Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)"

Transcript

1 Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μάθηµα 1 ηµήτρης Λιούπης

2 Περιγραφή Μαθήµατος Το µάθηµα εξετάζει την από κοινού ολοκλήρωση υλικού και λογισµικού σε συµπαγή συστήµατα ελέγχου, συ-σχεδίαση υλικού/λογισµικού (h/w s/w codesign) πανταχού παρούσας υπολογιστικής ισχύος (ubiquitous computing). systems on chip internet enabled controllers

3 Ηύλη του µαθήµατος Ενσωµατωµένα Συστήµατα Υλικού Αρχιτεκτονική σύγχρονων µικροελεγκτών systems on chip Ανίχνευση παραµέτρων περιβάλλοντος και έλεγχος λειτουργιών (sense & control) Αυτοµατισµοί Ροµποτική ίκτυα Ελέγχου Βιοµηχανικά ίκτυα χρήση TCP/IP για εφαρµογές ελέγχου Ad-hoc networks Συστήµατα χαµηλής ισχύος Ενσωµατωµένα πολυµέσα video/audio streaming set top boxes Συ-σχεδίαση υλικού/λογισµικού Ιδιαιτερότητες λογισµικού για ενσωµατωµένα συστήµατα Αυτόµατα καταστάσεων περιγραφή λειτουργιών ελέγχου σε λογισµικό Η έννοια του πραγµατικού χρόνου χρονοδροµολόγηση διεργασιών λειτουργικά συστήµατα πραγµατικού χρόνου Περιφερειακά υλοποιηµένα σε λογισµικό

4 Σκοπός Μαθήµατος Κατανόηση σχεδιασµού και λειτουργίας των embedded systems, σε επίπεδο Hardware Software System Architecture Παρακολούθηση των τάσεων στην εξέλιξη των embedded systems

5 Τι είναι ενα Embedded System?

6 Τι είναι ενα Embedded System? Ενα computing system ενσωµατωµένο σε µια συσκευή. Ένα σύστηµα που περιέχει µικροϋπολογιστή γενικής χρήσης και έχει σχεδιαστεί για ένα µοναδικό σκοπό. ύσκολο να οριστεί. Σχεδόν κάθε υπολογιστικό σύστηµα που δεν είναι desktop computer

7 Τι είναι ενα Embedded System? ισ, µονάδων παράγονται ανά χρόνο έναντι εκατ. PC Περίπου 50 ανά σπίτι ή αυτοκίνητο Συχνά χρησιµοποιούνται για να: Παρέχουν έλεγχο του χρήστη σε ένα προϊόν Παρακολουθούν ή να ελέγχουν κάτι στον πραγµατικό κόσµο (π.χ. analog)

8 Κοινά Computer Systems. PC s PDA s Laptops Mainframes Servers

9 Embedded Systems είναι παντού. Anti-lock brakes Auto-focus cameras Automatic teller machines Automatic toll systems Automatic transmission Avionic systems Battery chargers Camcorders Cell phones Cell-phone base stations Cordless phones Cruise control Curbside check-in systems Digital cameras Disk drives Electronic card readers Electronic instruments Electronic toys/games Factory control Fax machines Fingerprint identifiers Home security systems Life-support systems Medical testing systems Modems MPEG decoders Network cards Network switches/routers On-board navigation Pagers Photocopiers Point-of-sale systems Portable video games Printers Satellite phones Scanners Smart ovens/dishwashers Speech recognizers Stereo systems Teleconferencing systems Televisions Temperature controllers Theft tracking systems TV set-top boxes VCR s, DVD players Video game consoles Video phones Washers and dryers

10 Χαρακτηριστικά των Embedded Systems Βασίζονται σε κάποιο Processor Λειτουργικότητα ειδική για κάθε εφαρµογή Ειδικευµένα για µία εφαρµογή ή τάξη εφαρµογών ιάδραση (Interact) µε το περιβάλλον τους

11 Χαρακτηριστικά των Embedded Systems Στενοί σχεδιαστικοί περιορισµοί Power, Size, Timing, Cost to manufacture Στενοί οικονοµικοί περιορισµοί Low design costs, faster time to market, flexible product lines Not User Programmable Stable / Reliable / Correct

12 Λειτουργία Real-time Περιορισµένος χρόνος απόκρισης (deadline). Hard Real-time Missing deadlines causes a failure Eg. Aircraft navigation system, ABS Soft Real-time Missing deadlines causes degraded performance Eg. Network routers, cell phones Multi-rate Different operations have different priorities & deadlines εν είναι όλα τα embedded systems, real-time systems

13 Γιατί χρησιµοποιούµε processors? Ευκολία σχεδιασµού. Area & Cost Efficient : Can use the same logic for multiple functions or tasks. ιαθεσιµότητα εργαλείων σχεδιασµού. Αναβαθµιζόµενα (Upgradeable) Κώδικας επαναχρησιµοποιήσιµος (reuseable). Φθηνά!

14 Γιατί χρησιµοποιούµε processors? Εναλλακτικές: Custom Silicon Very expensive NRE Very long design cycle Complex design Pure Hardware Design Design seldom re-useable Debugging may require board re-spin. Longer design cycle FPGA Complex Design Expensive parts Design seldom reuseable High performance is not often required

15 Σχεδιασµός Embedded System

16 Σχεδιασµός Embedded System Σχεδιαστικός κύκλος Requirements Specification Architecture Implementation System Integration Verification Hand-off to Manufacturing

17 Σχεδιαστικός κύκλος: Requirements Τι θα κάνει το σύστηµα, (what needs it meets, what features it will include). Αναπτύσσονται µε διαφορετικούς τρόπους : µιλώντας µε τους πελάτες µιλώντας στους υπεύθυνους marketing δίνοντας πρωτότυπα στους χρήστες για σχόλια Συχνά ονοµάζεται feature sheet of requirements document

18 Σχεδιαστικός κύκλος : Functional Requirements What will it do What won t it do Performance Flexibility Testability Upgrade-ability Power Size Unit Cost (Cost to manufacture) Reliability Correctness

19 Non-functional Requirements NRE (Non Recurring Engineering) cost Cost to design Time to prototype Time to Market Maintainability

20 Σχεδιαστικός κύκλος: Specification Περιγραφή του τι θα κάνει το σύστηµα. Ο users / customers θα παραλάβει κάποιο µέρος αυτής της περιγραφής, Περιλαµβάνει πως αλληλεπιδρά ο χρήστης µε το σύστηµα. Eg: User interface, power consumption, response times. Tο feature list συχνά περιλαµβάνεται σαν το πρώτο µέρος του specification.

21 Σχεδιαστικός κύκλος : Architecture Description Λεπτοµερής εξήγηση του how the system will work. The users / customers usually do not get this information. Includes data flow descriptions, block diagrams, etc. Eg. Software tasks, interfaces to components, etc. Specification δεν πρέπει να καθορίζει µια architecture. Tο specification και το architecture παρόµοια. Συχνά, το System Specification και Architecture description είναι µέρη του ίδιου κειµένου.

22 Σχεδιαστικός κύκλος: Implementation Capture the schematic, write the software, write the RTL. Writing the software, doing the schematic & PCB layout, writing and verifying the RTL, etc. This is what most people associate with design. Different components may be done by different people or teams. Each person or team unit tests his or her own design. Caution: It is very tempting, and very common, for designers to implement a system, and then document it. This commonly leads to design problem because of the system not being well thought out. Eg. Doesn t meet power & response requirements, code size is too big, etc.

23 Top Down vs. Bottom Up Top down Begin at the most abstract layer, and design successively detailed components until the design is complete. Bottom up Begin with small components and put them together to build up the system. Real System design mixes both You can t do a proper abstract design if you don t know what the components are going to be, and you can t design proper components if you don t know how the system will be put together,

24 Σχεδιαστικός κύκλος : System Integration Συνδυάζουµεταδιάφοραµέρη του συστήµατος. Όλες οι σχεδιαστικές οµάδες συνεργάζονται για να δουλέψει το τελικό σύστηµα. Συχνά χρειάζεται αναφορά στο implementation. Απαιτείται αρκετός έλεγχος για να επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία του προϊόντος.

25 Σχεδιαστικός κύκλος : Verification Making sure the product meets the requirements & specification. Verification Team The people verifying the design should be different from the designers, and preferably, should not be too familiar with the architecture. The designer knows the system intimately; it is natural for him or her to avoid errors, or to simply not see them. Verification Hand-off This should not be done in parallel with integration. Instead there should be a formal hand-off from the system integration team to the verification team. If the design fails verification and has to return to a previous stage, the design needs to be re-verified to prevent new bugs from being introduced.

26 Σχεδιαστικός κύκλος : Hand-off to Manufacturing The designer has finished the design, and it is time for it to be produced in numbers, and sold. Hand-off documents consist of: Bill of Materials Assembly Instructions Troubleshooting information Test plan / test checklist

27 Embedded System Design: Case Study

28 System Design Case Study Digital Camera Anti-lock brakes Cruise Control VCR Controller Microwave

29 Requirements Functionality Performance Size Cost Testability Upgradeability Reliability NRE Time to Market

30 Specification Inputs Outputs Operations Interfaces Development Tools Cost breakdown

31 Architecture Processor Hardware Components Software Components Software Processes

32 Implementation Capture Schematic Write & compile code

33 System Integration Ολοκλήρωση των τµηµάτων σε ένα πλήρες σύστηµα

34 Verification Meet all requirements? Does it do what it s supposed to? Does it meet stability / reliability requirements?

35 Microprocessor Technology

36 Computer System Architecture Input Device Processor Output Device Processing Subsystems Memory

37 Busses Processor Memory Address Bus Data Bus Output Device Input Device Processing Subsystems

38 Input Devices Keyboard Mouse Button Touch Sensors / Touch Pad Microphone Camera Scanner Communications Receiver Voltage Sensor

39 Output Devices Display (Monitor, LCD Display) LED Motor Speaker / Sound Card Printer Voltage output Communications Transmitter

40 Peripheral Subsystems Math coprocessor DSP Coprocessor Timer Subsystem Watchdog

41 Memory Volatile Memory Cache RAM Non-volatile Memory ROM EEPROM, Flash Mass Storage Hard drive Compact Flash CD / DVD

42 Address Decoding & Chip selects A[13:0] A[1:0] UART Processor CS1 CS2 CS0 Memory A[12:0] A[7:0] Display A[15:0]

43 Processor Heart of the system where the intelligence and decision making lies. Processor Characteristics: Architecture (Harvard vs. Von Neumann) Instruction Set (CISC, RISC, VLIW) Pipelining Programmer s Model (accumulator based, general purpose registers, stack based)

44 Instruction Execution 2 Basic Functions: Move data from one location to another Perform data transformation Steps 1. IF: Fetch the next instruction from memory pointed to by PC. Increment PC. 2. ID: Decode the instruction. 3. EX: Instruction Execution or Address Calculation 4. MEM: Data Memory Access 5. WB: Write Back

45 Instruction Execution Not all instructions require all stages. Eg. Jump instructions don t read or write memory. Different instructions can take a different number of clock cycles to complete.

46 Pipelining The different instruction execution steps are (mostly) independent. Different steps can be done in parallel. Non-Pipelined Execution: Inst 1 IF ID EX MEM WB Inst 2 IF ID EX MEM WB t inst t inst

47 Pipelining Pipelined Execution: Inst 1 IF ID EX MEM WB Inst 2 IF ID EX MEM WB Inst 3 IF ID EX MEM WB Inst 4 IF ID EX MEM WB Inst 5 IF ID EX MEM WB Inst 6 IF ID EX MEM WB t inst t inst

48 Von Neumann Architecture Processor Output Device Input Device Processing Subsystems Memory

49 Von Neumann Architecture The architecture used for all general purpose computers. Characteristics: Single Read-write memory space for data & instructions The memory is addressable by location, and the addressing scheme is not affected by the contents.

50 Harvard Architecture Instruction Memory Processor Output Device Input Device Data Memory

51 Harvard Architecture Separate Instruction & Data Memories Individual busses for each I/O is mapped into the Data Memory Space More efficient Avoids the memory bus bandwidth problem

52 Instruction Set CISC Complex Instruction Set Computer Many different instructions, different addressing modes. Eg: Can read operations from memory, perform an operation, and write back to memory with one operation. Can take many clock cycles per instruction.

53 Instruction Set RISC Reduced Instruction Set Computer Very few instructions, only. Eg: Load from memory is one instruction, do an operation is a second operation, and write back to memory is a third operation. Usually only one clock cycle per instruction. Can support higher clock frequencies.

54 Microprocessors vs. Microcontrollers Microprocessor Used in general-purpose systems Optimized for performance Does just the processing No on-chip peripherals Minimal On-chip memories Eg. Pentium

55 Microprocessors vs. Microcontrollers Microcontroller Used in special-purpose systems Optimized for cost On-chip peripherals & I/O components Includes on-chip RAM, ROM, etc. Motorola 68HC11

56 Microprocessors vs. Microcontrollers

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΥ 312 -- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2014 ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδάσκουσα: ΜΑΡΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛ Επίκουρη Καθηγήτρια, ΗΜΜΥ (mmichael@ucy.ac.cy) [Προσαρµογή από Computer Architecture,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 14: Ταχεία Ανάπτυξη Λογισμικού (Rapid Software Prototyping) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παρουσίαση v 1.4. Guard Dog Project

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Παρουσίαση v 1.4. Guard Dog Project ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παρουσίαση v 1.4 Guard Dog Project IA L SP EC!! EU Robotics Week!! There is a lot going on in Europe during the European Robotics Week: school visits with

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ALWAyS ΠΑΝΤΑ MORe THAN ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ you expect ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER WITH ME ΠOIOTHTA HD QUALITY HD FULL ΕΝΙΑΙΕΣ TRANSPAReNT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NETWORKING ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 FC Tablet PC

novapad 70 S124 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...5 2. GETTING STARTED...6

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Εξοικονομείστε χρόνο απο τις αγορές σας, συνδεθείτε online σήμερα Παραγγείλτε online στη RS και βρείτε εύκολα και γρήγορα αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, έχοντας όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες με το πάτημα

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1.1 KEY FUNCTIONS...2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 C124 TABLET PC...3 1.2.1 Charging your device...3 1.2.2 Turning On Your Device...4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

user manual imagine the possibilities

user manual imagine the possibilities BD-D7500 BD-D7500B BD-D7500E Blu-ray Disc Player user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 1: Introduction to Programming & Programs

Lecture 1: Introduction to Programming & Programs ΗΥ-150 Προγραμματισμός CS-150 Programming Lecture 1: Introduction to Programming & Programs G. Papagiannakis Overview What is this course about? What should you already know? What will you be expected

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support:

Distribution and Support: USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη:

Διάθεση και Υποστήριξη: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 4000, Fax: 211 999 1399 www.infoquest.gr, www.bitmore.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων:

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Κεφάλαιο 4 Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Υλικό, Λογισμικό, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα 4.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 Microsoft & Cisco Courses MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (σελ. 2-4) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (σελ. 5-7) MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2010/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ. Εβδομάδα 5η: 2& 9 Δεκεμβρίου. Δρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΟΛΥΜΕΣΑ. Εβδομάδα 5η: 2& 9 Δεκεμβρίου. Δρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εβδομάδα 5η: 2& 9 Δεκεμβρίου Δρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Βιβλιογραφία 1. HTML Μαθήματα από το απλό στο σύνθετο. Δρ. Συμεών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης.

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης. Εταιρικά Στοιχεία Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Εταιρικό Κεφάλαιο Δραστηριότητα Απασχολούμενο Προσωπικό Έρευνα και Ανάπτυξη : 7 Δις. JPY (64 Εκ. US$) : PMR Π/Δ, Amateur

Διαβάστε περισσότερα

Bamboo Touch (CTT-460) Setting Navigate with Customize touch ExpressKeys. Troubleshooting

Bamboo Touch (CTT-460) Setting Navigate with Customize touch ExpressKeys. Troubleshooting 1 Εγχειρίδιο χρήσης για User s manual for Windows & Windows & Macintosh Macintosh Touch (CTT-460) Touch (CTT-460) Pen(CTL-460) (CTL-460) Pen Fun Fun (CTH-460, CTH-461, CTH-661) && (CTH-460, CTH-461, CTH-661)

Διαβάστε περισσότερα