ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : , ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : (210) Fax : (210) ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2009 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης) μετά από την αριθ. 6549/ Απόφαση, Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ανοικτό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», όπως αναλυτικά περιγράφονται στις συνημμένες στην παρούσα Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 21 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70, όροφος 1 ος, αίθουσα Συνεδριάσεων) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 2506/ Απόφαση και με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης - Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, στις οικονομικές εφημερίδες ΕΞΠΡΕΣ & ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ την , τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν το Δημόσιο τον Κ.Α.Ε Σελίδα A 1 από 27

2 ΑΡΘΡΟ 1 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α /2007). 1.2 Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α /1995). 1.3 Τον Ν. 2690/ «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/99), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1.4 Τον Ν. 2518/97 «Προϋποθέσεις Λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και Υποχρεώσεις του Προσωπικού αυτών και άλλες Διατάξεις». ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προσφορές θα αναφέρονται στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην φύλαξη ασφάλεια του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αναφέρονται αναλυτικά στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα Συνεταιρισμοί Κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών ΑΡΘΡΟ 4 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες, από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως και την Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύ της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για ίσο χρονικό διάστημα (τέσσερις μήνες), με αντίστοιχη παράταση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 5.1 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης ( ), ήτοι μέχρι την , αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας, ήτοι μέχρι την Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές παρέχονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την , χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της Διακήρυξης. Δεν απαιτείται για τη λήψη αυτών, κατάθεση ποσού. Σελίδα A 2 από 27

3 ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1. Οι προσφορές αποστέλλονται στην Διεύθυνση Διοικητικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 - όροφος 1 ος, αίθουσα Συνεδριάσεων), με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών όπως καθορίζεται στην παρούσα δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από την παράγραφο 6.1 του παρόντος δε λαμβάνονται υπόψη Η προσφορά υποβάλλεται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) πρέπει να είναι γραμμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με αντίγραφο το οποίο θα αριθμούνται με αύξοντα αριθμό όλες του οι σελίδες Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό Ο αριθμός της Διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα 6.5 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά & Υπεύθυνες Δηλώσεις, όπως αναφέρονται στην Άρθρο 7 της παρούσης Διακήρυξης και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ» Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ», τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία επίσης τοποθετούνται «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ» σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω μεγάλου όγκου, δεν μπορούν να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6.6 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος. Αποσφραγίζεται, μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και οι φάκελοι. Αποσφραγίζεται ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφεται και σφραγίζεται κατά φύλλο η τεχνική προσφορά. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται από την Επιτροπή αλλά παραδίδεται σφραγισμένος στην Υπηρεσία Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την Σελίδα A 3 από 27

4 ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό και εγκρίθηκε η Τεχνική τους Προσφορά, με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με fax Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης, αλλά μόνο την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής των προσφερόντων O προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της Διακήρυξης, ή έχει απορριφθεί η ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους Διευκρινήσεις, τροποποιήσεις αποκρούσεις όρου της Διακήρυξης ή της προσφοράς που δίνονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 6.10 Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 2506/ Απόφαση, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Η προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση / Κοινοπραξία δύο ή περισσοτέρων προμηθευτών η προσφορά πρέπει να είναι ενιαία ώστε να οδηγήσει σε ενιαία Σύμβαση, υπογράφεται δε από κάθε ένα από τους εν λόγω προμηθευτές και οι οποίοι δεσμεύονται από κοινού και εις ολόκληρον από την προσφορά και τη Σύμβαση, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, ή το Δίκαιο του Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. που έχει την έδρα του, ορίζουν δε έναν εκπρόσωπο, ο οποίος είναι αρμόδιος να δεσμεύει την Ένωση / Κοινοπραξία έναντι της αναθέτουσας αρχής. Η σύνθεση και η σύσταση της Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής Η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο της Ένωσης / Κοινοπραξίας μόνο εάν είναι εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος επί του συνόλου της προσφοράς Η προσφορά που υποβάλλεται από πληρεξούσιο πρέπει να αναφέρει το όνομα ή τα ονόματα του εντολέα ή των εντολέων για λογαριασμό των οποίων ενεργεί. Οι πληρεξούσιοι επισυνάπτουν στην προσφορά τη συμβολαιογραφική πράξη που τους εξουσιοδοτεί να ενεργούν για λογαριασμό των προσφερόντων. Κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας αυτής οφείλει να παρέχει τις απαιτούμενες αποδείξεις σαν να είναι αυτός ο ίδιος ο προσφέρων. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται σε ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών φύλαξης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις Σελίδα A 4 από 27

5 υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 6.14 Η προσφορά δεν πρέπει να περιέχει τροποποιήσεις, σημειώσεις ή διαγραφές, εκτός από εκείνες που γίνονται σε συμμόρφωση προς οδηγίες που εκ των υστέρων εξέδωσε η Αναθέτουσα Αρχή ή που είναι αναγκαίες για τη διόρθωση λαθών του προσφέροντος. Οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις πρέπει να μονογράφονται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που υπογράφουν την προσφορά Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνο σε ένα σχήμα, αλλιώς απορρίπτονται οι προσφορές όλων των σχημάτων στα οποία συμμετέχει. ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ», Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην οποία: 7.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού 7.2 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο έχων Ατομική Επιχείρηση, οι Διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος των Α.Ε., ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (20). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (22). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23). δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (24) ε) κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στ) τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας 7.3 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α ), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής Σελίδα A 5 από 27

6 εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 7.4 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύρια και επικουρικά) ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 7.5 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 7.6 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 7.7 Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παραγράφων 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 & 7.6 και σύμφωνα με το Άρθρο 10 της παρούσης. 7.8 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. 7.9 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες προμηθευτών υποβάλλουν συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση για κάθε έναν προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση / Κοινοπραξία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 & Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες προμηθευτών υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι υπάρχει Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας Οι Επιχειρήσεις / Εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ» Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι: Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης / εταιρείας. Δεν της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από Διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 34 & 39 του Π.Δ. 118/2007. Ή της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού για ορισμένο χρόνο, ο οποίος θα πρέπει να δηλώνεται και το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα Η χρηματοοικονομική και πιστοληπτική ικανότητα του προμηθευτή, αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ»: α) Ισολογισμό ή απόσπασμα ισολογισμού των τριών (3) τελευταίων ετών, στις περιπτώσεις που η δημοσίευσή του είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί Εταιριών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. β) Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης καθώς και του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του Διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με την παρούσα ανάθεση, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά τον νόμο τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. γ) Βεβαιώσεις Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρηση. δ) Οι εταιρείες / επιχειρήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν αθροιστικά για το σύνολο των τριών (3) τελευταίων ετών, κέρδη, αλλιώς η προσφορά τους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 7.13 H τεχνική ικανότητα του προμηθευτή αποδεικνύεται από τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ»: α) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων αναθέσεων υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας που της κατακυρώθηκαν κατά την προηγούμενη (3) τριετία με Σελίδα A 6 από 27

7 μνεία για κάθε ανάθεση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Η ικανότητα ανάθεσης αποδεικνύεται: Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά με Υπεύθυνη Δήλωση του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό του προμηθευτή. β) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί με το αντικείμενο της ανάθεσης. γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας. δ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την ορθή λειτουργία των διαδικασιών (ISO 9001/2000) Συμμετέχοντες οι οποίοι μετά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων, κριθούν ότι δεν είναι ικανοί για την ανάθεση, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας με αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Οι προσφέροντες «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ» πρέπει να καταθέσουν μέσα στον φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επικυρωμένο αντίγραφο της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το οποίο ισχύει για το τρέχον έτος (και τυχόν για το επόμενο) και από το οποίο θα προκύπτει το κατώτερο Νόμιμο Εργατικό Κόστος για το προσωπικό φύλαξης ασφαλείας και των εποπτών τους Αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας προσφορές, που έχουν αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή δικαιολογητικά, ανακριβής Υπεύθυνες Δηλώσεις ή δεν περιέχουν όλα όσα ζητούνται από το παρόν Άρθρο Οι αλλοδαπές εταιρείες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ» να προσκομίσουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, αποδεικτικά και Υπεύθυνες Δηλώσεις του παρόντος Άρθρου σε επίσημη Ελληνική μετάφραση Στην περίπτωση που σε μία προσφορά συμμετέχουν περισσότεροι του ενός προσφέροντος, τότε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία του παρόντος Άρθρου, πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά για κάθε ένα εκ των προσφερόντων. ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8.1 Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. 8.2 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 8.3 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 8.4 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Σελίδα A 7 από 27

8 8.5 Αυτονόητα, δεν θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 8.6 Αν κάποια προσφορά η οποία έχει κατατεθεί στο διαγωνισμό, κατά την αξιολόγηση βρεθεί ασυνήθιστα χαμηλή, σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή την εξετάζει σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 και τον Ν. 2518/1997 πριν την απορρίψει. 8.7 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε τρία στάδια ως εξής: Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 7, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Προσφορές που αποκλείονται για τυπικούς λόγους, αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης θα γίνει η βαθμολόγηση των στοιχείων των προσφορών που γίνανε τυπικά αποδεκτές στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης. Η Ομάδα Α έχει Συντελεστή Βαρύτητας 0,70 (εκφρασμένο επί τις εκατό) και η Ομάδα Β έχει Συντελεστή Βαρύτητας 0,30 (εκφρασμένο επί τις εκατό). Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το Πίνακα Κριτηρίων Βαθμολογίας που ακολουθεί ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Α ΟΜΑΔΑ Α (ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κατανόησης των απαιτήσεων και ανταπόκριση στις Τεχνικές Προδιαγραφές 100 0,35 35 Τεχνογνωσία και μεθοδολογία οργάνωσης υλοποίησης, του αντικειμένου των ζητούμενων 100 0,28 28 υπηρεσιών Προτεινόμενο οργανωτικό σχήμασύνθεση των μελών της ομάδας εκτέλεσης των υπηρεσιών, τρόπος 100 0,07 7 διοίκησης και διαχείρισης έργου ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 70 Α.Α. ΟΜΑΔΑ Β (ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης των ζητούμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τον 100 0,15 15 εξοπλισμό που θα διαθέτει για την υλοποίηση 2 Πιστοποιήσεις ISO 9001 / , Εκπαιδεύσεις σεμινάρια του απασχολούμενου προσωπικού 100 0,06 6 ασφαλείας ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 30 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α +Β 100 Σελίδα A 8 από 27

9 8.8 Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές 8.9 Η Σταθμισμένη Βαθμολογία του κάθε στοιχείου των Ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους Συντελεστή Βαρύτητας του στοιχείου επί την Βαθμολογία του. Η συνολική Βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των Σταθμισμένων Βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δυο Ομάδων Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης βαθμολογεί με έναν ακέραιο αριθμό τα επιμέρους Τεχνικά Κριτήρια των δύο Ομάδων του παραπάνω Πίνακα Κριτηρίων Βαθμολογίας, σύμφωνα με την Μέγιστη Βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά Η Βαθμολογία κάθε προσφοράς θα προκύψει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 8.13 Μετά την βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, των συμμετεχόντων που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές, που έχουν τελική βαθμολογία από 100 έως 110 βαθμούς. Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παραβιάζει τους όρους της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αλλά και γενικά το σύνολο της εργατικής νομοθεσίας, για τους υπαλλήλους που θα απασχολήσει για την ασφάλεια φύλαξη του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών προκύψει παραβίαση της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, θα απορρίπτεται η προσφορά του εν λόγω προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΙΜΕΣ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 9.1 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και η δε συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 9.2 Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να δίνεται με σαφήνεια, ανά μήνα και συνολικά για δώδεκα (12) μήνες, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9.3 Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τους υποβάλλοντες την προσφορά στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποβάλλοντες την προσφορά υποχρεούνται να παρέχουν αυτά 9.4 Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Τιμές με κρατήσεις υπέρ τρίτων και με κάθε άλλη επιβάρυνση χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται η ανάθεση. 9.5 Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 9.6 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής δεν γίνεται αποδεκτή. 9.7 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αξία της ανάθεσης: Βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε και υπόκειται στις νόμιμες για το Δημόσιο και τρίτους κρατήσεις σε ποσοστό 3,072%. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείτε για μεν τις εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα φόρος 8% επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει, για δε τις αλλοδαπές ότι ισχύει στην χώρα που έχουν την έδρα τους. Σελίδα A 9 από 27

10 ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 10.1 Μετά την Τεχνική & Οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το Ν. 2672/1998, υποβάλλει σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», τα εξής δικαιολογητικά: Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Α.Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ, ΑΠΑΤΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΕΚΒΙΑΣΗ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΠΤΏΧΕΥΣΗ (ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ) ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΗΔΕΝ ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ MΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) Ή ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΑΡΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΠΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ). ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ Σελίδα A 10 από 27

11 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 6. ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΠΛΗΡΗ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Α.Φ.Μ., ΑΡΙΘΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΛ). ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Α.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ, ΑΠΑΤΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΕΚΒΙΑΣΗ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΗΔΕΝ ) ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Ε.Π.Ε.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΠΤΏΧΕΥΣΗ (ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Ε.Π.Ε.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα A 11 από 27

12 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ MΗΤΡΩΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) Ή ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Ε.Π.Ε.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΑΡΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΠΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ). ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4. ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Ε.Π.Ε.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 5. ΚΟΙΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Ή ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα A 12 από 27

13 6. ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 7. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 8. ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Ή ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 9. ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Ε.Π.Ε.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ Σελίδα A 13 από 27

14 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 10 ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Ε.Π.Ε.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΠΛΗΡΗ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Α.Φ.Μ., ΑΡΙΘΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΛ). ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ (Οικονομικό, Γεωτεχνικό, Επαγγελματικό κλπ.) Γ. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε έναν που συμμετέχει στην Ένωση. β) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας 10.2 Για τον προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, που είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., ή τρίτη χώρα, στην περίπτωση που βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή του, ότι δεν εκδίδεται κάποιο από τα προαναφερόμενα έγγραφα ή πιστοποιητικά (της παραγράφου 10.1) ή το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις (της παραγράφου 10.1), αυτό πρέπει να αντικαθίσταται με Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα, που γίνεται ενώπιον αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, ή Συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά άνω Υπεύθυνη Δήλωση, θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα ή πιστοποιητικά και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σελίδα A 14 από 27

15 10.3 Στο φάκελο με τα δικαιολογητικά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» με κεφαλαία γράμματα Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό Ο αριθμός της Διακήρυξης Η ημερομηνία αποσφράγισης των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Τα στοιχεία του αποστολέα 10.4 Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ορίζεται με την πρόσκληση της παραγράφου 10.1, η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με fax Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», λαμβάνουν γνώση με την πρόσκληση της παραγράφου 10.1 και δύναται να είναι παρόντες κατά την διαδικασία ανοίγματος του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα αποσφράγισης του Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει την «ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 10.1, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη «ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 10.1, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη «ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 10.1, τότε ο διαγωνισμός ματαιώνεται Στην περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 7.1, 7.2, 7.3, 7,4, 7.5, 7.6, 7.7 & 7.8, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγύηση Συμμετοχής του μειοδότη Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά της παραγράφου 10.1 καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγύηση Συμμετοχής του μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 11 - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της Σύμβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση, δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των Εγγυήσεων Συμμετοχής Όταν η ματαίωση του διαγωνισμού λαμβάνει χώρα πριν την αποσφράγιση των προσφορών, οι κλειστοί και σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τυχόν τιμές και άλλα στοιχεία της προσφοράς, επιστρέφονται στους προσφέροντες. Σελίδα A 15 από 27

16 ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΣΥΜΒΑΣΗ 12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της προθεσμίας ισχύος των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κατακυρώθηκε σ αυτόν και τον καλεί για την προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης και των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης Η Σύμβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης με την μορφή που ορίζεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, Διεύθυνση Διοικητικού Η Σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για αμφότερους τους συμβαλλόμενους με την υπογραφή της από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσκομίσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με ολική ή μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή μπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13.1 Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση Με την Εγγυητική Επιστολή που αποτελεί αυτοτελή Σύμβαση, το Πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη απαίτηση (κύρια οφειλή) Κάθε προσφορά συνοδεύεται, υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας με Φ.Π.Α., ήτοι 5.750,00 σύμφωνα με το Υπόδειγμα Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Οι τίτλοι των Εντόκων Γραμματίων ή των Ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Π.Δ. 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της Εγγύησης Συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των Εντόκων Γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο εκποίησής τους. Η επιστροφή των Εντόκων Γραμματίων ή των Ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο. Η Εγγυητική πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η ανωτέρω Εγγυητική θα περιέχει απαραίτητα όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Υπόδειγμα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας Σελίδα A 16 από 27

17 αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής Συμβατικής Αξίας, χωρίς Φ.Π.Α Η Εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει, και τα ακόλουθα: Τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και το είδος αυτής Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της Εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο κατά δύο (2) μήνες Στην περίπτωση ένωσης Εταιρειών, οι Εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η Εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης Διεύθυνση, Κωδικός ΕΥΡΩ FAX ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΤΣΙΚΑ 1 Α & ΠΑΤΗΣΙΩΝ 70, , ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, μέχρι του ποσού. ΕΥΡΩ. υπέρ της Εταιρείας Διεύθυνση.. Τ.Κ., δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της για την ανάθεση. σύμφωνα με την αριθ.. Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση, ότι το σχετικό αίτημά σας, θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι την.. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη). Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. Σελίδα A 17 από 27

18 ΑΡΘΡΟ 14 - ΧΡΟΝΟΣ / ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14.1 Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τόπος Παροχής των υπηρεσιών είναι το κτίριο της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Κότσικα 1Α & Πατησίων 70, ΑΘΗΝΑ). ΑΡΘΡΟ 15 - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 15.1 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή που θα ορισθεί με την απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007 και στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΛΗΡΩΜΗ 16.1 Οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει με την καταβολή του 100% του Συμβατικού Τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών ανά μήνα φύλαξης ασφάλειας του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή 16.3 Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. ΑΡΘΡΟ 17 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 17.1 Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ αυτόν και της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα ως εξής: Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού Κατά της των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και Σελίδα A 18 από 27

19 εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντος σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά τον οποίο στρέφεται. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του Άρθρου 10 της Διακήρυξης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα παραπάνω, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ανάθεσης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 και μεγαλύτερο των 5.000,00. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 «Παράβολα από κάθε Αιτία» Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές 17.4 Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χώρις υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους Ο προσφέρων μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Σελίδα A 19 από 27

20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Οι υπηρεσίες αφορούν την φύλαξη ασφάλεια του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην οδό Κότσικα 1 Α & Πατησιών Η φύλαξη του κτιρίου θα πραγματοποιείται σε καθημερινή 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 365 ημέρες το χρόνο, σμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών. 3. Η διάρκεια των υπηρεσιών θα διαρκέσει για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης. Β. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Για την φύλαξη του κτιρίου θα απασχολούνται καθημερινά τρία (3) άτομα, ένα (1) ανά οχτάωρη βάρδια. 2. Κάθε φύλακας απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας εργασίας, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση. Ακριβή αντίγραφα των αδειών των εργαζομένων πρέπει να κατατεθούν από τον Ανάδοχο κατά την Υπογραφή της Σύμβασης. 3. Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις υπηρεσίες φύλαξης ασφάλειας θα είναι σταθερό και αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή - Εργοδότη & θα γνωστοποιηθεί σε αυτήν από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Αντικατάσταση του προσωπικού φύλαξης μπορεί να γίνει μόνο καθ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής ή λόγω ανωτέρας βίας μετά από συνεννόηση και αποδοχή και των δύο μερών. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση που επικαλεστεί ανωτέρα βία θα πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα και να αιτιολογήσει επαρκής την αντικατάσταση του προσωπικού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να εγκρίνει το αίτημα αντικατάστασης του Αναδόχου. 4. Το προσωπικό θα είναι έμπειρο, εξειδικευμένο, άριστα εκπαιδευμένο σε παρόμοιας φύσεως φύλαξη έργων και να μην υπερβαίνει το 50 έτος. Θα πρέπει να είναι ικανό για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών μέσα στα όρια που προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 5. Το προσωπικό θα είναι Έλληνες πολίτες να έχουν ήθος και σωστό τρόπο συμπεριφοράς. Είναι επιθυμητή η γνώση θεμάτων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, αντιμετώπισης κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα και διαρροή νερού, παροχής πρώτων βοηθειών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σελίδα A 20 από 27

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIKOY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24/11/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8107 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.20496/4514 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV: 31000000-6, 16311100-9, 44510000-8, 44211500-7, 42622000-2, 38341310-3, 38341320-6, 38510000-3, 33123100-9, 39711110-3, 39711500-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------------- ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 15/2012 Αρ.Πρωτ. 3.415 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ»» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 26-3 - 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 2647 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ. )» ΤΑΧ. /ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Αρ. πρωτ.: 2227 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Καλαμάτα 23/9/2015 Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EΡΓO: ΥΠΟEΡΓO:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2013 για την προµήθεια ειδικών χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 11 & 12-4-2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 11 & 12-4-2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. /νση: ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 14121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 30.09.2015 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣAIΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048 Πληροφορίες: Ι. Τσιγκρή-Δ. Νικολάου Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος 06 / 10 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 97004 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-10-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-10-2015

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-10-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-10-2015 Ημερ. 9/9/015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/64594/89 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Έργο ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Χαλκοκονδύλη 5, ΤΚ 106 77, Αθήνα Τηλ : 210 3802241 - Τηλεομοιότυπο : 210 3825393 www.eaaa.gr, email:info@eaaa.gr Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011. Αριθ.απόφασης 193-18/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες, 05-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3397 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Α8ΑΗ-ΤΑ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2012-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02/2016 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02/2016 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Π. Αποστολίδου ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Αριθ. Πρωτ: Δ.Διοικ. 2490 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Υ7γ/ΓΠ/50654 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003298175 2015-11-12

15PROC003298175 2015-11-12 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΒΟΟΕΙΔΗ-ΧΟΙΡΙΝΑ-ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΕΣΧΩΝ 115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ.Υ & Υ.Υ Πειραιάς 17 07 08 ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α 11/2008

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ.Υ & Υ.Υ Πειραιάς 17 07 08 ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α 11/2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ.Υ & Υ.Υ Πειραιάς 17 07 08 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:18329 ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α 11/2008 Ταχ Δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 15 Πειραιάς τ.κ 185 35 Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για τα κτίρια του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, επί της οδού Αγίας Ζώνης 39 στην Κυψέλη. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ KAI ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: «Διάνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001675594 2013-10-21

13PROC001675594 2013-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης Οκτωβρίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 27/12/2010 Αρ. Πρωτ.:41033 Αριθ. Διακήρυξης: 73/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 41/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 41/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 41/2013 για την προµήθεια 100 τόνων παρθένου κοκκώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης - μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Ν.

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης - μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Ν. Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης - μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.09.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :78029 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 458/2013 Από το Πρακτικό της 48ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

«Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων 6-5-2015 / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΨΦΟ7ΛΞ-ΩΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη: 4-5 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 50657 / 1806 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 /2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 /2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 /2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210- Αθήνα... Αριθμ. Πρωτ:... ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ. Απόφασης 389/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος όροφος - γραφείο 101 τηλ:210 320 3473 210 320 2291 - FAX: 210 3203257 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002347605 2014-10-20

14PROC002347605 2014-10-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 17.10.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5547/168489/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Δ.Α.:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΣΗ Α.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ης Δεκεμβρίου, 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. :210 9549100, FAX:210 9577050 Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αθήνα, 3.6.2013 Αρ. πρωτ.: Γ -2013-0610 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Α Τ Ρ Α 02.05.2011 Αρ. Πρωτ.: 14823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: Πετρούπολη: 23/10/2015 Αριθ. Πρωτ: 16419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης Ζορμπά Ανθή διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Α- νοικτό Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα