ΜΠΙΛΑΛΗΣ (2002). ΙΣΤΟΡΙΕΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μνήμων, 24,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΠΙΛΑΛΗΣ (2002). ΙΣΤΟΡΙΕΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μνήμων, 24, 387-402."

Transcript

1 Μνήμων Τομ. 24, 2002 ΙΣΤΟΡΙΕΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ /mnimon.747 Copyright 2002 To cite this article: ΜΠΙΛΑΛΗΣ (2002). ΙΣΤΟΡΙΕΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μνήμων, 24,

2 ΜΗΤΣΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ TOT 19ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΕΤΝΑΣ Το πλαίσιο Το διάστημα που μεσολάβησε από το 1985 ώς τα μισά περίπου της επόμενης δεκαετίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα κρίσιμο σε ό,τι αφορούσε τόσο στη διαμόρ φωση νέων πλαισίων υποδοχής όσο και στην πολιτισμική ανασημασιοδότηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Οι δυτικές κοινωνίες, έχοντας ήδη διανύσει περισ σότερα από τριάντα χρόνια εξοικείωσης με την έννοια των ηλεκτρονικών υπο λογιστικών συστημάτων, βρέθηκαν αντιμέτωπες με καινούργιες ηλεκτρονικές πραγματικότητες και σενάρια: προσωπικός υπολογιστής, εικονική πραγματι κότητα, ψηφιακή φωτογραφία, κυβερνοχώρος, διείσδυση των τεχνολογικών μορ φωμάτων στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο, κ.ά. Στην εξέλιξη αυτή αποφασιστικό ρόλο έπαιξε το πέρασμα από τις γραπτές γλώσσες προγραμμα τισμού σε υπολογιστικά περιβάλλοντα εργασίας τα οποία βασίζονταν πλέον στη χρήση γραφικών συμβόλων και όχι γραπτών εντολών.1 Η μετάβαση αυτή δεν άλλαξε μόνο το παράδειγμα της υπολογιστικής λειτουργίας: σε συνδυασμό με την επέλαση των ηλεκτρονικών συστημάτων σε όλες σχεδόν τις πτυχές της καθημερινότητας, οι κυρίαρχες αναπαραστάσεις των ψηφιακών τεχνολογιών άρ χισαν να μετακινούνται μαζικά από την περιοχή του «μηχανικού» προς τα εδά φη του «εικονικού». Σε λιγότερο από δεκαπέντε χρόνια, ο «ηλεκτρονικός υπο λογιστής» αντάλλαξε σταδιακά το αρχικό του συμβολικό κεφάλαιο γλώσσα, μηχανή, υπολογισμός, πρόγραμμα με νέες κωδικοποιήσεις, οι οποίες παρα πέμπουν άμεσα στην οπτική εμπειρία παράθυρο, οθόνη, προσομοίωση, inter 2 face. Βαδίζοντας προς το τέλος του 20ού αιώνα, ο υπολογιστής εποίκιζε δια1. Τα περιβάλλοντα αυτά είναι περισσότερο γνωστά ως «λειτουργικά συστήματα», π.χ. οι πολλαπλές εκδόσεις των Windows της Microsoft και των MacOS της Apple. 2. Βλ. ενδεικτικά: J. Helfand, Six Essays (+2) on Design and New Media, Νέα Τόρκη: W. Drenttel εκδ., 1997* S. Johnson, Interface Culture: How New Technology Transforms the Way We Create and Communicate, Νέα Τόρκη: Basic Books, 1997.

3 Μήτσος Μπιλάλης :Ì8X δοχικά τους βασικούς τόπους της οπτικότητας (μητρόπολη, διασκέδαση, εκ παίδευση, μόδα, πόλεμος, ενημέρωση, κατοικία, κ.ά.) και αξίωνε για τον εαυτό του νέες πολιτισμικές σημειώσεις: μεταβαλλόταν από συσκευή-αντικείμενο σε υποκείμενο-πρωταγωνιστή του μεταψυχροπολεμικού «πολιτισμού της εικόνας» και διεκδικούσε, μαζί με τα άλλα υποκείμενα αυτής της κουλτούρας, τη συμ μετοχή του στην παραγωγή νοήματος. 3 Στο γύρισμα της νέας χιλιετίας και μετά από την ολιγόχρονη εμπλοκή τους στις περιπέτειες του απεικονισμού, οι απόγονοι του ENIAC 4 ενός συστήματος που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου της P e n n s y l v a nia και θεωρήθηκε ως ο πρώτος σύγχρονος ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν έμοιαζαν σχεδόν σε τίποτε με «μηχανές που φτιάχτηκαν για να εκτελούν υπο λογισμούς». 5 Η απόσπαση από το ταξινομικό δέντρο της μηχανής και η εγ γραφή σ' εκείνο της οπτικής παράστασης 6 μετάλλαξε οριστικά τον κοινωνικό φαινότυπο του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνήθως, όμως, κάθε μετάλλαξη, ταράζει την ηρεμία της βιολογικής συ νέχειας* απειλεί τις ευχέρειες της γενεαλογικής εξιστόρησης. Πράγματι, η δε καετία του '90, στη διάρκεια της οποίας εμπεδώθηκαν ως ένα βαθμό οι προη γούμενες μετατοπίσεις στην πρόσληψη και στη νοηματοδότηση των ψηφιακών δομών, στοιχειοθετεί και την απαρχή της ρήξης με την κυρίαρχη κατά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες ιστοριογραφική αντιμετώπιση των υπολογιστικών συ στημάτων. Μέχρι και τη δεκαετία του 1980, η μελέτη του παρελθόντος των ηλεκτρο νικών υπολογιστών στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην παράδοση του τε χνολογικού ντετερμινισμού. Στο πλαίσιο αυτό η ιστορικότητα των υπολογιστι κών συστημάτων κατανοήθηκε σταδιακά ως μια πορεία συνεχούς εξέλιξης και αντικατάστασης παλαιότερων τεχνολογικών δομών από νέες. 7 Η θεώρηση αυτή 3. Βλ. ενδεικτικά: Α. Calcutt, White Noise: An A-Z of Contradictions in Cyberculture, Νέα Υόρκη: St. Martin's Press, 1999* S. L. Star (επιμ.), The Cultures of Com puting Καίμπριτζ, MA: Blackwell Publishers, 1995* M. Dery, Escape Velocity: Cyberculture at the End of the Century, Νέα Τόρκη: Grove Press, 1996* W. J. Mitchell, City of Bits: Space, Place, and the Infobahn, Καίμπριτζ, MA: MIT Press, και J. McGregor Wise, Exploring Technology and Space Social, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Βλ. E. P. Geruzzi, A History of ModernComputing, Καίμπριτζ, MA: MIT Press, 2000, σ Βλ. M. Cambell-Kelly, W. Aspray, Computer. A History of the Information Machine, Νέα ϊόρκη: Basic Books, 1996, σ Βλ. Β. Laurel, Computers as theatre, Reading, MA: Addison-Wesley, Βλ. ενδεικτικά: Ch. & R. Eames, G. Fleck, (επιμ.), A Computer Perspective, Καίμπριτζ, MA: Harvard Univ. Press, 1973 H. Rheingold, Tools for Thought: The People and Ideas behind the Next Computer Revolution, Νέα Τόρκη: Simon & Schu-

4 Αναγνώσεις τον 19ον αιώνα σε ψηφιακά περιβάλλοντα έρευνας 389 περιθωριοποίησε την ιστορία του υπολογιστή στα στενά πλαίσια μιας ιστορίας της τεχνολογίας, αποδυναμώνοντας ουσιαστικά τις συνδέσεις με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές συγκυρίες. Αποτέλεσμα της κυριαρχίας του πα ραπάνω παραδείγματος υπήρξε η αποκρυστάλλωση μιας τεχνοκρατικής γενεα λογίας, στο πλαίσιο της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής απέκτησε ένα αρχαιολογικό μητρώο, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν διαφορε τικές τεχνολογικές δομές από την αρχαιότητα μέχρι το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, διεκδίκησε ως ιδρυτική του στιγμή τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και διέταξε τους χρόνους της καθεαυτό «ιστορίας» του, δανειζόμενος τα ορό σημα της από τα χρονολογία του Ψυχρού Πολέμου και των σύγχρονων επι στημονικών ανακαλύψεων. 8 Στο κρίσιμο διάστημα , η παραπάνω αφήγηση δέχθηκε ισχυρή κριτική, καθώς δυσκολευόταν ιδιαίτερα να τακτοποιήσει και να εγγράψει αρ μονικά στους χρόνους της τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Το τοπίο της, αυστηρά εργοστασιακό ή εργαστηριακό, αποδεικνυόταν ιδιαίτερα στε νό για να χωρέσει όλους τους νέους χώρους στους οποίους εγκαταστάθηκαν οι ψηφιακές οθόνες μετά το Οι ήρωες της, συνταγμένοι σε ένα πάνθεον προνομιούχων «κλειδοκρατόρων» της τεχνολογίας από τον Charles B a b b a g e 9 ώς τον Bill Gates, δύσκολα μπορούσαν να συγχρωτιστούν με τα ανώνυμα υπο κείμενα, τα οποία κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια μετέχουν στη διαρκή πα ραγωγή και κατανάλωση ψηφιακών αναπαραστάσεων. Η διαπίστωση των παραπάνω ελλειμμάτων και οι συνακόλουθες καταγ γελίες της ιστοριογραφικής παράδοσης του τεχνολογικού ντετερμινισμού οδή γησαν σε καινούργιες αναζητήσεις. Αναστοχαστικές προθέσεις εκδηλώθηκαν στο πλαίσιο ετερόκλητων ερευνητικών χώρων, τις πρακτικές των οποίων σημάδε ψε η εμπλοκή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ερευνητές από γνωστικά αντι κείμενα με διαφορετικές ακαδημαϊκές παραδόσεις (από την ιστορία της τέχνης, τη θεωρία της φωτογραφίας, την αρχιτεκτονική, τις πολιτισμικές σπουδές και τη θεωρία της λογοτεχνίας ώς την εικονική πραγματικότητα, το σχεδιασμό ster, 1985" R. Kurzweil, The Age of Intelligent Machines, Καίμπριτζ, Λονδίνο: MIT Press, Cambell-Kelly, Aspray, Computer, Geruzzi, A History of Modern Com puting. 8. Χαρακτηριστική είναι η εικονογραφία που παρήγαγαν οι παραπάνω γενεαλογικές διευθετήσεις, όπως π.χ. εκείνη που αποτυπώνεται στο χρονολόγιο του Virtual Computer History Museum (1996), στην ηλ. σελίδα: Lobby?Method=Timeline. 9. Εφευρέτης υπολογιστικών συσκευών «διαφορική» και «αναλυτική» μηχανή, οι οποίες θεωρήθηκαν προδρομικές μορφές των σύγχρονων υπολογιστών ( ).

5 Μήτσος Μπιλάλης 390 γραφικών, και τις τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις) αποπειράθηκαν να συνδέσουν οργανικά και, ως εκ τούτου, να εγγράψουν τα δεδομένα του ψηφια κού τους περίγυρου σε ένα νέο πλαίσιο οικειότητας με το παρελθόν της τεχνο λογίας. Με τον τρόπο αυτό, μετά το 1985 σκηνοθετήθηκαν πολλαπλές επιστρο φές στην Ιστορία σε βιβλιογραφικά σώματα, τα οποία διαχειρίζονταν τις ποι κίλες συνδηλώσεις των ψηφιακών δομών στο κλείσιμο του 20ού αιώνα. Σε ορι σμένες δε περιπτώσεις, οι επιστροφές αυτές στο παρελθόν αποδείχθηκαν ιδιαί τερα δυναμικές, με αποτέλεσμα να εκβάλουν σε νέου τύπου ερευνητικές κα ταθέσεις, οι οποίες διακηρύττουν σήμερα λιγότερο ή περισσότερο φωναχτά την αυτονομία τους στον ακαδημαϊκό χ ά ρ τ η. 1 0 Στο σημείο αυτό, δεν θα ήταν παρακινδυνευμένο να υποστηρίξει κανείς πως πίσω από την παραπάνω γενικευμένη διάθεση «προσφυγής στην Ιστορία» αποκρυσταλλώθηκε μια κυρίαρχη προσδοκία: η ανατροπή της τεχνοκεντρικής γενεαλογίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η αντικατάσταση της από άλ λες, περισσότερο αποτελεσματικές. Πραγματικά, μετά το 1985 αρχίζουν να σχηματοποιούνται ποικίλες εκδοχές για την ιστορικότητα του ηλεκτρονικού πα ρόντος, οι οποίες όμως δείχνουν να συγκλίνουν τουλάχιστον ένα σημαντικό τμήμα τους προς ένα κοινό τόπο: ερμηνεύοντας τις ψηφιακές πραγματικό τητες πρώτα από όλα ως οπτικές πραγματικότητες επιδιώκουν να νομιμοποιή σουν τις ψηφιακές δομές ως προϊόν μιας ευρύτερης ιστορικής διαδικασίας, η οποία με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα κατονομάζεται «πολιτισμός της εικόνας». 1 1 Σ ' αυτές τις απόπειρες ιστορικοποίησης του ψηφιακού απεικονισμού (di gital visualization) δοκιμάστηκαν κοινά αναλυτικά εργαλεία και συμβάσεις, όπως η λειτουργία της εικόνας ως παλίμψηστου, η πολιτική οικονομία των οπτικών αναπαραστάσεων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, οι έννοιες του οπτικού αρχείου, της παρατήρησης, της παρακολούθησης κ.ά. Επίσης, τέθη καν σε επαναδιαπραγμάτευση οι κώδικες, οι ρυθμίσεις αλλά κυρίως οι καταγωγικές συνέχειες, οι οποίες μέσα από προηγούμενα ιστοριογραφικά σχήμα τ α τακτοποιούσαν την κοινωνική εμπειρία της όρασης στο χρονικό συνεχές της νεότερης ιστορίας. Με δεδομένες τις παραπάνω στοχεύσεις και τις μεθο- 10. Βλ. για παράδειγμα συλλογικούς τόμους, όπως οι παρακάτω: Τ. Druckrey (επιμ.), Electronic Culture. Technology and Visual Representation, Νέα Τόρκη: Aperture, 1996* V. Conley (επιμ.), Rethinking Technologies, Μιννεάπολη-Λονδίνο: University of Min nesota Press, 1993" N. Mirzoeff (επιμ.), The Visual Culture Reader, Νέα Τόρκη-Λον δίνο: Routledge, 1998 David Trend (επιμ.), Reading Digital Culture, Οξφόρδη: Blackwell, Μεταφράζοντας τον όρο «visual culture», επιλέγω την απόδοση «πολιτισμός της εικόνας» ως περισσότερο λειτουργική για τις ανάγκες του παρόντος κειμένου από όρους όπως «οπτικός πολιτισμός» ή «οπτική κουλτούρα».

6 Αναγνώσεις του 19ου αιώνα σε ψηφιακά περιβάλλοντα έρευνας 391 δολογικές επιλογές, διεκδικήθηκαν πολλαπλοί χρόνοι, χώροι και τεχνολογίες από το δυτικό παρελθόν. Το στοιχείο όμως εκείνο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύ πωση είναι πως ο 19ος αιώνας και η στροφή προς τον 20ό αναδείχθηκαν ως οι πλέον σημαντικές χρονικότητες για τις παραπάνω διεκδικήσεις. Ζητώντας νομιμοποίηση απέναντι στις επικρίσεις περί οπτικού πληθωρισμού και 7υερί έκ πτωσης των αναπαραστατικών δομών, τις οποίες επιφύλαξε ένα σημαντικό κομ μάτι της κοινωνικής κριτικής σ' ολόκληρη τη διάρκεια του 20ού αιώνα απέ ναντι στη φωτογραφία, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και τελευταία στο Διαδίκτυο και στην εικονική πραγματικότητα, 1 2 αρκετοί ερευνητές αναζή τησαν τους άμεσους προγόνους του τωρινού «πολιτισμού της εικόνας» στο διά στημα Με τον τρόπο αυτό, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 μορφοποιήθηκαν γενεαλογίες του ψηφιακού απεικονισμού, οι οποίες ανανέωσαν το ενδιαφέρον για τον 19ο αιώνα, αναδεικνύοντας τον σε χρόνο-κλειδί για την κατανόηση της ιστορικότητας της σύγχρονης οπτικής εμπειρίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσουμε αναλυτικότερα ορισμένα κείμενα από την ιδιότυπη αυτή ιστοριογραφική γραμματολογία για τον 19ο αιώνα, ανα ζητώντας τόσο τους όρους συναρμογής της με τις κυρίαρχες αφηγήσεις για την περίοδο αυτή, όσο και την εγγραφή της σε ένα συνολικότερο πλαίσιο πρόσλη ψης του παρελθόντος. Οι ιστορίες Ό π ω ς ήδη αναφέρθηκε, στην αφετηρία των περισσότερων από τις παραπάνω προσεγγίσεις βρίσκεται η πληθωρική εμπειρία των σημερινών ηλεκτρονικών αναπαραστάσεων: οι ψηφιακές εικόνες, οι οποίες κατακλύζουν κάθε γωνιά του σύγχρονου βιώματος, πολλαπλασιάζοντας τις εκδοχές του ορατού αλλά και τις δυσκολίες του παρατηρητή να ξεχωρίσει και να ταξινομήσει τα οπτικά ερεθί σματα. Στις αναζητήσεις του γάλλου κινηματογραφιστή Jean-Louis Comolli η «επέλαση των εικόνων» αναγνωρίζεται ως διαδικασία που ξεκίνησε στο δεύ τερο μισό του 19ου αιώνα: 1 3 Στη συγκεκριμένη περίοδο, οι νέες συνθήκες στα πεδία της τυπογραφίας (εικονογραφημένο χαρτί, εκτύπωση σχεδίων), της γεω γραφίας (ταξίδι, εξερεύνηση, αποικιοκρατία), του περιβάλλοντος (μεταμορφώ- 12. Βλ. ενδ. Μ. Poster, The Second Media Era, Καίμπριτζ, MA: Blackwell Pub, 1996, σ S. Anderson, «History TV and Popular Memory», στο G. R. Edgerton P. C. Rollins (επιμ.), Television Histories. Shaping Collective Memory in the Media Age, Κεντάκυ: The University Press of Kentucky, 2001, σ * και Γκυ Ντεμπόρ, Η κοινωνία του θεάματος, μετ. Π. Τσαχαγέας - Ν. Β. Αλεξίου, Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος, Βλ. Jean-Louis Comolli, «Machines of the Visible», στο Druckrey (επιμ.) Electronic Culture, 109.

7 Μήτσος Μπιλάλης 392 σεις του φυσικού τοπίου μετά την εκβιομηχάνιση, αστική γιγάντωση) και της βιομηχανίας (μηχανική αναπαραγωγή, πέρασμα από το «αντίγραφο» στη «σει ρά») πολλαπλασίασαν με πρωτόγνωρους ρυθμούς τα οπτικά αποθέματα του δυτικού πολιτισμού. Ο Comolli διέγνωσε σ' αυτόν ακριβώς τον πολλαπλασιασμό την αναγκαία και ικανή συνθήκη για να υποδεχθούν οι κοινωνίες του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα τις νέες μηχανές της όρασης (φωτογραφική μηχανή, κινηματογραφική κάμερα). Θεώρησε δε ότι οι μηχανές αυτές κατάφεραν γρήγορα να αποσπά σουν από το ανθρώπινο μάτι τα πρωτοτόκια της όρασης. «Η φωτογραφία έγι νε με μιας ο θρίαμβος και ο τάφος του ματιού...»: «...οι καταιγιστικές εκτρο πές, οι διαλύσεις/διασκορπίσεις και οι αποκλίσεις του απεικονισμού»14 κατά την πρωτόγονη μηχανική του αναπαραγωγή απεγκλώβισαν την όραση από την οφθαλμοκεντρική παράδοση της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού, πολλαπλα σιάζοντας τόσο τους τρόπους όσο και τα «μάτια», μέσα από τα οποία μπο ρούσαν πλέον να παράγονται οι εικόνες. Στη δική του εκδοχή της ιστορίας της όρασης, οι εξελίξεις που συντελέστηκαν στη φυσική και στη χημεία στο ίδιο πάνω-κάτω διάστημα, επέτρεψαν στο φως να επανέλθει στο προσκήνιο ως αμ φιβολία, ως ρήξη με τα αυτονόητα των δυόμισι προηγούμενων αιώνων. Μετα τρεπόμενο στους κόλπους της επιστήμης από άυλη ενέργεια σε κύμα με καταγράψιμη υλικότητα, το φως ξανάμπαινε στο οπτικό βίωμα ως παιχνίδι, ως τέχνη αλλά και ως κίνδυνος. Διαχειριστές του δεν μπορούσαν να είναι πια μόνο τα ανθρώπινα μάτια: Ο Comolli υποστήριξε πως τα φωτογραφικά πειράματα στις αρχές της 7ης δεκαετίας του 19ου αιώνα και οι οπτικές απάτες του πρώ του κινηματογράφου θώπευαν μεν την διάθεση για παραίσθηση και θέαμα, γρή γορα όμως συνειδητοποιήθηκαν ως προσυμφωνημένες εκτροπές από την οπτι κή κανονικότητα, με τις οποίες μόνο οι μηχανές μπορούσαν να παίζουν και τις οποίες μόνο οι μηχανές πάλι μπορούσαν να αποκαθιστούν και να διαχειρίζονται σε βάρος του οφθαλμού. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και οι πρώτες του επόμενου συγκροτούν τη χρονική αφετηρία για μια ιστορία της όρασης, η οποία προκρίνει τον πολλαπλασιασμό της εικόνας ως αφηγηματικό της άξονα. Η αφήγηση αυτή μπόρεσε να προβάλει πίσω στο χρόνο τα ειδο λογικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου οπτικού πλουραλισμού της ψηφιακής εικόνας (μηχανοποίηση, σχετικοποίηση της οπτικής υλικότητας, παραγκωνι σμός του ανθρώπινου οφθαλμού) νομιμοποιώντας τον τελευταίο ως κληρονόμο μιας παλιότερης εποχής. Δανειζόμενος στοιχεία από την επιχειρηματολογία της οικονομικής ιστορίας και της ιστορίας της επιστήμης για το β' μισό του 19ου αιώνα, ο Comolli στρέφει την προσοχή του στην παραγωγή και κατανάλωση 14. Ό.π.,σ. 110.

8 Αναγνώσεις τον 19ον αιώνα σε ψηφιακά περιβάλλοντα έρευνας 393 νοημάτων στο επίπεδο της καθημερινότητας, προτείνοντας ως ερμηνευτική οδό μια «κοινωνική αρχαιολογία της όρασης». Άλλοι ερευνητές, όπως ο ιστορικός της τέχνης J o n a t h a n Crary, τοποθετούν τη ρήξη με το αναγεννησιακό παράδειγμα της όρασης στο πρώτο και όχι στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Κουβαλώντας μαζί του σημερινές αγωνίες, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την αποκέντρωση και τη μηχανοποίηση του υποκειμένου στην εποχή της πληροφορίας, 15 ο Crary επιτίθεται στον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικοί της τέχνης διαχειρίστηκαν το παρελθόν της όρασης. Και τούτο, διότι δυσκολεύεται να συμφιλιωθεί με τις χρονολογικές τομές που ειση γήθηκε η αντίστοιχη ιστοριογραφία, σύμφωνα με τις οποίες η απαρχή της κρί σιμης για τη δόμηση του ηλεκτρονικού οπτικού σύμπαντος ποιότητας της υποκειμενικής όρασης τοποθετείται αποκλειστικά και μόνο στο εικαστικό πλαί σιο του ιμπρεσιονισμού. Αντίθετα πρεσβεύει πως το πέρασμα από την παντο κρατορία του οφθαλμού κατά τον Διαφωτισμό στον σημερινό πολιτισμό της πολυδιάσπασης της εικόνας, στον πολιτισμό των «πολλών και μηχανικών μα τιών» και της «εικονικής υποκειμενικότητας», δεν μπορεί να ξεκινά απλά και μόνο ως ένα μεμονωμένο επεισόδιο στην ιστορία της τέχνης. 1 6 Παρακινημένος από την αφετηριακή αυτή επιφύλαξη, ο Crary αναζήτησε τον βασικό πρόγονο του σημερινού «πολιτισμού της εικόνας» στο διάστημα από το 1800 έως περίπου το Διάβασε την παραπάνω περίοδο ως συνιστα μένη ευρύτατων κοινωνικών, πολιτισμικών και επιστημονικών αλλαγών, οι ο ποίες κατάφεραν τελικά να προετοιμάσουν νέες μορφές οπτικής υποκειμενικό τητας, ικανές να υποδεχθούν στο επόμενο μισό του αιώνα τόσο το επαναστα τικό περιεχόμενο του Μοντερνισμού όσο και τις νέες συνθήκες της οπτικότητας (μηχανική αναπαραγωγή, φωτογραφία, πολλαπλασιασμός της εικόνας). Για να συγκροτήσει στη δική του «ιστορία της υποκειμενικής όρασης» το πλαίσιο των αλλαγών στην οπτική κουλτούρα του πρώτου μισού του 19ου αιώ να, επιστράτευσε τις εξελίξεις στο χώρο της μελέτης των χρωμάτων (Γκαίτε), της νευροφυσιολογίας και της ανατομίας του ματιού (Purkinje, Helmholtz), τις οποίες τοποθέτησε σε ένα κοινό επιστημολογικό πλαίσιο με τους νεωτερι σμούς στην οπτική τεχνολογία (Plateau, Paris, Νταγκέρ) και στην τεχνολο- 15. Βλ. S. Turkle, The second self: Computers and the human spirit, Νέα Τόρκη: Simon & Schuster, 1984 της ίδιας, «Constructions and reconstructions of self in vir tual reality: Playing in the MUDs», στο S. Kiesler (επιμ.), Culture of the Internet, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1997, σ * και A. Balsamo, «On the Cutting Edge: Cosmetic Surgery and the Technological Production of the Gen dered Body», Camera Obscura 22 (1992) Βλ. J. Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the nineteenth Century, Καίμπριτζ, MA: MIT Press, 1998, σ. 3-5.

9 Μήτσος Μπιλάλης 394 για της επικοινωνίας (σιδηρόδρομος, τηλέγραφος). Στη συνέχεια θεώρησε ότι οι προηγούμενες αναζητήσεις συνδιαλέγονταν επιτυχημένα με σύγχρονους τους προβληματισμούς στο χώρο της φιλοσοφίας, της κοινωνικής ανάλυσης και της λογοτεχνίας (Χέγκελ, Καντ, H e r b a r t, κ.ά.). 1 7 Αποφάνθηκε δε, ότι εκείνο που τελικά παρήχθη μέσα από τις ζυμώσεις αυτές ήταν η ενδυνάμωση της αφαιρετικότητας της όρασης, ο διαχωρισμός της από εξωτερικά πλαίσια αναφοράς και η οργανική της διασύνδεση με την τεχνολογία και την επιστήμη της εποχής. Στα κείμενα του Crary η ψηφιακά διαμεσολαβημένη όραση του παρόντος αναγνωρίζει τα γονίδια της στον πρώιμο 19ο αιώνα, αντιμετωπίζοντας τον ως αφετηρία του σημερινού οπτικού μηδενισμού, ως αυγή της «υποκειμενικής όρα σης», μιας όρασης που δεν είχε πλέον πρόθεση να αποδείξει την αλήθεια της, παρά μόνο να εκθέσει τόσες αλήθειες όσοι και οι παρατηρητές της εποχής. 1 8 Δουλεύοντας με τα εργαλεία της διανοητικής ιστορίας, της ιστορίας της επι στήμης, της λογοτεχνικής κριτικής και της κοινωνικής ιστορίας, αναζητά τις πρώτες εκδοχές του αποκεντρωμένου ψηφιακού βλέμματος στην οπτική του Μπωντλαίρ και στην όψη των αναδυόμενων ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Εάν στις προηγούμενες ιστορίες ο ψηφιακός πολιτισμός αναγνώρισε τους προγόνους του επιλέγοντας κάθε φορά ένα διαφορετικό κομμάτι του 19ου αιώνα και διαβάζοντας το ως εποχή είτε «οπτικού πλουραλισμού» είτε «οπτικού μη δενισμού», μια άλλη άποψη θεωρεί ότι η ιστορία της ηλεκτρονικής εικόνας εί ναι αποκλειστική υπόθεση του 20ού αιώνα. Τονίζοντας ó r η κοινωνία της πληροφορίας βασίζεται στην όραση όχι μόνο ως τρόπο για την παραγωγή της υποκειμενικότητας, αλλά πρώτα απ' όλα ως τρόπο οικονομικής παραγωγής, 1 9 ο Lev Manovich, θεωρητικός των νέων τεχνολογιών, μεταβιβάζει το στοίχημα της γενεαλογίας του σύγχρονου οπτι κού πολιτισμού στην αναζήτηση εκείνων των συγκυριών στη διάρκεια των οποίων η όραση κατέστη για πρώτη φορά οικονομική αξία. Διακηρύσσει πως η αφετηριακή περίοδος για την «οικονομία της όρασης» δεν μπορεί να τοπο θετηθεί πιο νωρίς από το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, στη διάρκεια του οποίου η μαζική εκμηχάνιση της καθημερινότητας επέτρεψε τον εξορθολογισμό της οπτικής εμπειρίας. Από το σημείο εκείνο ξεκινά, σύμφωνα με τον ίδιο, η πε ριπέτεια της «μηχανικής της όρασης», η οποία εκβάλλει τελικά στη σημερινή πραγματικότητα των υπολογιστικών συστημάτων, νομιμοποιώντας τα ως προ ϊόντα μιας χρονικής ακολουθίας στον 20ό αιώνα. 17. Ό.π., σ Βλ. F. Nietzshe, Human, All too Human, μετ. R. J. Hollingdale, Καίμπριτζ: Cambridge Univ. Press, 1986, σ Βλ. L. Manovich, The Engineering of Vision from Constructivism to Compu ters (Δκτρ., Dep. of Visual and Cultural Studies, University of Rochester, 1993),

10 395 Αναγνώσεις του 19ου αιώνα σε ψηφιακά περιβάλλοντα έρευνας Ξετυλίγοντας το κουβάρι της «μηχανικής της όρασης», ο Manovich δεν διστάζει να φτάσει μέχρι τη γένεση της μηχανικής ως επιστήμης, στις τελευ ταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. 2 0 Και τούτο διότι του είναι απαραίτητο να κατανοήσει το αρχικό κεφάλαιο μιας επιστήμης η οποία κατάφερε στη διάρ κεια του 20ού αιώνα να εγκολπώσει στο οπλοστάσιο της λογικής αξίες με άμε σο οπτικό αντίκρισμα όπως η απλότητα, η ακρίβεια και η ασφάλεια. Στον ορι σμό της μηχανικής των Hoover και F i s h 2 1 βλέπει να γεφυρώνεται για πρώτη φορά το χάσμα που χώριζε τον Λόγο από την Εικόνα, από την εποχή του Διαφωτισμού. Μια τέτοια διαπίστωση όμως τον ωθεί να σταθεί περισσότερο στην καμπή του 19ου αιώνα και να ισχυριστεί πως η εκλογίκευση των οπτι κών εμπειριών δεν υπήρξε μόνο άθλος της μηχανικής επιστήμης. Αντίθετα, κα τανοεί πως στο παραπάνω χρονικό διάστημα η όραση αποκρυσταλλώθηκε ως λειτουργία εξορθολογισμού της πραγματικότητας σε πολλαπλές εκδοχές της σκέψης, της τέχνης και της καθημερινότητας από τα μαθηματικά και τη γεωμετρία (Venn, Galton) ώς τη μελέτη του ψυχισμού και τις πρώιμες κι νηματογραφικές αναπαραστάσεις (Φρόυντ, Αϊζενστάιν, Mustenberg). 2 2 Με τον τρόπο αυτό, οι τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα συμπεριλή φθηκαν τελικά και στην «οικονομική» εκδοχή της ιστορίας της όρασης και θεω ρήθηκαν η εναρκτήρια περίοδος του κυρίαρχου σήμερα κατά τον Manovich «οπτικού νομιναλισμού». 2 3 Μέσα από την ανάλυση του, η περίοδος αυτή θα καταστεί κρίσιμη στην προσπάθεια να επινοηθεί ένα παρελθόν για τον ψηφια κό πολιτισμό των πολυεθνικών κολοσσών της πληροφορικής και των σημερινών υπολογιστικών δικτύων, τα οποία μηχανοποιούν τις οπτικές αναπαραστάσεις και τις ανάγουν σε ανταλλακτική αξία. Ο Venn, ο Galton, ο Φρόυντ, ο Αϊ ζενστάιν και οι πρώτοι μηχανικοί, θα χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά στα κείμενα του για να συμβολίσουν τη νομιμότητα της σχέσης με το διεκδικούμενο πα ρελθόν, πλουτίζοντας το πάνθεο των ηρώων-προγόνων του σημερινού πλαισίου του απεικονισμού με νέες φιγούρες, ανοίκειες στην παράδοση του τεχνολογικού ντετερμινισμού. 20. 'O.a., σ «(Η μηχανική)... είναι η επιστήμη και η τέχνη του να εμπλέκεσαι αποτελεσμα τικά με υλικά και δυνάμεις... απαιτεί... τον πιο επωφελή συνδυασμό ακρίβειας, ασφάλειας, διάρκειας, ταχύτητας, απλότητας, αποτελεσματικότητας και οικονομίας», στο Τ. Hoover, C. Fish, The Engineering Profession, Στάνφορντ: Stanford University Press, 1941, σ Βλ. Manovich, The Engineering of Vision, σ «Visual nominalism». 0 Manovich συζητά την αρχική σημασία του νομιναλι σμού στο πεδίο της σχολαστικής φιλοσοφίας και την διαφοροποίηση του από τον ρεαλισμό, αλλά ορίζει τη λειτουργία του στο πεδίο της οπτικότητας ως «...εννοιολόγηση της ταυτό τητας των διαφόρων αντικειμένων και των χώρων μέσω της καταγραφής αποστάσεων και σχημάτων», ό.π., σ. 98.

11 Μήτσος Μπιλάλης 396 Οι. γενεαλογίες των ψηφιακών δομούν δεν περιορίζονται, σε καμία περίπτωση, σε αναγνώσεις του 19ου αιώνα μόνο ως περιόδου οπτικού πλουραλισμού, νομιναλισμού ή υποκειμενικότητας. Οι διαφορετικές θεάσεις της νεότευκτης ηλεκ τρονικής πραγματικότητας οδηγούν κάθε φορά τα βήματα πίσω προς έναν δια φορετικό 19ο αιώνα. Ακόμα και διανοητές που κινούνται στη βάση της πεποίθησης πως η τω ρινή οπτική πραγματικότητα τοον υπολογιστικών συστημάτων είναι καρπός μιας αδιάρρηκτης ιστορίας προόδου και κληρονομιά της αναγεννησιακής επανάστα σης της προοπτικής, επιφυλάσσουν στον 19ο αιώνα μια ιδιαίτερη θέση στην οπτική τους αρχαιολογία. Για παράδειγμα, ο William J o h n Mitchell, αρχι τέκτονας και θεωρητικός της ψηφιακής τέχνης, διαβάζει όπως και ο Gomolli το δεύτερο μισό του 19ου μέσα από την πολιτισμική λειτουργία της φωτογραφίας. Αυτός, όμως, αναγνωρίζει την εποχή του Νταγκέρ ως απαρχή για το πέρασμα «...από την εικόνα ως αντικείμενο στην εικόνα ως παράστα ση μια μετάβαση από την εικόνα που θεωρείται στέρεο, με μοναδική αξία και με φυσική καταβολή αντικείμενο (φρέσκο, μωσαϊκό και τοιχογραφία)... προς τις εντελώς εφήμερες σημερινές προβολές φιλμ και τις βιντεοταινίες». 2 4 Μέσα από την επιχειρούμενη στο έργο του ιστορικοποίηση των ψηφιακών τε χνικών, οι πρώτες φωτογραφικές εικόνες γίνονται κατανοητές ως προϊόντα μιας εποχής, η οποία κατάφερε να ανατάμει στο πλαίσιο του απεικονισμού, να δια κρίνει μεταξύ σκηνής και παρασκηνίου και να ονοματίσει τα διαφορετικά συ στατικά και τις διαδικασίες που παράγουν το ορατό. Το δεύτερο κομμάτι του 19ου αιώνα επιστρέφει στο έργο του Mitchell ως η εποποιία της πρώτης κα τάκτησης της οπτικής δομής, ως ηρωικός χρόνος, όμοιος του οποίου μπορεί να είναι μόνο ο χρόνος της οπτικής αποκάλυψης των μυστικών της ύλης ( ), στα μοριακά μικροσκόπια των εργαστηρίων της IBM. 2 5 Στην αντίπερα όχθη, ο David T o m a s, ανθρωπολόγος και θεωρητικός της οπτικής επικοινωνίας αρνείται τον 19ο αιώνα ως προδρομική εποχή του σύγ χρονου οπτικού βιώματος. Αντίθετα, πρεσβεύει πως ιστορίες της όρασης σαν εκείνη του Mitchell, οι οποίες επιστρέφουν διαρκώς σ' έναν τεχνοκρατικό λόγο περί του 19ου αιώνα, δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από μία ακόμα ρύθ μιση εκδημοκρατισμού και εκκοσμίκευσης του μύθου της Γένεσης στη νεοτερικότητα. 2 6 Στην αντιπρόταση του για την υποδοχή του ψηφιακού κόσμου με 24. Mitchell, The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-photographic Era, Καίμπριτζ, MA: MIT Press, 1998, σ Ό.π., σ D. Tomas, «From the Photograph to Postphotographic Practice: Toward a Postoptical Ecology of the Eye», στο Druckrey (επιμ.), Electronic Culture, σ

12 Αναγνώσεις τον 19ον αιώνα σε ψηφιακά περιβάλ?.οντα έρευνας 397 όρους «οικολογίας του οφθαλμού», το νεωτερικό παρελθόν του 19ου αιώνα πρέ πει να αποσπαστεί από το σοψα της αρχαιολογίας της όρασης και να ταξινο μηθεί ως μυθικός χρόνος, ως χρόνος που οφείλουμε να ξεχάσουμε προκειμένου να διαχειριστούμε με νέα εργαλεία την ηλεκτρονική μας «πραγματικότητα». Ο Erkki H u h t a m o, πάλι, καθηγητής σπουδών μέσων μαζικής επικοινω νίας, αν και συμμερίζεται ως ένα βαθμό τα θεωρητικά εργαλεία του T o m a s, επιμένει πως ο 19ος αιώνας μπορεί να εγγραφεί τελικά στις ιστορικές προϋ ποθέσεις του ψηφιακού παρόντος. 2 7 Για να γίνει αυτό κατορθωτό, προτείνει μια νέα «αρχαιολογία των μέσων)), η οποία δεν θα συνίσταται πλέον στην ανακά λυψη πρόδρομων τεχνολογικών μορφών κατά τον 19ο αιώνα και στην de facto ιστορικοποίησή τους μέσα από το αξίωμα της διαφωτιστικής ιδέας της προό δου. Η δική του αρχαιολογία εδράζεται στη μελέτη «...των τυπικών, των κοι νών τόπων στην ιστορία των μέσων επικοινωνίας, των φαινομένων εκείνων που (επανα)εμφανίζονται και εξαφανίζονται και εμφανίζονται ξανά και ξανά, δια τρυπώντας με κάποιο τρόπο τα συγκεκριμένα ιστορικά συμφραζόμενα... μια "αρχαιολογία των μέσων" η οποία... στοχεύει στην εξήγηση της αίσθησης του déjà vu...». 2 8 Μέσα από την πρόσληψη αυτή, η «αρχαιολογία του υπολογιστή» γίνεται η ιστορία μιας μηχανής ονείρων (dream machine), μιας λογοθετικής εφεύρεσης (discursive invention), και ως τέτοια συναντά οικείες πραγματι κότητες στον ύστερο 19ο αιώνα (τηλεκτροσκόπιο, διόραμα, κ.ά.). Κλείνοντας αυτή την περιήγηση στους εναλλακτικούς τρόπους ανάγνωσης του 19ου αιώνα ως προπομπού του «πολιτισμού της εικόνας», θα σταθούμε σε δύο κείμενα τα οποία εκδόθηκαν νωρίτερα από τα προηγούμενα (στο διάστημα ), προαναγγέλλοντας και εμπνέοντας ως ένα βαθμό τα τελευταία. Πρόκειται για άρθρα του θεωρητικού της επικοινωνίας και της κουλτούρας.1. W. Carey. 29 Στα κείμενα του ο Carey καταπιάνεται με την «υπεροχή του ηλεκτρικού» (electrical sublime), την εξιδανίκευση δηλαδή και την προνομιακή θέση που επιφυλάσσει στις ηλεκτρικές τεχνολογίες η σύγχρονη αμερικανική κουλτούρα Βλ. Ε. Huhtamo, «Time Machines in the Gallery: An Archeological Ap proach in Media Art», στο Immersed in Technology: Art and Visual Environments, Καίμπριτζ, MA: MIT Press, Βλ. Huhtamo, «From Kaleidoscomaniac to Cyberbed: Notes Toward an Archeology of Media», στο Druckery (επιμ.), Electronic Culture, σ J. W. Carey, «The Mythos of Electronic Revolution», The American Scholar 39/2 (1970) y.a.1 «Technology and Ideology: The Case of the Telegraph», στο Prospects: The Annual of the American Studies Association, τ. 8, Καίμπριτζ: Cambridge Univ. Press, Τα κείμενα αναδημοσιεύτηκαν με αλλαγές στο Carey, Communication As Culture. Essays on Media and Society, Νέα Τόρκη, Λονδίνο: Routledge, 1989, σ και σ , στις οποίες και παραπέμπω. 30. Ό.π., σ. 121.

13 Μήτσος Μπιλάλης 398 Δουλεύοντας με τις ρητορικές συνδηλώσεις αλλά και με τα αδιέξοδα της παρα πάνω πολιτισμικής επιλογής, τονίζει την αναγκαιότητα ιστορικοποίησής της και για το σκοπό αυτό καταφεύγει στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Εξετά ζοντας με ιστορικούς όρους την πρόσληψη της εκβιομηχάνισης και της τεχνο λογίας στην Αμερική, στέκεται στο έργο του οικονομολόγου H e n r y Charles Carey, The Unit of Law (1870). Στο κείμενο αυτό διαβλέπει για πρώτη φορά τη μεταλλαγή των προγενέστερων προσλήψεων της μηχανικής τεχνολο γίας (mechanical sublime) σε μια νέα ουτοπία, η οποία επενδύει στις υπο σχέσεις του ηλεκτρισμού και του ηλεκτρικού τηλέγραφου προκειμένου να κρα τήσει ζωντανό το όνειρο ενός αποκεντρωμένου αλλά ταυτόχρονα και ενοποιη μένου τεχνολογικά αμερικανικού χωροχρόνου. Μέσα από το παραπάνω πρίσμα, μελετά την εποχή του Μπελ, του Έντισον και της General Electric, με σκοπό να δείξει πώς παραδοσιακές αμερικανικές πολιτισμικές αξίες (ελευθερία, απο κέντρωση, δημοκρατία, οικολογική αρμονία μαζί με ισχύ, παραγωγικότητα και οικονομική εξάπλωση) ξαναγράφονται με επιτυχία στο πλαίσιο της «ηλεκτρικότητας». Από το σημείο αυτό ο J. W. Carey αρχίζει να ξεδιπλώνει ένα νήμα με το οποίο προσδένει προσωπικότητες του επόμενου αιώνα (κοινωνικούς επιστή μονες, λογοτέχνες, ανθρώπους της δράσης, τεχνικούς, οικονομικούς παράγον τες, διαχειριστές της κοινής γνώμης, πολιτικούς κ.ά.) στο άρμα της εξιδανί κευσης της έννοιας της ηλεκτρικής ενέργειας. Το νήμα αυτό καταλήγει στην εποχή του (7η δεκαετία του 20ού αιώνα) και, με τον τρόπο αυτό, ερμηνεύεται η προσήλωση στην κυριαρχία των ηλεκτρικών δομών ως σταθερό στοιχείο της αμερικανικής ταυτότητας. Στο έργο του Carey, κεντρική θέση κατέχει η μελέτη του τηλέγραφου. 3 1 Υποστηρίζει πως ο τηλέγραφος λειτούργησε ως πλαίσιο αναπροσδιορισμού δε δομένων σχέσεων στην οικονομία, στην κουλτούρα και στις νοοτροπίες. Μετα μόρφωσε τη γλώσσα και τις αισθήσεις, κυρίως δε εκείνες του χρόνου και του χώρου. Ο Carey συνδέει τον τηλέγραφο με την εξατομίκευση του χρόνου, την βαθμιαία υπέρβαση κάθε παλαιότερου ορίου αντίστασης στον κοινωνικά οργα νωμένο χρόνο (αργία, νύχτα) και διατείνεται πως σ' αυτήν ακριβώς τη νέα δια λεκτική με τον χρόνο, την οποία εισήγαγε η διάδοση του τηλέγραφου, βασί31. Η αντιμετώπιση του ηλεκτρικού τηλέγραφου ως προγονικής μορφής του σύγχρο νου ηλεκτρονικού βιώματος, συναντάται σε αρκετές μελέτες της τελευταίας εικοσιπενταε τίας. Βλ. για παράδειγμα Τ. Standage, The Victorian Internet: The Remarkable Story of the Telegraph and the Nineteenth Century's On-Line Pioneers, Νέα Τόρκη: Berkley Publishing Group, 1998* C. Marvin, When Old Technologies Were New: Thinking About Electrical Communication in the Late Nineteenth Century, Νέα Τόρκη: Oxford Univer sity Press, 1988" και J. Sconce, Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television, Durham: Duke University Press, 2000.

14 Αναγνώσεις τον 19ου αιώνα σε ψηφιακά περιβάλλοντα έρευνας 399 ζονται και οι κύριες πολιτισμικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 32 Στην εκδοχή συνεπώς της «υπεροχής του ηλεκτρικού» οι νέες τεχνολογίες του ύστερου 20ού αιώνα συναντούν τις παλιές του β' μισού του 19ου. Η ιστο ρική τους συμπληρωματικότατα προϋποθέτει την ενεργοποίηση αναλυτικών κα τηγοριών από την κοινωνική ιστορία και τη θεωρία της κουλτούρας. Στο έργο του Carey, η υπόμνηση προς τις επερχόμενες γενεαλογικές εντρυφήσεις στον 19ο αιώνα είναι σαφής: ο αναστοχασμός πάνω στις καταβολές «του πολιτισμού της εικόνας» θα πρέπει να φροντίσει πρώτα από όλα για την αποδέσμευση του από τεχνοκεντρικά σχήματα και να εμπιστευτεί τα εργαλεία της ιστορικής και της πολιτισμικής ανάλυσης. Ο 19ος αιώνας και η αρχαιολογία της ψηφιακότητας Τα κείμενα που διατρέξαμε στις προηγούμενες σελίδες δεν εξαντλούν με κανένα τρόπο τις διαρκώς ογκούμενες αναστοχαστικές διαθέσεις πάνω στο παρελθόν της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως αυτές εκδηλώνονται μετά το 1985 σε διαφο ρετικές ερευνητικές περιοχές. Ούτε, πάλι, συγκροτούν μια ενιαία ιστοριογρα φική κατάθεση για τον 19ο αιώνα. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι εντάσσονται σε βιβλιογραφικά σώματα, τα οποία τουλάχιστον στο επίπεδο των αφετη ριακών τους προθέσεων καταγίνονται με όψεις του παρόντος και μάλιστα όψεις, εξαιρετικά ανοίκειες προς τις θεματολογικές επιλογές της καθεαυτό ιστο ρικής έρευνας (υπολογιστές, ψηφιακότητα, ηλεκτρονικά συστήματα κλπ.), θ α μπορούσαν όμως, παρόλα αυτά, να θεωρηθούν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου στοιχήματος: μιας οργανωμένης επιστροφής στο νεωτερικό παρελθόν, προκει μένου να κατανοηθούν οι όροι συγκρότησης ενός παρόντος, το οποίο βιώνει ολο ένα και πιο έντονα την κρίση της σχέσης του με ό,τι προηγήθηκε χρονικά: Το στοίχημα (μιας «ιστορίας της όρασης») είναι... το πώς περιοδολογεί και το πού τοπο θετεί τις ρήξεις ή πού τις αρνιέται. Όλα αυτά είναι πολιτικές επιλογές που καθορίζουν την κατασκευή του παρόντος... Επιλογές σαν κι αυτές είναι που προσδιορίζουν εάν η φόρμα του παρόντος θα φαντάζει «φυσική» ή εάν θα γίνεται αντιληπτό το ιστορικά κατασκευασμένο και αποτελούμενο από πυκνά επάλληλα στρώματα φτιασίδωμα του.33 Πραγματικά, ο 19ος αιώνας επιστρέφει δυναμικά στις αναλύσεις μελετη τών της ψηφιακής οπτικότητας, ως ο κατεξοχήν διεκδικούμενος «προγονικός» χρόνος. Κάθε φορά ανάγεται σε διαφορετικούς οπτικούς υποπολιτισμούς, κάθε ένας από τους οποίους αναδεικνύεται ή υποβαθμίζεται ανάλογα με τις προθέ σεις του γράφοντος. 3 4 Οι νέες «ιστορίες της όρασης» καταφεύγουν στις επάλ32. Carey, Communication As Culture, σ Crary, Techniques of the Observer, a Βλ. και M. Jay, Downcast Eyes: the Denigration of Vision in TwentiethCentury French Thought, Μπέρκλεϊ: Univ. of California Press, 1993, σ

15 J. Crary, Suspensions of Perception, Cambridge: MIT Press, 2001, a. 135

16 Αναγνώσεις τον 19ον αιώνα σε ψηφιακά περιβάλλοντα έρευνας 401 ληλες συγκυρίες του 19ου αιώνα, προκειμένου να θεραπεύσουν την αμηχανία που παράγει το ξέφρενο ηλεκτρονικό «σήμερα». Μέσα από τις παραπάνω ιστο ρίες, ο «μακρύς 19ος αιώνας» καθίσταται πολύτιμη παρακαταθήκη για την κα τανόηση του ψηφιακού σύμπαντος, ενώ τα οπτικά ερεθίσματα του παρόντος συμφιλιώνονται με παρελθούσες εμπειρίες. Παράλληλα, η συμφιλίωση αυτή συνδέει ως ένα βαθμό τον ιστορικό λόγο για τον 19ο αιώνα με γνωστικές περιοχές λιγότερο ή περισσότερο μακρινές, φωτογραφίζοντας καινούργιες οπτικές και νέα πεδία έρευνας. Αν και οι παρα πομπές στις πιο οικείες (για έναν ιστορικό) προσεγγίσεις του 19ου αιώνα σπανιζουν σε κείμενα σαν κι αυτά που εξετάσαμε, οι ιστοριογραφικές ανησυχίες που εκδηλώνονται σε ψηφιακά περιβάλλοντα έρευνας μαρτυρούν ευρύτερες δια χύσεις του ιστορικού λόγου και προκαλούν ευχάριστα τον ιστορικό να ξανα σκεφτεί για το εύρος του επικοινωνιακού του ορίζοντα. Η καταφυγή στον 19ο και όχι στους αμέσως προηγούμενους αιώνες μοιά ζει να μην είναι τυχαία επιλογή. Στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγχρονης ιστο ρικής κουλτούρας, η περίοδος από την Αναγέννηση ώς και τον 18ο αιώνα οδη γεί την σκέψη σχεδόν αντανακλαστικά στην έννοια της προόδου και του Λό γου. Κατά συνέπεια, η παραπάνω περίοδος δύσκολα θα μπορούσε να διεκδι κηθεί ως πρόγονος ενός «ψηφιακού παρόντος», το οποίο μέσα από τα κείμενα που εξετάσαμε προσπαθεί να αποποιηθεί την κληρονομιά της «συνεχούς βελ τίωσης της τεχνολογίας» και την κυριαρχία του Λόγου πάνω στην Εικόνα. Στα κείμενα αυτά, φαίνεται τελικά να αναπαράγεται ένας 19ος αιώνας κατ' εικόνα και ομοίωση του τέλους του 20ού: εκτός από «εποχή του κεφα λαίου» ο 19ος αιώνας εμφανίζεται και ως εποχή «οπτικού νομιναλισμού»' αιώ νας των εθνών και συνάμα αιώνας ανάδυσης των πολλών υποκειμένων της όρα σης* απαρχή της εποχής της μαζικότητας αλλά και απαρχή του οπτικού πλου ραλισμού. Το είδωλο του 19ου αιώνα φαντάζει απρόσμενα αρεστό όταν καθρε φτίζεται στις ψηφιακές οθόνες. Μόνο που στην περίπτωση των αναλύσεων του Mitchell, του Crary, του H u h t a m o, του Manovich και των άλλων επιστημόνων, ο μακρύς αυτός αιώ νας ενδιαφέρει πλέον ως αρχαιολογία και όχι ως ιστορία. Τονίζοντας την απτότητα και την ορατότητα του νεωτερικού χρόνου, οι νέες εκδοχές της ιστορίας της όρασης ανασυντάσσουν τις σχέσεις τους με ένα «προγονικό» παρελθόν. Τα κτοποιούν τα ίχνη της ορατότητας πάνω στον καμβά του ιστορικού χρόνου, συ στήνοντας ένα ενοποιημένο συνεχές από το 1800 ώς το 2000 στη βάση διακριτών και εφεξής συμβολικών στιγμών. Η νέα αυτή διευθέτηση κατασκευά ζει την ιστορικότητα του παρόντος μέσα από συνέχειες με έναν «αρχαιολογη- 35. Στα κείμενα που συζητιώνται στο παρόν άρθρο δεν εντόπισα, για παράδειγμα, ούτε μια παραπομπή στον Ε. Hobsbawm. 26

17 402 Μήτσος Μπιλάλης μένο», άρα οριστικά κατακτημένο 19ο αιώνα* έναν αιώνα έτοιμο να καταχω ρηθεί στο νεοαναγειρόμενο «αρχαιολογικό μουσείο της ψηφιακότητας», γεμί ζοντας τις προθήκες του με αγάλματα δανεισμένα από άλλα μουσεία της μνή μης, όπως αυτά του Γκαίτε, του Μπωντλαίρ, του Νταγκέρ, του Carey, του Καντ ή του Έντισον. Powered by TCPDF (

ΕΡΓΟ: ΕΠIΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΡΓΟ: ΕΠIΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠIΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : 2008. Αχαρνές, 21/09/2015. Αριθ. Καταχώρησης: /2015. Τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : 2008. Αχαρνές, 21/09/2015. Αριθ. Καταχώρησης: /2015. Τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Υπηρεσιών Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Γκοντοπούλου Βασιλική Τηλ.(+30)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927 ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 924-927 Στη χώρα μας η μελέτη του αστικού φαινομένου εντάχθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012 Θέμα: Παροχή απαντήσεων-διευκρινήσεων Σχετικά: Η Ανοιχτή Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "Η Γυναικεία Απασχόληση στην Παροχή της Υγείας στον Νομό Μεσσηνίας" Σποοδάστριες: Κωστούλα

Διαβάστε περισσότερα

ειδικές προκλήσεις της

ειδικές προκλήσεις της ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Σ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7..5 Αρ.Τηλ.: 22809543/ /22800795 Αρ.Φαξ:2252783 E-mail:oloimero@schools.ac.cy 2 Σεπτεμβρίου, 204 - ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βρισκόμαστε πράγματι ένα

Βρισκόμαστε πράγματι ένα ΙΛΙΟΝ Κωδικός: 013087 83 ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ Έτος 18ο Τεύχος 70 Τιμή: 0,03 Ευρώ Διεύθυνση εφημερίδας: Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 04 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 116/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003298175 2015-11-12

15PROC003298175 2015-11-12 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΠΑΡΟΥΤΟΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΜΠΑΡΟΥΤΟΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΜΠΑΡΟΥΤΟΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΟΥΣΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΡΑΔΟΧΩΡΙ ΔΗΜHΤΣΑΝΑ Κάπαρης Αντώνης Εισήγηση: Γ.Κ.Βαρελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ' Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ' Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ; ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ' Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κ Α Β Α Λ Α Μ ΑΙΟΣ 1996 ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες, 05-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3397 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 09/05/203 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ. :30090 Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού Τηλ. : 223 3 5028 Fax : 22335027 Email : info@lamia-city.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο 1 Περιεχόμενο Οργανισμού Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ 2 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Έτος ΣΤ Τεύχος 27ο ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ Η προσκοπική οικογένεια της Κεφαλονιάς από τον Οκτώβριο είναι φτωχότερη. Η Ανιχνευτής Μαρία-Άντζη Γεράκη, του 1 ου Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ KAI ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: «Διάνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΤΗΛ: 2221066142 Τις κατασκηνώσεις ΑΡ. ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ Κεφ. 1 Τα δημογραφικά δεδομένα Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: α. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες

Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 191 Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες Ανοικτά τα γραφεία ταυτοτήτων για τις εκλογές σ.12 σ.09 Και για φάρμακα στην Τουρκία Γεροντόπουλος: «Βελτιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Α. Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών οφειλετών των ΔΟΥ Α & Β Ηρακλείου Κρήτης.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Α. Ρύθμιση χρεών πλημμυροπαθών οφειλετών των ΔΟΥ Α & Β Ηρακλείου Κρήτης. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 19. 5. 94/Ε. Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 18 Μαΐου 1994 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. Αρ. Πρ. 1055735/4631-20/0016 Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ 1117 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

«Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων 6-5-2015 / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΨΦΟ7ΛΞ-ΩΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη: 4-5 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 50657 / 1806 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4076 Αθήνα, 21/03/2012 Διεκπ.: 3290 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Έρευνα για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα !"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )!

Περιεχόμενα !#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! Περιεχόμενα!"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! *+",',"-+.-"/'0$.-$".1$/!1"#,'0"+(((((((((((((((((((((((23! 14+,$%0$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()5!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EΡΓO: ΥΠΟEΡΓO:

Διαβάστε περισσότερα

Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Β ι ο τ ε χ ν ι κ ώ ν Σ ω μ α τ ε ί ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Β ι ο τ ε χ ν ι κ ώ ν Σ ω μ α τ ε ί ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Β ι ο τ ε χ ν ι κ ώ ν Σ ω μ α τ ε ί ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς 1 Δεκαέξι μήνες μετά την υπογραφή του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 1, η οικονομία έχει εγκλωβιστεί σε έναν ατέλειωτο φαύλο κύκλο ύφεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΜΑ: "ΑΓΡΟΤΕΣ - Κ.Φ.Σ. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ^

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΑΓΡΟΤΕΣ - Κ.Φ.Σ. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ^ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: "ΑΓΡΟΤΕΣ - Κ.Φ.Σ. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ^ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 399/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 399/2015 Αρ. Πρωτ. ήμου Ιλίου: 5469/7.11.015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 399/015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ τ Μ Η Μ Α ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001675594 2013-10-21

13PROC001675594 2013-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης Οκτωβρίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση διαμορφωμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Εισηγητής: Π.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση διαμορφωμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Εισηγητής: Π. ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩ9Σ-ΠΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1624/25.11.213 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/213 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Το κράτος πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να αναδιοργανωθεί,

«Το κράτος πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να αναδιοργανωθεί, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 91 ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Γιάννης Παπαϊορδανίδης: «Όλοι μαζί κτίζουμε την ενιαία δυτικομακεδονική συνείδηση» σελ. 3 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002765390 2015-05-11

15REQ002765390 2015-05-11 15REQ002765390 2015-05-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 279/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:

ιακήρυξη Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα φωτεινή σελίδα της ιστορίας μας

Μια νέα φωτεινή σελίδα της ιστορίας μας 1 Μια νέα φωτεινή σελίδα της ιστορίας μας Ο Γράμμος και το Βίτσι, η Πίνδος και η Κορυτσά θα μείνουν οι αιώνιοι μάρτυρες μιας υπέροχης θυσίας. Στις άγριες και απόκρημνες κορφές της Πίνδου και του Γράμμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΕΡΗΜΩΝΟΥΝ Ένας επισκέπτης του χωριού μας, ήρθε στο χωριό αφού πέρασαν δύο χρόνια. Όταν μας βρήκε και αρχίσαμε την κουβέντα, μας είπε

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ κ α ί ν ι α. Ολόγος για τον οποίο την περασμένη εβδομάδα η Γερμανίδα

Ε γ κ α ί ν ι α. Ολόγος για τον οποίο την περασμένη εβδομάδα η Γερμανίδα ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 270 ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1969 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 105936/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελ λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Κ. Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μ.χ.» Εισαγωγικό σημείωμα Στον αντίποδα όχι μόνο της παλαμικής αλλά και ολόκληρης της ελληνικής ποίησης της Νέας Αθηναϊκής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση.

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση. Πορεία ργασίας Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών πιμόρφωση Μάχιμων κπαιδευτικών Δήμητρα Πίττα Πανταζή Ρίτα Παναούρα Μάριος Πιττάλης 1 η συνάντηση Νοέμβριος Δεκέμβριος 2010 Σύσταση συντονιστική επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: H περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Αστρονομία (από το άστρο + νόμος) είναι η επιστήμη που μελετά όλα τα ουράνια αντικείμενα πέρα από τη Γη και το άμεσο περιβάλλον της, και συγκεκριμένα τη Σελήνη, τον Ήλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α Σ & Ο Π Τ Ι ΚΟ Α ΚΟ Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν / Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ

Τ Μ Η Μ Α Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α Σ & Ο Π Τ Ι ΚΟ Α ΚΟ Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν / Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ IRIS Τ Μ Η Μ Α Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α Σ & Ο Π Τ Ι ΚΟ Α ΚΟ Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν / Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2011 CULNA ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΔΗΣ Η εργασία αυτή αφορά στα ταξίδια των αντικειμένων μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν δέκα ακριβώς το πρωί, Σεπτέμβρης μήνας

Ήταν δέκα ακριβώς το πρωί, Σεπτέμβρης μήνας 1 Ήταν δέκα ακριβώς το πρωί, Σεπτέμβρης μήνας του 1994. Στη μικρή πέτρινη πλατεία του χωριού Αετοφωλιά ή και Φωλίτσα για κάποιους, επισήμως Αγία Μαρίνα, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μετά την Κόνιτσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α. ΝΟΜΟΣ 3857/2009, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α. ΝΟΜΟΣ 3857/2009, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α. ΝΟΜΟΣ 3857/2009, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ : Άρθρο 4 Αρχές που διέπουν την Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 1. Η δράση των Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Δημοσιογραφική Διάσκεψη ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος Όροφος Διαμ. 301, 2024 Στρόβολος Δημοσιογραφική Διάσκεψη ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 1 8 Δεκεμβρίου 2015 ΤΘ. 24649, 1302 Λευκωσία Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003500424 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

15PROC003500424 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισιά, 15/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 55635 Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 86/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: «ΛΟΙΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ «8 ον Παγκύπριο Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου» ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ «8 ον Παγκύπριο Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου» ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Το Σωματείο διοργανώνει και φέτος το 8 ον Παγκύπριο τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου στις στις αθλητικές εγκαταστάσεις της. Στον χώρο της εκδήλωσης θα συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α»

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμας για το σχολικό έτος 2012 2013» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002350286 2014-10-20

14REQ002350286 2014-10-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 464/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λίγη ακόμη ιστορία... Κεφάλαιο 9. Η Ευρώπη ανάμεσα σε δύο πολέμους

Λίγη ακόμη ιστορία... Κεφάλαιο 9. Η Ευρώπη ανάμεσα σε δύο πολέμους Λίγη ακόμη ιστορία... 1919 1939 Κεφάλαιο 9 Η Ευρώπη ανάμεσα σε δύο πολέμους Λίγη ακόμη ιστορία... 1919 1939 Λίγη ακόμη ιστορία... Κεφάλαιο 9 Η Ευρώπη ανάμεσα σε δύο πολέμους (1919--1939) Α. Η Ευρώπη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.20496/4514 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1 Σταματοπούλου Νικολίνα Ωδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου, nistamato@yahoo.gr Περίληψη Για το παρόν άρθρο επιλέχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 316/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 316/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 11 Ιουνίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 16.200 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πυθαγόρειες Αναλογικότητες ή Αναλογίες ή Μεσότητες»: Οι γεννήτορες της αρχαίας Ελληνικής Μουσικής

«Πυθαγόρειες Αναλογικότητες ή Αναλογίες ή Μεσότητες»: Οι γεννήτορες της αρχαίας Ελληνικής Μουσικής «Πυθαόρειες Αναλοικότητες Αναλοίες Μεσότητες»: Οι ενντορες της αρχαίας Ελληνικς Μουσικς Ο Πυθαόρας και οι Πυθαόρειοι θεωρούσαν πως η αρμονία της ψυχς, η αρμονία των χων και αυτ η ίδια η αρμονία του σύμπαντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. (Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε την 136/ 2005 απόφαση) Πρώτη Έκθεση Οµάδα Εργασίας: ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Ι. ΑΜ, πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα