ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 7 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία Μερισμάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγορίες Εμπορευόμενων Προϊόντων Εμπορικά Σήματα Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις και Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Εταιρίας Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι Διοίκηση Διεύθυνση Εργασιών Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη Διοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο Άλλων Εταιριών Εταιρική Διακυβέρνηση Οργανόγραμμα Προσωπικό Επενδύσεις Περιόδου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Γενικά Στοιχεία Κλάδου Ανταγωνισμός - Προοπτικές Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δραστηριότητα Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών και Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικές Δαπάνες Διάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Αναμορφώσεις Στοιχείων Αποτελεσμάτων Ανάλυση Οικονομικής Κατάστασης Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Πηγές και χρήσεις Κεφαλαίων Ενοποιημένα απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας Αποτελέσματα χρήσεων ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Συνδεδεμένες εταιρίες με την Θυγατρικές Εταιρίες Εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ή/και τα Μέλη του Δ.Σ. της Εκδότριας Εταιρίας Διεταιρικές Συναλλαγές ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Προβλέψεις Αποτελεσμάτων Εταιρίας Προβλέψεις Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στόχοι και Στρατηγική Επενδυτική Πολιτική Μερισματική Πολιτική ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 90 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλιάδες ) * 2004 Εμπορική Δραστηριότητα , , ,7 Παροχή Υπηρεσιών 95,5 229,7 214,8 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , , ,5 Μικτό Κέρδος 4.241, , , ,9 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 5,3 1,0 3,6 11,8 Σύνολο 4.246, , , ,7 Λειτουργικό Αποτέλεσμα 2.028, , , ,5 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 2.100, , ,6 (2.717,1) Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων 1.819, , ,8 (3.324,0) Κέρδη προ Φόρων 1.819, , ,8 (3.324,0) Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Λοιπούς και Αμοιβές Δ.Σ. 990,2 997, ,2 (4.114,7) Κέρδη μετά από Φόρους Φορ/κού Ελέγχου 990,2 997,2 959,4 (4.261,4) Συνολικό Μέρισμα (καθαρό από Φόρους) 427,9 410,8 410,8 0,0 Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠ/ΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) * 2004 Κέρδη προ φόρων βάσει οικονομικών καταστάσεων 1.819, , ,8 (3.324,0) Mείον: Έκτακτα έξοδα από πρόβλεψη για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 28,2 (431,0) (30,0) (765,0) Mείον: Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων (230,0) (70,0) (300,0) (750,0) Μη διενεργηθείσες προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (14,8) (24,7) 0,0 (24,7) Aναλογία Μετόχων Μειοψηφίας ,6 - Αναμορφωμένα Κέρδη προ φόρων 1.602, , ,4 (4.863,7) Φόροι Χρήσης, λοιποί φόροι & Αμοιβές Δ.Σ. 828,9 828,3 892,0 790,7 Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από φόρους χρήσης & αμοιβές Δ.Σ. 773,6 471,5 855,4 (5.654,4) Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 0,0 0,0 186,8 146,8 Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 773,6 471,5 668,6 (5.801,2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε.) * 2004 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 0,24 0,12 0,16 - Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων 0,21 0,11 0,12 - Κέρδη προ Φόρων 0,21 0,11 0,12 - Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. 0,11 0,06 0,07 - Μέρισμα ανά μετοχή 0,05 0,024 0,024 - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΤΟΧΗ ( ) * 2004 Αναμορφωμένα κέρδη προ φόρων 0,19 0,08 0,10 - Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από φόρους χρήσης & αμοιβές Δ.Σ 0,09 0,03 0,05 - Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & - 0,09 0,03 0,04 φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων *Συνενωμένα Στοιχεία Αποτελεσμάτων (pro forma) της ΕΛΤΟΝ και της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, λόγω συγχώνευσης των δύο εταιριών, για την περίοδο ισολογισμού μετασχηματισμού Οι εν λόγω συνενωμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Θεόδωρο Μίχο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11371). ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλιάδες ) * 2004 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 271,7 217,1 420,7 297,9 Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις 0,0 0, ,5 0,0 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3.187, , , ,9 Μείον : Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 986, , , ,0 Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 2.201, , , ,9 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Συμμετοχές , , , ,6 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , , , ,5 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , , ,8 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 0,0 0,0 9,5 36,8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,1 Ίδια Κεφάλαια , , , ,0 Προβλέψεις 0,0 0,0 0,0 0,00 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0,8 0,8 336,2 0,8 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , , ,3 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,1 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0,0 0,0 23,3 0,9 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , ,1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε χιλ. ) * 2004 Ίδια Κεφάλαια βάσει οικονομικών καταστάσεων , , , ,0 Mείον: Έκτακτα έξοδα από πρόβλεψη για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων (5.897,0 (6328,0) (835,0) (765,0) Mείον: Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων (230,0) (300,0) (1.024,0) (750,0) Μη διενεργηθείσες προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (14,8) (136,0) (301,0) (330,0) Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια 7.348, , , ,0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) * 2004 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,58 0,82 0,95 0,88 Αναμορφωμένη Λογιστική Αξία Μετοχής 0,89 0,43 0,66 0,80 Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΔΕΙΚΤΕΣ * 2004 Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) 17,6 18,6 18,1 18,6 Περιθώριο Κέρδους προ Φόρων (%) 7,5 7,9 4,6 - Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) 13,5 12,9 11,2 - Ρευστότητα (:1) 1,0 1,0 1,1 1,1 Ιδια / Ξένα Κεφάλαια (:1) 1,10 1,00 0,75 0,76 *Συνενωμένα Στοιχεία Ισολογισμών (pro forma) της ΕΛΤΟΝ και της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, λόγω συγχώνευσης των δύο εταιριών, για την περίοδο ισολογισμού μετασχηματισμού Οι εν λόγω συνενωμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Θεόδωρο Μίχο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11371). ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ENOΠOIHMENA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ * 2004 Κύκλος Εργασιών: , , , ,4 Μικτό Κέρδος 8.680, , , ,2 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 9,7 4,6 4,6 14,7 Σύνολο 8.690, , , ,9 Λειτουργικό Αποτέλεσμα 2.697, , , ,2 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 2.647, , , ,4 Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων 1.921, , , ,6 Κέρδη προ Φόρων 1.921, , , ,6 Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Δικαιώματα Μειοψηφίας 1.230, , , ,4 Συνολικό Μέρισμα (καθαρό από Φόρους) 427,9 410,8 410,8 - Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠ/ΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) * 2004 Κέρδη προ φόρων βάσει οικονομικών καταστάσεων 1.921, , , ,6 Mείον: Έκτακτα έξοδα από πρόβλεψη για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 28,2 (431,0) 0,0 (765,0) Mείον: Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων (230,0) (70,0) (300,0) (750,0) Μη διενεργηθείσες προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (14,8) (24,7) (301,0) (24,7) Αναμορφωμένα Κέρδη προ φόρων 1.704, , , ,9 Φόροι Χρήσης, λοιποί φόροι & Αμοιβές Δ.Σ. 770,4 690,6 832,5 910,8 Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από φόρους χρήσης & αμοιβές Δ.Σ. 934, ,4 995,2 387,1 Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων ,8 223,5 Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 934, ,4 808,4 163,6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) * 2004 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 0,31 0,18 0,18 0,14 Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων 0,22 0,14 0,14 0,12 Κέρδη προ Φόρων 0,22 0,14 0,14 0,12 Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. 0,14 0,08 0,08 0,07 Μέρισμα ανά μετοχή 0,05 0,024 0,024 - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΤΟΧΗ ( ) * 2004 Αναμορφωμένα κέρδη προ φόρων 0,20 0,11 0,10 0,05 Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από φόρους χρήσης & αμοιβές Δ.Σ 0,11 0,07 0,06 0,02 Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0,11 0,07 0,05 0,01 *Συνενωμένα Στοιχεία Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων (pro forma) της ΕΛΤΟΝ και της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, λόγω συγχώνευσης των δύο εταιριών, για την περίοδο ισολογισμού μετασχηματισμού Οι εν λόγω συνενωμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Θεόδωρο Μίχο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11371). ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλιάδες ) * 2004 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 492,5 421,5 421,5 300,8 Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις 0,0 0, ,4 0,0 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 9.384, , , ,0 Μείον : Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 2.860, , ,2 3837,0 Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6.524, , , ,0 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Συμμετοχές 352,7 422,0 422,0 436,7 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 6.876, , , ,7 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , , ,3 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 9,8 10,0 10,1 40,4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,2 Ίδια Κεφάλαια , , , ,9 Προβλέψεις 1.094, , ,21 62,0 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 673,9 336, ,1 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , , ,2 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,4 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 44,0 25,3 25,3 0,9 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,4 43,850, ,2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε χιλ. ) * 2004 Ίδια Κεφάλαια βάσει οικονομικών καταστάσεων , , , ,9 Mείον: Έκτακτα έξοδα από πρόβλεψη για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων (5.897,0) (6328,0) (0,0) (765,0) Mείον: Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων (230,0) (300,0) (300,0) (750,0) Μη διενεργηθείσες προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (14,8) (136,0) (301,0) (330,0) Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια 4.175, , , ,9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) * 2004 Λογιστική Αξία Μετοχής 1,22 0,70 1,02 0,86 Αναμορφωμένη Λογιστική Αξία Μετοχής 0,49 0,30 0,99 0,78 Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΔΕΙΚΤΕΣ * 2004 Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) 18,2 19,4 19,4 19,3 Περιθώριο Κέρδους προ Φόρων (%) 4,0 5,2 5,2 5,8 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) 18,4 20,3 13,9 13,6 Ρευστότητα (:1) 1,2 1,2 1,2 1,1 Ιδια / Ξένα Κεφάλαια (:1) 0,4 0,5 0,7 0,7 *Συνενωμένα Στοιχεία Ενοποιημένων Ισολογισμών (pro forma) της ΕΛΤΟΝ και της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, λόγω συγχώνευσης των δύο εταιριών, για την περίοδο ισολογισμού μετασχηματισμού Οι εν λόγω συνενωμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Θεόδωρο Μίχο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11371). ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

7 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Γενικές Πληροφορίες Στο παρόν Ετήσιο δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της Εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, (στο εξής η Εταιρία ή ) από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : - στα γραφεία της Εταιρίας, ΒΙΠΑ Αυλώνος, θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ, (τηλ ), αρμόδιος ο κ. Στυλιανός Βασιλείου,Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών και Επικεφαλής Τμήματος Σχέσεων με τους Επενδυτές. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με γνώμονα την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204 της 14/11/2000, άρθρο 16 και της τροποποίησής της με την Απόφαση 1/319/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο είναι : - ο κ. Νέστωρ Παπαθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ΒΙΠΑ Αυλώνος, θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ, (τηλ ). - Ο κ Στυλιανός Βασιλείου, Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ΒΙΠΑ Αυλώνος, θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ, (τηλ ). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο είναι πλήρη και αληθή. - Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο. Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2002 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Ντανάς (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14151) της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε., ενώ για την εταιρική χρήση 2003 ο έλεγχος διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κ. Θεόδωρο Μίχο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11371) της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Θεόδωρο Μίχος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11371) της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ).Τα πιστοποιητικά ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

8 Ετήσιου Δελτίου, μαζί με τους αντίστοιχους Ισολογισμούς. Τον έλεγχο του ενοποιημένου Ισολογισμού της για το 2003 που προέκυψε από την ενοποίηση: α) με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης των κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως της μητρικής εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε και των θυγατρικών εταιρειών "ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε."," ELTON CORPORATION SA" Ρουμανίας," ELTON CORPORATION LTD" Βουλγαρίας, και " ELTON CORPORATION d.o.o." Belgrade με ποσοστά 52%, 99,984%, 100% και 80% αντίστοιχα (άμεσες συμμετοχές) και της ΑΚΡΙΠΛΑΣ ΙΜΠΕΞΜΠΑ ΕΠΕ με ποσοστό συμμετοχής 34,67% (έμμεση συμμετοχή). β) με την μέθοδο της καθαράς θέσης της εταιρείας ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕ και ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΙΜΠΕΞΠΑ ΕΠΕ (έμμεση συμμετοχή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Θεόδωρος Μίχος (ΑΜ ΣΟΕΛ 11371) της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕ (Φωκίωνος Νέγρη , Αθήνα τηλ ). Τον έλεγχο του ενοποιημένου Ισολογισμού της για το 2004 που προέκυψε από την ενοποίηση: α) με την μέθοδο της ολικής ενοποιήσεως των κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως της μητρικής εταιρείας "ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.Β.Ε." και των θυγατρικών εταιρειών "ELTON CORPORATION S.A.", "ELTON CORPORATION L.T.D.", "ELTON CORPORATION d.o.o. Belgrade",και της ''ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ - ΙΜΠΕΞΜΠΑ ΕΠΕ'' με ποσοστά %, 100%,100% και 66,66% αντίστοιχα β) με τη μέθοδο της καθαράς θέσης της εταιρίας ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Θεόδωρος Μίχος (ΑΜ ΣΟΕΛ 11371) της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕ (Φωκίωνος Νέγρη , Αθήνα τηλ ). Το πιστοποιητικό ελέγχου του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της χρήσης 2004 έχει ως εξής: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του κόστους. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ.ν.2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1.Στην παρούσα χρήση με βάση τις διατάξεις άρθρ. 15 του Ν. 3229/2004, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 19 Ν. 3296/2004, έγινε αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία, της αξίας κτήσεως των γηπέδων-οικοπέδων και της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων, από την οποία αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων οικοπέδων κατά ,69και των κτιρίων κατά ,08 και προέκυψε συνολική υπεραξία ,77 που καταχωρήθηκε στο λογαριασμό του Παθητικού Α-ΙΙΙ-2 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις των κτιρίων της χρήσεως υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρμοσμένη αξία αυτών και είναι μεγαλύτερες κατά ,00 περίπου από αυτές που θα ήταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρμογή. 2. Τα κονδύλια των λογαριασμών του Ενεργητικού «ΓΙΙΙ1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και «ΓΙΙΙ2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε πέντε εταιρείες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, που δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και των οποίων οι μετοχές αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως. Για τις τρείς από αυτές (δύο ημεδαπές και μία αλλοδαπή) συνολικής αξίας κτήσεως χιλ. περίπου, η λογιστική τους αξία με βάση τους τελευταίους συνταγμένους Ισολογισμούς τους ( ) υπολείπεται κατά 765 χιλιάδες περίπου της αξίας κτήσεως τους. Κατά συνέπεια τόσο τα Αποτελέσματα Χρήσεως όσο και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένα κατά το ανωτέρω ποσό. 3. Στο κονδύλι του Ενεργητικού «ΔΙΙ Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και ποσά συνολικού ύψους χιλ. περίπου που είναι σε καθυστέρηση. Για την πιθανή ζημία από την μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων αυτών η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη. Κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να είχε σχηματισθεί πρόβλεψη στο ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

9 ποσό τουλάχιστον των 750 χιλ, οπότε τόσο τα Αποτελέσματα Χρήσεως όσο και τα Ίδια Κεφάλαια θα ήταν μειωμένα κατά το ποσό αυτό. 4.Η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν αυτή σχηματίζονταν σύμφωνα με το νόμο θα ανερχόταν στο ποσό των 330 χιλ περίπου εκ των οποίων 24,7 χιλιάδες περίπου θα αφορούσαν την παρούσα χρήση. 5. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση Κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις υπόλοιπες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας καθώς και οι σημειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισμό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση. Σημειώσεις: 1. Επί των ακινήτων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 2. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνεται στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 03 -"515.5" Χονδρικό Εμπόριο Χημικών προϊόντων Ευρώ ,07 -"246.9" Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων Ευρώ ,37 -"511.2" Αντιπροσώπευση Παροχής υπηρεσιών Ευρώ , Το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται στις σε 115 άτομα. 4. Στην παρούσα χρήση, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχωνεύσεως με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας "ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ' βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93 έγινε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,00 με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,6. Η αύξηση καλύφθηκε κατά ,18 από την ανωτέρω συγχώνευση και κατά ,82 με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". 5. Λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Θυγατρικής της εταιρείας "ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ", τα κονδύλια της παρούσας δεν είναι συγκρίσιμα μ' αυτά της προηγούμενης χρήσης 6. Οι Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό στη χρήση ανήλθαν σε χιλ 7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας πλην της επίδικης απαίτησης ασφαλιστικού ταμείου (ΤΕΑΥΕΚ) ποσού Ευρώ ,00 περίπου που δεν σχηματίσθηκε σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως πρόβλεψη, επειδή δικαιώθηκε πρωτόδικα η εταιρεία. 8.Τα Αποτελέσματα Χρήσεως έχουν βαρυνθεί με ποσό ύψους ,95 (Έκτακτες Ζημίες) που αφορούν την διαφορά που προέρχεται από τη συγχώνευση της Θυγατρικής της εταιρείας "ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ". Το πιστοποιητικό του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της ενοποιημένης χρήσης του 2004 έχει ως εξής: Ελέγξαμε κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών τον πέμπτο Ενοποιημένο Ισολογισμό και την Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και των Θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Εφαρμόσαμε τις διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου μας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Ενοποιημένης Εκθέσεως Διαχειρίσεως, με τις παραπάνω Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Δεν επεκταθήκαμε στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΙΜΠΕΞΠΑ ΕΠΕ, ELTON CORPORATION SA,ELTON CORPORATION LTD και ELTON CORPORATION d.o.o. Belgrade που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστά 7,5% και 13,4% των ενοποιημένων συνόλων Ενεργητικού και Κύκλου Εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές δεν έχουν ελεγχθεί από άλλο αναγνωρισμένο ελεγκτή, για δε τις τρεις τελευταίες (εξωτερικού), διατηρούμε επιφύλαξη ως προς την ορθότητα της ενοποίησή τους. Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1.Στην παρούσα χρήση με βάση τις διατάξεις άρθρ. 15 του Ν. 3229/2004, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 19 Ν. 3296/2004, έγινε αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία της αξίας κτήσεως των γηπέδων-οικοπέδων και της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων της μητρικής, από την οποία αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων οικοπέδων κατά ,69 και των κτιρίων κατά ,08 και προέκυψε συνολική υπεραξία ,77 που καταχωρήθηκε στο λογαριασμό του Παθητικού Α-ΙΙΙ-2 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις των κτιρίων της χρήσεως υπολογίσθηκαν στην ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

10 αναπροσαρμοσμένη αξία αυτών και είναι μεγαλύτερες κατά ,00 περίπου από αυτές που θα ήταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρμογή. 2. Στο κονδύλι του Ενεργητικού «ΔΙΙ Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και ποσά συνολικού ύψους χιλ. περίπου που είναι σε καθυστέρηση. Για την πιθανή ζημία από την μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων αυτών η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη. Κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να είχε σχηματισθεί πρόβλεψη στο ποσό τουλάχιστον των 750 χιλ, οπότε τόσο τα ενοποιημένα Αποτελέσματα Χρήσεως όσο και τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια θα ήταν μειωμένα κατά το ποσό αυτό. 3. Η μητρική εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν αυτή σχηματίζονταν σύμφωνα με το νόμο θα ανερχόταν στο ποσό των 330 χιλ περίπου εκ των οποίων 24,7 χιλιάδες περίπου θα αφορούσαν την παρούσα χρήση. 4. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2000, η δε θυγατρική ημεδαπή μέχρι και τη χρήση Κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις υπόλοιπες χρήσεις των εταιρειών αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώμη μας, αφού ληφθούν υπόψη αφ ενός η ανωτέρω επιφύλαξή μας για την ενοποίηση των τριών αλλοδαπών εταιρειών και αφ ετέρου οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις μας καθώς και οι παρατιθέμενες κάτω από τον Ισολογισμό σημειώσεις της εταιρείας, οι ενοποιημένες αυτές οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και μεθόδων που εφαρμόζει η μητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31η Δεκεμβρίου Σημειώσεις: 1. Η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση προέκυψε από την ενοποίηση (άμεσες συμμετοχές) α) με την μέθοδο της ολικής ενοποιήσεως των κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως της μητρικής εταιρείας "ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.Β.Ε." και των θυγατρικών εταιρειών "ELTON CORPORATION S.A.", "ELTON CORPORATION L.T.D.", "ELTON CORPORATION d.o.o. Belgrade",και της ''ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ - ΙΜΠΕΞΜΠΑ ΕΠΕ'' με ποσοστά %, 100%,100% και 66,66% αντίστοιχα β) με τη μέθοδο της καθαράς θέσης της εταιρίας ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/ Στην παρούσα χρήση, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχωνεύσεως με απορρόφηση από τη μητρική της θυγατρικής εταιρείας "ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ' βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93 έγινε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής κατά ,00 με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,6. Η αύξηση καλύφθηκε κατά ,18 από την ανωτέρω συγχώνευση και κατά ,82 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". 3. Ζημιά ,95 που προέκυψε από την ανωτέρω συγχώνευση δεν βάρυνε τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσεως αλλά συμψηφίσθηκε με το κονδύλι "Διαφορά Ενοποιήσεως" της Ενοποιημένης Καθαρής Θέσης. 4. Οι βασικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν είναι όμοιες με εκείνες της Επί των ακινήτων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 6. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 03 είναι: -"515.5" Χονδρικό Εμπόριο Χημικών προϊόν Ευρώ ,94 -"246.9" Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων Ευρώ ,37 -"511.2" Αντιπροσώπευση Παροχής υπηρεσιών Ευρώ , Το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται στις σε 151 άτομα. 8.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας πλην της επίδικης απαίτησης ασφαλιστικού ταμείου (ΤΕΑΥΕΚ) ποσού Ευρώ ,00 περίπου που δεν σχηματίσθηκε σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως πρόβλεψη, επειδή δικαιώθηκε πρωτόδικα η εταιρεία 9. Οι Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό στη χρήση ανήλθαν σε χιλ 10. Διευκρινίζεται ότι τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσεως παρατίθενται όπως περιλαμβάνονται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως εκείνης. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

11 Φορολογικοί Έλεγχοι Η Eταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2000 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘΕΚ) Αθηνών με φορολογικό έλεγχο, που αφορούσε στον προσδιορισμό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (φόρος εισοδήματος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., φόρος μισθωτών υπηρεσιών, τέλη χαρτοσήμου κλπ), τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Τα αποτελέσματα του εν λόγω φορολογικού ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ Λογιστικές Διαφορές (ποσά σε ) Φόροι Φορολ. Ελέγχου Πρόστιμα & Προσαυξήσεις Σύνολο Φόρων & Προστίμων & Προσαυξήσεων , , , , , , , , , , , ,81 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,97 Μείον: Έκπτωση 5% 3.325,25 Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση ,72 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι κατά τον τακτικό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της ΕΛΤΟΝ προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ποσού ,56, για τις οποίες επεβλήθησαν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος, οι οποίοι μετά τα σχετικά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις ανήλθαν συνολικά στο ποσό των ,97. Η καταβολή του εν λόγω ποσού πραγματοποιήθηκε τοις μετρητοίς και είχε έκπτωση 5%, ώστε το σύνολο των πρόσθετων φόρων μετά των σχετικών προστίμων και προσαυξήσεων ανήλθε στο ποσό των ,72. Το εν λόγω ποσό λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2001, επιβαρύνοντας τα προς διάθεση κέρδη της χρήσης αυτής. Η Eταιρία με σχετική αίτηση προς το ΕΘ.Ε.Κ. (Αρ. Πρωτ. 2709/ ) έχει ζητήσει τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Όσον αφορά στο φορολογικό έλεγχο της εταιρίας «ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΙΜΠΕΞΠΑ ΕΠΕ» που ενοποιείται, αναφέρεται ότι έχει καταθέσει αίτηση για διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις με σχετική αίτηση προς τη Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, Αττική (Αρ. Πρωτ / ). Όσον αφορά την εταιρία ΕΥΡΩΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. που ενοποιείται, έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την διαχειριστική περίοδο Όσον αφορά στο φορολογικό έλεγχο των εταιριών «ELTON CORPORATION S.A.», «ELTON CORPORATION L.T.D» και «ELTON CORPORATION d.o.o. Belgrade», που ενοποιούνται, και οι οποίες εδρεύουν στη Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία & Μαυροβούνιο αντίστοιχα, αναφέρεται ότι υπάγονται στο φορολογικό καθεστώς της χώρας, στην οποία εδρεύουν. Η Απορροφηθείσα εταιρία ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την περίοδο ισολογισμού μετασχηματισμού από το ΕΘΕΚ, με φορολογικούς ελέγχους, που αφορούσαν στον προσδιορισμό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (φόρος εισοδήματος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., φόρος μισθωτών υπηρεσιών, τέλη χαρτοσήμου κλπ), τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Τα αποτελέσματα των εν λόγω φορολογικών ελέγχων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 11 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Λογιστικές Διαφορές Κύριος Φόρος Πρόστιμα & Προσαυξήσεις Διαφορές Φ.Π.Α. Συνολικό Ποσό Φόρου , , ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,78 Οι φόροι φορολογικού ελέγχου μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις της χρήσης 2002 και της περιόδου μετασχηματισμού της απορροφηθείσας ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 2004 και επεβάρύναν κατά το ποσό των ,78 τα κέρδη προς διάθεση της ίδιας χρήσης της Εταιρίας. Δημόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2004 και της τρέχουσας χρήσης δεν έγιναν από την Εταιρία δημόσιες προσφορές για την εξαγορά άλλων εταιριών ούτε έγιναν δημόσιες προσφορές από τρίτους για τις μετοχές της Εταιρίας. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

13 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. Γενικά Με την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ που προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ κάθε μιας. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ΕΥΡΩ ( ) και διαιρείται σε δεκαεπτά εκατομμύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες εξακόσιες ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ΕΥΡΩ κάθε μιας. Ακολούθως, οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών ΕΛΤΟΝ (Απορροφούσα εταιρία) και της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ (Απορροφούμενη εταιρία) που συνήλθαν στις και αντίστοιχα, ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο εταιριών με την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν δύο ( ), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών ( 0,60) η κάθε μία. Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το ΚΝ 2190/1920 (στο εξής ο «Νόμος») και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος των 10 μετοχών. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας στην περιουσία της Εταιρίας και ανάλογη συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι δανειστές του μετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

14 ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ ενός και των μετόχων, ή οποιουδήποτε τρίτου, αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Συγκύριοι κοινών μετοχών, για να έχουν το δικαίωμα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν οριστεί εκπρόσωπος, τότε τα δικαιώματα των συγκύριων μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν μπορούν να ασκηθούν. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου. Oι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 οφείλουν: α. Όσοι (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Α.Χ.Ε.) να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας ΒΙΠΑ Αυλώνος, θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ, τηλ π.μ μ.μ. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. β. Όσοι (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην ίδια διεύθυνση την πιο πάνω βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. γ. Όσοι δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους στην έδρα της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που έχει έδρα την Ελλάδα. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρων περιπτώσεων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία 5 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα: 1. να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε του Ν.2190/1920, και 2. να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

15 Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος κατά την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους της Εταιρίας μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσκόμιση της Βεβαίωσης Δικαιούχου Μερίσματος Ανωνύμων Αξιών στα Γραφεία της Εταιρίας ή όπου αλλού ορισθεί. Ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του Τύπου. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών, προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει Φορολογία Μερισμάτων Σύμφωνα με τη ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109), οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες (πλην Τραπεζών) οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών βαρύνονται με φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανομή. Έτσι τα μερίσματα διανέμονται από ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη και επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, από τα κέρδη τα οποία πραγματοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρείες και διανέμονται μερίσματα, το μέρος των μερισμάτων που αντιστοιχεί στην μητρική Εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόμενη χρήση (εκτός αν δοθεί προμέρισμα στην ίδια χρήση), και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της μητρικής Εταιρείας της επόμενης χρήσης. Τα δε μερίσματα από τα κέρδη της μητρικής Εταιρείας που σχηματίζονται κατά ένα μέρος από τα διανεμόμενα κέρδη των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, εφόσον διανεμηθούν, καταβάλλονται στην επόμενη από τη λήψη τους χρήση. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, για το μέρος των κερδών της μητρικής εταιρείας που προέρχεται από μερίσματα προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό 5%, το οποίο φορολογείται κατόπιν με συντελεστή φόρου 35%, καθόσον αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή τους. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

16 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 3.1. Γενικές Πληροφορίες H EΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. δημιουργήθηκε το 1981 (Φ.Ε.Κ. υπ αρ. 3958/ ), με βασικούς ιδρυτές και μετόχους μέλη της οικογένειας Παπαθανασίου, ως μετατροπή της προϋφισταμένης εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕ η οποία ιδρύθηκε το Έδρα της Εταιρίας αρχικά ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων, με την από 1/12/1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μεταφέρθηκε στον δήμο Κ. Κηφισιάς, Α. Μεταξά 5, ενώ με την από 10/9/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μεταφέρθηκε στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα, θέση Ντράσεζα. Η Εταιρία έχει αριθμό μητρώου 7951/06/Β/86/85 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη. Το 2002 η εταιρία άλλαξε επωνυμία και από ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία (ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ) μετατράπηκε σε ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ. (ΦΕΚ 8469/ ) Η διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εμπορικού Αντιπροσώπου Εισαγωγής και Εξαγωγής και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο της Επιτροπής Εμπορικών Αντιπροσώπων με αριθμό Εκπρόσωπος για τις αντιπροσωπευτικές εργασίες φέρεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής, κ. Νέστωρ Παπαθανασίου. Επίσης, η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη και στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ με αριθμό 23629/96. Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας (Φ.Ε.Κ / ) ο σκοπός της εταιρίας έχει ως εξής : ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Εταιρίας είναι : 1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία χημικών πρώτων υλών, ετοίμων πάσης φύσεως χημικών προϊόντων και βιομηχανικών μηχανημάτων, 2. η βιομηχανοποίηση διαφόρων χημικών και βιομηχανικών προϊόντων, 3. η παραγωγή, εκμετάλλευση, προμήθεια, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής, αιολικής, γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας, 4. η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ήπιων μορφών-πηγών ενέργειας, 5. η δημιουργία αιολικών πάρκων, 6. η δημιουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής συστημάτων ενέργειας, όπως αιολικών πάρκων, παραγωγής φωτοβολταϊκών μονάδων, παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας 7. η παροχή κάθε είδους συναφούς με τα παραπάνω τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 8. η αντιπροσώπευση οιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής, του αυτού ή συναφούς σκοπού, και ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

17 9. η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές κάθε νομικής μορφής, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς ή με φυσικά πρόσωπα, όπως και κάθε άλλη σχετική εργασία. Ως κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας της Εταιρίας, σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 03), ορίζεται ο κλάδος «Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων» (ΚΑΔ 515.5), ενώ η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία χημικών πρώτων υλών. Μέρος του Κύκλου Εργασιών αφορά σε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, και συγκεκριμένα σε προμήθειες μεσιτειών από πώληση προϊόντων οίκων που αντιπροσωπεύει η Εταιρία, κλάδος «Αντιπροσωπείας ή μεσιτείας πώλησης χημικών προϊόντων» (Κ.Α.Δ ), ενώ μετά την συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ η Εταιρία αποκτά κλάδο «Παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων» (Κ.Α.Δ ). Σημειώνεται ότι τόσο η Εταιρία όσο και η απορροφηθείσα ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, το οποίο αποτελεί και την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητά τους Ιστορικό H EΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε., ιδρύθηκε το 1981, από μετατροπή της προϋφισταμένης εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕ έχοντας ως σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία χημικών Α υλών, ετοίμων πάσης φύσεως χημικών προϊόντων και βιομηχανικών μηχανημάτων. Αρχικά η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας χημικών Α υλών για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών. Το 1986 οι δραστηριότητές της επεκτείνονται στην εμπορία Α υλών και ειδικών προϊόντων για τον κλάδο τροφίμων. Αρχικά η εταιρία ενεργοποιείται στους χώρους της αρτοποιίας, σοκολατοποιίας, γαλακτομικών, επεξεργασίας σταφίδας και αλλαντοποιίας. Πολύ σύντομα ακολουθεί η δραστηριοποίηση στα οινολογικά προϊόντα. Το 1989 τα γραφεία και η αποθήκη της εταιρίας μεταφέρονται σε ιδιόκτητες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Κάτω Κηφισιά. Η συνύπαρξη των δύο λειτουργιών στον ίδιο χώρο ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτηση των πελατών και την εσωτερική οργάνωση της εταιρίας, ενώ η επιλογή του χώρου με άμεση πρόσβαση στον κυριότερο οδικό άξονα της χώρας διευκολύνει σημαντικά την διανομή των προϊόντων. Το 1990 δημιουργείται το τμήμα Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων, με αρχική δραστηριοποίηση στην εμπορία Α υλών για την παραγωγή χρωμάτων. Πολύ γρήγορα, το τμήμα εξαπλώνει τις δραστηριότητες του στον χώρο της εμπορίας προϊόντων για την παραγωγή απορρυπαντικών, βερνικιών, συγκολλητικών και μελανιών. Το 1993 ενισχύεται η παρουσία της εταιρίας στην Βόρεια Ελλάδα με την εγκατάσταση Γραφείου Πωλήσεων στην Θεσσαλονίκη. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

18 Το 1996, διπλασιάζεται σε έκταση ο αποθηκευτικός χώρος στην Κάτω Κηφισιά, σε οικόπεδο εφαπτόμενο στο αρχικό. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς αγοράζεται οικόπεδο στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης στην Σίνδο, στο οποίο αρχίζει η ανέγερση κτιρίου κέντρου διανομής και γραφείων το Το κτίριο ολοκληρώνεται το 1999 και στεγάζει πλέον τις δραστηριότητες της εταιρίας στην Βόρεια Ελλάδα. Το 1997 έγινε η πρώτη συστηματική προσπάθεια διείσδυσης σε αγορά Βαλκανικής χώρας, μέσω εξαγωγών των προϊόντων της εταιρίας στην ELTON CORPORATION S.A στην Ρουμανία. Το 2000 η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ, εξαγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών της ELTON CORPORATION S.A. Το 1998 δημιουργήθηκε το Χημικό Εργαστήριο, με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που η εταιρία παρέχει στους πελάτες της. Το 2000 δημιουργήθηκε θυγατρική εταιρία με την επωνυμία ELTON CORPORATION LTD και έδρα την Σόφια Βουλγαρίας. Το 2000 η απέκτησε μέσω εξαγοράς το 52% της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, εντάσσοντας στον λειτουργικό της ιστό, μία από τις σημαντικότερες μονάδες του κλάδου. Το Δεκέμβριο του 2001 η ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε., θυγατρική της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ, απέκτησε το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΡΩΦΑΡΜ- Γεωργικά Φάρμακα Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση και εμπορία λιπασμάτων, προϊόντων φυτοπροστασίας, σπόρων, βιολογικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων, καθώς και στην συγκέντρωση, διαλογή, επεξεργασία, συντήρηση και εμπορία οπωροκηπευτικών ολοκληρωμένης και βιολογικής καλλιέργειας. Το 2001 και στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η εταιρία πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO Το 2002 δημιουργήθηκε θυγατρική εταιρία με την επωνυμία ELTON CORPORATION DOO και έδρα το Βελιγράδι Νέας Γιουγκοσλαβίας. Το 2002 η εταιρία άλλαξε επωνυμία και από ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία (ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ) μετατράπηκε σε ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ. (ΦΕΚ 8469/ ) Το 2002 η ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ, θυγατρική της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ, απέκτησε το 33% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, σπόρων και γεωργικών εφοδίων. Το 2003 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

19 αποκτήθηκε το υπόλοιπο 34% της ανωτέρω εταιρίας. Ετσι σήμερα η ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ συμμετέχει με το 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ. To 2003 η εταιρία αποφάσισε την εξαγορά του υπολοίπου 20 % του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ELTON CORPORATION DOO στο Βελιγράδι. Στις αρχές του 2004 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εξαγοράς και έτσι σήμερα η εταιρία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της. Τέλος το 2003 τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρίων (μητρική) και ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. (θυγατρική), έλαβαν αντίστοιχες αποφάσεις για συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη βάσει των διάταξεων των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 Ν. 2166/1993 (Ισολογισμός μετασχηματισμού ). Η ανωτέρω συγχώνευση εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10 ης Σεπτεμβρίου 2004, πραγματοποιήθηκε κατά τη χρήση 2004, και εγκρίθηκε την 14 η Δεκεμβρίου 2004 με την υπ αριθμόν Κ απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωσή της η δραστηριότητα της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ εμπλουτίστηκε με πολλούς επιπλέον τομείς στους οποίους δεν είχε πρίν παρουσία, όπως την εμπορία αγροχημικών, προϊόντων για την μεταλλουργία, επεξεργασία νερού, κλωστουφαντουργία, καθώς επίσης και προϊόντα για τον εξοπλισμό εργαστηρίων και αντιδραστήρια. Η εταιρία απέκτησε νέα δυναμική, βελτίωσε την οργανωτική της δομή, ισχυροποίησε περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο και ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά της. Η έδρα της και οι εγκαταστάσεις της στην Αττική μεταφέρθηκαν σε νέο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα σύγχρονων αποθηκευτικών και γραφειακών χώρων στο Βιομηχανικό Πάρκο του Αυλώνα Αττικής. Προκειμένου να αξιολογηθεί η επίπτωση της συγχώνευσης της ΕΛΤΟΝ Α.Ε. με τη ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ Α.Ε. στην περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση της πρώτης, όπως αυτή προκύπτει μετά τη συγχώνευση, σχηματίσθηκαν proforma συνενωμένες οικονομικές καταστάσεις της των δύο υπό συγχώνευση εταιριών με άθροιση των ομοειδών κονδυλίων αποτελεσμάτων και ισολογισμού με την αφαίρεση των διεταιρικών συναλλαγών μεταξύ των δύο εταιριών. Συγκρίνοντας βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες της Απορροφώσας ΕΛΤΟΝ της και των proforma οικονομικών καταστάσεων της προκύπτουν τα εξής: Αύξηση των εξόδων εγκατάστασης κατά 94% περίπου Αύξηση του πάγιου ενεργητικού κατά 225% περίπου Αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 42% περίπου Αύξηση του συνόλου του ενεργητικού κατά 70% περίπου Αύξηση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων κατά 63% περίπου Αύξηση των υποχρεώσεων κατά 76% περίπου Αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών κατά 95% περίπου Με τη συγχώνευση των δύο εταιριών προκύπτουν, εκτός των ανωτέρω, μειώσεις των λειτουργικών εξόδων, ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και συντονισμός, οικονομίες κλίμακας από τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής οικονομικής μονάδας, και αξιοποίηση των ευνοϊκών συνεργειών λόγω του ότι διατηρείται το ίδιο αντικείμενο εργασιών, το οποίο αποτελεί και την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Η όλη πορεία της Εταιρίας χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα αλλά και από συστηματική προσπάθεια ερμηνείας του σύγχρονου επιχειρηματικού πλαισίου, πρόβλεψης των μελλοντικών εξελίξεων, και 19 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

20 εκμετάλλευσης των κατάλληλων ευκαιριών στον σωστό χρόνο. Βασική δέσμευση αλλά και πυξίδα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, είναι η πλήρης κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών της, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται από την ζήτηση των αγορών και από τα νεότερα επιστημονικά επιτεύγματα, και η ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων επιχειρηματικών σχέσεων, βασισμένων στην εμπιστοσύνη, τόσο με τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές της. Παράλληλα, το μεγάλο επιχειρηματικό βήμα για την συγχώνευση των δύο εκ των μεγαλυτέρων εταιρίων του χώρου, δημιουργεί μια ιδιαίτερη δυναμική στο χώρο, δεδομένου ότι δημιουργείται ένας Ομιλος εταιριών με μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές Αντικείμενο Δραστηριότητας Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και παραγωγής χημικών προϊόντων, τα οποία χρησιμεύουν κυρίως ως πρώτες ύλες σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Μέρος του Κύκλου Εργασιών αφορά σε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, και συγκεκριμένα σε προμήθειες μεσιτειών από πώληση προϊόντων οίκων που αντιπροσωπεύει η Εταιρία. Οι βασικές κατηγορίες των εν λόγω προϊόντων, ανά κλάδο βιομηχανίας στον οποίο απευθύνονται, παρουσιάζονται ακολούθως: Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Δραστηριότητα Στον πίνακα που ακολουθεί, αναλύεται ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανά κατηγορία εμπορευμάτων, καθώς και η εξέλιξή του για την περίοδο ΚΛΑΔΟΙ Αξία % Συμ/χη Αξία % Συμ/χη Αξία % Συμ/χη Φαρμάκων & Καλλυντικών 6.134,1 25,5% 5.750,3 25,0% Λοιποί Κλάδοι Βιομηχ/κών 9.450,6 39,3% 9.492,0 41,1% Προϊόντων B.U. Τροφίμων 8.377,5 34,8% 7.597,8 32,9% ,5 & Ποτών 27,9% B.U. Φαρμάκων, καλλυντικών, ,9 απορρυπαντικών 30,8% B.U. Χρωμάτων, δομικών υλικών κ.α. βιομηχ/κων 6.999,2 προϊόντων 15,8% B.U. Επεξ/σίας νερού, μετάλλων, 7.927,5 κλωστοϋφαντουργίας 17,9% B.U. Αγροχημικών 3.082,9 7,0% Αντιδραστήρια 46,6 0,1% Παροχή Υπηρεσιών 95,5 0,4 % 229,7 1,0% 214,9 0,5% Σύνολο Κύκλου Εργασιών ,8 100% ,8 100% ,5 100,0% Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, το 2004 οι κατηγορίες εμπορευμάτων της εταιρίας διευρύνθηκαν ως αποτέλεσμα της ένταξης των δραστηριοτήτων της ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ που επιτεύχθηκε με την πραγματοποίηση της απορρόφησής της από την ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ. Στις προϋπάρχουσες κατηγορίες των Τροφίμων και ποτών, Φαρμακευτικών, καλλυντικών και απορρυπαντικών, και Χρωμάτων, βερνικιών και δομικών υλικών, προστέθηκαν οι κατηγορίες Προϊόντων κλωστουφαντουργίας, 20 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα