για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής"

Transcript

1 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις

2 Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή: Η ευρωπαϊκή αστική διαδικασία II. Πεδίο εφαρμογής της νέας διαδικασίας Εδαφικό πεδίο εφαρμογής Καθ' ύλη πεδίο εφαρμογής Αστικές και εμπορικές υποθέσεις Διασυνοριακή υπόθεση Άμεση εφαρμογή Δικαιοδοσία III. Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Αιτούμενο ποσό και τόκοι Αιτία της προσφυγής και περιγραφή των αποδεικτικών στοιχείων Αρμόδια δικαστήρια Πώς υποβάλλεται μια αίτηση Διεξαγωγή της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου Τροποποίηση ή διόρθωση Απόρριψη της αίτησης Έκδοση και επίδοση ή κοινοποίηση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Συμπλήρωση του εντύπου Ε Έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής προθεσμίες Επίδοση ή κοινοποίηση στον καθού (Επιτροπή) Δικαιώματα/επιλογές του καθού για άσκηση ανακοπής Δήλωση αντιρρήσεων κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Εκτελεστότητα

3 5. Πιθανά μέσα προσφυγής/υπεράσπισης για τους διαδίκους Τι μπορεί να κάνει ο αιτών, αν η αίτησή του για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι ελλιπής, περιέχει σφάλμα ή απαιτεί τροποποίηση, ή σε περίπτωση που η αίτησή του απορριφθεί; Τι μπορεί να κάνει ο οφειλέτης στο κράτος μέλος προέλευσης, όταν εκδοθεί ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής; IV. Αναγνώριση και εκτέλεση των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής σε άλλα κράτη μέλη Γενικές αρχές Υποβολή αίτησης εκτέλεσης Μετάφραση Άρνηση εκτέλεσης σε έκτακτες περιστάσεις Άρνηση εκτέλεσης (άρθρο 22) Αναστολή ή περιορισμός της εκτέλεσης (άρθρο 23)

4 I. Εισαγωγή: Η ευρωπαϊκή αστική διαδικασία

5 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ο κανονισμός 1896/2006 θέσπισε την πρώτη πραγματική ευρωπαϊκή αστική διαδικασία τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ΕΔΠ). Είχε προηγηθεί ο κανονισμός για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο (ΕΕΤ), σημαντικότερο επίτευγμα του οποίου ήταν η κατάργηση του εκτελεστήριου τίτλου (exequatur) για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες αστικών υποθέσεων, με την επιφύλαξη της τήρησης ορισμένων διαδικαστικών εγγυήσεων, η οποία πρέπει να επιβεβαιώνεται από αρμόδια αρχή με τη χορήγηση βεβαίωσης. Ωστόσο, ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος είναι ένα πιστοποιητικό που συνδέεται με δικαστική απόφαση (ή δημόσιο έγγραφο ή δικαστικό συμβιβασμό) και το οποίο εκδίδεται με εθνική διαδικασία, ενώ η ΕΔΠ μπορεί να εκδοθεί μόνο με ενιαία διαδικασία κοινή για 26 κράτη μέλη. Το εθνικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο, σε επικουρική βάση, για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στον κανονισμό για την έκδοση ΕΔΠ. Λίγο μετά την έκδοση του κανονισμού για την ΕΔΠ, εκδόθηκε ένας άλλος κανονισμός για τη θέσπιση ευρωπαϊκής πολιτικής διαδικασίας, συγκεκριμένα ο κανονισμός για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (ΕΔΜ). Οι τρεις προαναφερθέντες κανονισμοί έθεσαν σε εφαρμογή την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις. Βασικός σκοπός τους είναι η απλούστευση και επιτάχυνση της διασυνοριακής αναγνώρισης και εκτέλεσης των δικαιωμάτων των δανειστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άποψη αυτή, συμβάλλουν στην 5

6 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής οικοδόμηση ενός πραγματικού χώρου δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην υλοποίηση της ενιαίας αγοράς. Κάθε διαδικασία έχει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής, και δεν μπορούν όλες να χρησιμοποιούνται σε κάθε διασυνοριακή αστική υπόθεση. 6 Οι διασυνοριακές αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται σε δικαστήριο που είναι αρμόδιο βάσει του ευρωπαϊκού και/ή του εθνικού δικαίου2. Για τις αξιώσεις αυτές μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με την εθνική διαδικασία που είναι εφαρμοστέα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου, ή σύμφωνα με μία από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Αν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για μια υπόθεση από αρμόδιο δικαστήριο, ή αν η αξίωση προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή δικαστικό συμβιβασμό, και πρέπει να εκτελεστεί στο εξωτερικό, μπορεί να υποβληθεί αίτημα για ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους έκδοσης της δικαστικής απόφασης, του δημοσίου εγγράφου ή του δικαστικού συμβιβασμού, εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενη αξίωση1. Πρόκειται για τη μοναδική ευρωπαϊκή διαδικασία (από τις αναφερθείσες τρεις) που έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση υφιστάμενης δικαστικής απόφασης ή δικαστικού συμβιβασμού. Ο αιτών μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα δημόσιο έγγραφο ως βάση για τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσει για την υποβολή αξίωσης ΕΔΠ ή ΕΔΜ. Αν η αξίωση (χωρίς έξοδα ή τόκους) δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης τόσο της ΕΔΠ όσο και της ΕΔΜ. Αν, ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο να αμφισβητήσει ο καθού την αξίωση, ενδείκνυται η χρήση της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, δεδομένου ότι η ΕΔΠ μπορεί να απορριφθεί με απλή υποβολή δήλωσης αντιρρήσεων από τον καθού. Ο κανονισμός για την ΕΔΠ δεν εμποδίζει, ωστόσο, τον αιτούντα να επιλέξει στην περίπτωση αυτή τη διαδικασία ΕΔΠ. 1 Βλ. πρακτικό οδηγό για την εφαρμογή του κανονισμού για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο: guide_european_enforcement_order_el.pdf. 2 Βλ. κανονισμό αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις («Βρυξέλλες I»), ΕΕ L 12 της , σ. 1. Αν η αξίωση (χωρίς έξοδα ή τόκους) υπερβαίνει τα ευρώ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον ο κανονισμός ΕΔΠ, εφόσον πληρούνται οι όροι εφαρμογής του.

7 I. Εισαγωγή: Η ευρωπαϊκή αστική διαδικασία Η ΕΔΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για χρηματικές αξιώσεις συγκεκριμένων ποσών που είναι απαιτητά κατά την υποβολή της αίτησης. Η ΕΔΜ καλύπτει και άλλες μορφές αξιώσεων. Η ΕΔΠ δεν προβλέπει ακροαματική διαδικασία η διαδικασία είναι καθαρά γραπτή, εκτός αν εκδηλωθεί αμφισβήτηση ή ασκηθεί ανακοπή για την ΕΔΠ. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να υπάρξει ακροαματική διαδικασία σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. Η ΕΔΜ, που είναι κατά κανόνα γραπτή διαδικασία, δεν επιτρέπει εντούτοις τη διενέργεια ακροαματικής διαδικασίας, όταν παρίσταται ανάγκη. Η διαδικασία ΕΔΠ είναι προαιρετική, στο μέτρο που εναπόκειται στον αιτούντα να επιλέξει τη συγκεκριμένη διαδικασία και όχι κάποιον από τους άλλους διαθέσιμους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διεκδικήσει την ίδια αξίωση. Η απόφαση απόρριψης της αίτησης δεν εμποδίζει τον αιτούντα να επιδιώξει εκ νέου την ικανοποίηση της αξίωσης σε οποιαδήποτε ενδεδειγμένη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ΕΔΠ και επίσης ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου που απέρριψε την αίτηση. 7

8 II. Πεδίο εφαρμογής της νέας διαδικασίας

9 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής 1. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής Ο κανονισμός για τη θέσπιση διαδικασίας ΕΔΠ εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη πλην της Δανίας. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για ΕΔΠ σε δανικό δικαστήριο και ότι η ΕΔΠ δεν μπορεί να εκτελεστεί στη Δανία. 2. Καθ' ύλη πεδίο εφαρμογής Η διαδικασία ΕΔΠ εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου. Υποθέσεις που πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού μπορούν να εξετάζονται από τα δικαστήρια που ορίζονται αρμόδια στο οικείο κράτος μέλος. Ο κανονισμός δεν καθορίζει τον χαρακτήρα των αστικών και/ή εμπορικών υποθέσεων. Αποκλείει, ωστόσο, ρητά από το πεδίο εφαρμογής του τις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων: φορολογικές, τελωνειακές και διοικητικές υποθέσεις, καθώς και υποθέσεις που αφορούν την ευθύνη του κράτους για πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας. Συνεπώς, στις υποθέσεις αυτές, το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να αποφανθεί αν η υπόθεση έχει αστικό ή εμπορικό χαρακτήρα. 9

10 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής 2.1. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις 10 Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει παγίως υποστηρίξει ότι στον όρο «αστικές και εμπορικές υποθέσεις» πρέπει να δίδεται αυτόνομη σημασία που να απορρέει από τους σκοπούς και την οικονομία της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας και τις γενικές αρχές στις οποίες βασίζεται το σύνολο των εθνικών νομικών τάξεων (Υπόθεση C-29/76 LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG κατά Eurocontrol, Συλλογή 1976, σ. 1541). Το Δικαστήριο έκρινε ότι δύο στοιχεία είναι σημαντικά προκειμένου να αποφασιστεί αν μια διαφορά έχει αστικό ή εμπορικό χαρακτήρα: το αντικείμενο της διαφοράς, και ο χαρακτήρας της σχέσης μεταξύ των μερών. Ειδικότερα σχετικά με ενέργειες που αφορούν δημόσια αρχή, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η υπόθεση δεν είναι «αστική ή εμπορική» όταν πρόκειται για διαφορά μεταξύ δημόσιας αρχής και ιδιώτη, εφόσον η δημόσια αρχή ενήργησε στο πλαίσιο της άσκησης δημόσιας εξουσίας. Επομένως, το Δικαστήριο κάνει διάκριση μεταξύ acta iure imperii, που εξαιρούνται από την έννοια των «αστικών και εμπορικών υποθέσεων» και acta iure gestionis, που αντιθέτως περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή. Η διάκριση μεταξύ acta iure imperii και acta iure gestionis δεν είναι πάντοτε εύκολη στην πράξη. Η νομολογία του Δικαστηρίου παρέχει τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: Στην υπόθεση Eurocontrol, το Δικαστήριο έκρινε ότι η αξίωση δημόσιας αρχής, που δημιουργήθηκε από διεθνή συνθήκη, να εισπράξει από ιδιώτη τέλη για τη χρήση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών της, σε περίπτωση που η χρήση αυτή είναι υποχρεωτική και τα τέλη καθορίστηκαν μονομερώς, δεν αποτελεί αστική ή εμπορική υπόθεση. Στην υπόθεση Rüffer (C-814/79 Κάτω Χώρες κατά Rüffer, Συλλογή 1980, σ. 3807), το Δικαστήριο έκρινε ότι η αξίωση δημόσιας αρχής που άσκησε αγωγή κατά πλοιοκτήτη σχετικά με την είσπραξη των δαπανών που προέκυψαν από την ανέλκυση ναυαγίου δεν χαρακτηρίζεται επίσης αστική ή εμπορική υπόθεση. Αντιθέτως, στην υπόθεση Sonntag (Υπόθεση C-172/91, Συλλογή 1993, σ. I-1963), το Δικαστήριο έκρινε ότι η αστική αγωγή αποζημιώσεως για αποκατάσταση της προκληθείσας σε ιδιώτη ζημίας, συνεπεία αξιόποινης πράξεως, έχει αστικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η αγωγή αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του όρου «αστικές και εμπορικές υποθέσεις» όπου ο δράστης της ζημίας πρέπει να θεωρηθεί ως δημόσια αρχή που ενήργησε στο πλαίσιο της άσκησης δημόσιας εξουσίας (στην εν λόγω υπόθεση ο διδάσκων που επιτηρούσε

11 II. Πεδίο εφαρμογής της νέας διαδικασίας μαθητές δεν θεωρήθηκε ότι ενέπιπτε στον ορισμό «ενήργησε στο πλαίσιο της ασκήσεως δημοσίας εξουσίας»). άσκηση εξουσιών που είναι υπερβολικές, αν συγκριθούν με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Στην υπόθεση Gemeente Steenbergen (Υπόθεση C-271/00, Συλλογή 2002, σ. I-10489), το Δικαστήριο έκρινε ότι στην έννοια των «αστικών υποθέσεων» περιλαμβάνεται και η αγωγή με την οποία ένας δημόσιος φορέας στρέφεται αναγωγικώς κατά ιδιώτη για την ανάκτηση χρηματικών ποσών που ο φορέας αυτός κατέβαλε ως κοινωνική ενίσχυση στον/στην διαζευγμένο(η) σύζυγο και στο τέκνο του ιδιώτη αυτού, αρκεί η βάση και ο τρόπος ασκήσεως της αγωγής αυτής να διέπονται από τους κανόνες του κοινού δικαίου περί της υποχρέωσης διατροφής. Από τη στιγμή που η αναγωγή στηρίζεται σε διατάξεις με τις οποίες ο νομοθέτης έχει χορηγήσει ίδιον προνόμιο στον δημόσιο φορέα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η δίκη επί της αναγωγής αυτής αποτελεί «αστική υπόθεση». Στην υπόθεση Frahuil κατά Assitalia (Υπόθεση C-265/02, Συλλογή 2004, σ. I-1543), το Δικαστήριο έκρινε ότι η ασκούμενη δυνάμει νομικής υποκαταστάσεως αγωγή κατά εισαγωγέα, οφειλέτη δασμών, από τον εγγυητή, ο οποίος εξόφλησε τους δασμούς ενώπιον των τελωνειακών αρχών σε εκτέλεση συμβάσεως εγγυήσεως, με την οποία είχε αναλάβει τη δέσμευση έναντι των ως άνω αρχών να εγγυηθεί την καταβολή των οικείων δασμών εκ μέρους της επιχειρήσεως μεταφορών στην οποία ανέθεσε αρχικώς ο πρωτοφειλέτης την εξόφληση του χρέους, πρέπει να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην έννοια των «αστικών και εμπορικών υποθέσεων». Στην υπόθεση Préservatrice foncière (Υπόθεση C-266/01, Συλλογή 2003, σ. I-4867), το Δικαστήριο έκρινε ότι εμπίπτει στην έννοια των «αστικών υποθέσεων» η αγωγή με την οποία ένα κράτος επιδιώκει να εκτελεστεί από πρόσωπο που διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο σύμβαση εγγυήσεως ιδιωτικού δικαίου, που συνήφθη για να δοθεί σε τρίτο πρόσωπο η δυνατότητα να παράσχει εγγύηση η οποία απαιτείται και ορίζεται από το κράτος αυτό, αρκεί η έννομη σχέση μεταξύ του δανειστή και του εγγυητή, όπως αυτή απορρέει από τη σύμβαση εγγυήσεως, να μην συνεπάγεται την από το Δημόσιο Τέλος, στην υπόθεση Λεχουρίτου (Υπόθεση C-292/05, Συλλογή 2007, σ. I-1519), το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε σε καιρό πολέμου από κυβερνητικά στρατεύματα δεν εμπίπτει στις «αστικές υποθέσεις» Διασυνοριακή υπόθεση Ο κανονισμός για την ΕΔΠ εφαρμόζεται μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις. Το άρθρο 3 του κανονισμού ΕΔΠ ορίζει ως διασυνοριακή την υπόθεση κατά την οποία τουλάχιστον ένας εκ των διαδίκων έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος διαφορετικό 11

12 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής 12 από το κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διάταξη αυτή παρέχει επίσης πρόσβαση στη διαδικασία Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής σε αιτούντες εκτός ΕΕ (δηλαδή αιτούντες που δεν έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος μέλος): αν ο οφειλέτης έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο του επιληφθέντος δικαστηρίου, είναι δυνατόν και αιτών εκτός ΕΕ να καταθέσει αίτηση ΕΔΠ, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 3 που αφορούν τους διαδίκους. Επίσης ο δανειστής που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο του επιληφθέντος δικαστηρίου μπορεί να υποβάλει αίτηση για Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής κατά εναγομένου που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατοικία θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με την έννοια της κατοικίας όπως αυτή θεσπίζεται από τον κανονισμό για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις («κανονισμός Βρυξέλλες I»). Στην πράξη, η κατοικία ή η συνήθης διαμονή των διαδίκων καθορίζεται με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο αιτών στο έντυπο A. Λαμβανομένου υπόψη ότι η αρχική εξέταση μιας αίτησης μπορεί να γίνει με αυτοματοποιημένη διαδικασία, αρκεί να επαληθευτεί ότι η αναφερόμενη διεύθυνση ενός εκ των διαδίκων βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της διαφοράς. Αν, ωστόσο, το δικαστήριο διατηρεί αμφιβολίες όσον αφορά την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, ενδέχεται να ζητήσει από τον αιτούντα να διορθώσει ή να συμπληρώσει την αίτηση. Η κατοικία ή η συνήθης διαμονή των διαδίκων αξιολογείται κατά την υποβολή της αίτησης για ΕΔΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, η ενδεδειγμένη στιγμή για να καθοριστεί αν μια υπόθεση πρέπει να θεωρηθεί διασυνοριακή ή όχι είναι κατά τον χρόνο που υποβάλλεται η αίτηση και όχι κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα τα γεγονότα στα οποία βασίζεται η αξίωση. 3. Άμεση εφαρμογή Ο κανονισμός για τη θέσπιση διαδικασίας ΕΔΠ εφαρμόζεται από τις 12 Δεκεμβρίου 2008 σε όλα τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από αυτόν. Παρά το γεγονός ότι η καθαυτό διαδικασία υφίσταται μόνον από την ημερομηνία αυτή, είναι δυνατή η χρήση ΕΔΠ σε όλες τις σχετικές διαφορές, ακόμη και σε υποθέσεις που οδήγησαν σε διαφορά πριν από τις 12 Δεκεμβρίου 2008, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει λήξει η περίοδος παραγραφής που ισχύει για την αξίωση, σύμφωνα με το δίκαιο του δικαστηρίου της εκτέλεσης.

13 II. Πεδίο εφαρμογής της νέας διαδικασίας 4. Δικαιοδοσία Η δικαιοδοσία για αξιώσεις που προβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΔΠ πρέπει να θεσπίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό Βρυξέλλες Ι, με μία εξαίρεση. Όταν η υπόθεση αφορά καταναλωτική σύμβαση και ο καταναλωτής είναι ο καθού, τη δικαιοδοσία πρέπει να έχει το κράτος μέλος κατοικίας του καθού κατά την έννοια του άρθρου 59 του κανονισμού Βρυξέλλες Ι. 13

14 III. Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

15 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής 1. Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής 1.1. Αιτούμενο ποσό και τόκοι Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β), η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό της αξίωσης, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και, κατά περίπτωση, των τόκων και των συμβατικών κυρώσεων και εξόδων. Τα ποσά της κύριας αξίωσης και τυχόν συμβατικών κυρώσεων θα πρέπει να είναι απαιτητά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ο οποίος καθορίζεται στο έντυπο A, σημεία 6 και 8. Λεπτομέρειες σχετικά με το επιτόκιο και το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητούνται τόκοι θα πρέπει να παρέχονται στο σημείο 7 του εντύπου A. Δεν υπάρχει υποχρέωση αναφοράς του ύψους των τόκων. Στις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Α αναφέρεται ότι, εφόσον ζητούνται τόκοι μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δικαστηρίου, το τελευταίο τετραγωνίδιο που αφορά την ημερομηνία θα πρέπει να παραμείνει κενό. Στο έντυπο E το δικαστήριο πρέπει να αναφέρει το συνολικό ποσό που οφείλει/ουν ο/οι καθού/καθών κατά την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής. Στον κανονισμό δεν διευκρινίζεται αν μπορεί να υποβληθεί αξίωση καταβολής τόκων ύστερα από την ημερομηνία αυτή. 15

16 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Το αυτό ισχύει όταν νόμιμοι τόκοι προστίθενται αυτομάτως στο ποσό της κύριας οφειλής σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ο αιτών δεν οφείλει να αναφέρει το επιτόκιο ούτε το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο καταλογίζονται τόκοι. 16 Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τυχόν καταβλητέα έξοδα περιλαμβάνονται στο σημείο 9 του εντύπου A. Μολονότι τα βασικά έξοδα που προβλέπονται εδώ είναι δικαστικά, στις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου A αναφέρεται ότι στα λοιπά έξοδα μπορεί να περιλαμβάνεται η αμοιβή του αντιπροσώπου του αιτούντος ή οι προ της προσφυγής δαπάνες. Σύμφωνα με το άρθρο 25, τα δικαστικά έξοδα μπορεί να περιλαμβάνουν τέλη και επιβαρύνσεις που καταβάλλονται στο δικαστήριο, το ύψος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Στις οδηγίες διευκρινίζεται επίσης ότι, αν ο αιτών δεν γνωρίζει το ύψος των δικαστικών εξόδων, το σχετικό τετραγωνίδιο μπορεί να παραμείνει κενό και να συμπληρωθεί από το δικαστήριο Αιτία της προσφυγής και περιγραφή των αποδεικτικών στοιχείων Δυνάμει του άρθρου 7, η αίτηση για ΕΔΠ πρέπει να περιλαμβάνει την αιτία της προσφυγής, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των πραγματικών περιστατικών στα οποία θεμελιώνεται η αξίωση και, ενδεχομένως, των ζητούμενων τόκων. Πρέπει να περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν την αξίωση. Ο κανονισμός δεν προσδιορίζει πόσο λεπτομερή πρέπει να είναι τα στοιχεία που θα υποβάλει ο αιτών, ούτε περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει το δικαστήριο να διενεργήσει την εξέταση της αξίωσης. Καθιστά, εντούτοις, σαφές ότι η εξέταση της αίτησης για έκδοση ΕΔΠ δεν είναι ανάγκη να διενεργηθεί από δικαστή και ότι, δυνάμει του άρθρου 8, μπορεί να λάβει τη μορφή αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Τα δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν την αίτηση με βάση τα πληροφοριακά στοιχεία που παρέχονται στο έντυπο της αίτησης. Κατά τη συμπλήρωση αίτησης ΕΔΠ, ο αιτών οφείλει να χορηγεί επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να παρέχεται στον καθού η δυνατότητα να επιλέξει συνειδητά αν θα την προσβάλει ή όχι. Θα πρέπει επίσης οι πληροφορίες να είναι επαρκείς, ώστε να επιτρέπουν στο δικαστήριο να εξετάσει εκ πρώτης όψεως το βάσιμο της αξίωσης και, μεταξύ άλλων, να αποκλείσει προδήλως αβάσιμες αξιώσεις ή απαράδεκτες αιτήσεις. Προς τούτο, το τυποποιημένο έντυπο A, όπως παρατίθεται στο παράρτημα I, έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιέχει κατά το δυνατόν εξαντλητικό κατάλογο των τύπων αποδεικτικών στοιχείων που συνήθως προσκομίζονται προς στήριξη χρηματικών αξιώσεων.

17 III. Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Επομένως συνάγεται ότι θα πρέπει να παρέχεται στους αιτούντες η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμπληρώνοντας απλώς τα σχετικά πεδία των κατάλληλων σημείων (κυρίως 6 έως 10) του τυποποιημένου εντύπου. Η επισύναψη δικαιολογητικών δεν είναι απαραίτητη, αλλά επαφίεται στους αιτούντες. Το σημείο 11 επιτρέπει στους αιτούντες να υποβάλλουν συμπληρωματικές καταθέσεις και περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Δεν είναι πάντως υποχρεωμένοι να το πράξουν. Στο μέτρο που το δικαστήριο μπορεί να κρίνει μια αίτηση μόνο βάσει του εντύπου της αίτησης, καμία διάταξη του κανονισμού δεν του επιτρέπει να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά. Ωστόσο, ο αιτών πρέπει να μεριμνά, ώστε η αίτηση να παρέχει επαρκείς πληροφορίες που να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού και ότι η αξίωση φαίνεται βάσιμη Αρμόδια δικαστήρια Τα αρμόδια για την ΕΔΠ δικαστήρια είναι εκείνα που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη και έχουν επισήμως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν ανά πάσα στιγμή τις εν λόγω κοινοποιήσεις, είναι σημαντικό, κατά την υποβολή αίτησης ΕΔΠ, να ελέγχονται οι τρέχουσες κοινοποιήσεις. Όλες οι κοινοποιήσεις δημοσιεύονται στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Δεδομένου, ωστόσο, ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κοινοποιήσεις αυτές έχουν πολύ γενικό χαρακτήρα και παραπέμπουν σε γενικές διατάξεις του δικονομικού δικαίου, μερικές φορές ενδέχεται να απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστεί το κατάλληλο δικαστήριο. Αν η δικαιοδοσία του δικαστηρίου είναι εδαφικού χαρακτήρα και εξαρτάται από τη διεύθυνση του καθού, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να βρεθεί με χρήση του εργαλείου «Αρμόδια δικαστήρια» του Άτλαντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη έχουν ορίσει συγκεκριμένα δικαστήρια για την εκδίκαση υποθέσεων ΕΔΠ. Σε περίπτωση που η αίτηση σταλεί σε δικαστήριο που δεν είναι αρμόδιο, οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί το εν λόγω δικαστήριο εξαρτώνται από το εθνικό δίκαιο Πώς υποβάλλεται μια αίτηση Κάθε κράτος μέλος πρέπει να συμφωνήσει ότι θα επιτρέπει την έγγραφη υποβολή αιτήσεων για έκδοση ΕΔΠ. Δεν υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις. Βάσει, ωστόσο, των κοινοποιήσεων των κρατών μελών που διατίθενται μέσω του Ευρωπαϊκού Άτλαντα, ορισμένα κράτη μέλη δέχονται τις γραπτές αιτήσεις, μόνον όταν αυτές υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή με συστημένη επιστολή. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να δέχονται άλλους τρόπους υποβολής των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής. Στην ηλεκτρονική μορφή αιτήσεων περιλαμβάνονται οι τηλεομοιοτυπίες και η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να υπογράφεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 17

18 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής /93/ΕΚ σε μορφή που να αναγνωρίζεται στο κράτος μέλος προέλευσης. Δεν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή, όταν στο κράτος μέλος προέλευσης υπάρχουν εναλλακτικά ασφαλή ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, στα οποία έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες, και εφόσον τα συστήματα αυτά έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Τροποποίηση ή διόρθωση Πριν ο αιτών υποβάλει την αίτηση, καλό θα είναι να ελέγχει, στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα, ποια μέθοδος είναι αποδεκτή στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται είτε από τον αιτούντα είτε από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, συχνά, κατά την υποβολή της αίτησης, πρέπει να καταβάλλονται τέλη στο αρμόδιο δικαστήριο (https://e-justice.europa.eu). Καταρχάς το δικαστήριο ζητεί από τον αιτούντα να συμπληρώσει την αίτηση (τροποποίηση). 2. Διεξαγωγή της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου Το δικαστήριο θα εξετάζει την αίτηση, αλλά δεν θα προβαίνει σε αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων. Θα διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 7 (κεφάλαιο III, σ. 1). Εφόσον δεν πρόκειται για αβάσιμη αξίωση ή για απαράδεκτη αίτηση, το δικαστήριο παρέχει στον αιτούντα τη δυνατότητα να συμπληρώσει ή να διορθώσει την αίτηση, εν ανάγκη χρησιμοποιώντας το έντυπο B. Όταν το δικαστήριο καλεί τον αιτούντα να συμπληρώσει ή να διορθώσει την αίτηση, καθορίζει την προθεσμία την οποία κρίνει κατάλληλη υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Αν, μετά την τροποποίηση, πληρούνται οι απαιτήσεις μόνο για μέρος της αίτησης, το δικαστήριο ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα. Ο αιτών καλείται να δεχθεί ή όχι πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής για το ποσό που ορίζει το δικαστήριο και ενημερώνεται για τις συνέπειες της απόφασής του, χρησιμοποιώντας το έντυπο C. Αν ο αιτών δεχθεί την πρόταση του δικαστηρίου, το δικαστήριο εκδίδει ΕΔΠ για το τμήμα της αξίωσης το οποίο έχει δεχθεί ο αιτών (διόρθωση). Οι συνέπειες όσον αφορά το υπόλοιπο της αρχικής αξίωσης διέπονται από την εθνική νομοθεσία. Αν ο αιτών δεν αποστείλει την απάντησή του εντός της προθεσμίας την οποία έταξε το δικαστήριο ή δεν δεχθεί την πρόταση του δικαστηρίου, το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση ΕΔΠ στο σύνολό της.

19 III. Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής 2.2. Απόρριψη της αίτησης Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, χρησιμοποιώντας το έντυπο D, εφόσον: δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 7, ή η αξίωση είναι προδήλως αβάσιμη, ή ο αιτών δεν αποστείλει την απάντησή του (ανταποκρινόμενος στην πρόταση του δικαστηρίου να τροποποιήσει την αίτηση) εντός της προθεσμίας την οποία έταξε το δικαστήριο, ή ο αιτών δεν αποστείλει την απάντησή του εντός της προθεσμίας που έταξε το δικαστήριο ή δεν δεχθεί την πρόταση του δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10. Ο αιτών ενημερώνεται για τους λόγους της απόρριψης. Η απόρριψη της αίτησης δεν επιτρέπει την άσκηση ένδικων μέσων. Η απόρριψη της αίτησης δεν εμποδίζει τον αιτούντα να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσης με την υποβολή νέας αίτησης για έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ή με οιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους. 3. Έκδοση και επίδοση ή κοινοποίηση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής 3.1. Συμπλήρωση του εντύπου Ε Αφού κατατεθεί η αίτηση (έντυπο Α) και αφού, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τροποποιηθεί και διορθωθεί δεόντως κατόπιν αιτήματος του δικαστηρίου, το δικαστήριο εκδίδει την ΕΔΠ χρησιμοποιώντας το έντυπο E, όπως ορίζεται στο παράρτημα V, μετά την, κατά περίπτωση, καταβολή των σχετικών δικαστικών εξόδων. Δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού, το έντυπο E περιλαμβάνει τα ονόματα, τις διευθύνσεις και άλλα λεπτομερή στοιχεία των διαδίκων και των αντιπροσώπων τους, καθώς και διαταγή προς τον καθού (ή τους καθών, διότι επιτρέπεται η αλληλέγγυα ευθύνη) να καταβάλει το ποσό της αξίωσης του αιτούντος όπως περιγράφεται στο έντυπο A, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται. Η διαταγή καθορίζει το ποσό της κύριας οφειλής που αξιώνει ο αιτών, καθώς και τους τόκους και την ταχθείσα προθεσμία (λ.χ. μέχρι την ημερομηνία πληρωμής), καθώς και τις τυχόν συμβατικές κυρώσεις και έξοδα όπως περιγράφονται στο άρθρο 25 (βλ. επίσης αιτιολογική σκέψη 26) στο αναφερόμενο νόμισμα. Το έντυπο E υπενθυμίζει στον καθού τα δικαιώματά του και τις επιλογές που έχει (βλ. «σημαντικές πληροφορίες για τον καθού»), δηλαδή είτε να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό που αναφέρεται στη διαταγή ή να αντιταχθεί στη διαταγή με την κατάθεση δήλωσης αντιρρήσεων στο δικαστήριο προέλευσης. Ο καθού ενημερώνεται επίσης: ότι η 19

20 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής 20 διαταγή εκδόθηκε μόνο βάσει των στοιχείων τα οποία παρέσχε ο αιτών και τα οποία δεν επαληθεύτηκαν από το δικαστήριο ότι η διαταγή θα καταστεί εκτελεστή, εκτός αν έχει κατατεθεί δήλωση αντιρρήσεων στο δικαστήριο όπως προαναφέρθηκε (βλ. άρθρο 16) και ότι, στην περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση αντιρρήσεων, η διαδικασία συνεχίζεται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων του κράτους μέλους προέλευσης («αυτόματη μεταφορά της υπόθεσης», βλ. αιτιολογική σκέψη 24) σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες πολιτικής δικονομίας, εκτός αν ο αιτών έχει ζητήσει ρητά τη λήξη της διαδικασίας σε μια τέτοια περίπτωση. Αν ο αιτών έχει ζητήσει τη λήξη της διαδικασίας, η πληροφορία αυτή δεν θα σταλεί στον καθού Έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής προθεσμίες Πότε το δικαστήριο εκδίδει ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής; Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης ΕΔΠ (βλ. άρθρο 8), το δικαστήριο εκδίδει τη διαταγή το ταχύτερο δυνατόν, συνήθως εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η προθεσμία των 30 ημερών δεν περιλαμβάνει τον απαιτούμενο χρόνο για τη συμπλήρωση, τη διόρθωση ή την τροποποίηση της αίτησης εκ μέρους του αιτούντος. Η ανωτέρω προθεσμία θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124, της , σ. 1) Πότε καθίσταται εκτελεστή η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής; Η ΕΔΠ δεν καθίσταται εκτελεστή άμα τη εκδόσει της. Με την ΕΔΠ, συστήνεται στον καθού είτε να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό της αξίωσης ή να το αμφισβητήσει ασκώντας ανακοπή ενώπιον του δικαστηρίου έκδοσης. Το δικόγραφο της ανακοπής αποστέλλεται εντός 30 ημερών από την ημέρα επίδοσης ή κοινοποίησης της διαταγής στον/στους καθού/καθών (βλ. άρθρο 12 παράγραφος 3). Δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 4 στοιχείο β), η διαταγή αυτή καθίσταται εκτελεστή, εκτός αν ο καθού καταθέσει δήλωση αντιρρήσεων στο δικαστήριο έκδοσης. Ο καθού υποχρεούται να το πράξει εντός 30 ημερών από την επίδοση και παραλαβή της διαταγής (βλ. τμήμα 4.2.) Επίδοση ή κοινοποίηση στον καθού (Επιτροπή) Η ΕΔΠ πρέπει να επιδίδεται ή να κοινοποιείται στον καθού σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους προέλευσης. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως ελάχιστοι δικονομικοί κανόνες στον κανονισμό (άρθρα 13 έως 15). Γενικά, είναι δυνατά δύο είδη επίδοσης ή κοινοποίησης: είτε επίδοση ή κοινοποίηση με αποδεικτικό παραλαβής εκ μέρους του

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ EL ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ http://ec.europa.eu/civiljustice/ Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πρόλογος Οι ιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικροδιαφορών

Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικροδιαφορών Πρακτικός Οδηγός για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικροδιαφορών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2015 L 341/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2421 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 21ης Απριλίου 2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 21ης Απριλίου 2004 30.4.2004 L 143/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ), 27.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/59 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Γενικά θέματα Η άδεια παραμονής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30. + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :30 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 30 Συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

L 181/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 606/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 12ης Ιουνίου 2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1206 EL 04.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 953 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ *********************** Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 53/02-06-2015) ο Νόμος 4329/2015 με τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωμής Α Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (συνήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2007)

ΣΥΜΒΑΣΗ για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (συνήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2007) 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 192/51 ΣΥΜΒΑΣΗ για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (συνήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2007) ΤΑ ΚΡΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.10.2006 COM(2006) 618 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ /10) ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ /10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ. 10966/10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 24 Οκτωβρίου 2013 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Μπορεί να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα