ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε."

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...05 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Στοιχεία Περιεχόμενα Καταστατικού...09 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 Γενικά Μετοχικού Κεφαλαίου Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΟΧΕΣ 3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Μετοχών Κατηγορίες Μετοχών Διάθεση μετοχών από την εταιρεία στο προσωπικό και στα μέλη του Δ.Σ Η Φορολογία κατά την μεταβίβαση των μετοχών Χρηματιστήριο Αξιών...16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4.1 Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο Ελεγκτές 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5.1 Λόγοι λύσης Α.Ε Εκκαθάριση Α.Ε...22

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΣΤΑΣΗ «DREAM A.E.» 6.1 Καταστατικό Νομαρχιακή Απόφαση ΦΕΚ Πρακτικό Δ.Σ...64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «DREAM A.E.» 7.1 Ημερολόγιο (Χρήση 2009) Ημερολόγιο (Άνοιγμα 2010) Φύλλο Μερισμού Εξόδων Ισοζύγιο Ισολογισμός Προσάρτημα (2009) 161 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 8.1 Μ Φ Φ Φ INTRASTAT (Αποστολή) INTRASTAT (Άφιξη).199 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.208 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..209

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κ.Ν2190/20, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 3 του Ν3604/2007 και ισχύουν από 8/8/2007, η Ανώνυμη Εταιρεία είναι Κεφαλαιουχική, αντίθετα με τις υπόλοιπες μορφές εταιρείας, με νομική προσωπικότητα, για χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της και όχι οι μέτοχοι της. Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Αυτό όμως έχει ως συνέπεια την πτώχευση της. Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας μέχρι της 7/8/2007 μπορούσαν να πραγματοποιήσουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με τις νέες διατάξεις είναι δυνατή και από ένα μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την εγκυρότητα αυτής τα ιδρυτικά της μέλη πρέπει να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συγκέντρωση των μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της σε ένα μόνο πρόσωπο την καθιστά αυτή μονοπρόσωπη. 5

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Σύσταση ανώνυμης εταιρίας Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.3604/07, ορίζεται ότι «η ανώνυμη εταιρεία» μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο. Η σύσταση της εταιρείας από τους ιδρυτές της γίνεται με την υπογραφή, ενώπιον συμβολαιογράφου, δημοσίου εγγράφου που ονομάζεται καταστατικό και στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας, οι σχέσεις μεταξύ των ιδρυτών και τρίτων, η διαχείριση της εταιρείας, ο τρόπος διανομής των κερδών καθώς και η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Τα φυσικά πρόσωπα για τη συμμετοχή τους στην ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ανώνυμης εταιρίας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής αποφάσεως. Όταν μεταξύ των ιδρυτών της εταιρείας υπάρχουν νομικά πρόσωπα, η εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου που θα εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, γίνεται κατόπιν σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου σύμφωνα με το καταστατικό του και δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 1.2 Διαδικασίες Σύστασης Οι διαδικασίες σύστασης για την παροχή άδειας σύστασης ανώνυμης εταιρίας, είναι οι ακόλουθες: Σύνταξη σχεδίου καταστατικού: Οι διαδικασίες σύστασης μίας ανώνυμης εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του σχεδίου του καταστατικού της. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό έγγραφο της σύστασης της εταιρείας, στο οποίο 6

6 αναφέρονται όλα τα βασικά θέματα που αφορούν τις σχέσεις των μετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας. Επιμελητήριο Προέγκριση επωνυμίας: Εφόσον έχει γίνει επιλογή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου πρέπει να γίνει επίσκεψη στο αρμόδιο Επιμελητήριο, για να ελεγχθεί αν ήδη έχουν δοθεί σε κάποια άλλη εταιρεία. Κατά την επίσκεψη αυτή στο Επιμελητήριο, κατατίθεται αίτηση με σχετικό παράβολο. Από το Επιμελητήριο χορηγείται προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, η οποία ισχύει για δύο μήνες. Η προέγκριση αυτή γίνεται με βάση το δηλωθέντα σκοπό της εταιρείας. Το στάδιο αυτό της προέγκρισης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, είναι χρήσιμο να γίνει πριν την υπογραφή του καταστατικού, για να μην χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στο καταστατικό. Δικηγορικός Σύλλογος:Πριν την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας, πρέπει να ληφθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης της αμοιβής του Δικηγόρου, ο οποίος θα παραστεί στην υπογραφή του συμβολαίου. Συμβολαιογράφος: Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του καταστατικού σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου. Στο Συμβολαιογράφο πρέπει να προσκομισθούν το σχέδιο του καταστατικού, τα στοιχεία των ιδρυτών μετόχων με τις ταυτότητές τους, οι αριθμοί φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ) και το γραμμάτιο είσπραξης της αμοιβής του Δικηγόρου. Στην περίπτωση που κάποιος από τους ιδρυτές της εταιρείας είναι άλλο νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομισθούν και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά του έγγραφα. Το καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της Ανώνυμης Εταιρείας και το Δικηγόρο ο οποίος παρίσταται και έχει συντάξει το σχέδιο καταστατικού. Οι ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα που θα υπογράψουν αντί για αυτούς. Όταν μεταξύ των ιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούν, με σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους και όχι με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα για να παραστούν ενώπιον του Συμβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό. Επιμελητήριο θεώρηση του καταστατικού για χρήση της επωνυμίας: Εφόσον δεν έχει ληφθεί, πριν την υπογραφή του συμβολαίου σύστασης της εταιρείας, η προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, 7

7 προσκομίζονται με αίτηση δύο αντίγραφα του υπογεγραμμένου καταστατικού της υπό ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας στο αρμόδιο Επιμελητήριο. Το Επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το καταστατικό ή χορηγεί σχετική βεβαίωση για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: Στη συνέχεια καταβάλλεται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Ε.Τ.Τ.), ποσό ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001) επί του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας, υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον ειδικό λογαριασμό της με αριθμό 040/ Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή: Το επόμενο βήμα είναι να καταθέσει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το καταστατικό της εταιρείας για την έγκριση της σύστασής της. Αρμόδια αρχή είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Διεύθυνση ή Τμήμα Εμπορίου) της έδρας της εταιρείας ή το Υπουργείο Ανάπτυξης Γ.Γ.Ε (Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως ή Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) για συγκεκριμένα είδη Ανωνύμων Εταιρειών. Σχετική ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας υπογεγραμμένη από την αρμόδια αρχή (σε τέσσερα τουλάχιστον αντίγραφα), παραδίδεται σε εκπρόσωπο της εταιρείας για δημοσίευση στο ΦΕΚ(ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η δημοσίευση γίνεται με επιμέλεια και με δαπάνες της εταιρείας. Αντίγραφο της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή και στο οικείο Επιμελητήριο. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.): Στη συνέχεια καταβάλλονται από την εταιρεία ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας (απαιτούνται δύο αντίγραφα καταστατικού και σχετική δήλωση Φ.Σ.Κ.) και τα τέλη δημοσίευσης. Τα σχετικά διπλότυπα καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και των τελών δημοσίευσης με (3) αντίγραφα της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας υπογεγραμμένα από την αρμόδια αρχή, προσκομίζονται στο Τμήμα Εμμέσων Φόρων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για θεώρηση. Εθνικό Τυπογραφείο: Ένα θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., αντίγραφο της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας, μαζί με το διπλότυπο καταβολής των τελών δημοσίευσης, κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο, για τη δημοσίευση της στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., από το οποίο λαμβάνεται το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης (Κωδικός Δημοσιεύματος). 8

8 Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή: Το αποδεικτικό κατάθεσης του Εθνικού Τυπογραφείου, μαζί με ένα αντίγραφο της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., προσκομίζεται εντός μηνός στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση σύστασης. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) - Έναρξης εργασιών: Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης από την αρμόδια αρχή, της απόφασης σύστασης της εταιρείας, πρέπει να γίνει έναρξη εργασιών της εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της. Επιμελητήριο Εγγραφή: Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η εταιρεία στο οικείο Επιμελητήριο. 1.3 Στοιχεία Περιεχόμενο Καταστατικού Ειδικότερα, για τη σύσταση του καταστατικού της εταιρείας, πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ των ιδρυτών και να καταγραφούν σ αυτό τα παρακάτω. Επωνυμία: Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να λαμβάνεται από το είδος των εργασιών που σκοπεύει να πραγματοποιήσει η εταιρεία. Είναι δυνατόν στην επωνυμία της εταιρείας να περιέχεται το ονοματεπώνυμο ιδρυτών της, ενώ απαγορεύεται η επωνυμία άλλης εταιρείας. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο τρόπος, όπου θα εδρεύσει η διοίκησή της και ασκείται, αλλά όχι απαραίτητα, η επιχειρηματική δραστηριότητά της. Ο Κ.Ν.2190/1920 δίνει τη δυνατότητα να οριστεί ως έδρα, Δήμος ή Κοινότητα και να μην προσδιοριστεί συγκεκριμένη διεύθυνση, προκειμένου να μην υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης, αλλά μόνο στην περίπτωση που η εταιρεία αλλάζει Δήμο ή Κοινότητα. Σκοπός: Ο σκοπός ή οι σκοποί της εταιρείας αναγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό της εταιρείας και περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας. Διάρκεια: Η διάρκεια στης ανώνυμης εταιρείας δεν ορίζεται από τον νόμο. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η αναγραφή στο καταστατικό συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, η οποία συνήθως ορίζεται πάνω από 50 χρόνια, προκειμένου να αποφεύγονται συχνές τροποποιήσεις του. 9

9 Κεφάλαιο της εταιρείας και ο τρόπος καταβολής του: Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των Η καταβολή του μπορεί να γίνει, είτε εξ ολοκλήρου είτε τμηματικά. Μετοχές: Καθορίζεται ο αριθμός τους ανά κατηγορία, η ονομαστική τους αξία και η τιμή έκδοσής τους. Γενική Συνέλευση: Καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύγκλησης, ο τρόπος συγκρότησης, οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες αυτής. Διοικητικό Συμβούλιο: Ορίζεται ο αριθμός των ατόμων που το απαρτίζουν, οι προϋποθέσεις σύγκλησης, ο τρόπος συγκρότησης, οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες αυτού. Επίσης, αναγράφονται τα ονόματα των προσώπων και τα στοιχεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που διοικεί την εταιρεία μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Ελεγκτές: Καθορίζεται ο τρόπος εκλογής τους, οι αρμοδιότητές τους και οι υποχρεώσεις τους. Επίσης, αναγράφονται τα ονόματα των ελεγκτών που θα ελέγξουν την πρώτη διαχειριστική χρήση. Δικαίωμα μετόχων: Ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των κερδών. Ισολογισμός και διάθεση κερδών: Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρξουν για να λυθεί η εταιρεία, ο τρόπος επιλογής των εκκαθαριστών, καθώς και ο τρόπος εκκαθάρισης της περιουσίας της. Μέτοχοι Ιδρυτές: Αναγράφονται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που αποτελούν τους μετόχους ιδρυτές της εταιρείας που υπογράφουν το καταστατικό της Δαπάνες σύστασης: Αναγράφεται το σύνολο των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας. Η υποβολή του καταστατικού στις αρμόδιες υπηρεσίες, συνοδεύεται με το αποδεικτικό καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και των εξόδων δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την έναρξη και την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, η Α.Ε. οφείλει να δημοσιεύσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αφορούν, τη νομική της προσωπικότητα και την περαιτέρω δράση της για τη σωστή ενημέρωση των μετοχών. Συγκεκριμένα, η ανώνυμη εταιρεία οφείλει να δημοσιεύσει τις αποφάσεις της Διοίκησης που αφορούν τη σύσταση της, την έγκριση του καταστατικού της και τις τροποποιήσεις του. 10

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 Γενικά Μετοχικού Κεφαλαίου Το κεφάλαιο που καταβάλλουν οι μέτοχοι της εταιρείας ονομάζεται μετοχικό κεφάλαιο και τα μέρη στα οποία είναι διαιρεμένο, μετοχές. Κατά τη σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και ποιο συγκεκριμένα, με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο καθένας από αυτούς. Το μετοχικό κεφάλαιο εισφέρουν οι μέτοχοι της εταιρείας. Ο Κ.Ν.2190/1920 ορίζει, ότι το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου είναι , ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας. Η ονομαστική αξία της μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 0,30 και ανώτερη από 10. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να καταβληθεί από τους μετόχους ιδρυτές ή η εταιρεία να προσφύγει σε δημόσια εγγραφή. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους σε μετρητά πραγματοποιείται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό όψεως, που θα ανοιχτεί στο όνομα της εταιρείας. Το ονοματεπώνυμο του κάθε μετόχου θα πρέπει να αναγράφεται στο παραστατικό της τράπεζας, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος καταβολής του κεφαλαίου από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας. 2.2 Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις έκαστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της, συνεπάγεται αυτοδικαίως την απόδοση του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνονται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή 11

11 σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσόμενων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νομική κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το Καταστατικό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, στο δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. 2.3 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Το μετοχικό κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών δεν παραμένει σταθερό σε όλη την διάρκεια ζωής της εταιρείας. Ο νόμος, με κάποιες προϋποθέσεις, δίνει τη δυνατότητα μεταβολής του, είτε αυξητικά (αύξηση κεφαλαίου), είτε μειωτικά (μείωση κεφαλαίου). Οι λόγοι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Αύξηση που επιβάλλονται από τον νόμο, στις οποίες ανήκουν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Αύξηση που αποφασίζουν από τους μετόχους, στις οποίες ανήκουν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές των μετόχων, είτε σε χρήμα είτε σε είδος, προκειμένου η εταιρεία να αυξήσει την καθαρή θέση της, με συνέπεια, μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία και δυνατότητα νέων επενδύσεων, καθώς και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης. 12

12 Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ακολουθούνται τα εξής στάδια: 1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας 2. Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων 3. Πιστοποίηση καταβολής 4. Τροποποίηση του καταστατικού 5. Καταχώριση της τροποποίησης 2.4 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επιβάλλεται να μειωθεί, στην περίπτωση ύπαρξης πλεονάζοντος κεφαλαίου και για κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Ανάλογα με το λόγο μείωσης, διακρίνεται σε: Πραγματική μείωση του κεφαλαίου Ονομαστική μείωση του κεφαλαίου Οι τρόποι για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι: Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών Μείωση του αριθμού των μετοχών Αγορά μετοχών και ακύρωση τους 13

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΜΕΤΟΧΕΣ 3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Μετοχών Μετοχή είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας. Η μετοχή, ως αξιόγραφο ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρεία. Τα δικαιώματα αυτά, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος. Ενδεικτικά δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή μετόχων είναι το ποσοστό ίσο με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος προς το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, του μερίσματος από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας, καθώς και αντίστοιχο ποσοστό από την περιουσία της εταιρείας, σε περίπτωση που αυτή διαλυθεί. Αντίστοιχα έχει και τον αναλογούντα αριθμό ψήφων στην Γενική Συνέλευση των μετοχών, εκτός εάν κατέχει μετοχές άνευ ψήφου. Η τιμή μιας μετοχής δημιουργείται από τη προσφορά και τη ζήτηση που έχει στο χρηματιστήριο. Σε κάθε αγορά λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει στην αντίστοιχη μεριά και μία πώληση. Εάν είναι η προσφορά μεγαλύτερη από την ζήτηση δηλαδή περισσότερη μέτοχοι πουλάνε πάρα αγοράζουν, τότε πέφτει η τιμή της μετοχής γιατί ο αγοραστής έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές προσφορές. Αντιθέτως εάν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς η τιμή της μετοχής ανεβαίνει. Η τιμή μιας μετοχής μπορεί λοιπόν να επηρεαστεί από αρνητικές ή θετικές ειδήσεις που έχουν σχέση με την εταιρεία και τα προϊόντα αυτής, παρασέρνοντας τους μετόχους σε μαζική αγορά ή πώληση π.χ εάν υπάρχουν θετικές ειδήσεις ανεβαίνει η ζήτηση, άρα και η τιμή και αντιθέτως πέφτει εάν υπάρχουν αρνητικές ειδήσεις επειδή συνήθως πουλάνε μαζικά τις μετοχές. 3.2Κατηγορίες Μετοχών Με βάση τα δικαιώματα που παρέχουν, οι μετοχές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 14

14 Κοινές μετοχές: Είναι αυτές που παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στη διανομή των κερδών καθώς επίσης και στις αποφάσεις της εταιρείας. Προνομιούχες μετοχές: Είναι αυτές οι οποίες δικαιούνται προνομιακή απόληψη του πρώτου μερίσματος, τόσο για την τρέχουσα όσο και για τις προηγούμενες χρήσεις, στις οποίες δεν καταβλήθηκε μέρισμα λόγω ζημιών ή καταβλήθηκε μέρισμα μικρότερο από το προβλεπόμενο, βάσει του νόμου, καθώς επίσης και κατά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Οι προνομιούχες μετοχές διακρίνονται σε μετοχές μετά ψήφου και άνευ ψήφου. Προκειμένου να μετατραπούν σε προνομιούχες μετοχές «άνευ ψήφου» σε κοινές μετοχές με ψήφο, απαιτείται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η πλειοψηφία των ¾ του συνόλου του εκπροσωπούμενου κοινού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μετοχές επικαρπίας: Σε περίπτωση που η εταιρεία προβεί σε απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου χορηγεί στους μετόχους, των οποίων το κεφάλαιο αποσβέστηκε, μετοχές επικαρπίας. Αυτές δεν παρέχουν στους μετόχους που τις κατέχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση, ούτε στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρείας, τους δίνουν όμως τη δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη. Μια άλλη διάκριση των μετοχών είναι σε ανώνυμες και ονομαστικές. Η έκδοση τους πρέπει να προβλέπεται στο καταστατικό που συντάσσει η εταιρεία. Ανώνυμες: Είναι οι μετοχές στις οποίες δεν αναγράφονται το όνομα του δικαιούχου. Εκδίδονται μόνο αν η αξία αυτών έχει ολοσχερώς εξοφληθεί. Ονομαστικές: Είναι οι μετοχές που αναγράφουν το όνομα του κατόχου τους. Σε ορισμένες κατηγορίες εταιρειών, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας, ειδικές διατάξεις νόμων επιβάλλουν στις εταιρείες αυτές, να εκδίδουν μόνο ονομαστικές μετοχές, ώστε να είναι γνωστό το πρόσωπο που τις κατέχει. Σ αυτήν την κατηγορία ανήκουν εταιρείες τραπεζικές, ασφαλιστικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, διανομής φυσικού αερίου, παραγωγής διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας καθώς και για εταιρείες κατασκευής πολεμικού υλικού ορίζεται, ότι οι μετοχές τους θα είναι ονομαστικές. Δεσμευμένες μετοχές: Κατά την ίδρυση της εταιρείας, δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους ιδρυτές να δεσμεύουν όλες ή ένα ορισμένο αριθμό μετοχών οι 15

15 οποίες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η δέσμευσή τους. 3.3 Διάθεση μετοχών από την εταιρεία στο προσωπικό και στα μέλη του Δ.Σ. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να διαθέσει μετοχές στα μέλη του Δ.Σ. και στους εργαζόμενους. Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και με την προϋπόθεση, το ποσό των μετοχών που διατίθενται, να είναι μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η αγορά τους από τους δικαιούχους να είναι προαιρετική. Επίσης ορίζεται και η τιμή και οι όροι διάθεσης τους. Οι μετοχές διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή από την αγοραία αξία τους, γιατί αποτελούν κίνητρο απόδοσης, η δε διαφορά της τιμής δεν καταγράφεται ως ζημία για την εταιρεία, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης του υπολοίπου. 3.4 Η φορολογία κατά τη μεταβίβαση των μετοχών. Η μεταβίβαση των μετοχών, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, φορολογείται με συντελεστή 5% πάνω στην πραγματική αξία πώλησης τους και ο φόρος βαρύνει τον πωλητή, ο οποίος και τον καταβάλει στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει η εταιρεία. Με τον όρο μεταβίβαση, εννοούμε τη μεταφορά των τίτλων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτούς από έναν συμβαλλόμενο σε άλλον. Συνεπώς, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είτε είναι πραγματική είτε ονομαστική, δεν αποτελεί μεταβίβαση και δεν υπόκειται σε φορολόγηση. Επίσης, δεν φορολογείται η μεταβίβαση μετοχών λόγω κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής. 3.5 Χρηματιστήριο Αξιών Χρηματιστήρια αξιών καλούνται τα χρηματιστήρια στα οποία διεξάγονται συναλλαγές (αγοραπωλησίες) τίτλων, π.χ. μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών, 16

16 ομολογίες (ομολογιακών δανείων) που εκδίδονται από το Δημόσιο, Οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις ( Ανώνυμες Εταιρείες). Στην Χώρα μας υπάρχει ένα Χρηματιστήριο Αξιών των Αθηνών ( Χ.Α.Α ) που λειτουργεί από το Στο Χ.Α.Α διεξάγονται συναλλαγές τίτλων ( ομολογιών, μετοχών ) και όχι συναλλάγματος, όπως γίνεται σε ξένα χρηματιστήρια, καθ ότι οι συναλλαγές συναλλάγματος ανήκουν στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο λόγος για τον οποίο μια εταιρεία εκδίδει μετοχές στο Χρηματιστήριο μπορεί να είναι π.χ. αύξηση του Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή η Ανώνυμη Εταιρεία βγάζει νέες μετοχές στην αγορά σε συγκεκριμένη τιμή. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά η εταιρεία νέο Κεφάλαιο με το οποίο θα μπορέσει να υλοποιήσει την ανάπτυξή της. Το Κεφάλαιο αυτό η εταιρεία δεν χρειάζεται να ξεπληρώσει όπως π.χ. εάν έπαιρνε κάποιο δάνειο από μία τράπεζα. 17

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα όργανα που διοικούν την εταιρεία, σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920, και οι αρμοδιότητες τους, όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό, είναι: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων Το Διοικητικό Συμβούλιο Οι Ελεγκτές 4.1 Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το όργανο της εταιρείας, στο οποίο συμμετέχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν μετοχές της εταιρείας κατά την ημερομηνία συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης και είναι η μόνη αρμόδια να προβεί σε τροποποιήσεις διατάξεων του καταστατικού, καθώς και διορισμού των υπολοίπων οργάνων διοίκησης και ορισμού των αρμοδιοτήτων τους. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει, είτε αυτόκλητα είτε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβούλιο, στην έδρα της εταιρείας. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή και είναι δεσμευτικές για το σύνολο των μετοχών. Οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και για να έχει δυνατότητα λήψης αποφάσεων, πρέπει σ αυτήν να παρευρίσκονται μέτοχοι που εκπροσωπούν, τουλάχιστον, το 20% του μετοχικού κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό που ορίζει ο νόμος για τη σύσταση της εταιρείας. Στην περίπτωση που η εταιρεία καλείται να λάβει αποφάσεις για κρίσιμα θέματα, ο νόμος ορίζει μεγαλύτερο ποσοστό προσέλευσης, έτσι ώστε η συνέλευση να έχει απαρτία. Τόσο στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας όσο και στην περίπτωση εκείνη που 18

18 συνεδριάζει αυτόκλητα, θα πρέπει να υπάρξει μέρισμα ώστε το σύνολο των μετόχων να πληροφορηθούν για τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις από τους μετόχους Η ανακοίνωση της πρόσκλησης, στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν είναι αυτόκλητη, επιβάλλεται να δημοσιευτεί είκοσι (20) ημέρες πριν από τη σύγκλησή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο τεύχος των Α.Ε και Ε.Π.Ε., στον ημερήσιο πολιτικό τύπο, σε μία οικονομική εφημερίδα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στον τόπο της έδρας της Α.Ε. Είκοσι ημέρες μετά την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, οι αποφάσεις της υποβάλλονται στην αρμόδια διεύθυνση της Νομαρχίας προς δημοσίευση. Οι Γενικές Συνελεύσεις, ανάλογα με τα θέματα της ημερησίας διάταξης, για τα οποία οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις, διακρίνονται στα εξής είδη: Τακτική: είναι η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται υποχρεωτικά κάθε έτος και μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης και έχει ως θέματα την έγκριση ή μη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τον έλεγχο της διοίκησης της εταιρείας, την απαλλαγή ή μη των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών. Έκτακτη: είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται εντός δέκα ημερών, μετά από αίτηση των μετόχων ή των ελεγκτών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με θέματα τα οποία αναφέρονται στην αίτηση. Καταστατική: είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 4.2 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο το οποίο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία. Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει 19

19 και για τις αρμοδιότητες τις οποίες θα εκχωρήσει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία κατά τη διάρκεια της θητείας του και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια, προκειμένου να αποφασίσει για την απαλλαγή ή μη των μελών από ευθύνες που συνεπάγονται οι συγκεκριμένες αποφάσεις. Με την παράγραφο του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920 που αντικαταστάθηκε από το Ν.3604/07 ορίζεται ρητά ότι απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Α.Ε. να ενεργούν χωρίς προηγούμενη άδεια από την γενική συνέλευση, για ίδιο λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία και η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χρόνια. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εάν αυτό ζητηθεί από τουλάχιστον δύο μέλη του. Προκειμένου οι αποφάσεις του να είναι νόμιμες, απαιτείται να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τα μισά συν ένα από τα μέλη του, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερο από τρία. Οι αποφάσεις καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαγορεύεται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρείες ή να έχουν ατομική επιχείρηση με παρεμφερή με την ανώνυμη εταιρεία σκοπό, χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Στην αντίθετη περίπτωση η εταιρεία μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση από το μέλος του Δ.Σ. για απώλεια εσόδων λόγω της δραστηριότητας του. 4.3 Ελεγκτές Οι Ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων για ένα έτος, προκειμένου να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τον τρόπο διαχείρισης της από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι τουλάχιστον δύο πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Οι ελεγκτές δεν μπορεί να είναι 20

20 μέτοχοι της εταιρείας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενοι της, καθώς επίσης υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Εάν από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, προκύπτουν αποτελέσματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, τότε η Γενική Συνέλευση θα τον επιλέξει από μία λίστα τουλάχιστον έξι Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα επανεκλογής του για περισσότερες από τέσσερις συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τίθενται στη διάθεση των ελεγκτών τα βιβλία της εταιρείας, προκειμένου να ελέγξουν τον τρόπο καταχώρησης των στοιχείων, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενώ, κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, προβαίνουν σε έλεγχο της απογραφής και των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετοχών με τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον παραπάνω έλεγχο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της έκθεσης, προβαίνει σε απαλλαγή ή μη τόσο των ελεγκτών όσο και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνες που τους βαρύνουν από τις πράξεις τους. 21

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5.1 Λόγοι λύσης Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρεία λύεται: Με τη λήξη του οριζόμενου στο καταστατικό χρόνου διάρκειας της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Εκτός της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Όταν για οποιονδήποτε λόγο Ανώνυμη Εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση, παύει η ισχύς του σχετικού άρθρου του καταστατικού της περί της διάρκειας της εταιρείας χρήσης, καθότι σταματάει η λειτουργία της για τους σκοπούς που συνεστήθη και εξακολουθεί να λειτουργεί μόνο για την εκκαθάριση της. Η λύση της Ανώνυμης Εταιρείας επέρχεται αυτοδίκαια με την λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών της. Η λύση της Ανώνυμης Εταιρείας και ο διορισμός των εκκαθαριστών της καταχωρείται στο Μητρώο Α.Ε. και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ). 5.2 Εκκαθάριση Α.Ε. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της στις εξής περιπτώσεις: 22

22 Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 33, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθάρισης μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 33, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποχρεώσεις εκκαθαριστών που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 περίπτωση ιβ του Κ.Ν.2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. 23

23 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ Στην Θέρμη Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της εταιρείας ΖΑΚΟΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Κοινοτική οδό Ν. Ραιδεστού Τριαδίου, όπου με κάλεσαν και ήλθα για να συντάξω την πράξη αυτή, σήμερα στης δέκα πέντε (15) Ιανουαρίου του δύο χιλιάδες εννιά (2009) έτους, ημέρα Παρασκευή, σ εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΑΝΤΩΝΙΑ ΨΑΡΑΚΗ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ, που έχω την έδρα μου στην Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι: 1) Βασίλειος Βασιλείου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας Δημητρίου, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Μπιλεφελντ Γερμανίας και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μητρ. Καλλίδου αριθμός 112 Καλαμαριά, έμπορος, κάτοχος του υπ αριθμόν Χ254522/ δελτίου ταυτότητας του Α Τ.Α Θεσσαλονίκης, κάτοχος ΑΦΜ της ΔΥΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, 2) Πέτρος Πέτρου του Παύλου και της Ελένης, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αργαλαστή Βόλου και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη στην οδό Παπαπέτρου 13 Καλαμαριάς, οικονομολόγος, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Θέρμης Θεσσαλονίκης, κάτοχος ΑΦΜ με αριθμό της ΔΥΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, και 3) Γρηγόριος Γρηγορίου του Γεωργίου και της Αικατερίνης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Θέρμη Θεσσαλονίκης στην οδό Σωκράτους αριθμός 4, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Θέρμης Θεσσαλονίκης, κάτοχος ΑΦΜ με αριθμό της ΔΥΟ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι, αφού δήλωσαν ότι δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και απέκλεισαν στην πράξη μου αυτή τη σύμπραξη δεύτερου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης μου αυτής με την οποία δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία θα διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις, συμφωνίες και όρους, οι οποίες αποτελούν το Καταστατικό αυτής. 24

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ - ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία DREAM (ΝΤΡΙΜ) ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και με το διακριτικό τίτλο DREAM A.E.. 2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο DREAM S.A.. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΕΔΡΑ 1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης, στην Κοινοτική οδό Νέας Ραιδεστού-Τριαδίου, Τ.Κ Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή καταστήματα λιανικής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού σε κράτη μέλη ή μη της ΕΟΚ και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της θα ορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας τους. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, από την ημέρα καταχώρησης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την 25

25 έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εμπορία πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης, όπως καλαμάκια για ροφήματα, ποτήρια πλαστικά, μαχαίρια πλαστικά, πιρούνια πλαστικά, κουπάκια πλαστικά κ.λπ. ως και σακούλες απορριμμάτων και ειδών πλαστικής συσκευασίας τροφίμων ή μη. 2. Η εμπορία, πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης, αξεσουάρ μπάνιου και ειδών υγιεινής, σκούπες παντός τύπου, παιχνίδια πλαστικά με μηχανισμό και μη, είδη camping, εξοχής, θαλάσσης, εμπορία ειδών ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ μαλλιών, φω μπιζού, λευκά είδη, εργαλείων, ειδών συσκευασίας, αναπτήρων, ηλεκτρολογικών ειδών, ηλεκτρικών μικροσυσκευών, αξεσουάρ ζώων, ειδών υγιεινής, πλακιδίων, υδραυλικών ειδών, υλικών θέρμανσης-ψύξης και κλιματισμού και παντός εμπορεύματος εν γένει. 3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση των παραπάνω ειδών της παραγράφου 1 και Η αντιπροσώπευση συναφών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. 5. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εν γένει κάθε είδους τροφίμων είτε σε φυσική κατάσταση είτε σε βιομηχανοποιημένη, καθώς και κάθε άλλου εμπορευσίμου είδους συναφούς με τα παραπάνω. 6. Η εμπορία οσπρίων, δημητριακών, ζάχαρης, ξηρών καρπών, κονσερβών, τροφίμων και κάθε άλλου συναφούς προϊόντος. 7. Η κατασκευή παντός είδους ιδιωτικού ή δημόσιου τεχνικού έργου και με το σύστημα της αντιπαροχής. 8. Η αγορά και πώληση οικοπέδων, η κατασκευή επ αυτών οικοδομημάτων (κατοικιών, γραφείων, αποθηκών κ.λπ.), η πώληση και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους. 26

26 9. Η συμμετοχή σε κάθε φύσεως επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές οποιαδήποτε νομικής μορφής και με οποιουσδήποτε σκοπούς. 10. Εισαγωγή και εμπορία σκαφών αναψυχής και λοιπών συναφών ειδών, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία μηχανών θαλάσσης. Για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή θυγατρικές ή να ιδρύει θυγατρικές στην Βουλγαρία και σε κράτη μέλη ή μη της ΕΟΚ. 27

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΜΕΤΟΧΙΚΌ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας των τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μια. Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται από τους μετόχους, με κατάθεση σε λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 5α 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά η ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 28

28 την ίδια ημερομηνία. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/ Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. 5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΜΕΤΟΧΕΣ 1. Σήμερα οι δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές. 2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τους συμβούλους της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν επίσης μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών θα πρέπει να παραδοθούν στους κατά το άρθρο 6 δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι οριστικοί τίτλοι αμέσως μόλις εκδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων και να επιστραφούν αυτοί. 29

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/20. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί. Κατ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το διάστημα ενός μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 30

30 ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων γα όλα ή για ορισμένα θέματα από την έκταση Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή, δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/ Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με της υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 31

31 4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 32

32 9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ)

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), στον Υπουργό Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2012 Α Επαναληπτική Δημόσια Πλειοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έργου. Με την 446/15 απόφαση Δ.Σ.,συγκροτήθηκε ομάδα έργου αποτελούμενη από τους:

Ομάδα έργου. Με την 446/15 απόφαση Δ.Σ.,συγκροτήθηκε ομάδα έργου αποτελούμενη από τους: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Τρικκαίων - 2 - Ομάδα έργου Με την 446/15 απόφαση Δ.Σ.,συγκροτήθηκε ομάδα έργου αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 27 ης

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

Σαν χειμώνας είναι. Φούρνος του Χότζα το ΚΤΕΛ Άργους σελ.3. -Στον δήμο το τρένο -Δεν θα πάρουμε σελ. 4

Σαν χειμώνας είναι. Φούρνος του Χότζα το ΚΤΕΛ Άργους σελ.3. -Στον δήμο το τρένο -Δεν θα πάρουμε σελ. 4 Φούρνος του Χότζα το ΚΤΕΛ Άργους σελ.3 Eβδομαδιαία εφημερίδα Πέμπτη 10.06.2010 www.anagnostispe.blogspot.com anagnostispe@hotmail.com Ετος13ο Αρ. φύλλου 625 ΕΥΡΩ 0,60 Δυνατά σε Ασίνη και Τολό ο Γραμματικόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Καρβουνάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Καρβουνάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 20. 7. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Καρβουνάδων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 44/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: Στην Αθήνα σήμερα, 27 Ιουλίου 2012, συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων που ορίστηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 492/25/18.07.2012 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 01/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 722 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργατικό Ατύχημα» (άρθρα 8 παρ. 4 & 34 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51). Σχετ.: Εγκ. 22/04

ΘΕΜΑ: «Εργατικό Ατύχημα» (άρθρα 8 παρ. 4 & 34 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51). Σχετ.: Εγκ. 22/04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 24 / 6 /2010 Αριθ. Πρωτ.Π08/12 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του.

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του. Α. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Μία μάζα αέρα οδηγείται από το τμήμα εισαγωγής στο συμπιεστή. Εκεί συμπιέζεται και οδηγείται στο θάλαμο καύσης, όπου αναμιγνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή. Οι πρόδρομοι και η ίδρυση της ΚΝΕ. Η ΚΝΕ και το νεολαιίστικο κίνημα της μεταπολίτευσης - Συνέντευξη με το σ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή. Οι πρόδρομοι και η ίδρυση της ΚΝΕ. Η ΚΝΕ και το νεολαιίστικο κίνημα της μεταπολίτευσης - Συνέντευξη με το σ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 4 6 8 10 12 14 16 18 19 Εισαγωγή Οι πρόδρομοι και η ίδρυση της ΚΝΕ Η ΚΝΕ και το νεολαιίστικο κίνημα της μεταπολίτευσης - Συνέντευξη με το σ. Σπύρο Xαλβατζή 1989-91: Η κρίση στην ΚΝΕ Από την

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου

Θερινά ΔΕΝ 2011 ακολουθώντας τη ροή - η ματιά μου 1/5 Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011- Άννη Βασιλείου, Υπεύθυνη δράσης Δ.Ε.Ν. Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου Μέρη του όλου - Τι ζωγράφισες; ρώτησε η εμψυχώτρια το κορίτσι. - Το όλον. απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Στην Τρίπολη σήμερα 31-3 - 2012, εμείς οι αντιπρόσωποι - σύνεδροι των Σωματείων μελών του Ε.Κ.Αρκαδίας, που πήραμε μέρος στις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 26/01/2016 Αρ. Πρωτ. 1255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: Ε/ΜΗΤΡ.1100-06 Αριθμός Έκδοσης: 1 Ημ/νία Έκδοσης: 1.10.07 Σελ. 2 από 5

Κωδικός: Ε/ΜΗΤΡ.1100-06 Αριθμός Έκδοσης: 1 Ημ/νία Έκδοσης: 1.10.07 Σελ. 2 από 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Γνωστοποιείται ότι τα στοιxεία της επιχείρησής σας, που τηρούνται στο Μητρώο του ΕΒΕΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Την πάσα ελπίδα μου, και όλες μου τις ελπίδες, εις σε ανατίθημι. Μήτηρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου: Ο Αύγουστος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 07/20 /2014 Αριθ. πρωτ ρωτ.: 58326 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 395/2014 Περίληψη Παραχώρηση για ξύλευση στο Δασικό Συνεταιρισμό

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ Για πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα μέχρι την πρωτομαγιά Eισαγωγή Συνάδελφοι-ες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Oκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Oκτωβρίου 2015 ΑΔΑ: ΩΜΛΩΩ6Χ-9ΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 627 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Oκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Oκτωβρίου 2015 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Αριθμός Απόφασης 122/2015 Θέμα 2 ο : Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος Μάιος 2002

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος Μάιος 2002 πρόγραμμα «εκπαίδευση & θέατρο» σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015-2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12-13/09 ΥΜΗΤΤΟΣ 20/09 ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ (ΡΑΠΕΛ) 23/09 ΠΡΟΒΟΛΗ 26-27/09 ΓΚΙΩΝΑ 04/10 ΔΙΡΦΗ 18/10 ΥΜΗΤΤΟΣ 24-25/10 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 01/11 ΕΛΙΚΩΝΑΣ 15/11 ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 18/11 ΠΡΟΒΟΛΗ 22/11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες συντάξεις - άθλια προνοιακά φιλοδωρήματα ΣΕΛΙΔΑ 2. Θα πετσοκόψουν άμεσα και τις καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις ΣΕΛΙΔΑ 3

Κύριες συντάξεις - άθλια προνοιακά φιλοδωρήματα ΣΕΛΙΔΑ 2. Θα πετσοκόψουν άμεσα και τις καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις ΣΕΛΙΔΑ 3 ISSN 2241-6021 Ανάλυση του νέου αντιασφαλιστικού εκτρώματος Κύριες συντάξεις - άθλια προνοιακά φιλοδωρήματα ΣΕΛΙΔΑ 2 Θα πετσοκόψουν άμεσα και τις καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις ΣΕΛΙΔΑ 3 Απάτη οι πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 3/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 3/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ευρημάτων της Έρευνας Πεδίου «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις με στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

(Εργασία των μαθητών της ΣΤ Τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας)

(Εργασία των μαθητών της ΣΤ Τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας) ΠΑΡΑΔΔΟΣΙΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ (Εργασία των μαθητών της ΣΤ Τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας) Το 8 ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού βρίσκεται τα τελευταία χρόνια και στο διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη *

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Ωριμάσαμε ως συντεταγμένη δημοκρατική κοινωνία με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, περιφερειακή οργάνωση και τοπική αυτοδιοίκηση έως σήψης λίγο πριν την απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 58 /2013 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 58 /2013 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 58 /2013 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 20-12-2013, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003661819 2016-01-20

16PROC003661819 2016-01-20 ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 20/01/2016 Αριθ.Πρωτ.: 2.927.071 Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3, Τ.Κ. 10437 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Φωτεινού Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γολγοθάς η Ασφαλιστική Ικανότητα

Γολγοθάς η Ασφαλιστική Ικανότητα Ητων Συνταξιούχων ΦΩΝΗ ΟΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ 013610 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ.Ε.Μ.Π.Α.Θ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1870 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2046/06 Η σύνταξη δεν είναι παροχή ελεημοσύνης, αλλά δίκαιη αναγνώριση σκληρής

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων Αριθ. Πρωτ. 415 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2010 Προς Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα Kοινοποίηση : - Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη - Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 215 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Γενάρη ώρα 7 μμ

Τρίτη 12 Γενάρη ώρα 7 μμ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Τεύχος 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Τρίτη 12 Γενάρη ώρα 7 μμ Στα γραφεία του Σωματείου Κόψιμο πίττας (Δεν θα ανοίξουν την Τρίτη 5 Γενάρη) Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

1) Γεν. Δ/νσεις, Δ/νσεις & Υπηρεσίες Πληροφορίες :

1) Γεν. Δ/νσεις, Δ/νσεις & Υπηρεσίες Πληροφορίες : Βαθμός Ασφαλείας ΑΘΗΝΑ, 1-12 - 2008 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ32 / 95 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων αναφορικά με τη Δράση 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων» Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Εγχειρίδιο Εφαρμογής Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η διαδικασία της υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε συγκεκριμένες Φοιτητικές και Σπουδαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ Η υποχρέωση επίδοσης της φορολογικής προσφυγής στη διοίκηση από τον προσφεύγοντα, εντός ορισμένης προθεσμίας, επί ποινής απορρίψεως του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος, ως απαράδεκτου: Παρατηρήσεις στη ΣτΕ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Έναρξης της Πράξης: Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών

1 ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Έναρξης της Πράξης: Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ιάσμου και Αρριανών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 28/4/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε:10723/53/Β/86/10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε:10723/53/Β/86/10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε:10723/53/Β/86/10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Έκδοση 1.0 Αύγουστος 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ταν αρκετά αργά το πρωί όταν το σκοτάδι άρχισε να διαλύεται. Η Ζόγια Νικολάγεβνα Πέτροβα, χοντρή και σκοτεινή, περπατούσε γεμάτη αποφασιστικότητα στο

ταν αρκετά αργά το πρωί όταν το σκοτάδι άρχισε να διαλύεται. Η Ζόγια Νικολάγεβνα Πέτροβα, χοντρή και σκοτεινή, περπατούσε γεμάτη αποφασιστικότητα στο Στο Πάρκο Πετρόφσκι ταν αρκετά αργά το πρωί όταν το σκοτάδι άρχισε να διαλύεται. Η Ζόγια Νικολάγεβνα Πέτροβα, χοντρή και σκοτεινή, περπατούσε γεμάτη αποφασιστικότητα στο Πάρκο Πετρόφσκι, τυλιγμένη με στρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πύλης - 2 - Ομάδα έργου

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πύλης - 2 - Ομάδα έργου ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πύλης - 2 - Ομάδα έργου Ζιάκας Σταύρος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παιδής Στέφανος, Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Προς συμπλήρωση των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Προς συμπλήρωση των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα