Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης"

Transcript

1 Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ)...3 Άρθρο 3. Σύσταση Τεχνικών Οργάνων...4 Άρθρο 4. Συγκρότηση Τεχνικών Οργάνων...5 Άρθρο 5. Λειτουργία Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα και των οργάνων που αναφέρονται σε αυτήν...5 Άρθρο 6. Απαρτία Ψηφοφορία...6 Άρθρο 7. Τεχνικά Όργανα που λειτουργούν εκτός ΕΛΟΤ...7 Άρθρο 8. Θέση σε ισχύ...8 Παράρτηµα Α...9 Τοµείς Τυποποίησης...9 Παράρτηµα Β...12 Περιγραφή ρόλων:...12 Εποπτεύων Τεχνικός Τοµέα...12 Τεχνικός Υπεύθυνος Επιτροπής...12 Συντονιστής Οµάδας Εργασίας...12 Γραµµατέας Τεχνικού Οργάνου...12 Συντονιστής Οµάδας Εργασίας...17 Παράρτηµα Γ...21 Οδηγίες για Ηλεκτρονικές Συνεδριάσεις Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Γενικά Τρόπος διεξαγωγής ηλεκτρονικής συνεδρίασης...21 Παράρτηµα...23 Ειδικές Οµάδες Έργου /24

2 Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης 1. Ο Κανονισµός αυτός ρυθµίζει τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των τεχνικών οργάνων που χρησιµοποιεί ο ΕΛΟΤ για την δηµιουργία των Ελληνικών Προτύπων και την εν γένει επίτευξη των στόχων της Τυποποίησης. 2. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί: α. Θεµατικός τοµέας: ιακριτό, από επιστηµονική, τεχνική και γλωσσολογική άποψη, τµήµα της οικονοµίας που περιλαµβάνει ένα µεγάλο σύνολο οµοειδών δραστηριοτήτων (π.χ. Κτιριακά Έργα, Μηχανολογία, κλπ). Οι ιευθύνσεις Τυποποίησης συντάσσουν και διαχειρίζονται κατάλογο θεµατικών τοµέων Τυποποίησης. Ο κατάλογος, όπως και κάθε αλλαγή του, εγκρίνεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο. β. Τεχνική Επιτροπή Τοµέα χχχ (ΤΕ-Ταα): Τεχνικό όργανο που µπορεί να συσταθεί για την κάλυψη των αναγκών Τυποποίησης ενός θεµατικού τοµέα της οικονοµίας (όπου χχχ το όνοµα και αα ο κωδικός του θεµατικού τοµέα). Συστήνεται και συγκροτείται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΕΛΟΤ µετά από εισήγηση των ιευθύνσεων Τυποποίησης, τηρουµένου του άρθρου 3 παρ. 5 και 7 του παρόντος. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα εγκρίνεται και παρακολουθείται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης. γ. Τεχνική Επιτροπή (ΤΕββ): Τεχνικό Όργανο που µπορεί να συσταθεί για την κάλυψη των αναγκών Τυποποίησης συγκεκριµένου και διακριτού τµήµατος ενός θεµατικού τοµέα (όπου ββ ο αύξων αριθµός της Τεχνικής Επιτροπής). Συστήνεται και συγκροτείται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο µετά από εισήγηση της µητρικής ΤΕ-Τ ή/και των ιευθύνσεων Τυποποίησης, τηρουµένου του άρθρου 3 παρ. 5 και 7 του παρόντος. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τεχνικής Επιτροπής εγκρίνεται και η υλοποίηση του παρακολουθείται από τη µητρική ΤΕ-Τ. δ. Οµάδα Εργασίας (ΟΕγγ): Τεχνικό Όργανο που µπορεί να συσταθεί για την υλοποίηση τµήµατος του Επιχειρησιακού Σχεδίου µιας ΤΕ-Τ ή ΤΕ (όπου γγ ο αύξων αριθµός της Οµάδας Εργασίας). Συγκροτείται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης µετά από εισήγηση του µητρικού οργάνου (ΤΕ- Τ ή ΤΕ) και µε συγκεκριµένο αντικείµενο και χρόνο υλοποίησής του. Η παράδοση του έργου της ΟΕ εγκρίνεται από το µητρικό όργανο και βεβαιώνεται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης. ε. Οµάδα Έργου (ΟΜΕ): Όργανο εκπόνησης έργου τυποποίησης [εκπόνηση τυποποιητικών εγγράφων ή επεξεργασία άλλων ειδικών θεµάτων τυποποίησης (π.χ. θεµάτων τεχνικής πληροφόρησης, εκπαίδευσης, παροχής συµβουλών, µελετών κλπ)], το οποίο συγκροτείται από το ιευθύνοντα Σύµβουλο µετά από εισήγηση των ιευθύνσεων Τυποποίησης, σε περίπτωση που υπάρχει σχετική εντολή Τυποποίησης ή άλλη συγκεκριµένη ειδική ανάγκη τυποποίησης και υφίστανται, τεκµηριωµένα, ιδιάζουσες συνθήκες υλοποίησης (λ.χ. ασφυκτικοί 2/24

3 χρονικοί περιορισµοί, απαιτήσεις εξειδικευµένης τεχνογνωσίας κλπ). Για τη συγκρότηση και τη διαχείριση της ΟΜΕ ακολουθούνται οι διαδικασίες της Απόφασης Σ ΕΛΟΤ 94-05/ , όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Το έργο της ΟΜΕ επικυρώνεται από το αρµόδιο όργανο που προβλέπει η παραπάνω απόφαση Σ, το οποίο και είναι ενήµερο τόσο για τη συγκρότηση όσο και τη λειτουργία της ΟΜΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρµόδιο όργανο τυποποίησης, το έργο της ΟΜΕ επικυρώνεται από τις ιευθύνσεις Τυποποίησης Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ) 1. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) είναι: α. Η εκπόνηση Ελληνικών Τυποποιητικών Εγγράφων (Προτύπων, Προδιαγραφών, Εκθέσεων, Οδηγών κλπ) που αφορούν σε προϊόντα ή υπηρεσίες ενός θεµατικού τοµέα, από τον εγκεκριµένο κατάλογο θεµατικών τοµέων που χειρίζονται οι ιευθύνσεις Τυποποίησης. β. Κάθε ειδικό θέµα τυποποίησης πέραν από την εκπόνηση Τυποποιητικών Εγγράφων όπως π.χ. για την σύνταξη εισηγήσεων για την ψήφο της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκούς ή ιεθνείς Οργανισµούς Τυποποίησης. Τεχνική Επιτροπή Τοµέα, που έχει συσταθεί, µπορεί να εισηγείται στον ΕΛΟΤ τον τρόπο χειρισµού θεµάτων που ανάγονται σε τεχνικά στοιχεία των ιευθύνσεων Τυποποίησης και αφορούν στον τοµέα της αρµοδιότητάς της. Η εισήγηση αυτή έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και δεν δεσµεύει τον ΕΛΟΤ. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΤΕ-Τ εκπονεί ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το έργο τυποποίησης στο θεµατικό της τοµέα, το οποίο παραδίδεται στις ιευθύνσεις Τυποποίησης, πριν την 1 η Ιανουαρίου του έτους που καλύπτει, εγκρίνεται από αυτές, τίθεται σε ισχύ πριν από την 15 η Ιανουαρίου του έτους αυτού και ανακοινώνεται στα αρµόδια όργανα του ΕΛΟΤ ή όπου αλλού υπάρχει υποχρέωση πριν από την 30 η Ιανουαρίου του ιδίου έτους. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο των ΤΕ-Τ πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες τυποποίησης όλου του θεµατικού τοµέα ευθύνης της ΤΕ-Τα, για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 3. Το έργο της Τεχνικής Επιτροπής είναι το ίδιο µε αυτό της µητρικής της ΤΕ-Τ, για ένα υποσύνολο του θεµατικού τοµέα του µητρικού οργάνου. Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΤΕ εκπονεί ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το έργο τυποποίησης στο τµήµα του θεµατικού τοµέα που καλύπτει. Το Επιχειρησιακό αυτό Σχέδιο υποβάλλεται στην µητρική ΤΕ-Τ, από την οποία αυτό εγκρίνεται και παρακολουθείται. 4. Το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΤΕ-Τ αποτελεί υπερσύνολο των ετησίων Επιχειρησιακών Σχεδίων των Τεχνικών Επιτροπών (ΤΕ) που αυτή εποπτεύει. Τµήµατα του θεµατικού τοµέα που δεν καλύπτονται, ως προς τις εργασίες τυποποίησης, από ΤΕ, θεωρούνται ότι παραµένουν στην ευθύνη της ΤΕ-Τ. 3/24

4 Άρθρο 3. Σύσταση Τεχνικών Οργάνων 1. Τεχνική Επιτροπή Τοµέα (ΤΕ-Τ) συστήνεται για όλους τους εγκεκριµένους θεµατικούς τοµείς, εκτός από εκείνους που µε αιτιολογηµένη απόφαση των ιευθύνσεων Τυποποίησης κρίνεται σκόπιµο να µην εκπροσωπηθούν από ΤΕ- Τ. 2. Η απόφαση της συστάσεως της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) εγκρίνεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και ανακοινώνεται στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ. 3. Εισήγηση για την σύσταση Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ) µπορεί να γίνει από την εποπτεύουσα ΤΕ-Τ και την αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης, ή µόνο από την αρµόδια ιεύθυνση Τυποποίησης. Η σύσταση ΤΕ γίνεται µε απόφαση ιευθύνοντος Συµβούλου. 4. Στις παραπάνω αποφάσεις ορίζεται και ο Τεχνικός Υπεύθυνος που παρακολουθεί και συντονίζει το έργο της ΤΕ-Τ ή ΤΕ. Επίσης ορίζεται και ο τρόπος της γραµµατειακής υποστήριξης του κάθε Οργάνου. 5. Κάθε ΤΕ-Τ ή ΤΕ ορίζεται κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό. Σε αυτή καλούνται να συµµετάσχουν µε εκπροσώπους τους οι ενδιαφερόµενοι, για τα τυποποιητικά έγγραφα που πρόκειται να εκπονηθούν, φορείς. Οι φορείς αυτοί είναι κυρίως η παραγωγή, η κατανάλωση, η επιστήµη, οι κρατικές υπηρεσίες,ι οι Οργανισµοί, τα Συλλογικά Όργανα κλπ. 6. Οι ΤΕ-Τ και οι ΤΕ λειτουργούν κατά κανόνα στον ΕΛΟΤ µε ευθύνη και εποπτεία των ιευθύνσεων Τυποποίησης. Κατ εξαίρεση είναι δυνατόν να λειτουργήσουν κυρίως Τεχνικές Επιτροπές (ΤΕ) και εκτός ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος. 7. Τροποποίηση του αντικειµένου εργασίας ή της σύνθεσης ΤΕ-Τ ή ΤΕ είναι δυνατή, εφόσον επιβάλλεται για λόγους γενικότερης οργάνωσης ή αναδιοργάνωσης της Τυποποίησης στην Ελλάδα. Η τροποποίηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε την διαδικασία των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση τροποποίησης της σύνθεσης ΤΕ-Τ ή ΤΕ πρέπει, και µετά την τροποποίηση αυτή, η σύνθεση να είναι αντιπροσωπευτική και να µην δηµιουργεί κίνδυνο για την δηµιουργία κυρίαρχων συµφερόντων ή τη λήψη µονόπλευρων αποφάσεων. 8. ΜΕ απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου, που ανακοινώνεται στο ιοικητικό Συµβούλιο, είναι δυνατή η κατάργηση Τεχνικών Επιτροπών για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, µετά από εισήγηση των ιευθύνσεων Τυποποίησης. 4/24

5 Άρθρο 4. Συγκρότηση Τεχνικών Οργάνων 1. Κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα (ΤΕ-Τ) και κάθε Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) συγκροτείται µε απόφαση ιευθύνοντος Συµβούλου του ΕΛΟΤ σύµφωνα µε τον Κανονισµό «Εκπόνησης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών» του ΕΛΟΤ. Κάθε µέλος συµµετέχει στην ΤΕ-Τ ή στην ΤΕ ως εκπρόσωπος του ενδιαφεροµένου φορέα και όχι ατοµικώς. 2. Στην πρώτη συνεδρίαση τα µέλη της ΤΕ-Τ ή ΤΕ µπορούν να εκλέξουν τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι διευθύνουν τις εργασίες της ΤΕ-Τ ή ΤΕ. Αν η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιµη την εκλογή Προέδρου, χρέη Προέδρου ασκεί ο Τεχνικός Υπεύθυνος. 3. Πριν την συγκρότηση, κάθε µέλος Τεχνικής Επιτροπής- Υπο-Επιτροπής και Οµάδας Εργασίας δηλώνει ότι διαθέτει και χειρίζεται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και διαθέτει και χειρίζεται πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Ο ΕΛΟΤ έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την τοποθέτηση µέλους σε Τεχνικό Όργανο, εφόσον το µέλος αυτό δεν έχει πρόσβαση στα παραπάνω εργαλεία επικοινωνίας. Άρθρο 5. Λειτουργία Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα και των οργάνων που αναφέρονται σε αυτήν Η λειτουργία κάθε Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα διέπεται από τις διατάξεις του «Κανονισµού εκπόνησης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών» και τα οριζόµενα ακολούθως: 1. Προς διευκόλυνση του έργου της, κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα (ΤΕ-Τ) µπορεί να συστήσει µία ή και περισσότερες Τεχνικές Επιτροπές (ΤΕ) µε έγκριση του ιευθύνοντος Συµβούλου, κατόπιν εισηγήσεως των ιευθύνσεων Τυποποίησης. α) Το έργο της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ), οι διαδικασίες σύστασης και συγκρότησής της, καθώς και ο τρόπος εποπτείας της από την µητρική ΤΕ- Τ περιγράφονται στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του παρόντος. β) Κάθε Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) επεξεργάζεται το Επιχειρησιακό της Σχέδιο, το οποίο καλύπτει ανάγκες τυποποίησης ενός συγκεκριµένου και διακριτού τµήµατος του θεµατικού τοµέα της µητρικής Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ) υποβάλλεται στην µητρική ΤΕ-Τ σε ηµεροµηνίες που αµοιβαία συµφωνούνται και εγκρίνεται από αυτήν. Η ΤΕ αναφέρεται στην ΤΕ-Τ σε ότι αφορά στην πρόοδο του Επιχειρησιακού της Σχεδίου. γ) Κατά τις λοιπές υποχρεώσεις της, η Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) λειτουργεί όπως και η ΤΕ-Τ. Κάθε ΤΕ αναφέρεται µόνο σε µία ΤΕ-Τ. 5/24

6 2. Προς διευκόλυνση του έργου της, µια ΤΕ-Τ ή ΤΕ µπορεί να συστήσει από τα µέλη της ή και τρίτους εµπειρογνώµονες µία ή και περισσότερες Οµάδα Εργασίας µε έγκριση των ιευθύνσεων Τυποποίησης. Στην απόφασή της η µητρική Επιτροπή ορίζει ακριβώς το αντικείµενο εργασίας κάθε Οµάδας, τη διάρκεια λειτουργίας της και ένα εκ των µελών της ως Τεχνικό Υπεύθυνο. Κάθε Οµάδα Εργασίας επεξεργάζεται ένα Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ή µια σειρά συναφών Σχεδίων Ελληνικών Προτύπων που ανήκουν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του µητρικού τεχνικού οργάνου. Κάθε Οµάδα Εργασίας υπάγεται µόνο σε µία ΤΕ-Τ ή ΤΕ. 3. Κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα, Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας (ΟΕ) είναι υποχρεωµένη να παρέχει στοιχεία για την πορεία των εργασιών της στην αρµόδια ιεύθυνση του ΕΛΟΤ και στο µητρικό όργανο εκάστης, όποτε αυτό τους ζητείται. 4. Ο ΕΛΟΤ µπορεί, µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου, µετά από εισήγηση των ιευθύνσεων Τυποποίησης, να ορίζει υπάλληλό του ή συνεργάτη του ως εκπρόσωπό του σε κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα, Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας. Ο εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ έχει όλα τα δικαιώµατα του µέλους εκτός από το δικαίωµα ψήφου. Σε εξαιρετικές και αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ µπορεί να έχει το δικαίωµα ψήφου. 5. Κάθε ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ είναι υποχρεωµένη να τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της, τα οποία είναι δηµόσια. Το περιεχόµενο των πρακτικών απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για διαφηµιστικούς ή εµπορικούς σκοπούς. 6. Οι ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ µπορούν να καλούν εµπειρογνώµονες ή ενδιαφερόµενους που δεν εκπροσωπούνται σ αυτές, να αναπτύξουν την άποψή τους πάνω σε ένα θέµα. Η άποψη αυτή έχει µόνο συµβουλευτικό χαρακτήρα. 7. Ο ΕΛΟΤ έχει δικαίωµα να ζητήσει, µε απόφαση των ιευθύνσεων Τυποποίησης, από τον φορέα που όρισε εκπρόσωπό του στην ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ, την αντικατάσταση του εκπροσώπου του αν ο τελευταίος απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του αντίστοιχου οργάνου κατά τρόπο που να κωλύεται η πρόοδος των εργασιών του. Άρθρο 6. Απαρτία Ψηφοφορία 1. Κάθε ΤΕ-Τ ή ΤΕ συνεδριάζει µε απαρτία, όταν είναι παρόν το 1/3 των µελών της. Κάθε ΟΕ συνεδριάζει µε απαρτία όταν είναι παρόν το ½ των µελών της. 2. Οι συνεδριάσεις µπορούν να είναι φυσικές ή ηλεκτρονικές. Και τα δύο είδη συνεδριάσεων επιφέρουν ισοδύναµα αποτελέσµατα. Οι προβλέψεις του παρόντος Κανονισµού για τα δύο είδη συνεδριάσεων είναι κοινές, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. 3. Κάθε όργανο καθορίζει ένα ελάχιστο αριθµό φυσικών συνεδριάσεων ανά έτος, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από µία ανά τετράµηνο για τις ΤΕ-Τ και ΤΕ και µια ανά τρίµηνο για τις ΟΕ. 6/24

7 4. Τα µέλη της ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ καλούνται στην εκάστοτε συνεδρίαση από τη γραµµατεία κάθε οργάνου µε πρόσκληση που τους επιδίδεται επί αποδείξει (ηλεκτρονικά µε αίτηση ότι ο χρήστης διάβασε το µήνυµα) πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον. Στην πρόσκληση αναγράφεται και η ηµερήσια διάταξη. 5. Με ευθύνη των ιευθύνσεων Τυποποίησης συντάσσεται Παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού για τον τρόπο διεξαγωγής ηλεκτρονικών συνεδριάσεων. Το παράρτηµα αυτό εγκρίνεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και ανακοινώνεται στο Σ του ΕΛΟΤ. 6. Σε περίπτωση κωλύµατος κάθε µέλος έχει το δικαίωµα α β να διατυπώσει τις απόψεις του και να τις στείλει στη γραµµατεία του αντίστοιχου τεχνικού οργάνου. να εξουσιοδοτήσει άλλο µέλος του Τεχνικού Οργάνου ως εκπρόσωπό του. Ο εκπρόσωπος ασκεί στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώµατα του εκπροσωπούµενου. 7. Όλες οι αποφάσεις των Τεχνικών Επιτροπών, Υπο-Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Λευκές ψήφοι και αποχή-απουσία θεωρούνται άκυροι ψήφοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία και µετά τη δεύτερη ψηφοφορία, το θέµα υποβάλλεται, µε εισήγηση των αρµοδίων ιευθύνσεων Τυποποίησης, προς απόφαση στον ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΕΛΟΤ. Άρθρο 7. Τεχνικά Όργανα που λειτουργούν εκτός ΕΛΟΤ 1. Το ιοικητικό συµβούλιο του ΕΛΟΤ µπορεί να αποφασίσει αν µια Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας, και σε εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις µια Τεχνική Επιτροπή Τοµέα, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτό θα λειτουργήσει εκτός ΕΛΟΤ µε την ευθύνη και εποπτεία νοµικού προσώπου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηµόσιας υπηρεσίας ή οργανισµού ή συλλογικού οργάνου που από τη φύση της δραστηριότητάς τους ή των αρµοδιοτήτων τους µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στο έργο της Τυποποίησης. 2. Στην παραπάνω απόφαση καθορίζονται οι όροι για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Τεχνικού Οργάνου που θα λειτουργεί εκτός ΕΛΟΤ καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του φορέα που αναλαµβάνει τη λειτουργία αυτού του Οργάνου. Οι ελάχιστες υποχρεώσεις που οφείλει να αποδεχθεί ο φορέας που αναλαµβάνει αυτήν την ευθύνη είναι η εκπλήρωση των γραµµατειακών υποχρεώσεων του Τεχνικού Οργάνου που ανέλαβε, η ελάχιστη αποζηµίωση των µελών του οργάνου σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Σ του ΕΛΟΤ για τις αµοιβές των Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας καθώς και η οικονοµική υποστήριξη της δέουσας συµµετοχής αυτού του Τεχνικού Οργάνου και κατ επέκταση της εκπροσώπησης των ελληνικών συµφερόντων και θέσεων σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς τυποποίησης, 7/24

8 σύµφωνα τουλάχιστον µε τις δεσµεύσεις/υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΕΛΟΤ έναντι αυτών των φορέων. 3. Στην ίδια απόφαση θα καθορίζεται και το ύψος του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους που θα παρέχει ο φορέας προς τον ΕΛΟΤ και το οποίο θα καλύπτει τις υπηρεσίες που ο ΕΛΟΤ θα προσφέρει στην λειτουργία αυτού του Τεχνικού Οργάνου. 4. Με την ίδια απόφασή του το Σ του ΕΛΟΤ καθορίζει τον κατά το άρθρο 5 παρ. 4 εκπρόσωπο του ΕΛΟΤ στο Τεχνικό αυτό Όργανο. 5. Το Τεχνικό αυτό Όργανο δεν µπορεί να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει εάν δεν έχει κοινοποιηθεί προηγουµένως στον ΕΛΟΤ απόφαση του αρµοδίου οργάνου του νοµικού προσώπου, δηµόσιας υπηρεσίας κλπ που ανέλαβε τη λειτουργία του, µε την οποία γίνονται αποδεκτοί οι όροι λειτουργίας του Οργάνου όπως τους καθόρισε ο ΕΛΟΤ. Η σύσταση του Οργάνου γίνεται από τον ΕΛΟΤ σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, η συγκρότηση όµως και η τοποθέτηση Τεχνικού Υπευθύνου από τον φορέα που ανέλαβε την λειτουργία του. 6. Η λειτουργία των Τεχνικών Οργάνων της κατηγορίας αυτής ακολουθεί τον παρόντα Κανονισµό και τον Κανονισµό Εκπόνησης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Τεχνικών Προδιαγραφών. Το Τεχνικό αυτό Όργανο ελέγχεται ως προς την υλοποίηση του Επιχειρησιακού του Σχεδίου κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα Όργανα που λειτουργούν στον ΕΛΟΤ. Τυχόν απόκλιση από τους Κανονισµούς αυτούς επιτρέπεται µόνο µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ, µετά από εισήγηση των αρµοδίων ιευθύνσεων Τυποποίησης. 7. Σε περίπτωση που το Τεχνικό Όργανο ή ο φορέας που το ανέλαβε δεν συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των πιο πάνω Κανονισµών και τις αποφάσεις του Σ του ΕΛΟΤ, τότε το Σ του ΕΛΟΤ έχει το δικαίωµα, µε εισήγηση των αρµοδίων ιευθύνσεων Τυποποίησης, να ανακαλέσει την κατά παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασή του. Άρθρο 8. Θέση σε ισχύ Ο παρόν Κανονισµός καταρτίσθηκε µε την απόφαση Σ / και τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεµβρίου 2005, ηµεροµηνία έγκρισής του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του µετόχου της Εταιρείας. Από την έγκρισή του παύει να ισχύει ο Κανονισµός Σύστασης & Λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών του ΕΛΟΤ (απόφαση Σ / ). 8/24

9 Παράρτηµα Α Τοµείς Τυποποίησης Α/Α Τίτλος Τοµέα Ταξινόµηση κατά ICS 01 Μετρήσεις, οκιµές, Όργανα και 17, 19 (πλην Υλικά όσων ανήκουν στον τοµέα 02 Μηχανική Περιβάλλοντος και Ασφαλείας Τ06) 13 (πλην όσων ανήκουν στον τοµέα Τ05 - Τ06) 03 Ενεργειακή Τεχνολογία 27 (πλην όσων ανήκουν στον τοµέα Τ06) 04 Ηλεκτροτεχνολογία , , , , , , , , , , , , , , Επικοινωνίες Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα/Ηλεκτροµαγνητικές Παρεµβολές , , , , , , , , , , , , , , , Εποπτεύων Τεχνικός Ιωάννης Σαριδάκης Λαµπρινή Μάη - Τσόγκα Γεώργιος Γκιθώνας Χριστίνα Καπράνου Αλέξανδρος Ψυρρής 9/24

10 06 Τεχνολογία ΗΥ & Ελέγχου , , ηµήτρης Ιατρού , , , , , , , , , , , ,29.120, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Μηχανολογία 21 (πλην όσων Γεώργιος Γκιθώνας ανήκουν στον τοµέα Τ06) 08 Μηχανική παραγωγής 25 (πλην όσων Γεώργιος Γκιθώνας ανήκουν στους τοµείς Τ04, Τ06) 09 Μηχανική µεταφορών 43 Γεώργιος Γκιθώνας 10 Κατασκευές 91 (πλην όσων Ευγενία Γαρδέλη ανήκουν στον τοµέα Τ04), Μεταλλουργία 77 (πλην όσων Ιωάννης Σαριδάκης υπάγονται στον Τοµέα Τ06) 10/24

11 12 Χηµική τεχνολογία, Ξύλο, χαρτί, ίνες, υφάσµατα 71 (πλην όσων υπάγονται στον Τοµέα Τ06), 79, 85, Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες 03, 97 (πλην όσων ανήκουν στον τοµέα Τ05 - Τ06) 14 Επιστήµες Υγείας 11 (πλην όσων υπάγονται σε Τ06) 15 Τεχνολογία Τροφίµων, Καπνού, Αγροτικές και Ιχθυοκαλλιέργειες 16 Επιστήµες ιοίκησης, ανθρωπιστικές και πολιτισµικές επιστήµες 17 Ηλεκτρικά συστήµατα ισχύος - µετατροπείς/µετασχηµατιστές, θέµατα ασφαλείας και περιβαλλοντικά. (*) ICS υπό τροποποίηση Ιωάννης Σαριδάκης Λαµπρινή Μάη - Τσόγκα Φραγκούλης Κρόκος 67, 65 Ιωάννης Σαριδάκης 03 (πλην όσων ανήκουν στον τοµέα Τ06), (πλην όσων ανήκουν στον τοµέα Τ04), 31(*) Ιωάννης Σαριδάκης Αλεξάνδρα Τσερεµέγκλη 11/24

12 Παράρτηµα Β Περιγραφή ρόλων: Εποπτεύων Τεχνικός Τοµέα Τεχνικός Υπεύθυνος Επιτροπής Συντονιστής Οµάδας Εργασίας Γραµµατέας Τεχνικού Οργάνου 12/24

13 Εποπτεύων Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: 1. Προεδρεύει, ελλείψει Προέδρου, των συσκέψεων ΤΕ-Τ. 2. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις συσκέψεις της ΤΕ-Τ 3. ιανέµει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ-Τ, εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη της ΤΕ-Τ. 4. Προετοιµάζει, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο εφόσον υπάρχει, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της ΤΕ-Τ, καθώς και τα αντίστοιχα σε κάθε θέµα έγγραφα. 5. Συγκαλεί, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο, εφόσον υπάρχει, σε ηλεκτρονική ή φυσική σύσκεψη την ΤΕ-Τ. 6. Καθοδηγεί την Γραµµατεία ΤΕ-Τ στην τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης (ή τηρεί τα πρακτικά ο ίδιος ελλείψει γραµµατείας), στην µορφή που του υποδεικνύεται από τις /νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία της ΤΕ-Τ, όπως, ενδεικτικά, καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων, δηλώσεων τρόπου αµοιβής κλπ). 7. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των Προτύπων) που παράγει η ΤΕ-Τ. 8. Συντονίζει την προετοιµασία της ψήφου της ΤΕ-Τ για οποιοδήποτε θέµα και την µεταβιβάζει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ-Τ, προς τον ΕΛΟΤ 9. Επιµελείται της δηµιουργίας του Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράµµατος της ΤΕ-Τ, το υποβάλλει στον ΕΛΟΤ, παρακολουθεί την τήρησή του και ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του ΕΛΟΤ ( Τ/ ΗΤ) για την πορεία υλοποίησής του 10. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ΤΕ-Τ/ΕΛΟΤ 11. Γνωµοδοτεί, εφόσον του ζητηθεί, προς τον ΕΛΟΤ για οποιοδήποτε θέµα άπτεται της λειτουργίας της ΤΕ-Τ. 12. Εισηγείται προς τον ΕΛΟΤ περί των ατόµων στα οποία µπορούν να ανατεθούν µεταφραστικές ή άλλες εργασίες που αφορούν στην ΤΕ-Τ και παρακολουθεί την πρόοδο αυτών των εργασιών. 13. Ελέγχει την τήρηση του Κανονισµού «Σύστασης & Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «σύνταξης & έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και λοιπών Τυποποιητικών Κειµένων» του ΕΛΟΤ από την ΤΕ-Τ, και ενηµερώνει σχετικά την Τ/ ΗΤ. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ενδεικτικά την ύπαρξη απαρτίας, την συνεχή και οµαλή συµµετοχή των εκπροσώπων, την τήρηση των χρονικών προθεσµιών, την τήρηση των ελάχιστων ορίων φυσικών συνεδριάσεων, την τήρηση των προδιαγραφών για τις ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων της ΤΕ-Τ, την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων ηλεκτρονικών ή µη, την έγκαιρη προσκόµιση των πρακτικών των συνεδριάσεων και όλων των αποδεικτικών στοιχείων για τις διάφορες οικονοµικές διαδικασίες της ΤΕ-Τ κλπ. 14. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ-Τ, µε τα συστατικά έγγραφα της ΤΕ-Τ. 15. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ-Τ, (ηλεκτρονικό ή έντυπο) µε τα έγγραφα των αντίστοιχων ιεθνών & Ευρωπαϊκών Επιτροπών 13/24

14 16. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ-Τ, για κάθε προγραµµατισµένο από την ΤΕ-Τ Πρότυπο και παραδίδει το φάκελο αυτό για φύλαξη στη Τ/ ΗΤ µετά την εκπόνηση του Προτύπου. 17. Εποπτεύει την λειτουργία όλων των ΤΕ και ΟΕ που ανήκουν στο θεµατικό τοµέα της ΤΕ-Τ. 18. Συνεργάζεται µε τις /νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται σε Πρότυπα κλπ., καθώς και τους κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Γνωρίζει του Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης 3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ιαδίκτυο και σε προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 4. Έχει, κατά την εκτίµηση των Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις της Ελληνικής Τεχνικής Νοµοθεσίας που διέπει τον τοµέα λειτουργίας της ΤΕ. 5. Έχει, κατά την εκτίµηση της Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις του τεχνικού αντικειµένου της ΤΕ-Τ. 6. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον και έχει γνώσεις της Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας. Γ. Ανάθεση και αµοιβή: 1. Ο Εποπτεύων µιας ΤΕ-Τ είναι υπάλληλος των ιευθύνσεων Τυποποίησης του ΕΛΟΤ. 2. Στον εποπτεύοντα µιας ΤΕ-Τ µπορούν να ανατίθενται από την Τ/ ΗΤ, µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου, καθήκοντα τα οποία να καλύπτουν µια ορισµένη χρονική περίοδο λειτουργίας της ΤΕ-Τ. 3. Ο Εποπτεύων µιας ΤΕ-Τ αµείβεται ανά συνεδρίαση της ΤΕ-Τ (ηλεκτρονική ή φυσική). 4. Η αµοιβή κάθε Εποπτεύοντος ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το Σ του ΕΛΟΤ. 5. Κάθε Εποπτεύων θα µπορεί να χειρίζεται µέχρι 2 ΤΕ-Τ. Εξαιρετικά ο αριθµός των ΤΕ-Τ που θα µπορεί να 6. Η συµµετοχή του Εποπτεύοντος σε συνεδριάσεις Τεχνικών Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας και Ειδικών Οµάδων Έργου δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό από την πλευρά του ΕΛΟΤ. 14/24

15 Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: Τεχνικός Υπεύθυνος Τεχνικής Επιτροπής 1. Προεδρεύει, ελλείψει Προέδρου, των συσκέψεων ΤΕ. 2. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις συσκέψεις της ΤΕ 3. ιανέµει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ, εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη της ΤΕ. 4. Προετοιµάζει, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο εφόσον υπάρχει, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της ΤΕ, καθώς και τα αντίστοιχα σε κάθε θέµα έγγραφα. 5. Συγκαλεί, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο, εφόσον υπάρχει, σε ηλεκτρονική ή φυσική σύσκεψη την ΤΕ. 6. Καθοδηγεί την Γραµµατεία ΤΕ στην τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης (ή τηρεί τα πρακτικά ο ίδιος ελλείψει γραµµατείας), στην µορφή που του υποδεικνύεται από τις δ/νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία της ΤΕ, όπως ενδεικτικά καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων, δηλώσεων τρόπου αµοιβής κλπ). 7. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των Προτύπων) που παράγει η ΤΕ. 8. Συντονίζει την προετοιµασία της ψήφου της ΤΕ για οποιοδήποτε θέµα και την µεταβιβάζει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ, προς τον ΕΛΟΤ 9. Επιµελείται της δηµιουργίας του Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράµµατος της ΤΕ, το υποβάλλει στον ΕΛΟΤ, παρακολουθεί την τήρησή του και ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του ΕΛΟΤ ( ΤΕ-Τ, Τ/ ΗΤ) για την πορεία υλοποίησής του 10. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ΤΕ-ΕΛΟΤ 11. Γνωµοδοτεί, εφόσον του ζητηθεί, προς τον ΕΛΟΤ για οποιοδήποτε θέµα άπτεται της λειτουργίας της ΤΕ. 12. Εισηγείται προς τον ΕΛΟΤ περί των ατόµων στα οποία µπορούν να ανατεθούν µεταφραστικές ή άλλες εργασίες που αφορούν στην ΤΕ και παρακολουθεί την πρόοδο αυτών των εργασιών. 13. Ελέγχει την τήρηση του Κανονισµού «Σύστασης & Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «σύνταξης & έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και λοιπών Τυποποιητικών Κειµένων» του ΕΛΟΤ από την ΤΕ, και ενηµερώνει σχετικά την Τ/ ΗΤ. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ενδεικτικά την ύπαρξη απαρτίας, την συνεχή και οµαλή συµµετοχή των εκπροσώπων, την τήρηση των χρονικών προθεσµιών, την τήρηση των ελάχιστων ορίων φυσικών συνεδριάσεων, την τήρηση των προδιαγραφών για τις ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων της ΤΕ, την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων ηλεκτρονικών ή µη, την έγκαιρη προσκόµιση των πρακτικών των συνεδριάσεων και όλων των αποδεικτικών στοιχείων για τις διάφορες οικονοµικές διαδικασίες της ΤΕ κλπ. 14. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ, µε τα συστατικά έγγραφα της ΤΕ. 15. Τηρεί φάκελο (ηλεκτρονικό ή έντυπο), σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ, µε τα έγγραφα των αντίστοιχων ιεθνών & Ευρωπαϊκών Επιτροπών 15/24

16 16. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ, για κάθε προγραµµατισµένο από την ΤΕ Πρότυπο και παραδίδει το φάκελο αυτό για φύλαξη στη Τ/ ΗΤ µετά την εκπόνηση του Προτύπου. 17. Εποπτεύει την λειτουργία όλων των ΟΕ που ανήκουν στην εν λόγω ΤΕ. 18. Συνεργάζεται µε τις /νσεις τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται σε Πρότυπα κλπ., καθώς και τους κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Γνωρίζει του Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης 3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ιαδίκτυο και σε προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 4. Έχει, κατά την εκτίµηση των Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις της Ελληνικής Τεχνικής Νοµοθεσίας που διέπει τον τοµέα λειτουργίας της ΤΕ. 5. Έχει, κατά την εκτίµηση της Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις του τεχνικού αντικειµένου της ΤΕ. 6. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον και έχει γνώσεις της Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας. Γ. Συµφωνητικό και αµοιβή: 1. Υπογράφει τριετές συµφωνητικό µε τις υπηρεσίες του ΕΛΟΤ ( Τ/ ΗΤ) µε το οποίο καθορίζονται τα παραπάνω καθήκοντα, η ηµεροµηνία λήξης των καθηκόντων του, η αποζηµίωσή του ανά συνεδρίαση κλπ. 2. Ο ΤΥ µιας ΤΕ αµείβεται όπως και µέχρι σήµερα, ανά συνεδρίαση της ΤΕ (ηλεκτρονική ή φυσική). Για την εκτίµηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης που ένας ΤΥ δηµιουργεί στον ΕΛΟΤ γίνονται δεκτές οι παρακάτω παραδοχές: Οι ΤΕ µπορούν να συνεδριάζουν, προκειµένου να υλοποιούν το Επιχειρησιακό τους Σχέδιο, κατ ελάχιστο 4 φορές το χρόνο, κατά δε µέγιστο 20 φορές το χρόνο (ηλεκτρονικά ή φυσικά). 3. Η αµοιβή των ΤΥ ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το Σ του ΕΛΟΤ. 4. Κάθε ΤΥ θα µπορεί να χειρίζεται µέχρι 3 ΤΕ. 5. Η συµµετοχή του ΤΥ σε συνεδριάσεις Οµάδων Εργασίας και Ειδικών Οµάδων Έργου δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό από την πλευρά του ΕΛΟΤ. 16/24

17 Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: Συντονιστής Οµάδας Εργασίας 1. Προεδρεύει των συσκέψεων ΟΕ. 2. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις συσκέψεις της ΟΕ 3. ιανέµει, µέσω της Γραµµατείας ΟΕ, εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη της ΟΕ. 4. Προετοιµάζει, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της ΟΕ, καθώς και τα αντίστοιχα σε κάθε θέµα έγγραφα. 5. Συγκαλεί, σε ηλεκτρονική ή φυσική σύσκεψη την ΟΕ. 6. Καθοδηγεί την Γραµµατεία ΟΕ στην τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης (ή τηρεί τα πρακτικά ο ίδιος ελλείψει γραµµατείας), στην µορφή που του υποδεικνύεται από τις δ/νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία της ΟΕ, όπως ενδεικτικά καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων δηλώσεων τρόπου αµοιβής κλπ). 7. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των σχεδίων Προτύπων) που παράγει η ΟΕ. 8. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ΟΕ-ΤΕ 9. Γνωµοδοτεί, εφόσον του ζητηθεί, προς τον ΕΛΟΤ ή την ΤΕ για οποιοδήποτε θέµα άπτεται της λειτουργίας της ΟΕ. 10. Ελέγχει την τήρηση του Κανονισµού «Σύστασης & Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «σύνταξης & έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και λοιπών Τυποποιητικών Κειµένων» του ΕΛΟΤ από την ΟΕ, και ενηµερώνει σχετικά τη Τ/ ΗΤ. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ενδεικτικά την ύπαρξη απαρτίας, την συνεχή και οµαλή συµµετοχή των εκπροσώπων, την τήρηση των χρονικών προθεσµιών, την τήρηση των ελάχιστων ορίων φυσικών συνεδριάσεων, την τήρηση των προδιαγραφών για τις ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων της ΟΕ, την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων ηλεκτρονικών ή µη, την έγκαιρη προσκόµιση των πρακτικών των συνεδριάσεων και όλων των αποδεικτικών στοιχείων για τις διάφορες οικονοµικές διαδικασίες της ΟΕ κλπ. 11. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε Γραµµατεία ΟΕ, µε τα συστατικά έγγραφα της ΟΕ. 12. Τηρεί φάκελο (ηλεκτρονικό ή έντυπο), σε συνεργασία µε Γραµµατεία ΟΕ, µε τα έγγραφα των αντίστοιχων ιεθνών & Ευρωπαϊκών Επιτροπών, που αφορούν στην ΟΕ. 13. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε Γραµµατεία ΟΕ, για κάθε προγραµµατισµένο από την ΤΕ Πρότυπο που επεξεργάζεται η ΟΕ και παραδίδει το φάκελο αυτό για φύλαξη στη ΤΕ και δι αυτής στον ΕΛΟΤ, µετά την εκπόνηση του Προτύπου. 14. Συνεργάζεται µε τις /νσεις τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. 17/24

18 Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται σε Πρότυπα κλπ., καθώς και τους κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Γνωρίζει του Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης. 3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ιαδίκτυο και σε προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 4. Έχει, κατά την εκτίµηση των Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις της Ελληνικής Τεχνικής Νοµοθεσίας που διέπει τον τοµέα λειτουργίας της ΟΕ. 5. Έχει, κατά την εκτίµηση της Τ/ ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις του τεχνικού αντικειµένου της ΟΕ. 6. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον και έχει γνώσεις της Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας. Γ. Συµφωνητικό και αµοιβή: 1. Υπογράφει τριετές συµφωνητικό µε τις υπηρεσίες του ΕΛΟΤ ( Τ/ ΗΤ) µε το οποίο καθορίζονται τα παραπάνω καθήκοντα, η ηµεροµηνία λήξης των καθηκόντων του, η αποζηµίωσή του ανά συνεδρίαση κλπ. 2. Ο Συντονιστής µιας ΟΕ αµείβεται όπως και µέχρι σήµερα, ανά συνεδρίαση της ΟΕ (ηλεκτρονική ή φυσική). Για την εκτίµηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης που ένας Συντονιστής δηµιουργεί στον ΕΛΟΤ γίνονται δεκτές οι παρακάτω παραδοχές: Οι ΟΕ µπορούν να συνεδριάζουν, προκειµένου να υλοποιούν το Επιχειρησιακό τους Σχέδιο, κατ ελάχιστο 4 φορές το χρόνο, κατά δε µέγιστο µέχρι 30 συνεδριάσεις το χρόνο (ηλεκτρονικά ή φυσικά). 3. Η αµοιβή των Συντονιστών ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το Σ του ΕΛΟΤ. 4. Κάθε Συντονιστής ΟΕ µπορεί να χειρίζεται µέχρι 5 ΟΕ. 5. Η συµµετοχή του ΤΥ σε συνεδριάσεις Ειδικών Οµάδων Έργου δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό από την πλευρά του ΕΛΟΤ. 18/24

19 Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: Γραµµατέας ΤΕ-Τ, ΤΕ, ΟΕ 1. Έχει δυνατότητες για επεξεργασία κειµένου και µορφοποίηση κειµένων σε µορφές.doc &.pdf 2. Έχει δυνατότητες για δηµιουργία/επεξεργασία τεχνικών σχεδίων σε κατάλληλο µορφότυπο. 3. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις συσκέψεις του Τεχνικού Οργάνου. 4. ιανέµει εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη του Τεχνικού Οργάνου. 5. Τηρεί πάντοτε ενήµερο το αρχείο νοµιµοποίησης του Τεχνικού Οργάνου (Αποφάσεις Σύστασης, Συγκρότησης, Αποφάσεις Τεχνικού Οργάνου, Παρουσιολόγια, µήτρα τελικού κειµένου που παρήχθη, αρχείο εγγράφων οργάνου). Όλο το αρχείο είναι ταξινοµηµένο κατάλληλα, κατά ενιαίο για όλα τα όργανα τρόπο, και αρχειοθετείται κυρίως σε ηλεκτρονική και δευτερευόντως σε έντυπη µορφή. Σε έντυπη µορφή αρχειοθετούνται κυρίως έγγραφα που πρέπει από τη φύση τους να φέρουν υπογραφές. 6. Προετοιµάζει, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο εφόσον υπάρχει ή κατά περίπτωση τον Εποπτεύοντα, Τεχνικό Υπεύθυνο ή Συντονιστή, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του Τεχνικού Οργάνου, καθώς και τα αντίστοιχα σε κάθε θέµα έγγραφα. 7. Τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης, στην µορφή που του υποδεικνύεται από τις /νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία του Τεχνικού Οργάνου, όπως ενδεικτικά καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων, δηλώσεις τρόπου αµοιβής κλπ). 8. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των Προτύπων) που παράγει το Τεχνικό Όργανο. 9. Επιµελείται τα θέµατα των συσκέψεων του Τεχνικού Οργάνου, όπως ειδοποίηση κάθε είδους µελών, ανεύρεση αίθουσας, λοιπών απαιτούµενων εγκαταστάσεων (µικροφωνικών, Internet, µεταφραστικών κλπ) 10. Έχει πρόσβαση στο κατάλληλο αρχείο του ΕΛΟΤ και των άλλων Οργανισµών Τυποποίησης ώστε να διαθέτει τα απαιτούµενα κείµενα αναφοράς στο Τεχνικό Όργανο, τηρώντας τις αναγκαίες προφυλάξεις για την µη αντιγραφή ή απώλειά τους. 11. Ενηµερώνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και επιµελείται της ενηµέρωσης των κατάλληλων Βάσεων εδοµένων που διέπουν την λειτουργία του Τεχνικού Οργάνου της ευθύνης του. 12. Παρακολουθεί κάθε είδους µεταφραστική ή άλλη εργασία που αφορά στο Τεχνικό Όργανο και παραλαµβάνει αυτές τις εργασίες. 13. Τηρεί φάκελο (ηλεκτρονικό ή έντυπο) µε τα έγγραφα των αντίστοιχων ιεθνών & Ευρωπαϊκών Επιτροπών 14. Τηρεί φάκελο για κάθε προγραµµατισµένο από το Τεχνικό Όργανο Πρότυπο και παραδίδει το φάκελο αυτό για φύλαξη στη Τ/ ΗΤ µετά την εκπόνηση του Προτύπου. 15. Συνεργάζεται µε τις /νσεις τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. 19/24

20 Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται σε Πρότυπα κλπ., τις Αποφάσεις ιοικητικού Συµβουλίου, ιευθύνοντος Συµβούλου κλπ, καθώς και τους Κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και είναι σε θέση να συµβουλεύσει τον αντίστοιχο Εποπτεύοντα, Τεχνικό Υπεύθυνο, Συντονιστή ή Πρόεδρο επί των θεµάτων αυτών. 2. Γνωρίζει τους Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης και τις αντίστοιχες αποφάσεις των Οργάνων τους. 3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ιαδίκτυο και σε προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 4. Έχει επαρκείς γνώσεις τουλάχιστον της Αγγλικής. 5. Μπορεί να χειρισθεί ευχερώς µορφότυπους κειµένων. Γ. Ανάθεση και αµοιβή: 1. Ο Γραµµατέας ενός Τεχνικού Οργάνου είναι υπάλληλος ή συνεργάτης των ιευθύνσεων Τυποποίησης του ΕΛΟΤ. Σε περίπτωση που το Τεχνικό Όργανο λειτουργεί εκτός ΕΛΟΤ, είναι δυνατή η ανάθεση της γραµµατειακής υποστήριξης του Οργάνου σε µη συνεργάτη του ΕΛΟΤ, µε την προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν και για την συγκεκριµένη γραµµατειακή υποστήριξη και τηρούνται όλοι οι σχετικοί Κανονισµοί και αποφάσεις για την συνεργασία µε τον ΕΛΟΤ. 2. Στον γραµµατέα ενός Τεχνικού Οργάνου µπορούν να ανατίθενται από την Τ/ ΗΤ, µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου, καθήκοντα τα οποία να καλύπτουν µια ορισµένη χρονική περίοδο λειτουργίας του Τεχνικού Οργάνου. 3. Ο Γραµµατέας ενός Τεχνικού Οργάνου αµείβεται ανά συνεδρίαση του Τεχνικού Οργάνου (ηλεκτρονική ή φυσική). 4. εν υπάρχει αριθµητικός περιορισµός στην ανάληψη γραµµατειακών ευθυνών σε Τεχνικά Όργανα. 5. Η αµοιβή κάθε Γραµµατέως ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το Σ του ΕΛΟΤ. Ένα φυσικό πρόσωπο µπορεί να αναλαµβάνει καθήκοντα Εποπτεύοντος, Τεχνικού Υπευθύνου, Συντονιστή ή Γραµµατέα ελεύθερα, εφόσον κρίνεται, από την Τ/ ΗΤ και αποφασίζεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, ότι διαθέτει τα κατάλληλα για τον κάθε ρόλο προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες. 20/24

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Οι απαντήσεις του ΕΛΟΤ αριθµούνται ως Απάντηση 1, Απάντηση 2 κλπ και δίδονται µε πλάγια γράµµατα κάτω από κάθε ερώτηση).

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Οι απαντήσεις του ΕΛΟΤ αριθµούνται ως Απάντηση 1, Απάντηση 2 κλπ και δίδονται µε πλάγια γράµµατα κάτω από κάθε ερώτηση). ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2006-07-28 Νο. 59-06 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5248/06 «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. προκήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων του ΕΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ε.Α. Ν.Π.Δ.Δ.) Λεωφόρος Πανεπιστημίου 44, Τ.Κ. 10679 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μονάδα Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Στ.. σήμερα /../2011 και μεταξύ των : Α) της Εταιρείας με την επωνυμία «MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα