Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης"

Transcript

1 Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

2 Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εµπορικές Τράπεζες Προγράµµατα επιδοτήσεων στεγαστικών δανείων και δάνεια από τον ΟΕΚ Προγράµµατα επιδοτήσεων επενδυτικών δανείων µικρών επιχειρήσεων από ΤΕΜΠΜΕ Προγράµµατα στεγαστικών δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων

3 Στεγαστική Πίστη Αντικείµενο της στεγαστικής πίστης είναι η δανειοδότηση ιδιωτών για την κάλυψη των αναγκών τους για: -Αγορά -Ανέγερση -Αποπεράτωση ή επέκταση -Αναστήλωση -Βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση, κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης, για ιδιόχρηση ή εκµετάλλευση. (Χρηµατοδοτούνται επίσης η αγορά οικοπέδου και η εξόφληση στεγαστικών δανείων άλλων τραπεζών)

4 Όριο χρηµατοδότησης Ποσό δανείου Το ποσό του δανείου καθορίζεται από την εµπορική αξία του ακινήτου (= η αξίαπουθα εκτιµήσει ο µηχανικός της τράπεζας) Το όριο χρηµατοδότησης φτάνει µέχρι το 100% της εµπορικής αξίας του ακινήτου, ή αντίστοιχα το 100% του προϋπολογισµού του έργου στις περιπτώσεις επισκευής, επέκτασης ή βελτίωσης υφιστάµενου οικήµατος.

5 ικαιούχοι στεγαστικών δανείων Φυσικά πρόσωπα µε ελληνική υπηκοότητα ή ιθαγένεια (και οµογενείς) Υπήκοοι κρατών µελών της Ε.Ε. Υπήκοοι κρατών µη µελών της Ε.Ε., αρκεί να µένουν και να φορολογούνται τουλάχιστον 3 χρόνια στην Ελλάδα

6 Τύποι στεγαστικών δανείων Σήµερα προσφέρονται στεγαστικά δάνεια: µε επιτόκιο σταθερό ή κυµαινόµενο ή συνδυασµό σταθερού και κυµαινόµενου των οποίων το επιτόκιο κυµαίνεται είτε µε βάση προκαθορισµένο δείκτη αναφοράς είτε µε βάση το επιτόκιο κύριας αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ κυµαινόµενου επιτοκίου, µε προκαθορισµένο ανώτατο όριο επιτοκίου µε επιτόκιο σταθερό ή κυµαινόµενο που επιδοτείται κατά ένα ποσοστό του από το Ελληνικό ηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας

7 Προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικού δανείου Επαρκή οικονοµικά στοιχεία δανειολήπτη (ατοµικό και οικογενειακό εισόδηµα, µηνιαία επιβάρυνση, µέγιστο ποσό χρηµατοδότησης σε σχέση µε τασυνολικάεισοδήµατα) Πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα δανειολήπτη Εµπράγµατες εξασφαλίσεις Θετικό στοιχείο η σταθερή κατοικία για τα προηγούµενα χρόνια, έστω και µε ενοίκιο Για κατοίκους εξωτερικού, συχνά ζητείται κάποιος εγγυητής µε διεύθυνση στην Ελλάδα

8 Πώς διαµορφώνεται το επιτόκιο Στεγαστικά δάνεια µε σταθερό επιτόκιο Σταθερό επιτόκιο όχι για όλη τη διάρκεια, αλλά για µια συµφωνηµένη διάρκεια (1, 3, 5, 10 ή 15 έτη). Μετά, ή γίνεται µετάβαση σε κυµαινόµενο επιτόκιο ή κάποιες τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη (δωρεάν ή µε προµήθεια) να επαναδιαπραγµατευτεί τους όρους του δανείου του.

9 Πως διαµορφώνεται το επιτόκιο Στεγαστικά δάνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο Επιτόκιο αναφοράς (ΕΚΤ, Euribor, Libor, κάποια συναλλαγµατική ισοτιµία για δάνεια σε συνάλλαγµα) Ένα περιθώριο, το οποίο περιλαµβάνει: κόστος, κέρδος, κίνδυνο και κάποιες παροχές διευκολύνσεις που θα δωθούν στον πελάτη Εισφορά Ν. 128/75 (0,12%) Σήµερα: 5,15 6,00% (συµπ. Ν. 128/75)

10 ιάρκεια δανεισµού - όσεις ιάρκεια δανεισµού: 3-40 χρόνια, µε όριο ηλικίας του δανειολήπτη (να µην είναι πάνω από χρονών στη λήξη του δανείου) Συνήθως αποπληρωµή µε µηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, το ύψος των οποίων ορίζεται ανάλογα µε το µηνιαίο εισόδηµα (όχι πάνω από 40% των καθαρών µηνιαίων εισοδηµάτων)

11 Πορεία δανείου µέχρι τη χορήγηση 1. Αίτηση ικαιολογητικά 2. Έγκριση κεντρικής µονάδας 3. Νοµικός έλεγχος 4. Τεχνικός έλεγχος 5. Καθορισµός ύψους δανείου 6. Υπογραφή σύµβασης 7. Έκδοση απόφασης προσηµείωσης 8. Έγκριση εκταµίευσης 9. Καταβολή ποσού

12 Ενηµέρωση των Συναλλασσοµένων µε ταπιστωτικάιδρύµατα Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει στον διαδικτυακό της χώρο πίνακα, στον οποίο παρουσιάζονται συγκριτικά ορισµένα βασικά προϊόντα που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύµατα (επιτόκια στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, επιτόκια καταθέσεων, έξοδα δανείων και προµήθειες-έξοδα λοιπών τραπεζικών συναλλαγών). Η στεγαστική πίστη αναφέρεται σε δάνεια ύψους ύψους για αγορά ακινήτου και αφορά την περίπτωση χρηµατοδότησης του ακινήτου κατά ποσοστό 80%.

13 Προγράµµατα επιδότησης για αγορά, ανέγερση, βελτίωση και επέκταση κτιρίων Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (www.oek.gr) ΤΕΜΠΜΕ (www.tempme.gr) Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων (www.tpd.org.gr)

14 Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας ανειοδοτικό Πρόγραµµα Επιδότησης Επιτοκίου ( ιάρκεια Προγράµµατος µέχρι ) ικαιούχοι: Όλοι οι εργατοϋπάλληλοι και συνταξιούχοι ασφαλισµένοι σε Οργανισµό κύριας ασφάλισης µισθωτών, από τον οποίο έχουν παρακρατηθεί εισφορές υπέρ του ΟΕΚ, µε ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα από6.457 και πάνω. άνεια που εντάσσονται: Στο πρόγραµµα εντάσσονται στεγαστικά δάνεια από τράπεζες, διάρκειας 15 ετών. Ο ΟΕΚ επιδοτεί το επιτόκιο αυτών των δανείων για 9 χρόνια παράλληλα µε το ηµόσιο που επιδοτεί το ίδιο επιτόκιο για 7,5 χρόνια. Το ποσοστό της επιδότησης, καθώς και το ύψος του δανείου που επιδοτείται εξαρτώνται από το ετήσιο εισόδηµα του δανειζόµενου και την οικογενειακή του κατάσταση (άγαµος/ έγγαµος, αριθµός παιδιών) Επιδότηση επιτοκίου: 60 (άγαµοι) - 100% (πολύτεκνοι)

15 Μικρά άνεια αποπεράτωσης επισκευής - επέκτασης από ΟΕΚ Άτοκα δάνεια από κεφάλαια του ΟΕΚ για αποπεράτωση υπάρχουσας κατοικίας (πρόγραµµα διαρκείας): Ποσόν δανείου: για έγγαµους και άγαµους, µε προσαύξηση για κάθε προστατευόµενο παιδί. Εξόφληση σε 15 χρόνια σε άτοκες εξαµηνιαίες δόσεις. Περίοδος χάριτος 1 έτους, (από την ηµεροµηνία υπογραφής τηςδανειακήςσύµβασης). Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί εµπρόθεσµα ηδόση, ο δικαιούχος πληρώνει το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Κάτοικοι Θράκης και ακριτικών νησιών Ανατολικού Αιγαίου: διάρκεια εξόφλησης 20 έτη. Εγγράφεται υπέρ ΟΕΚ προσηµείωση υποθήκης ή υποθήκη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση τους είναι η ανεγειρόµενη οικοδοµή να βρίσκεται στο στάδιο αποπερατωµένου φέροντος οργανισµού (σκυρόδεµα)

16 Μικρά άνεια αποπεράτωσης επισκευής - επέκτασης από ΟΕΚ Άτοκα δάνεια από κεφάλαια του ΟΕΚ για επισκευή ή επέκταση υπάρχουσας κατοικίας (πρόγραµµα διαρκείας): Ποσόν δανείου: για έγγαµους και άγαµους, µε προσαύξηση για κάθε προστατευόµενο παιδί. Τα δάνεια αποπεράτωσης υπάρχουσας κατοικίας εξοφλούνται σε 15 χρόνια σε άτοκες εξαµηνιαίες δόσεις. Παρέχεται περίοδος χάριτος 1 έτους, η οποία θα αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της δανειακής σύµβασης. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί εµπρόθεσµα ηδόση, ο δικαιούχος πληρώνει το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείου επισκευής είναι η άδεια οικοδοµής να έχει εκδοθεί 15 τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

17 ΟΕΚ: Ειδικές Οµάδες Πληθυσµού Ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άτοκου δανείου για αγορά ή ανέγερση κατοικίας από κεφάλαια του ΟΕΚ έχουν: - Άγαµες µητέρες που προστατεύουν τουλάχιστον ένα παιδί. - Οι δικαιούχοι που προστατεύουν τρία παιδιά και άνω, είτε οι ίδιοι και ένα προστατευόµενο µέλος τους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, είτε δύο προστατευόµενα µέλητουςέχουνποσοστόαναπηρίας 67% και άνω. - Οι συνταξιούχοι λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος, εφόσον προστατεύουν τουλάχιστον ένα παιδί ή και τουλάχιστον δύο ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά των δικαιούχων, τα οποία δεν υπερβαίνουνταόριαηλικίας. - οι κινητικά ανάπηροι - παραπληγικοί, οι συνταξιούχοι λόγω ολικής αναπηρίας από εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική ή κοινή νόσο, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω τύφλωσης ή σοβαρού ακρωτηριασµού άνω ή κάτω άκρων.

18 ΤΕΜΠΜΕ: «Επιδότηση Κόστους ανεισµού και Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ράση του ΕΠΑΝ. Επιδότηση του κόστους δανεισµού τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα (επαγγελµατικών ακινήτων πλην οικοπέδων, εξοπλισµού, αυτοκινήτων κ.α) που είναι εγγυηµένα σε κάποιο ποσοστό τους από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Επιλέξιµα δάνεια: όλα τα τραπεζικά δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα, που: έχουν διάρκεια πάνω από ένα έτος, είναι εγγυηµένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., έχουν συγκεκριµένη διάρκεια και λήξη και αφορούν συγκεκριµένο, προσδιοριζόµενο στη δανειακή σύµβαση, ύψος δανείου (εξαιρείται το κεφάλαιο κίνησης & δάνεια για δαπάνες εξαγωγικής δραστηριότητας) Το κατώτατο ποσό δανείου που κρίνεται επιλέξιµο είναι Το ανώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς επιδότηση είναι

19 ΤΕΜΠΜΕ: «Επιδότηση Κόστους ανεισµού και Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ράση του ΕΠΑΝ. ικαιούχοι: Επιχειρήσεις (Υφιστάµενες, νεοϊδρυόµενες ή υπό σύσταση), οιασδήποτε µορφής (ατοµικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Έδρα στην ελληνική επικράτεια Απασχολούν από 0 µέχρι και 20 εργαζόµενους Ετήσιο κύκλο εργασιών < 10 εκατ. ευρώ Συνάπτουν δανειακή σύµβαση, η οποία καλύπτεται εγγυοδοτικά από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., εν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας.

20 Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων (ΤΠ ): Στεγαστικά δάνεια ικαιούχοι: Το µεγαλύτερο ποσοστό των δηµοσίων υπαλλήλων, εν ενεργεία ή συνταξιούχων Σκοποί παρεχόµενων δανείων: αγορά έτοιµης κατοικίας, ανέγερση κατοικίας, αποπεράτωση ηµιτελούς κατοικίας, επέκταση υπάρχουσας κατοικίας. Το ύψος του δικαιούµενου ποσού δανείου εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών (ή της σύνταξης και του µερίσµατος αθροιστικά) του/των δανειζόµενου/νων. Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου µπορεί να είναι 15, 20, 25 ή 30 χρόνια και επιλέγεται από τον δανειζόµενο πριν την υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου, χωρίς δικαίωµα αλλαγής στη συνέχεια.

21 Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων (ΤΠ ): Στεγαστικά δάνεια Κατηγορία δανειζοµένων Για όλους τους νοµούς της Ελλάδας πλην των παρακάτω παραµεθορίων περιοχών Για τις παραµεθόριες περιοχές δηλαδή για τους νοµούς Εβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Χίου, Σάµου, ωδεκανήσου και όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας σε απόσταση 20 χλµ. από τα σύνορα (περιοχή τουν. 1262/82) Για ειδικές κατηγορίες δανειζόµενων (πολύτεκνοι, τυφλοί, ανάπηροι πάνω από 80%, νεφροπαθείς σε αιµοκάθαρση ή µεταµοσχευµένοι, καρκινοπαθείς, κωφάλαλοι, πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, άτοµα που προστατεύουν τέκνα µε αναπηρία 67% και άνω.) Επιτόκιο 4,90% 4,25% 4,00%

22 Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων: άνεια Μικροεπισκευών & Μικροβελτιώσεων Ποσό δανείου : Μέχρι ,00 Επιτόκιο : 6% για όλη την επικράτεια ιάρκεια : από 2 µέχρι 10 χρόνια Σκοπός : Μικροεπισκευή - µικροβελτίωση κατοικίας όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση (Ε1). ικαιούχοι : Εν ενεργεία & Συνταξιούχοι ηµόσιοι υπάλληλοι. Μηνιαία δόση : Για ποσό ,00 & διάρκεια 5 χρόνια : 390,78 Για ποσό ,00 & διάρκεια 10 χρόνια : 224,06 Ασφάλεια : Χωρίς υποθήκη. Απόδοση : Εφάπαξ.

23 Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων: Επισκευαστικά & Βελτιωτικά άνεια Ποσό δανείου : 6.000,00 µέχρι ,00 Επιτόκιο : ιάρκεια : Σκοπός : ικαιούχοι : Ασφάλεια : Απόδοση : 6% για όλη την επικράτεια 16 χρόνια Επισκευή - βελτίωση κύριας ή πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση (Ε1). ηµόσιοι υπάλληλοι, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι. Υποθήκη ισόποση του δανείου και σειρά Α, Β ή Γ εφόσον επιτρέπεται από την αξία του ακινήτου (δηλ. άθροισµα υφιστάµενων βαρών πλέον 30%) Προκαταβολή 50%, το υπόλοιπο βάσει πιστοποιήσεων.

24 Τοπικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) Άξονας προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση έως 800.000 ευρώ για τους µικροµεσαίους. 6+1 εργαλεία για δάνεια ακόµα και µε µηδενικά επιτόκια

Χρηµατοδότηση έως 800.000 ευρώ για τους µικροµεσαίους. 6+1 εργαλεία για δάνεια ακόµα και µε µηδενικά επιτόκια Επιδοτήσεις ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 Επιδοτήσεις & επιχειρηµατικότητα ηµόσιο & επιχειρηµατικότητα 8 ΣΕΛΙ ΕΣ 3/21 ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 #12

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Ερώτηση 15 Τί είναι ο Οργανισμός Εγγυοδοσίας ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολή της εταιρίας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3066/2002 (ΦΕΚ Α 252/18.10.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Ενηµερωµένος και µε το νόµο 3899/2010. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 16 Σεπτεµβρίου 1994 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 (ποσά σε χιλ.) Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 01.01-31.03.2005 01.01-31.03.2006 Καθαρό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA (2010)

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA (2010) Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA (2010) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΑ Προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ και της UIPI ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΠΠΑ Υ.Δ.Ν., Μέλους Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ Σοφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα