ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ"

Transcript

1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Θεματολογία παρουσίασης Πεδίο εφαρμογής Περιεχόμενο του Φακέλου Τεκμηρίωσης Καταστάσεις Ενδοομιλικών Συναλλαγών Προθεσμίες και προβλεπόμενες κυρώσεις

3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Η υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών εισήχθη στην Ελλάδα με το Άρθρο 26 του Ν.3728/2008 και τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού Ανάπτυξης. 2. Οι κανόνες τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών υιοθετήθηκαν και από το Υπουργείο Οικονομικών με το Ν.3775/ Σήμερα εξετάζεται από τα δύο Υπουργεία η ψήφιση ενός κοινού νόμου. 4. Υπόχρεες στην κατάρτιση πλήρους και τυποποιημένης μελέτης για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών είναι οι εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και μορφής που λειτουργούν στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές τους με εταιρίες που είναι συνδεδεμένες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/ Βασίζεται στην «ΑρχήτωνΊσωνΑποστάσεων»

4 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εξαιρέσεις/Απαλλαγές: Συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα τα οποία δε λειτουργούν ως επιχειρηματίες Συναλλαγέςοιοποίεςδενυπερβαίνουντις ετησίως. Ετήσιος κύκλος εργασιών ο οποίος δε ξεπερνά το 1εκ. Η απαλλαγή αίρεται από το δεύτερο διαδοχικά χρόνο κατά τον οποίο η επιχείρηση ξεπερνά το όριο του ετήσιου τζίρου του 1εκ. Όταν αντικείμενο των συναλλαγών αφορά μετοχές, εταιρικές μερίδες ή μερίδια. Εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν.3427/2005 ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967. Διακρίσεις του Φακέλου: Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης: Αφορά τους ομίλους όπου η μητρική εταιρία είναι ελληνική Ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης: Αφορά τους ομίλους όπου η μητρική εταιρία είναι αλλοδαπή καθώς και αλλοδαπές εταιρίες που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο ή μορφή στην Ελλάδα

5 Περιεχόμενου του Φακέλου Ανάλυση της Αγοράς (Industry Analysis) Ανάλυση της Εταιρίας/Ομίλου (Company/Group Analysis) Ανάλυση των Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transaction Analysis) Λειτουργική Ανάλυση (Functional Analysis) Οικονομική Ανάλυση (Economic Analysis)

6 Ανάλυση της Αγοράς Η Ανάλυση της Αγοράς διενεργείται προκειμένου να εντοπιστούν οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό των τιμών και την κερδοφορία του τομέα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης Η Ανάλυση της Αγοράς αποτελεί τη βάση και το συνδετικό κρίκο με τις επόμενες ενότητες του Φακέλου Η Ανάλυση της Αγοράς αποσκοπεί στον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τον καθορισμό των τιμών που επικρατούν στην Αγορά μέσω της ανάλυσης των: ΣυνθηκώντηςΑγοράςοιοποίεςκαθορίζουντον ανταγωνισμό και την κερδοφορία Πηγών και κριτηρίων δημιουργίας αξίας και συγκριτικού πλεονεκτήματος Σημαντικών επιχειρηματικών κινδύνων και τάσεων της αγοράς ΗΑνάλυσητιςΑγοράςπεριέχειπληροφορίεςόπως: Προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες Δομή και χαρακτηριστικά της Αγοράς Αλυσίδα Προστιθέμενης Αξίας (Value Chain) Φύση ανταγωνισμού Περιγραφή των κρίσιμων παραγόντων κερδοφορίας στη δραστηριοποιούμενη αγορά Νομοθετικό και πολιτικό περιβάλλον

7 Ανάλυση της Εταιρίας/Ομίλου Η Ανάλυση της Εταιρίας διενεργείται προκειμένου να εντοπιστούν οι εσωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό των τιμών και την κερδοφορία της Εταιρίας Η Ανάλυση της Εταιρίας αποσκοπεί στην απάντηση των ακόλουθων ερωτημάτων: Ποιό είναι το προφίλ της Εταιρίας; Ποιά είναι η ακολουθούμενη στρατηγική της εταιρίας προκειμένου να επιτύχει κερδοφορία; Ποιοί παράγοντες συμβάλλουν στη βελτίωση τηςαπόδοσηςτηςεταιρίας; Ποίους σημαντικούς κινδύνους αντιμετωπίζει η Εταιρία; Η Ανάλυση της Εταιρίας περιέχει πληροφορίες όπως: Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία Περιγραφή της οργανωτικής και νομικής δομής του Ομίλου/Εταιρίας Περιγραφή της Αλυσίδα Προστιθέμενης Αξίας της Εταιρίας Επιχειρηματική στρατηγική Οικονομικά αποτελέσματα Σημαντικοί κίνδυνοι Περιγραφή των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων Περιγραφή των σημαντικών δεξιοτήτων Ποιά είναι η αλυσίδα προστιθέμενης αξίας (value chain);

8 Ανάλυση των Ενδοομιλικών Συναλλαγών Η Ανάλυση των Ενδοομιλικών Συναλλαγών αποσκοπεί: Η Ανάλυση των Ενδοομιλικών Συναλλαγών περιέχει πληροφορίες όπως: Στον εντοπισμό των ενδοομιλικών συναλλαγών που εμπίπτουν στους κανόνες τεκμηρίωσης Στην περιγραφή του είδους και της φύσης των ενδοομιλικών συναλλαγών Είδη των ενδοομιλικών συναλλαγών Περιγραφή των συμβατικών όρων Συνθήκες των ενδοομιλικών συναλλαγών Περιγραφή της πολιτικής τιμολόγησης Είδη ενδοομιλικών συναλλαγών: Πωλήσεις εμπορευμάτων Παροχή υπηρεσιών Άυλα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικές συναλλαγές Ενοίκια

9 Λειτουργική Ανάλυση (1) Η Λειτουργική Ανάλυση εξετάζει τη συνεισφορά των συνδεδεμένων μερών στην ενδοομιλική συναλλαγή που ελέγχεται και τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες τα συνδεδεμένα μέρη προσθέτουν αξία και αναλαμβάνουν κινδύνους Η Λειτουργική Ανάλυση είναι η μέθοδος με την οποία βρίσκονται και κατατάσσονται τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης όσον αφορά: τις λειτουργίες που επιτελούνται, τους κινδύνους που αναλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται Στόχος είναι να διαπιστωθεί με ποιο τρόπο τα ως άνω χαρακτηριστικά (λειτουργίες, κίνδυνοι, περιουσιακά στοιχεία) κατανέμονται μεταξύ των συνδεδεμένων μερών που εμπλέκονται στις ελεγχόμενες συναλλαγές Η Λειτουργική Ανάλυση έχει ως σκοπό να: Γίνει κατανοητή η επίδραση της συνεισφοράς (λειτουργίες, κίνδυνοι, περιουσιακά στοιχεία) των συνδεδεμένων μερών στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας Γίνει κατανοητή η βάση επί της οποίας οι εν λόγω συνεισφορές ανταμείβονται με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων Επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος transfer pricing Καθοριστούν τα κριτήρια της συγκριτικής ανάλυσης

10 Λειτουργική Ανάλυση (2) Η Λειτουργική Ανάλυση περιέχει πληροφορίες όπως: Διοικητικές λειτουργίες Παραγωγή Πωλήσεις & Διανομή Υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία Κίνδυνοι Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων: Φασονίστας με υλικά τρίτων Φασονίστας με υλικά δικά του Παραγωγός πλήρους κινδύνου Παραγγελιοδόχος, αντιπρόσωπος Διανομέας πλήρους κινδύνου Διανομέας περιορισμένου κινδύνου

11 Οικονομική Ανάλυση (1) Η Οικονομική Ανάλυση αφορά στη συλλογή και αξιολόγηση των δεδομένων σε συγκρίσιμες συναλλαγές και εταιρίες Βασικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονταιυπόψηγιατονκαθορισμότης κατάλληλης μεθόδου transfer pricing: Η Οικονομική Ανάλυση αποσκοπεί στο να: Αποτελέσματα Λειτουργικής Ανάλυσης Οδηγήσει στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών τιμών Διενεργηθεί η έρευνα των συγκριτικών στοιχείων Αξιολογήσει τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης και να εξάγει συμπεράσματα ως προς το εύρος αποδεκτών τιμών Μέθοδοι transfer pricing (επόμενο slide) Έρευνα συγκρίσιμων στοιχείων Χρήση της πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων AMADEUS Φύση και πολυπλοκότητα της συναλλαγής Πληρότητα και ακρίβεια των δεδομένων και ορθότητα των παραδοχών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση Καθορισμός του αποδεκτού εύρους κερδοφορίας Συμμόρφωση με την «Αρχή των Ίσων Αποστάσεων» Προσαρμογές (Adjustments) όπου απαιτείται

12 Οικονομική Ανάλυση(2) Μέθοδοι Transfer Pricing Παραδοσιακές Μέθοδοι (Traditional transaction methods) Λοιπές Μη παραδοσιακές μέθοδοι (Transactional profit methods) Μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής (Transactional net margin method) Μέθοδος του επιμερισμού κέρδους (Profit split method) Μέθοδος της Συγκρίσιμης Μη ελεγχόμενης τιμής (CUP) Μέθοδος του Κόστους Συν Κέρδους Cost plus Μέθοδος της τιμής μεταπώληση ς (RPM)

13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι υπόχρεες εταιρίες πρέπει να υποβάλλουν στη Δ/νση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κατάσταση στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε μιας από τις ενδοομιλικές συναλλαγές τις οποίες πραγματοποίησαν μέσα σε κάθε χρήση. Η Κατάσταση υποβάλλεται εντός 4 μηνών και 15 ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης κάθε εταιρίας. Η Κατάσταση περιέχει: Το αντικείμενο κάθε συμφωνίας και τα στοιχεία κάθε αντισυμβαλλόμενου Τον τρόπο και την ημερομηνία κατάρτισης κάθε συμφωνίας Την αξία (ύψος) της συναλλαγής Τιςτριγωνικέςσυναλλαγέςπουπιθανόννα έχουν

14 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής αίτησης τους. Η Κατάσταση Ενδοομιλικών Συναλλαγών υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης εντός 4 μηνών και 15 ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Για τις περιπτώσεις όπου δεν τέθηκε στη διάθεση του ελέγχου ο Φάκελος Τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν ή υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα οι Καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 10% επί του ύψους των συναλλαγών. Σε περίπτωση απόκλισης από την αρχή των ίσων αποστάσεων επιβάλλεται στην επιχείρηση αυτοτελές πρόστιμο 5.000, πλέον των ποινικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται για την παράβαση των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπονται από το Άρθρο 30 του Αγορανομικού Κώδικα, όπως ισχύει. Επιπλέον, σύμφωνα με το ν.3775/09 του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 13 Ν.3842/10, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 20% επί των επιπλέον καθαρών κερδών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μη τήρησης της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων

15 Ευχαριστούμε

Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)

Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) 1.Εννοια & Ορισμός Συνδεδεμένων Πρόσωπων Ο ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ορίζεται από τον νόμο 4172 (Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 7 Μαΐου 2009. Αριθµ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 7 Μαΐου 2009. Αριθµ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ -ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡ/ΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης Α) Η έννοια των Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων Η υπαγωγή στις υποχρεώσεις περί ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηρίωσης των τιµών τους ( άρθρα 39 έως 39Γ του Ν.2238/1994, Κ.Φ.Ε ) προϋποθέτει πρωτίστως την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 8/8/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: ΕΝ ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2014 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΝΤΑΪΝΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΤΕ2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα