Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων Γυμνάςιο Αμαρφνκου Ευβοίασ Δεκζμβριοσ

2 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 5.4. Γυμνάσιο Αμαρύνθου, Εύβοιας «Σχέσεις Σχολείου Γονέων» Σχέδιο δράσης «Συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή» 3

4 Τασηόηηηα ηοσ ζτολείοσ Στολική Μονάδα: Γσμνάζιο Αμαρύνθοσ, Περιθέρειας Σηερεάς Ελλάδας Διεύθσνζη: Κ. Τζιλικούνα 25, Αμάρσνθος, Τηλέθωνο: Αριθμός διδαζκόνηων καηά ηο : 21 Τίηλος Στεδίοσ Δράζης: «Σσμμεηοτή ηων γονέων ζηη ζτολική ζωή» Διάρκεια σλοποίηζης ηοσ Στεδίοσ Δράζης: από 17/9/2012 έως 14/12/2012 Σκοπός ηοσ Στεδίοσ Δράζης Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο ήηαλ «ε δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ πιαηζίνπ άηππσλ θαη ηππηθώλ κνξθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο». Αθεηεξία απνηέιεζε ην όηη «από ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα πξνθύπηεη όηη ε εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο εθπ/θώλ θαη γνλέσλ δελ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Γηα απηό πξέπεη λα επηδησρζεί θαη λα πξνσζεζεί ε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα πεηζηνύλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ δξάζεσλ». Κύρια Αποηελέζμαηα Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ πνπ επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν. Πιήξεο ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ /θεδεκόλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ & ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, ηνπ έληππνπ θαλνληζκνύ ηνπ ζρνιείνπ καο θαζώο θαη κέζσ ηεο ζπλέιεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Ελεξγνπνίεζε ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ κε δξάζεηο ζηηο νπνίεο απμήζεθε ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη γνλέσλ /θεδεκόλσλ. Υινπνηήζεθε ζεκηλάξην επηκόξθσζεο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ώζηε λα απνθηήζνπλ επρέξεηα πξόζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ κε ζηόρν ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα δηόηη παξαηεξήζεθε όηη νη καζεηέο/ηξηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ δίλνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο έληππν πιηθό πνπ ηνπο δόζεθε από ην ζρνιείν. Παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά ηα ζρόιηά ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ήηαλ ππέξ ην δένλ ζεηηθά. Υπήξμε άςνγε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δξάζε, Κάζε κέινο ελεξγνπνηήζεθε ζην βαζκό πνπ επέηξεπαλ νη δπλαηόηεηέο ηνπ θαη νη εκπεηξίεο ηνπ. Η ζπλεξγαζία κε ηνλ Σρνιηθό Σύκβνπιν ήηαλ επνηθνδνκεηηθή. 4

5 «Αμηνπνηνύκε ηηο απόςεηο ζέζεηο - παξαηεξήζεηο πνπ πξόεθπςαλ απ ηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ γνλέσλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ γνλέσλ. Δηαξθή ζηόρν ηνπ ζρνιείνπ καο απνηειεί ην άλνηγκά ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε πξνζέιεπζε κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ γνλέσλ /θεδεκόλσλ ζηηο δξάζεηο καο». Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο επαλαιήθζεθαλ θαιέο πξαθηηθέο ηνπ παξειζόληνο αιιά δόζεθε έκθαζε ζην λα αληηιεθζνύλ νη γνλείο, νη θεδεκόλεο θαη νη καζεηέο/ηξηεο όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη ζρνιηθή θνηλόηεηα πγηήο, κε ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο λένπο αλζξώπνπο ρσξίο ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ. Παρουςιάηονται: - Η Ζκθεςη Ιεράρχηςησ Προτεραιοτήτων, Επιλογήσ και Διαμόρφωςησ Σχεδίου Δράςησ του Γυμναςίου Αμαρφνθου ( ), - Τα Ερωτηματολόγια Γονζων που διαμορφϊθηκαν και χρηςιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηςη τησ δράςησ, - Τα αποτελζςματα που προζκυψαν από την επεξεργαςία των παραπάνω ερωτηματολογίων. Σημ.: Το Γυμνάςιο Αμαρφνθου ειςήχθη ςτο Πρόγραμμα τησ ΑΕΕ τη δεφτερη χρονιά τησ υλοποίηςήσ του ( ). 5

6 Έκθεζη Ιεράρχηζης Προηεραιοηήηων, Επιλογής και Διαμόρθωζης Σχεδίων Δράζης ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΜΑΡΤΝΘΟΤ 1. Ιεξάξρεζε ηωλ Πξνηεξαηνηήηωλ/ Δπηινγή ρεδίωλ Γξάζεο Καηαγπάθονηαι: α. η διαδικαζία ιεπάπσηζηρ ηων πποηεπαιοηήηων για δπάζη (αναθοπά ζηο σπόνο και ηη διάπκεια ηηρ διαδικαζίαρ, ζηη ζςμμεηοσή γονέων, μαθηηών ή άλλων παπαγόνηων ηηρ εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ κ.λπ.) β. ιεπαπσημένερ οι πποηεπαιόηηηερ για δπάζη πος ανέδειξε η αποηίμηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος ή ηέθηκαν ωρ αποηέλεζμα εξωηεπικών απαιηήζεων γ. η ηελική επιλογή ηων Σσεδίων Δπάζηρ ζηην οποία καηέληξε ηο ζσολείο, ηο βαζικό κπιηήπιο επιλογήρ ηοςρ (π.σ. ηα αποηελέζμαηα ηηρ Σςζηημαηικήρ Διεπεύνηζηρ, εξωηεπική πποηεπαιόηηηα, ηο ιδιαίηεπο ενδιαθέπον ηων εκπαιδεςηικών) καθώρ και ο πποβλεπόμενορ σπόνορ ςλοποίηζήρ ηοςρ. Α. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ Από ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε δηαπηζηώζεθαλ ηα αθόινπζα: Από ηα 143 εξσηεκαηνιόγηα πνπ δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο απαληήζεθαλ από ηνπο γνλείο ηνπο ηα 75, δει. ην 52%.Καη κόλν απηό ην γεγνλόο επηβεβαηώλεη ηελ επηινγή ηνπ δείθηε καο. Δπηδηώθακε λα απαληήζεη κεγαιύηεξν πνζνζηό, ώζηε λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή αιιά θαη λα απνδεηθλύεηαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη γνλέσλ. Από ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ απαληήζεθαλ ιάβακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. Οη γνλείο επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν θάζε ηξίκελν ή κήλα θπξίσο γηα λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ηελ παξαιαβή ειέγρσλ. Αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνύ απνηέιεζε ην πνζνζηό 2,6% πνπ επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν κεηά από πξόζθιεζε γηα ζπγθεληξώζεηο θαη ζπδεηήζεηο. Δλώ, ινηπόλ, νη θξίζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο ζρέζεηο κε ην ζρνιείν είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεηηθέο, απηό δελ πξνθύπηεη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Αμηνινγώληαο ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα πνπ ηνπο δίλεηαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ζρνιείν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ηα καζήκαηα ζεσξήζακε όηη ππάξρεη πεδίν γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ζηνπο ηνκείο απηνύο. 6

7 Β. ΚΟΠΟ- ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ θνπόο θαη ζηόρνο καο είλαη λα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ γνλέσλ ηόζν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο πνπ νξγαλώλεη θαη ζα νξγαλώλεη ην ζρνιείν. Δπηδηώθνπκε, ινηπόλ, ηελ αύμεζε ησλ πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο απνθαζίζακε λα ζπλερίζνπκε θαη λα αλαπηύμνπκε ππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο πξαθηηθέο θαη παξεκβάζεηο πξνο όθεινο ηεο εθπ/θήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ εθπ/θνύ έξγνπ. Αμηνπνηώληαο ηηο πξνεγνύκελεο απνδνηηθέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο ζα επηδηώμνπκε ηε ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ Ε.Δ.Π. γηα ηνπο αιινδαπνύο καζεηέο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο γνλείο όισλ ησλ καζεηώλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ εληζρύεη όρη κόλν ηνπο καζεηέο πνπ πξέπεη λα βνεζεζνύλ ζηα Διιεληθά αιιά θαη σθειεί νιόθιεξε ηε καζεηηθή θνηλόηεηα. Θα ππνζηεξίμνπκε ηε δηελέξγεηα πεξηβαιινληηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ, όπσο έγηλε θαη ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά, πξνζπαζώληαο ζπγρξόλσο λα έρνπλ απήρεζε ζε όιν ηνλ καζεηηθό πιεζπζκό αιιά θαη ζηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ καο, ώζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην εύξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ γηα γλώζε θαη γεληθόηεξν πξνβιεκαηηζκό Σν ζρνιείν ήδε μεθίλεζε ηελ νξγάλσζε δηαιέμεσλ από εηδηθνύο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηόζν ηε καζεηηθή ηδηόηεηα όζν θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Οη δξάζεηο απηέο ζα ζπλερηζηνύλ, κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ γηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά ηνπο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπο από εηδηθνύο, πξαθηηθή, θαηά ηε γλώκε καο, επηβεβιεκέλε, θαζώο ηνπο παξέρεη πιηθό γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ εθήβσλ παηδηώλ ηνπο θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ. ηα πιαίζηα ηεο δηακόξθσζεο ελόο ζηαζεξνύ πιαηζίνπ άηππσλ θαη ηππηθώλ κνξθώλ ζπλεξγαζίαο, απνθαζίζακε λα ζπλεξγαζηνύκε ζηελόηεξα θαη κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο κε ην ύιινγν Γνλέσλ, ν νπνίνο εκθάληζε απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα θαηά ην ζρνι. έηνο θαη έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη ζρνιείνπ. Σν ζρνιείν ζεσξεί όηη ν ύιινγνο Γνλέσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ν ζπλδεηηθόο θξίθνο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο, ζπλελλόεζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε γνλείο θαη εθπ/θνύο κε ζηόρν πάληα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγνπ. Γ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΣΗ ΓΡΑΗ. Από ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα πξνθύπηεη όηη ε εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο εθπ/θώλ θαη γνλέσλ δελ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Γηα απηό πξέπεη λα επηδησρζεί θαη λα πξνσζεζεί ε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα πεηζηνύλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ δξάζεσλ. 7

8 2. Οξγάλωζε - Γηακόξθωζε ρεδίωλ Γξάζεο α. Πεπιγπάθονηαι βαζικά ζηοισεία πος αθοπούν ζηη διαδικαζία ηηρ διαμόπθωζηρ ηων Σσεδίων Δπάζηρ, όπωρ: ηο σπονικό διάζηημα πος απαιηήθηκε για ηην ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ, ο σπόνορ πος αθιεπώθηκε ζηη διαδικαζία (απιθμόρ ζςνανηήζεων/ ώπερ καηά πποζέγγιζη), οι ομάδερ επγαζίαρ πος δημιοςπγήθηκαν, η ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία παπαγόνηων ηηρ εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ (μαθηηών, γονέων, Σσολικών Σςμβούλων, θοπέων ηηρ εςπύηεπηρ κοινόηηηαρ ηος ζσολείος), καθώρ και πποβλήμαηα και δςζκολίερ πος παποςζιάζηηκαν. Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ δεθαπέληε (15) εκέξεο. Έγηλαλ δύν ζπλαληήζεηο ηεο νινκέιεηαο πνπ δηήξθεζαλ πεξίπνπ νθηώ ώξεο ζπλνιηθά, κία ζηηο 10/5/2012 θαη κία ζηηο 24/5/2012. Δπηπιένλ, ππήξμαλ θαη ζπλαληήζεηο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ εξγαζίαο πνπ δηήξθεζαλ πεξίπνπ δύν ώξεο εθάζηε. Γεκηνπξγήζεθαλ δύν νκάδεο εξγαζίαο : Α. Ζ πξώηε νκάδα αλέιαβε ηελ πεξηγξαθή ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακόξθσζεο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο κε βάζε ηνλ επηιεγκέλν δείθηε δηεξεύλεζεο θαη απνηειείην από νθηώ εθπαηδεπηηθνύο. Β. Ζ δεύηεξε νκάδα αλέιαβε λα νινθιεξώζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δξάζεσλ όζνλ αθνξά ζην ζρέδην δξάζεο (6) θαη απνηειείην από έμη εθπαηδεπηηθνύο. ε απηή ηε θάζε ηεο ΑΔΔ ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Γπκλαζίνπ Ακαξύλζνπ θαη ν ρνιηθόο ύκβνπινο πνπ έρεη ηελ επζύλε ηνπ έξγνπ. Καηά ηελ εθπόλεζε απηνύ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ δελ παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Γηαβιέπνπκε όκσο όηη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ, ζρνιηθό έηνο , ζα ππάξμνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ιόγσ ηνπ όηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ δηακέλνπλ ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ζα επηβαξύλνληαη κε δηπιέο κεηαθηλήζεηο. Δπίζεο, νη πεξηζζόηεξνη ησλ ζπλαδέιθσλ δελ ππεξεηνύλ κε νξγαληθή ζέζε ζην ζρνιείν καο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα βξίζθνληαη ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο. Έηζη, ειπίδνπκε όηη νη απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ λα ηύρνπλ ηεο επηδνθηκαζίαο ησλ επόκελσλ ζπλαδέιθσλ. 8

9 β. Επιζςνάπηεηαι ηο Σσέδιο Δπάζηρ, ηο οποίο εκπόνηζε ηο ζσολείο ζύμθωνα με ηο ενδεικηικό πλαίζιο πος έσει δοθεί (βλ. Τόμορ IV: Εκπαιδεςηικόρ Σσεδιαζμόρ Παπαδείγμαηα Σσεδίων Δπάζηρ, ζ ). ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΑΡΤΝΘΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΑΔΔ Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ θξίλνληαο όηη ν βαζκόο εγγύηεηαο κεηαμύ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ θεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ / καζεηξηώλ δελ βξίζθεηαη ζην επηζπκεηό ζεκείν έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πιένλ άξηηα ζπλεξγαζία, κε γλώκνλα πάληα ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηώλ/ καζεηξηώλ ηνπ ζρνιείνπ, απνθάζηζε ηελ πινπνίεζε κίαο ζεηξάο δξάζεσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο Δπειπηζηνύκε όηη ε αμηνινγηθή απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δξάζεσλ ζα δείμεη όηη ε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ θεδεκόλσλ θαη ζρνιείνπ θαηέζηε πεξηζζόηεξν νπζηαζηηθή, ζπρλόηεξε, εγγύηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή όζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο πξνόδνπ θαη θνίηεζεο ησλ καζεηώλ / καζεηξηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο. Έηζη ν ζύιινγνο απνθάζηζε λα πινπνηήζεη ηηο παξαθάηω δξάζεηο θαηά ην ζρνιηθό έηνο Σελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, (ήδε από ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο), γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα ζρνιηθήο κνλάδαο, - ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζην πξνζερέο δηάζηεκα, - ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηεο θαζώο θαη - ηελ νξγάλσζε ζπλεδξηώλ κε ηνπο γνλείο γηα λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ πιαηθόξκα θαη ηνπο ηξόπνπο πινήγεζεο ζε απηήλ. Ζ ηζηνζειίδα ζα θηινμελεί όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ζα αλαξηώληαη λέα, αλαθνηλώζεηο θαζώο θαη δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Από ηελ ηζηνζειίδα ζα κπνξνύλ νη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ λα ελεκεξώλνληαη θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δξάζε ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ. Θα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο γνλείο λα επηθνηλσλνύλ κε ην ζρνιείν ζε δηθό ηνπο ρξόλν κέζσ ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηα νπνία ζα αμηνινγνύληαη θαη ζα απαληώληαη από ηελ νκάδα θαζεγεηώλ πνπ ζα έρεη ηελ επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο θαη νη νπνίνη ζα αλαθέξνπλ ζηελ νινκέιεηα ηελ πνξεία ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ απήρεζε ηεο, ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ώζηε λα γίλεη γέθπξα επηθνηλσλίαο γηα άκεζε θαη 9

10 γξήγνξε επαθή κεηαμύ θεδεκόλσλ θαη ζρνιείνπ. 2. Σελ θαζηέξωζε από ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά ηεο εκέξαο «Γλωξίδω ην Γπκλάζην». Θα πξνζθαινύληαη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Σ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαζώο θαη νη θεδεκόλεο θαη νη δάζθαινη ηνπο, λα πεξάζνπλ έλα πξσηλό ζην Γπκλάζην, κε ζθνπό λα εμνηθεησζνύλ κε ηνπο ρώξνπο θαη ηα πξόζσπα πνπ ζα πιαηζηώλνπλ ηελ επόκελε ζρνιηθή ηνπο ρξνληά. Ζ εκέξα ζα έρεη αλαγλσξηζηηθό θαη ελεκεξσηηθό ραξαθηήξα θαη εθηόο από ηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα πνπ ζα κνηξαζηνύλ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο θεδεκόλεο ηνπο, ζα κνηξαζηνύλ ζηνπο γνλείο έληππα ζηα νπνία ζα κπνξνύλ λα δηαηππώζνπλ πεξαηηέξσ εξσηήζεηο θαη παξαηεξήζεηο. Ηδηαίηεξα, ε παξνπζία θαη ησλ δαζθάισλ θαη ησλ θεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ είλαη ζεκαληηθή γηαηί απνηεινύλ πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηώλ πνπ ζα γίλνπλ ην ζθαξίθεκα ηνπ πξνθίι ηεο κειινληηθήο ηάμεο ηεο Α Γπκλαζίνπ. Ο ύιινγνο Καζεγεηώλ έθξηλε όηη ν θαηαιιειόηεξνο ρξόλνο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο είλαη πεξί ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο ρξνληάο. 3. ην ίδην πλεύκα κε ηελ πξνεγνύκελε δξάζε θηλείηαη θαη ε επόκελε. Πξνηείλεηαη ε ύπαξμε εκέξαο γλωξηκίαο θαη ελεκέξωζεο ηωλ θεδεκόλωλ αλά ηάμε όζνλ αθνξά ηηο Β θαη Γ ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλάληεζεο ζρνιείνπ θαη θεδεκόλσλ ζα γίλεη πξνζσπηθή παξνπζίαζε ησλ δηδαζθόλησλ ηεο θάζε ηάμεο θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θεδεκόλσλ γηα όπνηεο απνξίεο έρνπλ θαη αθνξνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ Γηεπζύληξηα θαη ν ππεύζπλνο θαζεγεηήο ζα είλαη αξκόδηνη λα απαληήζνπλ ζε απνξίεο θεδεκόλσλ αλαθνξηθά κε ηελ θνίηεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή. Μέζα από απηή ηε δξάζε αλακέλεηαη λα γλσξηζηνύλ θαη λα απνθηήζνπλ κηα πην πξνζσπηθή επαθή νη θεδεκόλεο θαη νη δηδάζθνληεο θαη λα θαηαλνήζνπλ νη πξώηνη πεξηζζόηεξν ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο θαζώο θαη ηελ ηδηαίηεξε θύζε θάζε ζρνιηθνύ καζήκαηνο. Ίζσο κε απηό ηνλ ηξόπν νη γνλείο θαηνξζώζνπλ λα δηακνξθώζνπλ κία πιεξέζηεξε άπνςε γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηηο απαηηήζεηο θάζε αληηθεηκέλνπ. 4. Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνύλ νη δξάζεηο ηωλ πξνγξακκάηωλ (Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Φπρηθήο Τγείαο, ηαδηνδξνκίαο, Πνιηηηζηηθά, θ.α.) πνπ αλαιακβάλνπλ θάζε ρξόλν θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο ή ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο θεδεκόλεο. Απηό κπνξεί λα γίλεη είηε κε άκεζε εκπινθή ησλ θεδεκόλσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ζαλ πεγή πιεξνθνξηώλ ή βνεζεηηθώλ κέζσλ πινπνίεζεο ησλ 10

11 πξνγξακκάησλ, είηε απνηειώληαο ην ηειηθό απνδέθηε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο ηεο εθπόλεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ. 5. Η δξάζε «ρνιηθά Απνγεύκαηα» αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε απνγεπκαηηλήο εθδήισζεο από έλα ή νκάδα θαζεγεηώλ αλά εηδηθόηεηα ζε ζπρλόηεηα 1 αλά ηξίκελν κε ζέκα είηε ινγνηερληθνύ είηε επηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα θαη ελδηαθέξνληνο ην νπνίν λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία ζύλδεζεο κε ηελ θνηλσλία (π.ρ. θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο: safer internet / θαζεγεηέο μέλσλ γισζζώλ: ελεκέξσζε πάλσ ζηα πηπρία θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ μέλσλ γισζζώλ (πρ ΚΠΓ θ.α.) / αθηέξσκα ζε γλσζηνύο έιιελεο θαη μέλνπο ινγνηέρλεο, πξνβνιή-παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε κηαο ηαηλίαο ή βηβιίνπ από ηνπο θηιόινγνπο ηνπ ζρνιείνπ θ.η.ι). 6. Ζ επόκελε δξάζε είλαη «Η θνηλωλία ζην ζρνιείν» θαη αθνξά ζηελ πξόζθιεζε εηδηθώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ θνηλσλία (πρ. ΟΚΑΝΑ, ελδν-ζρνιηθή βία) θαη νη νπνίνη ζα κηιήζνπλ θαη ζα ελεκεξώζνπλ ηόζν ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ όζν θαη ζηνπο θεδεκόλεο ηνπο, ζε μερσξηζηέο ζπλαληήζεηο. ε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε εθαξκόζηεθε ήδε από ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά θαη ζα εληαηηθνπνηεζεί ηελ επόκελε. 7. Πξνώζεζε θαη θηινμελία δξάζεωλ ηνπ πιιόγνπ Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ κέζα από ην ζρνιείν. 8. Πξόζθιεζε ηωλ θεδεκόλωλ γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά έρεη νξηζηεί εκέξα δεληξνθύηεπζεο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαζώο θαη δηακόξθσζεο ησλ ρώξσλ ηνπ θήπνπ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεκνηηθή Αξρή, ην ύιινγν Γνλέσλ/Κεδεκόλσλ θαη ηνπο Πεξηβαιινληηθνύο πιιόγνπο ηνπ Γήκνπ. ΠΟΡΟΙ - ΜΔΑ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ Ο γεληθόο ζηόρνο είλαη λα εληαηηθνπνηεζεί θαη λα γίλεη πην νπζηαζηηθή ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο θεδεκόλεο θαη ζην ζρνιείν. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα απμεζεί ε επηζθεςηκόηεηα, θαη ν βαζκόο πιεξνθόξεζεο ησλ θεδεκόλσλ έηζη ώζηε λα έρνπλ κία πιεξέζηεξε εηθόλα ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν. Σν αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ είλαη ν ύιινγνο ησλ Καζεγεηώλ, ν ύιινγνο Γνλέσλ ε καζεηηθή θνηλόηεηα θαζώο θαη θάπνηνη ηνπηθνί θνξείο. Πξόζζεηνη νηθνλνκηθνί πόξνη δελ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 11

12 πέξα από ηνπο ήδε πξνβιεπόκελνπο κέζα από ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. Θα απαηηεζεί ρξόλνο ηόζν ελδνζρνιηθόο, εληόο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη δηαζέζηκνπ ρξόλνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όζν θαη εθηόο. Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ππάξρεη ήδε ζην ζρνιείν. Σα εξγαιεία παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δξάζεσλ πεξηιακβάλνπλ εκεξνιόγηα θαηαγξαθήο ησλ δξάζεσλ, εηδηθά δηακνξθσκέλα εξσηεκαηνιόγηα αλάινγα κε ηε δξάζε, δειηία ελεκέξσζεο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη ηε ζύληαμε εθζέζεσλ αμηνιόγεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ γηα θάζε δξάζε. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ηόρνο ησλ δξάζεσλ είλαη ε δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ πιαηζίνπ άηππσλ θαη ηππηθώλ κνξθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο. Ζ επηηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ πξνζεγγίδεηαη από ην βαζκό απνδνρήο θαη ηεο επηηπρίαο εθαξκνγήο απηνύ ηνπ πιαηζίνπ από ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο γνλείο θαζώο θαη από ην βαζκό ελεξγνπνίεζεο ησλ θεδεκόλσλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Πξνηείλεηαη ε αμηνιόγεζε ηεο θάζε δξάζεο κε ζθνπό ηελ αλαηξνθνδόηεζε κέζα από ηα εκεξνιόγηα θαηαγξαθήο ηεο, ηα εξσηεκαηνιόγηα θαη ηελ αμηνινγηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα θάζε δξάζε ε νπνία ζα αλαθέξεη ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα αλαιύεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε δξάζεο κε απώηεξν ζθνπό ηελ δηακόξθσζε δηνξζσηηθώλ παξεκβάζεσλ έηζη ώζηε αλαζεσξεκέλε ε δξάζε λα πεηύρεη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδόηεζεο πξνηείλεηαη λα δηελεξγείηαη από ηελ νινκέιεηα ηνπ ζπιιόγνπ θαη αθνύ νκάδα θαζεγεηώλ έρεη αλαιάβεη λα παξαθνινπζήζεη κία ζπγθεθξηκέλε δξάζε θαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηελ νινκέιεηα. 12

13 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΙ / ΔΝΔΡΓΔΙΔ Γεκηνπξγία / Αλαβάζκηζε ηζηνζειίδαο / Δλεκέξσζε θεδεκόλσλ 1 ν ηξηκ. επη-ννεκ 2 ν ηξηκ. Γεθ-Φεβ 3 ν ηξηκ. Μαξ-Μαη Υ Υ Υ «Γλσξίδσ ην Γπκλάζην» Υ Υ πγθέληξσζε θεδεκόλσλ Β θα Γ Γπκλαζίνπ Υ Πξνγξάκκαηα θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη γνλείο Υ Υ Υ «ρνιηθά Απνγεύκαηα» Υ Υ Υ «Ζ Κνηλσλία ζην ρνιείν» Υ Υ Υ Πξνώζεζε θαη Φηινμελία Γξάζεσλ πιιόγνπ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ Ζκέξα Γεληξνθύηεπζεο & Γηακόξθσζεο ηνπ ρνιηθνύ Κήπνπ Υ Υ Υ Υ 13

14 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 1εο ΓΡΑΖ Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην έρεη ζθνπό ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ Καζεγεηώλ ώζηε λα θαηαζηεί ν δίαπινο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ καο πην απνηειεζκαηηθόο. Παξαθαινύκε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα : 1. Σν ζεκηλάξην εθκάζεζεο ηνπ ηξόπνπ πξόζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο ήηαλ : Μέηξηα θαιή πνιύ θαιή 2. Ο ρξόλνο επίδεημεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ πξόζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο ήηαλ : ιίγνο αξθεηόο 3. Σν ππνζηεξηθηηθό πιηθό πνπ ζαο δηαλεκήζεθε θξίλεηαη όηη είλαη ηθαλό λα ζαο βνεζήζεη λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο ; Ναη όρη 4. Θεσξείηε όηη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ρξεηαδόηαλ γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζή ζαο ζηε ζύγρξνλε επνρή πνπ δνύκε θαη κε δεδνκέλν όηη νη καζεηέο/ηξηεο ζπρλά μερλνύλ λα ζαο ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά κε ηα δξώκελα ηνπ ζρνιείνπ; Ναη όρη 5. θνπεύεηε λα ελεκεξώλεζηε από ηελ ηζηνζειίδα καο ζε ηαθηηθή βάζε; Ναη όρη 6. Θεσξείηε όηη πξέπεη λα γίλνληαη παξόκνηεο δξάζεηο ώζηε νη γνλείο λα έρεηε δηαξθή επαθή κε ην ζρνιείν ησλ παηδηώλ ζαο; Ναη όρη 14

15 7. Θα ελεκεξώζεηε/ελεκεξώλεηε θαη άιινπο γνλείο γηα απηή ηε δξάζε αιιά θαη γηα θάζε επόκελε ώζηε νη γνλείο λα έρεηε δηαξθή πιεξνθόξεζε θαη επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν ησλ παηδηώλ ζαο; Πξέπεη λα γίλεηαη απαξαίηεηα Πεξηζηαζηαθά Δπραξηζηνύκε γηα ηελ παξνπζία ζαο θαη παξαθαινύκε λα επηζθέπηεζζε ζπρλά ηελ ηζηνζειίδα καο. Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ Ο ΤΛΛΟΓΟ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ ΚΔΛΛΤ ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟΤ 15

16 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 3εο ΓΡΑΖ Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην έρεη ζθνπό ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ Καζεγεηώλ ώζηε λα θαηαζηεί ν δίαπινο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ καο πην απνηειεζκαηηθόο. Παξαθαινύκε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα : 1. Θεσξείηε όηη απηόο ν ηξόπνο ζπλάληεζεο ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ είλαη απνηειεζκαηηθόο; ΝΑΗ ΟΥΗ 2. Ζ γλσξηκία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ζηε Σάμε ήηαλ επαξθήο; ΝΑΗ ΟΥΗ 3. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε πνξεία ησλ παηδηώλ ζαο ήηαλ ζαθείο; ΝΑΗ ΟΥΗ 4. Θα ζέιαηε λα πξνηείλεηε θάπνηνλ άιιν ηξόπν επηθνηλσλίαο, κε δεδνκέλν όηη ελεκεξώλεζηε θαη από ηελ ηζηνζειίδα καο, ώζηε λα βξηζθόκαζηε ζε δηαξθή επαθή: ΝΑΗ ΟΥΗ Γξάςηε ηελ πξόηαζε ζαο : 7. Θα ελεκεξώζεηε θαη άιινπο γνλείο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ Καζεγεηώλ λα έρνπλ δηαξθή επαθή καδί ζαο ώζηε λα επηηεπρζεί άξηζηε ζπλεξγαζία γηα ην θαιό ησλ καζεηώλ/ηξηώλ καο; ΝΑΗ ΔΗΝΑΗ ΓΤΚΟΛΟ Αλ είλαη δύζθνιν, γηα πνην ιόγν; 16

17 Δπραξηζηνύκε γηα ηελ παξνπζία ζαο. Παξαθαινύκε λα επηζθέπηεζζε ζπρλά ηελ ηζηνζειίδα καο. Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ Ο ΤΛΛΟΓΟ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ ΚΔΛΛΤ ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟΤ 17

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills 28. 6. 2017-30.6. 2017 Σηο Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Τν παξαθάησ project εθαξκόζηεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο Γ Γπκλαζίνπ. Η νκάδα έξγνπ ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προετοιμασία για την ίδρυση Σμημάτων Ένταξης. κεπτικό, προϋποθέσεις και διαδικασίες.»

Θέμα: «Προετοιμασία για την ίδρυση Σμημάτων Ένταξης. κεπτικό, προϋποθέσεις και διαδικασίες.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ 9 H ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα