ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ)"

Transcript

1 ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ; Το ΤΕΜΠΜΕ µε το καινοτόµο πρόγραµµα στοχεύει: στην ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων διασφαλίζοντας την βιωσιµότητά τους στην διατήρηση της απασχόλησης στην διευκόλυνση της πρόσβασης των Π/ΜΕ στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε ευνοϊκούς όρους

2 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ Χαµηλότοκο κεφάλαιο κίνησης για την επιχείρηση Το Ταµείο Εγγυοδοσίας έχει εξασφαλίσει και προκαθορίσει το επιτόκιο. (Επιτόκιο = Euribor + 2,1 µονάδες) Το δάνειο είναι εγγυηµένο ΤοΤαµείοΕγγυοδοσίαςπαρέχειπλήρηεγγύησηέως 80%. Για το υπόλοιπο 20% δεν παρέχονται επιπλέον εξασφαλίσεις απότηνεπιχείρηση στηντράπεζα. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης µπορεί να φτάσει το 30% του µέσου κύκλου εργασιών της εταιρίας των τριών τελευταίων ετών µε ανώτατο όριο δανείου Η µέγιστη διάρκεια του εγγυηµένου και επιδοτούµενου δανείου θαείναι 3 έτηκαιθααποπληρώνεταιανάεξάµηνο. ΗπροµήθειατουΤΕΜΠΜΕθαείναι 0,25% επίτηςεγγύησηςκαι θα καταβάλλεται εφάπαξ. Ηκάθεεπιχείρησηθαέχειτοδικαίωµαναυποβάλλειµίαφορά αίτηση έτσι ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

3 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Υγιείς επιχειρήσεις που το άθροισµα των αποτελεσµάτων των τριών τελευταίων κλεισµένωνχρήσεων,προαποσβέσεων,παρουσιάζειθετικόπρόσηµο. Επιχειρήσειςπουκατάτοτελευταίοέτοςαπασχολούναπό 0 έωςλιγότερουςαπό 50 εργαζόµενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µέχρι 10 εκατ.. Επιχειρήσεις όλων των εταιρικών µορφών συµπεριλαµβανοµένων των αυτοαπασχολούµενωνπουδραστηριοποιούνταιστηνελλάδα. Σε περίπτωση επιχειρήσεων µε µικτή δραστηριότητα λαµβάνετε υπόψη η δραστηριότητα που αντιστοιχεί στα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα. Ποιες επιχειρήσεις ΕΝ αφορά: Επιχειρήσειςπουδραστηριοποιούνταιστοπρωτογενήτοµέα (αλιεία, γεωργίακαικτηνοτροφία). ΕπιχειρήσειςπουδιατηρούνβιβλίαΑ κατηγορίας. Επιχειρήσεις που η τράπεζα αξιολογεί αρνητικά ως προς τη βιωσιµότητα τους λόγο επιβαρυµένων λοιπών στοιχείων (µεγάλες οφειλές, Τειρεσίας ). ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ Το πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ είναι καινοτόµο: Επιδοτούνται οι τόκοι σε κεφάλαια κίνησης. Σε περίπτωση καταγγελίας / κατάπτωσης του δανείου το ΤΕΜΠΜΕ καταβάλλει το εγγυηµένο ποσό στην Τράπεζα άµεσα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες (δεν ασκεί την ένσταση διζήσεως). Η επιχείρηση δεν θα παρέχει καµία εξασφάλιση στην Τράπεζα.

4 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται από τις Π/ΜΕ στις συνεργαζόµενες Τράπεζες χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις (απάντηση το πολύ σε 10 ηµέρες από το ΤΕΜΠΜΕ). Η εγγύηση και επιδότηση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία της εκταµίευσης του δανείου και την κατάθεση της προµήθειας σε λογαριασµό της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Ηεφ άπαξεκταµίευσητουδανείουπρέπειναγίνειεντός 2 µηνώναπότηνηµεροµηνία έγκρισης της εγγύησης και επιδότησης του δανείου από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παρέχεται εγγύηση και επιδότηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Προϋπόθεση για την εκταµίευση του δανείου από την Τράπεζα είναι, µεταξύ άλλων, η Π/ΜΕ να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη από το ΙΚΑ, την συγκεκριµένη ηµεροµηνίαεκταµίευσηςτουδανείου. Η εγγύηση και επιδότηση ισχύει για µέγιστο χρονικό διάστηµα τριών ετών. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ Η επιχείρηση πρέπει να προσκοµίσει στην Τράπεζα: Έντυπο Ε3 που αφορά τις τρεις τελευταίες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις. Έντυπο Ε7 που αφορά στην αµέσως προηγούµενη κλεισµένη διαχειριστική χρήση, στις περιπτώσεις που απασχολεί προσωπικό. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραµένουν στο δανειακό φάκελο της Π/ΜΕ στην Τράπεζα. Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και Επιδότησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης συµπληρώνεται και αποστέλλεται στο ΤΕΜΠΜΕ, σε ηλεκτρονική φόρµα από την Τράπεζα συνοδευόµενηυποχρεωτικάαπόυπεύθυνηδήλωσητηςαιτούσαςπ/με.

5 Α Φάση: Εγκρίσεις ανά Είδος Επιχείρησης Σύνολο Εγκρίσεων Α Φάση: Εγκρίσεις ανά Είδος Επιχείρησης Συνολική Αξία Εγκεκριµένων ανείων

6 Α Φάση: Εγκρίσεις ανά Πλήθος Προσωπικού Α Φάση: Εγκρίσεις ανά Πλήθος Προσωπικού Σύνολο διατηρηµένων θέσεων εργασίας

7 Α Φάση: Εγκρίσεις ανά Κύκλο Εργασιών Α Φάση: Εγκρίσεις ανά Κύκλο Εργασιών

8 Α Φάση: Εγκρίσεις ανά ραστηριότητα Α Φάση: Εγκρίσεις ανά ραστηριότητα

9 Α Φάση: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ανειο Πλήθος Αθροιστικο ανειο Αθροιστικο Πληθος ,994, ,994, ,731, ,725, ,764, ,490, ,720, ,211, , ,042, ,254, , ,778, ,032, , ,021, ,053, , ,186, ,270, ,124,239, ,496,509, ,956 12, ,000, ,757,510, , ,065, ,086,575, , ,491, ,529,067, , ,915, ,778,983, , ,211, ,128,195, , ,184, ,274,379, ,338 Α Φάση: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΑ ΑΝΕΙΩΝ 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000, ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΤΟΥΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΙΟ ΠΛΗΘΟΣ 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ΠΛΗΘΟΣ

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX