Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης"

Transcript

1 Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ)...3 Άρθρο 3. Σύσταση Τεχνικών Οργάνων...4 Άρθρο 4. Συγκρότηση Τεχνικών Οργάνων...5 Άρθρο 5. Λειτουργία Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα και των οργάνων που αναφέρονται σε αυτήν...5 Άρθρο 6. Απαρτία Ψηφοφορία...6 Άρθρο 7. Τεχνικά Όργανα που λειτουργούν εκτός ΕΛΟΤ...7 Άρθρο 8. Θέση σε ισχύ...8 Παράρτηµα Α...9 Τοµείς Τυποποίησης...9 Παράρτηµα Β...12 Περιγραφή ρόλων:...12 Εποπτεύων Τεχνικός Τοµέα...12 Τεχνικός Υπεύθυνος Επιτροπής...12 Συντονιστής Οµάδας Εργασίας...12 Γραµµατέας Τεχνικού Οργάνου...12 Συντονιστής Οµάδας Εργασίας...17 Παράρτηµα Γ...21 Οδηγίες για Ηλεκτρονικές Συνεδριάσεις Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Γενικά Τρόπος διεξαγωγής ηλεκτρονικής συνεδρίασης...21 Παράρτηµα...23 Ειδικές Οµάδες Έργου /24

2 Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης 1. Ο Κανονισµός αυτός ρυθµίζει τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των τεχνικών οργάνων που χρησιµοποιεί ο ΕΛΟΤ για την δηµιουργία των Ελληνικών Προτύπων και την εν γένει επίτευξη των στόχων της Τυποποίησης. 2. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί: α. Θεµατικός τοµέας: ιακριτό, από επιστηµονική, τεχνική και γλωσσολογική άποψη, τµήµα της οικονοµίας που περιλαµβάνει ένα µεγάλο σύνολο οµοειδών δραστηριοτήτων (π.χ. Κτιριακά Έργα, Μηχανολογία, κλπ). Οι ιευθύνσεις Τυποποίησης συντάσσουν και διαχειρίζονται κατάλογο θεµατικών τοµέων Τυποποίησης. Ο κατάλογος, όπως και κάθε αλλαγή του, εγκρίνεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο. β. Τεχνική Επιτροπή Τοµέα χχχ (ΤΕ-Ταα): Τεχνικό όργανο που µπορεί να συσταθεί για την κάλυψη των αναγκών Τυποποίησης ενός θεµατικού τοµέα της οικονοµίας (όπου χχχ το όνοµα και αα ο κωδικός του θεµατικού τοµέα). Συστήνεται και συγκροτείται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΕΛΟΤ µετά από εισήγηση των ιευθύνσεων Τυποποίησης, τηρουµένου του άρθρου 3 παρ. 5 και 7 του παρόντος. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα εγκρίνεται και παρακολουθείται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης. γ. Τεχνική Επιτροπή (ΤΕββ): Τεχνικό Όργανο που µπορεί να συσταθεί για την κάλυψη των αναγκών Τυποποίησης συγκεκριµένου και διακριτού τµήµατος ενός θεµατικού τοµέα (όπου ββ ο αύξων αριθµός της Τεχνικής Επιτροπής). Συστήνεται και συγκροτείται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο µετά από εισήγηση της µητρικής ΤΕ-Τ ή/και των ιευθύνσεων Τυποποίησης, τηρουµένου του άρθρου 3 παρ. 5 και 7 του παρόντος. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τεχνικής Επιτροπής εγκρίνεται και η υλοποίηση του παρακολουθείται από τη µητρική ΤΕ-Τ. δ. Οµάδα Εργασίας (ΟΕγγ): Τεχνικό Όργανο που µπορεί να συσταθεί για την υλοποίηση τµήµατος του Επιχειρησιακού Σχεδίου µιας ΤΕ-Τ ή ΤΕ (όπου γγ ο αύξων αριθµός της Οµάδας Εργασίας). Συγκροτείται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης µετά από εισήγηση του µητρικού οργάνου (ΤΕ- Τ ή ΤΕ) και µε συγκεκριµένο αντικείµενο και χρόνο υλοποίησής του. Η παράδοση του έργου της ΟΕ εγκρίνεται από το µητρικό όργανο και βεβαιώνεται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης. ε. Οµάδα Έργου (ΟΜΕ): Όργανο εκπόνησης έργου τυποποίησης [εκπόνηση τυποποιητικών εγγράφων ή επεξεργασία άλλων ειδικών θεµάτων τυποποίησης (π.χ. θεµάτων τεχνικής πληροφόρησης, εκπαίδευσης, παροχής συµβουλών, µελετών κλπ)], το οποίο συγκροτείται από το ιευθύνοντα Σύµβουλο µετά από εισήγηση των ιευθύνσεων Τυποποίησης, σε περίπτωση που υπάρχει σχετική εντολή Τυποποίησης ή άλλη συγκεκριµένη ειδική ανάγκη τυποποίησης και υφίστανται, τεκµηριωµένα, ιδιάζουσες συνθήκες υλοποίησης (λ.χ. ασφυκτικοί 2/24

3 χρονικοί περιορισµοί, απαιτήσεις εξειδικευµένης τεχνογνωσίας κλπ). Για τη συγκρότηση και τη διαχείριση της ΟΜΕ ακολουθούνται οι διαδικασίες της Απόφασης Σ ΕΛΟΤ 94-05/ , όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Το έργο της ΟΜΕ επικυρώνεται από το αρµόδιο όργανο που προβλέπει η παραπάνω απόφαση Σ, το οποίο και είναι ενήµερο τόσο για τη συγκρότηση όσο και τη λειτουργία της ΟΜΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρµόδιο όργανο τυποποίησης, το έργο της ΟΜΕ επικυρώνεται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ) 1. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) είναι: α. Η εκπόνηση Ελληνικών Τυποποιητικών Εγγράφων (Προτύπων, Προδιαγραφών, Εκθέσεων, Οδηγών κλπ) που αφορούν σε προϊόντα ή υπηρεσίες ενός θεµατικού τοµέα, από τον εγκεκριµένο κατάλογο θεµατικών τοµέων που χειρίζονται οι ιευθύνσεις Τυποποίησης. β. Κάθε ειδικό θέµα τυποποίησης πέραν από την εκπόνηση Τυποποιητικών Εγγράφων όπως π.χ. για την σύνταξη εισηγήσεων για την ψήφο της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκούς ή ιεθνείς Οργανισµούς Τυποποίησης. Τεχνική Επιτροπή Τοµέα, που έχει συσταθεί, µπορεί να εισηγείται στον ΕΛΟΤ τον τρόπο χειρισµού θεµάτων που ανάγονται σε τεχνικά στοιχεία των ιευθύνσεων Τυποποίησης και αφορούν στον τοµέα της αρµοδιότητάς της. Η εισήγηση αυτή έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και δεν δεσµεύει τον ΕΛΟΤ. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΤΕ-Τ εκπονεί ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το έργο τυποποίησης στο θεµατικό της τοµέα, το οποίο παραδίδεται στις ιευθύνσεις Τυποποίησης, πριν την 1 η Ιανουαρίου του έτους που καλύπτει, εγκρίνεται από αυτές, τίθεται σε ισχύ πριν από την 15 η Ιανουαρίου του έτους αυτού και ανακοινώνεται στα αρµόδια όργανα του ΕΛΟΤ ή όπου αλλού υπάρχει υποχρέωση πριν από την 30 η Ιανουαρίου του ιδίου έτους. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο των ΤΕ-Τ πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες τυποποίησης όλου του θεµατικού τοµέα ευθύνης της ΤΕ-Τα, για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 3. Το έργο της Τεχνικής Επιτροπής είναι το ίδιο µε αυτό της µητρικής της ΤΕ-Τ, για ένα υποσύνολο του θεµατικού τοµέα του µητρικού οργάνου. Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΤΕ εκπονεί ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το έργο τυποποίησης στο τµήµα του θεµατικού τοµέα που καλύπτει. Το Επιχειρησιακό αυτό Σχέδιο υποβάλλεται στην µητρική ΤΕ-Τ, από την οποία αυτό εγκρίνεται και παρακολουθείται. 4. Το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΤΕ-Τ αποτελεί υπερσύνολο των ετησίων Επιχειρησιακών Σχεδίων των Τεχνικών Επιτροπών (ΤΕ) που αυτή εποπτεύει. Τµήµατα του θεµατικού τοµέα που δεν καλύπτονται, ως προς τις εργασίες τυποποίησης, από ΤΕ, θεωρούνται ότι παραµένουν στην ευθύνη της ΤΕ-Τ. 3/24

4 Άρθρο 3. Σύσταση Τεχνικών Οργάνων 1. Τεχνική Επιτροπή Τοµέα (ΤΕ-Τ) συστήνεται για όλους τους εγκεκριµένους θεµατικούς τοµείς, εκτός από εκείνους που µε αιτιολογηµένη απόφαση των ιευθύνσεων Τυποποίησης κρίνεται σκόπιµο να µην εκπροσωπηθούν από ΤΕ- Τ. 2. Η απόφαση της συστάσεως της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) εγκρίνεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και ανακοινώνεται στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ. 3. Εισήγηση για την σύσταση Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ) µπορεί να γίνει από την εποπτεύουσα ΤΕ-Τ και την αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης, ή µόνο από την αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης. Η σύσταση ΤΕ γίνεται µε απόφαση ιευθύνοντος Συµβούλου. 4. Στις παραπάνω αποφάσεις ορίζεται και ο Τεχνικός Υπεύθυνος που παρακολουθεί και συντονίζει το έργο της ΤΕ-Τ ή ΤΕ. Επίσης ορίζεται και ο τρόπος της γραµµατειακής υποστήριξης του κάθε Οργάνου. 5. Κάθε ΤΕ-Τ ή ΤΕ ορίζεται κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό. Σε αυτή καλούνται να συµµετάσχουν µε εκπροσώπους τους οι ενδιαφερόµενοι, για τα τυποποιητικά έγγραφα που πρόκειται να εκπονηθούν, φορείς. Οι φορείς αυτοί είναι κυρίως η παραγωγή, η κατανάλωση, η επιστήµη, οι κρατικές υπηρεσίες,ι οι Οργανισµοί, τα Συλλογικά Όργανα κλπ. 6. Οι ΤΕ-Τ και οι ΤΕ λειτουργούν κατά κανόνα στον ΕΛΟΤ µε ευθύνη και εποπτεία των ιευθύνσεων Τυποποίησης. Κατ εξαίρεση είναι δυνατόν να λειτουργήσουν κυρίως Τεχνικές Επιτροπές (ΤΕ) και εκτός ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος. 7. Τροποποίηση του αντικειµένου εργασίας ή της σύνθεσης ΤΕ-Τ ή ΤΕ είναι δυνατή, εφόσον επιβάλλεται για λόγους γενικότερης οργάνωσης ή αναδιοργάνωσης της Τυποποίησης στην Ελλάδα. Η τροποποίηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε την διαδικασία των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση τροποποίησης της σύνθεσης ΤΕ-Τ ή ΤΕ πρέπει, και µετά την τροποποίηση αυτή, η σύνθεση να είναι αντιπροσωπευτική και να µην δηµιουργεί κίνδυνο για την δηµιουργία κυρίαρχων συµφερόντων ή τη λήψη µονόπλευρων αποφάσεων. 8. ΜΕ απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου, που ανακοινώνεται στο ιοικητικό Συµβούλιο, είναι δυνατή η κατάργηση Τεχνικών Επιτροπών για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, µετά από εισήγηση των ιευθύνσεων Τυποποίησης. 4/24

5 Άρθρο 4. Συγκρότηση Τεχνικών Οργάνων 1. Κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα (ΤΕ-Τ) και κάθε Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) συγκροτείται µε απόφαση ιευθύνοντος Συµβούλου του ΕΛΟΤ σύµφωνα µε τον Κανονισµό «Εκπόνησης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών» του ΕΛΟΤ. Κάθε µέλος συµµετέχει στην ΤΕ-Τ ή στην ΤΕ ως εκπρόσωπος του ενδιαφεροµένου φορέα και όχι ατοµικώς. 2. Στην πρώτη συνεδρίαση τα µέλη της ΤΕ-Τ ή ΤΕ µπορούν να εκλέξουν τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι διευθύνουν τις εργασίες της ΤΕ-Τ ή ΤΕ. Αν η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιµη την εκλογή Προέδρου, χρέη Προέδρου ασκεί ο Τεχνικός Υπεύθυνος. 3. Πριν την συγκρότηση, κάθε µέλος Τεχνικής Επιτροπής- Υπο-Επιτροπής και Οµάδας Εργασίας δηλώνει ότι διαθέτει και χειρίζεται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και διαθέτει και χειρίζεται πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Ο ΕΛΟΤ έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την τοποθέτηση µέλους σε Τεχνικό Όργανο, εφόσον το µέλος αυτό δεν έχει πρόσβαση στα παραπάνω εργαλεία επικοινωνίας. Άρθρο 5. Λειτουργία Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα και των οργάνων που αναφέρονται σε αυτήν Η λειτουργία κάθε Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα διέπεται από τις διατάξεις του «Κανονισµού εκπόνησης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών» και τα οριζόµενα ακολούθως: 1. Προς διευκόλυνση του έργου της, κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα (ΤΕ-Τ) µπορεί να συστήσει µία ή και περισσότερες Τεχνικές Επιτροπές (ΤΕ) µε έγκριση του ιευθύνοντος Συµβούλου, κατόπιν εισηγήσεως των ιευθύνσεων Τυποποίησης. α) Το έργο της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ), οι διαδικασίες σύστασης και συγκρότησής της, καθώς και ο τρόπος εποπτείας της από την µητρική ΤΕ- Τ περιγράφονται στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του παρόντος. β) Κάθε Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) επεξεργάζεται το Επιχειρησιακό της Σχέδιο, το οποίο καλύπτει ανάγκες τυποποίησης ενός συγκεκριµένου και διακριτού τµήµατος του θεµατικού τοµέα της µητρικής Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ) υποβάλλεται στην µητρική ΤΕ-Τ σε ηµεροµηνίες που αµοιβαία συµφωνούνται και εγκρίνεται από αυτήν. Η ΤΕ αναφέρεται στην ΤΕ-Τ σε ότι αφορά στην πρόοδο του Επιχειρησιακού της Σχεδίου. γ) Κατά τις λοιπές υποχρεώσεις της, η Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) λειτουργεί όπως και η ΤΕ-Τ. Κάθε ΤΕ αναφέρεται µόνο σε µία ΤΕ-Τ. 5/24

6 2. Προς διευκόλυνση του έργου της, µια ΤΕ-Τ ή ΤΕ µπορεί να συστήσει από τα µέλη της ή και τρίτους εµπειρογνώµονες µία ή και περισσότερες Οµάδα Εργασίας µε έγκριση των ιευθύνσεων Τυποποίησης. Στην απόφασή της η µητρική Επιτροπή ορίζει ακριβώς το αντικείµενο εργασίας κάθε Οµάδας, τη διάρκεια λειτουργίας της και ένα εκ των µελών της ως Τεχνικό Υπεύθυνο. Κάθε Οµάδα Εργασίας επεξεργάζεται ένα Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ή µια σειρά συναφών Σχεδίων Ελληνικών Προτύπων που ανήκουν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του µητρικού τεχνικού οργάνου. Κάθε Οµάδα Εργασίας υπάγεται µόνο σε µία ΤΕ-Τ ή ΤΕ. 3. Κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα, Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας (ΟΕ) είναι υποχρεωµένη να παρέχει στοιχεία για την πορεία των εργασιών της στην αρµόδια ιεύθυνση του ΕΛΟΤ και στο µητρικό όργανο εκάστης, όποτε αυτό τους ζητείται. 4. Ο ΕΛΟΤ µπορεί, µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου, µετά από εισήγηση των ιευθύνσεων Τυποποίησης, να ορίζει υπάλληλό του ή συνεργάτη του ως εκπρόσωπό του σε κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα, Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας. Ο εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ έχει όλα τα δικαιώµατα του µέλους εκτός από το δικαίωµα ψήφου. Σε εξαιρετικές και αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ µπορεί να έχει το δικαίωµα ψήφου. 5. Κάθε ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ είναι υποχρεωµένη να τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της, τα οποία είναι δηµόσια. Το περιεχόµενο των πρακτικών απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για διαφηµιστικούς ή εµπορικούς σκοπούς. 6. Οι ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ µπορούν να καλούν εµπειρογνώµονες ή ενδιαφερόµενους που δεν εκπροσωπούνται σ αυτές, να αναπτύξουν την άποψή τους πάνω σε ένα θέµα. Η άποψη αυτή έχει µόνο συµβουλευτικό χαρακτήρα. 7. Ο ΕΛΟΤ έχει δικαίωµα να ζητήσει, µε απόφαση των ιευθύνσεων Τυποποίησης, από τον φορέα που όρισε εκπρόσωπό του στην ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ, την αντικατάσταση του εκπροσώπου του αν ο τελευταίος απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του αντίστοιχου οργάνου κατά τρόπο που να κωλύεται η πρόοδος των εργασιών του. Άρθρο 6. Απαρτία Ψηφοφορία 1. Κάθε ΤΕ-Τ ή ΤΕ συνεδριάζει µε απαρτία, όταν είναι παρόν το 1/3 των µελών της. Κάθε ΟΕ συνεδριάζει µε απαρτία όταν είναι παρόν το ½ των µελών της. 2. Οι συνεδριάσεις µπορούν να είναι φυσικές ή ηλεκτρονικές. Και τα δύο είδη συνεδριάσεων επιφέρουν ισοδύναµα αποτελέσµατα. Οι προβλέψεις του παρόντος Κανονισµού για τα δύο είδη συνεδριάσεων είναι κοινές, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. 3. Κάθε όργανο καθορίζει ένα ελάχιστο αριθµό φυσικών συνεδριάσεων ανά έτος, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από µία ανά τετράµηνο για τις ΤΕ-Τ και ΤΕ και µια ανά τρίµηνο για τις ΟΕ. 6/24

7 4. Τα µέλη της ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ καλούνται στην εκάστοτε συνεδρίαση από τη γραµµατεία κάθε οργάνου µε πρόσκληση που τους επιδίδεται επί αποδείξει (ηλεκτρονικά µε αίτηση ότι ο χρήστης διάβασε το µήνυµα) πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον. Στην πρόσκληση αναγράφεται και η ηµερήσια διάταξη. 5. Με ευθύνη των ιευθύνσεων Τυποποίησης συντάσσεται Παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού για τον τρόπο διεξαγωγής ηλεκτρονικών συνεδριάσεων. Το παράρτηµα αυτό εγκρίνεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και ανακοινώνεται στο Σ του ΕΛΟΤ. 6. Σε περίπτωση κωλύµατος κάθε µέλος έχει το δικαίωµα α β να διατυπώσει τις απόψεις του και να τις στείλει στη γραµµατεία του αντίστοιχου τεχνικού οργάνου. να εξουσιοδοτήσει άλλο µέλος του Τεχνικού Οργάνου ως εκπρόσωπό του. Ο εκπρόσωπος ασκεί στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώµατα του εκπροσωπούµενου. 7. Όλες οι αποφάσεις των Τεχνικών Επιτροπών, Υπο-Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Λευκές ψήφοι και αποχή-απουσία θεωρούνται άκυροι ψήφοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία και µετά τη δεύτερη ψηφοφορία, το θέµα υποβάλλεται, µε εισήγηση των αρµοδίων ιευθύνσεων Τυποποίησης, προς απόφαση στον ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΕΛΟΤ. Άρθρο 7. Τεχνικά Όργανα που λειτουργούν εκτός ΕΛΟΤ 1. Το ιοικητικό συµβούλιο του ΕΛΟΤ µπορεί να αποφασίσει αν µια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας, και σε εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις µια Τεχνική Επιτροπή Τοµέα, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτό θα λειτουργήσει εκτός ΕΛΟΤ µε την ευθύνη και εποπτεία νοµικού προσώπου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηµόσιας υπηρεσίας ή οργανισµού ή συλλογικού οργάνου που από τη φύση της δραστηριότητάς τους ή των αρµοδιοτήτων τους µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στο έργο της Τυποποίησης. 2. Στην παραπάνω απόφαση καθορίζονται οι όροι για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Τεχνικού Οργάνου που θα λειτουργεί εκτός ΕΛΟΤ καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του φορέα που αναλαµβάνει τη λειτουργία αυτού του Οργάνου. Οι ελάχιστες υποχρεώσεις που οφείλει να αποδεχθεί ο φορέας που αναλαµβάνει αυτήν την ευθύνη είναι η εκπλήρωση των γραµµατειακών υποχρεώσεων του Τεχνικού Οργάνου που ανέλαβε, η ελάχιστη αποζηµίωση των µελών του οργάνου σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Σ του ΕΛΟΤ για τις αµοιβές των Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας καθώς και η οικονοµική υποστήριξη της δέουσας συµµετοχής αυτού του Τεχνικού Οργάνου και κατ επέκταση της εκπροσώπησης των ελληνικών συµφερόντων και θέσεων σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς τυποποίησης, 7/24

8 σύµφωνα τουλάχιστον µε τις δεσµεύσεις/υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΕΛΟΤ έναντι αυτών των φορέων. 3. Στην ίδια απόφαση θα καθορίζεται και το ύψος του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους που θα παρέχει ο φορέας προς τον ΕΛΟΤ και το οποίο θα καλύπτει τις υπηρεσίες που ο ΕΛΟΤ θα προσφέρει στην λειτουργία αυτού του Τεχνικού Οργάνου. 4. Με την ίδια απόφασή του το Σ του ΕΛΟΤ καθορίζει τον κατά το άρθρο 5 παρ. 4 εκπρόσωπο του ΕΛΟΤ στο Τεχνικό αυτό Όργανο. 5. Το Τεχνικό αυτό Όργανο δεν µπορεί να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει εάν δεν έχει κοινοποιηθεί προηγουµένως στον ΕΛΟΤ απόφαση του αρµοδίου οργάνου του νοµικού προσώπου, δηµόσιας υπηρεσίας κλπ που ανέλαβε τη λειτουργία του, µε την οποία γίνονται αποδεκτοί οι όροι λειτουργίας του Οργάνου όπως τους καθόρισε ο ΕΛΟΤ. Η σύσταση του Οργάνου γίνεται από τον ΕΛΟΤ σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, η συγκρότηση όµως και η τοποθέτηση Τεχνικού Υπευθύνου από τον φορέα που ανέλαβε την λειτουργία του. 6. Η λειτουργία των Τεχνικών Οργάνων της κατηγορίας αυτής ακολουθεί τον παρόντα Κανονισµό και τον Κανονισµό Εκπόνησης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Τεχνικών Προδιαγραφών. Το Τεχνικό αυτό Όργανο ελέγχεται ως προς την υλοποίηση του Επιχειρησιακού του Σχεδίου κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα Όργανα που λειτουργούν στον ΕΛΟΤ. Τυχόν απόκλιση από τους Κανονισµούς αυτούς επιτρέπεται µόνο µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ, µετά από εισήγηση των αρµοδίων ιευθύνσεων Τυποποίησης. 7. Σε περίπτωση που το Τεχνικό Όργανο ή ο φορέας που το ανέλαβε δεν συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των πιο πάνω Κανονισµών και τις αποφάσεις του Σ του ΕΛΟΤ, τότε το Σ του ΕΛΟΤ έχει το δικαίωµα, µε εισήγηση των αρµοδίων ιευθύνσεων Τυποποίησης, να ανακαλέσει την κατά παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασή του. Άρθρο 8. Θέση σε ισχύ Ο παρόν Κανονισµός καταρτίσθηκε µε την απόφαση Σ / και τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεµβρίου 2005, ηµεροµηνία έγκρισής του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του µετόχου της Εταιρείας. Από την έγκρισή του παύει να ισχύει ο Κανονισµός Σύστασης & Λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών του ΕΛΟΤ (απόφαση Σ / ). 8/24

9 Παράρτηµα Α Τοµείς Τυποποίησης Α/Α Τίτλος Τοµέα Ταξινόµηση κατά ICS 01 Μετρήσεις, οκιµές, Όργανα και 17, 19 (πλην Υλικά όσων ανήκουν στον τοµέα 02 Μηχανική Περιβάλλοντος και Ασφαλείας Τ06) 13 (πλην όσων ανήκουν στον τοµέα Τ05 - Τ06) 03 Ενεργειακή Τεχνολογία 27 (πλην όσων ανήκουν στον τοµέα Τ06) 04 Ηλεκτροτεχνολογία , , , , , , , , , , , , , , Επικοινωνίες Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα/Ηλεκτροµαγνητικές Παρεµβολές , , , , , , , , , , , , , , , Εποπτεύων Τεχνικός Ιωάννης Σαριδάκης Λαµπρινή Μάη - Τσόγκα Γεώργιος Γκιθώνας Χριστίνα Καπράνου Αλέξανδρος Ψυρρής 9/24

10 06 Τεχνολογία ΗΥ & Ελέγχου , , ηµήτρης Ιατρού , , , , , , , , , , , ,29.120, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Μηχανολογία 21 (πλην όσων Γεώργιος Γκιθώνας ανήκουν στον τοµέα Τ06) 08 Μηχανική παραγωγής 25 (πλην όσων Γεώργιος Γκιθώνας ανήκουν στους τοµείς Τ04, Τ06) 09 Μηχανική µεταφορών 43 Γεώργιος Γκιθώνας 10 Κατασκευές 91 (πλην όσων Ευγενία Γαρδέλη ανήκουν στον τοµέα Τ04), Μεταλλουργία 77 (πλην όσων Ιωάννης Σαριδάκης υπάγονται στον Τοµέα Τ06) 10/24

11 12 Χηµική τεχνολογία, Ξύλο, χαρτί, ίνες, υφάσµατα 71 (πλην όσων υπάγονται στον Τοµέα Τ06), 79, 85, Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες 03, 97 (πλην όσων ανήκουν στον τοµέα Τ05 - Τ06) 14 Επιστήµες Υγείας 11 (πλην όσων υπάγονται σε Τ06) 15 Τεχνολογία Τροφίµων, Καπνού, Αγροτικές και Ιχθυοκαλλιέργειες 16 Επιστήµες ιοίκησης, ανθρωπιστικές και πολιτισµικές επιστήµες 17 Ηλεκτρικά συστήµατα ισχύος - µετατροπείς/µετασχηµατιστές, θέµατα ασφαλείας και περιβαλλοντικά. (*) ICS υπό τροποποίηση Ιωάννης Σαριδάκης Λαµπρινή Μάη - Τσόγκα Φραγκούλης Κρόκος 67, 65 Ιωάννης Σαριδάκης 03 (πλην όσων ανήκουν στον τοµέα Τ06), (πλην όσων ανήκουν στον τοµέα Τ04), 31(*) Ιωάννης Σαριδάκης Αλεξάνδρα Τσερεµέγκλη 11/24

12 Παράρτηµα Β Περιγραφή ρόλων: Εποπτεύων Τεχνικός Τοµέα Τεχνικός Υπεύθυνος Επιτροπής Συντονιστής Οµάδας Εργασίας Γραµµατέας Τεχνικού Οργάνου 12/24

13 Εποπτεύων Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: 1. Προεδρεύει, ελλείψει Προέδρου, των συσκέψεων ΤΕ-Τ. 2. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις συσκέψεις της ΤΕ-Τ 3. ιανέµει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ-Τ, εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη της ΤΕ-Τ. 4. Προετοιµάζει, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο εφόσον υπάρχει, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της ΤΕ-Τ, καθώς και τα αντίστοιχα σε κάθε θέµα έγγραφα. 5. Συγκαλεί, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο, εφόσον υπάρχει, σε ηλεκτρονική ή φυσική σύσκεψη την ΤΕ-Τ. 6. Καθοδηγεί την Γραµµατεία ΤΕ-Τ στην τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης (ή τηρεί τα πρακτικά ο ίδιος ελλείψει γραµµατείας), στην µορφή που του υποδεικνύεται από τις /νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία της ΤΕ-Τ, όπως, ενδεικτικά, καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων, δηλώσεων τρόπου αµοιβής κλπ). 7. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των Προτύπων) που παράγει η ΤΕ-Τ. 8. Συντονίζει την προετοιµασία της ψήφου της ΤΕ-Τ για οποιοδήποτε θέµα και την µεταβιβάζει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ-Τ, προς τον ΕΛΟΤ 9. Επιµελείται της δηµιουργίας του Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράµµατος της ΤΕ-Τ, το υποβάλλει στον ΕΛΟΤ, παρακολουθεί την τήρησή του και ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του ΕΛΟΤ ( Τ/ ΗΤ) για την πορεία υλοποίησής του 10. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ΤΕ-Τ/ΕΛΟΤ 11. Γνωµοδοτεί, εφόσον του ζητηθεί, προς τον ΕΛΟΤ για οποιοδήποτε θέµα άπτεται της λειτουργίας της ΤΕ-Τ. 12. Εισηγείται προς τον ΕΛΟΤ περί των ατόµων στα οποία µπορούν να ανατεθούν µεταφραστικές ή άλλες εργασίες που αφορούν στην ΤΕ-Τ και παρακολουθεί την πρόοδο αυτών των εργασιών. 13. Ελέγχει την τήρηση του Κανονισµού «Σύστασης & Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «σύνταξης & έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και λοιπών Τυποποιητικών Κειµένων» του ΕΛΟΤ από την ΤΕ-Τ, και ενηµερώνει σχετικά την Τ/ ΗΤ. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ενδεικτικά την ύπαρξη απαρτίας, την συνεχή και οµαλή συµµετοχή των εκπροσώπων, την τήρηση των χρονικών προθεσµιών, την τήρηση των ελάχιστων ορίων φυσικών συνεδριάσεων, την τήρηση των προδιαγραφών για τις ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων της ΤΕ-Τ, την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων ηλεκτρονικών ή µη, την έγκαιρη προσκόµιση των πρακτικών των συνεδριάσεων και όλων των αποδεικτικών στοιχείων για τις διάφορες οικονοµικές διαδικασίες της ΤΕ-Τ κλπ. 14. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ-Τ, µε τα συστατικά έγγραφα της ΤΕ-Τ. 15. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ-Τ, (ηλεκτρονικό ή έντυπο) µε τα έγγραφα των αντίστοιχων ιεθνών & Ευρωπαϊκών Επιτροπών 13/24

14 16. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ-Τ, για κάθε προγραµµατισµένο από την ΤΕ-Τ Πρότυπο και παραδίδει το φάκελο αυτό για φύλαξη στη Τ/ ΗΤ µετά την εκπόνηση του Προτύπου. 17. Εποπτεύει την λειτουργία όλων των ΤΕ και ΟΕ που ανήκουν στο θεµατικό τοµέα της ΤΕ-Τ. 18. Συνεργάζεται µε τις /νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται σε Πρότυπα κλπ., καθώς και τους κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Γνωρίζει του Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης 3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ιαδίκτυο και σε προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 4. Έχει, κατά την εκτίµηση των Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις της Ελληνικής Τεχνικής Νοµοθεσίας που διέπει τον τοµέα λειτουργίας της ΤΕ. 5. Έχει, κατά την εκτίµηση της Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις του τεχνικού αντικειµένου της ΤΕ-Τ. 6. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον και έχει γνώσεις της Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας. Γ. Ανάθεση και αµοιβή: 1. Ο Εποπτεύων µιας ΤΕ-Τ είναι υπάλληλος των ιευθύνσεων Τυποποίησης του ΕΛΟΤ. 2. Στον εποπτεύοντα µιας ΤΕ-Τ µπορούν να ανατίθενται από την Τ/ ΗΤ, µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου, καθήκοντα τα οποία να καλύπτουν µια ορισµένη χρονική περίοδο λειτουργίας της ΤΕ-Τ. 3. Ο Εποπτεύων µιας ΤΕ-Τ αµείβεται ανά συνεδρίαση της ΤΕ-Τ (ηλεκτρονική ή φυσική). 4. Η αµοιβή κάθε Εποπτεύοντος ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το Σ του ΕΛΟΤ. 5. Κάθε Εποπτεύων θα µπορεί να χειρίζεται µέχρι 2 ΤΕ-Τ. Εξαιρετικά ο αριθµός των ΤΕ-Τ που θα µπορεί να 6. Η συµµετοχή του Εποπτεύοντος σε συνεδριάσεις Τεχνικών Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας και Ειδικών Οµάδων Έργου δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό από την πλευρά του ΕΛΟΤ. 14/24

15 Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: Τεχνικός Υπεύθυνος Τεχνικής Επιτροπής 1. Προεδρεύει, ελλείψει Προέδρου, των συσκέψεων ΤΕ. 2. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις συσκέψεις της ΤΕ 3. ιανέµει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ, εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη της ΤΕ. 4. Προετοιµάζει, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο εφόσον υπάρχει, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της ΤΕ, καθώς και τα αντίστοιχα σε κάθε θέµα έγγραφα. 5. Συγκαλεί, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο, εφόσον υπάρχει, σε ηλεκτρονική ή φυσική σύσκεψη την ΤΕ. 6. Καθοδηγεί την Γραµµατεία ΤΕ στην τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης (ή τηρεί τα πρακτικά ο ίδιος ελλείψει γραµµατείας), στην µορφή που του υποδεικνύεται από τις δ/νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία της ΤΕ, όπως ενδεικτικά καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων, δηλώσεων τρόπου αµοιβής κλπ). 7. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των Προτύπων) που παράγει η ΤΕ. 8. Συντονίζει την προετοιµασία της ψήφου της ΤΕ για οποιοδήποτε θέµα και την µεταβιβάζει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ, προς τον ΕΛΟΤ 9. Επιµελείται της δηµιουργίας του Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράµµατος της ΤΕ, το υποβάλλει στον ΕΛΟΤ, παρακολουθεί την τήρησή του και ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του ΕΛΟΤ ( ΤΕ-Τ, Τ/ ΗΤ) για την πορεία υλοποίησής του 10. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ΤΕ-ΕΛΟΤ 11. Γνωµοδοτεί, εφόσον του ζητηθεί, προς τον ΕΛΟΤ για οποιοδήποτε θέµα άπτεται της λειτουργίας της ΤΕ. 12. Εισηγείται προς τον ΕΛΟΤ περί των ατόµων στα οποία µπορούν να ανατεθούν µεταφραστικές ή άλλες εργασίες που αφορούν στην ΤΕ και παρακολουθεί την πρόοδο αυτών των εργασιών. 13. Ελέγχει την τήρηση του Κανονισµού «Σύστασης & Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «σύνταξης & έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και λοιπών Τυποποιητικών Κειµένων» του ΕΛΟΤ από την ΤΕ, και ενηµερώνει σχετικά την Τ/ ΗΤ. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ενδεικτικά την ύπαρξη απαρτίας, την συνεχή και οµαλή συµµετοχή των εκπροσώπων, την τήρηση των χρονικών προθεσµιών, την τήρηση των ελάχιστων ορίων φυσικών συνεδριάσεων, την τήρηση των προδιαγραφών για τις ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων της ΤΕ, την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων ηλεκτρονικών ή µη, την έγκαιρη προσκόµιση των πρακτικών των συνεδριάσεων και όλων των αποδεικτικών στοιχείων για τις διάφορες οικονοµικές διαδικασίες της ΤΕ κλπ. 14. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ, µε τα συστατικά έγγραφα της ΤΕ. 15. Τηρεί φάκελο (ηλεκτρονικό ή έντυπο), σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ, µε τα έγγραφα των αντίστοιχων ιεθνών & Ευρωπαϊκών Επιτροπών 15/24

16 16. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ, για κάθε προγραµµατισµένο από την ΤΕ Πρότυπο και παραδίδει το φάκελο αυτό για φύλαξη στη Τ/ ΗΤ µετά την εκπόνηση του Προτύπου. 17. Εποπτεύει την λειτουργία όλων των ΟΕ που ανήκουν στην εν λόγω ΤΕ. 18. Συνεργάζεται µε τις /νσεις τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται σε Πρότυπα κλπ., καθώς και τους κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Γνωρίζει του Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης 3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ιαδίκτυο και σε προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 4. Έχει, κατά την εκτίµηση των Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις της Ελληνικής Τεχνικής Νοµοθεσίας που διέπει τον τοµέα λειτουργίας της ΤΕ. 5. Έχει, κατά την εκτίµηση της Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις του τεχνικού αντικειµένου της ΤΕ. 6. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον και έχει γνώσεις της Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας. Γ. Συµφωνητικό και αµοιβή: 1. Υπογράφει τριετές συµφωνητικό µε τις υπηρεσίες του ΕΛΟΤ ( Τ/ ΗΤ) µε το οποίο καθορίζονται τα παραπάνω καθήκοντα, η ηµεροµηνία λήξης των καθηκόντων του, η αποζηµίωσή του ανά συνεδρίαση κλπ. 2. Ο ΤΥ µιας ΤΕ αµείβεται όπως και µέχρι σήµερα, ανά συνεδρίαση της ΤΕ (ηλεκτρονική ή φυσική). Για την εκτίµηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης που ένας ΤΥ δηµιουργεί στον ΕΛΟΤ γίνονται δεκτές οι παρακάτω παραδοχές: Οι ΤΕ µπορούν να συνεδριάζουν, προκειµένου να υλοποιούν το Επιχειρησιακό τους Σχέδιο, κατ ελάχιστο 4 φορές το χρόνο, κατά δε µέγιστο 20 φορές το χρόνο (ηλεκτρονικά ή φυσικά). 3. Η αµοιβή των ΤΥ ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το Σ του ΕΛΟΤ. 4. Κάθε ΤΥ θα µπορεί να χειρίζεται µέχρι 3 ΤΕ. 5. Η συµµετοχή του ΤΥ σε συνεδριάσεις Οµάδων Εργασίας και Ειδικών Οµάδων Έργου δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό από την πλευρά του ΕΛΟΤ. 16/24

17 Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: Συντονιστής Οµάδας Εργασίας 1. Προεδρεύει των συσκέψεων ΟΕ. 2. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις συσκέψεις της ΟΕ 3. ιανέµει, µέσω της Γραµµατείας ΟΕ, εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη της ΟΕ. 4. Προετοιµάζει, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της ΟΕ, καθώς και τα αντίστοιχα σε κάθε θέµα έγγραφα. 5. Συγκαλεί, σε ηλεκτρονική ή φυσική σύσκεψη την ΟΕ. 6. Καθοδηγεί την Γραµµατεία ΟΕ στην τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης (ή τηρεί τα πρακτικά ο ίδιος ελλείψει γραµµατείας), στην µορφή που του υποδεικνύεται από τις δ/νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία της ΟΕ, όπως ενδεικτικά καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων δηλώσεων τρόπου αµοιβής κλπ). 7. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των σχεδίων Προτύπων) που παράγει η ΟΕ. 8. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ΟΕ-ΤΕ 9. Γνωµοδοτεί, εφόσον του ζητηθεί, προς τον ΕΛΟΤ ή την ΤΕ για οποιοδήποτε θέµα άπτεται της λειτουργίας της ΟΕ. 10. Ελέγχει την τήρηση του Κανονισµού «Σύστασης & Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «σύνταξης & έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και λοιπών Τυποποιητικών Κειµένων» του ΕΛΟΤ από την ΟΕ, και ενηµερώνει σχετικά τη Τ/ ΗΤ. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ενδεικτικά την ύπαρξη απαρτίας, την συνεχή και οµαλή συµµετοχή των εκπροσώπων, την τήρηση των χρονικών προθεσµιών, την τήρηση των ελάχιστων ορίων φυσικών συνεδριάσεων, την τήρηση των προδιαγραφών για τις ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων της ΟΕ, την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων ηλεκτρονικών ή µη, την έγκαιρη προσκόµιση των πρακτικών των συνεδριάσεων και όλων των αποδεικτικών στοιχείων για τις διάφορες οικονοµικές διαδικασίες της ΟΕ κλπ. 11. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε Γραµµατεία ΟΕ, µε τα συστατικά έγγραφα της ΟΕ. 12. Τηρεί φάκελο (ηλεκτρονικό ή έντυπο), σε συνεργασία µε Γραµµατεία ΟΕ, µε τα έγγραφα των αντίστοιχων ιεθνών & Ευρωπαϊκών Επιτροπών, που αφορούν στην ΟΕ. 13. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε Γραµµατεία ΟΕ, για κάθε προγραµµατισµένο από την ΤΕ Πρότυπο που επεξεργάζεται η ΟΕ και παραδίδει το φάκελο αυτό για φύλαξη στη ΤΕ και δι αυτής στον ΕΛΟΤ, µετά την εκπόνηση του Προτύπου. 14. Συνεργάζεται µε τις /νσεις τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. 17/24

18 Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται σε Πρότυπα κλπ., καθώς και τους κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Γνωρίζει του Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης. 3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ιαδίκτυο και σε προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 4. Έχει, κατά την εκτίµηση των Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις της Ελληνικής Τεχνικής Νοµοθεσίας που διέπει τον τοµέα λειτουργίας της ΟΕ. 5. Έχει, κατά την εκτίµηση της Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις του τεχνικού αντικειµένου της ΟΕ. 6. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον και έχει γνώσεις της Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας. Γ. Συµφωνητικό και αµοιβή: 1. Υπογράφει τριετές συµφωνητικό µε τις υπηρεσίες του ΕΛΟΤ ( Τ/ ΗΤ) µε το οποίο καθορίζονται τα παραπάνω καθήκοντα, η ηµεροµηνία λήξης των καθηκόντων του, η αποζηµίωσή του ανά συνεδρίαση κλπ. 2. Ο Συντονιστής µιας ΟΕ αµείβεται όπως και µέχρι σήµερα, ανά συνεδρίαση της ΟΕ (ηλεκτρονική ή φυσική). Για την εκτίµηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης που ένας Συντονιστής δηµιουργεί στον ΕΛΟΤ γίνονται δεκτές οι παρακάτω παραδοχές: Οι ΟΕ µπορούν να συνεδριάζουν, προκειµένου να υλοποιούν το Επιχειρησιακό τους Σχέδιο, κατ ελάχιστο 4 φορές το χρόνο, κατά δε µέγιστο µέχρι 30 συνεδριάσεις το χρόνο (ηλεκτρονικά ή φυσικά). 3. Η αµοιβή των Συντονιστών ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το Σ του ΕΛΟΤ. 4. Κάθε Συντονιστής ΟΕ µπορεί να χειρίζεται µέχρι 5 ΟΕ. 5. Η συµµετοχή του ΤΥ σε συνεδριάσεις Ειδικών Οµάδων Έργου δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό από την πλευρά του ΕΛΟΤ. 18/24

19 Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: Γραµµατέας ΤΕ-Τ, ΤΕ, ΟΕ 1. Έχει δυνατότητες για επεξεργασία κειµένου και µορφοποίηση κειµένων σε µορφές.doc &.pdf 2. Έχει δυνατότητες για δηµιουργία/επεξεργασία τεχνικών σχεδίων σε κατάλληλο µορφότυπο. 3. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις συσκέψεις του Τεχνικού Οργάνου. 4. ιανέµει εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη του Τεχνικού Οργάνου. 5. Τηρεί πάντοτε ενήµερο το αρχείο νοµιµοποίησης του Τεχνικού Οργάνου (Αποφάσεις Σύστασης, Συγκρότησης, Αποφάσεις Τεχνικού Οργάνου, Παρουσιολόγια, µήτρα τελικού κειµένου που παρήχθη, αρχείο εγγράφων οργάνου). Όλο το αρχείο είναι ταξινοµηµένο κατάλληλα, κατά ενιαίο για όλα τα όργανα τρόπο, και αρχειοθετείται κυρίως σε ηλεκτρονική και δευτερευόντως σε έντυπη µορφή. Σε έντυπη µορφή αρχειοθετούνται κυρίως έγγραφα που πρέπει από τη φύση τους να φέρουν υπογραφές. 6. Προετοιµάζει, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο εφόσον υπάρχει ή κατά περίπτωση τον Εποπτεύοντα, Τεχνικό Υπεύθυνο ή Συντονιστή, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του Τεχνικού Οργάνου, καθώς και τα αντίστοιχα σε κάθε θέµα έγγραφα. 7. Τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης, στην µορφή που του υποδεικνύεται από τις /νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία του Τεχνικού Οργάνου, όπως ενδεικτικά καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων, δηλώσεις τρόπου αµοιβής κλπ). 8. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των Προτύπων) που παράγει το Τεχνικό Όργανο. 9. Επιµελείται τα θέµατα των συσκέψεων του Τεχνικού Οργάνου, όπως ειδοποίηση κάθε είδους µελών, ανεύρεση αίθουσας, λοιπών απαιτούµενων εγκαταστάσεων (µικροφωνικών, Internet, µεταφραστικών κλπ) 10. Έχει πρόσβαση στο κατάλληλο αρχείο του ΕΛΟΤ και των άλλων Οργανισµών Τυποποίησης ώστε να διαθέτει τα απαιτούµενα κείµενα αναφοράς στο Τεχνικό Όργανο, τηρώντας τις αναγκαίες προφυλάξεις για την µη αντιγραφή ή απώλειά τους. 11. Ενηµερώνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και επιµελείται της ενηµέρωσης των κατάλληλων Βάσεων εδοµένων που διέπουν την λειτουργία του Τεχνικού Οργάνου της ευθύνης του. 12. Παρακολουθεί κάθε είδους µεταφραστική ή άλλη εργασία που αφορά στο Τεχνικό Όργανο και παραλαµβάνει αυτές τις εργασίες. 13. Τηρεί φάκελο (ηλεκτρονικό ή έντυπο) µε τα έγγραφα των αντίστοιχων ιεθνών & Ευρωπαϊκών Επιτροπών 14. Τηρεί φάκελο για κάθε προγραµµατισµένο από το Τεχνικό Όργανο Πρότυπο και παραδίδει το φάκελο αυτό για φύλαξη στη Τ/ ΗΤ µετά την εκπόνηση του Προτύπου. 15. Συνεργάζεται µε τις /νσεις τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. 19/24

20 Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται σε Πρότυπα κλπ., τις Αποφάσεις ιοικητικού Συµβουλίου, ιευθύνοντος Συµβούλου κλπ, καθώς και τους Κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και είναι σε θέση να συµβουλεύσει τον αντίστοιχο Εποπτεύοντα, Τεχνικό Υπεύθυνο, Συντονιστή ή Πρόεδρο επί των θεµάτων αυτών. 2. Γνωρίζει τους Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης και τις αντίστοιχες αποφάσεις των Οργάνων τους. 3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ιαδίκτυο και σε προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 4. Έχει επαρκείς γνώσεις τουλάχιστον της Αγγλικής. 5. Μπορεί να χειρισθεί ευχερώς µορφότυπους κειµένων. Γ. Ανάθεση και αµοιβή: 1. Ο Γραµµατέας ενός Τεχνικού Οργάνου είναι υπάλληλος ή συνεργάτης των ιευθύνσεων Τυποποίησης του ΕΛΟΤ. Σε περίπτωση που το Τεχνικό Όργανο λειτουργεί εκτός ΕΛΟΤ, είναι δυνατή η ανάθεση της γραµµατειακής υποστήριξης του Οργάνου σε µη συνεργάτη του ΕΛΟΤ, µε την προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν και για την συγκεκριµένη γραµµατειακή υποστήριξη και τηρούνται όλοι οι σχετικοί Κανονισµοί και αποφάσεις για την συνεργασία µε τον ΕΛΟΤ. 2. Στον γραµµατέα ενός Τεχνικού Οργάνου µπορούν να ανατίθενται από την Τ/ ΗΤ, µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου, καθήκοντα τα οποία να καλύπτουν µια ορισµένη χρονική περίοδο λειτουργίας του Τεχνικού Οργάνου. 3. Ο Γραµµατέας ενός Τεχνικού Οργάνου αµείβεται ανά συνεδρίαση του Τεχνικού Οργάνου (ηλεκτρονική ή φυσική). 4. εν υπάρχει αριθµητικός περιορισµός στην ανάληψη γραµµατειακών ευθυνών σε Τεχνικά Όργανα. 5. Η αµοιβή κάθε Γραµµατέως ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το Σ του ΕΛΟΤ. Ένα φυσικό πρόσωπο µπορεί να αναλαµβάνει καθήκοντα Εποπτεύοντος, Τεχνικού Υπευθύνου, Συντονιστή ή Γραµµατέα ελεύθερα, εφόσον κρίνεται, από την Τ/ ΗΤ και αποφασίζεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, ότι διαθέτει τα κατάλληλα για τον κάθε ρόλο προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες. 20/24

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Οι απαντήσεις του ΕΛΟΤ αριθµούνται ως Απάντηση 1, Απάντηση 2 κλπ και δίδονται µε πλάγια γράµµατα κάτω από κάθε ερώτηση).

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Οι απαντήσεις του ΕΛΟΤ αριθµούνται ως Απάντηση 1, Απάντηση 2 κλπ και δίδονται µε πλάγια γράµµατα κάτω από κάθε ερώτηση). ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2006-07-28 Νο. 59-06 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5248/06 «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Πελοποννήσου, 30/06/2015 σελ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ του ΚΠΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας, επικυρώνονται τα πρακτικά και εκδίδονται-κωδικοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Συγκρότηση και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Οι διαδικασίες του Συνεδρίου εκπαιδευτών αποτελούν το μηχανισμό που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου και διευκολύνει η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δεκτή ομοφώνως έγινε απόψε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί την επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 -Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκλογή Θητεία Ε.Σ. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 1-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 334 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 Σύµφωνα µε το Νόµο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα