ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 Ανακοινώνεται ότι στις 03 Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές στο χώρο του Τ/ΓΕΣ για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για κάλυψη αναγκών Δνσεων του ΓΕΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μία μέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού να έχουν επικοινωνήσει με το Τ/ΓΕΣ/4ο Γραφείο προκειμένου να έχει εξασφαλιστεί είσοδος στο Στρατόπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Πληροφορίες καθημερινά από 09:00 έως 13:00 στο τηλέφωνο ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ/4 Ο Γραφείο

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλέφ.: Fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 02/2015 Για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, επ ωφελεία Δνσεων ΓΕΣ. 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: (1) Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις». (2) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (3) Του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.». (4) Του ΠΔ 118/2007(ΦΕΚ.150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». (5) Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια». β. Την Φ.814/399/391064/Σ.746/10 Μαρ 15/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ, με την οποία εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε πίστωση σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ), για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για κάλυψη αναγκών Δνσεων του ΓΕΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε ευρώ και στο σύνολο των υλικών, για την επιλογή μειοδότη προμηθευτή για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για κάλυψη αναγκών Δνσεων του ΓΕΣ, όπως αναφέρονται στα Παραρτήματα «Γ», και «Δ», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3 -2-2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί όπως παρακάτω: α. Τόπος: Τάγμα ΓΕΣ (Στρατόπεδο Παπάγου). β. Ημερομηνία: 03 Απριλίου 2015 (Ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.). γ. Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: έως την Παρασκευή 03 Α- πριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. 3. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία της παραγράφου 2γ είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» (Γενικοί Όροι Διακήρυξης 02/2015). 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με Εμπορικό - Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. β. Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, ε- φόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. γ. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 5. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα εξής Παραρτήματα: «Α» Γενικοί Όροι Πρόχειρου Διαγωνισμού. «Β» Ειδικοί Όροι Πρόχειρου Διαγωνισμού. «Γ» Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς «Δ» Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς «Ε» Πίνακας Προϋπολογισμού Διαγωνισμού και Κατανομής Διευθύνσων-Υπηρεσιών Ε/ΓΕΣ 6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα, προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 7. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

4 -3-8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί, παρουσία των νομίμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων, από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, που θα οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΠΔ 118/07 με νεότερη απόφαση, σε χρόνο και τόπο που ορίζεται στην παρούσα. 9. Για τη δαπάνη έχει γίνει ανάληψη της υποχρέωσης για το ποσό των σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ), του Π/Υ του ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2014, ΚΑΕ: 1111, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο δεσμεύσεων « » και καταχωρήθηκε με α/α «826» στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Ε- ντολών. 10. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται από το Τάγμα ΓΕΣ / 4 ο Γραφείο από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ, κατά τις εργάσιμες μέρες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Γενικοί Όροι Πρόχειρου Διαγωνισμού. «Β» Ειδικοί Όροι Πρόχειρου Διαγωνισμού. «Γ» Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς Δνσεων ΓΕΣ «Δ» Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Δνσεων ΓΕΣ «Ε» Πίνακας Προϋπολογισμού Διαγωνισμού και Κατανομής Διευθύνσων- Υπηρεσιών ΓΕΣ

5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» 20 Μαρ 15 ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΔΝΣΕΩΝ ΓΕΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Προκήρυξης Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ και στο σύνολο των υλικών, για την επιλογή μειοδότη προμηθευτή για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για κάλυψη αναγκών Δνσεων του ΓΕΣ, όπως αναφέρονται στα Παραρτήματα «Γ» και «Δ», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η όλη προμήθεια διέπεται από το Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 2 Δικαίωμα υποβολής προσφοράς 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με Εμπορικό - Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελμα, σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας, το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. β. Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. γ. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: α. Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα, όπως ορίζεται παραπάνω. β. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.. /.

6 Α-2 γ. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες Δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου φορέα. δ. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 3. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει μέσα στο φάκελο, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής: α. Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α, ήτοι ε- ξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (675,00 ), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4821/14 (ΦΕΚ Α 160). Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιέχει επακριβώς το σύνολο των όρων που αναφέρονται στο υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» και να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. (2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω (άρθρο 43 παρ.1 του ΠΔ 60/07): (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. (γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.. /.

7 Α-3 (3) Να δηλώνεται ότι,μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφορά τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για: (α) Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας (β) Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (4) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφορά τους δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δε τελούν υπό τη διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. (περίπτωση 2 του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος (5) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. (6) Να δηλώνεται ότι και την ημέρα υποβολής της προσφορά τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που α- φορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (περίπτωση 2.ε και 2.στ του άρθρου 43 του ΠΔ 60/07). (7) Να δηλώνεται ότι και την ημέρα υποβολής της προσφορά τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (περίπτωση (4) του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07). (8) Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Προσθήκη 1 του παρόντος Παραρτήματος A της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. Σύμφωνα με το Ν.4250/14 (Α 74), η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 2. Κάθε διαγωνιζόμενος, οφείλει εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη, όπως καθορίζεται στο Ν.2690/1999 (άρθρο 11), που συμπληρώθηκε από το Ν.3345/2005 (άρθρο 16), στην οποία να δηλώνει ότι:. /.

8 Α-4 (1) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση, (2) αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο ή μέρος του έργου, (3) δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του, (4) διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.) που κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. (5) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. (6) για τη μη χρησιμοποίηση εφέδρων αξκών βάση του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73. γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με α- ντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). ΑΡΘΡΟ 4 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 1. Κατάρτιση Προσφορών α. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών διαφορετικά η προσφορά θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. β. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, που θα τεθούν μέσα σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ή ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ- ΒΛΗΜΑ. Στο ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το ε- πικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Επιπλέον, για την υποβολή των προσφορών ισχύουν τα παρακάτω: (1) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. (2) Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στο Παράρτημα «Γ» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής και να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου.. /.

9 Α-5 (3) Να αναφέρουν την τιμή ανά τεμάχιο ή συσκευασία τεμαχίων οπότε θα αναφέρεται και το πλήθος των τεμαχίων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Πίνακα του Παραρτήματος «Δ», η οποία θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς Φ.Π.Α. Υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προμήθεια. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. (4) Να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ) και να είναι υπογεγραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. (5) Οι προσφορές πρέπει να έχουν διάρκεια δύο (2) μηνών. 2. Τρόπος Υποβολής Προσφορών α. Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙ- ΖΟΜΕΝΟΥ, καθώς επίσης και την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Λ. Μεσογείων , Χολαργός ΤΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. 02/2015 «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή μειοδότη προμηθευτή, για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για κάλυψη αναγκών Δνσεων του ΓΕΣ». - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. : 03 Απριλίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ:. β. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: (1) Ο Υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που περιέχει τα δικαιολογητικά του άρθρου «3» της παρούσας προκήρυξης (πρωτότυπα & αντίγραφα), συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης συμμετοχής. (2) Ο Υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» η οποία θα έχει την μορφή του Παραρτήματος «Γ». Σημειώνεται ότι στην τεχνική προσφορά δεν αναγράφονται τιμές και ο Υποφάκελος θα περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο & ένα αντίγραφο της προσφοράς.. /.

10 Α-6 (3) Ο Υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», θα έχει την μορφή του Παραρτήματος «Δ» και θα περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο & ένα αντίγραφο της προσφοράς. γ. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού-Τάγμα ΓΕΣ/4 ο Γραφείο, Λ. Μεσογείων , Χολαργός ΤΚ και που θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. 3. Όλες οι προσφορές, να έχουν παραδοθεί στο Τάγμα ΓΕΣ/4 ο Γραφείο (Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ») μέχρι την Παρασκευή 03 Απρ 15 και ώρα 11:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα ληφθούν υπόψη. 4. Δε θα ληφθούν επίσης υπόψη, προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή μέχρι την προθεσμία της παραγράφου «3» του παρόντος άρθρου. 5. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 03 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Τάγμα Γενικού Επιτελείου Στρατού/4 ο Γραφείο, Μεσογείων , Χολαργός. 6. Η Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις προσφορές ενώπιον όσων παρευρίσκονται εκ των διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07). 7. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα είδη του Παραρτήματος «Γ» 8. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 και 8α του Π.Δ. 118/2007 που υποβάλλεται από τον προσφέροντα πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 5 Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παρ.1 εδ. α του παρόντος.. /.

11 Α-7 3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση θα κατατίθεται το αργότερο τρεις ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης, όπως η Προσθήκη «2» του Παραρτήματος «Α». 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο «25» του Π.Δ. 118/ Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 1. Τιμές ΑΡΘΡΟ 6 Τιμές-Πληρωμή α. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ.. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: (1) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (2) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 2. Πληρωμή Η πληρωμή της αξίας των ειδών που θα προμηθευτεί η Υπηρεσία μας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας των υλικών και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή, με τακτικό χρηματικό ένταλμα, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2015 με ειδικό φορέα ΚΑΕ 1111, αφού υποβληθούν και τα απαιτούμενα για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά.. /.

12 Α-8 ΑΡΘΡΟ 7 Παράδοση Ειδών-Ρήτρες Καθυστέρησης 1. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει στο Τάγμα Γενικού Επιτελείου Στρατού στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αγοράς και Διαθέσεως. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Ο προμηθευτής που θα ανακηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα κληθεί, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση προς το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα παραμένει στην Υπηρεσία μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης, όπως Προσθήκη «2» του Παραρτήματος «Α». 3. Ο προμηθευτής που θα ανακηρυχθεί μειοδότης θα αναλάβει να παραδώσει συσκευασμένα σε χάρτινα ή από ανάλογο υλικό κουτιά, στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία κάθε Διεύθυνσης του ΓΕΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε». Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα συμπεριληφθούν αναλυτικές καταστάσεις με την κατανομή της γραφικής ύλης, για τις Δνσεις ΓΕΣ. Για το λόγο αυτό, ο χρόνος παραλαβής των υλικών δύναται να παραταθεί κατά τουλάχιστο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Τα υλικά συσκευασίας ή η εργασία για τα αναγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν θα επιβαρύνουν την υπόψη δαπάνη και θα γίνουν με μέριμνα του προμηθευτή, ενώ η μη ανάληψη της παραπάνω υποχρέωσης αποτελεί λόγο απόρριψης του προμηθευτή. 4. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης ως προς το χρόνο παράδοσης, ισχύουν οι περί κρατικών προμηθειών διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 8 Κατακύρωση -Αποτελέσματα Διαγωνισμού 1. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών του πίνακα του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας, εφόσον αυτά πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την προκήρυξη. 2. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών. 3. Η επιτροπή του Διαγωνισμού έχει δικαίωμα να προτείνει στην Υπηρεσία κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 118/07.. /.

13 Α-9 ΑΡΘΡΟ 9 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο «2» του άρθρου «6» του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10 Διοικητικές Προσφυγές 1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις: Επιτρέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης διαγωνισμού, κατά της συμμετοχής προμηθευτή και κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακύρωση για λόγους νομιμότητας και ουσίας και έχει τον χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας των υπό προμήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000 ) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ), σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 11 Εκχωρήσεις 1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Τ/ΓΕΣ. ΑΡΘΡΟ 12 Λοιπές διατάξεις 1. Η παρούσα προκήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. 2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών με τις προμήθειες νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Εγγύηση Συμμετοχής σε Ευρώ ( ) (Υπόδειγμα) «2» Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης σε Ευρώ ( ) (Υπόδειγμα). /.

14 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ 20 Μαρ 15 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02 /2015 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ. Ημερομηνία έκδοσης Προς.(πλήρη στοιχεία) Εγγύησή μας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε προς εσάς με την παρούσα, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. για την Εταιρία.. οδός.. αριθμός. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την Εταιρία 1)... και 2). ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας την 03 Απρ 2015 ή τυχόν επανάληψής του, για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για κάλυψη αναγκών Δνσεων του ΓΕΣ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 02/2015 διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

15 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ 20 Μαρ 15 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2015 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ. Ημερομηνία έκδοσης Προς..(πλήρη στοιχεία) Εγγύηση μας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία.) οδός.. αριθ.. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια..., συνολικής αξίας (εκτελούμενη δυνάμει της υπ αριθ. 03/2014 διακήρυξής του. και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ... Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα.. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1)... και 2). ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

16 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 20 Μαρ 2015 ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΔΝΣΕΩΝ ΓΕΣ» Άρθρο 1 Αντικείμενο Προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια από το εσωτερικό χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για κάλυψη αναγκών Δνσεων του ΓΕΣ, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα «Γ», που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Φ.814/399/391064/Σ.746/10 Μαρ 15/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ Π/Υ Διαταγή. Άρθρο 2 Διεξαγωγή Διαγωνισμού 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 03 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές χωρίς συνέχισή του ως προφορικός. ΑΡΘΡΟ 3 Κρατήσεις-Έξοδα 1. Κατά την πληρωμή, θα γίνουν οι παρακάτω κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: α. 4% υπέρ ΜΤΣ. β. 0,083% υπέρ χαρτοσήμου. γ. 0,0166% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ δ. 0.10% επί της καθαρής συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 2. Κατά την πληρωμή, θα γίνεται παρακράτηση φόρου 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου ως προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος, για το οποίο θα επιδίδεται στον προμηθευτή σχετική βεβαίωση. ΑΡΘΡΟ 4 Τρόπος Πληρωμής Δικαιολογητικά Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Πληρωμή α. Τιμολόγιο και Δελτίο αποστολής του προμηθευτή.. /.

17 Β-2 β. Δήλωση του προμηθευτή για τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης που θα κατατεθεί το ποσόν εξόφλησης του τιμολογίου. γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του προμηθευτή. δ. Φορολογική ενημερότητα του προμηθευτή. ε. Βεβαίωση του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει τους όρους της σύμβασης. Άρθρο 5 Παραλαβή Υλικών 1. Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ή της παραγγελίας. 2. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται οι εγκαταστάσεις της έδρα του Τ/ΓΕΣ εντός του Στρδου «ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ». 3. Ο προμηθευτής που θα ανακηρυχθεί μειοδότης θα αναλάβει να παραδώσει τα υλικά επ ωφελεία Δνσεων ΓΕΣ συσκευασμένα σε χάρτινα ή από ανάλογο υλικό κουτιά, στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία κάθε Διεύθυνσης Ε/ΓΕΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε». Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα συμπεριληφθούν αναλυτικές καταστάσεις με την κατανομή της γραφικής ύλης, για το Επιτελείο ΓΕΣ. Για το λόγo αυτό, ο χρόνος παραλαβής των υλικών δύναται να παραταθεί κατά τουλάχιστο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Τα υλικά συσκευασίας ή η εργασία για τα αναγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν θα επιβαρύνουν την υπόψη δαπάνη και θα γίνουν με μέριμνα του προμηθευτή, ενώ η μη ανάληψη της παραπάνω υποχρέωσης αποτελεί λόγο απόρριψης του προμηθευτή.. 4. Το Τάγμα ΓΕΣ δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά, ζημιά ή βλάβη των υλικών κατά την εκφόρτωση και μεταφορά μέχρι το χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής υποχρεούται για την αντικατάστασή τους. 5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την παραλαβή των υλικών, να προχωρήσει σε λειτουργικό έλεγχο αυτών δειγματοληπτικά, σε ποσοστό 10% και στη συνέχεια, σε ολόκληρη την ποσότητα, εφόσον διαπιστωθεί δυσλειτουργία. 6. Τα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής ακατάλληλα, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, με ευθύνη του ιδίου, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός πέντε ημερών. Ομοίως ισχύει και για υλικά που δεν βρεθούν, κατά τον έλεγχο παραλαβής, από τις αρμόδιες επιτροπές. 7. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του προμηθευτή να τα αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας της εν λόγω ποσότητας. /.

18 Β-3 για κάλυψη επειγουσών αναγκών και καταλογισμού στον προμηθευτή της διαφοράς της δαπάνης. 8. Οποιοδήποτε έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.. /.

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2015 Τ/ΓΕΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 20-Μαρ-15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 CD εγγραφής ανά συσκευασία 50 τεμ DVD εγγραφής ανά συσκευασία 50 τεμ Ανταλλακτικά λευκά χαρτάκια σημειώσεων για κύβους 90Χ90 mm σε δεσμίδα 500 φύλλων Αυτοκόλλητα κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 38Χ51mm ανά δεσμίδα 100 φύλλων Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες 105Χ74mm (κατάλληλες για εκτυπωτές),ανα πακέτο 100 φύλλων 14 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 6 Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες 210Χ297mm (κατάλληλες για εκτυπωτές),ανα πακέτο 100 φύλλων 11 7 Ανταλλακτική λάμα για κοπίδι μεγάλο σε κουτί των 10 τεμ 46 8 Αντιολισθητική επιτραπέζια βάση κολλητικής ταινίας 28 9 Αποσυραπτικό μεταλλικό ανά τεμάχιο Αυτοκόλλητα κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 125Χ75mm σε δεσμίδα 100 φύλλων Αυτοκόλλητα κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 75Χ75mm σε δεσμίδα 100 φύλλων Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες 105Χ37 (κατάλληλες για εκτυπωτές) ανά πακέτο 100 φύλλων 7 13 Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες Α4 38Χ21,2 (κατάλληλες για εκτυπωτές) ανά πακέτο 100 φύλλων 5 14 Γόμες λευκές, ανά τεμάχιο Διαχωριστικά πλαστικό για κλασέρ αριθμητικά (1 έως 10) ανά τεμάχιο Διαχωριστικά πλαστικό για κλασέρ αριθμητικά (1 έως 20) ανά τεμάχιο Διαχωριστικά πλαστικό για κλασέρ αριθμητικά (1 έως 30) ανά τεμάχιο Διαχωριστικά χρωματιστά πλαστικά Α4 (10 θεμάτων) ανά τεμάχιο Διαχωριστικά χρωματιστά πλαστικά Α4 (5 θεμάτων) ανά τεμάχιο Διορθωτική ταινία 5 mm, ανά τεμάχιο Διορθωτικό στυλό, ανά τεμάχιο Διορθωτικό υγρό 20 ml, μονό, ανά τεμάχιο Ελάσματα αρχείου πλαστικά (ανά πακέτο 25 τεμαχίων) Εξώφυλλο βιβλιοδεσίας Α4 πλαστικό διαφανές 150 micro (100 τεμάχια ανά πακέτο) Θερμοκολλητικό εξώφυλλο βιβλιοδεσίας πλαστικό διαφανές Α4, 4mm (ανά συσκευασία 100 τεμαχίων) Θήκη διαφανής πλαστική με άνοιγμα επάνω Α4, ανά πακέτο 100 τεμ Θήκη χάρτινη για CD λευκή ανά συσκευασία 50 τεμ Κάρτα πλαστικοποίησης Α4 125 micron (100 τεμάχια ανά πακέτο) Καρφίτσες ατσάλινες Νο 8, ανά κουτί 50 γραμμαρίων Κλασσέρ πλαστικό Α4 μαύρο με μεταλλική σχισμή στο κάλλυμμα 4/32, ανά τεμάχιο Κλασσέρ πλαστικό Α4 μαύρο με μεταλλική σχισμή στο κάλλυμμα 8/32, ανά τεμάχιο Κόλλα stick 10 γραμ., ανά τεμάχιο Κόλλα ρευστή 35ml, ανά τεμάχιο Κολλητική ταινία γαλακτώδης, ανά τεμάχιο Κοπίδι πλαστικό μεγάλο, ανά τεμάχιο Κουτί αρχείου από πλαστικοποιημένο χαρτόνι με λάστιχο Α4, 8cm μαύρο, ανά τεμάχιο Λάστιχα συσκευασίας Ν6 (60 mm) μικρά, ανά συσκευασία 1 κιλού Λάστιχα συσκευασίας χοντρά, ανά συσκευασία μισού κιλού Μαρκαδόρος υπογραμμίσεως (Διάφορα χρώματα), ανά τεμάχιο Μαρκαδόρος υπογραμμίσεως (Κίτρινο χρώμα), ανά τεμάχιο Μαρκαδόρος ανεξίτηλος (3mm) (μαύρος), ανά τεμάχιο Μαρκαδόρος ανεξίτηλος για CD/DVD λεπτός μαύρος, ανά τεμάχιο Μελάνι για ταμπόν κόκκινο 30 ml, ανά τεμάχιο Μελάνι για ταμπόν μαύρο 30 ml, ανά τεμάχιο Μελάνι για ταμπόν μπλε 30 ml, ανά τεμάχιο Μολύβι ξύλινο χωρίς γόμα, ανά τεμάχιο Μπλοκ λευκό Α5 με εξώφυλλο (αριθμός φύλλων 48-50) ανά τεμάχιο Ξύστρα μεταλλική Περφορατέρ 25 φύλλων, δύο τρυπών, ανά τεμάχιο Φάκελος αλληλογραφίας λευκός 12x18cm, ανα σετ 500τεμ Σακούλα κίτρινη 16,2Χ23 με αυτοκόλλητη ταινία ανά σετ 500 τεμαχίων Σακούλα κίτρινη 18Χ26 με αυτοκόλλητη ταινία ανά σετ 500 τεμαχίων Σακούλα κίτρινη 23Χ32, ανά σετ 500 τεμαχίων Σακούλα κίτρινη 25Χ35 με αυτοκόλλητη ταινία ανά σετ 500 τεμαχίων Σακούλα κίτρινη 31Χ41 με αυτοκόλλητη ταινία ανά σετ 500 τεμαχίων Σελιδοδείκτες 25,4 mm X 43,2 mm (διάφορα χρώματα) ανά τεμάχιο Σελοτέιπ διαφανές 15mmX33m, ανά σετ 10 τεμαχίων Στυλό διαρκείας (κόκκινο), ανά τεμάχιο Στυλό διαρκείας (μαύρο), ανά τεμάχιο Στυλό διαρκείας (μπλε), ανά τεμάχιο 1724

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 61 Στυλό διαρκείας (πράσινο), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,5 mm (κόκκινο), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,5 mm (μπλε), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,5 mm (πράσινο), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,7 mm (κόκκινο), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,7 mm (μαύρο), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,7 mm (μπλε), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,7 mm (πράσινο), ανά τεμάχιο Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 3 (κουτί 100 τεμ.) Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 4 (κουτί 100 τεμ.) Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 7 (κουτί 50 τεμ.) Σύρματα συρραπτικού Νο 24/6 (ανά κουτί 1000 τεμαχίων) Σύρματα συρραπτικού Νο 64 (ανά κουτί 2000 τεμαχίων) Συρραπτικό επιτραπέζιο βαρέως τύπου για σύρραψη 140 φύλλων (Να δέχεται σύρματα S15 και S17) Συρραπτικό χειρός μεταλλικό έως 15 φύλλα, ανά τεμάχιο Συρραπτικό χειρός μεταλλικό έως 25 φύλλα, ανά τεμάχιο Ταινία συσκευασίας διαφανής 38mmΧ60μ., ανά τεμάχιο Ταινία συσκευασίας καφέ 38mmΧ60μ., ανά τεμάχιο Ταμπόν σφραγίδας σε μεταλλική θήκη 11Χ7 ανά τεμάχιο (κόκκινο) 9 80 Ταμπόν σφραγίδας σε μεταλλική θήκη 11Χ7 ανά τεμάχιο (μπλε) Φάκελλος με λάστιχο πρεσπάν (διάφορα χρώματα), ανά τεμάχιο Φάκελος αλληλογραφίας λευκός,12χ29,5 Νο 133 με αυτοκόλλητο κλείσιμο, ανά σετ 1000 τεμαχίων Φάκελος εγγράφων λευκός, 90γρ 11Χ23 με αυτοκόλλητη ταινία, ανά σετ 500 τεμαχίων Φάκελος πολυτελείας τουάλ κρεμ για επιστολόχαρτο Α4 με άνοιγμα στο πάνω μέρος 11,4Χ23,ανά συσκευασία των 500 φακέλων Φάκελος με φυσαλίδες και αυτοκόλλητο 35x44 cm, ανά τεμάχιο Φάκελος με φυσαλίδες και αυτοκόλλητο 15x21,5 cm, ανά τεμάχιο Φυλλάδα με σκληρό εξώφυλλο 25Χ35 (100 φύλλων) 8 88 Φυλλάδα με σκληρό εξώφυλλο 25Χ35 (200 φύλλων) 8 89 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 80 γρ. ανά δεσμίδα 500 φύλλων Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 80 γρ. ανά δεσμίδα 500 φύλλων Επιστολόχαρτο πολυτελείας Α4 τουάλ κρεμ ανά συσκευασία των 500 φακέλων Χάρακας πλαστικός 30cm, ανά τεμάχιο Χαρτί Α4 160gr κίτρινο ανά δεσμίδα 250 φύλλων Χάρτινος φάκελος με μεταλλικό έλασμα(διάφορα χρώματα) ανά τεμάχιο Ψαλίδι με πλαστική λαβή 17 cm, ανά τεμάχιο Ντοσιέ με έλασμα Ντοσιέ με παράθυρο πλαστικοποιημένο και τυπωμένο(διάφορα χρώματα) Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες 70Χ37mm (κατάλληλες για εκτυπωτές),ανα πακέτο 100 φύλλων 3 Δ - 2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 99 Φάκελος εγγράφων λευκός, 90γρ 11,5Χ16,5 με αυτοκόλλητη ταινία, ανά σετ 500 τεμαχίων Ταινίες Διπλής όψης Ρολο βιβλιοδεσίας(διαφάνεια ντυσίματος βιβλίου) 10μ Διορθωτικό-Διαλλυτικό σετ 2 Τεμ Κλιπς (μεγαλο 42mm) κουτι 12 Τεμ Πινεζες 100 τεμ Κόλλα στιγμής Περφορατέρ, τεσσάρων τρυπών, ανά τεμάχιο Σύρματα συρραπτικού S15 (ανά κουτί 1000 τεμαχίων) Σύρματα συρραπτικού S17 (ανά κουτί 1000 τεμαχίων) Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες 70Χ42,3mm (κατάλληλες για εκτυπωτές),ανα πακέτο 100 φύλλων Διαχωριστικά πλαστικό για κλασέρ αλφαβητικά (Α εώς Ω) ανά τεμάχιο Κλασέρ με Ζελατίνα των 20 τεμαχίων Κλασέρ με Ζελατίνα των 50 τεμαχίων Μηχανικά μολύβια 0,5mm 5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στη στήλη "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ" να αναγράφεται με ΝΑΙ ή ΌΧΙ, η δυνατότητα του προμηθευτή ή της προμηθεύτριας εταιρείας να προμηθεύσει το εν λόγω υλικό, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Τα υλικά να είναι εντός τυποποιημένης εργοστασιακής συσκευασίας, καινούρια και αμεταχείριστα. β. Οι συσκευασίες να μη φέρουν εξωτερικές αλλοιώσεις ή φθορές.

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ" ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2015 Τ/ΓΕΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 20-Μαρ-15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23%) 1 CD εγγραφής ανά συσκευασία 50 τεμ DVD εγγραφής ανά συσκευασία 50 τεμ Ανταλλακτικά λευκά χαρτάκια σημειώσεων για κύβους 90Χ90 mm σε δεσμίδα 500 φύλλων Αυτοκόλλητα κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 38Χ51mm ανά δεσμίδα 100 φύλλων Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες 105Χ74mm (κατάλληλες για εκτυπωτές),ανα πακέτο 100 φύλλων 14 6 Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες 210Χ297mm (κατάλληλες για εκτυπωτές),ανα πακέτο 100 φύλλων 11 7 Ανταλλακτική λάμα για κοπίδι μεγάλο σε κουτί των 10 τεμ 46 8 Αντιολισθητική επιτραπέζια βάση κολλητικής ταινίας 28 9 Αποσυραπτικό μεταλλικό ανά τεμάχιο Αυτοκόλλητα κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 125Χ75mm σε δεσμίδα 100 φύλλων Αυτοκόλλητα κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 75Χ75mm σε δεσμίδα 100 φύλλων Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες 105Χ37 (κατάλληλες για εκτυπωτές) ανά πακέτο 100 φύλλων 7 13 Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες Α4 38Χ21,2 (κατάλληλες για εκτυπωτές) ανά πακέτο 100 φύλλων 5 14 Γόμες λευκές, ανά τεμάχιο Διαχωριστικά πλαστικό για κλασέρ αριθμητικά (1 έως 10) ανά τεμάχιο Διαχωριστικά πλαστικό για κλασέρ αριθμητικά (1 έως 20) ανά τεμάχιο Διαχωριστικά πλαστικό για κλασέρ αριθμητικά (1 έως 30) ανά τεμάχιο Διαχωριστικά χρωματιστά πλαστικά Α4 (10 θεμάτων) ανά τεμάχιο Διαχωριστικά χρωματιστά πλαστικά Α4 (5 θεμάτων) ανά τεμάχιο Διορθωτική ταινία 5 mm, ανά τεμάχιο Διορθωτικό στυλό, ανά τεμάχιο Διορθωτικό υγρό 20 ml, μονό, ανά τεμάχιο Ελάσματα αρχείου πλαστικά (ανά πακέτο 25 τεμαχίων) Εξώφυλλο βιβλιοδεσίας Α4 πλαστικό διαφανές 150 micro (100 τεμάχια ανά πακέτο) Θερομοκολλητικό εξώφυλλο βιβλιοδεσίας πλαστικό διαφανές Α4, 4mm (ανά συσκευασία 100 τεμαχίων) Θήκη διαφανής πλαστική με άνοιγμα επάνω Α4, ανά πακέτο 100 τεμ Θήκη χάρτινη για CD λευκή ανά συσκευασία 50 τεμ Κάρτα πλαστικοποίησης Α4 125 micron (100 τεμάχια ανά πακέτο) Καρφίτσες ατσάλινες Νο 8, ανά κουτί 50 γραμμαρίων Κλασσέρ πλαστικό Α4 μαύρο με μεταλλική σχισμή στο κάλλυμμα 4/32, ανά τεμάχιο Κλασσέρ πλαστικό Α4 μαύρο με μεταλλική σχισμή στο κάλλυμμα 8/32, ανά τεμάχιο Κόλλα stick 10 γραμ., ανά τεμάχιο Κόλλα ρευστή 35ml, ανά τεμάχιο Κολλητική ταινία γαλακτώδης, ανά τεμάχιο Κοπίδι πλαστικό μεγάλο, ανά τεμάχιο Κουτί αρχείου από πλαστικοποιημένο χαρτόνι με λάστιχο Α4, 8cm μαύρο, ανά τεμάχιο Λάστιχα συσκευασίας Ν6 (60 mm) μικρά, ανά συσκευασία 1 κιλού Λάστιχα συσκευασίας χοντρά, ανά συσκευασία μισού κιλού Μαρκαδόρος υπογραμμίσεως (Διάφορα χρώματα), ανά τεμάχιο Μαρκαδόρος υπογραμμίσεως (Κίτρινο χρώμα), ανά τεμάχιο Μαρκαδόρος ανεξίτηλος (3mm) (μαύρος), ανά τεμάχιο Μαρκαδόρος ανεξίτηλος για CD/DVD λεπτός μαύρος, ανά τεμάχιο Μελάνι για ταμπόν κόκκινο 30 ml, ανά τεμάχιο Μελάνι για ταμπόν μαύρο 30 ml, ανά τεμάχιο Μελάνι για ταμπόν μπλε 30 ml, ανά τεμάχιο Μολύβι ξύλινο χωρίς γόμα, ανά τεμάχιο Μπλοκ λευκό Α5 με εξώφυλλο (αριθμός φύλλων 48-50) ανά τεμάχιο Ξύστρα μεταλλική Περφορατέρ 25 φύλλων, δύο τρυπών, ανά τεμάχιο Φάκελος αλληλογραφίας λευκός12x18cm, ανα σετ 500τεμ Σακούλα κίτρινη 16,2Χ23 με αυτοκόλλητη ταινία ανά σετ 500 τεμαχίων Σακούλα κίτρινη 18Χ26 με αυτοκόλλητη ταινία ανά σετ 500 τεμαχίων Σακούλα κίτρινη 23Χ32, ανά σετ 500 τεμαχίων Σακούλα κίτρινη 25Χ35 με αυτοκόλλητη ταινία ανά σετ 500 τεμαχίων Σακούλα κίτρινη 31Χ41 με αυτοκόλλητη ταινία ανά σετ 500 τεμαχίων 36

22 Β - 2 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 56 Σελιδοδείκτες 25,4 mm X 43,2 mm (διάφορα χρώματα) ανά τεμάχιο Σελοτέιπ διαφανές 15mmX33m, ανά σετ 10 τεμαχίων Στυλό διαρκείας (κόκκινο), ανά τεμάχιο Στυλό διαρκείας (μαύρο), ανά τεμάχιο Στυλό διαρκείας (μπλε), ανά τεμάχιο Στυλό διαρκείας (πράσινο), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,5 mm (κόκκινο), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,5 mm (μπλε), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,5 mm (πράσινο), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,7 mm (κόκκινο), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,7 mm (μαύρο), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,7 mm (μπλε), ανά τεμάχιο Στυλό υγρής μελάνης 0,7 mm (πράσινο), ανά τεμάχιο Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 3 (κουτί 100 τεμ.) Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 4 (κουτί 100 τεμ.) Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 7 (κουτί 50 τεμ.) Σύρματα συρραπτικού Νο 24/6 (ανά κουτί 1000 τεμαχίων) Σύρματα συρραπτικού Νο 64 (ανά κουτί 2000 τεμαχίων) Συρραπτικό επιτραπέζιο βαρέως τύπου για σύρραψη 140 φύλλων (Να δέχεται σύρματα S15 και S17) Συρραπτικό χειρός μεταλλικό έως 15 φύλλα, ανά τεμάχιο Συρραπτικό χειρός μεταλλικό έως 25 φύλλα, ανά τεμάχιο Ταινία συσκευασίας διαφανής 38mmΧ60μ., ανά τεμάχιο Ταινία συσκευασίας καφέ 38mmΧ60μ., ανά τεμάχιο Ταμπόν σφραγίδας σε μεταλλική θήκη 11Χ7 ανά τεμάχιο (κόκκινο) 9 80 Ταμπόν σφραγίδας σε μεταλλική θήκη 11Χ7 ανά τεμάχιο (μπλε) Φάκελλος με λάστιχο πρεσπάν (διάφορα χρώματα), ανά τεμάχιο Φάκελος αλληλογραφίας λευκός,12χ29,5 Νο 133 με αυτοκόλλητο κλείσιμο, ανά σετ 1000 τεμαχίων Φάκελος εγγράφων λευκός, 90γρ 11Χ23 με αυτοκόλλητη ταινία, ανά σετ 500 τεμαχίων Φάκελος πολυτελείας τουάλ κρεμ για επιστολόχαρτο Α4 με άνοιγμα στο πάνω μέρος 11,4Χ23,ανά συσκευασία των 500 φακέλων Φάκελος με φυσαλίδες και αυτοκόλλητο 35x44 cm, ανά τεμάχιο Φάκελος με φυσαλίδες και αυτοκόλλητο 15x21,5 cm, ανά τεμάχιο Φυλλάδα με σκληρό εξώφυλλο 25Χ35 (100 φύλλων) 8 88 Φυλλάδα με σκληρό εξώφυλλο 25Χ35 (200 φύλλων) 8 89 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 80 γρ. ανά δεσμίδα 500 φύλλων Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 80 γρ. ανά δεσμίδα 500 φύλλων Επιστολόχαρτο πολυτελείας Α4 τουάλ κρεμ ανά συσκευασία των 500 φακέλων Χάρακας πλαστικός 30cm, ανά τεμάχιο Χαρτί Α4 160gr κίτρινο ανά δεσμίδα 250 φύλλων Χάρτινος κίτρινος φάκελος με μεταλλικό έλασμα ανά τεμάχιο Ψαλίδι με πλαστική λαβή 17 cm, ανά τεμάχιο Ντοσιέ με έλασμα Ντοσιέ με παράθυρο πλαστικοποιημένο και τυπωμένο(διάφορα χρώματα) 217 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23%) 98 Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες 70Χ37mm (κατάλληλες για εκτυπωτές),ανα πακέτο 100 φύλλων 3 99 Φάκελος εγγράφων λευκός, 90γρ 11,5Χ16,5 με αυτοκόλλητη ταινία, ανά σετ 500 τεμαχίων Ταινίες Διπλής όψης Ρολο βιβλιοδεσίας(διαφάνεια ντυσίματος βιβλίου) 10μ Διορθωτικό-Διαλλυτικό σετ 2 Τεμ Κλιπς (μεγαλο 42mm) κουτι 12 Τεμ Πινεζες 100 τεμ Κόλλα στιγμής Περφορατέρ, τεσσάρων τρυπών, ανά τεμάχιο Σύρματα συρραπτικού S15 (ανά κουτί) Σύρματα συρραπτικού S17 (ανά κουτί) Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες 70Χ42,3mm (κατάλληλες για εκτυπωτές),ανα πακέτο 100 φύλλων Διαχωριστικά πλαστικό για κλασέρ αλφαβητικά (Α εώς Ω) ανά τεμάχιο Κλασέρ με Ζελατίνα των 20 τεμαχίων Κλασέρ με Ζελατίνα των 50 τεμαχίων Μηχανικά μολύβια 0,5mm 5

23 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 20 Μαρ 15 Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΨΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΓΕΣ/ΕΓΑ ΓΕΣ/ΓΕΠΣ ΓΕΣ/Α Υ ΓΕΣ/Β Υ ΓΕΣ/ΔΑ Κ ΓΕΣ/ΔΒ Κ ΓΕΣ/ΔΠΠ ΓΕΣ/ΔΕΠ ΓΕΣ/ΔΙΣ ΓΕΣ/ΔΣΛ ΓΕΣ/ΔΜΠ ΓΕΣ/ΓΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΓΕΣ/ΔΓΜΥ ΓΕΣ/ΥΣΑ Τ/ΓΕΣ ΓΕΣ/ΔΤΧ ΓΕΣ/ΔΕΜ ΓΕΣ/ΔΥΠ ΓΕΣ/ΔΟΙ ΓΕΣ/ΓΣΝΣ ΓΕΣ/Γρ. ΘΡ ΓΕΣ/ΔΠΒ ΓΕΣ/ΔΜΧ ΓΕΣ/ΔΔΒ ΓΕΣ/ΔΤΔ 200

24 Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΨΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 26 ΓΕΣ/ΔΜΣ ΓΕΣ/ΔΓΕ ΓΕΣ/ΔΕΣ ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ ΓΕΣ/ΔΥΓ ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ ΓΕΣ/ΔΕΛΟΕ ΓΕΣ/ΔΥΔΜ ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ ΓΕΣ/ΔΟΡ ΓΕΣ/ΔΑΣ ΓΕΣ/ΔΕΔ ΓΕΣ/ΔΣΝ ΓΕΣ/ΔΓ Κ ΓΕΣ/ΔΔ Κ ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ ΓΕΣ/ΔΟΘ ΓΕΣ/ΔΠΖ ΓΕΣ/ΔΙΤ ΓΕΣ/ΔΙΠΑ ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ ΓΕΣ/ΔΙΣΧΕΑ ΓΕΣ/ΔΑΣΠ ΓΕΣ/ΔΕΚΠ ΓΕΣ/ΔΙΔΟ 300 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Z-2

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, τ.κ. 11521 Αθήνα «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Κ.Χ.Ε. στο κτήριο επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Ειδικές Εργατικές Νομοθεσίες: Λειτουργία των Καταστημάτων, Υπάλληλοι Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής, Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη 6 η Ημέρα 24/6/2014 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όπως ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003163991 2015-10-14

15PROC003163991 2015-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για τα κτίρια του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, επί της οδού Αγίας Ζώνης 39 στην Κυψέλη. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σκοπέλου (ΔΕΥΑΣ) που έχει την έδρα της στη Σκόπελο (37003 Σκόπελος) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002289536 2014-09-15

14PROC002289536 2014-09-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 338472 (10814) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002289536

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ - - -

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ - - - Παλλήνη, 1 /04/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Χαλάνδρι 29/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 31494 ΑΠΟΦΑΣΗ 851 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002327954 2014-10-08

14PROC002327954 2014-10-08 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφορίες: Σοφία Μαρκοπούλου Ταχ.Δ/νση: Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη Τηλέφωνο: 27223-60131 Fax.: 27220-22752 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία. Ημερομηνία. Δημοσίευσης στον. Ημερήσιο και. Οικονομικό Τύπο 22.4.2010 23.4.2010 23.4.2010 16.6.2010

Ημερομηνία. Ημερομηνία. Δημοσίευσης στον. Ημερήσιο και. Οικονομικό Τύπο 22.4.2010 23.4.2010 23.4.2010 16.6.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1770 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες: Τμ. Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048 Πληροφορίες: Ι. Τσιγκρή-Δ. Νικολάου Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα: 14-9-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Σ./ 134 6 η Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 Τ.Κ. 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ. 2681361128 ΦΑΞ 268102141 ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη 03.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3742 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη 03.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3742 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη 03.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3742 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV: 31000000-6, 16311100-9, 44510000-8, 44211500-7, 42622000-2, 38341310-3, 38341320-6, 38510000-3, 33123100-9, 39711110-3, 39711500-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1,2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ ΚΑ ΙΚΑ 1. ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1,2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ ΚΑ ΙΚΑ 1. ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ -- 335 -- * ΕΡΓΑΤΙΚΑ * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-1-99 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: Ε41/7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ!ΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :13 ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/14823 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/14823 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία:16-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/14823 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706826 2015-04-15

15PROC002706826 2015-04-15 15PROC276826 215-4-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15 Απριλίου 215 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14536(473) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ4690ΒΥ-ΒΒΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ4690ΒΥ-ΒΒΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Γραφείο Προμηθειών Καστοριά, 26 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΒΟΟΕΙΔΗ-ΧΟΙΡΙΝΑ-ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΕΣΧΩΝ 115

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΛΚΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ I A K H P Y Ξ H

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ I A K H P Y Ξ H ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 Καλαμαριά, 27/11/2015 Aριθ. πρωτ.:4632 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002150089 2014-07-07

14PROC002150089 2014-07-07 Ημερομηνία 7-7-2014 Α. Π. 17899 14PROC002150089 2014-07-07 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του ΠΕΔΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003433734 2015-12-04

15PROC003433734 2015-12-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 4-12-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2159 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης - μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Ν.

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης - μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Ν. Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης - μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.09.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002825553 2015-06-05

15PROC002825553 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 05/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1423 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 10 Μαρτίου 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 82. Ίδρυση νέων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 83. Ίδρυση τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.20496/4514 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», Σελίδα 1 από 14 Διακ. αριθ. 5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 1-4-2014 Αρ. Πρωτ.: 485 Ταχ. Δ/νση : Νεομ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. Φ15/02678οικ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 30 Τ.Κ. : 68200 Πληροφ. : Κος Πάλλας Δ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 194 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 194 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Πρόσληψη 1 ατόμου... 3 ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 4 ατόμων... 3 ΛΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 11 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 145 Κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Φρούριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Σκέψου καθαρά.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Σκέψου καθαρά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σκέψου καθαρά. Σκέψου τι πετάς. Σκέψου που το πετάς Δεκέμβριος 2014 [1] ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Καρδίτσα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Πληροφορίες : Χρήστος Ράντης

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στην Καρδίτσα σήμερα, 18/01/2016 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1533/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1533/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1533/2012 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα, 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΠΟΛ 1003 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 17/07/2013 Αρ. πρωτ. : 1667 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου Αρ. Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών οφειλετών.

ΘΕΜΑ : Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών οφειλετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Μαρτίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ 1029946/2353-20/0016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1069 Δ/ΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων) ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β ΘΕΜΑ : Γενική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. περίληψης Β436Η-3ΩΘ Αθήνα, 12/10/2012 Αρ.Πρωτ.: 30/002/9066

Α.Δ.Α. περίληψης Β436Η-3ΩΘ Αθήνα, 12/10/2012 Αρ.Πρωτ.: 30/002/9066 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & Τ.Υ.-Τμ.Β Ταχ. δ/νση: Αν. Τσόχα 16 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 15 5 2009 Αριθμ.πρωτ.447 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Πλειστηριασμοί κατά ΚΕΔΕ. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1009308/544/ζ0016/πολ.1055/16 4 2009 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη μουσουλμανική μειονότητα της Δ. Θράκης- Εμπειρία στον Ελληνικό χώρο (Α0011) ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ ΙΑΚΩΒΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη μουσουλμανική μειονότητα της Δ. Θράκης- Εμπειρία στον Ελληνικό χώρο (Α0011) ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ ΙΑΚΩΒΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη μουσουλμανική μειονότητα της Δ. Θράκης- Εμπειρία στον Ελληνικό χώρο (Α0011) ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ ΙΑΚΩΒΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα εκπαιδευτικά και γλωσσικά προβλήματα των αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 04/08/2014 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 04/08/2014 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 04/08/2014 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Β4.α./Γ.Π.οικ.68661 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002854434 2015-06-17

15PROC002854434 2015-06-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 17/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθ. Πρωτ. Οικ. 125027 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, 2-12-2013 Αρ. Πρωτ: 660/2/56404 στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση των παροχών (συντάξεων) σε χρήμα που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.»

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση των παροχών (συντάξεων) σε χρήμα που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 20.6. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Πρωτ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 334/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα