ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την αριθμό πρωτ. 1058/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα με αποδεικτικό στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης. Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαρκογιαννάκης Γεώργιος έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ζερβός Γεώργιος, Μαρκατάτος Γεώργιος, Νικολιδάκη Βαρελτζάκη Ειρήνη, Παγωμένος Χαράλαμπος,, Ξενικάκης Εμμανουήλ,, Ντουλάκης Ιωάννης, Μαρής Δράκος, Στρατάκη Ρομπογιαννάκη Ευαγγ., Παντερής Απόστολος, Χατζηδάκης Γεώργιος, Τζεδάκης Αντώνιος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Κεφαλογιάννης Κων/νος, Κληρονόμος Εμμανουήλ, Παπαδάκης Τίτος, Στρατάκης Σταύρος, Πετούσης Ζαχαρίας, Αλμπαντάκη Χρυσάνθη. ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Στριλιγκάς Ζαχαρίας,Βιστάκη Ελευθερία, Παγωμένος Ιωάννης,. Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα και τα είκοσι (18) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Απλαδάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος Αλμπαντάκη Χρυσάνθη και πρώτα ψήφισε για το συγκεκριμένο θέμα. 1

2 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση Κανονισμού Εργασιών Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του της παραγράφου 5 του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον Κανονισμό Λειτουργίας του, σύμφωνα με τον πρότυπο Κανονισμό της παρ.8 του άρθρου 95. Για το λόγο ότι στην παρούσα φάση δεν έχει ακόμα εκδοθεί απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. που να αφορά τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο θα λειτουργεί μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 1.1 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δήμου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της Δημαρχιακής επιτροπής. Στο άρθρο 93 του δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα αναγράφονται ενδεικτικά οι αρμοδιότητες του δημοτικού Συμβουλίου. 1.2 Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι Δημόσιες και κατά τούτο προσιτές στους δημότες, τους κοινωνικούς και Πολιτικούς φορείς της περιοχής, ενώ θα λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων. 1.3 Το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του και με αιτιολογημένη απόφαση που απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Με την ίδια πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες, στην έδρα του Τοπικού Συμβουλίου για την επιτόπιο συζήτηση και λύση σοβαρών ζητημάτων αυτών. 1.4 Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Άρθρο 2 ο ΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 2.1 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι εκλεγμένοι και ανακηρυγμένοι από το Πρωτοδικείο δημοτικοί σύμβουλοι, όπως ορίζει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. 2

3 2.2 Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο. 2.3 Ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην ευσυνείδητη εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών. 2.4 Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και, σε περίπτωση υποτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κινεί τη σχετική διαδικασία. 2.5 Αν ένας σύμβουλος επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος από τον Γραμματέα της Περιφέρειας. Γενικό Άρθρο 3 ο ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ-ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ/Σ. 3.1 Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται συμφωνά με τη διαδικασία του άρθρου 92 του Δημοτικού και κοινοτικού Κώδικα και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. 3.2 Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστημα. Επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. 3.3 Ο Δημοτικός σύμβουλος που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση των αρχών του Δήμου, να δηλώσει στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του Δήμου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Προς απόδειξη της κοινοποίησης συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία φέρει την υπογραφή του προσκαλουμένου, ή του συνοίκου του, ή του συνεργάτη του, ενώ σε περίπτωση απουσίας του γίνεται θυροκόλληση. 3.4 Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η 3

4 συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 3.5 Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η δημαρχιακή επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν το συμβούλιο δεν συνεδριάσει το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής κηρύσσεται έκπτωτος από το προεδρικό αξίωμα, με απόφαση του ίδιου οργάνου. 3.6 Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο. Άρθρο 4 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4.1 Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ευταξία της συνεδρίασης και μπορεί να διατάξει την αποβολή από το ακροατήριο κάθε προσώπου που διαταράσσει τη συνεδρίαση. 4.2 Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου, ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου. 4.3 Το δημοτικό συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων μπορούν να ζητούν από τον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός. 4

5 4.4 Ο Γραμματέας έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών και της πρωτοκόλλησης των εγγράφων, που απευθύνονται από και προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρθρο 5 ο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. 5.1 Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Θέμα εκτός ημερησίας διάταξης μπορεί να συζητηθεί ως κατεπείγον, μόνον αν συναινεί ο Δήμαρχος και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος. 5.2 Η συζήτηση αρχίζει με την διαπίστωση απαρτίας. Υπάρχει δε απαρτία όταν παρίστανται το μισό συν ένα (1/2+1) των μελών του Δημοτικού Συμβούλιου. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. 5.3 Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο(1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση πρέπει να υπενθυμίζεται αυτή η διάταξη. 5.4 Πριν την ημερησία διάταξη μπορεί να γίνει ενημέρωση για τρέχοντα δημοτικά θέματα, ανάγνωση εγγραφών κ.τ.λ. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Μετά τον Πρόεδρο ο Δήμαρχος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά το δήμαρχο ο επικεφαλής ή οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, κατά τη σειρά της δυνάμεως τους και στη συνέχεια οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες όμως δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός και χαρακτηρισθούν ως επείγον θέμα με απόφαση του Δ/Σ και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και σε κάθε περίπτωση με χρονικούς περιορισμούς. Η διάρκεια της ομιλίας κάθε Δημοτικού Συμβούλου δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα τρία λεπτά της ώρας. Άρθρο 6 ο ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 6.1 Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, με τη συναίνεση του Δημάρχου και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό, με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά συζητείται στο τέλος της Η/Δ και αφού 5

6 εξαντληθούν όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται σ αυτή. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται να συζητηθεί ένα θέμα που χαρακτηρίστηκε σαν κατεπείγον και πριν από την ολοκλήρωση των θεμάτων της Η/Δ, εφόσον υπάρχουν ήδη εγγεγραμμένα συναφή θέματα ή θέματα που σχετίζονται με αυτό ή ενότητες θεμάτων που έχουν το ίδιο αντικείμενο, σύμφωνα πάντως με σχετική απόφαση του Δ/Σ και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. 6.2 Ο χρόνος που διατίθεται για τα εκτός Η/Δ θέματα είτε αυτά συζητούνται προ, είτε μετά την Η/Δ, ουδέποτε υπερβαίνει τη μία ώρα,εκτός αν συζητούνται στο τέλος και δεν εξαντλήθηκε το από το άρθρο 7 του κανονισμού, χρονικό όριο διάρκειας της Συνεδρίασης. Άρθρο 7 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 7.1 Τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εισηγείται ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος παρουσία του οποίου στη συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι αναγκαία. Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος απουσιάζοντος του Δημάρχου, μπορεί να υποδείξει κάποιον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ή υπηρεσιακό παράγοντα ο οποίος θα εισηγηθεί το θέμα. Η διάρκεια της ομιλίας του εισηγητή της πλειοψηφίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα δέκα λεπτά της ώρας. 7.2 Μετά το πέρας της εισήγησης το λόγο λαμβάνει ο επικεφαλής της μειοψηφίας και σε περίπτωση που οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας εξελέγησαν με διαφορετικούς συνδυασμούς, ο λόγος δίδεται κατά τη σειρά της δυνάμεως κάθε συνδυασμού στον επικεφαλή αυτού, ή σε περίπτωση που απουσιάζει, στο Δημοτικό Σύμβουλο που εξελέγει με τις περισσότερες ψήφους. Στην περίπτωση αυτή, η ομιλία των εισηγητών της μειοψηφίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα δέκα λεπτά της ώρας. Ο επικεφαλής κάθε συνδυασμού της μειοψηφίας μπορεί να ορίσει άλλον εισηγητή οπότε ο παραπάνω χρόνος ισχύει για τον εισηγητή που θα ορίσει. 7.3 Αμέσως μετά ο πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους που επιθυμούν να ομιλήσουν και καταρτίζει κατάλογο ομιλητών με την σειρά που τον ζήτησαν, η διάρκεια ομιλίας των οποίων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά της ώρας. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις έπονται της εισήγησης του Δημάρχου, ή του Αντιδημάρχου, ή του υποδειχθέντος εισηγητή και προηγούνται των ομιλιών των εισηγητών της μειοψηφίας. 7.4 Μετά την εξάντληση του θέματος το λόγο λαμβάνει ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο οποίος και τελικά διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, μετά τυχόν τροπολογίες που θα αποδεχθεί. Επί της τελικής αυτής προτάσεως οι δημοτικοί σύμβουλοι που ομίλησαν, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν. Η διάρκεια όμως της ομιλία τους δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά. 6

7 7.5 Σε κάθε περίπτωση και κατά την διάρκεια της συζήτησης ο Δήμαρχος μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του. 7.6 Αν με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο επιχειρήσει να συζητηθούν τα θέματα μείζονος σημασίας, μπορεί να επιμηκύνει αναλογικά τους παραπάνω χρόνους, πριν από την έναρξη συζήτησης του θέματος. 7.7 Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ξεπεράσουν σε διάρκεια τις (5) ώρες συνολικά. 7.8 Όσοι αγορεύουν απευθύνονται προς το σώμα και όχι προσωπικά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκφράζουν τις απόψεις τους με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην ευσυνείδητη εξυπηρέτηση του συμφέροντος των δημοτών και της πόλης. 7.9 Ο ομιλητής δεν διακόπτεται, εκτός και εάν εκφύγει του θέματος, ή εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις, ή ύβρεις, ή καταφρονητικές εκδηλώσεις με λόγο ή έργο. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος καλεί τον εκτροπόμενο να ανακαλέσει, ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση αρνήσεως του τον καλεί στην τάξη και του αφαιρέσει το λόγο. Αν αυτοί που ανακαλούνται στην τάξη επιμένουν, ο πρόεδρος παραγγέλλει την αναγραφή της ανάκλησης στα πρακτικά του Συμβουλίου και την καταχώρηση των ονομάτων των παρεκτρεπομένων Συμβούλων Αν δημιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα διακόψει και αν παρά την προειδοποίηση δεν επανέλθει η τάξη, διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισμένη ώρα, που την ανακοινώνει στο σώμα. Κατά τη διακοπή οι Σύμβουλοι βγαίνουν από την αίθουσα συνεδριάσεων. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση της συνεδρίασης και αν ο θόρυβος συνεχιστεί, ο Πρόεδρος δικαιούται να λύσει τη συνεδρίαση Όποιος θέλει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης οποιουδήποτε θέματος, ζητά το λόγο από τον πρόεδρο, αφού προσδιορίσει το προσωπικό θέμα που τον αφορά. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να του δώσει το λόγο, αμέσως μετά το πέρας της ομιλίας αυτού που προκάλεσε το παράπονο για προσωπικό ζήτημα. Στην περίπτωση αυτή η ομιλία αιτιολόγησης του προσωπικού θέματος, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά της ώρας Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος προσέρχεται στη Συνεδρίαση μετά την έναρξη αυτής, οφείλει να το δηλώσει στον Πρόεδρο, γράφεται στα πρακτικά και θεωρείται παρών μόνο για τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνέχεια. Εάν ο Δημοτικός Σύμβουλος αποχωρήσει από τη Συνεδρίαση πρόσκαιρα, ή οριστικά, οφείλει να δηλώσει την αποχώρησή του στον Πρόεδρο, η οποία ανακοινώνεται και γράφεται στα πρακτικά. 7

8 Άρθρο 8 ο ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΗ 8.1 Μόλις περατωθεί η συζήτηση ενός θέματος, ο Πρόεδρος θέτει το θέμα σε ψηφοφορία. Αν έχει κατατεθεί τροπολογία, η ψηφοφορία γίνεται πρώτα γι αυτήν. Θεωρείται μια πρόταση, ή θέμα ψηφισμένο, αν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο νόμος. 8.2 Η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά με ανάταση του χεριού και αναγράφονται πάντοτε τα ονόματα των μελών που ψήφησαν υπέρ της μιας, ή της άλλης πρότασης. Όσοι δεν έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, θεωρείται ότι απέχουν, εκτός εάν δηλώσουν ότι ψηφίζουν λευκό, ή απλώς δηλώνουν τη παρουσία τους (παρών). Κάθε μέλος δικαιούται με δήλωση του που καταχωρείται στα πρακτικά να διευκρινίζει την ψήφο του. Αρνητική ψήφος θεωρείται και η λευκή ψήφος. 8.3 Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν, μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. 8.4 Η ισοψηφία είναι δυνατή μόνο όταν οι δοθείσες ψήφοι διχάστηκαν, όταν δηλαδή στις δύο γνώμες, η κάθε μια συγκέντρωσε για τον εαυτό της ίσο αριθμό ψήφων, αλλά και όταν σε περισσότερες από δύο γνώμες κάθε μία συγκέντρωσε υπέρ αυτής, ίσο αριθμό ψήφων με τις άλλες. Και στις δύο περιπτώσεις εφόσον απαιτείται σχετική πλειοψηφία, υπερισχύει εκείνη που πήρε με το μέρος της την ψήφο του Πρόεδρου. Όταν όμως απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία και στην περίπτωση ισοψηφίας, ορίζεται ότι επικρατεί η ψήφος του Πρόεδρου, τότε η γνώμη με την οποία τάχτηκε ο Πρόεδρος πρέπει να συγκεντρώσει αριθμό ψήφων, ίσο προς τους ψήφους που συγκέντρωσαν όλες μαζί οι άλλες γνώμες. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ορισμένοι αρνήθηκαν ψήφο ή έριξαν λευκά ψηφοδέλτια. Άρα για να υπερισχύσει η ψήφος του Πρόεδρου, πρέπει η γνώμη με την οποία συντάχθηκε ο Πρόεδρος, να συγκεντρώσει αριθμό ψήφων ίσο με όλους που είναι αντίθετα ή δεν ψήφισαν, ή έριξαν λευκά ψηφοδέλτια. Το προνόμιο της ψήφου του Προέδρου στην ίδια περίπτωση, έχει και η ψήφος του προεδρεύοντος. 8.5 Κατά τη ψηφοφορία του θέματος που αφορά ιδιώτη - ενδιαφερόμενο, το Προεδρείο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, ζητά να απομακρυνθεί από την αίθουσα ψηφοφορίας ο 8

9 ιδιώτης- πληρεξούσιος δικηγόρος ή άλλος αντιπρόσωπός του, καθώς επίσης τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης να διακόπτουν τη λήψη. Άρθρο 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9.1 Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, με ευθύνη του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και δημοτικού υπαλλήλου. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής, ή «βίντεο», ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο δημοτικός υπάλληλος κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 9.2 Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, τα οποία αριθμεί και μονογράφει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, που έχουν τη μονογραφή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθμηση, που αποτελεί συνέχεια της αριθμήσεως των απομαγνητοφωνημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα αυτά. 9.3 Η μη τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο και τον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Τα πρακτικά, για τα οποία ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Όταν ένας σύμβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 9.4 Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό, με διακεκριμένη αρίθμηση κατ' έτος. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών. 9.5 Οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος ζητήσει μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών, ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 9.6 Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες στο δημοτικό κατάστημα και οι ατομικές διοικητικές 9

10 πράξεις τουλάχιστον σε περίληψη. Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από δημοτικό υπάλληλο, ή άλλο δημόσιο όργανο. 9.7 Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων, ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 9.8 Με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα, δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. Άρθρο 10 ο ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου προβλέπεται η σύσταση επιτροπών, στις οποίες συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, αλλά και εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής και δημότες ή κάτοικοι. Προεδρεύονται όμως, πάντοτε από δημοτικό σύμβουλο, ή τον Δήμαρχο, εφόσον το επιθυμεί Οι δημοτικές επιτροπές εισηγούνται κατά κύριο λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων, που ανήκουν στον κύκλο της αρμοδιότητας τους και παρακολουθούν την εκτέλεση τους, αναφέροντας σ αυτό τη γνώμη τους για την ορθή τους εκτέλεση Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του δημάρχου, μπορούν να παραπεμφθούν σε επιτροπή, μόνο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης, ή εισηγήσεως. Θέματα που εισάγει προς συζήτηση η δημαρχιακή επιτροπή, δεν παραπέμπονται σε επιτροπή Πλην των ανωτέρω θεμάτων, ο πρόεδρος δύναται να παραπέμπει σε επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν από την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη Η ανάθεση μελετών στις δημοτικές επιτροπές, δεν έχει την έννοια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί οι επιτροπές αυτές εκτελούν προπαρασκευαστική και γνωμοδοτική εργασία Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών που συγκροτούνται από το συμβούλιο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα κίνησης στο εξωτερικό, καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 10

11 Άρθρο 11 Ο Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλείται ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου μετέχει στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου, στο θέμα ή στα θέματα που αφορούν το Τοπικό Διαμέρισμα Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη Για τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, όταν παίρνει το λόγο για ανάπτυξη των απόψεων, σε ζητήματα που αφορούν το Δημοτικό Διαμέρισμα για το οποίο είναι πρόεδρος, έχει χρόνο διπλάσιο από τον συνήθη των Δημοτικών Συμβούλων Μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις μέλη των τοπικών συμβουλίων, υπό την προϋπόθεση ότι συζητούνται ζητήματα που αφορούν το Δημοτικό τους Διαμέρισμα, χωρίς ψήφο, αλλά με λόγο μετά το τέλος των τοποθετήσεων όλων των Δημοτικών Συμβούλων και σε χρόνο το 1/2του Δ.Σ Όταν συζητείται θέμα που αφορά το Δημοτικό Διαμέρισμα και απουσιάζει δικαιολογημένα, με απόλυτη γνώση του από τον πρόεδρο του Δ.Σ., πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από το δεύτερο σε σειρά, με δικαιώματα ίσα με τον πρόεδρο και με δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 12ο Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπει ο κανονισμός, αυτή αντιμετωπίζεται ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου σε συνδυασμό με τον ισχύοντα κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων. Το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζεδάκης Αντώνιος, ο οποίος δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία κατάρτισης του Κανονισμού Εργασιών, για το λόγο ότι έπρεπε να συγκροτηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή που θα επεξεργαστεί το σχέδιο του Κανονισμού πριν έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τον παραπάνω λόγο θα ψηφίσει κατά για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τίτος Παπαδάκης είπε ότι επίσης θα ψηφίσει κατά, για το λόγο ότι ο Κανονισμός Εργασιών δεν πρόκειται ποτέ να τηρηθεί. Κατόπιν των ανωτέρω προτάθηκε από τους συμβούλους της μειοψηφίας να συμπεριληφθούν στον Κανονισμό τα παρακάτω: 11

12 1. Μαζί με την πρόσκληση να δίνονται γραπτές εισηγήσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους (Άρθρο 3 ο Κανονισμού Εργασιών). 2. Αν μετά τον καθορισμένο χρόνο έναρξης της Συνεδρίασης, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση, παρέλθουν 30 λεπτά χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία για την έναρξή της, λύεται η συνεδρίαση και επαναλαμβάνεται με νέα ημερήσια διάταξη, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα (Άρθρο 5ο Κανονισμού Εργασιών). 3. Ο δημοτικός υπάλληλος κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, τα οποία υπογράφονται στο τέλος κάθε συνεδρίασης από το σύνολο των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων στη Συνεδρίαση (Άρθρο 9 ο Κανονισμού Εργασιών). 4. Η διάρκεια ομιλίας των Συμβούλων καθώς και της δευτερολογίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα πέντε λεπτά της ώρας (Άρθρο 7 ο, παρ και 7.4. Κανονισμού Εργασιών). Όπως προέκυψε κατόπιν διαλογικής συζήτησης η τελευταία πρόταση δεν έγινε δεκτή από το σώμα, οπότε οι παράγραφοι 7.3. και 7.4. του Κανονισμού παραμένουν ως έχουν. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του της παραγράφου 5 του άρθρου 93 του Ν.3463/2006και την εισήγηση του Προέδρου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (16 ΥΠΕΡ,2 ΚΑΤΑ) Κατά, ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παπαδάκης Τίτος και Τζεδάκης Αντώνιος για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω. Α) Εγκρίνει τον Κανονισμό Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά άρθρο, όπως ακριβώς αναφέρεται παρακάτω: Άρθρο 1 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 1.1 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δήμου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της Δημαρχιακής επιτροπής. Στο άρθρο 93 του δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα αναγράφονται ενδεικτικά οι αρμοδιότητες του δημοτικού Συμβουλίου. 12

13 1.2 Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι Δημόσιες και κατά τούτο προσιτές στους δημότες, τους κοινωνικούς και Πολιτικούς φορείς της περιοχής, ενώ θα λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων. 1.3 Το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του και με αιτιολογημένη απόφαση που απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Με την ίδια πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες, στην έδρα του Τοπικού Συμβουλίου για την επιτόπιο συζήτηση και λύση σοβαρών ζητημάτων αυτών. 1.4 Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Άρθρο 2 ο ΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 2.1 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι εκλεγμένοι και ανακηρυγμένοι από το Πρωτοδικείο δημοτικοί σύμβουλοι, όπως ορίζει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. 2.2 Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο. 2.3 Ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην ευσυνείδητη εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών. 2.4 Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και, σε περίπτωση υποτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κινεί τη σχετική διαδικασία. 2.5 Αν ένας σύμβουλος επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Άρθρο 3 ο ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ-ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ/Σ. 3.1 Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται συμφωνά με τη διαδικασία του άρθρου 92 του Δημοτικού και κοινοτικού Κώδικα και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. 3.2 Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δημοτικό 13

14 κατάστημα. Επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Μαζί με την πρόσκληση δίνονται γραπτές εισηγήσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. 3.3 Ο Δημοτικός σύμβουλος που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση των αρχών του Δήμου, να δηλώσει στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του Δήμου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Προς απόδειξη της κοινοποίησης συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία φέρει την υπογραφή του προσκαλουμένου, ή του συνοίκου του, ή του συνεργάτη του, ενώ σε περίπτωση απουσίας του γίνεται θυροκόλληση. 3.4 Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 3.5 Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η δημαρχιακή επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν το συμβούλιο δεν συνεδριάσει το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής κηρύσσεται έκπτωτος από το προεδρικό αξίωμα, με απόφαση του ίδιου οργάνου. 3.6 Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα 14

15 να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο. Άρθρο 4 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4.1 Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ευταξία της συνεδρίασης και μπορεί να διατάξει την αποβολή από το ακροατήριο κάθε προσώπου που διαταράσσει τη συνεδρίαση. 4.2 Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου, ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου. 4.3 Το δημοτικό συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων μπορούν να ζητούν από τον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός. 4.4 Ο Γραμματέας έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών και της πρωτοκόλλησης των εγγράφων, που απευθύνονται από και προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρθρο 5 ο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. 5.1 Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Θέμα εκτός ημερησίας διάταξης μπορεί να συζητηθεί ως κατεπείγον, μόνον αν συναινεί ο Δήμαρχος και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος. 5.2 Η συζήτηση αρχίζει με την διαπίστωση απαρτίας. Υπάρχει δε απαρτία όταν παρίστανται το μισό συν ένα (1/2+1) των μελών του Δημοτικού Συμβούλιου. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες Αν μετά τον καθορισμένο χρόνο έναρξης της Συνεδρίασης, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση, παρέλθουν 30 λεπτά χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία για την έναρξή της, λύεται η συνεδρίαση και επαναλαμβάνεται με νέα ημερήσια διάταξη, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα. 5.4 Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 15

16 ένα τρίτο(1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση πρέπει να υπενθυμίζεται αυτή η διάταξη. 5.5 Πριν την ημερησία διάταξη μπορεί να γίνει ενημέρωση για τρέχοντα δημοτικά θέματα, ανάγνωση εγγραφών κ.τ.λ. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Μετά τον Πρόεδρο ο Δήμαρχος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά το δήμαρχο ο επικεφαλής ή οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, κατά τη σειρά της δυνάμεως τους και στη συνέχεια οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες όμως δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός και χαρακτηρισθούν ως επείγον θέμα με απόφαση του Δ/Σ και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και σε κάθε περίπτωση με χρονικούς περιορισμούς. Η διάρκεια της ομιλίας κάθε Δημοτικού Συμβούλου δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα τρία λεπτά της ώρας. Άρθρο 6 ο ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 6.1 Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, με τη συναίνεση του Δημάρχου και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό, με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά συζητείται στο τέλος της Η/Δ και αφού εξαντληθούν όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται σ αυτή. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται να συζητηθεί ένα θέμα που χαρακτηρίστηκε σαν κατεπείγον και πριν από την ολοκλήρωση των θεμάτων της Η/Δ, εφόσον υπάρχουν ήδη εγγεγραμμένα συναφή θέματα ή θέματα που σχετίζονται με αυτό ή ενότητες θεμάτων που έχουν το ίδιο αντικείμενο, σύμφωνα πάντως με σχετική απόφαση του Δ/Σ και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. 6.2 Ο χρόνος που διατίθεται για τα εκτός Η/Δ θέματα είτε αυτά συζητούνται προ, είτε μετά την Η/Δ, ουδέποτε υπερβαίνει τη μία ώρα,εκτός αν συζητούνται στο τέλος και δεν εξαντλήθηκε το από το άρθρο 7 του κανονισμού, χρονικό όριο διάρκειας της Συνεδρίασης. Άρθρο 7 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 7.1 Τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εισηγείται ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος παρουσία του οποίου στη συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι αναγκαία. Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος απουσιάζοντος του Δημάρχου, μπορεί να υποδείξει κάποιον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ή υπηρεσιακό παράγοντα ο οποίος θα εισηγηθεί το 16

17 θέμα. Η διάρκεια της ομιλίας του εισηγητή της πλειοψηφίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα δέκα λεπτά της ώρας. 7.2 Μετά το πέρας της εισήγησης το λόγο λαμβάνει ο επικεφαλής της μειοψηφίας και σε περίπτωση που οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας εξελέγησαν με διαφορετικούς συνδυασμούς, ο λόγος δίδεται κατά τη σειρά της δυνάμεως κάθε συνδυασμού στον επικεφαλή αυτού, ή σε περίπτωση που απουσιάζει, στο Δημοτικό Σύμβουλο που εξελέγει με τις περισσότερες ψήφους. Στην περίπτωση αυτή, η ομιλία των εισηγητών της μειοψηφίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα δέκα λεπτά της ώρας. Ο επικεφαλής κάθε συνδυασμού της μειοψηφίας μπορεί να ορίσει άλλον εισηγητή οπότε ο παραπάνω χρόνος ισχύει για τον εισηγητή που θα ορίσει. 7.3 Αμέσως μετά ο πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους που επιθυμούν να ομιλήσουν και καταρτίζει κατάλογο ομιλητών με την σειρά που τον ζήτησαν, η διάρκεια ομιλίας των οποίων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά της ώρας. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις έπονται της εισήγησης του Δημάρχου, ή του Αντιδημάρχου, ή του υποδειχθέντος εισηγητή και προηγούνται των ομιλιών των εισηγητών της μειοψηφίας. 7.4 Μετά την εξάντληση του θέματος το λόγο λαμβάνει ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο οποίος και τελικά διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, μετά τυχόν τροπολογίες που θα αποδεχθεί. Επί της τελικής αυτής προτάσεως οι δημοτικοί σύμβουλοι που ομίλησαν, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν. Η διάρκεια όμως της ομιλία τους δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά. 7.5 Σε κάθε περίπτωση και κατά την διάρκεια της συζήτησης ο Δήμαρχος μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του. 7.6 Αν με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο επιχειρήσει να συζητηθούν τα θέματα μείζονος σημασίας, μπορεί να επιμηκύνει αναλογικά τους παραπάνω χρόνους, πριν από την έναρξη συζήτησης του θέματος. 7.7 Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ξεπεράσουν σε διάρκεια τις (5) ώρες συνολικά. 7.8 Όσοι αγορεύουν απευθύνονται προς το σώμα και όχι προσωπικά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκφράζουν τις απόψεις τους με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην ευσυνείδητη εξυπηρέτηση του συμφέροντος των δημοτών και της πόλης. 7.9 Ο ομιλητής δεν διακόπτεται, εκτός και εάν εκφύγει του θέματος, ή εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις, ή ύβρεις, ή καταφρονητικές εκδηλώσεις με λόγο ή έργο. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος καλεί τον εκτροπόμενο να ανακαλέσει, ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση αρνήσεως του τον καλεί στην τάξη και του αφαιρέσει το λόγο. Αν αυτοί 17

18 που ανακαλούνται στην τάξη επιμένουν, ο πρόεδρος παραγγέλλει την αναγραφή της ανάκλησης στα πρακτικά του Συμβουλίου και την καταχώρηση των ονομάτων των παρεκτρεπομένων Συμβούλων Αν δημιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα διακόψει και αν παρά την προειδοποίηση δεν επανέλθει η τάξη, διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισμένη ώρα, που την ανακοινώνει στο σώμα. Κατά τη διακοπή οι Σύμβουλοι βγαίνουν από την αίθουσα συνεδριάσεων. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση της συνεδρίασης και αν ο θόρυβος συνεχιστεί, ο Πρόεδρος δικαιούται να λύσει τη συνεδρίαση Όποιος θέλει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης οποιουδήποτε θέματος, ζητά το λόγο από τον πρόεδρο, αφού προσδιορίσει το προσωπικό θέμα που τον αφορά. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να του δώσει το λόγο, αμέσως μετά το πέρας της ομιλίας αυτού που προκάλεσε το παράπονο για προσωπικό ζήτημα. Στην περίπτωση αυτή η ομιλία αιτιολόγησης του προσωπικού θέματος, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά της ώρας Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος προσέρχεται στη Συνεδρίαση μετά την έναρξη αυτής, οφείλει να το δηλώσει στον Πρόεδρο, γράφεται στα πρακτικά και θεωρείται παρών μόνο για τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνέχεια. Εάν ο Δημοτικός Σύμβουλος αποχωρήσει από τη Συνεδρίαση πρόσκαιρα, ή οριστικά, οφείλει να δηλώσει την αποχώρησή του στον Πρόεδρο, η οποία ανακοινώνεται και γράφεται στα πρακτικά. Άρθρο 8 ο ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΗ 8.1 Μόλις περατωθεί η συζήτηση ενός θέματος, ο Πρόεδρος θέτει το θέμα σε ψηφοφορία. Αν έχει κατατεθεί τροπολογία, η ψηφοφορία γίνεται πρώτα γι αυτήν. Θεωρείται μια πρόταση, ή θέμα ψηφισμένο, αν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο νόμος. 8.2 Η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά με ανάταση του χεριού και αναγράφονται πάντοτε τα ονόματα των μελών που ψήφησαν υπέρ της μιας, ή της άλλης πρότασης. Όσοι δεν έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, θεωρείται ότι απέχουν, εκτός εάν δηλώσουν ότι ψηφίζουν λευκό, ή απλώς δηλώνουν τη παρουσία τους (παρών). Κάθε μέλος δικαιούται με δήλωση του που καταχωρείται στα πρακτικά να διευκρινίζει την ψήφο του. Αρνητική ψήφος θεωρείται και η λευκή ψήφος. 8.3 Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν, μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή 18

19 θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. 8.4 Η ισοψηφία είναι δυνατή μόνο όταν οι δοθείσες ψήφοι διχάστηκαν, όταν δηλαδή στις δύο γνώμες, η κάθε μια συγκέντρωσε για τον εαυτό της ίσο αριθμό ψήφων, αλλά και όταν σε περισσότερες από δύο γνώμες κάθε μία συγκέντρωσε υπέρ αυτής, ίσο αριθμό ψήφων με τις άλλες. Και στις δύο περιπτώσεις εφόσον απαιτείται σχετική πλειοψηφία, υπερισχύει εκείνη που πήρε με το μέρος της την ψήφο του Πρόεδρου. Όταν όμως απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία και στην περίπτωση ισοψηφίας, ορίζεται ότι επικρατεί η ψήφος του Πρόεδρου, τότε η γνώμη με την οποία τάχτηκε ο Πρόεδρος πρέπει να συγκεντρώσει αριθμό ψήφων, ίσο προς τους ψήφους που συγκέντρωσαν όλες μαζί οι άλλες γνώμες. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ορισμένοι αρνήθηκαν ψήφο ή έριξαν λευκά ψηφοδέλτια. Άρα για να υπερισχύσει η ψήφος του Πρόεδρου, πρέπει η γνώμη με την οποία συντάχθηκε ο Πρόεδρος, να συγκεντρώσει αριθμό ψήφων ίσο με όλους που είναι αντίθετα ή δεν ψήφισαν, ή έριξαν λευκά ψηφοδέλτια. Το προνόμιο της ψήφου του Προέδρου στην ίδια περίπτωση, έχει και η ψήφος του προεδρεύοντος. 8.5 Κατά τη ψηφοφορία του θέματος που αφορά ιδιώτη - ενδιαφερόμενο, το Προεδρείο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, ζητά να απομακρυνθεί από την αίθουσα ψηφοφορίας ο ιδιώτης- πληρεξούσιος δικηγόρος ή άλλος αντιπρόσωπός του, καθώς επίσης τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης να διακόπτουν τη λήψη. Άρθρο 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9.1 Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, με ευθύνη του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και δημοτικού υπαλλήλου. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής, ή «βίντεο», ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο δημοτικός υπάλληλος κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, τα οποία υπογράφονται στο τέλος κάθε συνεδρίασης από το σύνολο των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων στη Συνεδρίαση. 9.2 Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, τα οποία αριθμεί και μονογράφει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, που έχουν τη μονογραφή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθμηση, 19

20 που αποτελεί συνέχεια της αριθμήσεως των απομαγνητοφωνημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα αυτά. 9.3 Η μη τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο και τον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Τα πρακτικά, για τα οποία ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Όταν ένας σύμβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 9.4 Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό, με διακεκριμένη αρίθμηση κατ' έτος. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών. 9.5 Οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος ζητήσει μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών, ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 9.6 Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες στο δημοτικό κατάστημα και οι ατομικές διοικητικές πράξεις τουλάχιστον σε περίληψη. Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από δημοτικό υπάλληλο, ή άλλο δημόσιο όργανο. 9.7 Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων, ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 9.8 Με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα, δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. Άρθρο 10 ο ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου προβλέπεται η σύσταση επιτροπών, στις οποίες συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, αλλά και εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής και δημότες ή κάτοικοι. Προεδρεύονται όμως, πάντοτε από δημοτικό σύμβουλο, ή τον Δήμαρχο, εφόσον το επιθυμεί. 20

21 10.2 Οι δημοτικές επιτροπές εισηγούνται κατά κύριο λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων, που ανήκουν στον κύκλο της αρμοδιότητας τους και παρακολουθούν την εκτέλεση τους, αναφέροντας σ αυτό τη γνώμη τους για την ορθή τους εκτέλεση Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του δημάρχου, μπορούν να παραπεμφθούν σε επιτροπή, μόνο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης, ή εισηγήσεως. Θέματα που εισάγει προς συζήτηση η δημαρχιακή επιτροπή, δεν παραπέμπονται σε επιτροπή Πλην των ανωτέρω θεμάτων, ο πρόεδρος δύναται να παραπέμπει σε επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν από την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη Η ανάθεση μελετών στις δημοτικές επιτροπές, δεν έχει την έννοια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί οι επιτροπές αυτές εκτελούν προπαρασκευαστική και γνωμοδοτική εργασία Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών που συγκροτούνται από το συμβούλιο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα κίνησης στο εξωτερικό, καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Άρθρο 11 Ο Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλείται ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου μετέχει στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου, στο θέμα ή στα θέματα που αφορούν το Τοπικό Διαμέρισμα Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη Για τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, όταν παίρνει το λόγο για ανάπτυξη των απόψεων, σε ζητήματα που αφορούν το Δημοτικό Διαμέρισμα για το οποίο είναι πρόεδρος, έχει χρόνο διπλάσιο από τον συνήθη των Δημοτικών Συμβούλων Μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις μέλη των τοπικών συμβουλίων, υπό την προϋπόθεση ότι συζητούνται ζητήματα που αφορούν το Δημοτικό τους Διαμέρισμα, χωρίς 21

22 ψήφο, αλλά με λόγο μετά το τέλος των τοποθετήσεων όλων των Δημοτικών Συμβούλων και σε χρόνο το 1/2του Δ.Σ Όταν συζητείται θέμα που αφορά το Δημοτικό Διαμέρισμα και απουσιάζει δικαιολογημένα, με απόλυτη γνώση του από τον πρόεδρο του Δ.Σ., πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από το δεύτερο σε σειρά, με δικαιώματα ίσα με τον πρόεδρο και με δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 12ο Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπει ο κανονισμός, αυτή αντιμετωπίζεται ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου σε συνδυασμό με τον ισχύοντα κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων. Β) Ο παραπάνω Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ισχύει από τη λήψη της παρούσας απόφασης και μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. που να αφορά τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2007 Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω. O Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Απόσπασμα Ο Δήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 22

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: Στην Αθήνα σήμερα, 27 Ιουλίου 2012, συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων που ορίστηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 492/25/18.07.2012 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής Ο Ιησούς περπατά στους δρόμους μας, έρχεται στα σπίτια μας για να μας προσφέρει την πίστη

Περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής Ο Ιησούς περπατά στους δρόμους μας, έρχεται στα σπίτια μας για να μας προσφέρει την πίστη Αποφάσισα να προκηρύξω ένα έτος της Πίστεως το οποίο θα αρχίσει στις 11 Οκτωβρίου 2012, πεντηκοστή επέτειο από την έναρξη της Β Συνόδου του Βατικανού και θα λήξει με την Πανήγυρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗ Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε Στέλνουμε χαιρετισμούς. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε αυτήν την ευκαιρία να μιλήσουμε με σας ξανά και να παράσχουμε τις πληροφορίες που είμαστε έτοιμοι να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ικανοποίηση των ασθενών των Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΪΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΛΑΪΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΛΑΪΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ Του PID Κόκου Νικολαϊδη (Ομιλία στο 43 ο Εθνικό μας Συνέδριο) Aδέλφια μου Λάιονς, Η αυγή της ζωής μας, όπως και η αυγή κάθε μέρας, συντροφεύεται και γεμίζει

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ Για πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα μέχρι την πρωτομαγιά Eισαγωγή Συνάδελφοι-ες,

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Την πάσα ελπίδα μου, και όλες μου τις ελπίδες, εις σε ανατίθημι. Μήτηρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου: Ο Αύγουστος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες συντάξεις - άθλια προνοιακά φιλοδωρήματα ΣΕΛΙΔΑ 2. Θα πετσοκόψουν άμεσα και τις καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις ΣΕΛΙΔΑ 3

Κύριες συντάξεις - άθλια προνοιακά φιλοδωρήματα ΣΕΛΙΔΑ 2. Θα πετσοκόψουν άμεσα και τις καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις ΣΕΛΙΔΑ 3 ISSN 2241-6021 Ανάλυση του νέου αντιασφαλιστικού εκτρώματος Κύριες συντάξεις - άθλια προνοιακά φιλοδωρήματα ΣΕΛΙΔΑ 2 Θα πετσοκόψουν άμεσα και τις καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις ΣΕΛΙΔΑ 3 Απάτη οι πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη *

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Ωριμάσαμε ως συντεταγμένη δημοκρατική κοινωνία με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, περιφερειακή οργάνωση και τοπική αυτοδιοίκηση έως σήψης λίγο πριν την απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκυβέρνηση. Γιώργου Παπανδρέου και Βενιζέλου.

Συγκυβέρνηση. Γιώργου Παπανδρέου και Βενιζέλου. Συγκυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και Βενιζέλου. Γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτήν την παράδοξη "συγκατοίκηση"; Γιατί η Ελλάδα παραμένει στο επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος; Γιατί φοβούνται οι "μεγάλοι"

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 03:54 Ζητούμενο είναι να τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση Γράφτηκε από τον Κώστας Γκέτσης Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. Άρθρο 1 ο Προοίμιο - Πεδίο Εφαρμογής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. Άρθρο 1 ο Προοίμιο - Πεδίο Εφαρμογής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Άρθρο 1 ο Προοίμιο - Πεδίο Εφαρμογής 1. Η ετήσια κρατική επιχορήγηση προς τις αθλητικές ομοσπονδίες μειώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία )

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) Προπτυχιακή Εργασία Αθανασοπούλου Ιωάννα Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------- Ιστορικά Η Γέννηση του εργατικού δικαίου Η εργασία ως

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Η διδασκαλία του Μαρξ προκαλεί σ' όλο τον πολιτισμένο κόσμο τη μεγαλύτερη εχθρότητα και το μίσος όλης της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ταν αρκετά αργά το πρωί όταν το σκοτάδι άρχισε να διαλύεται. Η Ζόγια Νικολάγεβνα Πέτροβα, χοντρή και σκοτεινή, περπατούσε γεμάτη αποφασιστικότητα στο

ταν αρκετά αργά το πρωί όταν το σκοτάδι άρχισε να διαλύεται. Η Ζόγια Νικολάγεβνα Πέτροβα, χοντρή και σκοτεινή, περπατούσε γεμάτη αποφασιστικότητα στο Στο Πάρκο Πετρόφσκι ταν αρκετά αργά το πρωί όταν το σκοτάδι άρχισε να διαλύεται. Η Ζόγια Νικολάγεβνα Πέτροβα, χοντρή και σκοτεινή, περπατούσε γεμάτη αποφασιστικότητα στο Πάρκο Πετρόφσκι, τυλιγμένη με στρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τμήμα Λογιστικής Σ.Δ.Ο. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. 5613 0

Διαβάστε περισσότερα

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού Οι 99 θέσεις του Ποταμιού 1. Πνεύμα αλλαγών Οι κοινωνίες μπορούν και πρέπει να εξελίσσουν τους θεσμούς τους. Μέσα από αυτή την αλλαγή αλλάζουν οι άνθρωποι, ο κόσμος και η εικόνα των ανθρώπων για τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ιατρικές ιδιότητες Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για το μακιγιάζ και το χτένισμα Φύλαγαν τα εργαλεία τους σε κασετίνες ΜΑΤΙΑ : Χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ

Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Σήμερα θα πούμε την ιστορία του Αγγελιοφόρου. Είναι μια ιστορία που ενέχει πολλή δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Γενάρη ώρα 7 μμ

Τρίτη 12 Γενάρη ώρα 7 μμ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Τεύχος 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Τρίτη 12 Γενάρη ώρα 7 μμ Στα γραφεία του Σωματείου Κόψιμο πίττας (Δεν θα ανοίξουν την Τρίτη 5 Γενάρη) Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι. ΕΝΖΥΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ:Τα ένζυμα καταλύουν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι. ΕΝΖΥΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ:Τα ένζυμα καταλύουν ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν άμεσα. Η αξιοποίησή τους προϋποθέτει τη μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...05 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας...06

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας. 2. Ορεκτικά με θαλασσινά

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας. 2. Ορεκτικά με θαλασσινά Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας 2. Ορεκτικά με θαλασσινά 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί κουζίνας Κρύα ορεκτικά Αντσούγιες αλά Νισουάζ Σαρδέλες τηγανιτές Ζελέ με καραβίδες Μπαρμπούνια αλ οριεντάλ Καναπέ με

Διαβάστε περισσότερα

Απλές Συμβουλές Όταν μιλάω στο παιδί μου δεν με ακούει!!!

Απλές Συμβουλές Όταν μιλάω στο παιδί μου δεν με ακούει!!! Απλές Συμβουλές Όταν μιλάω στο παιδί μου δεν με ακούει!!! 5Μια έκδοση των ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΩΩ ΣΤΟ ΠΑΙΔ Ι ΜΟΥ Δ ΕΝ ΑΚΟΥΕΙ. 25 ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Από την Ελένη Λυμπεροπούλου Υπεύθυνη τμήματος ειδικής διαπαιδαγώγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-12 i ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 01/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 722 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό

Διαβάστε περισσότερα

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Ο ΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Η χρονική συγκυρία δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Πέντε λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα της τελευταίας μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α.1 Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συμπέρασμα από όσα έχουν λεχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11. Πριν...

ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11. Πριν... ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11 Πριν... ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ! Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Ρέουν οι ζωές, γίνονται ιστορίες, γίνονται στιγμές αιχμάλωτες σε χαρτί, πορτρέτα, ημερολόγια, φτιάχνουν αποδείξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ο 19 ος και οι αρχές του 20 ου αιώνα αντιπροσωπεύουν την «εποχή της αυτοκρατορίας», δηλαδή την παγκόσμια επέκταση του αποικιοκρατικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονική γνώση και ενοποιημένη Απάντηση, δηλαδή: Ηθική Ψυχολογική Λογική Πολιτική Κοσμολογική

Διεπιστημονική γνώση και ενοποιημένη Απάντηση, δηλαδή: Ηθική Ψυχολογική Λογική Πολιτική Κοσμολογική Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 Διεπιστημονική γνώση και ενοποιημένη Απάντηση, δηλαδή: Ηθική Ψυχολογική Λογική Πολιτική Κοσμολογική Δίνεται μία ενιαία απάντηση που συνδέει μεταξύ τους διαφορετικά ζητήματα με λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΕΠΦ «Ο ΕΥΖΩΝ» Α.Μ. Σωματείου: 30744 Φιλίππου 26, Γέρακας 15344 Αττική Ε-MAIL: syllogos.eyzonon@gmail.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΕΠΦ «Ο ΕΥΖΩΝ» Α.Μ. Σωματείου: 30744 Φιλίππου 26, Γέρακας 15344 Αττική Ε-MAIL: syllogos.eyzonon@gmail. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΕΠΦ «Ο ΕΥΖΩΝ» Α.Μ. Σωματείου: 30744 Φιλίππου 26, Γέρακας 15344 Αττική Ε-MAIL: syllogos.eyzonon@gmail.com Αρ. Πρωτοκόλλου:.102015/L Αθήνα,. Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για Οικονομική Κρίση Ανεργία - ΣΣΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για Οικονομική Κρίση Ανεργία - ΣΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για Οικονομική Κρίση Ανεργία - ΣΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/1/2009 Στόχος της σημερινής συνέντευξης είναι να προβάλουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το επόμενο διάστημα που είναι συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει.

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της η Ελλάδα έχει γεµίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ!

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ! Θεσσαλονίκη 18/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 8289 ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ! Στην τελική ευθεία για την αντιδραστική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.Καύση απόδοση καυσίμων υλών (Χημεία) 2.Ενέργεια (Φυσική) 3.Ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ Φασισμός και αντιφασισμός στα χρόνια της χολέρας Συνέλευση για την ΚΥκλοφορία των Αγώνων Ένθετη έκδοση μαζί με το 7ο τεύχος της Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου

Θερινά ΔΕΝ 2011 ακολουθώντας τη ροή - η ματιά μου 1/5 Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011- Άννη Βασιλείου, Υπεύθυνη δράσης Δ.Ε.Ν. Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου Μέρη του όλου - Τι ζωγράφισες; ρώτησε η εμψυχώτρια το κορίτσι. - Το όλον. απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα

Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα πρόσφατα κατορθώματά μας στο Νέστο και να μπεις στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Χωρίς Πολιτικούς

Πολιτική Χωρίς Πολιτικούς Aki ORR Πολιτική Χωρίς Πολιτικούς Ένα φυλλάδιο για την Άμεση Δημοκρατία στις σύγχρονες συνθήκες Μετάφραση από το αγγλικό κείμενο: Σίσσυ Βωβού Επιμέλεια: Χαμπής Κιατίπης 2005 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1. Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ. Ένα χαμογελαστό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ. Ένα χαμογελαστό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ Ένα χαμογελαστό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2016. Μια νέα χρονιά μόλις μπήκε στη ζωή μας και περιμένει να την διασχίσουμε,

Διαβάστε περισσότερα