Ευριπίδης Παπαδηµητρίου Επ. καθηγητής ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευριπίδης Παπαδηµητρίου Επ. καθηγητής ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ----------------------"

Transcript

1 Ευριπίδης Παπαδηµητρίου Επ. καθηγητής ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τελικό κείµενο επιστηµονικής εισήγησης Τίτλος: Εκπαίδευση µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη: Τι πρέπει να καλλιεργήσουµε στους νέους; ιάρκεια 10 Εισαγωγή Η ευαισθητοποίηση του πολίτη για τα ζητήµατα του περιβάλλοντος αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή πολιτικών και την υλοποίηση προγραµµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για τον στόχο της ριζικής µεταρρύθµισης του υφιστάµενου και την εγκαθίδρυση ενός βιώσιµου µοντέλου ανάπτυξης. Στους τοµείς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του περιβαλλοντικού µάρκετινγκ έχουν επιτευχθεί διεθνώς σηµαντικές πρόοδοι γεγονός από το οποίο απορρέουν ένας µεγαλύτερος βαθµός εµπλοκής των πολιτών στην προσπάθεια για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και ένας υψηλότερος βαθµός αποδοχής µέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και ένα αποτελεσµατικότερο διοικητικό δίκτυο και υποδοµές. Ενδεικτικό της σχετικής καθυστέρησης της Ελλάδας έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών για ζητήµατα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί και το έλλειµµα που υφίσταται σε εµπεριστατωµένες µελέτες για την αξιολόγηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της αποτελεσµατικότητας των διοικητικών δοµών και εν τέλει στο ζήτηµα της συστηµατικής διερεύνησης των προϋποθέσεων που υφίστανται για βιώσιµη ανάπτυξη. Ακόµη περισσότερο υπάρχει ανάγκη για συγκροτηµένες προτάσεις για την συστηµατική ευαισθητοποίηση των πολιτών, για την ενηµέρωσή τους και την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της συµπεριφοράς τους.

2 Αντικείµενο και στόχος της εργασίας Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ευρήµατα από µελέτες που πραγµατοποιήσαµε στον ελληνικό χώρο και ειδικότερα σε έρευνες σε µαθητές Λυκείων καθώς και σε φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ σχετικά µε το περιβαλλοντικό ζήτηµα. Στην σύντοµη αυτή παρουσίαση στοχεύουµε να αναδείξουµε σηµεία στα οποία φαίνεται να υφίσταται ανάγκη για στοχευµένες παρεµβάσεις στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της διοίκησης. Ερευνητικά ευρήµατα Ξεκινώντας από το ζήτηµα της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των νέων αξίζει να αναφερθούν τα εξής συµπεράσµατα: Σε γενικές γραµµές, η συχνότητα µε την οποία εκδηλώνεται συνειδητά φιλική για το περιβάλλον συµπεριφορά είναι ιδιαίτερα χαµηλή. Αυτό διαπιστώνεται ακόµη και για άτοµα που έχουν θετική στάση απέναντι στο ζήτηµα της περιβαλλοντικής προστασίας. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι υπάρχει µια έντονη ασυνέπεια στην συµπεριφορά. Εννοούµε εδώ το φαινόµενο όπου ένα άτοµο µπορεί π.χ. συστηµατικά να συµµετέχει στην ανακύκλωση χαρτιού, ωστόσο να µην έχει ουδέποτε αναζητήσει προϊόντα από ανακυκλωµένο χαρτί (π.χ. τετράδια). Επιπλέον διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει εµφανής προβληµατισµός γύρω από τις συνέπειες συνηθειών και πρακτικών της καθηµερινότητας όπως είναι π.χ. η χρήση απορρυπαντικών, καλλυντικών κλπ ή και γενικότερα του σύγχρονου τρόπου ζωής (π.χ. πού καταλήγουν τα παλιά λάδια του αυτοκινήτου µετά την αλλαγή τους;). Η αποκρυπτογράφηση της συµπεριφοράς αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο εγχείρηµα, δεδοµένου ότι η τελική απόφαση για την επιλογή µιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς λαµβάνεται υπό την επίδραση ποικίλων παραγόντων. Ωστόσο χρήσιµα συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν µελετώντας τα χαρακτηριστικά εκείνων των ατόµων, που εκδηλώνουν περισσότερο συχνά φιλική για το περιβάλλον συµπεριφορά. Οι δικές µας µελέτες προσέφεραν πλήθος ενδείξεων ότι η φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά εκδηλώνεται συχνότερα από άτοµα µε ανεπτυγµένο το αίσθηµα της συλλογικότητας. Συλλογικότητα σηµαίνει το να ενδιαφέρεται κανείς για τους άλλους, να υπολογίζει τις συνέπειες για τους άλλους ανθρώπους στις αποφάσεις του και να µοιράζεται τους ίδιους υλικούς πόρους. ιαπιστώνεται λοιπόν ότι τα άτοµα που εµφανίζουν έντονα ανεπτυγµένη κοινωνική συνείδηση έχουν ανεπτυγµένη και την

3 περιβαλλοντική συνείδηση. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι άτοµα που θεωρούσαν ως στοιχείο προόδου µιας κοινωνίας την ύπαρξη ανεπτυγµένης κοινωνικής αλληλεγγύης, ή άτοµα που δηλώνουν ότι τους απασχολεί το πρόβληµα της παγκόσµιας φτώχειας εµφάνιζαν και µια περισσότερο θετική περιβαλλοντική συµπεριφορά. Με παρόµοιο τρόπο φαίνεται να συνδέεται η περιβαλλοντική συµπεριφορά και µε αξίες περιβαλλοντικού περιεχοµένου (ζωή σε αρµονία µε τη φύση, προστασία του περιβάλλοντος). Αναδεικνύεται έτσι ο σηµαντικός ρόλος των αξιών ως πυρήνων της συµπεριφοράς και καθοδηγητών για τις επιλογές των ατόµων στην καθηµερινή ζωή. Οι επιλογές γίνονται µε βάση και τις αξίες οι οποίες στη δεδοµένη στιγµή µπορεί να λειτουργούν και ανταγωνιστικά µεταξύ τους δηµιουργώντας διλήµµατα στο άτοµο. Στις δικές µας µελέτες οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να επιλύσουν συγκεκριµένα διλήµµατα όπου υπήρχε σύγκρουση µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και άλλων αξιώνπροτεραιοτήτων (οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, θέσεις εργασίας κ.λπ.). Σε τέτοιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι υπήρχε µια σχετική µεταστροφή. Οι απόψεις που εκφράζονταν ήταν λιγότερο φιλοπεριβαλλοντικές ακόµη και από άτοµα που είχαν έντονα φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις. Τέτοια ευρήµατα υποδηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος ως αξία δεν έχει ακόµη βρει την θέση της ούτε και έχει παγιωθεί εντός του αξιακού συστήµατος των νέων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υποσκελίζεται ευκολότερα όταν το άτοµο εκτιµά ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν εξυπηρετεί στόχους και προτεραιότητες ευρέως διαδεδοµένες και αποδεκτές. Ολοκληρώνοντας την σύντοµη παρουσίαση κάποιων από τα ευρήµατα των µελετών, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι νέοι δείχνουν να ανησυχούν έντονα για το τι πρόκειται να αντιµετωπίσει µελλοντικά η ανθρωπότητα εξαιτίας της καταστροφής του περιβάλλοντος. Η διάχυτη αυτή ανησυχία δεν οδηγεί όµως και σε µια περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά. Σχετικά χαµηλός είναι και ο βαθµός κατά τον οποίο οι νέοι εκτιµούν την δική τους συµµετοχή στη δηµιουργία του προβλήµατος (ατοµική ευθύνη). Παράλληλα, ο ένας στους τρεις περίπου εκτιµά την δική του ικανότητα να συµβάλει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος ως ιδιαίτερα ανεπαρκή. Αυτό σε κάποιο βαθµό είναι βέβαιο ότι επιδρά αρνητικά και στην συµπεριφορά. Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαπίστωση ότι οι νέοι των δειγµάτων µας δείχνουν να µην µπορούν εύκολα να κατανοήσουν το πρόβληµα σε όλες του τις διαστάσεις (αίτια, προεκτάσεις στην καθηµερινή ζωή, δυνατότητες αντιµετώπισης,

4 κίνδυνοι) ούτε και να διακρίνουν τους συσχετισµούς µεταξύ των περιβαλλοντικών και άλλων µεγάλων κοινωνικών προβληµάτων (παγκόσµια φτώχεια, υπερπληθυσµός, καταστροφή των τροπικών δασών κ.λπ.). Συµπεράσµατα-Προτάσεις Με βάση τα στοιχεία που έχουµε την δυνατότητα να αξιολογήσουµε, µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι από την πλευρά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης απαιτείται να γίνεται µια ολιστική προσέγγιση του περιβαλλοντικού ζητήµατος. Η σύγχρονη οικολογική κρίση αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβληµα µε πολλαπλά αίτια και ποικίλες αλληλεπιδράσεις µε πάµπολλα κοινωνικά ζητήµατα. Σε τελική ανάλυση, αποτελεί κρίση του ίδιου µας του πολιτισµού καθώς αυτός είναι ο δηµιουργός του προβλήµατος και ταυτόχρονα αυτός πλήττεται έντονα από αυτό. Υπό αυτό το πρίσµα, η περιβαλλοντική εκπαίδευση οφείλει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην κατανόηση των αιτιωδών σχέσεων από τους διδασκόµενους και στην καλλιέργεια ενός κριτικού πνεύµατος απέναντι στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Θα πρέπει οι νέοι, αλλά και το σύνολο των πολιτών να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν τις απλές καθηµερινές τους συνήθειες και πρακτικές ως προς τις περιβαλλοντικές τους παρενέργειες και να κατανοήσουν ότι είναι ανάγκη να υπάρξουν σηµαντικές µεταβολές στον τρόπο ζωής όλων. Όπως διαπιστώνεται, η κοινωνική και η οικολογική συνείδηση αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Η αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων απαιτεί την ταυτόχρονη αντιµετώπιση µεγάλων κοινωνικών προβληµάτων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Η καλλιέργεια κοινωνικών αξιών, όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και η συλλογικότητα, η ευαισθητοποίηση για ζητήµατα ακόµη και αν αυτά βρίσκονται µακριά από τον καθηµερινό µας στενό περίγυρο, πρέπει να αποτελούν βασικούς στόχους για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον ρόλο της διοίκησης και της πολιτείας γενικότερα, είναι προφανές ότι θα πρέπει κατ αρχήν να δηµιουργεί τις απαραίτητες υποδοµές για την προστασία του περιβάλλοντος. Π.χ. η συµµετοχή στην ανακύκλωση δεν απαιτεί µόνο την βούληση των πολιτών αλλά προϋποθέτει και την ύπαρξη συγκεκριµένων υποδοµών. Επίσης είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνουν συστηµατικές προσπάθειες που θα στοχεύουν στην ανάδειξη των θετικών επιδράσεων της περιβαλλοντικής πολιτικής στην οικονοµία και στον τοµέα της απασχόλησης.

5 Εννοείται, τέλος, ότι η αποτελεσµατικότητα των εκάστοτε µέτρων εξαρτάται και από την γνώση που διαθέτουµε για τα διάφορα ζητήµατα. Η κοινωνική έρευνα στον τοµέα του περιβάλλοντος αποτελεί σηµαντικότατο εργαλείο το οποίο είναι απαραίτητο να στηριχθεί και να ενισχυθεί µε ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Και εδώ ο ρόλος της πολιτείας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Ενδεικτική βιβλιογραφία Kluckholn, C. (1951). Values and value-orientations in theory action: An exploration in definition and classification. In, T.Parsons & E. Snils (Eds), Toward a general theory of action. Cambridge, MA: Harvard University Press. Nordlund, A.M./Garvil, J. (2003). Value structures behind proenvironmental behavior. Environment and Behavior, 34, Παπαδηµητρίου Ε., (2006). Περιβαλλοντική συµπεριφορά και αειφορία: Αναζητώντας µεθόδους για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της καθηµερινής πρακτικής, Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, Τ. ΙΒ, (47) Παπαστυλιανού Α./Παπαδηµητρίου Ε. (2009). Κοινωνικές αξίες, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συµπεριφορά.. Στο Θεοδωροπούλου, Ε./Καΐλα, Μ/Bonnett, M./Larrère, C. (επιµ.): Περιβαλλοντική ηθική: Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρµογή, ( ), Αθήνα: Ατραπός Schwartz, S.H. (1994α). Beyond individualism/collectivism: new dimensions of values. In, U. Kim, H.C. Triandis, C. Kagitçibasi, S.C. Choi & G. Yoon (Eds.), Individualism and Collectivism: Theory application and methods. Newbury Park, CA: Schulz, P.W., Zelezny, L.C. (1999). Values as predictors of environmental attitudes: Evidence for consistency across 14 countries. Journal of Environmental Psychology, 19, Triandis, H.C. (1985α). Collectivism Vs individualism : A reconceptualization of a basic concept in cross-cultural psychology. In, C.Bagley & G.K. Verma (Eds.), Personality cognition and value: cross-cultural perspectives of childhood and adolescence. London: Macmillan.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Χαράλαµπος Σακονίδης ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΑ ΗΣ 4 Η ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΣΕΙΙΡΑ ΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ Βαθµός ανταποδοτιικότητας πολιιτιιστιικών υπηρεσιιών καιι διιαφοροποιιηµένες πολιιτιικές τιιµών στα

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ Δ.Γούναρη 62-68, 54635, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 23-40 ιοίκησης Αθλητισµού Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Αγλαΐα Ζαφειρούδη &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: ekpmet1030@uom.gr

e-mail: ekpmet1030@uom.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ιπλωµατική Εργασία: «Ο αυτοπροσδιορισµός των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα