Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας"

Transcript

1 Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 31/03/2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ιούλιος 2014

2 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 3 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 4 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 5 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 6 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 7 Σημείωση 1. Γενικές Πληροφορίες 7 Σημείωση 2. Περίληψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών 8 Σημείωση 3. Πληροφόρηση κατά Τομέα 9 Σημείωση 4. Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 10 Σημείωση 5. Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων 10 Σημείωση 6. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού σε εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων 11 Σημείωση 7. Απαιτήσεις από Τράπεζες υπό Εκκαθάριση 11 Σημείωση 8. Υποχρεώσεις για κάλυψη Funding Gap 12 Σημείωση 9. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα 12 Σημείωση 10. Έσοδα από Τόκους 13 Σημείωση 11. Έσοδα από Προμήθειες 13 Σημείωση 12. Δαπάνες Προσωπικού 13 Σημείωση 13. Γενικά Διοικητικά και Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 14 Σημείωση 14. Κέρδη/(ζημίες) από Χρηματοοικονομικά Μέσα σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων 14 Σημείωση 15. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 15 Σημείωση 16. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 15 Σημείωση 17. Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 16 2

3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ποσά σε Σημείωση 31/03/ /12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα στη Κεντρική Τράπεζα Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις για κάλυψη funding gap Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Παθητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο Αποτελέσματα εις νέον ( ) ( ) Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων & Ιδίων Κεφαλαίων Οι Σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Αθήνα, 9 Ιουλίου 2014 Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Αναστασία Σακελλαρίου Αναστάσιος Γάγαλης Ιωάννης Κυριακόπουλος 3

4 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ποσά σε Σημείωση 01/01/ /03/ /01/ /03/2013 Έσοδα από τόκους Έσοδα από προμήθειες Δαπάνες προσωπικού 12 ( ) ( ) Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα 13 ( ) ( ) Κέρδη/(ζημίες) από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (28.681) (15.204) Λοιπά έσοδα/(έξοδα) (1.216) - Κέρδη περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα): - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου Οι Σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Αθήνα, 9 Ιουλίου 2014 Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Αναστασία Σακελλαρίου Αναστάσιος Γάγαλης Ιωάννης Κυριακόπουλος 4

5 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε Kεφάλαιο Αποθεματικά & συσσωρευμένα κέρδη/(ζημίες) Σύνολο Υπόλοιπο 01/01/ ( ) Κέρδη περιόδου Υπόλοιπο 31/03/ ( ) Έκδοση κεφαλαίου Ζημίες περιόδου - ( ) ( ) Υπόλοιπο 01/01/ ( ) Κέρδη περιόδου Υπόλοιπο 31/03/ ( ) Οι Σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 5

6 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ποσά σε 01/01/ /03/ /01/ /03/2013 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη περιόδου Προσαρμογές για μη-ταμειακές κινήσεις συμπεριλαμβανομένων στη κατάσταση συνολικού εισοδήματος και λοιπές προσαρμογές: ( ) ( ) Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, και άυλων περιουσιακών στοιχείων (Κέρδη)/ζημίες από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ( ) - Έσοδα από τόκους ( ) ( ) Καθαρή (αύξηση)/μείωση λειτουργικών απαιτήσεων: ( ) Μεταβολή στις απαιτήσεις από funding gap και εκκαθαρίσεις ( ) Μεταβολή στα Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - ( ) Λοιπές απαιτήσεις Καθαρή αύξηση/(μείωση) λειτουργικών υποχρεώσεων: ( ) ( ) Λοιπές υποχρεώσεις ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Εισροές από εξάσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών Απόκτηση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (5.138) (51.945) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (51.945) Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - - Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδύναμων ( ) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης Οι Σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 6

7 Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων Σημείωση 1 Γενικές Πληροφορίες Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «Ταμείο» ή «ΤΧΣ») συστάθηκε την 21/07/2010 με τον ιδρυτικό νόμο 3864/2010 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου όπως ισχύει. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις και τους στόχους του ιδρυτικού του νόμου. Ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του Ταμείου δεν αναιρείται ούτε από την κάλυψη του συνόλου του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε από την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών. Με βάση τον ιδρυτικό του νόμο η διάρκεια του Ταμείου ορίστηκε μέχρι και την 30/06/2017. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η διάρκεια του Ταμείου μπορεί να επεκταθεί έως και δύο (2) έτη, αν κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού του. Το Ταμείο ξεκίνησε τη λειτουργία του την 30/09/2010 με τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») με την απόφαση Α.Π /Β.2018 της 30/09/2010 του Υπουργού Οικονομικών. Ο σκοπός του Ταμείου είναι η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής «ΤτΕ») και μέσω της ανακεφαλαιοποίησης μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4261/2014. Σύμφωνα με τον Ν. 4051/2012 (29/02/2012), όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4224/2013, το Ταμείο είναι υπόχρεο μέχρι την 31/12/2014 για τη κάλυψη του ποσού που θα κατέβαλε το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (εφεξής «ΤΕΚΕ») στη διαδικασία της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως προβλέπεται στο νόμο 4261/2014. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο αποκτά την αξίωση και το προνόμιο του ΤΕΚΕ της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α του νόμου 3746/2009. Επιπλέον το Ταμείο μπορεί να προβαίνει σε παροχή εγγυήσεων προς κράτη, διεθνείς οργανισμούς ή άλλους αποδέκτες και γενικά σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων της ευρωζώνης που αφορούν στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στην Αθήνα επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Την 01/02/2013 το ΔΣ του Ταμείου αντικαταστάθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 3710/B.204 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 35/ ). Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου είχε ως εξής: Εκτελεστική Επιτροπή Αναστασία Σακελλαρίου Γεώργιος Κουτσός Αναστάσιος Γάγαλης Γενικό Συμβούλιο* Χρήστος Σκλαβούνης Pierre Mariani Wouter Devriendt Ιωάννης Ζαφειρίου Stephan Wilcke Αβραάμ Γούναρης Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος Θέση Διευθύνουσα Σύμβουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Θέση Πρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών Μέλος, ορισμένος από την ΤτΕ * Ο κ. Wouter Devriendt αντικατέστησε την 13/01/2014 τον κ. Ανδρέα Μπερούτσο ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του την 14/11/2013. * Ο κ. Αβραάμ Γούναρης αντικατέστησε την κα. Ευτυχία Μιχαηλίδου την 14/01/2014. * Ο κ. Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος αντικατέστησε τον κ. Σπύρο Ζάρκο την 06/05/2014 ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον κ. Ευθύμιο Γκατζώνα στην 15/01/2014, ο οποίος είχε υποβάλει την παραίτησή του την 16/12/2013. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου την 09/07/

8 Σημείωση 2 Περίληψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών 2.1 Βάση παρουσίασης Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για την περίοδο που έληξε την 31/03/2014 (εφεξής «ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (εφεξής «Δ.Λ.Π.») 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις και όχι όλη την πληροφόρηση που απαιτείται στην περίπτωση σύνταξης πλήρων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Συνεπώς, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου της χρήσης που έληξε την 31/12/2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικές Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «Ε.Ε.»). Τα ποσά απεικονίζονται σε Ευρώ με στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο δεκαδικό, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση αξιόγραφων, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών, εφεξής «δικαιώματα αγοράς») τα οποία έχουν επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες. Το Ταμείο δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς αυτές δεν αντανακλούν την ουσία των επενδύσεων του Ταμείου, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο στοχεύουν στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τις ανάγκες των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 2.2 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Το Ταμείο εφάρμοσε τα ίδια λογιστικά πρότυπα όπως περιγράφονται στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2013, μετά την υιοθέτηση των παρακάτω τροποποιήσεων που ημερομηνία ισχύος την 01/01/ ΔΛΠ 32 «Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» (τροποποίηση). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. - ΔΛΠ 36 «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» (τροποποιήσεις). Οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση να γνωστοποιείται η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στα οποία έχει επιμεριστεί σημαντικό ποσό υπεραξίας ή άυλου περιουσιακού στοιχείου με απεριόριστη διάρκεια ζωής, αποσαφηνίζουν τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται και κατηγορηματικά εισάγουν την απαίτηση γνωστοποίησης του επιτοκίου προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της απομείωσης (ή της αναστροφής αυτής) στις περιπτώσεις όπου η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται βάσει της μεθόδου της παρούσας αξίας. - ΔΛΠ 39 «Αντικατάσταση Παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνου» (τροποποίηση). Η τροποποίηση μετριάζει τις επιπτώσεις από την παύση της λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνου όταν ένα παράγωγο που έχει ταξινομηθεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται μέσω εκκαθαριστή, αφού πληρούνται βασικά κριτήρια. Η υιοθέτηση των παραπάνω τροποποιήσεων δεν έχει επίπτωση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του ΤΧΣ. Η υιοθέτηση από την Ε.Ε., µέχρι την 31/12/2014, προτύπων και διερµηνειών ή τροποποιήσεων αυτών, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του έτους από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και που η εφαρµογή τους θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική για περιόδους που αρχίζουν από 01/01/2014, ενδέχεται να επηρεάσει αναδροµικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 8

9 2.3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών Κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές που διενεργήθηκαν από τη Διοίκηση σε σχέση με την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου και τις κύριες πηγές εκτίμησης των αβεβαιοτήτων ήταν παρόμοιες με αυτές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έληξε την 31/12/2013. Σημείωση 3 Πληροφόρηση κατά Τομέα Οι λειτουργικοί τομείς του Ταμείου συνάδουν με την πληροφόρηση της Διοίκησης. Τα έσοδα και έξοδα των λειτουργικών τομέων του Ταμείου λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης των λειτουργικών τομέων. Το Ταμείο δεν έχει γεωγραφικούς τομείς, καθώς σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, οι δραστηριότητες του είναι μόνο στην Ελλάδα. Το Ταμείο δεν έχει ενδοτομεακές/ενδοομιλικές συναλλαγές καθώς δεν ενοποιεί καμία από τις επενδύσεις του και κάθε τομέας του είναι ανεξάρτητος. Το Ταμείο λειτουργεί μέσα από τους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς: Συστημικές Τράπεζες: Ο εν λόγω τομέας περιλαμβάνει α) όλα τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είχαν λάβει κεφαλαιακή υποστήριξη από το Ταμείο και τελικώς ανακεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της ΤτΕ, ήτοι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής «ΕΤΕ»), Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής «Πειραιώς»), Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής «Alpha») και Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής «Eurobank»). Μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα & δραστηριότητες ΤΕΚΕ: Ο εν λόγω τομέας περιλαμβάνει α) τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα λύσης και της ίδρυσης νέων μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ήτοι Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (εφεξής «Νέο ΤΤ») και Νέα Proton Α.Ε. (εφεξής «Νέα Proton»), και β) των τραπεζών που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση και το Ταμείο έχει διαθέσει κεφάλαια για το funding gap αντί του ΤΕΚΕ σύμφωνα με τον Νόμο 4051/2012 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4224/2013. Λοιπά: Ο εν λόγω τομέας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες του Ταμείου που σχετίζονται με το ίδιο το Ταμείο και υπόλοιπα ταμειακών διαθεσίμων και ομόλογα ΕΤΧΣ. Ανάλυση κατά επιχειρηματικό τομέα Ποσά σε 01/01-31/03/2014 Συστημικές Τράπεζες Μεταβατικά Πιστωτικά Ιδρύματα & Δραστηριότητες ΤΕΚΕ Λοιπά Σύνολο Έσοδα από τόκους Έσοδα από προμήθειες Δαπάνες προσωπικού ( ) (80.011) ( ) ( ) Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα ( ) (45.566) ( ) ( ) Κέρδη/(ζημίες) από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (20.077) (5.736) (2.868) (28.681) Λοιπά έσοδα/(έξοδα) (1.216) - - (1.216) Κέρδος/(Ζημία) περιόδου ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα): Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου ( ) /03/2014 Ενεργητικό επιχειρηματικού τομέα Υποχρεώσεις επιχειρηματικού τομέα

10 Ποσά σε 01/01-31/03/2013 Συστημικές Τράπεζες Μεταβατικά Πιστωτικά Ιδρύματα & Δραστηριότητες ΤΕΚΕ Λοιπά Σύνολο Έσοδα από τόκους Έσοδα από προμήθειες Δαπάνες προσωπικού ( ) (98.928) ( ) ( ) Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα (70.536) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (10.643) (3.041) (1.520) (15.204) Κέρδος/(Ζημία) περιόδου ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα): Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου ( ) /12/2013 Ενεργητικό επιχειρηματικού τομέα Υποχρεώσεις επιχειρηματικού τομέα Σημείωση 4 Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Ποσά σε 31/03/ /12/2013 Ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες Καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα Σύνολο Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες» περιλαμβάνει ένα μη τοκοφόρο λογαριασμό όψεως σε εμπορική Τράπεζα, ο οποίος εξυπηρετεί τις καθημερινές υποχρεώσεις του Ταμείου. Ο λογαριασμός του Ταμείου στην Κεντρική Τράπεζα αναφέρεται σε υπόλοιπα που υποχρεωτικά κατατίθενται στην ΤτΕ σε έναν ειδικό τοκοφόρο λογαριασμό. Σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, κάθε άλλη μορφή επένδυσης των διαθεσίμων απαγορεύεται. Σημείωση 5 Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Δάνεια και Απαιτήσεις Η ονομαστική αξία και εύλογη αξία των ομολόγων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ομόλογα ΕΤΧΣ») κατά την 31/03/2014 και 31/12/2013 είχαν ως ακολούθως: Ποσά σε 31/03/ /12/2013 ISIN Ημερομηνία έκδοσης Επιτόκιο Ημερομηνία Λήξης Ονομαστική Αξία ( ) Εύλογη Αξία ( ) Ονομαστική Αξία ( ) Εύλογη Αξία ( ) EU000A1G0A57 19/12/2012 6M Euribor + 34 μ.β. 19/12/ EU000A1G0A65 19/12/2012 6M Euribor + 35 μ.β. 19/12/ EU000A1G0A73 19/12/2012 6M Euribor + 36 μ.β. 19/12/ EU000A1G0BE6 31/5/2013 6M Euribor + 33 μ.β. 30/5/ EU000A1G0BD8 31/5/2013 6M Euribor + 34 μ.β. 30/5/ Υποσύνολο Πλέον: Δεδουλευμένοι τόκοι Σύνολο

11 Ιεραρχία εύλογης αξίας ομολόγων ΕΤΧΣ Τα ομόλογα ΕΤΧΣ ταξινομούνται ως Επίπεδο 2 καθώς αποτιμώνται βάσει παρατηρήσιμων στοιχείων αγοράς. Η εύλογη αξία τους υπολογίζεται με τη χρήση μοντέλου προεξοφλημένων ταμειακών ροών βάσει επιτοκίων αγοράς που προσφέρονται σε χρηματοοικονομικά μέσα με παρόμοια πιστοληπτική ικανότητα. Σημείωση 6 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων Το Ταμείο ταξινομεί σε αυτό τον λογαριασμό τις μετοχές που έχει λάβει από την συμμετοχή του στις αυξήσεις κεφαλαίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Το Ταμείο έχει αρχικώς αναγνωρίσει τις μετοχές στην εύλογη αξία τους με τα κέρδη ή τις ζημίες τους να αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Η εύλογη αξία των μετοχών κατά την 31/03/2014 ανήλθε σε ,9εκ. Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει την εύλογη αξία των μετοχών ανά τράπεζα καθώς επίσης και το Επίπεδο ιεραρχίας εύλογης αξίας. Εύλογη αξία Ιεραρχία εύλογης αξίας Εύλογη αξία Ποσά σε 31/03/2014 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 31/12/2013 Μετοχές Alpha ETE Πειραιώς Eurobank Σύνολο Εύλογη αξία μετοχών Η εύλογη αξία των μετοχών βασίστηκε στις αξίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η ταξινόμηση στο Επίπεδο 1 βασίζεται σε χρηματιστηριακές τιμές ενεργούς αγοράς. Κινήσεις μετοχών Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κίνηση των συμμετοχών του Ταμείου στις τράπεζες κατά το πρώτο τρίμηνο του Αριθμός μετοχών Alpha ETE Πειραιώς Eurobank Αριθμός μετοχών Προσθήκες Πωλήσεις - - ( ) - Μετοχές κατά την 31/03/ Τον Ιανουάριο του 2014, ως αποτέλεσμα της εξάσκησης δικαιωμάτων, το Ταμείο προέβη σε πώληση μετοχών της Πειραιώς με τιμή εξάσκησης 1,734 ανά μετοχή. Το Ταμείο αναγνώρισε κέρδη ποσού από την διαφορά μεταξύ της τιμής εξάσκησης και της τιμής κτήσης ( 1,70). Σημείωση 7 Απαιτήσεις από Τράπεζες υπό Εκκαθάριση Σύμφωνα με τη παρ. 15 του άρθ. 9 του Ν. 4051/2012 (Α 40) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4224/2013, το Ταμείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει το ποσό που θα κατέβαλε το ΤΕΚΕ στα πλαίσια της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων έως την 31/12/2014, όπως προβλεπεται από την παρ. 13 του άρθρου 141 και την παρ. 7 του άρθ. 142 του Νόμου 4261/2014. Σε αυτή τη περίπτωση το Ταμείο αναλαμβάνει τις αξιώσεις του ΤΕΚΕ κατά τη παρ. 4 του άρθ. 13Α του Ν. 3746/2009. Υπό αυτό το πλαίσιο, οι απαιτήσεις του Ταμείου είναι συνδυασμός των καταβολών του με τη μορφή ομολόγων ΕΤΧΣ και μετρητών, αντί του ΤΕΚΕ, για να καλύψει τα funding gap από τις εκκαθαρίσεις των τραπεζών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 το Ταμείο εισέπραξε από τη διαδικασία εκκαθάρισης συνολικό ποσό 40εκ. ( 38εκ. από την Αχαική Συνεταιριστική Τράπεζα και 2εκ. από την Τ-Bank). Η κίνηση των απαιτήσεων του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των απομειώσεων, από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου παρουσιάζεται παρακάτω: 11

12 Ποσά σε Υπόλοιπο ανοίγματος Προσθήκες 01/01/ /03/2014 Εισροές από τη διαδικασία εκκαθάρισης Απομειώσεις Υπόλοιπο κλεισίματος Απαιτήσεις από funding gap -Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ( ) Συνεταιριστική Τράπεζας Λαμίας Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου- Λήμνου Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Proton Τράπεζα Αγροτική Τράπεζα («ATEbank») Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο T-Bank ( ) - 0 -First Business Bank Probank Σύνολο ( ) Σημείωση 8 Υποχρεώσεις για Κάλυψη Funding Gap Ποσά σε 31/03/ /12/2013 Υποχρέωση για funding gap Δωδεκανήσου Υποχρέωση για funding gap Ευβοίας Προσωρινή υποχρέωση για funding gap Δυτικής Μακεδονίας Σύνολο Κατά την 31/03/2014 το ποσό των 161,1εκ. αφορούσε α) στο υπόλοιπο ποσό των 133,8εκ. το οποίο θα καταβληθεί στα πλαίσια της οριστικοποίησης του funding gap των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δωδεκανήσου και Ευβοίας (το οριστικό funding gap προσδιορίστηκε από την ΤτΕ την 10/06/2014), και β) στο 1/3 του προσωρινού funding gap της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ποσού 27,3εκ. (το προσωρινό funding gap της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται στο ποσό των 82εκ. απόρροια της εκκαθάρισης της όπως αποφασίστηκε από την ΤτΕ την 08/12/2013). Το Ταμείο κατέβαλε ποσό 133.8εκ στην Alpha σε μετρητά στην 27/06/2014, η οποία ανέλαβε τις καταθέσεις των συνεταιριστικών τραπεζών. Σημείωση 9 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα Η υποχρέωση από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνει μόνο τους τίτλους παραστατικού δικαιώματος κτήσης μετοχών που εκδόθηκαν από το Ταμείο και παραχωρήθηκαν στους ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίων των τριών συστημικών τραπεζών σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010 και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38/2012. Το υπόλοιπο των δικαιωμάτων και οι εύλογες αξίες για κάθε δικαίωμα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Αριθμός δικαιωμάτων Εύλογη αξία Εύλογη αξία Ποσά σε 31/03/ /03/ /12/2013 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα Alpha ΕΤΕ Πειραιώς Σύνολο

13 Ιεραρχία εύλογη αξίας δικαιωμάτων Τα δικαιώματα, τα οποία δύναται να μεταβιβαστούν, είναι εισηγμένα στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι εύλογες αξίες τους ορίζονται βάσει των τιμών που αναγράφονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δεν προσαρμόζονται. Συνεπώς, ταξινομούνται ως Επίπεδο 1. Η κίνηση των δικαιωμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2014 και ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν σε 1 δικαίωμα (πολλαπλασιαστής), αν εξασκηθεί, παρουσιάζεται ακολούθως: Alpha ΕΤΕ Πειραιώς Αριθμός δικαιωμάτων την 31/12/ Αριθμός δικαιωμάτων που εξασκήθηκε - - ( ) Υπόλοιπο δικαιωμάτων κατά την 31/03/ Πολλαπλασιαστής 7,4087 8,2292 4,4758 Τον Ιανουάριο του 2014, το Ταμείο εισέπραξε το ποσό των 4,7εκ. από την εξάσκηση δικαιωμάτων της Πειραιώς. Σημείωση 10 Έσοδα από Τόκους Η ανάλυση των εσόδων του Ταμείου από τόκους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 και 2013 παρουσιάζεται κάτωθι: 01/01/ /01/ Ποσά σε 31/03/ /03/2013 Τόκοι έσοδα από ομόλογα EFSF Τόκοι έσοδα από καταθέσεις στη ΤτΕ Σύνολο Σημείωση 11 Έσοδα από Προμήθειες Μετά την υπογραφή των Συμβάσεων Προεγγραφής με τις τράπεζες το 2012 και βάσει του Ν. 3864/2010, οι τράπεζες που έλαβαν προκαταβολές κεφαλαιακής ενίσχυσης κατέβαλαν στο ΤΧΣ ετήσια προμήθεια προεγγραφής 1% επί της ονομαστικής αξίας των ομολόγων ΕΤΧΣ που έλαβαν, για την περίοδο από τη λήψη της προκαταβολής έως τη ημερομηνία μετατροπής των προκαταβολών σε μετοχικό κεφάλαιο. Η ανάλυση των εσόδων από προμήθειες του Ταμείου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 και 2013 παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα. 01/01/ /01/ Ποσά σε 31/03/ /03/2013 Ετήσια προμήθεια αναδοχής 1% ΕΤΕ Πειραιώς Alpha Eurobank Σύνολο Σημείωση 12 Δαπάνες Προσωπικού Ο αριθμός μισθοδοτούμενου προσωπικού και Διοίκησης του Ταμείου κατά την 31/03/2014 ανερχόταν σε 28. Το σύνολο των δαπανών για το μισθοδοτούμενο προσωπικό και Διοίκηση του Ταμείου για το πρώτο τρίμηνο του 2014 και του 2013 αναλύεται ως εξής: 13

14 Ποσά σε 01/01/ /03/ /01/ /03/2013 Μισθοί Εργοδοτικές εισφορές Σύνολο Σημείωση 13 Γενικά Διοικητικά και Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Ποσά σε 01/01/ /03/ /01/ /03/2013 Ενοίκια και κοινόχρηστες δαπάνες (86.509) (80.724) Αμοιβές μελών Γενικού Συμβουλίου (88.750) (31.291) Αμοιβές δικηγόρων ( ) (11.477) Αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών - ( ) Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων (48.925) ( ) Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών (40.587) (44.887) Τέλη φύλαξης τίτλων ( ) (48.382) Ασφαλιστικές εταιρείες ( ) (14.918) Έξοδα εκπροσώπων στις τράπεζες (12.833) (9.796) Λοιπές αμοιβές (32.687) (15.023) Λοιπά έξοδα (53.052) (38.756) Σύνολο ( ) ( ) Σημείωση 14 Κέρδη/(ζημίες) από Χρηματοοικονομικά Μέσα σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων Ο εν λόγω λογαριασμός περιλαμβάνει τα κέρδη και τις ζημίες από την αποτίμηση των μετοχών που κατέχει το Ταμείο στις 4 συστημικές τράπεζες και των δικαιωμάτων που έχει εκδώσει καθώς επίσης και από τις πωλήσεις των μετοχών λόγω της εξάσκησης των δικαιωμάτων. Η ανάλυση του κέρδους ή ζημίας ανά χρηματοοικονομικό μέσο κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2014 και 2013 παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα. Ποσά σε 01/01/ /03/ /01/ /03/2013 Κέρδος/(ζημία) από μετοχές Alpha Eurobank ΕΤΕ Πειραιώς ( ) - Υποσύνολο Κέρδος/(ζημία) από δικαιώματα Alpha ( ) - ΕΤΕ ( ) - Πειραιώς ( ) - Υποσύνολο (1,075,071,401) Σύνολο 1,427,834,234-14

15 Σημείωση 15 Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις α) Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις: Οι υποχρεώσεις του Ταμείου αφορούν τη λειτουργική μίσθωση των γραφείων του. Οι ελάχιστες μελλοντικές πληρωμές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (σημειώνεται ότι το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να τερματίσει τη λειτουργική μίσθωση των γραφείων του, μετά από τρίμηνη προειδοποίηση): Ποσά σε 31/03/ /12/2013 Έως 1 έτος έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη - - Σύνολο β) Δεν υπάρχουν νομικές υποθέσεις από τρίτους κατά του Ταμείου την ημερομηνία έκδοσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν την οικονομική θέση του αρνητικά. Σημείωση 16 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν τη Διοίκηση του Ταμείου, στενούς συγγενείς της Διοίκησης, εταιρείες που ανήκουν στη Διοίκηση και πιστωτικά ιδρύματα στα οποία το Ταμείο ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαμόρφωση των οικονομικών και λειτουργικών πολιτικών της. Οι σημαντικές συναλλαγές τις οποίες πραγματοποίησε το ΤΧΣ με συνδεδεμένα μέρη κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2014 και 2013 και τα εκκρεμή υπόλοιπα την 31/03/2014 και 31/12/2013 παρουσιάζονται παρακάτω. Συναλλαγές με την Διοίκηση Τα Μέλη του ΔΣ (σε ισχύ από 01/01/2013 έως 31/01/2013) και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου (σε ισχύ από 01/02/2013), οι στενοί συγγενείς τους ή εταιρείες που ελέγχονται μεμονωμένα ή από κοινού από αυτούς, δεν είχαν συναλλαγές με το Ταμείο. Η αμοιβή τους, η οποία δεν συνδέεται με την αποδοτικότητά τους, για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε σε 211χιλ. (πρώτο τρίμηνο του 2013: 262χιλ.). Επιπρόσθετα, για τα Εκτελεστικά Μέλη, ένα ποσό της τάξης των 14χιλ. (πρώτο τρίμηνο του 2013: 14χιλ.) πληρώθηκε για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Συναλλαγές και υπόλοιπα με τις συστημικές τράπεζες και τα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα Συστημικές Τράπεζες Μετά την εισφορά από το ΤΧΣ των ομολόγων ΕΤΧΣ προς τις συστημικές τράπεζες (ΕΤΕ, Eurobank, Alpha, Πειραιώς) στα πλαίσια των συμβάσεων προεγγραφής και ακολούθως στα πλαίσια της συμμετοχής του ΤΧΣ στις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, το Ταμείο θεωρεί τις συστημικές τράπεζες συνδεδεμένα με αυτό μέρη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24. Η ονομαστική αξία των ομολόγων ΕΤΧΣ που είχαν εισφερθεί ως προκαταβολή για τις ανακεφαλαιοποιήσεις στις συστημικές τράπεζες ανήλθε στο ποσό των εκ. στην 31/03/2013. Επιπλέον, στο πρώτο τρίμηνο του 2014 το Ταμείο κατέβαλε στην Πειραιώς ομόλογα ΕΤΧΣ ονομαστικής αξίας 794.8m για την κάλυψη του οριστικού funding gap της ATEbank. Η αγοραία αξία των μετοχών που κατέχει το Ταμείο με ημερομηνία 31/03/2014 ανήλθε στο ποσό των ,9εκ. (31/12/2013: εκ.). Επιπρόσθετα, το Ταμείο αναγνώρισε υποχρέωση πληρωμής στην Alpha ποσού 161.1εκ. αναφορικά με α) το υπόλοιπο του οριστικού funding gap συνολικής αξίας 133,8εκ. για τις συνεταιριστικές τράπεζες Δωδεκανήσου και Ευβοίας και β) το ένα τρίτο (1/3) του προσωρινού finding gap της συνεταιριστικής τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής αξίας 27,3εκ. Στο πρώτο τρίμηνο του 2014 το Ταμείο εισέπραξε από την Πειραιώς και τη Eurobank (Σημείωση 8). Σύμφωνα με τη σύμβαση προεγγραφής, οι τράπεζες οι οποίες έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση θα πρέπει να καταβάλλουν στο ΤΧΣ προμήθεια προεγγραφής 1% επί της ονομαστικής αξίας των ομολόγων ΕΤΧΣ που έχουν λάβει, 15

16 για την περίοδο από τη λήψη της προκαταβολής έως τη ημερομηνία μετατροπής των προκαταβολών σε μετοχικό κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα έσοδα από προμήθειες για το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε (Σημείωση 13). Μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα Την 29/01/2013 το Ταμείο κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Νέου ΤΤ με τη μορφή ομολόγων ΕΤΧΣ ονομαστικής αξίας 500εκ. και κατέβαλε ποσό 2.730,8εκ. σε ομόλογα ΕΤΧΣ αναφορικά με το αρχικό funding gap. Την 14/02/2013 το Ταμείο κατέβαλε ποσό 227εκ. σε μετρητά, αντί του ΤΕΚΕ, στο Νέο ΤΤ. Το ποσό αυτό είναι μέρος του funding gap το οποίο καθορίσθηκε από την ΤτΕ, μετά την εκκαθάριση της T-Bank Α.Ε. και τη μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της στο Νέο ΤΤ. Σημείωση 17 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού - Μετά την ημερομηνία αναφοράς τα γεγονότα που έλαβαν χώρα και σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων και τις αυξήσεις κεφαλαίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είναι τα ακόλουθα: ΕΤΕ - Την 13/05/2014 η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους 2.500εκ. χωρίς δικαιώματα προτίμησης σε υφιστάμενους μετόχους μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης 2,20 έκαστη. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 84,38% σε 57,24%. Alpha - Την 28/03/2014 η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους 1.200εκ. χωρίς δικαιώματα προτίμησης σε υφιστάμενους μετόχους μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης 0,65 έκαστη. Κατόπιν της εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την έναρξη διαπραγμάτευσης τους την 04/04/2014, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 81,71% σε 69,90%. - Την 10/06/2014 η τράπεζα ανακοίνωσε την εξάσκηση δικαιωμάτων με τιμή εξάσκησης 0,46, τα οποία αντιστοιχούσαν σε κοινές ονομαστικές μετοχές (3,53% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας). Κατόπιν της εξάσκησης των δικαιωμάτων, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 69,90% σε 66,36%. Πειραιώς - Την 10/04/2014 η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους 1.750εκ. χωρίς δικαιώματα προτίμησης σε υφιστάμενους μετόχους την 10/04/2014 μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης 1,70 έκαστη. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 80,95% σε 67,30%. - Την 07/07/2014 η τράπεζα ανακοίνωσε την εξάσκηση δικαιωμάτων με τιμή εξάσκησης 1,77, τα οποία αντιστοιχούσαν σε κοινές ονομαστικές μετοχές (0,36% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας). Κατόπιν της εξάσκησης των δικαιωμάτων, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 67,30% σε 66,93%. Eurobank - Την 29/04/2014 η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους 2.864εκ. χωρίς δικαιώματα προτίμησης σε υφιστάμενους μετόχους μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης 0,31 έκαστη. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 95,23% σε 35,41%. - Την 07/04/2014 ο Νόμος του Ταμείου (Ν. 3864/2010) τροποποιήθηκε με τον Ν. 4254/2014, και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ A 85/ ). - Στα πλαίσια του προσωρινού funding gap των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δωδεκανήσου και Ευβοίας, το Ταμείο κατέβαλλε την 20/12/2013 σε μετρητά τα ποσά των 166εκ. και 63,9εκ. αντίστοιχα. Την 27/06/2014 το Ταμείο κατέβαλλε στην Alpha σε μετρητά τα υπόλοιπα ποσά των 92,5εκ. και 41.2m αντίστοιχα, στα πλαίσια της οριστικοποίησης του funding gap από την ΤτΕ την 10/06/

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30/09/2015 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Φεβρουάριος 2016 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 Δελτίο Τύπου Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31/03/2016 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Σεπτέμβριος 2016 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απολογισμός δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απολογισμός δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου 2015 7 Αυγούστου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Απολογισμός δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου 2015 1) Συστημικές Τράπεζες α) Κύρια θέματα ανά συστημική τράπεζα i)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση α) Θέματα σχετικά με τις τέσσερις συστημικές

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012 Αύγουστος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Επιστολή του Προέδρου 3 Έκθεση Διαχείρισης Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση a) Θέματα σχετικά με όλες τις συστημικές τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη A.G.BEST ON WEB SINGLE MEMBER P.C ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MARKETING, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 34, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 125173301000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων (Όμιλος & Τράπεζα)

Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων (Όμιλος & Τράπεζα) ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΟΜΙΛΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων (Όμιλος & Τράπεζα) Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων Ενδιάμεση κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα