιτροπές Παραλαβής & Πιστοποίησης Φυσικού αντικειµένου (Ε.Π.Π.Φ.Α.) και τους Υπευθύνους Υποέργων. Εισηγείται προς το ιοικητικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική επιτροπή της Σιβιτανιδείου Σχολής για θέµατα εξειδίκευσης και υλοποίησης των υποέργων καθώς και για πιθανές διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. Την Πιστοποίηση της Ορθής Εκτέλεσης των εργασιών του υποέργου, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε Υπεύθυνο Υποέργου. Την Πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Οικονοµικής διαχείρισης του έργου. 5.3 Ο Υπεύθυνος υποέργων αυτεπιστασίας Ο Υπεύθυνος υποέργων αυτεπιστασίας (Υ.Υ.Α), ορίζεται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων ( ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική επιτροπή) της Σιβιτανιδείου Σχολής, έχει δε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Προετοιµασία και υποβολή στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης των απαιτούµενων για την εξέλιξη και παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου του έργου εγγράφων. Σχεδιασµός και παρακολούθηση υλοποίησης των υποέργων αυτεπιστασίας, σε συνεργασία µε την Κεντρική Οµάδα έργου.

17 Σελ.: 17 Από: 24 Καθορισµό χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων/δράσεων αυτεπιστασίας. Γενικό συντονισµό των ενεργειών και των δράσεων που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου των υποέργων αυτεπιστασίας. Παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού αντικειµένου των υποέργων αυτεπιστασίας και συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Οικονοµικής ιαχείρισης για την εξασφάλιση της συµβατότητας µεταξύ φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης ή διόρθωσης των Υποέργων αυτεπιστασίας καθώς και τις προληπτικές ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν σε συνεργασία µε τον Υ.Ε. Επικοινωνία µε την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης για όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, µέσω της διαβίβασης των απαιτούµενων και ορθά συµπληρωµένων εγγράφων και υποβολή σε αυτήν όλων των στοιχείων και εκθέσεων. Εφαρµογή των απαιτούµενων διαδικασιών που διασφαλίζουν την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης για τα παραπάνω. Ενηµέρωση των µελών της ΚΟΕ ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης. Τήρηση όλων των διαχειριστικών στοιχείων και των παραδοτέων του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Υπεύθυνος υποέργων αυτεπιστασίας υποστηρίζεται από το απαιτούµενο προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. 5.4 Υπεύθυνος Οικονοµικής ιαχείρισης Έργου Ο Υπεύθυνος Οικονοµικής ιαχείρισης Έργου (Υ.O..Ε) προτείνεται από τον Υπεύθυνο του έργου, αποτελεί µέλος της ΚΟΕ και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Ο Υ.Ο..Ε. έχει τις αρµοδιότητες που απορρέουν από το θεσµικό πλαίσιο οικονοµικής διαχείρισης του Ιδρύµατος. Κατανοµή της χρηµατοδότησης του Έργου, Παροχή στοιχείων κίνησης του λογαριασµού στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Προγράµµατος

18 Σελ.: 18 Από: 24 Προετοιµασία, συµπλήρωση, έλεγχος, αποστολή και ενηµέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης µε τα µηνιαία ελτία ήλωσης απανών Ενηµέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης σε συγκεκριµένα στάδια της πορείας υλοποίησης του έργου προκειµένου να λάβει σύµφωνη γνώµη όπως: σηµεία προληπτικού ελέγχου (έλεγχος προκήρυξης και τευχών δηµοπράτησης, προσυµβατικός έλεγχος, κλπ) τροποποίηση του έργου όπου απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης Πιστοποίηση της νοµιµότητας και κανονικότητας των πληρωµών του Έργου. Λήψη µέτρων που εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς τη διαχείριση της χρηµατοδότησης και τις προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των διαχειριστικών πράξεων. Παρακολούθηση, έλεγχος και τήρηση όλων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εισηγήσεις προς τον Υπεύθυνο του έργου για θέµατα εξειδίκευσης και επικαιροποίησης του οικονοµικού προϋπολογισµού / απολογισµού του έργου Ο Υπεύθυνος Οικονοµικής διαχείρισης του Έργου υποστηρίζεται από το απαιτούµενο προσωπικό οικονοµικής - διαχειριστικής υποστήριξης που προέρχεται από τα αρµόδια εµπλεκόµενα τµήµατα των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος. 5.5 Οι Υπεύθυνοι Υποέργων Οι Υπεύθυνοι Υποέργων (Υ.Υ.) είναι φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από την Σιβιτανίδειο Σχολή, (δύναται να προέρχονται και από την Κεντρική Οµάδα έργου) όπως περιγράφονται στα Τεχνικά ελτία υποέργων και έχουν οριστεί µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος µπορεί να είναι και µέλη της Κεντρικής Οµάδας έργου. ιαθέτουν σηµαντική γνώση στη σχετική θεµατική περιοχή και εµπειρία στην παρακολούθηση έλεγχο επίβλεψη σχετικών έργων και αναλαµβάνουν να: Συντάσσουν και υπογράφουν το Τεχνικό ελτίο Υποέργου, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Έργου, έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του κάθε Υποέργου και τυχόν τροποποίησής του.

19 Σελ.: 19 Από: 24 Συµµετέχουν στο συνολικό σχεδιασµό και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.). Ελέγχουν την τήρηση των διαδικασιών παραγωγής και επιθεώρησης των παραδοτέων του Υποέργου, σε συνεργασία µε την αντίστοιχη Επιτροπή παραλαβής και Πιστοποίησης Φυσικού αντικειµένου. Επιβλέπουν την τήρηση των προδιαγραφών στις διεργασίες του κάθε υποέργου, σε συνεργασία µε άλλα µέλη της ΚΟΕ. Συντονίζουν την υλοποίηση των εργασιών του Υποέργου σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Έργου. Υλοποιούν τις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης ή διόρθωσης του Υποέργου καθώς και τις προληπτικές ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν σε συνεργασία µε τον Υ.Ε. Συµµετέχουν σε συναντήσεις µε τον Υ.Ε. εφόσον αυτό απαιτείται για την αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων. Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Υ.Ε. συνεργάζεται µε τους Υ.Υ. ώστε να ελέγχεται η τήρηση του σχεδιασµού, να εντοπίζονται προβλήµατα και να προτείνονται διορθωτικές παρεµβάσεις σε κάθε υποέργο. 5.6 Οι Επιτροπές Παραλαβής & Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου (Ε.Π.Π.Φ.Α.) Οι Επιτροπές Παραλαβής & Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου (Ε.Π.Π.Φ.Α.) συγκροτούνται µε απόφαση της ΚΟΕ, αποτελούνται είτε από µέλη της ΚΟΕ είτε από εξειδικευµένα επιστηµονικά στελέχη του Ιδρύµατος µε τα ακόλουθα καθήκοντα: Ποιοτική και ποσοτική Παραλαβή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί για τα παραδοτέα κάθε υποέργου, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε Υπεύθυνο Υποέργου και τον Υ.Ε. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των εργασιών του αναδόχου που έχει αναλάβει την υλοποίηση της σχετικής δράσης του υποέργου σε συνεργασία πάλι µε τον εκάστοτε Υπεύθυνο Υποέργου. Κατ εξαίρεση για την πιστοποίηση των δράσεων και των παραδοτέων των υποέργων που υλοποιούνται µε ίδια µέσα, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, εφαρµόζεται µια διαδικασία που

20 Σελ.: 20 Από: 24 προβλέπει: α) την έκδοση εντύπου πιστοποίησης της υλοποίησης κάθε παραδοτέου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί, υπογεγραµµένη από τα µέλη της Κεντρικής οµάδας έργου β) την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων αυτών από την αρµόδια Ε.Π.Π.Φ.Α. και γ ) την έκδοση της βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου του υποέργου από τον Υ.Ε. 5.7 Ο Υπεύθυνος ηµοσιότητας (Υ..) Ο Υπεύθυνος ηµοσιότητας (Υ..) είναι µέλος της ΚΟΕ έχει την ευθύνη για το συντονισµό του έργου της δηµοσιότητας και συνεργάζεται µε τους αναδόχους υποέργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας. Ειδικότερα: Συντάσσει και αποστέλλει προς την ΚΟΕ το Σχέδιο ηµοσιότητας για το Έργο το οποίο συµπεριλαµβάνεται στον Οδηγό εφαρµογής και διαχείρισης του έργου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας που θέτει το θεσµικό πλαίσιο της εκάστοτε προγραµµατικής περιόδου. Συνεργάζεται µε τους Υ.Υ. και τον Υ.Ε. κάθε φορά που σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι δράσεις δηµοσιότητας. Ελέγχει και παρακολουθεί όλα τα έντυπα, ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα δηµοσιότητας (π.χ. επιστολές ενηµέρωσης, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, παρουσίαση πληροφοριών σε ιστοσελίδες, προϊόντα του Έργου, κλπ) που προετοιµάζονται στο πλαίσιο των υποέργων, πριν αυτά κυκλοφορήσουν προς το κοινό. Τηρεί αρχείο µε όλες τις δράσεις δηµοσιότητας του έργου. Ενηµερώνει την ΚΟΕ για όλα τα θέµατα που αφορούν το έργο της δηµοσιότητας. Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας παρουσιάζονται µε τη µορφή ενός σχεδίου δράσεων επικοινωνίας σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα.

21 Σελ.: 21 Από: Η Οµάδα διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του έργου Η Οµάδα διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του έργου είναι υπεύθυνη για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών που έχει αναλάβει στα πλαίσια του κάθε Υποέργου και συγκροτείται από το προσωπικό που υπηρετεί στα τµήµατα των διοικητικών υπηρεσιών που εµπλέκονται στην υλοποίηση και διαχείριση έργων. Αναλυτικότερα η οµάδα διοικητικής υποστήριξης πρέπει να τηρεί: Τα στοιχεία του φυσικού αντικειµένου του Έργου. Τα παραδοτέα της Κεντρικής οµάδας έργου. Τα παραδοτέα όλων των υποέργων αρχειοθετηµένα α) σε φακέλους ανά υποέργο και β) σε ηλεκτρονική µορφή. Τα απαραίτητα διαχειριστικά έγγραφα και την αλληλογραφία του έργου όλα τα απαιτούµενα στοιχεία των Εξαµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης Έργου και Υποέργου, των εκθέσεων και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου, για το φυσικό αντικείµενο του Έργου, αντίγραφα των στοιχείων παρακολούθησης του φυσικού αντικειµένου του Έργου Ξεχωριστό αρχείο της αλληλογραφίας µε την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του αντίστοιχου Επιχειρησιακού προγράµµατος. Η οµάδα διαχειριστικής υποστήριξης πρέπει να τηρεί: αναλυτική οικονοµική και λογιστική παρακολούθηση των υλοποιούµενων ενεργειών, ανά Υποέργο Τα πρωτότυπα παραστατικά, που σχετίζονται µε τις επιλέξιµες δαπάνες, σφραγίζονται µε ειδική σφραγίδα «ΕΡΓΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ». Τα πιστοποιητικά παραλαβής των υλικών και υπηρεσιών, καθώς και τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισµών, αναθέσεις έργων

22 Σελ.: 22 Από: 24 Τις συµβάσεις µε φυσικά και νοµικά πρόσωπα τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη προκηρύξεων, δηµοσιεύσεις στον τύπο, φακέλους ανά υποέργο µε όλα τα στοιχεία των διαγωνισµών και των αναδόχων την κείµενη Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία κατά την εκτέλεση του Έργου. (π.χ. Θέµατα φορολογίας, Αναθέσεων, Προµηθειών). Τα εντάλµατα πληρωµών το χρηµατοδοτικό σχέδιο του έργου Το σύστηµα οικονοµικής παρακολούθησης το οποίο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα ισχύοντα της εθνικής οικονοµικής νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τα ζητούµενα των κοινοτικών κανονισµών. Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία του τελικού δικαιούχου πρέπει να παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων Υποχρεωτικά τηρεί σε εκτυπωµένη και ηλεκτρονική µορφή σύστηµα διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου. Την ορθή αρχειοθέτηση όλων των παραστατικών Όλα τα στοιχεία του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου πρέπει να τηρούνται σε αρχειοθετηµένους φακέλους επί πέντε τουλάχιστον έτη µετά την τελευταία πληρωµή.

23 Σελ.: 23 Από: 24 Σχηµατική Παρουσίαση Οργανωτικής ιάρθρωσης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (Υ.Ε.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ (Κ.Ο.Ε.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (Υ.Υ.Α) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Υ.Υ.) ΥΠΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Υ..Ε.) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά ΟΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΑ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Οι συνεχόµενες γραµµές αποτυπώνουν τις προβλεπόµενες διαδικασίες/ αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφορετικών συντελεστών ενώ οι διακεκοµµένες τις κατά περίπτωση συνεργασίες που ίσως απαιτηθούν.

24 Σελ.: 24 Από: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων, μέσω της διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Μ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κωδικός: Δ0-02 Έναρξη Ισχύος: 22/07/2010 Σελίδα 1 από 2 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης νομικής κάλυψης του Π.Ι. σε θέματα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προμηθειών. Του Ενιαίου Δημοσιογραφικού. Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)

Κανονισμός Προμηθειών. Του Ενιαίου Δημοσιογραφικού. Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) Του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) Αθήνα, Νοέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Γενικά 3 Άρθρο 2: Εφαρμοστέο Δίκαιο... 4 Άρθρο 3: Σύνταξη και Υποβολή Αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2012 ΑΠ: 00679 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο: Πράξη: Προϋπολογισµός: «ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Π3. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και περιορισμού της υποβάθμισης εδαφών

Π3. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και περιορισμού της υποβάθμισης εδαφών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Τεχνικά δελτία για τα έργα που προβλέπονται στο εκπονηθέν σχέδιο πολιτικών προστασίας και... 3 3. Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικών Δελτίων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα Διαχείρισης Έργων Το σύστημα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόµενο

Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 8/12/ 2011 Αριθµός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση (05.61.01.02 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα