ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου στο Συνεργειο του Δήμου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,82 με ΦΠΑ Α.Μ.: 13 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV : Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους Ο Δήμος Χαλανδρίου έχει στην κυριότητά του ευρύ στόλο εξειδικευμένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, διάφορων τύπων (απορριμματοφόρα, χωματουργικά, λεωφορεία, επιβατικά, δίκυκλα, σάρωθρα, καλαθοφόρα, γερανούς κ.λπ.), με αποτέλεσμα το κόστος κτήσης πλήρους σειράς ανταλλακτικών και αναλωσίμων να είναι υπερβολικά μεγάλο. Όλα τα οχήματα μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος-μηχανήματος. Επιπλέον, η δημιουργία αποθεμάτων πλήρους σειράς ανταλλακτικών για όλα τα οχήματα δεν κρίνεται οικονομικά και τεχνικά συμφέρουσα, διότι, εκτός του ότι δεσμεύει σημαντικούς πόρους του φορέα, είναι πιθανό να οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των ανταλλακτικών που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ή και σε ολική απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται. Η παρούσα μελέτη, λοιπόν, αφορά στην προμήθεια των απαραιτήτων ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου στο Συνεργειο του Δήμου ανά ομάδα, στη διάρκεια ενός έτους. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο ή επί μέρους ομάδες των προς εκτέλεση προμηθειών όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των ανταλλακτικών ανέρχεται στο ποσό των ,82 ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2015 στους κωδικούς αριθμούς που αφορούν σχετικές πιστώσεις. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθούν τις διατάξεις των: 1. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β / «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 2. Την υπ αριθμ. 3373/390/ Απόφ. Υπ. Προεδρίας και η τροποποιητικής της 4993/745/ περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής συντήρησης αγοράς ανταλλακτικών και προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ περί ων το άρθρο Ι του Ν. Δ/ΤΟΣ 2396/ Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 Φ.Ε.Κ. 19 τ. Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 1

2 4. Την Αποφ. Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β/2010). 5. Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 6. Την υπ αρ. 98/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της σκοπιμότητας και τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας. 7. Την υπ αριθμ. 224/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 8. Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 9. Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 Α / : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 10. Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας». 11. Π.Δ.166/2003/A 38 «Προσαρμογή με Οδηγ. 2000/35: Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 12. N.3852/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης». 13. Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες». 14. Ν.3548/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 15. Τις διατάξεις του άρθρου 157 1β του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α /08/08/2014). Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για 12 μήνες ή/και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ή και μέχρι την διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού και πάντως όχι πέρα του τριμήνου, με τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται (άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ). Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου από Ιδίους Πόρους για το O.E Συγκεκριμένα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου στους ακόλουθους Κ.Α.: Κωδικοί Αριθμοί Είδος Δαπάνης Ο.Ε Σε Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου 2.000,00 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου 3.000,00 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου ,82 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το Συνεργείο του Δήμου 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,82 2

3 Η ανωτέρω δαπάνη ταξινομείται υπό CPV : Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους. Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται σε µια ή σε περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α Πινακας οχημάτων/μηχανημάτων έργου ΟΜΑΔΕΣ 1-5. Η προμήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου των οχημάτων και Μ.Ε. του Δήμου μας, των υπηρεσιών της Καθαριότητας, της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Περιβάλλοντος κτλ. Όλα τα οχήματα μηχανήματα έργου είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος-μηχανήματος. ιευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος ο απόλυτος προσδιορισµός της προς προμήθεια ποσότητας υλικών, επειδή η προσµέτρηση είναι αδύνατη από τη φύση της σύµβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήµατος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό η προμέτρηση του κάθε είδους γίνεται κατ εκτίµηση βασει απολογιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας και αφορά στο συνόλο κάθε οµάδας οµοειδών οχημάτων/μηχανημάτων έργου. Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά αφορούν κυρίως αυτά που απαιτούνται για την τακτική συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων έργου (π.χ. φίλτρα, λάμπες, μπαταρίες κλπ). Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει όλη την ποσότητα των ανταλλακτικών ούτε να αναλώσει όλο το ποσό της σύμβασης. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου. Επειδή δεν μπορούν να προβλεφτούν οι βλάβες των οχημάτων, έχει δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες από το κάθε ανταλλακτικό χωρίς να υπερβεί το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανά ομάδα. Η διάθεση και η κατανομή των ποσών εντός της ομάδας θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου οι οποίες θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι της εξάντλησής της. Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι περαιώσεως της προμήθειας ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Ο Δήμος Χαλανδρίου ενδιαφέρεται να διασφαλίσει πρωτίστως την ποιότητα και τις τιμές των ανταλλακτικών. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα ζητούνται (επί ποινή αποκλεισμού) ανταλλακτικά γνήσια των εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων ή εφάμιλλα σύμφωνα με την 1400/2002 και 461/2010 οδηγία της Ε.Ε., το οποίο θα δηλώνει ο διαγωνιζόμενος με Υπεύθυνη Δήλωση και επιπλέον μπορεί να αποδεικνύεται με αντίστοιχα πιστοποιητικά. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για το κάθε ανταλλακτικό πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο, τη χώρα και το PART NUMBER του γνησίου και του αντίστοιχου εφάμιλλου, εφόσον προσφέρονται εφάμιλλα, για κάθε ανταλλακτικό που προσφέρεται. Έτσι ο Δήμος είναι βέβαιος ότι η ποιότητα και η καταλληλότητα με την παραπάνω περιγραφή διασφαλίζονται απόλυτα. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντιστοίχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. 3

4 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την γνησιότητα ή το εφάμιλλο και καταλληλότητα των προτεινομένων ανταλλακτικών. Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωση του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν σήμανση CE. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί, όρος που θα πρέπει να γίνει αποδεκτός με ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. Ο χρόνος παράδοσης των απαραίτητων ανταλλακτικών θα είναι άμεσος (μέχρι τρεις -3- εργάσιμες ημέρες από την γραπτή παραγγελία της Υπηρεσίας), ενώ για τα ανταλλακτικά που θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία του ανταλλακτικού στον προμηθευτή. Σε ειδική περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση για τα ανωτέρω. Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα την μεταφορά των ανταλλακτικών στο αμαξοστάσιο του Δήμου κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας. Οι μπαταρίες θα είναι επί ποινή αποκλεισμού κλειστού τύπου σφραγισμένες με τα υγρά τους. Η διενέργεια του διαγωνισμού, βάσει προϋπολογισμού, δύναται να πραγματοποιηθεί με Πρόχειρο Διαγωνισμό και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με κριτήριο κατακύρωσης «τη χαμηλότερη τιμή» επί του προϋπολογισμού της μελέτης (ανά ομάδα) και με συμπλήρωση του τιμολογίου προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους (ανά ομάδα). Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις. Χαλάνδρι, 16/3/2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΣΟΜ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ Πολ. Μηχανικός ΠΕ Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου στο Συνεργειο του Δήμου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,82 με ΦΠΑ Α.Μ.: 13 / 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Cpv : : Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συντάχθηκε ύστερα από έρευνα αγοράς. Ως Μονάδα Μέτρησης ορίζεται το ΤΕΜΑΧΙΟ σε κάθε Ομάδα. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1-5 Ανταλλακτικά για οχήματα/μηχανήματα έργου Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του Δήμου ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4 ΟΜΑΔΑ ,00 558, , , , , ,00 838, , , , , , , ,74 ΣΥΝΟΛΟ , , ,82 5

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1 Ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του Δήμου α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα (ΤΕΜ) Τιμή μονάδος Σύνολο 1 ΜΠΟΥΖΙ Φ. ΑΕΡΟΣ Φ. ΛΑΔΙΟΥ Φ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ Φ. ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΑΚΑΚΙΑ SET ΛΑΜΠΕΣ 12V ,8 80,00 8 ΛΑΜΠΕΣ 12V , ΛΑΜΠΕΣ 12V , ΛΑΜΠΕΣ 12V Η4 P43A 100 4, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 13 ΛΟΥΡΙΑ ,00 ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 23% 558,21 ΣΥΝΟΛΟ 2.985,21 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 2 Ανταλλακτικά για οχήματα (Aπορριματοφόρα, Υδροφόρα, Ανοιχτα φορτηγα με αρπάγη, ημιφορτηγα, φορτηγα) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του Δήμου Ποσότητα (ΤΕΜ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 6 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Α ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΥΔΡΟΦΟΡΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ,00 2 ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ,00 3 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 4 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ,00 5 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΗΛΕΚ. - ΘΕΡΜ. ΜΕΓΑΛΟΙ ,00 6 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ ,00 7 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ,00 8 SET ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΔΙΣΚΟΣ - ΠΛΑΤΟ) ,00 ΡΟΥΛΕΜΑΝ - ΤΡΟΜΠΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ATECO- 9 ACTOR ,00 10 ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ ,00 11 SET ΦΛΑΤΖΕΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ,00 12 ΦΙΛΤΡΑ ΞΥΡΑΝΤΗΡΑ ,00 13 ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ,00 14 ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ ,00 15 ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ,00

7 16 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ,00 17 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕΡ ,00 18 ΤΑΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ,00 19 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V 140ΑΜ ,00 20 ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ATECO ,00 21 ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ACTOR ,00 22 ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ACTOR ,00 23 ΦΑΡΟΣ 24V LED ,00 24 ΝΤΙΖΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ,00 25 ΝΤΙΖΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ,00 26 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤ. ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ,00 27 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΜΠΕΛΗ A/C ,00 28 ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΕΞΩΤ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ,00 29 ΛΟΥΡΙΑ ,00 30 ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΑ ,00 31 ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟΥ ,00 32 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ,00 33 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΡΟΥΛΙΑ ,00 34 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ,00 35 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΠ ,00 36 ΑΚΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΥΨΩΣ. ΚΑΔΩΝ ,00 37 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ,00 38 ΣΚΑΣΤΡΑ ,00 39 ΒΑΣΗ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ,00 40 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 41 ΜΙΖΑ ,00 42 ΔΥΝΑΜΟ ,00 43 ΚΟΛΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ,00 44 ΚΟΛΙΕΔΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΑΡΑ ,00 45 ΤΡΟΜΠΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ,00 46 ΜΠΟΥΖΙ ,00 47 ΦΙΛΤΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ,00 48 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,00 49 ΛΑΜΠΕΣ 24V H ,00 50 ΣΤΑΡΤΕΡ 24V ,00 51 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΡΤΕΡ ,00 52 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ,00 53 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ,00 54 ΦΛΑΣΙΕΡΕΣ ,00 55 ΛΑΜΠΕΣ 24V 3W 100 0,8 80,00 56 ΛΑΜΠΑ 24V 5W ΦΥΤΕΥΤΗ 50 0,8 40,00 57 ΛΑΜΠΕΣ 24V Η ,00 58 ΛΑΜΠΕΣ 24V H4 P43T ,00 59 ΛΑΜΠΕΣ 24V Η ,00 60 ΛΑΜΠΕΣ 24V ,00 61 ΛΑΜΠΕΣ 24V ,00 62 ΛΑΜΠΕΣ 24V ,00 63 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 7,5 (κουτί των 100τμχ) ,00 64 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 10 (κουτί των 100τμχ) ,00 65 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 15 (κουτί των 100τμχ) ,00 66 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ 20 (κουτί των 100τμχ) ,00 7

8 67 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΝΥΨ. SET ,00 Β ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ 5.367,00 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑΔΙΟΥ ,00 3 Φ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ ,00 4 ΜΙΖΑ ,00 5 ΔΙΝΑΜΟ ,00 6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ,00 7 ΤΑΚΑΚΙΑ SET ,00 8 ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ,00 9 ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ,00 10 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ,00 11 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ,00 12 ΜΠΟΥΖΙ ,00 13 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ,00 14 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ,00 15 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 Γ ΦΟΡΤΗΓΟ - MITSUBISHI L ,00 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑΔΙΟΥ ,00 3 Φ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ ,00 4 ΜΠΟΥΖΙ ,00 5 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ,00 6 ΦΛΑΣ ,00 7 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ,00 8 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 ΔΑΠΑΝΗ Α+Β+Γ ,00 ΦΠΑ 23% 9.222,08 ΣΥΝΟΛΟ ,08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 3 Ανταλλακτικά για μηχανήματα έργου Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του Δήμου Ποσότητα (ΤΕΜ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 8 ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Α ΦΟΡΤΩΤΕΣ 1.482,00 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑΔΙΟΥ ,00 3 Φ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 4 Φ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ,00 5 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 Β ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ 1.026,00 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑΔΙΟΥ ,00 3 Φ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 4 Φ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ,00 5 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 6 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ,00

9 Γ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ 1.136,00 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑΔΙΟΥ ,00 3 Φ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 4 Φ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ,00 5 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 ΔΑΠΑΝΗ 3.644,00 ΦΠΑ 23% 838,12 ΣΥΝΟΛΟ 4.482,12 Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 4 Ανταλλακτικά για λεωφορεία Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του Δήμου Ποσότητα Τιμή Σύνολο ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΤΕΜ) μονάδος 1 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 2 Φ. ΛΑΔΙΟΥ ,00 3 Φ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 4 Φ. ΤΙΜΟΝΙΟΥ ,00 5 Φ. ΣΑΣΜΑΝ ,00 6 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 7 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ,00 8 ΦΛΑΣ ,00 9 ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΡΤΑΣ ,00 10 ΒΑΣΗ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ,00 11 ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ,00 12 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ - ΦΛΑΣ ,00 13 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΔΟΥΝΙΟΥ ,00 14 ΚΟΥΔΟΥΝΙ ,00 15 ΜΙΖΑ ,00 16 ΔΥΝΑΜΟ ,00 17 ΛΟΥΡΙΑ ΔΥΝΑΜΟ ,00 18 ΛΟΥΡΙΑ A/C ,00 19 ΚΟΛΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ,00 20 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ,00 21 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ,00 22 Φ. ΞΥΡΑΝΤΗΡΑ ,00 23 ΣΚΑΣΤΡΕΣ ,00 24 ΦΛΑΤΖΕΣ ΚΟΦΛΕΡ ,00 25 ΦΛΑΣΙΕΡΑ ,00 26 ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΦΛΕΡ ,00 27 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ Α/C ΤΕΝΤΟΤΙΡΑ ,00 28 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΝΤΟΤΙΡΑ ΔΥΝΑΜΟΥ ,00 29 ΡΕΛΙΕ 24V 20AM ,00 30 ΡΕΛΙΕ ΜΙΖΑΣ ,00 31 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ,00 ΔΑΠΑΝΗ 7.829,00 ΦΠΑ 23% 1.800,67 ΣΥΝΟΛΟ 9.629,67 9

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 5 Ανταλλακτικά για οχήματα τύπου σαρώθρου Αριθμός πλαισίου : Σύμφωνα με τον πίνακα οχημάτων του Δήμου Ποσότητα Τιμή Σύνολο Α/Α ΣΚΟΥΠΕΣ (ΤΕΜ) μονάδος 1 ΣΚΟΥΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ,00 2 ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΪΝΗ ,00 3 ΣΚΟΥΠΑ ΕΜΠΡΟΣ ,00 4 ΦΟΥΝΤΑΚΙΑ ΑΠΌ PPN 200 0,5 100,00 5 ΦΟΥΝΤΑΚΙΑ ΑΠΌ ΣΥΡΜΑ 200 0,5 100,00 6 Φ. ΑΕΡΟΣ ,00 7 Φ. ΛΑΔΙΟΥ ,00 8 Φ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 9 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ,00 10 ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ,00 11 ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ , ,00 ΥΝΟΛΟ: ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 23% 1.365,74 ΣΥΝΟΛΟ 7.303,74 ιευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος ο απόλυτος προσδιορισµός της προς προμήθεια ποσότητας υλικών, επειδή η προσµέτρηση είναι αδύνατη από τη φύση της σύµβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήµατος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό η προμέτρηση του κάθε είδους γίνεται κατ εκτίµηση βασει απολογιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας και αφορά στο συνόλο κάθε οµάδας οµοειδών οχημάτων/μηχανημάτων έργου. Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά αφορούν κυρίως αυτά που απαιτούνται για την τακτική συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων έργου (π.χ. φίλτρα, λάμπες, μπαταρίες κλπ). Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει όλη την ποσότητα των ανταλλακτικών ούτε να αναλώσει όλο το ποσό της σύμβασης. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου. Επειδή δεν μπορούν να προβλεφτούν οι βλάβες των οχημάτων, έχει δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες από το κάθε ανταλλακτικό χωρίς να υπερβεί το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανά ομάδα. Η διάθεση και η κατανομή των ποσών εντός της ομάδας θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου οι οποίες θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι της εξάντλησής της. Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι περαιώσεως της προμήθειας ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων. Χαλάνδρι, 16/3//2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΣΟΜ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ Πολ. Μηχανικός ΠΕ Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου στο Συνεργειο του Δήμου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,82 με ΦΠΑ Α.Μ.: 13 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της μελέτης Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των απαραιτήτων ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου στο Συνεργειο του Δήμου ανά ομάδα, στη διάρκεια ενός έτους. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο ή επί μέρους ομάδες των προς εκτέλεση προμηθειών όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. [εκτέλεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών]. Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για 12 μήνες ή/και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ή και μέχρι την διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού και πάντως όχι πέρα του τριμήνου, με τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθούν τις διατάξεις των: 1. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β / «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 2. Την υπ αριθμ. 3373/390/ Απόφ. Υπ. Προεδρίας και η τροποποιητικής της 4993/745/ περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής συντήρησης αγοράς ανταλλακτικών και προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ περί ων το άρθρο Ι του Ν. Δ/ΤΟΣ 2396/ Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 Φ.Ε.Κ. 19 τ. Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Την Αποφ. Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β/2010). 5. Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 6. Την υπ αρ. 98/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της σκοπιμότητας και τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας. 7. Την υπ αριθμ. 224/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 8. Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 11

12 9. Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 Α / : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 10. Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας». 11. Π.Δ.166/2003/A 38 «Προσαρμογή με Οδηγ. 2000/35: Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 12. N.3852/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης». 13. Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες». 14. Ν.3548/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 15. Τις διατάξεις του άρθρου 157 1β του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α /08/08/2014). ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Η διακήρυξη β. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ. Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων-Τεχνικες Προδιαγραφες ε. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων στ. Η Τεχνική Έκθεση ζ. Παράρτημα Α Πινακας οχημάτων/μηχανημάτων έργου ΟΜΑΔΕΣ 1-5 ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των ανταλλακτικών ανέρχεται στο ποσό των ,82 ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2015 στους κωδικούς αριθμούς που αφορούν σχετικές πιστώσεις. Η διενέργεια του διαγωνισμού, προτείνεται να πραγματοποιηθεί με Πρόχειρο Διαγωνισμό και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με κριτήριο κατακύρωσης «τη χαμηλότερη τιμή» επί του προϋπολογισμού της μελέτης (ανά ομάδα) και με συμπλήρωση του τιμολογίου προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους (ανά ομάδα). Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 5 Σύμβαση-Διάρκεια Σύμβασης Οι ανάδοχοι μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των δέκα ημερών ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών, προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για 12 μήνες ή/και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ή και μέχρι την διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού και πάντως όχι πέρα του τριμήνου, με τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται (άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα προσκομίσει ο ανάδοχος, ορίζεται σε ποσοστό ίσο με το 3% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.(άρθρο 157 του Ν.4281/2014). Θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες επιπλέον από την χρονική διάρκεια της σύμβασης, και θα επιστρέφεται τρεις (3) μήνες μετά την λήξη του χρόνου σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους 12

13 Οι εγγυήσεις γενικότερα εκδίδονται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους εις την Ελληνική. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 7 Χρόνος Εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης των υπό προμήθεια ανταλλακτικών ορίζεται από την προσφορά του αναδόχου δεν θα είναι όμως μικρότερος του ενός (1) έτους. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται σε αυτό το χρονικό διάστημα οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο, με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού, από την ειδοποίησης της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. Εξαιρούνται ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις συγκεκριμένων ανταλλακτικών και αναλωσίμων και μόνο εάν η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών κρίνει επαρκή την αιτιολόγηση. Είναι στην απόλυτη κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού να γίνει δεκτή εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικού διαστήματος μικρότερου των δώδεκα μηνών μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις, μετά από εκτενή αιτιολόγηση και σε καμία περίπτωση για γενικές περιπτώσεις. ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος παράδοσης - Παραλαβή Ποιότητα Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί, όρος που θα πρέπει να γίνει αποδεκτός με ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. Ο χρόνος παράδοσης των απαραίτητων ανταλλακτικών θα είναι άμεσος (μέχρι τρεις -3- εργάσιμες ημέρες από την γραπτή παραγγελία της Υπηρεσίας), ενώ για τα ανταλλακτικά που θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία του ανταλλακτικού στον προμηθευτή. Σε ειδική περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση για τα ανωτέρω. Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. Η παράδοση των ανταλλακτικών, θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία, ανάλογα με τις προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες του Δήμου και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσού ή του χρόνου της σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ανταλλακτικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Εάν κατά την παραλαβή των ανταλλακτικών, στο σύνολό ή μέρος αυτών, βρεθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης ή τις προδιαγραφές της μελέτης, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, θα απορρίπτονται, και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει εκ νέου, το σύνολο ή το μέρος αυτών, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί η παράβαση των ανωτέρω διαβεβαιώσεων.αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Οι νέες δαπάνες που θα προκύψουν (έξοδα αποστολής μεταφοράς, νέα ανταλλακτικά κλπ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου ανταλλακτικού επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου, να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης. Επιπλέον, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το Δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις παραπάνω υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. ΑΡΘΡΟ 9ο Τρόπος πληρωμής 13

14 Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή των εκάστοτε παραγγελθέντων ανταλλακτικών από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του οικείου ΟΤΑ. Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία του εκάστοτε τιμολογίου με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ. Άρθρο 10 ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας της παράδοσης ανταλλακτικών και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα νόμιμα. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. ΑΡΘΡΟ 11ο Φόροι-τέλη Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Χαλάνδρι, 16/3//2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΣΟΜ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ Πολ. Μηχανικός ΠΕ Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη Τηλ.: Fax: ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου στο Συνεργειο του Δήμου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,82 με ΦΠΑ Α.Μ.: 13 / 2015 Παράρτημα Α Πινακας οχημάτων/μηχανημάτων έργου ΟΜΑΔΕΣ 1-5 ΑΡΘΡΟ 1ο: Κατάσταση οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Τα οχήματα-μηχανήματα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης προμήθειας των απαραιτήτων ανταλλακτικών, είναι τα ακόλουθα : 15

16 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ ΤΥΠΟΣ ΙΠΠΟ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣ ΗΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΕΥΗ ΗΜ/ΝΙΑ 1 ης ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟ ΡΙΑΣ 1 ΚΗΗ 3971 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN C3 8 VF2FCHFXC HFX 11/10/ ΚΗΗ 3970 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN C3 8 VF2FCHFXB HFX10FP7P /4/ ΚΗΙ 5749 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX 11 KMHPM81CP3U G4ED 11/2/ ΙΕΡ 6790 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ GM DAEWOO MATIZ 6 KL14M11CD5C F8CV 1/4/ ΙΕΡ 6788 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAEWOO AVEO 8 KL1SF48T B12S1 1/4/ ΙΕΡ 6789 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ GM DAEWOO MATIZ 6 KL14M11CD5C F8CV 1/4/ ΙΕΧ 8337 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI H-1 16 NLJWWH7WP4Z G4JS 29/9/ KHO 5821 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L JMBCNK120PP G63PD3044 2/3/ KHO 5822 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L JMBCNK120PP G63PE6267 2/3/ KHO 6430 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L MMBONK6201D G63 9/10/ KHO 6431 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L MMBONK6201D G63 9/10/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PORTER ZAPS HC 22/12/2006 ΚΗΗ 5882 PIAGGIO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PORTER ZAPS HC 22/12/2006 ΚΗΗ 5883 PIAGGIO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ZAPS90AJW DA471QLR 6/4/2012 ΚΗΗ 5866 PIAGGIO S KHO 5999 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT EXPRESS 9 VF1F C3GB710A /5/ ΚΗΙ 7056 ΗΒΖ 0512 ΟΒΧ 0587 ΟΒΧ 0588 ΡΑΕ 0753 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ CITROEN JUMPER 14 VF7ZCTMDC RFL 4/8/2005 PEUGEOT OD8 125cc/2 12/10/2010 YAMAHA SG23 155cc/2 RKRSG G397E 15/3/2012 YAMAHA SG23 155cc/2 RKRSG G397E 14/3/2012 KYMCO B1 102cc/1 ME4JF11A JF11E 21/7/

17 21 ΟΙΤ 0296 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 13/3/ ΟΙΤ 0297 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 13/3/ ΤΖΙ 0366 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 MLHJC37A1A JC37E 29/1/ ΤΖΙ 0367 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 MLHJC37A3A JC37E 29/1/ ΤΖΙ 0368 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 MLHJC37AXA JC37E 29/1/ ΤΖΙ 0369 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA ANF cc/2 MLHJC37A1A JC37E 29/1/ ΟΒΕ 0020 ΔΙΚΥΚΛΟ DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΟΒΕ 0021 ΔΙΚΥΚΛΟ DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΟΒΕ 0022 ΔΙΚΥΚΛΟ DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΟΒΕ 0023 ΔΙΚΥΚΛΟ DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΟΒΕ 0024 ΔΙΚΥΚΛΟ DAYTONA DX 125R 120cc/2 XG8DE125DD DY152FMI 16/9/ ΙΟΧ 0160 ΔΙΚΥΚΛΟ DAYANG DYSOA 120cc/2 XG8DY125AA DY152FMI 14/12/ DREAM C100MN C100MNE /5/1997 HNY 0414 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA cc/2 34 ΙΜΚ 0438 ΔΙΚΥΚΛΟ GORGOLIS S.A KRISS II 110cc/1 XG8AN110HHGL04404 AN110 24/10/ ΙΜΚ 0439 ΔΙΚΥΚΛΟ GORGOLIS S.A. KRISS II 110cc/1 XG8AN110HHGL02350 AN110 24/10/ ΑΖΕ 0315 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ DAYANG DYSOA 49cc LATOY050B2L EM /10/ ΑΖΕ 0939 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ KYMCO B1 49cc RFBB BA10A /7/ AZE 1697 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ KYMCO C 50Q 49cc LC2B KB /5/ ΗΟ 9795 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ HONDA AF-49 49cc 2DCAF49AOWF HI-AF49E /11/ ΗΟ 9796 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ HONDA AF-49 49cc 2DCAF49AOWF HI-AF49E /11/ ΗΟ 9797 ΜΟΤ/ΛΑΤΟ HONDA AF-49 49cc 2DCAF49AOWF HI-AF49E /11/ ΚΗΟ 5933 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 7/10/2003 Α.Ε. 43 ΚΗΟ 5934 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 7/10/2003 Α.Ε. 44 ΚΗΟ 5935 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 7/10/

18 45 ΚΗΟ 5938 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 46 ΚΗΟ 6500 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 47 ΚΗΟ 6266 ΜΥΛΟΣ MERCEDES WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 48 ΚΗΗ 4390 ΠΡΕΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ MERCEDES WDB V M 906 LAG Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 49 ΚΗΗ 4391 ΠΡΕΣΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΗΗ 6167 MERCEDES WDB V M 906 LAG Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 50 ΚΗΙ 5826 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 51 ΚΗΙ 5827 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB K Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 52 ΚΗΟ 6497 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB K OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 53 ΚΗΙ 6688 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB L OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 54 ΚΗΙ 6689 ΠΡΕΣΑ MERCEDES 1823 K 38 WDB L OM906LA Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 55 ΠΡΕΣΑ ML 180 WDB OM 924 LAV2 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) E28 Α.Ε. 56 ΠΡΕΣΑ ΚΗΗ 6208 (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 57 KHI 3657 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 58 KHI 3658 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 59 KHI 8638 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 60 ΚΗΗ 5890 ΠΡΕΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) MERCEDES MERCEDES RENAULT ML 180 E28 MIDLUM /CB 53 FIAT-IVECO ML 150 E24 7/11/2003 7/10/2003 1/10/ /6/ /6/2009 5/8/2004 5/8/ /9/2003 1/2/2007 1/2/ /1/ WDB L OM 924 LAV2 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 14/7/ Α.Ε. 37 VF644ACA DC16WJ0183M ΗΦΑΙΣΤΟΣ 25/8/ ZCFA1LJ F4AE0681BC101 ΤΟΥΜΠΑΣ 31/10/2003 FIAT-IVECO Α1LM01 35 ZCFA1LG F4AE3681BP Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 7/12/2006 NISSAN 40 VWANJTTK I5BE4225 9/7/ ΚΗΟ 6461 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/ KHO 6464 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/

19 ΚΗΟ 6465 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/ ΚΗΟ 6466 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS MAN B B IKARUS 27/1/ ΚΗΙ 5921 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS E91.AR 25 TSEE91MAR63GRO155 OM904LAIII/2 IKARUS 16/8/2006 MERCEDES 66 ΚΗΙ 5922 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS E91.AR 25 TSEE91MAR63GRO154 OM904LAIII/2 IKARUS 16/8/2006 MERCEDES 67 ΥΔΡΟΦΟΡΑ DAIMLER 1823 K 38 WDB L OM906LA 11/9/2006 ΚΗΙ 6675 CHRYSL/ MERCEDES 68 KHO 5525 ΑΝΟΙΧΤΟ MERCEDES WDB MERCEDES 20/5/1992 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 69 ΚΗΟ 6443 ΑΝΟΙΧΤΟ FIAT IVECO 35 ZCFA1TM F4AE0681A FIAT 5/3/2002 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 70 ΚΗΗ 3996 ΑΝΟΙΧΤΟ MERCEDES 36 WDB MERCEDES 12/11/1993 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 71 KHI 7100 ΑΝΟΙΧΤΟ FORD CKK 1 44 NMOC13TEDD6M58780 FOT3 FORD 30/10/2006 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 72 KHO 5703 ΑΝΟΙΧΤΟ MERCEDES 1626 AK MERCEDES 18/9/1986 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ Ο 73 KHY 8285 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ MERCEDES 3538 K 77 WDB625136IK MERCEDES 9/10/ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 75 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΜΑΝ LC LE 220C LC LE 220C ΜΑΝ (14.280) 220 WMAL Y PERIVALLO NTIKI 280 WMAL75ZZ26Y PERIVALLO NTIKI 28/5/ /3/

20 76 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΣ 77 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΣ 78 ΜΕ EΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ 79 ME EΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ MERCEDES WDB N BIZZOCCHI 21/12/2001 DAIMLER AG (MB 816 ATECO 4X2 CASE 580F 4X4 TEREX-FERMEC 860 ELITE 156 WDB970221L PALFINGER 18/11/ CASE 23/2/ SMFH64TCO4CGM2372 RG38044U101098K TEREX- FERMEC 9/6/ ΜΕ ROBOT JCB 1CX 50 SLP1CXWS5E HP50828U930919M JCB 9/6/ ME ΣAΡΩΘΡΟ JOHNSTON COMPACT 93 SA92VM50X32O B/ JOHNSTON 11/10/ ΜΕ ΣAΡΩΘΡΟ SICAS EUROCLEAN SA 2.2V 80 A B77412 SICAS EUROCLEAN 8/10/ ΜΕ ΣAΡΩΘΡΟ DULEVO ZA C DULEVO 18/5/ /T ME ΣAΡΩΘΡΟ BUCHER CITYCAT 136 TEB50CC OO BUCHER 13/3/ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΑΤΙΣ ΤΗΣ IVECO

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV : 249 50000-8 Χημικά παρασκευάσματα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV : 249 50000-8 Χημικά παρασκευάσματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα