ΠΑΝΣΓΙΟ ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ. Βιβλιοθήκη Τπηρεσία Πληροφόρησης ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΓΡΙΟΔΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΣΓΙΟ ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ. Βιβλιοθήκη Τπηρεσία Πληροφόρησης ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΓΡΙΟΔΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΣΓΙΟ ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ Βιβλιοθήκη Τπηρεσία Πληροφόρησης ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΓΡΙΟΔΙΚΩΝ Αθήμα 2010

2 Δηζαγσγή Η Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ εθδίδεη ηνλ αιθαβεηηθό θαηάινγν, όπνπ παξνπζηάδνληαη ηα έληππα πεξηνδηθά πνπ δηαζέηεη ε βηβιηνζήθε ζηε ζπιινγή ηεο. Η θαηαγξαθή ησλ πεξηνδηθώλ έγηλε ύζηεξα από έιεγρν ζηε ζπιινγή ηελ πεξίνδν Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη νη μελόγισζζνη ηίηινη πεξηνδηθώλ θαη αθνινπζνύλ νη ειιελόγισζζνη. Ο θαηάινγνο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έρεη ε βηβιηνζήθε ην θάζε πεξηνδηθό ζηε ζπιινγή ηεο, θαζώο επίζεο θαη ηπρόλ αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηνπο ηίηινπο ησλ πεξηνδηθώλ. Αθνινπζνύλ παξαδείγκαηα γηα ηελ βέιηηζηε ρξήζε ηνπ θαηαιόγνπ: πλ. : Η βηβιηνζήθε έρεη όια ηα ηεύρε ηνπ πεξηνδηθνύ από ην 1992 έσο ζήκεξα ελ. : Η βηβιηνζήθε έρεη ειιείςεηο ζηα ηεύρε ηνπ πεξηνδηθνύ πνπ εθδόζεθαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ελ πι., ει. : Η βηβιηνζήθε έρεη ειιείςεηο ζηα ηεύρε ηνπ πεξηνδηθνύ γηα ην 2000, ην έρεη πιήξεο ηελ πεξίνδν , θαη από ην 2006 έσο ζήκεξα έρεη ειιείςεηο ζηα ηεύρε διαθέζιμο μόνο online (Heallink): Από ην 2003 έσο θαη ζήκεξα ε βηβιηνζήθε έρεη πξόζβαζε ζην πεξηνδηθό κόλν κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ ηεο HEAL-link. Δπηκέιεηα έθδνζεο: Άλλα Θενθηιάηνπ - Θσκαΐο Σηαζηλνπνύινπ. Αζήλα Ινύληνο

3 ΞΔΝΟΓΛΧΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΔΡΙΟΓΙΚΧΝ Α Abacus : a journal of accounting and business studies πι., 1990 ει., πι. Abstracts in anthropology : archaeology / cultural and physical anthropology / linguistics πι. Abstracts on criminology and penology ει., πι., 1974 ει., ει. νέος ηίηλος : Criminology and penology abstracts Academy of management review (The) 2006-πι. Accounting, organizations and society : an international journal devoted to the behavioral, organizational and social aspects of accounting πι., 1987 ει., πι. Accounting review : quarterly journal of the American Accounting Association ει., πι., πι. Accountancy : the journal of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales ει., 1983 ει., 1985 πι., ει., πι., ει. ACP journal club 1991 ει. Acta criminologiae et medicinae legalis Japonica ει., πι., ει., πι. Acta sociologica : journal of the Scandinavian Sociological Association πι., πι. 2

4 2002 δηαζέζηκν κόλν on-line (Heallink) Actes de la recherche en sciences sociales 1977 ει., 1979 ει., πι., 1993 ει., πι., ει., πι.,2009-πι. Actualite Juridique - Droit Administratif (AJDA) ει., πι. AD business πι., 1999 πι., ει. Administration in social work πι., πι., 2002 ει., 2003 πι., πι., 2008 ει., πι. Administration publique 1981 ει., πι. Africa Recovery πι. Νένο ηίηινο: Africa Renewal Africa Renewal πι. Πξνεγνύκελνο ηίηινο: Africa Recovery Agora without frontiers πι. American anthropologist πι., 1992 ει., 1993 πι., πι. American economic journal. Applied economics: a journal of the American Economic Association πι. 3

5 American economic journal. Economic policy: a journal of the American Economic Association πι. American economic journal. Macroeconomics: a journal of the American Economic Association πι. American economic journal. Microeconomics: a journal of the American Economic Association πι. American economic review πι. American ethnologist : the journal of the American Ethnological Society ει., πι., ει., 2004 πι., ει., 2007 πι., 2008 ει. American historical review ει., πι. American journal of international law ει., 1947 ει., 1949 ει., ει., ει., πι., ει., 1973 πι., 1974 ει., πι., 1980 ει., 1983 πι., 1984 ει., πι., 1988-ει., πι. American journal of political science (AJPS) πι. American journal of sociology (AJS) ει., πι., ει., πι., ει., πι., ει., πι. American political science review 1943 πι.,1945 πι.,1946 ει., πι., 1969 ει., 1970 πι., 1971 ει., πι., 1980 ει., πι., ει., πι., 1993 ει., 1994 πι δηαζέζηκν κόλν on-line (Heallink) 4

6 American politics quarterly πι. Νέος ηίηλος: American politics research American politics research πι. Προηγούμενος ηίηλος: American politics quarterly American psychologist πι., 1993 ει., πι. American society of international law (Proceedings of ) 1920 ει., πι., 1979 πι., 1984 πι., πι. American sociological review πι., 1991 ει., πι., 1994 ει., 1996 ει., πι. American sociologist πι. Analysis of verbal behavior 1982, 1986, πι. Annales : Economies, Societes, Civilizations 1975 πι., 1977 πι., 1978 ει., πι., ει., 1984 πι., ει., πι. νέος ηίηλος Annales: histoire, sciences sociale *Annales : histoire, sciences sociales πι. προηγούμενος ηίηλος: Annales : Economies, Societes, Civilizations Annales: πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ ηκήκαηνο Ννκηθήο ηεο Σρνιήο Ννκηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ 1992 ει. 5

7 Annales de geographie 1983 πι., ει., πι., πι. Annales internationales de criminologie ει., ει., ει., 1988 πι., πι., πι. Annales de la societe Jean-Jacques Rousseau πι. Annals of public and cooperative economics πι. Annals of regional science 1988 πι., ει., πι., πι. The annals of the American Academy of Political and Social Science 1916 ει., 1919 ει., ει., 1932 πι., 1938 πι., 1941 πι., 1946, ει., πι., 1965 ει., πι., ει., πι., πι. Annals of the Association of American Geographers πι., 1984 πι., 1985 ει., πι. L' annee psychologique πι., 2004 ει., πι. L' annee sociologique πι., 1984 πι., 1986 πι., πι. Annuaire de la Hague de droit international=hague Yearbook of International Law πι., 2002 πι., πι., πι. Annuaire de l' institut de droit international 1973 πι., 1977 πι., πι., πι., 1999 πι., πι., πι. 6

8 Annuaire francais de droit international πι., πι., 1978 πι., 1981 πι., πι. Annual review of anthropology πι., πι. Annual review of sociology πι. Anthropological journal of European cultures 1988 ει. Anthropological quarterly πι. Anthropology today πι., ει., πι. Antipode : a radical journal of geography πι., πι. Anwalt 1973 ει., πι., ει. Anwaltsreport 2002 πι. Applied stochastic models and data analysis / vol 15(1) πι. νέος ηίηλος: Applied stochastic models in business and industry Applied stochastic models in business and industry 1999 / vol. 15(2)-2002 πι. 7

9 προηγούμενος ηίηλος: Applied stochastic models and data analysis Arab studies quarterly πι. Archiv fuer die civilstishe praxis πι. Archiv des oeffentlichen Rechts πι., 1972 ει., πι., πι., 1985 ει., πι. Archiv fuer Kommunalwissenschaften πι., 1993 ει., 1994 πι. Archiv fuer Kriminologie πι., 1979 ει., ει., πι. Archiv fuer Rechts und Sozialphilosophie (ARSP) ει., πι., πι. Archives de philosophie du droit πι., πι., 1985 πι., πι., πι. Archives de politique criminelle πι., πι., πι., πι., πι. Archives de sciences sociales des religions 1984 πι. Archives Europeennes de sociologie πι., πι., 1995 ει., πι δηαζέζηκν κόλν on-line (Heallink) 8

10 Argument (Das) ει., πι., 1987 ει. Art antiquity and law πι. Artificial intelligence and law πι. Asian-African journal of economics and econometrics πι. Asian outlook ει. Aslib proceedings πι., ει. Associations internationales βλέπε International associations Aus Politik und Zeitgeschichte ει. Australian and New Zealand journal of criminology ει., πι. Australian journal of international affairs ει., πι. Austrian journal of public and international law 1991 ει., πι. προηγούμενος ηίηλος: Osterreichischechrift fuer oeffentliches Rechts und Voelkerrecht 9

11 νέος ηίηλος : Zeitchrift fuer offentliches Recht Aussenpolitik : German foreign affairs review πι., 1987 ει., πι., 1997 ει., 1997 ει., 1998 πι. Autre Europe (L ) 1989 ει. B Balkan briefing 1995 πι. Balkanology ει. Balkan review 1999 ει. Balkan Studies 1962 πι., 1966 πι., ει., 1979 ει., ει., πι. Behavior analyst (The) πι., πι., 1984 ει., πι., ει., πι. Bio: πεξηνδηθό γηα ηελ βηνηερλνινγία, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν 2003 ει. British journal of criminology πι.,1968 ει., πι., 1972 ει., πι., πι., ει., πι., ει., πι. 10

12 British journal of political science πι δηαζέζηκν κόλν on-line (Heallink) British journal of politics and international relations 2002 πι. British journal of social psychology πι. British journal of sociology πι., πι. The British yearbook of international law πι., 1967 πι., πι., 1981 πι., 1984 πι., 1986 πι., 1992 πι., πι. Bulletin de demographie et de planning familial ει. Bulletin d information sur les activites juridiques ει. Bulletin europeen 1985 πι., ει., 1988 πι., 1989 ει., ει., πι. Bulletin international des sciences sociales ει. Bulletin of economic research 1980 ει., πι., 1986 ει., πι. 11

13 Bulletin of the European Institute for the Media πι. Bulletin of the European Union 2005 πι. Bulletin of the Hegel society of Great Britain 2006, πι. Bulletin of the international council for traditional music ει. Bulletin signaletique 529 : Ethnologie 1990 πι. προηγούμενος ηίηλος: Bulletin signaletique 521: Sociologie-Ethnologie νέος ηίηλος: Francis Bulletin signaletique 529: Ethnologie Bulletin signaletique 527 : Histoire et sciences des religions 1989 πι. Bulletin signaletique 519 : Philosophie πι., ει., πι. νέος ηίηλος: Francis bulletin signaletique 519: Philosophie Bulletin signaletique 521 : Sociologie 1990 πι. προηγούμενος ηίηλος: Bulletin signaletique 521: Sociologie-Ethnologie νέος ηίηλος: Francis Bulletin signaletique 521: Sociologie Bulletin signaletique 521 : Sociologie-Ethnologie πι. Business file ει. 12

14 Byte πι. C Le Cahier : seminaires πι. Cahiers de droit europeen πι., 1997 ει., ει., πι., 1986 ει., πι., 1990 ει., πι., 1993 ει., πι. Les cahiers de psychologie cognitive (CPC) πι., 1992 ει., πι. Les cahiers internationaux de psychologie sociale πι. Les cahiers internationaux de sociologie 1975 πι., 1978 πι., 1980 πι., πι. Cambridge journal of economics πι., πι., 1983 πι., 1984 ει., πι. Cambridge review of international affairs ει., πι. Canadian journal of criminology πι., ει., πι., 1985 ει., πι. προηγούμενος ηίηλος : Canadian journal of criminology and corrections 13

15 Canadian journal of criminology and corrections πι. νέος ηίηλος : Canadian journal of criminology Canadian journal of regional science ει., πι. Capital and class ει., 1985 πι., 1986 ει., πι. Child development πι., ει. Childhood πι., ει. Children & society πι. Chine libre (la) 1999 ει. CNRS international magazine πι. Cognitive development πι. Commentaire πι., 1998 ει., πι., ει., πι. Common market law review 14

16 πι., 1985 ει., πι., πι. Communication research πι. Communications : Ecole des hautes en sciences sociales-centre d etudes transdisciplinaires (sociologie, anthropologie, politique) ει., πι., 1991 ει., πι. Community development journal πι. Comparative education review πι. Comparative studies in society and history πι δηαζέζηκν κόλν on-line (Heallink) Computer γηα όινπο πι., 1992 ει., 1993 πι., ει., πι., 2006 ει., πι. Computing πι. Congressional quarterly 1983 ει. Constitutional political economy πι. Contemporary sociology 15

17 πι., πι., 1995 ει., πι., ει., πι. Contrat social ει. Cooperation and conflict πι., ει. Corrections today 1979 ει., 1980 πι., ει., 1985 ει., 1986 πι., 1987 ει., 1990 ει., πι., ει., 1997 ει., 1998 πι. Cordis focus ει. Cosmos ει. Cosmothemata 2003 πι. CREaction ει. CREinformation πι. Crime and deliquency 1980 πι., 1981 ει., ει., πι. Crime, law and social change πι. 16

18 Criminal justice abstracts 1985 πι., 1986 ει., πι. Criminal justice and behavior 1985 πι., 1986 ει., πι., 1990 ει., πι. Criminal justice newsletter ει., πι. The criminal law review πι., πι., πι. Criminologie ει., ει., ει., πι., πι. Criminology 1985 ει., 1986 πι., 1987 ει., πι., 1994 ει., 1995 πι., πι. Criminology and penology abstracts πι., 1982 ει., πι., ει., 1987 πι., 1988 ει., πι., 1991 ει. προηγούμενος ηίηλος: Abstracts on criminology and penology νέος ηίηλος: Criminology, penology and police science abstracts Criminology and public policy 2007-πι. Criminology, penology and police science abstracts πι. προηγούμενος ηίηλος: Criminology and penology abstracts Critical inquiry πι. Critical social policy πι. 17

19 Critique πι. Cultural anthropology πι. Current anthropology πι. Current history 1983 ει. Current psychology of cognition (CPC) πι., 2001 ει., 2002 πι., 2005 ει. Current sociology πι. Cybernetics πι. Cyprus economic policy review πι. Cyprus review ει., πι D Data communications international ει. 18

20 Datamation πι. Defensor Pacis πι., ει. Dei delitti e delle pene πι., 1994 ει., πι. Democrazia e diritto πι., 1992 ει., πι., 2008 ει. Demography 1977 πι., ει., πι., 1984 ει., πι., 1987 ει., πι., ει., πι., 2002 ει. Department of state bulletin 1986 ει. Deutsche rechts-zeitschrift ει. Deutscher Juristentag Berlin 2000 ει., 2002 ει. Deutsches Verwaltungsblatt πι., 1971 ει., 1973 πι., ει., πι., 1980 ει., 1981 πι., ει., 1984 πι., 1987 πι., 1988 ει., πι. Development 1987 πι., πι., 1990 ει., 1991 πι., 1992 ει. Development and change πι. 19

21 Deviance et societe 1979 ει., 1980 πι., ει., ει., πι., πι., 2004 ει., πι. Deviant behavior 1986 πι., 1987 ει., πι. Diagonales ει. Dialogos : hellenic studies review πι. Digesta: ηξηκεληαίν επηζηεκνληθό πεξηνδηθό ηνπ ηκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο πι. Digital news and review ει. Disarmament ει. Discourse & society πι., ει. Dossiers de l audiovisuel πι., 2003 πι. Droit de la mer The law of the sea 1991 ει., 1994 ει. Droits : revue francaise de theorie juridique ει., πι. 20

22 Droit social πι., 1960 ει., πι., 1965 ει., ει., ει., πι., 1984 ει., πι., 1988 ει., πι. E EAPN network news ει. East european constitutional review ει., 1994 πι., 1995 ει., 1996 πι., 1997 ει., πι. Ecology law quarterly πι. Econometrics journal πι δηαζέζηκν κόλν on-line (Heallink) Economic analysis and workers management ει., πι. Economic development quarterly πι δηαζέζηκν κόλν on-line (Heallink) Economic history review πι. Economic geography ει., πι., 1981 ει., 1982 πι., πι., 1987 ει., πι., 1994 ει., πι. 21

23 The economic journal : journal of the Royal Economic Society πι., 1972 ει., πι. Economic policy : a european forum πι. Economic survey of Europe 2003 ει. Economica πι., πι., πι. Economie et comptabilite 1980 ει., ει., πι., 1986 ει., 1988 ει., πι., ει., πι., πι. Economie rurale πι., πι. The economist Η βηβιηνζήθε θξαηάεη ηα 3 ηειεπηαία έηε Economy and society 1972 ει., πι., πι., ει., ει., πι. Education economics πι. 22

24 Educational policy 2007 ει., πι. Ekistics : the problems and science of human settlements=οηθηζηηθή ει., 1975 πι., ει., πι., 1982 ει., πι., 1986 ει., ει. ELT journal (English Language Teaching journal) πι., 1993 ει., πι. Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in strafsachen πι. νέος ηίηλος : Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in strafsachen : BGHSt Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in strafsachen : BGHSt πι., πι., 2008 ει. προηγούμενος ηίηλος : Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in strafsachen Environment and planning. A ει., 1987 ει., πι. Environment and planning. B. Planning and design ει., ει., πι. Environment and planning. C. Government and policy 1993 ει., πι., 2002 ει., 2003 πι., 2005 ει., πι. Environment and planning. D. Society and space πι., 2002 ει., 2003 πι., 2005 ει., πι. Environmental policy and law ει., 1990 πι., 1991 ει., πι. L' espace geographique 1985 ει., πι., ει., πι., πι., πι. 23

25 Espaces et societes πι., πι. Esprit πι., 1953 ει., πι., 1963 ει., πι., 1977 ει., πι., 1984 ει., 1985 πι., 1986 ει., πι. Esprit international=the international mind ει. Ethnic and racial studies πι. Ethnomusicology: journal of the Society for Ethnomusicology πι. Ethos: journal of the society for psychological anthropology 1991 πι., 1992 ει., 1993 πι., πι. Ethos: vierteljahrsschrift fur sociologie geschichts-und kulturphilosophie πι. Etudes πι., 1992 ει., πι. Etudes de planning familial ει. Etudes internationales πι. Etudes de linguistique appliquee (Ela) πι., πι., πι. 24

26 Etudes et documents πι., πι., 1976 πι., πι., πι., πι. Etudes philosophiques 1964 ει., πι., 1981 ει., πι. Eurodata newsletter ει. Eurolimes πι. Europaische Grundrechte Zeitschrift 1981 ει., πι., 1987 πι., 1988 ει. Europarecht πι., ει., πι., 1989 ει., πι., πι., πι. European affairs 1987 ει., πι. European community ει. European education : a journal of translations πι. European economic review πι., 1985 ει., 1986 πι., 1987 ει., πι. European foreign affairs review πι., πι δηαζέζηκν on-line (Heallink) 25

27 European journal of communications πι., πι. European journal of criminology 2004 ει., πι. European journal of cultural policy πι. νέος ηίηλος :International journal of cultural policy European journal of education : research, development and politics πι., πι. European journal of industrial relations πι., πι. European journal of international affairs ει. European journal of international relations πι., πι. European journal of personality 1988 ει., πι. European journal of political economy 1989 πι. European journal of political research πι. 26

28 European journal of social psychology πι. European journal of sociology βλέπε Archives Europeennes de sociologie European journal of social theory πι. European journal of women's studies πι. European law review πι. European legal forum πι. προηγούμενος ηίηλος: International legal forum European Political Science (EPS) πι. European research studies πι. European review of private law=revue Europeenne de droit prive =Europaische Zeitschrift fuer Privatrecht πι., πι. European sociological review πι. 27

29 The European Union review πι., πι. Executive πι. F Families in business 2003 ει. FID news bulletin ει. Financial accountability and management 1986 ει. Finanzarchiv neue folge ει. Foreign affairs 1946 πι., 1947 ει., 1948 πι., ει., ει., πι., ει., ει., 1976 πι., ει., ει., πι., ει. Foreign policy 1982 ει., πι., 1985 ει., πι., 1991 ει., 1994 ει., πι. Foreign policy. Διιεληθή έθδνζε 2002 πι. Le francais dans le monde 1988 πι., 1989 ει., πι. 28

30 Francis bulletin signaletique 529: Ethnologie πι. προηγούμενοι ηίηλοι:bulletin signaletique 529: Ethnologie Bulletin signaletique 521: Sociologie Ethnologie Francis bulletin signaletique 519: Philosophie πι. προηγούμενος ηίηλος: Bulletin signaletique 519: Philosophie Francis bulletin signaletique 521: Sociologie πι. προηγούμενοι ηίηλοι:bulletin signaletique 521: Sociologie Bulletin signaletique 521: Sociologie Ethnologie G Geneses πι., 2008 ει., πι. GENUS : rivista fondata da corrado gini πι., 1992 ει., 1993 πι., 1995 πι., ει. German politics and society πι. *Geographia Polonica : Polish Academy of Sciences πι., πι., πι., πι., πι. Geographical analysis : an international journal of theoretical geography 1975 πι., 1976 ει., πι., ει., πι., 1994 ει., πι., πι. Global dialogue 2000 ει. 29

31 Global nest ει. Global society πι. προηγούμενος ηίηλος : Paradigms GRUR. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht πι., πι., 1969 πι., πι., 1980 πι., 1981 ει., 1983 ει., πι.,1987 ει., πι. GRUR. International. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Ιnternationaler Teil πι., 1983 ει., πι. Giurisprudenza constituzionale 1983 ει., ει., πι., 1989 ει., 1990 πι., 1991 ει. Goltdammer s Archiv fuer Strafrecht 1985 ει., 1987 ει., πι., 1990 ει., πι. Greek economic review πι., 1988 ει., πι. Greek japanese business 1999 ει. Greek forum ει. 30

32 H Hague Yearbook of International Law βλέπε Annuaire de la Hague de droit international Harvard business review πι. Harvard civil rights πι., 1985 πι., 1986 ει., πι., 1993 πι. Harvard law review πι. Harvard manager s bookself ει. Hellenic journal of psychology ει. Hellenic quarterly 2000 ει., πι. Hermes 1989 πι., 1992 πι., πι., πι., πι. HGB staub grobkommeutor 1986 ει. Higher education πι. Higher education in Europe πι., 1991 ει., πι. 31

33 Higher education management πι. Higher education policy πι. Higher education quarterly πι. Higher education research & development πι. Highlights ει. Historein πι., πι. The historical journal 1976 πι., ει., πι., πι δηαζέζηκν κόλν on-line (Heallink) History of political economy πι., πι., ει., 1985 ει., πι. The history of political thought πι. The history of the family : an international quarterly πι. 32

34 L' homme πι., πι., 2002-πι. Hommes and migrations πι. The Howard journal of criminal justice ει., πι. προηγούμενος ηίηλος : The Howard journal of penology and crime prevention The Howard journal of penology and crime prevention ει., πι. νέος ηίηλος : The Howard journal of criminal justice Human rights law journal ει., πι. Humanities ει. I IFEC ει. IFLA journal πι., 1991 ει., 1992 πι., ει., πι., 2005 ει., πι. Ilissia πι. 33

35 IMF staff papers-international Monetary Fund πι. προηγούμενος ηίηλος : Staff papers-international Monetary Fund Indian development review πι. Industrial and labor relations review ει., 1984 πι., 1986 πι., 1987 ει., πι. The industrial law journal 1980 πι., πι., 1986 ει., πι., 1990 ει., 1991 πι. Industrial relations journal 1989 πι., πι. Industrial review πι. In focus 2005 πι., 2007 πι., 2008 ει., 2009 πι. Informatica e diritto πι., πι., 1995 ει., πι. Information bulletin ει. Information technology and libraries 1986 πι., 1987 ει., πι., 1990 ει., 1991 πι. Information today πι. 34

36 Information week ει. Inquiry : an interdisciplinary journal of philosophy πι. Intellectum πι. Intermedia πι. International affairs 1974 πι., 1975 ει., πι., ει., ει., 1985 πι., ει., πι. International and comparative law quarterly πι., 1974 πι., 1975 ει., πι., 1980 ει., πι., ει., πι., 1987 ει., 1988 πι., 1989 ει., πι., 1994 ει., πι., 2002 πι. International associations=associations internationales ει., ει., ει. νέος ηίηλος : International transnational associations International development planning review (IDPR) πι. προηγούμενος ηίηλος : Third World planning review International journal πι. International journal of comparative and applied criminal justice 1985 πι., πι. 35

37 International journal of computer mathematics πι. International journal of cultural policy 1997 ει., 2002 ει. προηγούμενος ηίηλος : European journal of cultural policy International journal of educational policy, research and practice 2006 ει. International journal of electronic government research: an official publication of the Information Resources Management Association πι. International journal of lexicography πι. International journal of maritime history πι., 2002 πι., 2003 ει., πι. International journal of Middle East studies 1987 ει., πι δηαζέζηκν κόλν on-line (Heallink) International journal of offender therapy and comparative criminology ει., πι., 1995 ει., πι. International journal of politics, culture and society πι. International journal of psychoanalysis πι. 36

38 International journal of psychology=journal international de psychologie πι. International journal of the sociology of law ει., πι.,1993 ει., πι. International journal of urban and regional research 1985 ει., πι., 1990 ει., 1994 ει., πι. International journal on media management 2006 πι., 2007 ει., πι. International journal on minority and group rights πι., 2004 ει., πι. International journal on semantic web and information πι. International journal on world peace ει., ει., ει. International labour and working-class history 2004 ει. International labour review πι. International legal forum πι. νέος ηίηλος : European legal forum 37

39 International legal materials 1974 πι., 1975 ει., πι ει., 1981 πι., 1983 πι., ει., 1987 πι., 1988 ει., πι., 1993 ει., πι. International library review πι. International litigation procedure πι. International migration 1974 ει., πι., ι., πι. International organization ει., 1981 πι., ει., 1985 πι., 1987 πι., πι., πι δηαζέζηκν κόλν on-line (Heallink) International peacekeeping πι., 2004 πι. International political science abstracts πι., 1980 ει., πι., 1987 ει., πι. International political science review 1980 πι., πι., 1990 ει., πι. International problems, society and politics πι. International regional science review ει., ει., πι. 38

40 International review of administrative sciences πι., 2005 ει., πι. International review of social history 2004 ει. International security ει., 1985 ει., πι., 1991 ει., πι., 1994 ει., πι. International social science journal πι. International social work πι., 2000 ει., πι., ει. International transnational associations ει. προηγούμενος ηίηλος : International associations νέος ηίηλος : Transnational associations Internazionale ει. Italy document and notes ει. IVRA Rivista internazionale di diritto romano antico πι. J Jahrbuch des offentlichen rechts πι., πι., 1983 ει. 39

41 Journal contents in quantitative methods πι. Journal du droit international ει., πι., 1982 ει. Journal international de psychologie βλέπε International journal of psychology Journal for the psychoanalysis of culture & society (JPCS) πι., ει. νέος ηίηλος : Psychoanalysis culture and society Journal of abnormal psychology 1985 ει πι., πι. The journal of academic librarianship πι., 1999 ει., πι. Journal of accountancy ει., 1985 πι., 1986 ει., πι., ει., πι. Journal of accounting research πι. The journal of aesthetics and art criticism πι. Journal of anthropological research 1986 ει., πι., ει., πι. 40

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Εγγραφές Καθιερωµένων Τύπων Αλφαβητικός Κατάλογος για : Επικεφαλίδα Όνοµα Συλλογικού Οργάνου 210 (συλλογικά όργανα, εκδότες, συναντήσεις κλπ.) Καθιερωµένες & Παραπεµπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos LIST OF PUBLICATIONS George Psacharopoulos A. BOOKS 2 B. MONOGRAPHS 3 C. CHAPTERS IN EDITED WORKS 5 D. ENCYCLOPEDIA ENTRIES 9 E. JOURNAL SPECIAL ISSUES GUEST EDITOR 11 F. JOURNAL ARTICLES 11 G. TELEVISION

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons RESEARCH at the University of Cyprus FACULTY OF LETTERS Research Profile and Publica ons 2008-2010 University House Anastasios G. Leventis 1 University Avenue P.O.Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, καθηγητής κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος.

Απόντες: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, καθηγητής κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος. - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 26 ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Νοέµβριος - εκέµβριος 2008

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Νοέµβριος - εκέµβριος 2008 41 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Νοέµβριος - εκέµβριος 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τεσσαρακοστό πρώτο βιβλιογραφικό της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae. Columbia Law School, New York City, United States of America visiting research fellow sponsor: Prof. P.

Curriculum Vitae. Columbia Law School, New York City, United States of America visiting research fellow sponsor: Prof. P. 1 VASSILIS P. TZEVELEKOS Curriculum Vitae Personal Information name: Vassilis P. Tzevelekos date of birth: 03-15-1979 nationality: Greek telephone: (001) 734-709-0047, (0030) 6932778477 e-mail: vassilis.tzevelekos@eui.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Θ.Ν.ΤΣΕΚΟΥ / CITATIONS

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Θ.Ν.ΤΣΕΚΟΥ / CITATIONS ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Θ.Ν.ΤΣΕΚΟΥ / CITATIONS Αναφορά σε Passas, A.G, Tsekos, T.N (2009): A Procedural Model for Public Deliberation. In: Tambouris, E., Macintosh, A. (eds.) Electronic Participation,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα: ιεύθ. εργασίας: Τηλ. εργασίας: e-mail: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Νέα Εγνατία, 54124 Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Ιούνιος 2001

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Ιούνιος 2001 19 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Απρίλιος Ιούνιος 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το δέκατο ένατο βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995.

[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995. Βιβλία [1] Voutira E. and Harrell-Bond, "Refugees", The Social Science Encyclopedia (third edition) (Routledge isbn: 0415 320968). [2] Voutira, E., Refugees: whose term is it anyway? Emic and etic constructions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA Professional Status: Professor of Economic Policy Area of Expertise: Economic Policy, Institutional Economics, Economic Governance, Macroeconomic Analysis Address: Department

Διαβάστε περισσότερα

National & Kapodistrian University of Athens

National & Kapodistrian University of Athens National & Kapodistrian University of Athens Curriculum Vitae Personal information Surnames / First name KARALI GIANNAKOPOULOU Ioulia (Lilian) Address(es) Office: Department of Archaeology & History of

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Καιρίδης Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ever Excelling Semper Excellens

Ever Excelling Semper Excellens 1 UNIVERSITY OF THE AEGEAN Business School (BS) Ever Excelling Semper Excellens THE RESEARCH PROFILE OF THE ACADEMIC COMMUNITY OF BS 2004-2009 Editor: Prof. John Karkazis Dean December 2009 Chios, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Επιτροπή στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών (1973-1977)

Συντακτική Επιτροπή στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών (1973-1977) ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συντακτική Επιτροπή στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών (1973-1977) Επιµελητής της Νεότερης Ιστορίας, Πάντειος ΑΣΠΕ (1977-83) Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2004

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2004 29 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Οκτώβριος εκέµβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό ένατο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Αύγουστος 2002

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Αύγουστος 2002 23 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Απρίλιος Αύγουστος 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό τρίτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anastasiadis-Symeonidis, Anna La problématique de traduction en grec de textes linguistiques, στο Actes du colloque La traduction des textes spécialisés : méthodes et corpus, Tunis

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005 30 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΠEIPAIAΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012)

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012) Βιογραφικό Σηµείωµα Δηµήτρης Καιρίδης Οικία: Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Γραφείο: Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήµιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα