ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση και λειτουργία του, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, τις κατηγορίες του προσωπικού, τη συνεργασία με άλλους φορείς, και γενικώς ρυθμίζει θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΕΥΕΜ. 2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει με την έγκρισή του από τη Σύγκλητο του ΕΑΠ. Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε στην 167/ Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ. 3. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού είναι δυνατή μετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΕΕΥΕΜ και έγκριση της Συγκλήτου του ΕΑΠ. ΑΡΘΡΟ 2 ΡΟΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (εν συντομία ΕΕΥΕΜ) ιδρύθηκε και λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (στη συνέχεια ΕΑΠ). Για τις διεθνείς συναλλαγές και συνεργασίες, το ΕΕΥΕΜ θα αναγράφεται ως Educational Content, Methodology and Technology Laboratory (εν συντομία e-comet Lab). 2. Αποστολή του ΕΕΥΕΜ είναι η παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού υλικού και η ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών. 3. Η δραστηριότητα του εργαστηρίου περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες: 1. την δημιουργία (ανάπτυξη, παραγωγή, έκδοση), πρόσβαση και χρήση (ανάκτηση και διαμοίραση) και την διατήρηση (αποθήκευση και αρχειοθέτηση, προσαρμογή σε περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών) εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικού (ψηφιακού και έντυπου). 2. την ανάπτυξη και εξέλιξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών θεωριών, αλλά και 1

2 των τεχνολογικών εξελίξεων που εξασφαλίζουν την αποδοτικότερη εφαρμογή τους 3. την αξιοποίηση και παραγωγή τεχνολογικών λύσεων λογισμικού και εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και την παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος. 4. Στα πλαίσια των ανωτέρω αξόνων δραστηριοποίησης, το ΕΕΥΕΜ: 1. Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα 2. Παρακολουθεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές 3. Υποστηρίζει την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας ολοκληρωμένων λύσεων, παιδαγωγικών εφαρμογών και εφαρμογών ΤΠΕ 4. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αξιολόγησης λύσεων και εφαρμογών 5. Παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης, διάδοσης και διάχυσης αποτελεσμάτων 6. Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, μεθοδολογιών και εφαρμογών 5. Για την επίτευξη των στόχων του το ΕΕΥΕΜ: Υποστηρίζεται από το ΕΑΠ, το οποίο διαθέτει πόρους, προσωπικό, χώρους και υλικοτεχνική υποδομή Μπορεί να συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς Συμμετέχει σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) χρηματοδοτούμενα από την Εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ή άλλες πηγές, και υλοποιεί αντίστοιχες δραστηριότητες, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους εταίρους Διοργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και ανάλογες εκδηλώσεις 2

3 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Το ΕΕΥΕΜ διοικείται από τον Διευθυντή ή, σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου κωλύματος ή αδυναμίας αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του νόμου 2552/97, από τον Αν. Διευθυντή, οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Κανονισμού. 2. Συμβουλευτικό ρόλο ασκεί το Επιστημονικό Συμβούλιο, που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού. 3. Ορίζεται Υπεύθυνος Συντονισμού με αποστολή το συντονισμό της υλοποίησης των αποφάσεων του Διευθυντή και του Επιστημονικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού. 4. Η εσωτερική διάρθρωση του ΕΕΥΕΜ περιλαμβάνει τους ακόλουθους Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης: 1. Τομέας Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών 2. Τομέας Πιστοποίησης 3. Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου 4. Τομέας Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 5. Τομέας Συστημάτων και Τεχνολογίας 6. Τομέας Υπηρεσιών Τηλεματικής και Δικτύων 5. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης, των συμβουλευτικών οργάνων και των τομέων της εσωτερικής διάρθρωσης του ΕΕΥΕΜ περιγράφονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος Κανονισμού. 6. Η τροποποίηση της εσωτερικής διάρθρωσης του ΕΕΥΕΜ και των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των οργάνων διοίκησης, των συμβουλευτικών οργάνων και των Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΕΥΕΜ συνιστούν τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού. 3

4 ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1. Ο Διευθυντής του ΕΕΥΕΜ είναι μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ και ορίζεται από τη Σύγκλητο του ΕΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2552/ Ο Διευθυντής του ΕΕΥΕΜ έχει τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες: 1. Προΐσταται όλων των Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΕΥΕΜ, προεδρεύει του Επιστημονικού Συμβουλίου, συγκαλεί τα όργανα διοίκησης του ΕΕΥΕΜ και υπογράφει τις αποφάσεις που αφορούν στο ΕΕΥΕΜ και τα όργανα διοίκησης αυτού 2. Εκπροσωπεί το ΕΕΥΕΜ στα όργανα διοίκησης και στα ακαδημαϊκά όργανα του ΕΑΠ, αλλά και έναντι τρίτων 3. Λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν στην οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΕΥΕΜ 4. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΕΥΕΜ και διεκδικεί τις αντίστοιχες πιστώσεις 5. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο τον ετήσιο ερευνητικό και αναπτυξιακό απολογισμό του ΕΕΥΕΜ 6. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο τις αποτιμήσεις απόδοσης των εργαζομένων 7. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο την τοποθέτηση του Υπεύθυνου Συντονισμού και των Υπεύθυνων Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης ή προτείνει τον τερματισμό της θητείας τους 8. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο την ίδρυση, κατάργηση και τροποποίηση Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης 9. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΕΕΥΕΜ 10. Εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο το Πλάνο Δράσεων Προβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού 11. Ορίζει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους στα έργα Ε&Α στα οποία συμμετέχει το ΕΕΥΕΜ 12. Έχει την επιστημονική ευθύνη έναντι του ΕΑΠ των περιεχομένων της ιστοσελίδας του ΕΕΥΕΜ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού 4

5 13. Ασκεί όσες λοιπές αρμοδιότητες προβλέπει ο νόμος και όσες του έχει αναθέσει η Σύγκλητος του ΕΑΠ ή το Επιστημονικό Συμβούλιο 3. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη καθηκόντων, ο Διευθυντής ζητά με επιστολή του από την κάθε Κοσμητεία του ΕΑΠ τον ορισμό του εκπροσώπου της στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΕΥΕΜ. 4. Ο Διευθυντής δύναται, μετά από εισήγησή του και έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου, να εκχωρήσει τμήμα των αρμοδιοτήτων του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στον Αναπληρωτή Διευθυντή. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1. Ο Αν. Διευθυντής του ΕΕΥΕΜ είναι μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ και ορίζεται από τη Σύγκλητο του ΕΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2552/ Ο Αν. Διευθυντής δύναται να αναλαμβάνει προσωρινά ορισμένα από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, μετά από εισήγηση του Διευθυντή και έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται ρητά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται στον Αν. Διευθυντή και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η εκχώρηση. 3. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Διευθυντή, ο Αν. Διευθυντής αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, αντικαθιστώντας αυτόν πλήρως από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε το κώλυμα του Διευθυντή και μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστωμένα έπαψε να υφίσταται το κώλυμα αυτό. 4. Σε περίπτωση οριστικού κωλύματος ή αδυναμίας του Διευθυντή, ο Αν. Διευθυντής αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, αντικαθιστώντας αυτόν πλήρως από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε το κώλυμα ή η αδυναμία του Διευθυντή και μέχρι την ημερομηνία ορισμού νέου Διευθυντή από τη Σύγκλητο του ΕΑΠ. 5

6 ΑΡΘΡΟ 6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του ΕΕΥΕΜ απαρτίζεται από το Διευθυντή, ως Πρόεδρο, τον Αν. Διευθυντή και ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ ως εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του ΕΑΠ, ως μέλη. 2. Το ΕΣ του ΕΕΥΕΜ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Αποφασίζει τις κατευθύνσεις ανάπτυξης και τη στρατηγική υλοποίησης των στόχων του ΕΕΥΕΜ 2. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΕΕΥΕΜ, την οποία και υποβάλλει για έγκριση στη Σύγκλητο του ΕΑΠ 3. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή το ετήσιο ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΕΥΕΜ 4. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή τον ετήσιο ερευνητικό και αναπτυξιακό απολογισμό, αποτιμά το ετήσιο έργο του ΕΕΥΕΜ και δημοσιοποιεί αναλυτική έκθεση 5. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή τις αποτιμήσεις απόδοσης των εργαζομένων 6. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή την τοποθέτηση του Υπεύθυνου Συντονισμού και των Υπεύθυνων Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης ή τον τερματισμό της θητείας τους 7. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή την ίδρυση, κατάργηση και τροποποίηση Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης 8. Εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθυντή το Πλάνο Δράσεων Προβολής του ΕΕΥΕΜ 3. Το ΕΣ συνεδριάζει στους χώρους του ΕΕΥΕΜ ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή. Οι συνεδριάσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η πρόσκληση του Διευθυντή με την αναλυτική ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα κοινοποιούνται στα μέλη του ΕΣ τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν τη καθορισμένη ημερομηνία συνεδρίασης. 4. Οι τακτικές συνεδριάσεις διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο, ως εξής: Η πρώτη συνεδρίαση διεξάγεται εντός των μηνών Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους με στόχο την έγκριση του ετήσιου ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ΕΕΥΕΜ για το επόμενο διαχειριστικό έτος και των αιτούμενων πιστώσεων, την έγκριση του 6

7 Πλάνου Δράσεων Προβολής, την τοποθέτηση εργαζομένων στις θέσεις ευθύνης του οργανογράμματος, την ίδρυση, κατάργηση και τροποποίηση Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης και την κατάρτιση του καταλόγου των εργαζομένων του ΕΕΥΕΜ που θα συμμετέχουν στις μόνιμες και έκτακτες επιτροπές του ΕΑΠ Η δεύτερη συνεδρίαση διεξάγεται εντός του πρώτου διμήνου του ημερολογιακού έτους με στόχο την έγκριση του ετήσιου ερευνητικού και αναπτυξιακού απολογισμού του ΕΕΥΕΜ, την αποτίμηση της επίδοσης των εργαζομένων και τη συγκρότηση της ετήσιας αναλυτικής έκθεσης Η τρίτη συνεδρίαση διεξάγεται τον τελευταίο μήνα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ή τον πρώτο μήνα του νέου ακαδημαϊκού έτους με στόχο την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ΕΕΥΕΜ και τη λήψη διορθωτικών μέτρων 5. Οι έκτακτες συνεδριάσεις διεξάγονται κατά την κρίση του Διευθυντή ή μετά από γραπτό αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του ΕΣ και εντός 15 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. 6. Το ΕΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4/6 από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αλλαγή της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως είναι δυνατή μετά από αίτημα της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται κατά την κρίση του Διευθυντή ή μετά από αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του ΕΣ. 7. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός 10 ημερών με όσα μέλη είναι παρόντα. 8. Στις συνεδριάσεις του ΕΣ δύναται να παρίσταται, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή, με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Υπεύθυνος Συντονισμού του ΕΕΥΕΜ. 9. Χρέη Γραμματέα με ευθύνη τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων του ΕΣ ασκεί εργαζόμενος στον Τομέα Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΕΥΕΜ. 7

8 ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Υπεύθυνος Συντονισμού (ΥΣ) του ΕΕΥΕΜ είναι ένας εκ των Προϊστάμενων των Τομέων Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΕΥΕΜ και ορίζεται μετά από εισήγηση του Διευθυντή και έγκριση του ΕΣ του ΕΕΥΕΜ. 2. Η θητεία του ΥΣ συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή και του ΕΣ και τερματίζεται αυτοδίκαια, είτε με τη λήξη της θητείας αυτών, είτε με απόφαση του ΕΣ μετά από εισήγηση του Διευθυντή. 3. Ο ΥΣ του ΕΕΥΕΜ έχει τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τον Διευθυντή και τον Αν. Διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων τους 2. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο που επιτελούν οι Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΕΥΕΜ 3. Υποβάλλει στο Διευθυντή τις αποτιμήσεις απόδοσης των εργαζομένων 4. Υποβάλλει στο Διευθυντή το Πλάνο Δράσεων Προβολής του ΕΕΥΕΜ 5. Λαμβάνει και υλοποιεί τις αποφάσεις που αφορούν στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων καθημερινής πρακτικής του ΕΕΥΕΜ και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διευθυντή και του ΕΣ 6. Αναφέρει στο Διευθυντή την επιτυχή υλοποίηση των αποφάσεων του Διευθυντή και του ΕΣ ή τα προβλήματα που ίσως ανέκυψαν 7. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες και φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις που του εκχωρεί το ΕΣ μετά από εισήγηση του Διευθυντή ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1. Το ερευνητικό, αναπτυξιακό, και συμβουλευτικό-μελετητικό έργο του ΕΕΥΕΜ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού, υλοποιείται από τους Τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης (ΤΕΑ) του ΕΕΥΕΜ, όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού. Κάθε ΤΕΑ δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένη επιστημονική ή και τεχνολογική περιοχή, διεξάγει έρευνα και υλοποιεί ένα σύνολο ερευνητικών, αναπτυξιακών και μελετητικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια των έργων του ΕΕΥΕΜ πάντα ευρισκόμενες εντός των ορίων της επιστημονικής και κοινωνικής ηθικής. 8

9 2. Οι ΤΕΑ στελεχώνονται από Ερευνητές, Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, Επιστημονικό Προσωπικό και Διοικητικό Προσωπικό. 3. Επιπρόσθετα, οι ΤΕΑ μπορούν να απασχολούν Συνεργαζόμενους Ερευνητές, Εξωτερικούς Συνεργάτες και Ερευνητές Υπότροφους. 4. Την ευθύνη κάθε ΤΕΑ έχει ο Υπεύθυνος ΤΕΑ (Υ-ΤΕΑ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού. 5. Κάθε ΤΕΑ υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση, με βάση τον ετήσιο ερευνητικό και αναπτυξιακό απολογισμό που υποβάλλει ο Υ-ΤΕΑ στο ΕΣ. Ο ετήσιος απολογισμός περιλαμβάνει σε ξεχωριστές ενότητες την αξιολόγηση με διακριτά, ποσοτικοποιημένα και ανά περίπτωση κατάλληλα κριτήρια των δραστηριοτήτων του ΤΕΑ, ενώ μπορεί να περιέχει και προτάσεις για τη βελτίωση της επίδοσης του ΤΕΑ. 6. Η ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργηση ενός ΤΕΑ συνιστά τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Ο Υ-ΤΕΑ ορίζεται μετά από εισήγηση του Διευθυντή και έγκριση του ΕΣ του ΕΕΥΕΜ. 2. Η θητεία του Υ-ΤΕΑ συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή και του ΕΣ και τερματίζεται αυτοδίκαια, είτε με τη λήξη της θητείας αυτών, είτε με απόφαση του ΕΣ μετά από εισήγηση του Διευθυντή. 3. Ο Υ-ΤΕΑ έχει τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες: 1. Έχει την ευθύνη του αντίστοιχου ΤΕΑ, συντονίζει και επιβλέπει το έργο που επιτελούν οι εργαζόμενοι στον ΤΕΑ 2. Λαμβάνει και υλοποιεί τις αποφάσεις που αφορούν στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων καθημερινής πρακτικής του ΤΕΑ και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διευθυντή, του ΕΣ και του ΥΣ 3. Αναφέρει στον ΥΣ την επιτυχή υλοποίηση των αποφάσεων του Διευθυντή, του ΕΣ και του ΥΣ ή τα προβλήματα που ίσως ανέκυψαν 4. Υποβάλλει στον ΥΣ το ετήσιο ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΤΕΑ 5. Υποβάλλει στον ΥΣ τον ετήσιο απολογισμό του ΤΕΑ 9

10 6. Υποβάλλει στον ΥΣ τις αποτιμήσεις απόδοσης των εργαζομένων στον ΤΕΑ 4. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Υ-ΤΕΑ αναπληρώνεται από τον ΥΣ. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Υ-ΤΕΑ αντικαθίσταται, μετά από εισήγηση του Διευθυντή και έγκριση του ΕΣ του ΕΕΥΕΜ. 5. Ο Διευθυντής, ο Αν. Διευθυντής και τα μέλη του ΕΣ του ΕΕΥΕΜ δε μπορούν να καταλάβουν θέση Υ-ΤΕΑ για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Αντικείμενο του Τομέα Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΔΟΤΥ) είναι η διαχειριστική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΕΕΥΕΜ και των έργων Ε&Α, η τεχνική υποστήριξη των δράσεων και συστημάτων του ΕΕΥΕΜ και η προβολή των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και του γνωσιολογικού κεφαλαίου του ΕΕΥΕΜ. ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Αντικείμενο του Τομέα Πιστοποίησης (ΤΠ) είναι η διαχείριση έργων ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη, ψηφιακή ή άλλη μορφή) και η πιστοποίηση της ποιότητας του υλικού. 2. Στις δραστηριότητες του ΤΠ περιλαμβάνονται: 1. η συμμετοχή στη συγγραφή τευχών προκήρυξης δράσεων ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού 2. η παρακολούθηση και διαχείριση έργων ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού 3. η τεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων και των συντελεστών ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού 4. η ανάπτυξη μοντέλων, θεωριών, μεθοδολογιών, η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων και ο σχεδιασμός συστημάτων πιστοποίησης 5. ο έλεγχος της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού 10

11 6. η πιστοποίηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού 7. η πιστοποίηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού 8. η εκπαίδευση των συντελεστών ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού 9. η υλοποίηση δράσεων διάδοσης της χρήσης εκπαιδευτικού υλικού 10. η συμμετοχή σε διαγωνισμούς πιστοποίησης εκπαιδευτικού υλικού 3. Ο ΤΠ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των διαδικασιών πιστοποίησης εκπαιδευτικού υλικού. 4. Ο Υ-ΤΕΑ ΤΠ είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση των διαδικασιών του ΕΕΥΕΜ. Για το σκοπό αυτό υποβάλλει σχετική εισήγηση στο Διευθυντή. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1. Αντικείμενο του Τομέα Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου (ΤΕΥΠ) είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αρχειοθέτηση και η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου. 2. Στις δραστηριότητες του ΤΕΥΠ περιλαμβάνονται: 1. η εκπόνηση μελετών και η ανάλυση αναγκών σε εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενο 2. η συγγραφή προδιαγραφών εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου 3. η διερεύνηση και αξιολόγηση τεχνολογιών και πρακτικών σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου 4. η εισήγηση για την προμήθεια εργαλείων ή την υιοθέτηση πρακτικών σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου 5. η εγκατάσταση εργαλείων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου 6. ο σχεδιασμός, η διάθεση και η υποστήριξη υπηρεσιών ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου 7. η διερεύνηση και αξιολόγηση προτύπων καταγραφής μετα-δεδομένων 11

12 8. η υιοθέτηση και προσαρμογή προτύπων καταγραφής μετα-δεδομένων 9. η εισήγηση για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 10. η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου 11. ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αρχειοθέτηση και η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου 12. η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και κατεργασία εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου 13. ο σχεδιασμός και η καταγραφή μετα-δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου 3. Ο ΤΕΥΠ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των διαδικασιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου. 4. Ο Υ-ΤΕΑ ΤΕΥΠ είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ΕΕΥΕΜ. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Αντικείμενο του Τομέα Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (ΤΕΜΕΑ) είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και δράσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 2. Στις δραστηριότητες του ΤΕΜΕΑ περιλαμβάνονται: 1. η διερεύνηση μεθοδολογιών και εργαλείων εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής αξιολόγησης 2. ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών μεθοδολογιών 3. η αξιολόγηση εκπαιδευτικών μεθοδολογιών 4. ο σχεδιασμός δράσεων εκπαιδευτικής - παιδαγωγικής αξιολόγησης 5. η υλοποίηση δράσεων εκπαιδευτικής - παιδαγωγικής αξιολόγησης 6. ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση παιδαγωγικών εφαρμογών 12

13 7. η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την εφαρμογή δράσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης 3. Ο ΤΕΜΕΑ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα του σχεδιασμού εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και δράσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Αντικείμενο του Τομέα Συστημάτων και Τεχνολογίας (ΤΣΤ) είναι η επιλογή, η εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων ΤΠΕ στους άξονες δραστηριοποίησης του ΕΕΥΕΜ. 2. Στις δραστηριότητες του ΤΣΤ περιλαμβάνονται: 1. η εκπόνηση μελετών και η ανάλυση αναγκών σε ΤΠΕ και υπηρεσίες 2. η συγγραφή προδιαγραφών υπηρεσιών ΤΠΕ 3. η διερεύνηση και αξιολόγηση νέων ΤΠΕ 4. η εισήγηση για την προμήθεια συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών 5. η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών 6. η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών για συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών 7. η εκπαίδευση των χρηστών συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ 8. η υλοποίηση δράσεων διάδοσης της χρήσης συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ 3. Ο ΤΣΤ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των εφαρμογών ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 4. Ο Υ-ΤΕΑ ΤΣΤ είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή ΤΠΕ στις δραστηριότητες του ΕΕΥΕΜ. 13

14 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Αντικείμενο του Τομέα Υπηρεσιών Τηλεματικής και Δικτύων (ΤΥΤΔ) είναι η παροχή δικτυακών υπηρεσιών στους άξονες δραστηριοποίησης του ΕΕΥΕΜ. 2. Στις δραστηριότητες του ΤΥΤΔ περιλαμβάνονται: 1. η εκπόνηση μελετών και η ανάλυση αναγκών σε δικτυακές υπηρεσίες 2. η συγγραφή προδιαγραφών δικτυακών υπηρεσιών 3. η διερεύνηση και αξιολόγηση νέων δικτυακών τεχνολογιών 4. η εγκατάσταση δικτυακών τεχνολογιών 5. η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών με τη χρήση δικτυακών τεχνολογιών 6. η εκπαίδευση των χρηστών στην εφαρμογή δικτυακών υπηρεσιών 7. η υλοποίηση δράσεων διάδοσης της χρήσης δικτυακών συστημάτων και υπηρεσιών 3. Ο ΤΥΤΔ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των εφαρμογών ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 4. Ο Υ-ΤΕΑ ΤΥΤΔ είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή υπηρεσιών τηλεματικής και δικτύων στην πρακτική του ΕΕΥΕΜ. ΑΡΘΡΟ 16 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Για το προσωπικό του ΕΕΥΕΜ ισχύει σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης. Οι συνολικές ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια του πενθημέρου και η ανά ημέρα ώρα προσέλευσης και αποχώρησης ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΑΠ. 2. Η εργασία από απόσταση με την χρήση τεχνολογικών μέσων (τηλεεργασία) επιτρέπεται με όρους που περιγράφονται σε σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΕΑΠ, μετά από εισήγηση του ΕΣ του ΕΕΥΕΜ. 3. Το σύνολο του προσωπικού του ΕΕΥΕΜ αξιολογείται με εφαρμογή Συστήματος Αποτίμησης Απόδοσης (ΣΑΑ). Η εφαρμογή του ΣΑΑ γίνεται από τους Υ-ΤΕΑ για τους εργαζόμενους στους ΤΕΑ, από τον ΥΣ για τους Υ-ΤΕΑ και από τον Διευθυντή 14

15 για τον ΥΣ. Η συνολική έκθεση ανά ΤΕΑ υποβάλλεται στο ΕΣ και κοινοποιείται στη Σύγκλητο του ΕΑΠ. Το ΣΑΑ χρησιμοποιεί ως κριτήρια την ατομική του απόδοση, τη συνεργατικότητα, τη συνέπεια και την επαγγελματική συμπεριφορά του εργαζόμενου Η αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων αυτών γίνεται με την συμπλήρωση για κάθε εργαζόμενο Ατομικού Δελτίου Αποτίμησης Απόδοσης (ΑΔΑΑ) Το ΑΔΑΑ αρχικά συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εργαζόμενο και στη συνέχεια συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή ΤΕΑ για τους εργαζόμενους στις Διευθύνσεις ή στους ΤΕΑ, από τον Εκτελεστικό Διευθυντή για τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή ΤΕΑ και από τον Διευθυντή για τον Εκτελεστικό Διευθυντή 4. Κατά τα λοιπά θέματα σε όλο το ερευνητικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΕΥΕΜ έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού του ΕΑΠ με τον οποίο ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις - δικαιώματα των απασχολουμένων, οι περιπτώσεις πειθαρχικών αδικημάτων και τα είδη πειθαρχικών ποινών, οι περιπτώσεις λύσης σύμβασης εργασίας, έκπτωσης, απόλυσης, καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και αποζημίωσης, κλπ. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Το ΕΕΥΕΜ δύναται να συμμετάσχει, μετά από απόφαση του Διευθυντή και έγκριση του Πρύτανη του ΕΑΠ, αυτόνομα ή ως μέρος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος, σε προτάσεις χρηματοδότησης για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). 2. Υπεύθυνοι για τη συγγραφή της πρότασης μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ του ΕΑΠ. Σε περίπτωση έγκρισης, το μέλος ΔΕΠ ή ΣΕΠ του ΕΑΠ που είχε την ευθύνη της υποβολής ορίζεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. 3. Σε ένα έργο Ε&Α μπορεί να συμμετέχουν Ερευνητές, Συνεργαζόμενοι Ερευνητές, Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, Επιστημονικό Προσωπικό, Εξωτερικοί Συνεργάτες και Ερευνητές Υπότροφοι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. 15

16 4. Το ΕΕΥΕΜ αναλαμβάνει και φέρει εις πέρας έργα Ε&Α, στα οποία συμμετέχει το προσωπικό του. 5. Τα έργα αυτά ανατίθενται στο ΕΕΥΕΜ από το ΕΑΠ, το ΥΠΕΠΘ, την ΕΕ ή από ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς. Η χρηματοδότηση των έργων Ε&Α μπορεί να προέρχεται από το ΕΑΠ, Εθνικούς πόρους, την ΕΕ, ή άλλες πηγές. 6. Κάθε έργο κατανέμεται σε έναν Τομέα Ε&Α του ΕΕΥΕΜ. Σε ένα έργο είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερων Τομέων Ε&Α, όμως το φυσικό αντικείμενο κάθε Τομέα Ε&Α στα πλαίσια του έργου είναι διακριτό. 7. Για κάθε έργο, με απόφαση του Διευθυντή, ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ), ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Για τον ορισμό ΕΥ ενημερώνεται η Σύγκλητος του ΕΑΠ με ευθύνη του Διευθυντή. Ως ΕΥ μπορεί να οριστούν μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ του ΕΑΠ. Σε περίπτωση λήξης της σχέσης εργασίας του ΕΥ με το ΕΑΠ, ρόλο ΕΥ αναλαμβάνει ο Διευθυντής. 8. Για την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, ο ΕΥ επικουρείται από τον Τομέα Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. 9. Το ΕΕΥΕΜ δύναται, μετά από εισήγηση του Διευθυντή και έγκριση του ΕΣ, να υποβοηθά τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην εκπόνηση Πτυχιακών, Διπλωματικών ή άλλων Εργασιών ή τους υποψήφιους διδάκτορες στην εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών σε ερευνητικά αντικείμενα που άπτονται των αξόνων δραστηριοποίησης του ΕΕΥΕΜ. Οι εργασίες αυτές θεωρούνται ως εσωτερικά έργα Ε&Α και οι διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 10. Για την εκπόνηση των εσωτερικών έργων Ε&Α, το ΕΕΥΕΜ, με απόφαση Διευθυντή, διαθέτει στο προσωπικό που συμμετέχει θέσεις εργασίας και υλικοτεχνική υποδομή, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί το έργο, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ΕΕΥΕΜ. 11. Για την εκπόνηση των εσωτερικών έργων Ε&Α, το ΕΕΥΕΜ, με απόφαση Διευθυντή, δύναται να διεκδικεί από το ΕΑΠ την χορήγηση πιστώσεων ή υποτροφιών. 12. Τα αποτελέσματα των έργων Ε&Α δημοσιεύονται σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, στα οποία ρητά αναφέρεται ο ρόλος του ΕΕΥΕΜ. 13. Τα αποτελέσματα των έργων Ε&Α συνεισφέρουν στο γνωσιολογικό κεφάλαιο, τις υποδομές και τη συνολική τεχνογνωσία του ΕΕΥΕΜ. 16

17 ΑΡΘΡΟ 18 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Το ΕΕΥΕΜ δύναται να υλοποιεί δράσεις προβολής των δραστηριοτήτων του. Η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΕΥΕΜ. 2. Οι δράσεις προβολής περιγράφονται στο ετήσιο Πλάνο Δράσεων Προβολής. 3. Το ΕΕΥΕΜ διατηρεί ιστοσελίδα, η οποία είναι προσβάσιμη με τον ίδιο τρόπο από τις διευθύνσεις και 4. Το ΕΕΥΕΜ κατέχει το όνομα πεδίου e-comet.gr. Η κατοχή του ονόματος ανανεώνεται διαρκώς με ευθύνη του ΥΣ. 5. Οι ιστοσελίδες του ΕΕΥΕΜ φιλοξενούνται σε εξυπηρετητή δικτύου που βρίσκεται στους χώρους του ΕΕΥΕΜ και συντηρείται από το ΕΕΥΕΜ. 6. Οι ιστοσελίδες του ΕΕΥΕΜ εμφανίζονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με δυνατότητα επιλογής του επισκέπτη. 7. Οι λογότυποι του ΕΑΠ και του ΕΕΥΕΜ βρίσκονται σε εμφανές σημείο σε όλες τις ιστοσελίδες του ΕΕΥΕΜ. 8. Από την κεντρική ιστοσελίδα του ΕΑΠ υπάρχει συνεχής πρόσβαση στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΕΥΕΜ. 9. Την ευθύνη του περιεχομένου των ιστοσελίδων του ΕΕΥΕΜ έναντι του ΕΑΠ και της νομοθεσίας του Ελληνικού κράτους φέρει ο Διευθυντής του ΕΕΥΕΜ. 10. Το ΕΕΥΕΜ συνεργάζεται για την προώθηση των σκοπών του με όργανα και μονάδες του ΕΑΠ, άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος Κανονισμού. 11. Οι συμφωνίες συνεργασίας υπόκεινται στην κείμενη νομοθεσία, υπακούν στους κανόνες της κοινωνικής και επιστημονικής ηθικής και διασφαλίζουν ότι το ΕΕΥΕΜ παραμένει στην υπηρεσία του ΕΑΠ και της κοινωνίας συνολικά και ότι οι, κατά περίπτωση αναγκαίες, συμφωνίες αποκλειστικότητας και εμπιστευτικότητας δεν θα εμποδίσουν την ευρύτερη διάχυση της τεχνογνωσίας του ΕΕΥΕΜ. 17

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μάρτιος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: εμπλεκόμενοι & ανάγκες Στο περιβάλλον της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας. Bringing ideas to life

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας. Bringing ideas to life Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Bringing ideas to life Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Το Ε.Α.Π. είναι το 19ο ελληνικό Α.Ε.Ι. Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι: η εξ αποστάσεως παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς)

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Τεχνοβλαστοί Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται αναμορφωμένο το νέο πλαίσιο συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας. Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας. Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Αποστολή ΕΕΥΕΜ Ιδρύθηκε (Ν. (N.2552/1997) και και λειτουργεί ως ανεξάρτητη ως ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 366ης/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 366ης/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 2610 67.75 Fax : 2610 67.126 Πάτρα 18/12/2017 e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO 1782 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 360 ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. (19/10/2017 και ώρα 14:00)

Πρακτικό 360 ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. (19/10/2017 και ώρα 14:00) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ : 2610 367375 Fax: 2610 367126 e-mail : tao@eapgr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ 263 35 Απόσπασμα από το υπ αριθμ 360/19-10-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Συγκρότηση και

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Πελοποννήσου, 30/06/2015 σελ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85)

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85) 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85) 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Συμβουλίου

Κανονισμός Συμβουλίου Κανονισμός Συμβουλίου Άρθρο 1. Σύγκλιση Συνεδρίασης α) Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου μία φορά ανά μήνα σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 260 67.75 Fax : 260 67.26 Πάτρα 0/0/207 e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO - 282 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 8, 26

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ειδικός Λογαριασμός Ιδρύθηκε το 1981 Είναι η υπηρεσία του πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνη για:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS 299959 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 1.Κύριο Περιεχόμενο 1.1 Φοιτητές 1.1.1 Ασκούμενοι φοιτητές (Κατανομή ανά τμήμα/κατανομή σε ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων Πάροδος Αριστοτέλους 18 263 35 Περιβόλα ΠΑΤΡΑ Τηλ. 2610-367 375 Fax 2610-367 126 Πάτρα, 15/01/2016 Αρ. Πρωτ. ΤΑΟ: 46 Από: Τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 60 67.75 Fax : 60 67.6 Πάτρα 09/06/ e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO - 69 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 8, 6 5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 114/04.08.2017 δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, 21.7.2000 879 Κ.Δ.Π. 214/2000 Αριθμός 214 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα