Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 215/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 22 παράγραφος 7 πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 96 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ορίζει τις κοινές διατάξεις που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία παρέχουν στήριξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και την παρούσα στιγμή λειτουργούν βάσει κοινού πλαισίου. (2) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι στενά συνυφασμένες, καθώς αφορούν τους ειδικούς κανόνες για καθένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά ταμεία και Επενδυτικά Ταμεία («τα ταμεία ΕΔΕ») σχετικά με πτυχές που είναι κοινές για τρία ή περισσότερα από αυτά, δηλαδή τη μεθοδολογία για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης, και όλες επηρεάζουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων. Για να εξασφαλιστεί η συνοχή των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτοχρόνως για να διευκολυνθεί ο στρατηγικός προγραμματισμός των ταμείων ΕΔΕ, καθώς και για να επιτραπεί σε όλους τους κατοίκους της Ένωσης να αποκομίσουν μια συνολική θεώρηση των διατάξεων αυτών καθώς και για να διαθέτουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν σε έναν και μόνο κανονισμό τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τον προγραμματισμό των ταμείων ΕΔΕ, τα οποία θα ( 1 ) ΕΕ L 347 της , σ πρέπει να καθοριστούν με εκτελεστικές πράξεις, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. (3) Βάσει του άρθρου 8 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια κοινή μεθοδολογία ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο στήριξης για τους στόχους για την κλιματική αλλαγή για καθένα από τα πέντε ταμεία ΕΔΕ. Η εν λόγω μεθοδολογία θα πρέπει να συνίσταται στην κατάρτιση ενός ειδικού συντελεστή στάθμισης για τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο των ταμείων ΕΔΕ σε επίπεδο που να αντιστοιχεί στον βαθμό στον οποίο η στήριξη αυτή συμβάλλει στους στόχους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή. Οι ειδικοί συντελεστές στάθμισης θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η συνεισφορά της στήριξης στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή είναι σημαντική ή μέτρια. Όταν η στήριξη δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ή η συνεισφορά της είναι ασήμαντη, θα πρέπει να εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής στάθμισης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι συνήθεις συντελεστές στάθμισης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση στην παρακολούθηση των δαπανών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή σε διάφορες πολιτικές της Ένωσης. Η μεθοδολογία θα πρέπει, ωστόσο, να αντικατοπτρίζει τις διαφορές στις παρεμβάσεις σε καθένα από τα διάφορα ταμεία ΕΔΕ. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι συντελεστές στάθμισης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να επισυναφθούν σε κατηγορίες παρέμβασης που καταρτίζονται σύμφωνα με την ονοματολογία που θεσπίστηκε από την Επιτροπή. Στην περίπτωση του ΕΓΤΑΑ οι συντελεστές στάθμισης θα πρέπει να συνοδεύουν τομείς εστίασης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) και, στην περίπτωση του ΕΤΘΑ, μέτρα που θα ορίζονται σε μελλοντική νομική πράξη της Ένωσης για τον καθορισμό των όρων χρηματοδοτικής στήριξης της θαλάσσιας και αλιευτικής πολιτικής για την περίοδο προγραμματισμού (4) Βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 7 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, κρίνεται επίσης αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερείς ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων για κάθε προτεραιότητα που περιλαμβάνεται στα προγράμματα τα οποία στηρίζονται από τα ταμεία ΕΔΕ καθώς και για την αξιολόγηση της επίτευξης των εν λόγω ορόσημων και ποσοτικών στόχων. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (ΕΕ L 487 της , σ. 487).

2 L 69/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5) Για να είναι δυνατόν να εξακριβώνεται κατά πόσον τα ορόσημα και οι ποσοτικοί στόχοι πληρούν τους όρους που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει να καταχωρίζονται οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, καθώς και η μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόζεται για την κατάρτιση του πλαισίου των επιδόσεων. Παρά το ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σε εθελοντική βάση, η εν λόγω τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την Επιτροπή, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ενός πλαισίου επιδόσεων που να συνάδει με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. (6) Η επίτευξη των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο των επιδόσεων αποτελεί την προϋπόθεση για την οριστική διάθεση του αποθεματικού επιδόσεων και η σοβαρή αδυναμία επίτευξης των ορόσημων μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για τον προσδιορισμό των ορόσημων και να οριστεί με ακρίβεια σε τι συνίσταται η επίτευξή τους. (7) Καθώς η επίτευξη των ποσοτικών στόχων έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού αποτελεί σημαντικό μέτρο της επιτυχίας των ταμείων ΕΔΕ και η σοβαρή αδυναμία επίτευξής τους μπορεί να αποτελέσει τη βάση δημοσιονομικής διόρθωσης, είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφώς οι ρυθμίσεις για τον καθορισμό ποσοτικών στόχων και να διευκρινιστεί με ακρίβεια σε τι συνίσταται η επίτευξη των στόχων ή η σοβαρή αδυναμία επίτευξής τους. (8) Για να αντικατοπτριστεί η πρόοδος στην υλοποίηση των πράξεων στο πλαίσιο μιας προτεραιότητας, είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των βασικών σταδίων υλοποίησης. (9) Για να εξασφαλιστεί ότι το πλαίσιο των επιδόσεων αντανακλά επαρκώς τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για κάθε ταμείο, ή για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, και για την κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση, κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διάρθρωση του πλαισίου επιδόσεων και σχετικά με την αξιολόγηση της επίτευξης των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων, όταν μια προτεραιότητα καλύπτει περισσότερα από ένα ταμεία ή κατηγορίες περιφερειών. Δεδομένου ότι μόνο το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ προβλέπουν χρηματοδοτικές χορηγήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας, η τελευταία δεν θα πρέπει να θεωρείται σημαντική για τους σκοπούς κατάρτισης ενός πλαισίου επιδόσεων για το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ. (10) Βάσει του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 96 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κρίνεται σκόπιμο να οριστούν κοινές κατηγορίες παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή συνεκτικές πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη χρήση των εν λόγω ταμείων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη σωρευτική χορήγηση και δαπάνες των ταμείων αυτών ανά κατηγορία και τον αριθμό των πράξεων για όλη την περίοδο εφαρμογής ενός προγράμματος. Αυτό γίνεται για να επιτραπεί στην Επιτροπή να ενημερώσει τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τους πολίτες της Ένωσης με κατάλληλο τρόπο σχετικά με τη χρησιμοποίηση των ταμείων. Με εξαίρεση τις κατηγορίες παρεμβάσεων που αντιστοιχούν απευθείας σε θεματικούς στόχους ή σε επενδυτικές προτεραιότητες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στους ειδικούς ανά ταμείο κανονισμούς, οι κατηγορίες παρέμβασης μπορούν να εφαρμοστούν στην παροχή στήριξης στο πλαίσιο διαφόρων θεματικών στόχων. (11) Για τη διασφάλιση της ταχείας εφαρμογής των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός, θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, δεδομένου ότι η επιτροπή συντονισμού για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία που θεσπίζεται με το άρθρο 150 παράγραφος 1 του κανονισμού εξέδωσε σχετική γνώμη, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ [εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 8 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013] Άρθρο 1 Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της στήριξης για τους στόχους σχετικά με την κλιματική αλλαγή από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής 1. Ο υπολογισμός της στήριξης που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τους στόχους που αφορούν την κλιματική αλλαγή από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα γίνεται σε δύο στάδια ως εξής: α) οι συντελεστές που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται ανά κωδικό τομέα παρέμβασης στα δημοσιονομικά στοιχεία που υποβάλλονται για τους εν λόγω κώδικες β) όσον αφορά τα δημοσιονομικά στοιχεία που κοινοποιούνται για τους κωδικούς πεδίου παρέμβασης με μηδενικό συντελεστή, όταν τα δημοσιονομικά στοιχεία δηλώνονται στη διάσταση του θεματικού στόχου για τους κωδικούς 04 και 05 που περιλαμβάνονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, τα στοιχεία πρέπει να σταθμίζονται με συντελεστή 4 όσον αφορά τη συμβολή τους στους στόχους για την αλλαγή του κλίματος.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/67 2. Οι συντελεστές για την κλιματική αλλαγή που εφαρμόζονται με βάση τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται επίσης στις αντίστοιχες κατηγορίες του στόχου για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). 3. Ο υπολογισμός της στήριξης για την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή από το ΕΚΤ γίνεται μέσω της αναγνώρισης των δημοσιονομικών στοιχείων που κοινοποιούνται για τον κωδικό της διάστασης 01 «Στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και με επάρκεια πόρων» σύμφωνα με τη διάσταση 6 «Κωδικοί για τη δευτερεύουσα θεματική διάσταση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», όπως ορίζεται στον πίνακα 6 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. α) το ενδεικτικό ποσό της στήριξης που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής από το ΕΤΘΑ σε κάθε πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 β) τους συντελεστές που καθορίζονται για τα κύρια μέτρα που στηρίζονται από το ΕΤΘΑ, όπως προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού γ) τα στοιχεία που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις δημοσιονομικές πιστώσεις και τις δαπάνες ανά μέτρο στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 Άρθρο 2 Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της στήριξης για τους στόχους για την κλιματική αλλαγή από το ΕΓΤΑΑ 1. Το ενδεικτικό ποσό της ενίσχυσης που πρέπει να χρησιμοποιείται για τους στόχους για την κλιματική αλλαγή από το ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, υπολογίζεται με την εφαρμογή των συντελεστών που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού στις προγραμματισμένες δαπάνες που καθορίζονται στο σχέδιο χρηματοδότησης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 σχετικά με τις προτεραιότητες και τους τομείς εστίασης που αναφέρονται στο άρθρο 5 σημείο 3 στοιχείο β), σημεία 4, 5 και σημείο 6 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. δ) τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τις πράξεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση βάσει μελλοντικής νομικής πράξης της Ένωσης για τον καθορισμό των όρων χρηματοδοτικής στήριξης της θαλάσσιας και αλιευτικής πολιτικής για την περίοδο προγραμματισμού (στο εξής «κανονισμός του ΕΤΘΑ»). 2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να προτείνει στο επιχειρησιακό του πρόγραμμα να χρησιμοποιηθεί συντελεστής 4 σε μέτρο που σταθμίζεται με συντελεστή στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχτεί η συνάφεια του εν λόγω μέτρου με την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή με την προσαρμογή σε αυτή. 2. Για τον σκοπό της κοινοποίησης της ενίσχυσης που χρησιμοποιείται για τους στόχους για την κλιματική αλλαγή στην ετήσια έκθεση υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι συντελεστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να εφαρμόζονται στις πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Άρθρο 3 Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της στήριξης για τους στόχους για την κλιματική αλλαγή από το ΕΓΤΑΑ 1. Η συμβολή του ΕΤΘΑ στους στόχους για την κλιματική αλλαγή υπολογίζεται βάσει συντελεστών που συνοδεύουν καθένα από τα κύρια μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη συνάφεια καθενός από αυτά τα μέτρα με την κλιματική αλλαγή. Η στήριξη από το ΕΤΘΑ για τους στόχους για την κλιματική αλλαγή πρέπει να υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα στοιχεία: ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 347 της , σ. 259). ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ [Εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 7 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Άρθρο 4 Στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται από τους φορείς εκπόνησης των προγραμμάτων 1. Οι φορείς εκπόνησης των προγραμμάτων καταχωρίζουν τα στοιχεία σχετικά με τις μεθοδολογίες και τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των δεικτών στο πλαίσιο των επιδόσεων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα αντίστοιχα ορόσημα και οι ποσοτικοί στόχοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για όλα τα προγράμματα και τις προτεραιότητες που υποστηρίζονται από τα ταμεία ΕΔΕ, καθώς και του ειδικού κονδυλίου για την Πρωτοβουλία της Απασχόλησης των Νέων («ΠΑΝ»), όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της , σ. 470).

4 L 69/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι πληροφορίες που καταγράφονται από τους φορείς εκπόνησης των προγραμμάτων χρησιμεύουν για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για τα ορόσημα και τους ποσοτικούς στόχους. Περιλαμβάνονται: α) δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων και της μεθόδου υπολογισμού, για παράδειγμα δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο κόστος, τα κριτήρια αναφοράς, τον συνήθη ή τον παρελθόντα ρυθμό υλοποίησης, τις συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και τα συμπεράσματα εκ των προτέρων αξιολόγησης β) πληροφορίες σχετικά με το μερίδιο του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αντιπροσωπεύουν οι πράξεις, στο οποίο αντιστοιχούν οι δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια υλοποίησης που καθορίζονται στο πλαίσιο των επιδόσεων, καθώς και την εξήγηση για τον υπολογισμό του εν λόγω μεριδίου γ) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν η μεθοδολογία και οι μηχανισμοί, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα στη λειτουργία του πλαισίου των επιδόσεων που ορίζεται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 δ) την εξήγηση της επιλογής των δεικτών αποτελεσμάτων ή των βασικών σταδίων υλοποίησης, όταν έχουν συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των επιδόσεων. 3. Οι πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες και τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των δεικτών για το πλαίσιο των επιδόσεων και για τον καθορισμό αντίστοιχων ορόσημων και ποσοτικών στόχων που καταχωρίζονται από τους φορείς εκπόνησης των προγραμμάτων διατίθενται κατόπιν αίτησης της Επιτροπής. 4. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για την αναθεώρηση των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Άρθρο 5 Καθορισμός των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων 1. Τα ορόσημα και οι ποσοτικοί στόχοι καθορίζονται σε επίπεδο προτεραιότητας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7. Οι δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια υλοποίησης που καθορίζονται στο πλαίσιο των επιδόσεων πρέπει να αντιστοιχούν σε άνω του 5 του χρηματοδοτικού κονδυλίου ανά προτεραιότητα. Για τον καθορισμό του εν λόγω ποσού, ένα κονδύλι ανά δείκτη ή βασικό στάδιο υλοποίησης δεν υπολογίζεται παραπάνω από μία φορά. 2. Για όλα τα ταμεία ΕΔΕ, εκτός από το ΕΓΤΑΑ, το ορόσημο και ο ποσοτικός στόχος για ένα δημοσιονομικό δείκτη αφορούν το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν εγγραφεί στο λογιστικό σύστημα της αρχής πιστοποίησης και επικυρωθεί από την αρχή σύμφωνα με το άρθρο 126 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Για το ΕΓΤΑΑ, αναφέρονται στις πραγματοποιηθείσες συνολικές δημόσιες δαπάνες που καταχωρίζονται στο κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης. 3. Για όλα τα ταμεία ΕΔΕ, εκτός από το ΕΚΤ και το ΕΓΤΑΑ, το ορόσημο και ο ποσοτικός στόχος για ένα δείκτη εκροών αναφέρονται σε πράξεις, όταν όλες οι ενέργειες που οδηγούν σε εκροές έχουν υλοποιηθεί πλήρως, αλλά για τις οποίες δεν έχουν κατ ανάγκη ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές. Για το ΕΚΤ και για το ΕΓΤΑΑ, για μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), τα άρθρα 27, 28, 29, 30, 31, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μπορούν επίσης να αφορούν την τιμή που επιτεύχθηκε για πράξεις που έχουν αρχίσει, αλλά στις περιπτώσεις που ορισμένες από τις ενέργειες που οδηγούν σε εκροές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Για άλλα μέτρα στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, αναφέρονται στις περατωθείσες πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/ Ένα βασικό στάδιο υλοποίησης είναι ένα σημαντικό στάδιο της υλοποίησης των πράξεων στο πλαίσιο μιας προτεραιότητας, των οποίων η ολοκλήρωση είναι επαληθεύσιμη και μπορεί να εκφράζεται με έναν αριθμό ή ποσοστό. Για τους σκοπούς των άρθρων 6 και 7 του παρόντος κανονισμού, τα βασικά στάδια υλοποίησης θα αντιμετωπίζονται ως δείκτες. 5. Ένας δείκτης αποτελεσμάτων πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον κατά περίπτωση και σε στενή σύνδεση με στηριζόμενες παρεμβάσεις πολιτικής. 6. Όταν διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού βασίζονται σε λανθασμένες υποθέσεις που οδηγούν στην υποτίμηση ή στην υπερτίμηση των ποσοτικών στόχων ή των ορόσημων, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί δεόντως αιτιολογημένη περίπτωση κατά την έννοια της παραγράφου 5 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Άρθρο 6 Επίτευξη των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων 1. Η επίτευξη ορόσημων και ποσοτικών στόχων αξιολογείται με βάση το σύνολο των δεικτών και βασικών σταδίων υλοποίησης που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των επιδόσεων που έχει καθοριστεί στο επίπεδο της προτεραιότητας κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/69 2. Τα ορόσημα ή οι ποσοτικοί στόχοι μιας προτεραιότητας θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί, εάν όλοι οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πλαίσιο επιδόσεων ανέρχονται σε τουλάχιστον 85 % της τιμής του ορόσημου στο τέλος του 2018 ή σε τουλάχιστον 85 % της τιμής του ποσοτικού στόχου έως το τέλος του Κατά παρέκκλιση, όταν το πλαίσιο των επιδόσεων περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερους δείκτες, τα ορόσημα ή οι ποσοτικοί στόχοι μιας προτεραιότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνονται, εάν όλοι οι δείκτες εκτός από έναν βρίσκονται στο 85 % των τιμών του ορόσημού τους έως το τέλος του 2018 ή στο 85 % της τιμής του ποσοτικού στόχου τους έως το τέλος του Ο δείκτης, ο οποίος δεν φτάνει στο 85 % της τιμής του ορόσημου ή του ποσοτικού στόχου του, δεν θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από το 75 % της τιμής ορόσημου ή ποσοτικού στόχου του. 3. Για μια προτεραιότητα της οποίας το πλαίσιο επιδόσεων περιλαμβάνει το πολύ δύο δείκτες, η μη επίτευξη τουλάχιστον του 65 % της τιμής του ορόσημου έως το τέλος του 2018 για οποιονδήποτε από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία στην επίτευξη των ορόσημων. Η αδυναμία επίτευξης τουλάχιστον του 65 % του ποσοτικού στόχου έως το τέλος του 2023 για οποιονδήποτε από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων. 4. Για μια προτεραιότητα της οποίας το πλαίσιο επιδόσεων περιλαμβάνει περισσότερους από δύο δείκτες, η αποτυχία στην επίτευξη τουλάχιστον του 65 % της τιμής του ορόσημου έως το τέλος του 2018 για τουλάχιστον δύο από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία στην επίτευξη των ορόσημων. Η αδυναμία επίτευξης τουλάχιστον του 65 % της τιμής στόχου μέχρι το τέλος του 2023 για τουλάχιστον δύο από τους εν λόγω δείκτες, θεωρείται ως σοβαρή αποτυχία όσον αφορά την επίτευξη των ποσοτικών στόχων. Άρθρο 7 Πλαίσιο επιδόσεων για τους άξονες προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 96 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άξονες προτεραιότητας που ενσωματώνουν την ΠΑΝ 1. Οι δείκτες και τα βασικά στάδια υλοποίησης που επιλέγονται για το πλαίσιο επιδόσεων, τα ορόσημα και οι ποσοτικοί στόχοι τους, καθώς και οι τιμές επίτευξής τους κατανέμονται ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας. 2. Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού καθορίζονται ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση. κατά περίπτωση. Για τον καθορισμό του εν λόγω ποσού, ένα κονδύλι ανά δείκτη ή βασικό στάδιο υλοποίησης δεν υπολογίζεται παραπάνω από μία φορά. 4. Εάν οι πόροι για την ΠΑΝ έχουν προγραμματιστεί ως μέρος ενός άξονα προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 18 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, καθορίζεται χωριστό πλαίσιο επιδόσεων για την ΠΑΝ και η επίτευξη των ορόσημων που έχουν τεθεί για την ΠΑΝ αποτελεί αντικείμενο χωριστής αξιολόγησης από το υπόλοιπο μέρος του άξονα προτεραιότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ, ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Άρθρο 8 Κατηγορίες παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [Εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 96 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 1. Η ονοματολογία για τις κατηγορίες παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ορίζεται στους πίνακες 1 έως 8 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. Οι κωδικοί που αναφέρονται στους πίνακες αυτούς εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ όσον αφορά τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», το Ταμείο Συνοχής, το ΕΚΤ και την ΠΑΝ, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 2. Οι κωδικοί 001 έως 101 που προβλέπονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο στο ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Οι κωδικοί 102 έως 120 που προβλέπονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο στο ΕΚΤ. Μόνον ο κωδικός 103 που προβλέπεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται στην ΠΑΝ. Οι κωδικοί 121, 122 και 123 που προβλέπονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ. 3. Οι κωδικοί που προβλέπονται στους πίνακες 2 έως 4, 7 και 8 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, την ΠΑΝ και το Ταμείο Συνοχής. 3. Η επίτευξη ορόσημων και ποσοτικών στόχων αξιολογείται χωριστά για κάθε Ταμείο και για κάθε κατηγορία περιφέρειας εντός της προτεραιότητας, λαμβανομένων υπόψη των δεικτών, των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων τους, καθώς και των τιμών επίτευξής τους ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας. Οι δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια υλοποίησης που καθορίζονται στο πλαίσιο των επιδόσεων αντιστοιχούν σε άνω του 5 του χρηματοδοτικού κονδυλίου ανά Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας, Οι κωδικοί που προβλέπονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο στο ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Οι κωδικοί που προβλέπονται στον πίνακα 6 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο στο ΕΚΤ και την ΠΑΝ.

6 L 69/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 9 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 3 και το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του κανονισμού για το ΕΤΘΑ. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης των ταμείων ( 1 ) στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» για την περίοδο ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Συντελεστής για τον υπολογισμό της στήριξης για την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή I Παραγωγική επένδυση: 001 Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 002 Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας στις μεγάλες επιχειρήσεις 003 Παραγωγική επένδυση στις μεγάλες επιχειρήσεις που συνδέεται με την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα Παραγωγική επένδυση που συνδέεται με τη συνεργασία μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ ΙΙ Υποδομή για την παροχή βασικών υπηρεσιών και συναφήσ επένδυση: Ενεργειακές υποδομές 005 Ηλεκτρική ενέργεια (αποθήκευση και μετάδοση) 006 Ηλεκτρική ενέργεια (Διευρωπαϊκό δίκτυο στον τομέα της ενέργειας, TEN-E αποθήκευση και μετάδοση) 007 Φυσικό αέριο 008 Φυσικό αέριο (ΔΕΔ-Ε) 009 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: αιολική Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ηλιακή Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: βιομάζα Άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της θαλάσσιας) και ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής για αποθήκευση, για μετατροπή της ενέργειας σε αέριο και για παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμη πηγή) Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα Έξυπνα συστήματα διανομής της ενέργειας σε μεσαία και χαμηλή τάση (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων) Συνδυασμένη παραγωγή ρεύματος και θερμότητας και τηλεθέρμανση 10 ( 1 ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

8 L 69/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιβαλλοντική υποδομή 017 Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης) 018 Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 019 Διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών ή επικίνδυνων αποβλήτων 020 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής) 021 Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών) Επεξεργασία υγρών λυμάτων 023 Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 10 Υποδομές μεταφορών 024 Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού) Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ συνολικό) Άλλοι σιδηρόδρομοι Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και κεντρικό οδικό δίκτυο (νέα κατασκευή) 029 Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και συνολικό οδικό δίκτυο (νέα κατασκευή) 030 Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή) 031 Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέα κατασκευή) 032 Δρόμοι τοπικής πρόσβασης (νέα κατασκευή) 033 Ανακατασκευασμένη ή βελτιωμένη οδός ΔΕΔ-Μ 034 Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί) 035 Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ-Μ) Πολυτροπικές μεταφορές Αερολιμένες (ΔΕΔ-Μ) ( 1 ) 038 Άλλοι αερολιμένες ( 1 )

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/ Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ) Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (ΔΕΔ-Μ) Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (περιφερειακές και τοπικές) 4 Βιώσιμες μεταφορές 043 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού) Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της διαχείρισης της ζήτησης, συστημάτων διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και πληροφοριών ΤΠ) 4 Υποδομή τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) 045 ΤΠΕ: Βασικό / οπισθοζευκτικό δίκτυο 046 ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο υψηλού ρυθμού (πρόσβαση/τοπικός βρόγχος >/= 30 Mbps) 047 ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλού ρυθμού (πρόσβαση/τοπικός βρόγχος >/= 100 Mbps) 048 ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομής ΤΠΕ/υπολογιστές μεγάλης κλίμακας/εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής υποδομής, κέντρων δεδομένων και αισθητήρων επίσης, και ενσωματωμένη σε άλλη υποδομή, όπως ερευνητικές εγκαταστάσεις, περιβαλλοντική και κοινωνική υποδομή) III Κοινωνική και εκπαιδευτική υποδομή και υποδομή υγειονομικήσ περίθαλψησ και συναφείσ επενδύσεισ: 049 Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση 050 Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων 051 Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια) 052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 053 Υποδομές στον τομέα της υγείας 054 Υποδομές στον τομέα της στέγασης 055 Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη IV Ανάπτυξη ενδογενούσ δυναμικού: Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 056 Επένδυση σε υποδομές, ικανότητες και εξοπλισμό σε ΜΜΕ που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 057 Επένδυση σε υποδομές, ικανότητες και εξοπλισμό σε μεγάλες εταιρείες που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 058 Υποδομή έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)

10 L 69/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποδομή έρευνας και καινοτομίας (ιδιωτικές, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών πάρκων) 060 Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης 061 Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης 062 Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ εξοχή προς όφελος ΜΜΕ 063 Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ 064 Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας) 065 Υποδομή, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή 10 Ανάπτυξη επιχειρήσεων 066 Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού) 067 Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και φυτωρίων επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς και παράγωγες εταιρείες (spin offs και spin outs)] 068 Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα Στήριξη φιλοπεριβαλλοντικών διεργασιών παραγωγής και αποδοτικότητα των πόρων στις ΜΜΕ Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε μεγάλες επιχειρήσεις Ανάπτυξη και προώθηση επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε τέτοιες υπηρεσίες) 072 Υποδομή επιχειρήσεων για ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών πάρκων και εγκαταστάσεων) Υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 074 Ανάπτυξη και προβολή των τουριστικών στοιχείων ενεργητικού στις ΜΜΕ 075 Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ 076 Ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών στοιχείων ενεργητικού στις ΜΜΕ 077 Ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόνωση της ζήτησης, εφαρμογές και υπηρεσίες 078 Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία) 079 Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/ Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής ένταξης, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ψηφιακός γραμματισμός 081 Λύσεις ΤΠΕ για την πρόκληση της υγιούς γήρανσης και υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής φροντίδας και της διαβίωσης στον οικείο χώρο με βοήθεια) 082 Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις) Περιβάλλον 083 Μέτρα για την ποιότητα του αέρα Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (IPPC) Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών 089 Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης 090 Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών 092 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων 093 Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών υπηρεσιών 094 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 095 Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς Άλλα 096 Θεσμική ικανότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 097 Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές 098 Εξόχως απόκεντρες περιοχές: αντιστάθμιση τυχόν πρόσθετου κόστους λόγω ελλιπούς προσβασιμότητας και εδαφικού κατακερματισμού 099 Εξόχως απόκεντρες περιοχές: ειδικές δράσεις για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς

12 L 69/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εξόχως απόκεντρες περιοχές: στήριξη για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους λόγω δυσκολιών που οφείλονται στις κλιματικές συνθήκες και το ανάγλυφο του εδάφους Διασταυρούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ (ενίσχυση ενεργειών τύπου ΕΚΤ που είναι αναγκαίες για την ικανοποιητική εφαρμογή του επιχειρησιακού μέρους του ΕΤΠΑ και συνδέονται άμεσα με αυτό) V Προωθηση τησ διατηρησιμησ και ποιοτικησ απασχολησησ και στηριξη τησ κινητικοτητασ του εργατικου δυναμικου: 102 Πρόσβαση στην απασχόληση για τους ανέργους και αέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων και των ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών για την απασχόληση και στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 103 Διατηρήσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν ούτε καταρτίζονται, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων και μέσω της υλοποίησης της εγγύησης για τους νέους 104 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 105 Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 106 Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή 107 Ενεργός και υγιής γήρανση 108 Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως των ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, με καλύτερη αντιστοίχιση προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενίσχυσης μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και καλύτερης συνεργασίας ανάμεσα σε θεσμικούς φορείς και σχετικούς παράγοντες VΙ Προαγωγη τησ κοινωνικησ ενταξησ, καταπολεμηση τησ φτωχειασ και τυχον διακρισεων: 109 Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας 110 Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 111 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 112 Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 113 Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 114 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/77 VΙΙ Επενδυσεισ στην εκπαιδευση, την καταρτιση και την επαγγελματικη εκπαιδευση για δεξιοτητεσ και δια βιου μαθηση: 115 Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση 116 Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα 117 Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 118 Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας VΙΙΙ Ενισχυση τησ θεσμικησ ικανοτητασ των δημοσιων αρχων και των ενδιαφερομενων φορεων και τησ αποτελεσματικησ δημοσιασ διοικησησ: 119 Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ενόψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση 120 Ανάπτυξη ικανοτήτων για όλους τους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, κατάρτιση και απασχόληση καθώς και κοινωνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων μέσω τομεακών και εδαφικών συμφώνων για κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ΙΧ Τεχνική βοήθεια: 121 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 122 Αξιολόγηση και μελέτες 123 Πληροφόρηση και επικοινωνία ( 1 ) Περιορισμός σε επενδύσεις σχετικές με προστασία του περιβάλλοντος ή που συνοδεύονται από επενδύσεις αναγκαίες για την άμβλυνση ή τη μείωση των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 2. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 01 Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 02 Επιστρεπτέα επιδότηση 03 Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: επιχειρηματικά κεφάλαια και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο (ή ισοδύναμα) 04 Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: δάνειο ή ισοδύναμο

14 L 69/78 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: εγγύηση ή ισοδύναμο 06 Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: επιδότηση επιτοκίου, επιδότηση τέλους εγγύησης, τεχνική στήριξη ή ισοδύναμο 07 Βραβείο ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 01 Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των ) 02 Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα κατοίκησης: πληθυσμός άνω των 5 000) 03 Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες) 04 Μακροπεριφέρεια συνεργασίας 05 Συνεργασία διαφόρων περιοχών εθνικού ή περιφερειακού προγράμματος σε εθνικό πλαίσιο 06 Διακρατική συνεργασία ΕΚΤ 07 Δεν εφαρμόζεται ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 01 Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (Urban) 02 Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 03 Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (Άλλη) 04 Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 05 Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική/αγροτική ανάπτυξη 06 Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης υπό την αιγίδα τοπικών κοινοτήτων 07 Δεν εφαρμόζεται ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής) 01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 02 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 05 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/79 07 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 08 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 10 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 11 Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 12 Δεν εφαρμόζεται (μόνο τεχνική βοήθεια) ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤ 6. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ 01 Στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και με επάρκεια πόρων Συντελεστής για τον υπολογισμό της στήριξης για την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή Κοινωνικές καινοτομίες 03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 04 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 05 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 06 Απαγόρευση διακρίσεων 07 Ισότητα των φύλων 08 Δεν εφαρμόζεται ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 01 Γεωργία και δάση. 02 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 04 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων 05 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών 06 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 07 Άλλες μη προσδιοριζόμενες κατασκευαστικές βιομηχανίες 08 Κατασκευές 09 Ορυχεία και λατομεία (συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης υλικών παραγωγής ενέργειας) 10 Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός, ζεστό νερό και κλιματισμός

16 L 69/80 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 12 Μεταφορές και αποθήκευση 13 Δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών, δραστηριοτήτων ενημέρωσης, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχή συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 14 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 15 Δραστηριότητες παροχής τουριστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών στέγασης και εστίασης 16 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 17 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες 18 Δημόσια διοίκηση 19 Εκπαίδευση 20 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 21 Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, παροχή κοινωνικών και ατομικών υπηρεσιών 22 Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 23 Τέχνες, ψυχαγωγία, βιομηχανίες της δημιουργίας και αναψυχή 24 Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (2) Κωδικός Γεωγραφική θέση Κωδικός περιφέρειας ή περιοχής όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση/διεξάγεται η δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) που παρουσιάζεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) ( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της , σ. 1).

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Συντελεστές για τον υπολογισμό των ποσών ενίσχυσης για τους στόχους που αφορούν την κλιματική αλλαγή στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 2 Άρθρο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ( 1 ) Προτεραιότητα / τομέας εστίασης Συντελεστής Άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο β) Στήριξη της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση 4 Άρθρο 5 παράγραφος 4 Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία (όλοι οι τομείς εστίασης) 10 Άρθρο 5 παράγραφος 5 Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας (όλοι οι τομείς εστίασης) 10 Άρθρο 5 παράγραφος 6 στοιχείο β) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές 4 ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 347 της , σ. 487).

18 L 69/82 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ III Συντελεστές για τον υπολογισμό των ποσών ενίσχυσης για τους στόχους που αφορούν την κλιματική αλλαγή στην περίπτωση του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας δυνάμει του άρθρου 3 Τίτλος του μέτρου Προσωρινός αριθμός Συντελεστής ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας Καινοτομία Άρθρο 28 * ( 1 ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες Άρθρο 29 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων Άρθρο 30 * Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγουκατάρτιση, δικτύωση, κοινωνικός διάλογος Άρθρο 31 * Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου - στήριξη συζύγων και συντρόφων συμβίωσης Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου ασκούμενοι σε πλοία παράκτιας αλιείας περιορισμένης κλίμακας Άρθρο 31 παράγραφος 2 Άρθρο 31 παράγραφος 3 * * Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος Άρθρο 32 * Υποστήριξη της εκκίνησης νέων αλιέων Άρθρο 32α Υγεία και ασφάλεια Άρθρο 33 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων Άρθρο 33α 4 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων Άρθρο 33β 10 Ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα Άρθρο 33γ 4 Υποστήριξη σε συστήματα κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων Άρθρο 34 4 Υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών Άρθρο 35 Άρθρο 36 4 Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των έμβιων υδάτινων πόρων Άρθρο 37 4 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας συλλογή απορριμμάτων Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσιας βιοποικιλότητας συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων, προετοιμασία σχεδίων προστασίας και διαχείρισης σχετικά με τις περιοχές Natura 2000 και τις ειδικές περιοχές προστασίας του χώρου, διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, περιβαλλοντική επίγνωση, συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα πτηνά Άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής επενδύσεις επί του σκάφους Άρθρο 38 παρ. 1 στοιχείο α) Άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε), εα), στ) Άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο εβ) Άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο α) 4 10

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/83 Τίτλος του μέτρου Προσωρινός αριθμός Συντελεστής Άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης Ενεργειακή απόδοση μελέτες για την αξιολόγηση της συμβολής εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους σκαφών Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των κύριων ή βοηθητικών μηχανών Άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Άρθρο 39 παράγραφος Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων Άρθρο 40 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια - επενδύσεις για τη βελτίωση των αλιευτικών λιμένων και της υποδομής στις ιχθυόσκαλες ή στους τόπους φορτοεκφόρτωσης και τα καταφύγια Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια επενδύσεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια επενδύσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων Αλιεία εσωτερικών υδάτων και συναφής υδρόβια πανίδα και χλωρίδα - επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 Αλιεία εσωτερικών υδάτων και συναφής υδρόβια πανίδα και χλωρίδα Επενδύσεις σε εξοπλισμό και τύπο πράξεων, όπως ορίζεται στα άρθρα 36 και 37 Αλιεία εσωτερικών υδάτων και συναφής υδρόβια πανίδα και χλωρίδα - επί του σκάφους και έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης Αλιεία εσωτερικών υδάτων και συναφής υδρόβια πανίδα και χλωρίδα προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου. Αλιεία εσωτερικών υδάτων και συναφής υδρόβια πανίδα και χλωρίδα - αλιευτικοί λιμένες, καταφύγια και τόποι εκφόρτωσης Αλιεία εσωτερικών υδάτων και συναφής υδρόβια πανίδα και χλωρίδα - επενδύσεις για τη βελτίωση της αξίας ή την ποιότητα των ψαριών που αλιεύονται Αλιεία εσωτερικών υδάτων και συναφής υδρόβια πανίδα και χλωρίδα - υποστήριξη της εκκίνησης νέων αλιέων Αλιεία εσωτερικών υδάτων και συναφής υδρόβια πανίδα και χλωρίδα - ανάπτυξη και διευκόλυνση της καινοτομίας Αλιεία εσωτερικών υδάτων και συναφής υδρόβια πανίδα και χλωρίδα - προστασία της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, Άρθρο 41 παράγραφος 1 Άρθρο 41 παράγραφος 2 Άρθρο 41 παράγραφος 3 Άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) Άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο αα) Άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο δα) Άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο 1α) Άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 42 παράγραφος 5 4 0* % * 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας Καινοτομία Άρθρο 45 * Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια Άρθρο 46 * Υπηρεσίες διοίκησης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας Άρθρο 48 * Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης Άρθρο 49 * Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας Άρθρο 50 4 Ενθάρρυνση των νέων εκμεταλλεύσεων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας Άρθρο 51 Μετατροπή σε σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και βιολογική υδατοκαλλιέργεια Άρθρο 53 4

20 L 69/84 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τίτλος του μέτρου Προσωρινός αριθμός Συντελεστής Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες Άρθρο 54 4 Μέτρα για τη δημόσια υγεία Άρθρο 55 Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων Άρθρο 56 Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας Άρθρο 57 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Βιώσιμη ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Στήριξη της προετοιμασίας Άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης Άρθρο 65 4 Δραστηριότητες συνεργασίας Άρθρο 66 * Λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση Άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Μέτρα σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση Σχέδια παραγωγής και εμπορίας Άρθρο 69 * Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση Άρθρο 70 Μέτρα εμπορίας Άρθρο 71 * Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Άρθρο 72 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Καθεστώς αντιστάθμισης Άρθρο 73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Συνοδευτικά μέτρα για την κοινή αλιευτική πολιτική βάσει επιμερισμένης διαχείρισης Έλεγχος και εφαρμογή Άρθρο 78 Συλλογή δεδομένων Άρθρο 79 * ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των κρατών μελών Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των κρατών μελών Άρθρο 79α ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Μέτρα που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης Ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων Άρθρο 79β παράγραφος 1 στοιχείο α) Άρθρο 79β παράγραφος 1 στοιχείο β) 4 4 ( 1 ) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στα μέτρα που συνοδεύονται από * στον πίνακα μπορεί να εφαρμόζεται ο συντελεστής του 4.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

27.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 57/7

27.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 57/7 27.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 57/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 184/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Άξονας 2α : Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Θ.Σ. Ε.Π. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/39 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1243/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Αγριά 24 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΑΜΘ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 (ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(2011) 627/3 Άρθρα 4, 5) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) 6 ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 2020 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) Μιχάλης Σμύρης τηλ. 6932 801986, e-mail: gsmyris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

L 347/470 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/470 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/470 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων

ΕΣΠΑ : Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ 2007-2013: Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων 2 ΕΣΠΑ 2014-2020 Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 είναι το στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ μέσω της Πολιτικής Συνοχής διοχετεύεται μέσω τριών βασικών Ταμείων:

Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ μέσω της Πολιτικής Συνοχής διοχετεύεται μέσω τριών βασικών Ταμείων: COVER ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εισαγωγή Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών πτυχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα