ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Oκτωβρίου 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Oκτωβρίου 2015"

Transcript

1 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Oκτωβρίου 2015 Αριθ. Απoφ.: 566 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο,Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τομαρά, 28) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 30) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.37039/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 1

2 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ. Τεμένης, 2) Παν. Nτρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3) Δημ.Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4) Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5) Παν.Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 6) Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παρ.Πλατάνου, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 8) Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 9) Παν. Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων & 10) Ευαγγ. Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος & 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (αποφ.αριθ. 560 έως και 617) 2

3 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 Για το αντικείμενο:«έγκριση ένατης (9 ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος ανακοινώνει το πρώτο (1 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ αριθ.260/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής: «Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει Εγκρίνει και προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 9 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015, η οποία έχει ως ακολούθως: 1.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση ΚΑ Εξόδων με ισόποση αύξηση ΚΑ εξόδων Κατόπι εισήγησης του τμήματος μισθοδοσίας αυξομειώνονται οι παρακάτω ΚΑ αφού δεν αποτυπώθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού στην υπηρεσία που θα έπρεπε μιας και κατά την διάρκεια του έτους είχαμε μετακινήσεις των υπαλλήλων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών καθώς επίσης τα πλεονάζοντα ποσά από την τακτοποίηση των μισθολογικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών θα καλύψουν τις ανάγκες στις αντίστοιχες υπηρεσίας που δεν είχαν δεν είχαν προϋπολογιστεί στο ύψος των δαπανών λόγω απρόβλεπτων και εκτάκτων γεγονότων, ως εξής: Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Αποδοχές υδρονομέων , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 3

4 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου ,00 (άρθρο 173) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 4.000, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5.000, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των 6.171,29 2.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στον παρακάτω ΚΑ δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση στο σύνολό της όπως αυτή έχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του έτους 2015, ως εξής : Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ,00 4

5 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,29 3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Με εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση λόγω η δαπάνη καλύπτεται από τους ΚΑ & οι οποίοι επαρκούν για την κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2015, ως εξής: Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,29 4.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας προτείνεται η αναμόρφωση του παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση στο σύνολό της όπως αυτή έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015, ως εξής: Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,29 5.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟ- ΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Με εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας προτείνεται η αναμόρφωση των παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθούν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις όπως αυτές είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015 καθότι για μεν τον κοινωνικό λειτουργό έχει έρθει η έγκριση ΠΥΣ και θα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες πρόσληψης με μίσθωση έργου με πίστωση που έχει ήδη δεσμευθεί για δε τον νοσηλευτή δεν δόθηκε έγκριση ΠΥΣ και δεν πρόκειται να προσληφθεί. Επίσης δεν προχώρησε η πρόσληψη οκτώ(8) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών η πρόσκαιρων αναγκών καθώς και έγκριση ΠΥΣ για το αίτημα για την πρόσληψη πέντε(5) χειριστών μηχανημάτων λάβαμε μόνο για τους δύο(2) ως εξής : Μειώνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών ,00 5

6 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή , Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,29 6.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- Αύξηση ΚΑ εξόδων Κατόπι εισήγησης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ αφού δεν αποτυπώθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού στην υπηρεσία που θα έπρεπε μιας και κατά την διάρκεια του έτους είχαμε μετακινήσεις των υπαλλήλων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών καθώς επίσης και έγινε επαναφορά δεκατριών(13)σχολικών φυλάκων από ΦΕΚ 1294/ και δεν είχαν προϋπολογιστεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2015 ως εξής : Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά ,00 επιδόματα) Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,29 7.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση Κ.Α εξόδων με αύξηση Κ.Α Εξόδου Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων σύμφωνα με την οποία προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εργασία της επίχωσης των Α- πορριμμάτων στο ΧΥΤΑ της Αιγείρας και λόγω του κινδύνου της απειλής της δημόσιας υγείας σε περίπτωση πλημμελούς επίχωσης των απορριμμάτων και μέχρι την έ- γκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 και την ανακήρυξη νέου αναδόχου προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση του ΚΑ λόγω του ότι δεν κρίνεται αναγκαία η απορρόφηση όλου ως ακολούθως: Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Συμπίεση απορριμμάτων στον ΣΜΑ ,64 Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α 6.781,64 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των ,29 8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- με την ενίσχυση Κ.Α Εσόδου και την αύξηση Κ.Α. Εξόδων. 6

7 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 Έχοντας υπόψη την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των ,00 για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων οι οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015 και το αριθ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκε η εντολή για την μεταφορά συμπληρωματικής πίστωσης 6.500,00 στον Δήμο μας για τον πιο πάνω σκοπό τροποποιείται ο Προϋπολογισμός του Δήμου. Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων : Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Έκτακτη επιχορήγηση / χρηματοδότηση του Υπουργείου , Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής απο- ζημίωσης Αυξάνονται ισόποσα οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων Κ.Α ΕΞΟ- ΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.500, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 800, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.300, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.100, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.400, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 600, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 300,00 ΣΥΝΟΛΟ Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των ,29 9.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η μείωση των κατωτέρω ΚΑ των οποίων οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους αναδόχους κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω εκπτώσεων από τις πιστώσεις που είχαν αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, ως εξής: Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου: ,00 7

8 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Αιγείρας Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Ακράτας Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Αιγίου Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Διακοπτού Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Συμπολιτείας Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Ερινεού Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών του Δήμου Αιγιαλείας -535, Προμήθεια σκυροδέματος -278, Προμήθεια οικοδομικών υλικών -741, Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών ,70 μέσων ΣΥΝΟΛΟ ,37 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,66 10.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων προτείνεται η μείωση των κατωτέρω ΚΑ των οποίων οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους αναδόχους κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω εκπτώσεων από τις πιστώσεις που είχαν αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού είτε καθότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους, ως εξής: Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση , Συμπίεση απορριμμάτων στον ΣΜΑ , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού , Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008) , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 8

9 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,38 Αυξάνεται και δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΠΟΣΟ ΣΕ ,38 Εισφορά υπέρ δήμων και κοινοτήτων από το τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,38 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των ,66 11.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.2: «Σύσταση Δικτύου/ νομικού προσώπου», της Ενέργειας 3: «Δίκτυο "Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές"» του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» (ΟΠΣΑΑ ), που υλοποιεί και συντονίζει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421 «Διατοπική και Διακρατική συνεργασία», του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ προβλέπεται η σύσταση ενός Δικτύου των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων στο οποίο προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου με εγγραφή νέου ΚΑ για την καταβολή του ποσού συμμετοχής, ως ακολούθως: Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» 1.000,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των ,66 9

10 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- Δημιουργία Κ.Α Εσόδου με Δημιουργία Κ.Α Εξόδου Με την αρ. πρ. Δ23/23386/1487/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η μεταβίβαση συνολικής πίστωσης ,00 η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την υλοποίηση αποκλειστικά και μόνο του προγράμματος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/73 και την 2673/01 Κ.Υ.Α. για την αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισμό της Δημιουργείται ο Κ.Α. Εσόδων καθώς και Κ.Α. Εξόδων που κατανέμεται το παραπάνω ποσό. Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου: Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Έσοδα από Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισμό της , Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισμό της ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των ,66 13.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟ- ΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ προτείνεται η μείωση του κατωτέρω ΚΑ του οποίου η σύμβαση που έχει συναφθεί με τον α- νάδοχο κυμάνθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο λόγω έκπτωσης από την πίστωση που είχε αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, ως εξής: Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων ,27 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,93 14.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με την μείωση Κ.Α. Εσόδου & Κ.Α Εξόδου Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης έγινε αίτηση και εγκρίθηκε η απένταξη του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δ. Αιγιαλείας» που υπεβλήθη στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με ποσό ,00 εκ των οποίων τα ,00 είναι ίδια συμμετοχή και προτείνεται η μείωση του πιο πάνω ποσού σαν έσοδο και σαν έξοδο και συγκεκριμένα: 10

11 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 Μειώνεται ο ΚΑ εσόδου με τίτλο: Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ ,00 Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δ. Αιγιαλείας ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,93 15.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση ΚΑ εξόδων και Αύξηση ΚΑ εξόδων Κατόπι εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μειώνονται ΚΑ οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τέλους του οικονομικού έτους είτε όπως επίσης αυξάνονται ΚΑ οι οποίοι δεν αποτυπώθηκαν σωστά κατά την σύνταξη του και δεν καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, ως εξής : Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Λοιπές προαιρετικές πληρωμές Λοιπές Εγγυήσεις Προμήθεια γάλακτος , , , Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης Προμήθεια γάλακτος Προμήθεια γάλακτος , , , Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,32 Αυξάνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Κινητή Τηλεφωνία 3.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 11

12 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500, Κατασκευή έργων υποδομής για δημιουργία πλατείας & χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ Τεμένης 4.076,21 της Δ.Ε Αιγίου του Δ. Αιγιαλείας Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.969, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,06 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 843,19 16.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πιστώσεων διαμέσου του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ με την μείωση ΚΑ εξόδων και ισόποση δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η μείωση των κατωτέρω ΚΑ δεδομένου οι πιστώσεις που όπως έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εκ παραδρομής παραπέμπουν στην κατασκευή νέων κτιρίων (σχολικών μονάδων) ( ) με ισόποση αύξηση ΚΑ εξόδων που αποτυπώνουν τις ανάγκες όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα και απαιτούν να εκτελεστούν εργασίες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις υφιστάμενων παγίων κτιριακών εγκαταστάσεων κοινής χρήσης ( ), ως εξής: Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου (ΣΑΤΑ ,00 ΣΧΟΛ. 2014) Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας ,00 Ακράτας (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2014) Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Διακοπτού (ΣΑ ,00 ΤΑ ΣΧΟΛ. 2014) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε ,00 Συμπολιτείας - Ερινεού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2014) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε ,00 Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε ,00 Αιγίου (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε ,00 Συμπολιτείας- Ερινεού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015) ,00 ΣΥΝΟΛΟ διαμέσου του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας ,00 12

13 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ακράτας Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Διακοπτού Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Συμπολιτείας Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο , , , ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 843,19 17.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για την εγγραφή νέου Κ.Α. προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή παλαιού σχεδίου πόλης Αιγίου». Σύμφωνα με την εισήγηση υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης της εν λόγω μελέτης που εκπονήθηκε το 2004 και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 55/ Α.Δ.Σ. καθόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες και φόρτοι κατά τη χρονική αυτή περίοδο έχουν μεταβληθεί και πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί αλλά και στην απαιτούμενη πλέον περιβαλλοντική και ποιοτική αναβάθμιση του κέντρου με την δημιουργία πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, ως εκ τούτου προτείνεται η αναμόρφωση με μείωση ΚΑ οι οποίοι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους, ως εξής: Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εργαλείων για τις ΔΕ Ακράτας- Αιγείρας Προμήθεια εργαλείων για τις ΔΕ Συμ/τείας- Ερινεού , , , ,00 Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Επικαιροποίηση μελέτης Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή παλαιού σχεδίου πόλης Aιγίου ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των 449,34 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 260/2015.» 13

14 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ αριθ.260/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας που αφορά την ένατη (9 η ) αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και έλαβε υπόψη του την υπ αριθ.653/2014 απόφασή του περί έγκρισης προϋπολογισμού και στοχοθε-σίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ. πρωτ / 16455/ όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, τις υπ αριθ.18, 97, 209, 241, 327, 394, 473/2015 & 523/2015 αποφάσεις του, που αφορούν την 1 η, 2 η, 3 η, 4 η, 5 η, 6 η, 7 η & 8 η αναμόρφωση αντίστοιχα, του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015 και οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ αριθ. πρωτ.18948/2243/ , 33310/3766/ , 53711/5775/ , 57219/6110/ , 70950/ 7460/ , 88743/ 9546/ αντίστοιχα, όμοιες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/ τ.α/ ), πλην τoυ δημοτικού συμβούλου 1) κ. Γρηγ.Τριανταφυλλόπουλου που καταψήφισε το θέμα & των κ.κ.2) Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 3)Βασ. Τομαρά, 4)Χρ.Γούτου, 5) Βασ.Ανδρουτσόπουλου, 6) Ευστ.Θεοδωρακόπουλου, 7) Θεοφ. Σπηλιόπουλου & 8) Μιχ.Κωνσταντίνου, που δήλωσαν «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αθαν.Μεντζελόπoυλος, 2)Δημ. Μπούρδος, 3) Δημ.Τριανταφυλλόπουλος, 4)Βασ.Φιλιππόπουλος, & 5) Δημ. Παναγιωτακόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία, Αποφασίζει Την έγκριση της ένατης (9 ης ) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την υπ αριθ. 260/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, η ο- ποία έχει ως παρακάτω: 1.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση ΚΑ Εξόδων με ισόποση αύξηση ΚΑ εξόδων Κατόπι εισήγησης του τμήματος μισθοδοσίας αυξομειώνονται οι παρακάτω ΚΑ αφού δεν αποτυπώθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού στην υπηρεσία που θα έπρεπε μιας και κατά την διάρκεια του έτους είχαμε μετακινήσεις των υπαλλήλων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών καθώς επίσης τα πλεονάζοντα ποσά από την τακτοποίηση των μισθολογικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών θα καλύψουν τις ανάγκες στις αντίστοιχες υπηρεσίας που δεν είχαν δεν είχαν προϋπολογιστεί στο ύψος των δαπανών λόγω απρόβλεπτων και εκτάκτων γεγονότων, ως εξής: Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων: 14

15 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Αποδοχές υδρονομέων , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου ,00 (άρθρο 173) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μι ,00 15

16 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 σθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 5.000, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των 6.171,29 2.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στον παρακάτω ΚΑ δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση στο σύνολό της όπως αυτή έχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του έτους 2015, ως εξής : Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,29 3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Με εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση λόγω η δαπάνη καλύπτεται από τους ΚΑ & οι οποίοι επαρκούν για την κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2015, ως εξής: Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,29 4.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας προτείνεται η αναμόρφωση του παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση στο σύνολό της όπως αυτή έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015, ως εξής: 16

17 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,29 5.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟ- ΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Με εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας προτείνεται η αναμόρφωση των παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθούν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις όπως αυτές είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015 καθότι για μεν τον κοινωνικό λειτουργό έχει έρθει η έγκριση ΠΥΣ και θα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες πρόσληψης με μίσθωση έργου με πίστωση που έχει ήδη δεσμευθεί για δε τον νοσηλευτή δεν δόθηκε έγκριση ΠΥΣ και δεν πρόκειται να προσληφθεί. Επίσης δεν προχώρησε η πρόσληψη οκτώ(8) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών η πρόσκαιρων αναγκών καθώς και έγκριση ΠΥΣ για το αίτημα για την πρόσληψη πέντε(5) χειριστών μηχανημάτων λάβαμε μόνο για τους δύο(2) ως εξής : Μειώνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών , Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή , Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,29 6.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- Αύξηση ΚΑ εξόδων Κατόπι εισήγησης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ αφού δεν αποτυπώθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού στην υπηρεσία που θα έπρεπε μιας και κατά την διάρκεια του έτους είχαμε μετακινήσεις των υπαλλήλων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών καθώς επίσης και έγινε επαναφορά δεκατριών(13)σχολικών φυλάκων από ΦΕΚ 1294/ και δεν είχαν προϋπολογιστεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2015 ως εξής : Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά ,00 επιδόματα) 17

18 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,29 7.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση Κ.Α εξόδων με αύξηση Κ.Α Εξόδου Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων σύμφωνα με την οποία προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εργασία της επίχωσης των Α- πορριμμάτων στο ΧΥΤΑ της Αιγείρας και λόγω του κινδύνου της απειλής της δημόσιας υγείας σε περίπτωση πλημμελούς επίχωσης των απορριμμάτων και μέχρι την έ- γκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 και την ανακήρυξη νέου αναδόχου προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση του ΚΑ λόγω του ότι δεν κρίνεται αναγκαία η απορρόφηση όλου ως ακολούθως: Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Συμπίεση απορριμμάτων στον ΣΜΑ ,64 Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α 6.781,64 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των ,29 8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- με την ενίσχυση Κ.Α Εσόδου και την αύξηση Κ.Α. Εξόδων. Έχοντας υπόψη την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των ,00 για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων οι οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015 και το αριθ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκε η εντολή για την μεταφορά συμπληρωματικής πίστωσης 6.500,00 στον Δήμο μας για τον πιο πάνω σκοπό τροποποιείται ο Προϋπολογισμός του Δήμου. Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων : Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Έκτακτη επιχορήγηση / χρηματοδότηση του Υπουργείου , Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής απο- ζημίωσης Αυξάνονται ισόποσα οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων Κ.Α ΕΞΟ- ΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.500, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 800, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.300,00 18

19 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΣΥΝΟΛΟ 1.100,00 500, , ,00 600,00 300, ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των ,29 9.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η μείωση των κατωτέρω ΚΑ των οποίων οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους αναδόχους κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω εκπτώσεων από τις πιστώσεις που είχαν αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, ως εξής: Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Αιγείρας Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Ακράτας Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Αιγίου Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Διακοπτού Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Συμπολιτείας Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας ,00 Δ.Ε Ερινεού Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών του Δήμου Αιγιαλείας -535, Προμήθεια σκυροδέματος -278, Προμήθεια οικοδομικών υλικών -741,08 19

20 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών ,70 μέσων ΣΥΝΟΛΟ ,37 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,66 10.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων προτείνεται η μείωση των κατωτέρω ΚΑ των οποίων οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους αναδόχους κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω εκπτώσεων από τις πιστώσεις που είχαν αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού είτε καθότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους, ως εξής: Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση , Συμπίεση απορριμμάτων στον ΣΜΑ , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού , Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008) , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,38 Αυξάνεται και δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΠΟΣΟ ΣΕ ,38 Εισφορά υπέρ δήμων και κοινοτήτων από το τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,38 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των ,66 11.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.2: «Σύσταση Δικτύου/ νομικού προσώ- 20

21 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 που», της Ενέργειας 3: «Δίκτυο "Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές"» του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» (ΟΠΣΑΑ ), που υλοποιεί και συντονίζει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421 «Διατοπική και Διακρατική συνεργασία», του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ προβλέπεται η σύσταση ενός Δικτύου των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων στο οποίο προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου με εγγραφή νέου ΚΑ για την καταβολή του ποσού συμμετοχής, ως ακολούθως: Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» 1.000,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των , Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- Δημιουργία Κ.Α Εσόδου με Δημιουργία Κ.Α Εξόδου Με την αρ. πρ. Δ23/23386/1487/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η μεταβίβαση συνολικής πίστωσης ,00 η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την υλοποίηση αποκλειστικά και μόνο του προγράμματος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/73 και την 2673/01 Κ.Υ.Α. για την αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισμό της Δημιουργείται ο Κ.Α. Εσόδων καθώς και Κ.Α. Εξόδων που κατανέμεται το παραπάνω ποσό. Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου: Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Έσοδα από Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισμό της , Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισμό της ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των ,66 21

22 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 13.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟ- ΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ προτείνεται η μείωση του κατωτέρω ΚΑ του οποίου η σύμβαση που έχει συναφθεί με τον α- νάδοχο κυμάνθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο λόγω έκπτωσης από την πίστωση που είχε αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, ως εξής: Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων ,27 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,93 14.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με την μείωση Κ.Α. Εσόδου & Κ.Α Εξόδου Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης έγινε αίτηση και εγκρίθηκε η απένταξη του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δ. Αιγιαλείας» που υπεβλήθη στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με ποσό ,00 εκ των οποίων τα ,00 είναι ίδια συμμετοχή και προτείνεται η μείωση του πιο πάνω ποσού σαν έσοδο και σαν έξοδο και συγκεκριμένα: Μειώνεται ο ΚΑ εσόδου με τίτλο: Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ ,00 Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δ. Αιγιαλείας ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των ,93 15.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση ΚΑ εξόδων και Αύξηση ΚΑ εξόδων Κατόπι εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μειώνονται ΚΑ οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τέλους του οικονομικού έτους είτε όπως επίσης αυξάνονται ΚΑ οι οποίοι δεν αποτυπώθηκαν σωστά κατά την σύνταξη του και δεν καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, ως εξής : Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,

23 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές Λοιπές Εγγυήσεις Προμήθεια γάλακτος ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο , , , Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης Προμήθεια γάλακτος Προμήθεια γάλακτος , , , Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,32 Αυξάνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Κινητή Τηλεφωνία 3.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500, Κατασκευή έργων υποδομής για δημιουργία πλατείας & χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ Τεμένης 4.076,21 της Δ.Ε Αιγίου του Δ. Αιγιαλείας Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.969, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,06 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 843,19 16.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πιστώσεων διαμέσου του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ με την μείωση ΚΑ εξόδων και ισόποση δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η μείωση των κατωτέρω ΚΑ δεδομένου οι πιστώσεις που όπως έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εκ παραδρομής παραπέμπουν στην κατασκευή νέων κτιρίων (σχολικών μονάδων) ( ) με ισόποση αύξηση ΚΑ εξόδων που αποτυπώνουν τις ανάγκες όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα και απαιτούν να εκτελεστούν εργασίες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις υφιστάμενων παγίων κτιριακών εγκαταστάσεων κοινής χρήσης ( ), ως εξής: 23

24 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου (ΣΑΤΑ ,00 ΣΧΟΛ. 2014) Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας ,00 Ακράτας (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2014) Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Διακοπτού (ΣΑ ,00 ΤΑ ΣΧΟΛ. 2014) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε ,00 Συμπολιτείας - Ερινεού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2014) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε ,00 Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε ,00 Αιγίου (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε ,00 Συμπολιτείας- Ερινεού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015) ,00 ΣΥΝΟΛΟ διαμέσου του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ακράτας , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Διακοπτού , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Συμπολιτείας , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 843,19 17.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για την εγγραφή νέου Κ.Α. προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή παλαιού σχεδίου πόλης Αιγίου». Σύμφωνα με την εισήγηση υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης της εν λόγω μελέτης που εκπονήθηκε το 2004 και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 55/ Α.Δ.Σ. καθόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες και φόρτοι κατά τη χρονική αυτή περίοδο έχουν μεταβληθεί και πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί 24

25 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 αλλά και στην απαιτούμενη πλέον περιβαλλοντική και ποιοτική αναβάθμιση του κέντρου με την δημιουργία πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, ως εκ τούτου προτείνεται η αναμόρφωση με μείωση ΚΑ οι οποίοι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους, ως εξής: Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εργαλείων για τις ΔΕ Ακράτας- Αιγείρας Προμήθεια εργαλείων για τις ΔΕ Συμ/τείας- Ερινεού , , , ,00 Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: Επικαιροποίηση μελέτης Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή παλαιού σχεδίου πόλης Aιγίου ,00 Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των 449,34 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 566/2015. O Γραμματέας Ο Πρόεδρος 25

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 437 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 437 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α31ΩΛΞ-Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 437 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 227/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 227/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24) ΚΑΙ ΑΠΟ 23/11/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 01/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 722 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Σχέδιο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 536

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 536 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/12/2015 με αριθμ. 28 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 536 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ο Φεστιβάλ Προώθησης και Ανάδειξης των Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Σητείας «Σητείας Γη» Ο δήμος Σητείας σε συνεργασία με το Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης και την Περιηγητική Λέσχη Σητείας, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/202, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 202 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 9-8/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100, Ν. 3852/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ / / Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Του/της Επωνυμία: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ) της και Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς για τη Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013,ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή, 13 του μηνός Ιανουαρίου 2013.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013,ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή, 13 του μηνός Ιανουαρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013,ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή, 13 του μηνός Ιανουαρίου 2013. Αριθ. απόφασης 2-1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 206-21/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 203/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 203/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 10/29-06-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κατ αρχήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2 ης /2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο, 7 του μηνός Φεβρουαρίου 2015.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2 ης /2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο, 7 του μηνός Φεβρουαρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2 ης /2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο, 7 του μηνός Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. απόφασης 19-2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 217 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 217 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΛΞ-ΦΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 217 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα Άρτας Τηλ. :26810 71919 Άρτα, 16/12/2014 Fax. :26810 42855 Αρ. Πρωτ.:1741 Πληροφορίες :Δημήτρης Μπαρέλος Πρόσκληση εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 78ΗΥΩ6Χ-ΨΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 81/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8595/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 81/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8595/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Θέμα 69 ο Εισήγηση για την υπ αρίθμ. 5 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Θέμα 69 ο Εισήγηση για την υπ αρίθμ. 5 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013. Συνεδρίαση 60 η Απόφαση υπ αριθμ. 2564/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015 ΑΔΑ: 7ΠΘ2Ω6Χ-22Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 10, Τ.Κ. 73134, ΧΑΝΙΑ Τηλ.: +30 28210 45570 Φαξ: +30 28210 59777 e-mail: info@samaria.gr http://www.samaria.gr Χανιά, 28-02-2012

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2011 Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω νέου ΝΠΔΔ. Σήμερα, στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Εγχειρίδιο Εφαρμογής Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η διαδικασία της υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε συγκεκριμένες Φοιτητικές και Σπουδαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεχίζεται η διαδικασία της διαβούλευσης για το σχεδιασµό της νέας Προγραµµατικής περιόδου2014 2020, στην Ευρυτανία. Οµιλία

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 14 ο /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στον Ψαθόπυργο και στην Αίθουσα Κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου χώρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/14-12-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/14-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/14-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 17-12-2015 Αριθµ. Πρωτ: 1269 ΘΕΜΑ 5 ο : Πολιτιστικές και αθλητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αθήνα, 23/5/2007 Α.Π. 8493 Πληροφορίες: Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού T. Κολλιοπούλου Τηλέφωνο: 210-3496206 Fax: 210-3428045

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Παραβατικότητα Ανηλίκων και Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΕΡΜΗΣ» Τάνια Κοσκινιάδου Κοινωνική Λειτουργός Πάρη Ζαγούρα Νομικός-Εγκληματολόγος ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΒ46Ψ8ΧΙ-ΕΜΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΒ46Ψ8ΧΙ-ΕΜΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 Μαρούσι 4.10.2013 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2854

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 147-14/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 395/2014 Περίληψη Παραχώρηση για ξύλευση στο Δασικό Συνεταιρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Δ.203/Ε1 Βόλος: 03/07/2014 Αρ. Πρωτ.:7232

Δ.203/Ε1 Βόλος: 03/07/2014 Αρ. Πρωτ.:7232 Δ.203/Ε1 Βόλος: 03/07/2014 Αρ. Πρωτ.:7232 Προς : Διοικητικούς Συμβούλους κ.κ. 1) Λεωνίδα Μαυρογιάννη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 2) Ηλία Ξηρακιά Πληροφορίες: Έλενα Καραπάνου 3) Σταμάτη Κούντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003275608 2015-11-10

15PROC003275608 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 10-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1864 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015» Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και διερεύνησε τη στάση και τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 21/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 7ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 7ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 7ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 64-7/2015

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΠ/Φ. 2.9/27 /οικ. 8179 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 04-04-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 4 Απριλίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: Στην Αθήνα σήμερα, 27 Ιουλίου 2012, συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων που ορίστηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 492/25/18.07.2012 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015 ΑΔΑ: 79ΨΚΩ6Χ-ΥΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 389 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 21.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 6032 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2011, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 108 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 108 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 108 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωση μελών σχετικά με την διεκδίκηση του οικ. κινήτρου.

ενημέρωση μελών σχετικά με την διεκδίκηση του οικ. κινήτρου. Σ.Ε.Υ.Π.ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ τηλ: 2104134803 www.seypikapeiraia.gr e-mail : info@seypikapeiraia.gr 10-07 - 12 ενημέρωση μελών σχετικά με την διεκδίκηση του οικ. κινήτρου. Από το δικηγορικό γραφείο Κων/νος Ντζούφας

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα