ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία της, στην οποία παρέστησαν οι: - Βίκτωρ Δ. Παπαμαυρουδής,Πρόεδρος και Διευθύνων Συμβούλος. - Γεώργιος Π. Σκένδρος, Μέλος. - Χρήστος Κ. Σκαφίδας, Μέλος. για να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑ 1 ον : Έγκριση της εκθέσεως του ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. ΘΕΜΑ 2 ον : Καθορισμός της ημερομηνίας για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτής. Αφού διαπιστώνεται η απαρτία άρχεται η συνεδρίαση : ΘΕΜΑ 1ον ) Έγκριση της εκθέσεως του ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Έγκριση της εκθέσεως του ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πρόεδρος του ΔΣ διαβάζει την έκθεση του ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει ως ακολούθως: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (43 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι, έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην κρίση σας τα υπό του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις που περιλαμβάνουν, τον ισολογισμό της , την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2014, τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και τέλος το προσάρτημα πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920. Από το σύνολο των οικονομικών αυτών καταστάσεων τις οποίες εμπρόθεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σας απέδωσε, θα μπορέσετε όχι μόνο να αξιολογήσετε την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών που συνθέτουν την περιουσία της εταιρείας, αλλά θα έχετε επίσης την δυνατότητα να εκτιμήσετε το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της εταιρείας συντελεσθέν κατά την χρήση 2014 έργο. 1

2 1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης Όπως προκύπτει από την ανάλυση του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσης" που ακολουθεί τον ισολογισμό κατά την παραπάνω χρήση τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2014 ανήλθαν στο ποσό των ζημιών , έναντι ποσού ζημιών την προηγούμενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των και είναι μειωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο της προηγουμένης χρήσης κατά ποσοστό 7,96% και σε απόλυτο ποσό κατώτερος κατά Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε από στην προηγούμενη χρήση 2013, σημείωσε δηλαδή μείωση ποσοστού 11,37% ή ποσού Ως επακόλουθο της μεγαλύτερης ποσοστιαίας μείωσης του κόστους πωλήσεων σε σχέση με τη μείωση του κύκλου εργασιών, ήταν να μειωθούν τα «Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης» κατά ποσοστό μόλις 1,40% ή κατά ποσό Ανήλθαν δηλαδή στη χρήση 2014 σε από στην προηγούμενη χρήση Επίσης, μείωση σημείωσαν τα έξοδα «διοικητικής λειτουργίας» και «λειτουργίας διάθεσης», κατά ποσοστό 12,96% ή κατά ποσό , διαμορφώθηκαν δηλαδή στη χρήση 2014 σε από στην προηγούμενη χρήση Περαιτέρω, τα «αποτελέσματα προ φόρων» της χρήσης 2014, επιβαρύνθηκαν: α) από τα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους ( στην προηγούμενη χρήση) και, β) από τα «έκτακτα αποτελέσματα» ύψους ( στην προηγούμενη χρήση). Σύγκριση λογαριασμών Αποτελεσμάτων χρήσεων 2014 και 2013 Λογαριασμοί Υπόλοιπο 2014 Υπόλοιπο 2013 Μεταβολή % α. Πωλήσεις , ,52-7,96% β. Κόστος Πωληθέντων , ,95-11,37% γ. Άλλα έσοδα εκμετάλευσης 2.722, ,77-97,53% δ. Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης , ,18-12,96% ε. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα , ,48-4,08% στ. Εκτακτα αποτελέσματα , ,89-42,54% ζ. Καθαρά αποτελέσματα , ,21-41,72% 2. Οικονομική θέση της Εταιρείας Τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγουμένης χρήσεως έχουν ως εξής: 2

3 Χρήση 2014 Χρήση 2013 Μεταβολή % Ενεργητικό , ,33-4,39% Μείον: Παθητικό , ,18-3,23% Καθαρή Περιουσία , ,15-9,01% Αναλυση Ενεργητικού Έξοδα εγκατάστασης , ,00 2,97% Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις , ,28 18,79% Αναπόσβεστο υπόλοιπο εξόδων εγκατάστασης , ,72-31,93% Πάγιο ενεργητικό , ,28-0,05% Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις , ,36 1,90% Καθαρό Ενεργητικό , ,92-1,22% Αποθέματα , ,86-7,76% Απαιτήσεις , ,89-9,36% Διαθέσιμα , ,26-42,39% Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,01-8,94% Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού , ,68 16,27% Σύνολο ενεργητικού , ,33-4,39% Ανάλυση Παθητικού Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα , ,80 0,00% Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,11 2,14% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,49-5,59% Σύνολο υποχρεώσεων , ,40-3,17% Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού , ,78 Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 0,00% Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , ,32 0,00% Τακτικό αποθεματικό , ,00 0,00% Αποθεματικά κεφάλαια , ,79 0,00% Διαφορές αναπ/γής - Επιχ/σεις επενδύσεων , ,69-8,60% Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,65 7,66% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,15-9,01% Σύνολο Παθητικού , ,33-4,39% Στον τομέα των επενδύσεων η Εταιρεία στη χρήση 2014 επένδυσε 6.415,53 σε πάγια στοιχεία ως εξής: Κτίρια και τεχνικά έργα 2.720,00 Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 700, ,53 Λογισμικά προγράμματα 1.890,00 Σύνολο 6.415,53 Παρακάτω, παρατίθενται οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες για την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. 3

4 Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 31/12/ /12/ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,27 38,59% ,01 40,52% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,33 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,86 61,15% ,92 59,19% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,33 3. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,33 24,45% ,15 26,00% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,60 4. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,33 19,12% ,15 20,09% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,33 5. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,28 78,21% ,60 77,29% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,33 6. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,33 31,27% ,15 33,95% ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,92 7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,27 72,40% ,01 75,06% ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,49 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,17-38,26% ,58-33,54% ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , , ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ,77-2,19% ,32-3,40% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,52 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ,45-9,04% ,21-14,12% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,15 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,79 36,68% ,57 34,24% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,52 3. Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,00, διαιρείται σε ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 έκαστη, ενώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση δεν υπάρχει καμία μεταβολή. 4. Προσωπικό Στις 31/12/2014 το προσωπικό της εταιρείας ανερχόταν σε 78 άτομα (52 υπάλληλοι και 26 εργάτες), ενώ κατά την 31/12/2013 ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν σε 77 άτομα (52 υπάλληλοι και 25 εργάτες). 5. Λογιστικές αρχές 4

5 Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και της συνοδεύουσας Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και οι οποίες μαζί με άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων. 6. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας Το 2014 ήταν έτος με περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, αλλά και σημαντική συγκράτηση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στο έτος 2015 και εν όψει της παρατεινόμενης εγχώριας οικονομικής ύφεσης, θεωρούμε ότι τόσο για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών, όσο και για τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι αδύνατο να υπάρξουν αξιόπιστες προβλέψεις. 7. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την εταιρεία, δεδομένης της παρούσας οικονομικής κατάστασης, είναι: το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων δανεισμού και το ενδεχόμενο παραπέρα μείωσης των πωλήσεων, ως αποτέλεσμα της ενδεχόμενης μείωσης της ζήτησης. 8. Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 9. Υποκαταστήματα της εταιρείας Η εταιρεία, κατά την ημερομηνία έγκρισης των παρόντων οικονομικών καταστάσεων, διέθετε τα εξής τέσσερα (4) υποκαταστήματα: κατάστημα πώλησης προϊόντων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί της οδού Τσιμισκή 89, κατάστημα πώλησης προϊόντων επί της οδού Ιωάννη Πασσαλίδη 67 στην πόλη της Καλαμαριάς, κατάστημα πώλησης προϊόντων επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 10 στην πόλη των Ιωαννίνων και, κατάστημα πώλησης προϊόντων επί της οδού Σπυρίδη 46 στην πόλη του Βόλου. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει γραφεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αριθ. 13 και εκθεσιακό χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ επί της Λ. Κηφισού 41 στο Αιγάλεω Αττικής. 10. Χρηματοοικονομικά μέσα Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. 11. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα 5

6 Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα. 12. Ακίνητα της εταιρείας Η εταιρεία έχει στην κυριότητα και κατοχή της το ακίνητο που στεγάζει το εργοστάσιο, τις αποθήκες και τα γραφεία της στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πλαγιαρίου, στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση τ.μ. και τα κτίσματα του εργοστασίου, των αποθηκών, των γραφείων και των λοιπών βοηθητικών χώρων έχουν έκταση τ.μ. Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθήκης ύψους υπέρ της ALPHA BANK, για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το ύψος των οποίων κατά την ανερχόταν σε , Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία λήξης της χρήσης Από την λήξη της χρήσης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που θα επέφερε διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, ή που θα είχε επίπτωση στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 14. Πρόταση διανομής αποτελέσματος Η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης προτείνεται να γίνει ως εξής : Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήση 2014 Χρήση 2013 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσης , ,21 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων , ,85 Σύνολο , ,06 (-) Φόρος Εισοδήματος 0,00 0,00 (-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 8.136, ,59 Ζημίες εις νέο , ,65 Με την βεβαιότητα τέλος ότι το Δ. Σ. κατέβαλλε κάθε δυνατή και νόμιμη προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της χρήσης 2014 και έπειτα από τις παρασχεθείσες πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την χρήση 2014, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σύνολο των υποβαλλόμενων στην γνώμη και κρίση σας οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2014, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα των πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, απαλλάξετε δε τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά το έτος 2014 και παρακαλούμε να τεθεί ως έχει και υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 6

7 Τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. μετά από συζήτηση εγκρίνουν ομόφωνα την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο της είναι συνεπές με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης ΘΕΜΑ 2ον) Καθορισμός της ημερομηνίας για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτής. Το ΔΣ ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και συζήτηση μεταξύ των μελών αποφασίζει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014 να συνέλθει στις 24/6/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα στα γραφεία της εταιρείας και εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο του ΔΣ να δημοσιεύσει την κατωτέρω πρόσκληση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας το ΔΣ καλεί τους μετόχους της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής: 1.) Υποβολή του ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και της εκθέσεως του ΔΣ για τα πεπραγμένα του έτους ) Υποβολή της εκθέσεως του Ορκωτού Λογιστού ελεγκτή για την διαχείριση του έτους ) Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/ ) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους ) Έγκριση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως ) Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού λογιστού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση ) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8.) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις, προτάσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών και του καταστατικού της εταιρείας όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του καταστατικού. 7

8 Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ Θεσσαλονίκη 25/ 05 / 2015 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Βίκτωρας Δ. Παπαμαυρουδής 8

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα