Εταιρική επωνυµία Δηµοσιότητα Εταιρική σύµβαση Λήψη αποφάσεων Διαχείριση...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.3.2. Εταιρική επωνυµία...9 1.3.3. Δηµοσιότητα...9. 1.2.4. Εταιρική σύµβαση...6 1.2.5. Λήψη αποφάσεων...6 1.2.6. Διαχείριση...6"

Transcript

1 1. Μεταβολές στο δίκαιο των προσωπικών εταιρειών µε το Ν. 4072/2012 Διαχρονική Φορολογία Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) Βασικά χαρακτηριστικά Ι.Κ.Ε Μετατροπές Συγχωνεύσεις εταιρειών σε ΙΚΕ Μετατροπή άλλης εταιρικής µορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία Μετατροπή ΕΠΕ σε Ι.Κ.Ε. Απαιτούµενος τύπος Μετατροπή Κοινωνίας Αστικού Δικαίου ή ατοµικής επιχείρησης σε ΙΚΕ Συγχώνευση ατοµικών επιχειρήσεων και ίδρυση ΙΚΕ Διαδικασία καταχωρήσεων Μετατροπή ΙΚΕ σε άλλη εταιρική µορφή Οµόρρυθµη εταιρεία Έννοια Ομόρρυθμης εταιρείας Εταιρική επωνυµία Δηµοσιότητα Εταιρική σύµβαση Λήψη αποφάσεων Διαχείριση Κέρδη και ζηµίες Μεταβίβαση εταιρικής συµµετοχής Εξουσία εκπροσώπησης Ευθύνη εταίρων Λύση της εταιρείας Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου Εκούσια έξοδος εταίρου Έξοδος εταίρου προκαλούµενη από ατοµικό του δανειστή Αποκλεισµός εταίρου Δικαιώµατα και υποχρεώσεις εξερχόµενου και αποκλειόµενου εταίρου Κληρονόµοι θανόντος εταίρου Διαδικαστική αντιµετώπιση αιτήµατος «καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ιδιωτικού συµφωνητικού µετατροπής οµόρρυθµης εταιρείας σε κοινωνία κληρονόµων» Συνέχιση της εταιρείας Μονοπρόσωπη εταιρεία Στάδιο εκκαθάρισης Παραγραφή Εκπρόθεσµη παράταση διάρκειας εταιρείας Ετερόρρυθµη Εταιρεία Έννοια Εταιρική επωνυµία Δηµοσιότητα Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων Δικαίωµα ελέγχου Πράξεις ανταγωνισµού Κέρδη και ζηµίες Εξουσία εκπροσώπησης Ευθύνη ετερόρρυθµου εταίρου Ευθύνη ετερόρρυθµου εταίρου πριν την καταχώριση της εταιρείας Λύση της εταιρείας...10

2 Μετατροπή ετερόρρυθµης σε οµόρρυθµη εταιρεία Μετατροπή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία Ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές Αφανής Εταιρεία Έννοια αφανούς εταιρείας Εισφορά αφανούς εταίρου Σχέσεις µε τρίτους Διαχείριση της αφανούς εταιρείας Κέρδη και ζηµίες Δικαιώµατα του αφανούς εταίρου για έλεγχο Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας Πτώχευση του εµφανούς εταίρου Κοινοπραξία Μετατροπή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία µε τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.4072/ Διαδικαστική αντιµετώπιση αιτήµατος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ «λύσης ΕΠΕ που, ενώ συστήθηκε νόµιµα, δεν έκανε έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και δεν έχει ΑΦΜ» Εφαρµογή από των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) Ν. 4308/ Διαχρονική εξέλιξη προσδιορισµού φορολογητέων κερδών και συντελεστών φορολογίας των εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. Κοινωνίες, Κοινοπραξίες κ.λπ.) Προσδιορισµός φορολογητέων κερδών (αφορά διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν πριν την 31/12/213) Τρόπος φορολογίας µέχρι την 31/12/ Τρόπος φορολογίας από 1/1/1992 µέχρι 31/12/ Τρόπος φορολογίας από 1/1/2010 έως 31/12/ Τρόπος φορολογίας από 1/1/2013 έως 31/12/ ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για µισθώµατα ακίνητης περιουσίας Φορολογικού έτους Γενικά Συµπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε Πότε συµπληρώνουµε την πρώτη σελίδα του εντύπου Ε Συµπλήρωση στηλών 1 ης σελίδας Άλλα θέµατα που αφορούν τη συµπλήρωση της 1 ης σελίδας του εντύπου Ε Συµπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου Ε Συνιδιοκτήτης ή συνεπικαρπωτής, ανηλίκων τέκνων κτλ Υπεκµίσθωση ακινήτων Τον υποπίνακα II «Ακίνητα που το 2014 είναι ηµιτελή, ή µεταβιβάστηκαν, ή αποκτήθηκαν από αγορά-κληρονοµιά-δωρεά-γονική παροχή, κ.λπ.», τον συµπληρώνουµε στις ακόλουθες περιπτώσεις: ΕΝΤΥΠΟ Ε3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Υπόχρεοι υποβολής Ποιοι υποβάλλουν το έντυπο Ε Πώς και πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε Πώς συµπληρώνεται το έντυπο Ε Συµπλήρωση Πινάκων Πίνακας Α: Στοιχεία Φορολογούµενου Πίνακας Β: Στοιχεία Κ.Φ.Α.Σ. εκδοθέντα στη χρήση Πίνακας Γ: Λοιπά στοιχεία επιχείρησης... 37

3 3.6. Πίνακας Δ: Στοιχεία δηλούντος και υπευθύνου για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης Πίνακας Ε: Στοιχεία για ενοίκια που καταβλήθηκαν και επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος - δωρεάν παραχώρηση Πίνακας ΣΤ: Στοιχεία επιχειρήσεων (από επιχειρηµατική και αγροτική δραστηριότητα) µε απλογραφικά βιβλία και απαλλασσόµενων / µη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων Επιχειρήσεις εµπορίας ή µεταποίησης Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών µε απλογραφικά βιβλία Μικτές επιχειρήσεις Προσδιορισµός κερδών αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας Πίνακας Ζ: Προσδιορισµός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων µε απλογραφικά βιβλία Πίνακας Η: Γενικές οικονοµικές πληροφορίες επιχειρήσεων µε διπλογραφικά βιβλία Πίνακας Θ: Αναλυτικές οικονοµικές πληροφορίες επιχειρήσεων µε βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ Πίνακας Ι: Αναλυτική Κατάσταση Προσδιορισµού Καθαρών Κερδών Οικοδοµικών Επιχειρήσεων Πίνακας ΙΑ: Αναγραφή πληροφοριακών στοιχείων Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ), αυτοκινήτων Δ.Χ., Ενοικιαζοµένων δωµατίων κ.λπ Σημειώσεις φορολογουμένου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Μετάβαση από τον προηγούµενο ΚΦΕ στον νέο ΚΦΕ Εννοιολογικοί προσδιορισµοί Έννοιες Φορολογική κατοικία Νοµικών Προσώπων Μόνιµη εγκατάσταση Έννοια µόνιµης εγκατάστασης Τι περιλαµβάνει ο όρος µόνιµη εγκατάσταση Μόνιµη εγκατάσταση επιχείρησης για λογαριασµό της οποίας ενεργεί ένα πρόσωπο Μόνιµη ή µη εγκατάσταση επιχείρησης που διεξάγει εργασίες µέσω µεσίτη Μόνιµη ή µη εγκατάσταση επιχείρησης που ελέγχει ή ελέγχεται από άλλη επιχείρηση Νοµικά Πρόσωπα και νοµικές οντότητες υποκείµενα στο φόρο Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες Κεφαλαιουχικές εταιρίες ηµεδαπής Προσωπικές εταιρίες ηµεδαπής Κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρίες αλλοδαπής Νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλοδαπής Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή µη, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες Υπόχρεοι Υποβολής Δήλωσης Υπόχρεοι Υποβολής Δήλωσης Δεν υποβάλλουν δήλωση Αρµόδιος προϊστάµενος για την Παραλαβή και έλεγχο της δήλωσης Προθεσµία Υποβολής Δήλωσης Προθεσµία Υποβολής Δηλώσεων Νοµικών Προσώπων Φορολογικού Έτους Χρόνος υποβολής εκπρόθεσµης δήλωσης Τροποποιητική Δήλωση Δήλωση µε επιφύλαξη Χρόνος υποβολής δηλώσεων για υπερδωδεκάµηνες χρήσεις σύµφωνα µε τον προηγούµενο ΚΦΕ (Ν 2238/94) Υπολογισµός φόρου Εκπτώσεις από το φόρο Καταβολή Επιστροφή φόρου Άµεσος προσδιορισµός του φόρου Εκπτώσεις από το φόρο...71

4 4.6.3 Καταβολή φόρου Επιστροφή φόρου Παραγραφή αξίωσης προς συμψηφισμό ή επιστροφή φόρου Συντελεστές Φόρου Συντελεστές φορολογίας νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας φορολογικού έτους Συντελεστής φορολογίας αγροτικών συνεταιρισµών Δήλωση εισοδήµατος το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου Συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων, νοµικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρυµάτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία Συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος ακίνητης περιουσίας που αποκτούν προσωπικές εταιρίες, συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, αστικές εταιρίες, αφανείς, κοινοπραξίες (περιπτώσεις β, δ, ε, στ και ζ του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013) που τηρούν απλογραφικά βιβλία Διαχρονική εξέλιξη συντελεστών φορολογίας έως το οικ. Έτος 2014) Μείωση συντελεστών φόρου Μείωση συντελεστή φορολογίας κατά 40% στα µικρά νησιά Μείωση συντελεστή φορολογίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 3842/2010 (σχετική η ΠΟΛ. 1088/2010) Προκαταβολή φόρου Ποσοστά Προκαταβολής (άρθρο 71 ΚΦΕ) Προκαταβολή φόρου σε υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες Προκαταβολή όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή δεν υπάρχει οριστικός τίτλος Αφαίρεση παρακρατούµενων φόρων Μείωση Προκαταβολής Μείωση προκαταβολής για νέες επιχειρήσεις Μείωση προκαταβολής λόγω µείωσης του φορολογητέου εισοδήµατος Μείωση προκαταβολής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Προκαταβολή για εισοδήµατα από εκπόνηση µελετών και σχεδίων αρχιτεκτόνων & µηχανικών και στα αµοιβές δικηγόρων Προκαταβλητέος φόρος στις αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών Προκαταβλητέος φόρος 15% δικηγόρων Προκαταβολή φόρου 15% στα µερίσµατα που καταβάλλουν οι δικηγορική σύλλογοι Υποβολή δήλωσης για την απόδοση του προκαταβλητέου και παρακρατούµενου φόρου δικηγόρων Δεν υπολογίζεται προκαταβολή Αντικείµενο του φόρου Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Οντοτήτων Νοµικά Πρόσωπα και Νοµικές Οντότητες που απαλλάσσονται του φόρου Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης Έννοια Γενικής Κυβέρνησης και απαλλαγές Παρακράτηση Φόρου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης Απαλλαγή των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης βάσει ειδικών διατάξεων νόµων Η Τράπεζα της Ελλάδος απαλλάσσεται του φόρου Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος Πότε φορολογούνται οι ΑΕΕΧ...97

5 Μη διενέργεια παρακράτησης φόρου για τους ΟΣΕΚΑ και ΑΕΕΧ Οι διεθνείς οργανισµοί απαλλάσσονται του φόρου Απαλλαγή βάσει διεθνών συµβάσεων, συµφωνιών Απαλλαγές βάσει ειδικών διατάξεων νόµου ΤΑΙΠΕΔ απαλλάσσεται του φόρου Απαλλαγή του φόρου εισοδήµατος των εταιριών των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου στο ΤΑΙΠΕΔ Απαλλαγή του φόρου, των κερδών από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 4172/ Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων (άρθρο 48 ΚΦΕ) Προϋποθέσεις απαλλαγής ενδοοµιλικών µερισµάτων Μερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπή µητρική από ηµεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική Εµφάνιση απαλλασσόµενων µερισµάτων σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού Απαλλαγή φόρου µερισµάτων που εισπράττεται από νοµικό πρόσωπο µε έδρα την Ελβετία Ενδοοµιλικά µερίσµατα αλλοδαπών εταιριών µε εγκατάσταση στην Ελλάδα που προέρχονται από θυγατρικές τους σε άλλο Κράτος-Μέλος Απαλλαγή µε εγγυητική επιστολή υπέρ του ελληνικού δηµοσίου και υπό προϋποθέσεις Δεν εκπίπτουν οι επιχειρηµατικές δαπάνες που συνδέονται µε τη συµµετοχή Απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 10% ενδοοµιλικών πληρωµών (άρθρο 63 ΚΦΕ) Τόκοι που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδονται από το Ε.Τ.Χ.Σ Κεφαλαιακά κέρδη από ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου µε άλλους τίτλους Εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κρατικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου Απαλλαγή φόρου εισοδήµατος για τα Νοµικά Πρόσωπα µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος Διπλωματικές και Προξενικές αρχές ξένων κρατών Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα Έννοια επιχειρηµατικής συναλλαγής Συστηµατική διενέργεια πράξεων Μεταβίβαση ακινήτων - συστηµατική διενέργεια πράξεων που αφορούν ακίνητα Μεταβίβαση τίτλων σε οργανωµένη αγορά µεταβίβαση οµολόγων εισηγµένων εταιριών µεταβίβαση κρατικών οµολόγων Τι θεωρείται ως κέρδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τις ανάγκες της Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 21 ΚΦΕ) Κέρδη επιχειρηµατικής συναλλαγής Κεφαλαιοποίηση ή διανοµή κερδών Διανοµή ή Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών Διανοµή Κερδών του φορολογικού έτους που έληξε Ενδοοµιλικές συναλλαγές µε ιδιαίτερους οικονοµικούς ή εµπορικούς όρους. Περιλαµβάνονται στα κέρδη του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα Προέγκριση µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης Μεταφορά λειτουργιών καθορισµός αντιτίµου όταν δεν τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων Φάκελος τεκµηρίωσης Υπόχρεοι τήρησης φάκελου τεκµηρίωσης από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκµηρίωσης Περιεχόµενο και χρόνος κατάρτισης Φακέλου Τεκµηρίωσης...113

6 Τόπος τήρησης φακέλου τεκµηρίωσης Πρόστιµα που αφορούν το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών και τον Φάκελο Έσοδα επιχειρηµατικής δραστηριότητας Έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων Νοµικά πρόσωπα αλλοδαπής που αποκτούν εισόδηµα επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Έσοδα και έξοδα νοµικών προσώπων που εφαρµόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νοµικά Πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία Εισόδηµα αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας Έσοδα αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας Καθαρό κέρδος αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας Φορολογικός συντελεστής κερδών αγροτικής εκµετάλλευσης Χρόνος κτήσης εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Προσδιορισµός κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα οικοδοµικών επιχειρήσεων για ακίνητα των οποίων η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε πριν από την 1/1/ Έκπτωση δαπανών Αποσβέσεις - Έκπτωση Αποσβέσεων σύµφωνα µε το Ν. 4172/ Έννοια πάγιου περιουσιακού στοιχείου Έκπτωση Φορολογικών Αποσβέσεων Έννοια χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης Στοιχεία που δεν υπόκεινται σε απόσβεση Συντελεστές φορολογικής απόσβεσης στοιχείων ενεργητικού Εφάπαξ απόσβεση παγίων µε αξία έως ευρώ Συντελεστής απόσβεσης άυλων στοιχείων και δικαιωµάτων Ένταξη σε κατηγορία παγίου Έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων Έξοδα πολυετούς απόσβεσης Ανέγερση ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή Δαπάνες βελτιώσεων και προσθηκών σε μισθωμένα ακίνητα Δαπάνες επισκευής και συντήρησης Πάγια σε αδράνεια Πάγια µε περιοδική λειτουργία Απόσβεση παγίων εποχιακών επιχειρήσεων Υποχρεωτικός Υπολογισµός Αποσβέσεων Διενέργεια αποσβέσεων µε διαφορετικό συντελεστή από τον προβλεπόµενο Διενέργεια αποσβέσεων µε τη σταθερή µέθοδο Αποσβέσεις φορολογικών ταµειακών µηχανών Αποσβέσεις εξόδων µεταλλευτικών ερευνών και συναφών δαπανών Χρόνος έναρξης φορολογικών αποσβέσεων Νέες επιχειρήσεις. Δυνατότητα µη διενέργειας αποσβέσεων για τα τρία(3) πρώτα φορολογικά έτη Κόστος Αποθεµάτων - Αποτίµηση Αποθεµάτων Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων Αποτίµηση (αναγνώριση) αποθεµάτων µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Υποχρέωση σύνταξης απογραφής την 31/12/ Απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής την 31/12/ Ειδική ρύθµιση για τις απογραφές της 31/12/ Απογραφή των πολύ µικρών οντοτήτων µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα...130

7 Αναγωγή ακαθαρίστων εσόδων σε ετήσια βάση Προαιρετική απογραφή την 31/12/2015, υποχρέωση διενέργειας απογραφής για τρείς επόµενες ετήσιες περιόδους Προαιρετική απογραφή την 31/12/ Προαιρετική απογραφή για πρώτη φορά την 31/12/ Διενέργεια προαιρετικής απογραφής, ενώ δεν έχει υποχρέωση και δεν διενεργούσε στο παρελθόν Μη διενέργεια φυσικής απογραφής, ενώ διενεργούσε προαιρετικά στο παρελθόν Απαλλαγή διενέργειας απογραφής για ορισµένες κατηγορίες οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων Αξία που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων Πεδίο εφαρµογής και χρόνος ισχύος Προϋπόθεση εφαρµογής Έννοια ληξιπρόθεσµης απαίτησης για τον σχηµατισµό πρόβλεψης Υπολογισµός ποσού ληξιπρόθεσµης απαίτησης Τήρηση πληροφοριακών καταστάσεων για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία Λιανικές πωλήσεις λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων Δηµιουργία πρόβλεψης επισφαλειών από απαιτήσεις που δηµιουργούνται από άλλη αιτία Έννοια κατάλληλων ενεργειών για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσπραξης Ανάκτηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων Δεν επιτρέπεται σχηµατισµός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων τραπεζών Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης («ΕΤΕΑΝ ΑΕ») Εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης Εταιρίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ετών 2010, 2011, 2012 και Ζηµίες - Μεταφορά ζηµιών Μεταφορά ζηµιών προς συµψηφισµό στα επόµενα πέντε έτη Συµψηφισµός ζηµιών µε τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλοποιηθέντα αποθεµατικά Ζηµία από αποτίµηση αλλοδαπών συµµετοχών Ζηµία από ανταλλαγή οµολόγων µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου Έκπτωση ζηµίας λόγω πιστωτικού κινδύνου Ζηµία Αλλοδαπής Μεταβολή ιδιοκτησίας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 33% µη έκπτωση ζηµιών Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνης από λήπτη φορολογικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο του εκδότη, όταν ο πρώτος ενήργησε καλή πίστη Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της δαπάνης για µείωση περιβαλλοντικού αποτυπώµατος ( παρ. 8 άρθρου 73 Ν. 3842/2010) Επένδυση στην παραγωγή κινηµατογραφικού έργου µεγάλου µήκους µε προορισµό την προβολή σε κινηµατογραφική αίθουσα (παρ άρθρου 73 Ν. 3842/2010) Δαπάνες που δεν εκπίπτουν Τόκοι από δάνεια που λαµβάνει η επιχείρηση από τρίτους Δαπάνες για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 500 ευρώ Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές Προβλέψεις Πρόστιµα και ποινές...144

8 Δεν εκπίπτει η κάθε είδους παροχή ή λήψη αµοιβών σε χρήµα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκηµα, Φόροι δεν εκπίπτουν Εισόδηµα ιδιοχρησιµοποίησης για το ποσό που υπερβαίνει το 3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου Δαπάνες ενηµερωτικών ηµερίδων Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων Δαπάνες ψυχαγωγίας Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες Δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα µη συνεργάσιµου κράτους ή µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς Υποκεφαλαιοδότηση Μη αναγνώριση δαπάνης τόκων Μέθοδος προσδιορισµού εσόδων ( Εξωλογιστικός προσδιορισµός ) Έμμεσες τεχνικές ελέγχου Μερίσµατα Διανοµή Κερδών Έννοια «Μερισµάτων» Συντελεστής φορολογίας Νοµικά Πρόσωπα και Νοµικές Οντότητες µε απλογραφικά βιβλία Διανοµή κερδών παρελθουσών χρήσεων Διανοµή αποθεµατικών από κέρδη παρελθουσών χρήσεων Ε.Π.Ε Διανοµή κερδών παρελθουσών χρήσεων προσωπικών εταιριών Διανοµή ή κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ειδικών διατάξεων νόµων Διανοµή κερδών κλειόµενης χρήσης και έκτακτων αποθεµατικών µόνο µε έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης Απαλλαγή φόρου διανεµόµενων κερδών από µερίδια ΟΣΕΚΑ (Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) Παρακράτηση φόρου επί προσωρινών απολήψεων κερδών προσωπικών εταιριών και νοµικών οντοτήτων µε διπλογραφικά βιβλία Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ηµεδαπών φυσικών προσώπων ή αλλοδαπών (φυσικών, νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων χωρίς µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα) Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου στα κέρδη που εξάγει µόνιµη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα προς το κεντρικό της στην αλλοδαπή Μερίσµατα ηµεδαπών νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων µε εγκατάσταση στην Ελλάδα Δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης Υποβολή δήλωσης απόδοσης φόρου Χρόνος καταβολής εισοδήµατος από µερίσµατα Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων (άρθρο 48) Μερίσµατα που αποκτά φυσικό πρόσωπο στην αλλοδαπή Εισόδηµα από µερίσµατα που αποκτούν στην αλλοδαπή τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες Επιβολή φόρου 10% σε µερίσµατα και bonus (έκτακτων αµοιβών από τα κέρδη) πέραν των µισθών που καταβάλλονται από αλλοδαπή εταιρία που διατηρεί γραφεία ή υποκαταστήµατα στην Ελλάδα, σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ελλάδος Διανοµή προϊόντος εκκαθάρισης Φορολογία Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Οντοτήτων για το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης τίτλων (άρθρο 42 ΚΦΕ) Ως µεταβίβαση τίτλων νοείται ή Φορολογία Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Οντοτήτων εισόδηµα µεταβίβασης τίτλων Ισχύς φορολογίας υπεραξίας µεταβίβασης τίτλων...159

9 5. Εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης Κεφαλαίου (άρθρο 41 ΚΦΕ) Φορολογία υπεραξίας από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 41 ΚΦΕ) Παρακράτηση φόρου υπεραξίας µεταβίβασης ακίνητης περιουσίας Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου Τι θεωρείται ως εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης ακίνητης περιουσίας Πράξεις που θεωρούνται ως µεταβίβαση για την επιβολή του φόρου υπεραξίας µεταβίβασης ακινήτων Μεταβιβάσεις µε επαχθή αιτία Λοιπές περιπτώσεις κτήσης που εµπίπτουν στην έννοια της κτήσης ακινήτων Τι δεν θεωρείται ως µεταβίβαση για την εφαρµογή του φόρου υπεραξίας µεταβίβασης ακινήτων Υπολογισµός Υπεραξίας Ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης Υπεραξία από την ανέγερση ακινήτου σε έδαφος τρίτου µε δαπάνες του µισθωτή Τιµή κτήσης για το υπολογισµό της υπεραξίας µεταβίβασης ακινήτων Τιµή πώλησης για το υπολογισµό της υπεραξίας µεταβίβασης ακινήτων Χρόνος κτήσης για τον υπολογισµό της υπεραξίας µεταβίβασης ακινήτων Μηδενική υπεραξία Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων Εισόδηµα από κεφάλαιο Μερίσµατα Έννοια «Μερισµάτων» Συντελεστής φορολογίας Τόκοι Απαλλαγή του φόρου των τόκων οµολογιακών δανείων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου Απαλλαγή τόκων Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας Συντελεστής φορολογίας Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης Εισοδήµατα από τόκους ηµεδαπών νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα ή µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών νοµικών προσώπων Τόκοι δανείου που καταβάλλονται από φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σε Α.Ε Τόκοι οµολογιακών δανείων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα Τόκοι οµολόγων του ΕΤΧΣ που αποκτώνται από νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες ηµεδαπής ή µε µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου στις πληρωµές τόκων δανείων που χορηγούν τα πιστωτικά ιδρύµατα, τόκοι υπερηµερίας, διατραπεζικών καταθέσεων Παρακράτηση φόρου στους τόκους οµολογιακών δανείων (Ελληνικού Δηµοσίου και εταιρικών) που αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύµατα Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι τόκοι κρατικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου που αποκτούν νοµικά πρόσωπα ή οντότητες αλλοδαπής Τόκοι µεταβιβαζοµένων απαιτήσεων που αποκτούν εταιρίες ειδικού σκοπού Τόκοι αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση φόρου στους τόκους που εισάγονται στην Ελλάδα όταν µεσολαβεί φορέας πληρωµής Φορολογία τόκων που παραµένουν στην αλλοδαπή ή δεν µεσολαβεί φορέας πληρωµής

10 (π.χ. Τραπεζικό ίδρυµα) Τόκοι αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα και εισάγονται στην Ελλάδα Τόκοι αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες και παραµένουν στην αλλοδαπή Δικαιώµατα (royalties) Έννοια δικαιώµατος (royalties) Δεν θεωρούνται ως δικαίωµα Μικτές συµβάσεις Συντελεστής Φορολογίας Δικαιώµατα αλλοδαπής φυσικού προσώπου Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για δικαιούχους Φυσικά πρόσωπα (που δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα), νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που δεν έχουν φορολογική κατοικία ή δεν διατηρούν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα Δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για την είσπραξη δικαιωµάτων από φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα Παρακράτηση φόρου, υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου στα εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα Παρακράτηση φόρου στο Εισόδηµα από µερίσµατα, τόκους, δικαιώµατα που αποκτούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και δεν διατηρούν (τα νοµικά πρόσωπα) µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα Δικαιούχοι εισοδηµάτων από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα µε µόνιµη κατοικία ή εγκατάσταση σε αλλοδαπή χώρα µε Σ.Α.Δ.Φ Διανοµή µερισµάτων ή τοκοµεριδίων από εισηγµένη αλλοδαπή εταιρία Υπόχρεοι παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης για την απόδοση του φόρου Τι θεωρείται ως καταβολή της πληρωµής που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου Τρόπος Υποβολής δηλώσεων παρακρατούµενων φόρων από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα Αρχικές, τροποποιητικές δηλώσεις για δήλωση µεγαλύτερου ποσού φόρου υποβάλλονται µέσω taxisnet Τροποποιητικές δηλώσεις για δήλωση µικρότερου φόρου. Χειρόγραφη υποβολή Χειρόγραφη υποβολή επί τεχνικής αδυναµίας ηλεκτρονικής υποβολής Απόδοση φόρου Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στους τόκους και δικαιώµατα που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων Ποσοστά συµµετοχής Χρόνος Διακράτησης Πρόσθετες προϋποθέσεις λήπτη Απαλλαγή παρακράτησης φόρου όταν δεν πληρείται η προϋπόθεση διακράτησης του ποσοστού συµµετοχής για 24 µήνες Μικρότερος συντελεστής φορολογίας βάσει Σ.Α.Δ.Φ Μηδενικός συντελεστής φορολογίας βάσει Σ.Α.Δ.Φ Οριστικοποίηση απαλλαγής Κατάθεση εγγυητικής επιστολής Μη κατάθεση εγγυητική επιστολής Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία Έννοια εισοδήµατος ακίνητης περιουσίας Άλλες περιπτώσεις εισοδήµατος ακίνητης περιουσίας Εκµίσθωση ακινήτου µε έπιπλα Εξοπλισµό

11 Εκµίσθωση, παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση διαφηµιστικών επιγραφών κεραιών κλπ Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα, που ανήκουν στους ιδιοκτήτες των διηρηµένων ιδιοκτησιών τους Μεταβίβαση ενάσκησης επικαρπίας Αποζηµίωση για επίταξη και εξωσυµβατική χρήση γης και ακινήτων Αποζηµίωση πρόωρης λύσης εµπορικής µίσθωσης Εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ακινήτων τεκµαρτό εισόδηµα Ιδιοχρησιµοποίηση ακινήτων Ιδιοχρησιµοποίηση βιοµηχανοστασίων και κτισµάτων για διεξαγωγή εργασιών γεωργικής επιχείρησης Εισόδηµα ιδιοχρησιµοποίησης ακινήτου από τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εισόδηµα ιδιοχρησιµοποίησης ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου από τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αποτίµηση εισοδήµατος ακίνητης περιουσίας από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση Εισφορά χρήσης ακινήτων για συµµετοχή σε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα (εισόδηµα ιδιοχρησιµοποίησης) Εισόδηµα ακίνητης περιουσίας σε είδος Έννοια εισοδήµατος σε είδος Μίσθωση ακινήτων µε αντάλλαγµα σε χρήµα και είδος Μίσθωση µε ανταλλαγή του κόστους βελτίωσης και επέκτασης οικοδοµών Μικτές συµβάσεις παραχώρησης δικαιώµατος παρουσίας και λειτουργίας επιχείρησης (δικαίωµα εµπορικής εκµετάλλευσης ακινήτου) Αποτίµηση εισοδήµατος ακίνητης περιουσίας σε είδος Πρόσωπο από το οποίο αποκτάται το εισόδηµα ακίνητης περιουσία Εισόδηµα ακίνητης περιουσίας που αποκτούν τα Νοµικά Πρόσωπα µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ιδρύµατα, Σωµατεία Εισόδηµα ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Προϋποθέσεις χαρακτηρισµού εισοδήµατος από ακίνητη περιουσία Εισόδηµα ακίνητης περιουσίας ανεξάρτητα της είσπραξης ή µη Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος Αναδροµικά µισθώµατα - χρόνος απόκτησης Έκπτωση δαπανών. Προσδιορισµός Καθαρού εισοδήµατος από εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας Εκµισθωτής Φυσικό Πρόσωπο. Έκπτωση 5% επί του ακαθάριστου εισοδήµατος για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, πάγιες ή λειτουργικές δαπάνες Εκµισθωτής ΝΠΔΔ ή κάθε είδους Ίδρυµα Εκµισθωτής ΝΠΙΔ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έκπτωση 75% των δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, πάγιες ή λειτουργικές δαπάνες Έκπτωση µισθώµατος που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης Έκπτωση ποσοστού 10% των δαπανών για αντιπληµµυρικά έργα Αποζηµίωση για λύση µισθωτικής σχέσης Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήµατος Ακίνητης Περιουσίας Συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων Συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος από ακίνητη περιουσία για τα Νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες Τέλος Χαρτοσήµου...194

12 Ανέγερση ακινήτου σε έδαφος τρίτου - Εργασίες ανακαίνισης σε ακίνητο που έχει παραχωρηθεί δωρεάν ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ν) - ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (άρθρου 45 Ν 4172/2013) Τρόπος υποβολής των δηλώσεων Υποβολή δηλώσεων ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου Υποβολή στη Δ.Ο.Υ (χειρόγραφα) Χρόνος υποβολής δήλωσης Δικαιολογητικά κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φύλαξη δικαιολογητικών Δικαιολογητικά κατά τη χειρόγραφη υποβολή της δήλωσης Γενική κατηγορία δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη δήλωση όταν υποβάλλεται χειρόγραφα Δικαιολογητικά που υποβάλλουν τα Νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ανάλυση εντύπου (Ν) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Οντοτήτων Συµπλήρωση γενικών στοιχείων Φορολογητέα Αποτελέσµατα Συµπλήρωση Πίνακα Εκκαθάρισης Φόρου, Τελών Συµπλήρωση ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ III - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ IV - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.3908/2011) ΠΙΝΑΚΑΣ - V. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - P.S.I. (ν.4046/2012) ΠΙΝΑΚΑΣ VI - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Πίνακα 1 - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ περ. β ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Πίνακα 2 - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ περ. γ ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/ Πίνακας 2Α: Εισόδηµα από Ακίνητη Περιουσία Πίνακας 2Β: Λοιπά Έσοδα από Επιχειρηµατική Δραστηριότητα Πίνακας 2Γ: Φορολογητέο Εισόδηµα Πίνακας 2Δ: Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Πίνακα 3 - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ Α: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Πίνακα 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 Ν.4172/ Παράδειγμα φορολογίας Νομικών Προσώπων ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ...277

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Περιεχόμενα 1. Χρήσιµες Πληροφορίες...3 1.1 Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2014...3 1.2 Χρόνος υποβολής δηλώσεων...4

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΣΗΜΑ Δ Η Λ Ω ΣΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΕΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΟ Σ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΣΗΜΑ Δ Η Λ Ω ΣΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΕΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΟ Σ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15509 ΠΑΡΑΣΗΜΑ Δ Η Λ Ω ΣΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΕΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΟ Σ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν,4172/2013 Φορολογικό Έτος: Αριθμός Δήλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 Οικονομολόγος Λογιστής Οικονομικός Σύμβουλος Ο.Τ.Α.- Ν.ΠΔ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 7 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα 1. Χρήσιμες Πληροφορίες 11 1.1. Κυριότερες αλλαγές στο έντυπο Ε1 οικ. έτους 11 1.2. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν Δήλωση 13 1.3. Yποβολή Δήλωσης - Φορολογίας Εισοδήματος συζύγων, ανήλικων τέκνων

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 1 Θέμα : Φορολογία Μηχανικών 2016 Τόπος: Τ.Ε.Ε Παρουσίαση: Chania Tax Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 23/11/2016 Εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική εκμετάλλευση. Κέρδη από επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Οικονομικά

Φορολογικά Οικονομικά Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Εισοδήματος

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Εισοδήματος Κωδικός 650 Υποχρεωτικό πεδίο Για να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός 650, προκειμένου να δηλωθεί ότι η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. (κωδικός στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1022067/351/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291-292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης «Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης Το νέο πλαίσιο φορολογίας των Επιχειρήσεων - Οντοτήτων στη χώρα μας, μετά τον Ν 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1017580/318/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ.: 1027 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...19 Πρόλογος Α Έκδοσης...23 Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...31 1.2 Eταιρίες εμπορικού δικαίου...32 1.3 Νομική προσωπικότητα εταιριών...35 1.4 Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ «Ν» ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αφορά: α) κεφαλαιουχικές εταιρείες β) προσωπικές εταιρείες γ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία και ιδρύματα δ) συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν.

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. Η απόφαση µε τις οδηγίες για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα, την εκκαθάριση και το φορολογικό συντελεστή των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων όθηκε στην δηµοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, ΠΟΛ 1039/2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013).

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013). ΠΟΛ 1069/2015 ΘΕΜΑ: Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013). Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1013879/236/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ.

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΡΛΓΙΣ ΕΙΣΔΗΜΤΣ ΝΜΙΚΩΝ ΠΡΣΩΠΩΝ ΚΙ ΝΜΙΚΩΝ ΝΤΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013 Φορολογικό Έτος: ριθμός Δήλωσης: ΣΕ ΕΚΚΘΡΙΣΗ: ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΞΗ: Προς την Δ..Υ.: Δ..Υ. προηγούμενης δήλωσης: Εφαρμογή Δ.Λ.Π.: Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

(α) Δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της οντότητας

(α) Δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της οντότητας Εκπιπτόμενες και μη, δαπάνες επιχειρήσεων. Η φορολογική περίοδος 2015, ουσιαστικά, έχει παρέλθει και οι συνάδελφοι λογιστές έχουμε αρχίσει να διερευνούμε τις διατάξεις του ΚΦΕ και των λιγοστών ερμηνευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). Αθήνα 8/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Α' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Η'

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος ΠΟΛ.1070/2016 για την συμπλήρωση και εκκαθάριση των δηλώσεων νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2015

Εγκύκλιος ΠΟΛ.1070/2016 για την συμπλήρωση και εκκαθάριση των δηλώσεων νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2015 Εγκύκλιος ΠΟΛ.1070/2016 για την συμπλήρωση και εκκαθάριση των δηλώσεων νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2015 Το έντυπο φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 είναι ενιαίο για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων Πρακτικά παραδείγματα (Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Λογιστικής του ΑΤΕΙ Σερρών Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ι Ε Ν Τ Υ Π Α Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 74ΧΧΗ-ΚΥ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 74ΧΧΗ-ΚΥ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 74ΧΧΗ-ΚΥ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ν. 2238/1994, οι οποίες συνοψίζονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 Νέα κλίμακα για εισοδήματα από 1/1/2016 για μισθωτούς, συνταξιούχους, ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και αγρότες Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1044/ Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)

ΠΟΛ.1044/ Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΠΟΛ.1044/10.2.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 44, 45 και 46 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α'), αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.:.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σελ. 1 Ημερολογιακό έτος Μήνας παρακράτησης Αριθμ. Δήλωσης Αριθμ. Φακέλου Είδος: Αρχική Τροποποιητική ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικα. ς Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικα. ς Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 Tax Bulletin Κώδικα ς Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Α. Φορολογικές Κλίμακες Φορολογικοί Συντελεστές Α. Φορολογικές Κλίμακες - Φορολογικοί Συντελεστές Κλίμακα εισοδημάτων από μισθωτή εργασία Κλιμάκιο

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015»

Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015» 2 Χρήστος Παύλου Ιωάννης Γκούρλιας Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015» Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 3 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Με τον Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με θέμα «Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 244 30 Οκτωβρίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα