ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε σήµερα µια οικολογική κρίση η οποία έχει πλανητικές διαστάσεις και η οποία απειλεί όχι µόνο την ευηµερία των ανθρώπων αλλά και αυτήν την ίδια την ύπαρξη του σύγχρονου πολιτισµού. Από αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό (Hausbeck et al, 1992, Gambro και Switzky, 1996, Szagun και Mesenholl, 1993, Zverev, 1984, Williams και McCrorier, 1990) προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι νέοι είναι πολύ ευαισθητοποιηµένοι στα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το γεγονός αυτό ερµηνεύεται από τους αντίστοιχους ερευνητές ως αποτέλεσµα του ανεπτυγµένου νεολαιίστικου και οικολογικού κινήµατος που υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει στις χώρες της. Ευρώπης και της Αµερικής. Αυτά τα κινήµατα έχουν διαµορφώσει µια οικολογικά σκεπτόµενη γενιά η οποία υποστηρίζει τις οικολογικές µεταρρυθµίσεις (Van Liere and Dunlap, 1980). Για τους νέους είναι πιο εύκολο να υποστηρίξουν µια οικολογική πολιτική αλλαγών επειδή ακριβώς δεν νοιώθουν ενταγµένοι στο υπάρχον σύστηµα και συνεπώς δε αισθάνονται να απειλούνται από τις µεταρρυθµίσεις που προτείνει η οικολογία. Στην Ελλάδα, όµως, η νέα γενιά δεν έχει υποστεί την επίδραση αντίστοιχων κινηµάτων και έτσι δεν έχει εµφανιστεί, µέχρι σήµερα, µια οικολογικά σκεπτόµενη γενιά. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα της επίσηµης και ανεπίσηµης εκπαίδευσης. Όπως προκύπτει από την πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου σχετικά µε την Π.Ε. και την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, παρατηρούµε ότι είναι πολύ µικρή η συµµετοχή τους σε κάποια περιβαλλοντική οργάνωση. Αυτό 61

2 ενδεχοµένως έχει σχέση µε την αντίληψη που επικρατεί για το περιβάλλον. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η σύγχρονη τάση είναι αντίθετη στην προσωπική εµπλοκή. Στην περίπτωση των µη κυβερνητικών οργανώσεων τα µέλη τους συνήθως εκφράζουν την υποστήριξη τους στέλνοντας τη συνδροµή τους, στηρίζοντας δηλαδή τον επαγγελµατικό µηχανισµό που έχει δηµιουργηθεί, λειτουργώντας έτσι δι' αντιπροσώπων. Απ' την άλλη µεριά, στις οικολογικές καµπάνιες που γίνονται, τα µηνύµατα που περιέχονται είναι µηνύµατα επιφανειακά, ανώδυνα, χωρίς να εκφράζουν την κριτική λογική της οικολογικής σκέψης και χωρίς να συνοδεύονται από το αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο (από Παντή, 1996). Σε ότι αφορά τις πηγές ενηµέρωσής τους, εµφανίζεται για µια ακόµα φορά ο καθοριστικός ρόλος της τηλεόρασης και πόσο αυτή έχει εισβάλλει στη ζωή µας, αφού αποτελεί την κυριότερη πηγή ενηµέρωσης σε θέµατα περιβάλλοντος για τους εκπαιδευτικούς. Μια ακόµα σηµαντική ένδειξη είναι ότι οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι δε φαίνεται να έχουν ικανοποιητική συµβολή στην ενηµέρωση των εκπαιδευτικών και θα έπρεπε τόσο αυτοί όσο και οι κρατικοί φορείς να λάβουν ενεργότερη δράση. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο που έχει θεσµοθετηθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ο ρόλος του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί τον κατατάσσουν προτελευταίο στις πηγές ενηµέρωσής τους. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν επαρκεί ένα άτοµο ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης στο να είναι Υπεύθυνο για θέµατα περιβάλλοντος, όπως ισχύει στις µέρες µας. Οι ανάγκες για την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών, των γονέων και των µαθητών, την εφαρµογή προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όλων των φορέων της εκπαίδευσης είναι τόσες πολλές ώστε θα πρέπει να ενισχυθεί και άλλο ο τοµέας αυτός. Ένα άλλο στοιχείο που εντείνει την ανάγκη για τη συµµετοχή περισσοτέρων ατόµων στα θέµατα Π.Ε. είναι το γεγονός ότι το 81,3% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν έχουν συµµετάσχει ούτε ως φοιτητές ούτε ως εκπαιδευτικοί σε κάποιο πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διερευνηθεί εάν αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν αρκετά προγράµµατα Π.Ε. ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν ή στο ότι οι ίδιοι δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Αναφορικά µε την εφαρµογή της Π.Ε. στην τάξη η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (60%) συνειδητοποιεί ότι η Π.Ε. πρέπει να ενσωµατωθεί σ όλα τα µαθήµατα και σ όλες τις τάξεις του Νηπιαγωγείου και του ηµοτικού(97,5%). Οι 62

3 κυριότεροι λόγοι εφαρµογής ενός προγράµµατος Π.Ε. στην τάξη ήταν κάποιο περιβαλλοντικό πρόβληµα της περιοχής και η εκδήλωση µαθητικού ενδιαφέροντος. Αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται στα αυξηµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα της Περιφέρειας της υτικής Αττικής και στην ευαισθητοποίηση από µέρους των εκπαιδευτικών και των µαθητών. Έτσι παρατηρούµε ότι τα περισσότερα προγράµµατα Π.Ε. είχαν σαν αντικείµενο το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των γνωστικών ερωτήσεων οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα ικανοποιητικό αλλά όχι ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά µε το περιβάλλον. Γενικά οι ερωτηθέντες απάντησαν σωστά στις 8 από τις 12 ερωτήσεις. Το θέµα της τροφικής αλυσίδας και της µεταφοράς ενέργειας ο ρόλος των φυτών σε ένα οικοσύστηµα, τα αίτια της καταστροφής της στοιβάδας του όζοντος καθώς και η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης δυσκόλεψαν τους εκπαιδευτικούς αφού απάντησαν λανθασµένα στις ανάλογες ερωτήσεις. Πιθανότατα τα κενά αυτά των γνώσεων των ερωτηθέντων να οφείλονται σε ελλείψεις του προγράµµατος των πανεπιστηµιακών σπουδών τους, ή στο ότι τα θέµατα αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται στη διδακτέα ύλη του αναλυτικού προγράµµατος του ηµοτικού ή ακόµα και την µη σφαιρική ενηµέρωσή τους σε θέµατα περιβάλλοντος. Στην συνέχεια, θέλοντας να δούµε εάν υπάρχει διαφοροποίηση στις γνώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικού φύλου πραγµατοποιήσαµε τους ανάλογους ελέγχους απ όπου προέκυψε ότι το φύλο δεν επηρεάζει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σε θέµατα περιβάλλοντος. Το ίδιο συµπέρασµα προέκυψε, όσον αφορά τις γνώσεις των εκπαιδευτικών µεταξύ διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών ειδικοτήτων και όσον προέρχονται από διαφορετικά έτη σπουδών. Υπάρχει δηλαδή µια οµοιοµορφία στο δείγµα όσον αφορά τις γνώσεις τους που ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις από τα προγράµµατα των πανεπιστηµιακών σπουδών τους. Το επίπεδο των στάσεων/απόψεων των εκπαιδευτικών µπορούµε να πούµε ότι δεν είναι υψηλό δεδοµένου ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών παρουσιάζει ουδέτερη στάση για το περιβάλλον. Από την εξέταση των αποτελεσµάτων παρατηρούµε ότι η στάση/άποψη των εκπαιδευτικών για το περιβάλλον δεν διαφοροποιείται ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα ή τα έτη σπουδών. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζοντας τα αποτελέσµατα των στάσεων/απόψεων των εκπαιδευτικών παρατηρούµε ότι παρότι κατανοούν τις αρνητικές συνέπειες της 63

4 κατασκευής ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, της ανεξέλεγκτης οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας και της επικήρυξης των αγρίων ζώων για το περιβάλλον παρόλα αυτά πιστεύουν ότι θα έπρεπε να θεσπιστούν αυστηρότεροι νόµοι για να λυθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι πιστεύουν ότι οι πολίτες δεν µπορούν να λάβουν ενεργή δράση και ότι είναι µικρή η αντίσταση που µπορούν να έχουν απέναντι σε σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήµατα. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολίτες νιώθουν ανήµποροι απέναντι σε σοβαρά ζητήµατα αφού ούτε τους έχει ζητηθεί ούτε πιστεύουν ότι µπορούν να παίξουν ενεργό ρόλο στην διαµόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος και µιας καλύτερης κοινωνίας και συνήθως οι ατοµικές προσπάθειες συναντούν ανυπέρβλητα εµπόδια. Για το λόγο αυτό, η Π.Ε. θα πρέπει να στοχεύσει στην ευαισθητοποίηση των µαθητών απέναντι σε θέµατα περιβάλλοντος προκειµένου να καλλιεργήσει µελλοντικούς πολίτες που θα σκέπτονται συλλογικά, µε γνώµονα το κοινό καλό και την προστασία του περιβάλλοντος τόσο για τους ίδιους όσο και για τις µελλοντικές γενιές οι οποίοι συνακόλουθα δεν θα εγκαταλείπουν τις προσπάθειες παρά τα όποια προβλήµατα. Η ευαισθητοποίηση των µαθητών, πρέπει να προέλθει µέσα από προγράµµατα και την προσωπική επαφή τους µε τη φύση. Σε κάθε περίπτωση όµως οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που θα πρέπει να ενηµερωθούν πιο λεπτοµερειακά σε θέµατα περιβάλλοντος και συνειδητά να ενσταλάξουν στους µαθητές τις γνώσεις τους και την αγάπη τους για το περιβάλλον. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη για τη συµµετοχή περισσότερων καταρτισµένων ατόµων ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης που θα είναι υπεύθυνοι για την Π.Ε. Όσον αφορά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην πράξη, παρατηρούµε ότι έχουν σχετικά θετική στάση απέναντι σε εξοικονόµηση ενέργειας και νερού η οποία πιθανότατα µπορεί να αποδοθεί σε οικονοµικούς λόγους και όχι τόσο σε οικολογικούς. Στο θέµα της ανακύκλωσης χαρτιού από τα οικιακά τους απορρίµµατα παρουσιάζουν αρνητική στάση. Η ανακύκλωση χαρτιού εξαρτάται τις περισσότερες φορές από τους εκάστοτε ήµους και το εάν αυτοί διαθέτουν τους ανάλογους κάδους. Σε κάθε περίπτωση όµως οι εκπαιδευτικοί µπορούν να οργανώσουν προγράµµατα ανακύκλωσης εντός των σχολικών χώρων και σε συνεργασία µε τους µαθητές, τους γονείς και τις τοπικές αρχές να εξαπλώσουν το πρόγραµµα εκτός των σχολικών κτιρίων. Αρνητική στάση προς το περιβάλλον εµφανίζουν επίσης οι εκπαιδευτικοί µε την αλόγιστη χρήση της πλαστικής σακούλας 64

5 αφού ελάχιστοι χρησιµοποιούν χάρτινες ή δίχτυ στις αγορές τους. Το γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό αφού σε όλα τα καταστήµατα οι πλαστικές σακούλες προσφέρονται στους πελάτες µε µηδενικό κόστος. Έτσι µια λύση, θα ήταν η τιµολόγηση τους ή διαφηµιστικές καµπάνιες που θα στόχευαν στην κατάργησή τους και στη χρήση αν όχι χάρτινων τότε από δίχτυ. Μια άλλη λύση είναι η πρακτική που έχουν υιοθετήσει άλλες χώρες(π.χ. Ιρλανδία), όπου αν ο πελάτης φέρει τις δικές του σακούλες αποζηµιώνεται γι αυτό. Ελαφρά ουδέτερη στάση ως προς τον έλεγχο των προϊόντων για τη ρύπανση που προκαλούν στο περιβάλλον εµφανίζονται να έχουν οι ερωτηθέντες. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στην ανεπαρκή ενηµέρωσή τους ως προς τα συστατικά των διαφόρων προϊόντων και τις επιβλαβής επιδράσεις τους στο περιβάλλον. Μία άλλη αιτία θα µπορούσε να είναι η µη ύπαρξη οικολογικών προϊόντων ή ακόµα και αν υπάρχουν το ακριβό τους κόστος. Σ αυτή την περίπτωση η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών µέσα από σεµινάρια και οµιλίες για την χρήση, την ποιότητα των διαφόρων υλικών και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον θα βοηθούσε στην ανάγκη αντικατάστασής τους. Ακόµα σηµαντικά είναι τα προγράµµατα ανακύκλωσης που θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν στα σχολεία και τα προγράµµατα εναλλακτικής χρήσης διαφόρων υλικών που είναι θέµατα του ενδιαφέροντος των µαθητών Προτάσεις Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι κοινή παραδοχή η ανάγκη ενίσχυσης των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Hausbeck et al., 1992, Gambro και Switcky, 1996). Όπως τονίζει ο Weilbacher (1993), οραµατιζόµαστε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως µια συνέχεια που ξεκινά µε την ενηµέρωση, συνεχίζει µε την απόκτηση γνώσης και τεχνικής και καταλήγει στη δράση. Τα πανεπιστηµιακά προγράµµατα σπουδών πρέπει να εξασφαλίζουν το δεύτερο στάδιο, δηλαδή την απόκτηση επαρκούς περιβαλλοντικής γνώσης, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετάβαση στο επόµενο στάδιο τη δραστηριοποίηση, η οποία είναι και το τελικό ζητούµενο. Αυτό, όµως, δεν αφορά µόνο τους φοιτητές. Σύµφωνα µε τους Gambro και Switzky (1996), το κοινό πρέπει να είναι ενηµερωµένο περιβαλλοντικά µε την ελπίδα ότι η αυξηµένη γνώση και κατανόηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων θα οδηγήσει σε πιο υπεύθυνη συµπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον. Ο καλύτερος και πιο ενδεδειγµένος τρόπος, όµως, για να 65

6 επιµορφωθεί ένα κοινό είναι η εκπαίδευση. Και η πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για να επιτευχθεί αυτό µέσα από τις επίσηµες δοµές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη οι εκπαιδευτικοί µέσα από την εκπαίδευση που λαµβάνουν, να κατανοήσουν την ισχυρή συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ των περιβαλλοντικών προβληµάτων µε το σύγχρονο τρόπο ζωής. Καθώς επίσης να αποκτήσουν οικολογική σκέψη, ώστε ως ενεργοί πολίτες να διαµορφώσουν ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης σύµφωνο µε την αρχή της αειφορίας. Αλλά στόχος της Π.Ε. δε θα πρέπει να είναι η δηµιουργία ατόµων εκπαιδευµένων για κάτι συγκεκριµένο, ακόµα και αν αυτό είναι η αειφορική ανάπτυξη. Στόχος κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος πρέπει πάνω από όλα, να είναι η ανάπτυξη ελεύθερα σκεπτόµενων πολιτών, ικανών να συνθέτουν και να κρίνουν. Όπως αναφέρεται στην Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου (άρθρο 26, 2) Η εκπαίδευση πρέπει να αποσκοπεί στην πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και στην ενίσχυση του σεβασµού προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες. Πρέπει να ευνοεί την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάµεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλετικές ή θρησκευτικές οµάδες, καθώς και την επέκταση των δραστηριοτήτων των Ηνωµένων Εθνών για τη διατήρηση της Ειρήνης. Αυτά θα πρέπει να αποτελούν τον απώτερο στόχο των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µε την ευρύτερη έννοια, συµπεριλαµβανοµένου και των πανεπιστηµιακών. Η παρούσα εργασία προσπάθησε να αξιολογήσει σε ένα πρώτο επίπεδο την κατάσταση που επικρατεί στη ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Αττικής σχετικά µε τις περιβαλλοντικές γνώσεις και στάσεις/απόψεις των εκπαιδευτικών της. Για την απόκτηση όµως πιο ασφαλών συµπερασµάτων είναι απαραίτητες περαιτέρω µελέτες. 1. Για να γενικεύσουµε τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, ερευνητές θα µπορούσαν να επεκτείνουν αυτή τη µελέτη σε εκπαιδευτικούς και από άλλες Περιφέρειες Εκπαίδευσης της Αττικής. 2. Αυτή η έρευνα θα µπορούσε να επαναληφθεί µελλοντικά για να ανιχνευτούν τυχόν αλλαγές στις γνώσεις και στάσεις/απόψεις των εκπαιδευτικών, ώστε να 66

7 προσδιοριστεί η αποτελεσµατικότητα των υπαρχόντων περιβαλλοντικών µαθηµάτων. 3. Άλλες µελέτες θα µπορούσαν να προσδιορίσουν επιπρόσθετες ανεξάρτητες µεταβλητές που θα µπορούσαν να εξηγήσουν µεγαλύτερο ποσοστό της παρατηρούµενης διακύµανσης σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές γνώσεις και στάσεις/απόψεις. 4. Η έρευνα αυτή θα µπορούσε να επαναληφθεί και σε Περιφέρειες Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα. Έτσι θα µπορούσε να γίνει γενίκευση των αποτελεσµάτων για το σύνολο των Ελλήνων εκπαιδευτικών. 5. Επανάληψη αυτής της έρευνας θα µπορούσε να γίνει και σε εκπαιδευτικούς διάφορων χωρών ανά τον κόσµο. Τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνών θα µπορούσαν να συµβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο. 6. Τέλος η έρευνα αυτή θα µπορούσε να γίνει και σε µαθητές, π.χ. της πέµπτης και της έκτης ηµοτικού, ώστε να φανεί πως διαµορφώνονται οι γνώσεις και οι στάσεις/απόψεις των µαθητών. 67

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ Θεόδωρος Γούπος 1, Κωνσταντίνος Βρυώνης 2 1. Προϊστάµενος Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Αντιλήψεις των βρεφονηπιαγωγών που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθµούς του ήµου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης : Σύγχρονες επιπτώσεις και τάσεις ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης Στυλιανάκη Στεφανία

Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης : Σύγχρονες επιπτώσεις και τάσεις ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης Στυλιανάκη Στεφανία ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & OIKONOMIAΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι:

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι: ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ILANA SNYDER 1. ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Η διδασκαλία του γραµµατισµού έχει µπει σε µια νέα εποχή. Οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 995 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα