Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού."

Transcript

1 Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα, την 12η Σεπτεµβρίου 2010, εµείς οι υπογράφοντες το παρόν και αποτελούντες τα Μέλη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίζουµε την τροποποίηση του αρχικού Καταστατικού της Εταιρείας µας, όπως αυτό καταχωρίστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών µε αριθµό 14207/17/10/08 και έλαβε φορολογική υπόσταση µε το ΑΦΜ αρµοδιότητας της ΔΟΥ Κηφισιάς Αττικής στην Ελλάδα. Στην παρούσα Γενική Συνέλευση λαµβάνουν µέρος οι εκπρόσωποι των Τοπικών Εταιρειών Νεοελληνικών Σπουδών χωρών-κρατών της Ευρώπης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του αρχικού Καταστατικού. Οι ανωτέρω αποφασίζουν την τροποποίηση των κάτωθι άρθρων 1, 3, 5 και 6: Άρθρο 1 Επωνυµία - Έδρα 1. Ιδρύεται επιστηµονική ένωση µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών», η οποία είναι ΑΣΤΙΚΗ µη κερδοσκοπική εταιρεία κατά τα άρθρα 741 και επόµενα του Αστικού Κώδικα διεποµένη από τις διατάξεις αυτών και του παρόντος Καταστατικού, είναι δε κοινωφελές νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1884/ Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα. 3. Έδρα της ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων στην Ελλάδα και γραφείο αυτής το υποδειχθησόµενο από το Διοικητικό Συµβούλιό της. Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση της επιστηµονικής µελέτης και της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας και γενικά του νέου ελληνικού πολιτισµού. 2. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία α) διοργανώνει συµπόσια, συνέδρια και άλλες συναντήσεις επιστηµονικού χαρακτήρα, β) εκδίδει πληροφοριακό δελτίο και επιστηµονικές µελέτες που αφορούν τους σκοπούς της,

2 γ) συµβάλλει στην παραγωγή διδακτικού υλικού, δ) διαθέτει έναντι ανταλλάγµατος τα αναφερόµενα στα εδάφια β και γ έργα και χρησιµοποιεί τα έσοδα για την εκπλήρωση των σκοπών της, ε) προάγει τις επαφές µεταξύ νεοελληνιστών και µεταξύ φορέων νεοελληνικών σπουδών. Άρθρο 3 Μέλη της Εταιρείας 1. Τακτικά µέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών είναι οι Εταιρείες Νεοελληνικών Σπουδών των χωρών-κρατών της Ευρώπης. Κάθε χώρα-κράτος της Ευρώπης εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών µόνο από µία εταιρεία. 2.Έκτακτα µέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών είναι φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται µε τις νεοελληνικές σπουδές στον πανεπιστηµιακό, ερευνητικό, µεταφραστικό χώρο και δεν είναι µέλη µιας τοπικής εταιρείας. 3. Η Εταιρεία µπορεί να εκλέξει ως επίτιµα µέλη όσους έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. 4. Τα έκτακτα και επίτιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Άρθρο 4 1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι αρµόδιο για την αποδοχή των νέων µελών. α) Οι Τοπικές Εταιρείες υποβάλλουν γραπτή αίτηση συνοδευόµενη από το καταστατικό τους. β) Τα έκτακτα µέλη υποβάλλουν γραπτή αίτηση και γίνονται δεκτά, εφόσον πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 3. γ) Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται άτοµα, τα οποία προτείνονται από µία τουλάχιστον Τοπική Εταιρεία και πληρούν τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για την είσοδο νέων µελών επικυρώνονται από την επόµενη Γενική Συνέλευση. 3. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα να αποχωρήσουν από την Εταιρεία, εφόσον γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους. Η αποχώρηση ισχύει από το τέλος του ίδιου έτους. 4. Η κάθε Τοπική Εταιρεία-τακτικό µέλος-της Εταιρείας υποχρεούται να καταβάλλει στην Εταιρεία το 30% της ετήσιας συνδροµής των µελών της. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3 Η συνδροµή των εκτάκτων µελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου. Οι συνδροµές είναι πληρωτέες το πρώτο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους. Άρθρο 5 Διοικητικό Συµβούλιο 1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη. Το Δ.Σ. διοικεί την Εταιρεία σύµφωνα µε το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει µεταξύ των τακτικών µελών των Τοπικών Εταιρειών µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και εν συνεχεία µε επίσης µυστική ψηφοφορία τα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ. 3. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριµελή Εξελεγκτική Επιτροπή µεταξύ των τακτικών µελών των Τοπικών Εταιρειών. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κάνει τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του Δ.Σ. και υποβάλλει τα πορίσµατά της στη Γενική Συνέλευση. 4. Ο Πρόεδρος µετά την εκλογή του συγκαλεί το Δ.Σ., το οποίο συνέρχεται και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. 5. Την Εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου µε µόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας. Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής (Δικαστήρια, Δήµοι, ΔΟΥ κλπ.), δύναται να συνάπτει συµβάσεις µε τρίτους, να προσλαµβάνει τυχόν προσωπικό ή συνεργάτες και γενικότερα να ασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόµος και το Καταστατικό της Εταιρείας. 6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου έχει το δικαίωµα να εξουσιοδοτεί αντιπρόσωπό του από τα τακτικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί νοµίµως, κωλυοµένου του ιδίου. Οι ενέργειες του αντιπροσώπου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του Προέδρου και γενικότερα σύµφωνες µε το Καταστατικό της Εταιρείας, τους σκοπούς και τα συµφέροντά της. Αν κατά την εξουσιοδοτηµένη εκπροσώπηση παραστεί ανάγκη, πρέπει να ζητηθεί τηλεφωνικώς, µε ηλεκτρονικό µήνυµα ή µε φαξ η σύµφωνη γνώµη του Προέδρου. 7. Εντός του Διοικητικού Συµβουλίου, σε περίπτωση κωλύµατος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου. 8. Το Δ.Σ. ορίζει ειδικές επιτροπές, οι οποίες αναλαµβάνουν να πραγµατοποιήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας. Οι αρµοδιότητες και ο αριθµός τους καθορίζονται από το Δ.Σ.

4 9. Το Δ.Σ. συνέρχεται µία φορά τον χρόνο τακτικά και έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσει το 1/3 από τα µέλη του, τα οποία καθορίζουν και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. 10. Το λιγότερο ένα µήνα πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. πρέπει να σταλεί σε όλα τα µέλη πρόσκληση, στην οποία θα αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 11. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται τρία από τα µέλη του. Ένα απόν µέλος µπορεί να εκπροσωπείται από ένα παρόν µέλος, εφόσον αυτό έχει σχετική γραπτή εξουσιοδότηση. Ένα παρόν µέλος δεν µπορεί να έχει περισσότερες από µία εξουσιοδοτήσεις. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουµένων µελών. 12. Το Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή δεν µπορούν να θητεύσουν περισσότερες από 4 διαδοχικές τετραετίες. Άρθρο 6 Γενική Συνέλευση 1. Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση µετέχουν τακτικά, έκτακτα και επίτιµα µέλη. Δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν µόνο δύο (2) αντιπρόσωποι από κάθε τοπική εταιρεία- µέλος, εφόσον αυτή έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις της. 2. Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) καθορίζει τις επιστηµονικές δραστηριότητες της Εταιρείας, β) εκλέγει τον Πρόεδρο και τα λοιπά µέλη του Δ.Σ., γ) εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή, δ) εγκρίνει την εγγραφή νέων µελών, ε) διαγράφει µέλη για σπουδαίο λόγο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Δ.Σ, στ) εγκρίνει την οικονοµική διαχείριση και τον απολογισµό του Δ.Σ. και απαλλάσσει τα µέλη του από κάθε ευθύνη, ζ) τροποποιεί το Καταστατικό. 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερα χρόνια, συνήθως κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Εταιρείας. Επίσης συνέρχεται έκτακτα µε ειδική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ή εφόσον ζητήσει τη σύγκλησή της τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών µελών της Εταιρείας µε γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο, στην οποία αναφέρονται και τα θέµατα που θα συζητηθούν. 4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται ή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών µελών της Εταιρείας. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαρτία αυτή κατά την ηµέρα που έχει οριστεί, ο Πρόεδρος ορίζει νέα ηµεροµηνία, οπότε η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία µε όσα µέλη και αν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται.

5 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου. 6. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία των 2/3 των εχόντων δικαίωµα ψήφου σύµφωνα και µε το εδάφιο 7 του παρόντος άρθρου. 7. Οι απόντες αντιπρόσωποι µπορούν να εξουσιοδοτήσουν τους παρόντες µε γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε παρών αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο απόντα αντιπρόσωπο. 8. Κατά την πρώτη Συνεδρίαση εκλέγει η Συνέλευση µεταξύ των µελών της το Προεδρείο. 9. Τρεις µήνες πριν από κάθε σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συµβούλιο γνωστοποιεί στα µέλη τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε γραπτή πρόσκληση. Οι Τοπικές Εταιρείες γνωστοποιούν τους αντιπροσώπους τους προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ένα µήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση. 1. Οι πόροι της Εταιρείας είναι: Άρθρο 7 Περιουσία και πόροι της Εταιρείας -Η ετήσια συνδροµή των µελών της Εταιρείας, -Τα έσοδα από τα δηµοσιεύµατα της Εταιρείας, -Τα δικαιώµατα συµµετοχής στα Συνέδρια και τα έσοδα από διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνει η Εταιρεία, -Επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές και κληροδοτήµατα. 2. Η οικονοµική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους. Άρθρο 8 Διάλυση της Εταιρείας 1. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσει τη διάλυση της Εταιρείας µε την απαρτία που προβλέπεται από το άρθρο 6, παράγραφος 6 του παρόντος. 2. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η περιουσία της περιέρχεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε ένα Ίδρυµα ή Οργανισµό, προκειµένου να την χρησιµοποιήσει για την προώθηση των Νεοελληνικών Σπουδών. Άρθρο 9 Εσωτερικός κανονισµός Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισµό, τον οποίο θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Ο εσωτερικός κανονισµός καθορίζει διάφορα σηµεία λειτουργίας της Εταιρείας, τα οποία δεν προβλέπει το Καταστατικό.

6 Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις 1. Για τις χώρες, όπου δεν υπάρχουν ακόµη τοπικές εταιρείες Νεοελληνικών Σπουδών, µπορούν προσωρινά, έως τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, να γίνουν δεκτά φυσικά πρόσωπα ως τακτικά µέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συµµετάσχει στην ίδρυση της Εταιρείας αποχωρούν αυτοδικαίως και υποκαθίστανται από τις τοπικές εταιρείες Νεοελληνικών Σπουδών. 2. Με τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης το πενταµελές Δ.Σ. της Εταιρείας απαρτίζεται από τους: Αστέριο Αργυρίου - Πρόεδρο Mario Vitti -Αντιπρόεδρο Δηµήτρη Τζιόβα - Γεν. Γραµµατέα Αναστασία Λαζαρίδου - Ταµία Μαρία Στασινοπούλου - Μέλος Αναπληρωµατικά µέλη: Hans Eideneier Μόσχος Μορφακίδης 3. Το προσωρινό Δ.Σ. θα γνωστοποιήσει την ίδρυση της Εταιρείας στις Τοπικές Εταιρείες και στους νεοελληνιστές της Ευρώπης και θα προτείνει την εγγραφή τους ως µελών. Θα εργαστεί επίσης για τη σύγκληση της Α Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα εκλέξει το οριστικό Διοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Το παρόν, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε κατά περιεχόµενο, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) με τη μορφή ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπό την επωνυμία ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα