Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ"

Transcript

1 Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

2 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3 Άλλοι Όροι 4 Προοίμιο Προέδρου ΣΚΤ 5 Εισαγωγή 1 Βάση και Σκοπός 6 2 Οργάνωση της ΣΚΤ 6 3 Παραρτήματα 7 Επιτροπεία 4 Μέλη 8 5 Σύνθεση 8 6 Αρμοδιότητες / καθήκοντα 8 7 Συνεδρίες 10 8 Λήψη αποφάσεων 10 9 Δικαίωμα πληροφόρησης Αυτοαξιολόγηση Επιτροπείας Πρόεδρος Επιτροπείας Αντιπρόεδρος Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος Γραμματέας Επιτροπείας Επιτροπές 12 Διακυβέρνηση 16 Εκτελεστική Εξουσία Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διευθυντές Διευθύνσεων Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης 16 Λειτουργίες Ελέγχου 22 Εσωτερικός Έλεγχος 22.1 Πεδίο εφαρμογής, ευθύνες, εξουσίες, υποβολή εκθέσεων Οργάνωση Διαχείριση Κινδύνων 23.1 Πεδίο δράσης, ευθύνες, εξουσίες, υποβολή εκθέσεων Οργάνωση Κανονιστική Συμμόρφωση 24.1 Πεδίο δράσης, ευθύνες, εξουσίες, υποβολή εκθέσεων Οργάνωση 19 Ειδικές Διατάξεις 25 Δικαίωμα υπογραφής Συμπεριφορά μελών Επιτροπείας και Διευθυντικών Στελεχών Έναρξη ισχύος 21 Παραρτήματα Α. Οργανόγραμμα Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ 22 Β. Αρμοδιότητες και εξουσίες 24 Γ. Κανονισμοί λειτουργίας Επιτροπών Επιτροπείας ΣΚΤ 28 Δ. Προφίλ και προσδοκίες 40 Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 2

3 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Ακρωνύμια Όλες οι αναφορές στους παρόντες Κανονισμούς ισχύουν και για τα δύο φύλα. ΑΓΔ ΑΕΔ ΒΔΑ ΓΔ Γ/Δ ΔΔ ΔΟΔ ΕΑ ΕΑν ΕΓΣ ΕκΓΣ ΕΔΕΔ ΕΔΚ ΕΕ ΕΕ/Π ΚΟ&Λ ΚΤΚ ΜΑΣ ΜΔΚ ΜΕΕ ΜΚΣ ΣΚΤ ΣΠΙ ΥΑΔ ΥΔΔ Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΚΤ Ανώτερη Εκτελεστική Διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPI s) Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ Γραμματέας Διευθυντής ΣΠΙ Διευθυντές Διευθύνσεων - Μονάδων Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Επιτροπή Αμοιβών Επιτροπή Αναδιάρθρωσης. Η Επιτροπή που έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων (Annual General Meeting of the shareholders) Έκτακτη Γενική Συνέλευση Επιτροπή Διορισμών και Εσωτερικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) Επιτροπή Ενεργητικού / Παθητικού (ALCO Committee). Η Επιτροπή που αποτελείται από στελέχη της Τράπεζας και έχει ως σκοπό την διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΣΚΤ σύμφωνα με την καθορισμένη στρατηγική της Τράπεζας, τις εποπτικές υποχρεώσεις και τα συμφέροντα των μετόχων Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Μονάδα Αναδιάρθρωσης Συνεργατισμού Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων της ΣΚΤ (treasury function), η οποία έχει την ευθύνη της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποθεματικών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού, των κεφαλαίων, των επιτοκίων της διαθέσιμης ρευστότητας και της άντλησης ρευστότητας Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 3

4 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Άλλοι Όροι Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο κείμενο που ακολουθεί: Διευθύνσεις Ειδικοί Κανονισμοί Εξωτερικοί Ελεγκτές Επιτροπεία Επιτροπές Μονάδες Οικονομικές Καταστάσεις Πρακτικά Πρόεδρος Πρόεδροι Επιτροπών Σύγκρουση Συμφερόντων Οι Διευθύνσεις της ΣΚΤ είναι οι εξής: (i) Διεύθυνση Τομέα Ιδιωτών - ΔΤΙ (ii) Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων - ΔΤΕ (iii) Διεύθυνση Λειτουργικών Εργασιών ΔΛΕ (iv) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης - ΔΟΔ (v) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - ΔΔΥ (v) Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων - ΔΔΜΕΧ Οι Ειδικοί Κανονισμοί της ΣΚΤ (το καταστατικό λειτουργίας) Οι εξωτερικοί ελεγκτές οι οποίοι έχουν την ευθύνη του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΣΚΤ και των συνδεδεμένων ΣΠΙ Επιτροπεία ΣΚΤ ή ΣΠΙ Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη της Επιτροπείας Οι Μονάδες της ΣΚΤ είναι οι εξής: (i) Μονάδα Αναδιάρθρωσης Συνεργατισμού - ΜΑΣ (ii) Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων - ΜΔΚ (iii) Μονάδα Παρακολούθησης και Ελέγχου Χορηγήσεων ΜΠ&ΕΧ (iv) Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης - ΜΚΣ (v) Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης ΜΕΕ Ετήσιες και Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις που ετοιμάζονται από το Γενικό Λογιστήριο της Τράπεζας και υπόκεινται στον έλεγχο των Εξωτερικών Ελεγκτών Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπείας / Επιτροπών Το μέλος της Επιτροπείας που έχει εκλεγεί από την Επιτροπεία να εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου της Τα μέλη της Επιτροπείας στα οποία έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα του Προέδρου Επιτροπής (Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Διορισμών & Εσωτερικής Διακυβέρνησης, Αμοιβών) Κάθε προσωπικό συμφέρον το οποίο ένα μέλος της Επιτροπείας ή της Ανώτερης Εκτελεστικής Διεύθυνσης θα μπορούσε να έχει σε ένα συγκεκριμένο θέμα και το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της ΣΚΤ και των συνδεδεμένων ΣΠΙ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 4

5 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Προοίμιο Προέδρου Σε μια περίοδο σημαντικών εκσυγχρονιστικών και δομικών αλλαγών για το Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα, με νέες πραγματικότητες και προκλήσεις, οι συνεργατικές αρχές και αξίες όπως ισχύουν και διεθνώς συνεχίζουν να είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Τα μέλη μας, οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη συνεχίζουν να έχουν τις υψηλότερες προσδοκίες και απαιτήσεις για τον τρόπο εξάσκησης των καθηκόντων μας στη βάση αυτών των διαχρονικών αρχών και αξιών. Είναι υποχρέωση και καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς. Ένας από τους κεντρικούς στόχους αυτής της χρονιάς υπήρξε και η αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε να καθοριστεί το σύνολο εκείνων των κανονισμών που θα διασφαλίζουν τη συνεπή, συνεχή και αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπείας στην άσκηση των διοικητικών της καθηκόντων της. Ο ξεκάθαρος σκοπός μας είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας και η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων και του οράματος που έχουμε εκπονήσει. Οι παρόντες Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΚΤ έχουν στηριχθεί σε σύγχρονα διεθνή τραπεζικά πρότυπα βέλτιστης πρακτικής και συμπληρώνουν τις υποχρεωτικές πρόνοιες του νόμου. Οι Κανονισμοί έχουν εγκριθεί από την Επιτροπεία της Τράπεζας και για σκοπούς διαφάνειας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Νικόλας Χατζηγιάννης Πρόεδρος Επιτροπείας Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 5

6 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Εισαγωγή 1. Βάση και Σκοπός Οι παρόντες Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΚΤ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπεία της Τράπεζας σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις για την εσωτερική διακυβέρνηση των τραπεζών. Σκοποί των ΚΟ&Λ είναι: (α) εφαρμογή και εξειδίκευση των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών εποπτικών οδηγιών (β) καθορισμός των λειτουργιών, ευθυνών και εξουσιών των εταιρικών οργάνων και των εκτελεστικών στελεχών (γ) υιοθέτηση των ισχυόντων κωδικών βέλτιστης πρακτικής. 2. Οργάνωση της ΣΚΤ Η οργάνωση λειτουργίας της ΣΚΤ έχει ως ακολούθως: (α) η Επιτροπεία κάτω από την καθοδήγηση του Προέδρου καθορίζει τη στρατηγική της ΣΚΤ στη βάση εισηγήσεων του ΓΔ, έχει την κύρια ευθύνη εποπτείας του ΓΔ και της ΑΕΔ της Τράπεζας, του διορισμού και παύσης της εκτελεστικής διεύθυνσης και ασκεί τα καθήκοντα που περιγράφονται λεπτομερώς στο έγγραφο αυτό (β) η εκτελεστική διεύθυνση της ΣΚΤ ανατίθεται στο ΓΔ, όπως ορίζουν οι σχετικές νομοθεσίες, κανονισμοί και οδηγίες, οι Ειδικοί Κανονισμοί της Τράπεζας και οι παρόντες ΚΟ&Λ (γ) οι πιο κάτω Επιτροπές συστήνονται από την Επιτροπεία για υποστήριξη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της: i. Επιτροπή Ελέγχου ii. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων iii. Επιτροπή Διορισμών και Εσωτερικής Διακυβέρνησης iv. Επιτροπή Αμοιβών v. Επιτροπή Αναδιάρθρωσης Η ΣΚΤ έχει το ρόλο του Κεντρικού Φορέα και έχει τον έλεγχο των ΣΠΙ μέσω της διατήρησης της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου. Η Τράπεζα είναι οργανωμένη σε Διευθύνσεις κάτω από την καθοδήγηση του ΓΔ. Κάθε συνδεδεμένο ΣΠΙ έχει την δική του Επιτροπεία και Γ/Δ και λειτουργεί ως ξεχωριστή νομική οντότητα με δικούς του Ειδικούς Κανονισμούς λειτουργίας, πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες διαμορφώνονται με την καθοδήγηση της ΣΚΤ και είναι συμμορφούμενες με τις ισχύουσες νομοθεσίες. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 6

7 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 3. Παραρτήματα Παράρτημα Α: περιλαμβάνει το οργανόγραμμα της ΣΚΤ. Παράρτημα Β: παρουσιάζει αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των εταιρικών οργάνων και της ΑΕΔ. Παράρτημα Γ: περιγράφει τη σύσταση, το σκοπό και τις αρμοδιότητες των Επιτροπών. Παράρτημα Δ: περιγράφει το προφίλ, τις προσδοκίες, τις αρμοδιότητες και ευθύνες του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα και της Επιτροπείας καθώς και των Επιτροπών της. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 7

8 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Επιτροπεία 4. Μέλη Τα μέλη της Επιτροπείας προτείνονται και διορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού, της συμφωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών (RFA Relationship Framework Agreement), των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων και Θεσμών και τις Οδηγίες για το Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών (2006 έως 2012) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 5. Σύνθεση Η Επιτροπεία αποτελείται από έντεκα (11) μέλη επιτρόπους. Η σύνθεση της Επιτροπείας έχει ως εξής: (α) εννέα (9) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα επτά είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Όλα τα μέλη διορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το ισχύον Διάταγμα (β) δυο (2) εκτελεστικά μέλη, ο ένας εκ των εκτελεστικών μελών είναι ο εκάστοτε ΓΔ της Τράπεζας και ο άλλος ο ΑΓΔ. Η Επιτροπεία συγκροτείται σε σώμα στη πρώτη της συνεδρία και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τους Προέδρους και τα μέλη των Επιτροπών. Η Επιτροπεία δύναται να απομακρύνει από τη θέση του οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο. 6. Αρμοδιότητες / καθήκοντα Η Επιτροπεία έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και ευθύνες καθώς και εκείνες που αναφέρονται και στα Παραρτήματα Β και Δ. (α) διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής και επιδιώξεων (β) διαμόρφωση στρατηγικής κινδύνων που να περιλαμβάνει το πλαίσιο αποδοχής κινδύνων και δήλωση αποδοχής (γ) ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, πολιτικής και διαδικασιών για αναγνώριση, επιμέτρηση και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων με τη λειτουργία αρμόδιας μονάδας διαχείρισης κινδύνων και τον καθορισμό ορίων ανάληψης κινδύνων που να συνάδουν με το πλαίσιο αποδοχής κινδύνων τους σχετικούς κανονισμούς εποπτικών αρχών (δ) διαμόρφωση της κατάλληλης εσωτερικής οργάνωσης και συστήματος εσωτερικής επικοινωνίας, που να διασφαλίζει ότι κάθε διευθυντικό στέλεχος σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της Τράπεζας κατανοεί Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 8

9 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ τόσο τη φύση κάθε κινδύνου, που σχετίζεται με τις δραστηριότητες στις οποίες μετέχει ή εποπτεύει όσο και την ανάγκη της αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους, αναγνωρίζει τη σημασία των ελεγκτικών διαδικασιών και διευκολύνει την εφαρμογή τους (ε) διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Τράπεζας με την τακτική αξιολόγηση των κεφαλαιακών και ρευστοτικών αναγκών της και την έγκαιρη λήψη μέτρων για ενίσχυση τους όποτε κριθεί αναγκαίο (στ) παροχή στην ΑΕΔ και τις υπηρεσιακές μονάδες όλων των απαραίτητων μέσων και εξουσιών για την υλοποίηση του έργου τους (ζ) ανάπτυξη και λειτουργία ενός περιεκτικού και υγιούς συστήματος πληροφοριών που να επιτρέπει στην Επιτροπεία να ανταποκριθεί στο καθήκον της αποτελεσματικής παρακολούθησης και εποπτείας των εργασιών της Τράπεζας (η) προώθηση της διαφάνειας και προστασίας των συμφερόντων των μετόχων, καταθετών και άλλων εμπλεκομένων μερών με τη δημοσιοποίηση ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και των συνδεδεμένων ΣΠΙ, σε ατομική και ενοποιημένη βάση αντίστοιχα, καθώς και των υποβαλλομένων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τις άλλες εποπτικές αρχές στοιχείων (θ) έγκριση και παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικής αμοιβών που να συνάδει με τους στρατηγικούς στόχους (περιλαμβανομένων ορίων κινδύνων) της Τράπεζας (ι) υιοθέτηση ενός Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς που να εφαρμόζεται από την ΑΕΔ και το σύνολο του προσωπικού της ΣΚΤ επί τη βάσει των γενικώς αποδεκτών αρχών της σχετικής νομοθεσίας και οδηγιών εποπτικών αρχών οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επιμέλεια, την αποτελεσματικότητα, την υπευθυνότητα, την ευπρέπεια στις σχέσεις με το κοινό, τη μη αίτηση ή αποδοχή ασυνήθους αξίας ωφελημάτων και την τήρηση επαγγελματικού απορρήτου (ια) έγκριση εσωτερικών κανονισμών εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου και διασφάλιση της λειτουργίας της ΣΚΤ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης (ιβ) καταγραφή διαδικασιών περιλαμβανομένης της ανάθεσης συγκεκριμένων ρόλων και συντονισμό τους. Εξουσιοδότηση προσώπων για επικοινωνία με την Κεντρική Τράπεζα, άλλες εποπτικές αρχές, και τους εξωτερικούς ελεγκτές με σκοπό την έγκαιρη λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν τη συνεχή και υγιή επιχειρησιακή λειτουργία της Τράπεζας. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 9

10 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 7. Συνεδρίες Η Επιτροπεία συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα κατά προτίμηση σε προκαθορισμένες από την αρχή του έτους ημερομηνίες. Η Επιτροπεία έχει την ευελιξία συνεδριάσεων όποτε κρίνεται αναγκαίο. Οι συνεδρίες συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της Επιτροπείας ή στην απουσία του από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπείας δύναται να συγκαλεί έκτακτη συνεδρία για διεξαγωγή ειδικής εργασίας και οφείλει να συγκαλεί μια τέτοια συνεδρία κατόπιν έγγραφης αίτησης δύο (2) μελών της Επιτροπείας. Οι προσκλήσεις για συνεδρίες αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίας και περιλαμβάνουν την ημερήσια διάταξη και άλλη σχετική πληροφόρηση. Των συνεδριών προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπείας ή στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος, ή στην απουσία τους οποιονδήποτε άλλο από τα παρόντα μέλη επιλεγεί από τα μέλη της Επιτροπείας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και το σκεπτικό τηρούνται σε πρακτικά από τον Γραμματέα της Επιτροπείας και υπογράφονται από τα παριστάμενα, σε κάθε συνεδρίαση μέλη. Στα πρακτικά καταγράφονται τυχόν διαφορετικές απόψεις ή διαφωνίες που έχουν εκφρασθεί επί των αποφάσεων που έχουν ληφθεί όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν το όνομα του Προέδρου, τα ονόματα των παρόντων μελών, την ημερομηνία της συνεδρίας και την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μελών. 8. Λήψη αποφάσεων Η Επιτροπεία βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν είναι παρόντα είτε προσωπικά είτε μέσω τηλεδιάσκεψης σ αυτή τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών της. Στις συνεδρίες θα πρέπει η πλειοψηφία των παρόντων μελών να είναι ανεξάρτητα. Οι αποφάσεις της Επιτροπείας λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει την νικώσα ψήφο. 9. Δικαίωμα πληροφόρησης Τα μέλη της Επιτροπείας έχουν πρόσβαση και δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφόρηση για όλα τα γεγονότα που επηρεάζουν τις εργασίες και τα συμφέροντα της ΣΚΤ. Κατά τις συνεδρίες όλα τα μέλη της Επιτροπείας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιανδήποτε πληροφόρηση για τις εργασίες της Τράπεζας έστω και αν αυτή η πληροφόρηση δε συμπεριλαμβάνεται Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 10

11 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας έχουν υποχρέωση να δώσουν σαφείς απαντήσεις στο μέτρο του δυνατού. Στις περιπτώσεις που ένα μέλος της Επιτροπείας ζητεί συγκεκριμένες πληροφορίες ή να εξετάσει έγγραφα αυτό πρέπει να γίνεται με αίτημα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπείας μέσω του Γραμματέα της Επιτροπείας. Το ίδιο δικαίωμα έχουν οι Πρόεδροι των Επιτροπών για θέματα που έχουν σχέση με την Επιτροπή τους. Τα αιτήματα τους μπορούν να απευθύνονται στο ΓΔ, στις ανεξάρτητες μονάδες ελέγχου (ΜΕΕ, ΜΔΚ, ΜΚΣ), ή στους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας. Σχετική ενημέρωση πρέπει να παρέχεται στον Πρόεδρο και στο ΓΔ. 10. Αυτοαξιολόγηση Επιτροπείας Η ΕΔΕΔ έχει την ευθύνη της προώθησης της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης της Επιτροπείας, και των Επιτροπών της καθώς της απόδοσης των δεξιοτήτων, της γνώσης, της εμπειρογνωμοσύνης και της εποικοδομητικής συνεισφοράς του κάθε μέλους της Επιτροπείας, περιλαμβανομένου και του Προέδρου. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση εγκεκεριμένα από την Επιτροπεία της ΣΚΤ έντυπα. 11. Πρόεδρος Επιτροπείας Ο Πρόεδρος της Επιτροπείας εκλέγεται από το σύνολο των μελών της Επιτροπείας, καθοδηγεί την Επιτροπεία και έχει την ευθύνη της σύνταξης της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος συντονίζει σε συνεργασία με τους Προέδρους των Επιτροπών τις εργασίες όλων των Επιτροπών. Έχει την ευθύνη μαζί με τον ΓΔ της διατήρησης αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους μετόχους και τους συμμέτοχους, όπως την Κυπριακή Δημοκρατία, τις Εποπτικές Αρχές και άλλους οργανισμούς. Ο Πρόεδρος είναι ο κύριος εκπρόσωπος της Επιτροπείας και μαζί με τον ΓΔ μπορεί να εκπροσωπεί την Τράπεζα στα ΜΜΕ. Τα άλλα μέλη της Επιτροπείας μπορούν να εκφράζονται στα ΜΜΕ μόνο μετά από έγκριση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος εγκαθιδρύει και διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με τον ΓΔ και τα άλλα μέλη της ΑΕΔ της Τράπεζας. Έχει την ευθύνη της παραγωγικής επικοινωνίας των μελών της Επιτροπείας με την ΑΕΔ της Τράπεζας. Αναλυτικότερη αναφορά στις αρμοδιότητες και ευθύνες του Προέδρου γίνεται στο Παράρτημα Β και Δ. 12. Αντιπρόεδρος Η Επιτροπεία εκλέγει ένα Αντιπρόεδρο. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του καθορίζονται στο Παράρτημα Δ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 11

12 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 13. Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος Η Επιτροπεία εκλέγει ένα Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του ορίζονται στο Παράρτημα Δ. 14. Γραμματέας Επιτροπείας Η Επιτροπεία ορίζει Γραμματέα στη βάση πλήρους απασχόλησης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του Γραμματέα καθορίζονται στο Παράρτημα Δ 15. Επιτροπές Η Επιτροπεία διορίζει τα μέλη και τους Προέδρους των Επιτροπών της. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των Προέδρων των Επιτροπών καθορίζονται στο Παράρτημα Δ. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των Επιτροπών καθορίζονται στα Παραρτήματα Β και Γ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 12

13 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Διακυβέρνηση 16. Εκτελεστική εξουσία Η Επιτροπεία αναθέτει τη διοίκηση της Τράπεζας στην ΓΔ σύμφωνα με την παράγραφο 2 (β) των παρόντων κανονισμών. Ο ΓΔ της Τράπεζας δύναται να αναθέσει αρμοδιότητες και εξουσίες σε άλλα μέλη της ΑΕΔ ή σε ειδικές επιτροπές και αυτές με τη σειρά τους να αναθέσουν σε άλλα στελέχη ή επιτροπές αρμοδιότητες και εξουσίες. Σε όλες τις περιπτώσεις, περιλαμβανομένων και των λειτουργικών επιτροπών, στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα από το ΓΔ της Τράπεζας υπάρχει καταγεγραμμένος κανονισμός λειτουργίας εγκεκριμένος από την Επιτροπεία της Τράπεζας. 17. Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ο ΓΔ και ο ΑΓΔ, μετά από εισήγηση της ΕΔΕΔ, διορίζονται από την Επιτροπεία της Τράπεζας με ψηφοφορία των μη εκτελεστικών μελών και κατέχουν τις δυο θέσεις των εκτελεστικών μελών της Επιτροπείας. Ο ΓΔ μαζί με τον Πρόεδρο έχει την ευθύνη της διατήρησης της καλής φήμης της Τράπεζας. Εκπροσωπεί την ΣΚΤ σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπείας στις επαφές με τα μέλη / μετόχους, πελάτες και άλλους συμμέτοχους καθώς επίσης και γενικά με το κοινό. Ο ΓΔ είναι το ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της Τράπεζας και έχει την ευθύνη για τη διακυβέρνηση, τα οικονομικά αποτελέσματα και γενικότερα την επίδοση της ΣΚΤ. Ο ΑΓΔ αναπληροί τον ΓΔ όταν παρίσταται ανάγκη και εξασκεί προσωρινά όλες τις εξουσίες του ΓΔ. Ο ΓΔ καθοδηγεί και επιτηρεί την εργασία όλων των στελεχών της Τράπεζας στην προσπάθεια επίτευξης των τεθέντων στόχων και επιδιώξεων του οργανισμού και διασφαλίζει την έγκαιρη λήψη αποφάσεων υψηλής ποιότητας και την υλοποίηση αυτών. Ο ΓΔ προωθεί μια ολοκληρωμένη και ενιαία επιχειρηματική προσέγγιση σε όλα τα ΣΠΙ και υποβάλλει στην Επιτροπεία προτάσεις για διαμόρφωση στρατηγικής. Ο ΓΔ έχει το δικαίωμα λήψης ολοκληρωμένης πληροφόρησης για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ΣΚΤ. Έχει την εξουσία να απορρίπτει τις αποφάσεις όλων των λειτουργικών επιτροπών της ΣΚΤ. Ο ΓΔ διασφαλίζει ότι ο Πρόεδρος και η Επιτροπεία ενημερώνονται τακτικά επί σημαντικών θεμάτων και εξελίξεων περιλαμβανομένων των ακολούθων: (α) τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις όπως: Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 13

14 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ i. εξελίξεις στις αγορές και σχετική ενημέρωση για τους ανταγωνιστές ii. κύριες δραστηριότητες μέσω ΒΔΑ iii. υφιστάμενους και διαμορφούμενους κινδύνους (β) κερδοφορία, ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια, θέματα του ισολογισμού, επενδύσεις και θέματα προσωπικού (γ) εξελίξεις που δυνατόν να επηρεάσουν τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο της Επιτροπείας. Αναλυτικότερη αναφορά στις ευθύνες και τις εξουσίες του ΓΔ γίνεται στο Παράρτημα Β. 18. Διευθυντές Διευθύνσεων Οι ΔΔ έχουν την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας και της καθοδήγησης των υπηρεσιών της Τράπεζας που υπάγονται στην διεύθυνση τους. Οι ΔΔ αναφέρονται στον ΓΔ και σε συνεργασία μαζί του εφαρμόζουν την προκαθορισμένη στρατηγική και στόχους της ΣΚΤ. Αναλυτικότερη αναφορά στις ευθύνες και τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί στους ΔΔ γίνεται στο Παράρτημα Β. 19. Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης Ο ΕΜΕΕ προΐσταται και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και απόδοση της ΜΕΕ της ΣΚΤ καθώς και για την καθοδήγηση και επιτήρηση της λειτουργίας της ΜΕΕ στα ΣΠΙ. Ο ΕΜΕΕ έχει την ευθύνη της ανεξάρτητης, αντικειμενικής και συστηματικής αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της δομής των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και της ποιότητας της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και συστημάτων αναφορικά με την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της ΣΚΤ. Ο ΕΜΕΕ είναι υπεύθυνος για την τακτική θεώρηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές, και υποβολή εισηγήσεων προς την ΕΕ για αναγκαίες βελτιώσεις. Ο ΕΜΕΕ αναφέρεται στον Πρόεδρο της Επιτροπείας και στην ΕΕ προς την οποία έχει ελεύθερη και άμεση πρόσβαση. Δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή ευθύνη για επιχειρηματικές μονάδες. Η επαφή του ΕΜΕΕ με την ΕΕ πραγματοποιείται τακτικά και για τη συνάντηση τηρούνται πρακτικά. Τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας έχουν το δικαίωμα να διευθετούν συνάντηση με το ΕΜΕΕ χωρίς την παρουσία του ΓΔ. Ο ΕΜΕΕ ετοιμάζει υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας τις εκθέσεις και δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό ή οδηγία. Οι ετήσιες εκθέσεις του ΕΜΕΕ υποβάλλονται στην ΕΕ και τον Πρόεδρο της Επιτροπείας με κοινοποίηση στο ΓΔ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 14

15 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Ο ΕΜΕΕ έχει την κατάλληλη θέση στην ιεραρχία της Τράπεζας και έχει επαρκείς εξουσίες που να του διασφαλίζουν ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Προς τούτο έχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες για το έργο του. Ο ΕΜΕΕ διορίζεται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ και αλλαγή του ΕΜΕΕ μπορεί να γίνει μόνο με την έγκριση της. Στην περίπτωση αλλαγής προηγείται συζήτηση με την εποπτική αρχή και η τελική απόφαση δημοσιοποιείται. Αναλυτικότερη αναφορά στις ευθύνες και τις εξουσίες του γίνεται στο Παράρτημα Β. 20. Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Ο ΕΜΔΚ προΐσταται και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και απόδοση της ΜΔΚ της ΣΚΤ καθώς και για την καθοδήγηση και επιτήρηση της λειτουργίας της ΜΔΚ στα ΣΠΙ. Ο ΕΜΔΚ έχει την ευθύνη της υποβολής εισηγήσεων προς την ΕΔΚ για τη διάθεση ανάληψης όλων των ειδών των κινδύνων και της ανάπτυξης και εφαρμογής των εγκεκριμένων αρχών και του κατάλληλου πλαισίου ελέγχων για την διαχείριση κινδύνων. Ειδικότερα έχει την ευθύνη της ετοιμασίας πλαισίου για τα όρια ανάληψης κινδύνων και την ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ΣΚΤ. Ο ΕΜΔΚ έχει την ευθύνη της εφαρμογής των μηχανισμών ελέγχου κινδύνων που αποφασίζονται από την Επιτροπεία, την ΕΔΚ ή τον ΓΔ και υποβάλλει τις απόψεις του για δραστηριότητες που εμπεριέχουν κινδύνους. Ο ΕΜΔΚ αναφέρεται στο ΓΔ και παράλληλα έχει την υποχρέωση να συμβουλεύει τον Πρόεδρο και την ΕΔΚ προς την οποία έχει ελεύθερη και άμεση πρόσβαση. Δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή ευθύνη για επιχειρηματικές μονάδες. Τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας έχουν το δικαίωμα να διευθετούν συνάντηση με το ΕΜΔΚ χωρίς την παρουσία του ΓΔ. Ο ΕΜΔΚ έχει την κατάλληλη θέση στην ιεραρχία της Τράπεζας και έχει επαρκείς εξουσίες που να του διασφαλίζουν ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Προς τούτο θα πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες για το έργο του. Ο ΕΜΔΚ διορίζεται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ και αλλαγή του ΕΜΔΚ μπορεί να γίνει μόνο με την έγκριση της. Στην περίπτωση αλλαγής προηγείται συζήτηση με την εποπτική αρχή και η τελική απόφαση δημοσιοποιείται. Στο Παράρτημα Β γίνεται αναλυτικότερη αναφορά στις ευθύνες και τις εξουσίες που ανατίθενται στον ΕΜΔΚ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 15

16 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 21. Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ο ΕΜΚΣ προΐσταται και είναι υπεύθυνος για την αποδοτική λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΣΚΤ καθώς και για την καθοδήγηση και επιτήρηση της λειτουργίας της ΜΚΣ στα ΣΠΙ. Ο ΕΜΚΣ έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και συμμόρφωσης με τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες καθώς και την ευθύνη της εφαρμογής σε όλο τον οργανισμό της απαιτούμενης δομής και της διενέργειας ελέγχων για θέματα συμμόρφωσης. Διαχειρίζεται τις σχέσεις της ΣΚΤ με τις εποπτικές αρχές σε συνεργασία με τους ΕΜΔΚ και ΔΟΔ, όπου απαιτείται. Έχει την ευθύνη της αναφοράς κινδύνων μη συμμόρφωσης και της διαβεβαίωσης ότι η ΣΚΤ επιτυγχάνει την απαιτούμενη συμμόρφωση με τα τεθέντα επαγγελματικά πρότυπα διεξαγωγής των εργασιών της. Ο ΕΜΚΣ είναι υπεύθυνος για τακτική θεώρηση του συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης και υποβολή εισηγήσεων προς την ΕΕ για βελτιώσεις. Ο ΕΜΚΣ αναφέρεται παράλληλα στο ΓΔ και στην ΕΕ προς την οποία έχει ελεύθερη και άμεση πρόσβαση. Δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή ευθύνη για επιχειρηματικές μονάδες. Η επαφή του ΕΜΚΣ με την ΕΕ πραγματοποιείται τακτικά και για τη συνάντηση τηρούνται πρακτικά. Τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας έχουν το δικαίωμα να διευθετούν συνάντηση με το ΕΜΚΣ χωρίς την παρουσία του ΓΔ. Ο ΕΜΚΣ έχει την απαιτούμενη θέση στην ιεραρχία της Τράπεζας και έχει επαρκείς εξουσίες που να του διασφαλίζουν ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Προς τούτο έχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες για το έργο του. Ο ΕΜΚΣ διορίζεται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ και αλλαγή του ΕΜΚΣ μπορεί να γίνει μόνο με την έγκριση της. Στην περίπτωση αλλαγής προηγείται συζήτηση με την εποπτική αρχή και η τελική απόφαση δημοσιοποιείται. Αναλυτικότερη αναφορά στις ευθύνες και τις εξουσίες του ΕΜΔΚ γίνονται στο Παράρτημα Β. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 16

17 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Λειτουργίες Ελέγχου 22. Εσωτερικός Έλεγχος 22.1 Πεδίο δράσης, ευθύνες, εξουσίες και υποβολή εκθέσεων Η δομή του Εσωτερικού Ελέγχου της ΣΚΤ περιλαμβάνει την ΜΕΕ της ΣΚΤ και τις ΜΕΕ των ΣΠΙ. Η ΜΕΕ έχει την αρμοδιότητα του συστηματικού, ανεξάρτητου και αντικειμενικού ελέγχου σχετικά με την: (α) αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαμόρφωσης της στρατηγικής και της διάθεσης ανάληψης κινδύνων καθώς επίσης και την εφαρμογή της καθορισθείσας στρατηγικής (β) αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης (γ) αποτελεσματική διαχείριση, ικανοποιητική αναγνώριση και εντοπισμό των κινδύνων καθώς και με το κατά πόσο οι εσωτερικοί περιορισμοί είναι ανάλογοι των κινδύνων που αναλαμβάνονται (δ) αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ε) αξιοπιστία και ακεραιότητα των καταστάσεων των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων και τη ποιότητα των στοιχείων και μοντέλων που χρησιμοποιούνται (στ) συμμόρφωση με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο με τις εσωτερικές διαδικασίες της ΣΚΤ (ζ) συμμόρφωση στα τοπικά και διεθνή επαγγελματικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της ΜΕΕ της ΣΚΤ περιγράφονται λεπτομερώς στο Καταστατικό Λειτουργίας της, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπεία της Τράπεζας με εισήγηση της ΕΕ. Η ΜΕΕ της ΣΚΤ μέσα στα πλαίσια της άσκησης των ελεγκτικών της καθηκόντων έχει δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα δεδομένα, αρχεία, πληροφορίες, συστήματα, περιουσία και προσωπικό της ΣΚΤ. Οι ΜΕΕ της Τράπεζας και των ΣΠΙ είναι ανεξάρτητες και οι εκθέσεις τους δεν υπόκεινται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς και οδηγίες Οργάνωση Ο Επικεφαλής της ΜΕΕ της Τράπεζας διορίζεται από την Επιτροπεία με εισήγηση της ΕΕ. Οι Επικεφαλής των ΜΕΕ των ΣΠΙ διορίζονται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ με εισήγηση της ΕΕ η οποία συνοδεύεται με την άποψη του ΕΜΕΕ. Η ΕΕ έχει το δικαίωμα να διατάξει τη διενέργεια από την ΜΕΕ, ειδικών ελέγχων. Ειδικούς ελέγχους μπορεί να ζητήσουν και τα μέλη της Επιτροπείας ή ο ΓΔ με έγκριση της ΕΕ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 17

18 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 23. Διαχείριση Κινδύνων 23.1 Πεδίο δράσης, ευθύνες, εξουσίες και υποβολή εκθέσεων Η δομή της Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνει τη ΜΔΚ της ΣΚΤ και τη ΜΔΚ των ΣΠΙ. Η ΜΔΚ της ΣΚΤ και των ΣΠΙ έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες: (α) εξειδίκευση και υλοποίηση της στρατηγικής σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της ΕΔΚ (β) χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθόδων για την επιμέτρηση και διαχείριση των κινδύνων, περιλαμβανομένης της χρήσης υποδειγμάτων κινδύνου, για την αναγνώριση, μέτρηση και παρακολούθηση τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της ΕΔΚ (γ) εξειδίκευση, με τη συνεργασία των αρμόδιων εκτελεστικών μονάδων, των ορίων ανάληψης κινδύνων (δ) καθορισμό των κριτηρίων έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων στο ΣΠΙ (ε) εξαμηνιαία διενέργεια δοκιμών προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης σύμφωνα με τα σενάρια και κατευθύνσεις της ΕΔΚ (στ) σύνταξη των απαιτούμενων αναφορών, για την επαρκή πληροφόρηση της Διοίκησης, της ΕΔΚ, της Επιτροπείας της ΣΚΤ και του κάθε ΣΠΙ, σε θέματα αρμοδιότητας της, τουλάχιστον ανά τρίμηνο (ζ) υποβολή εισηγήσεων προς την ΕΔΚ για λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση απόκλισης από στόχους αποδεκτών κινδύνων και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους Οργάνωση Ο Επικεφαλής της ΜΔΚ της Τράπεζας διορίζεται από την Επιτροπεία με εισήγηση της ΕΔΚ. Οι Επικεφαλής των ΜΔΚ των ΣΠΙ διορίζονται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ με εισήγηση της ΕΔΚ η οποία συνοδεύεται με την άποψη του ΕΜΔΚ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 18

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΜ Γ.Ε.ΜΗ. 121826860000 Αφροδίτης 24 και Ριζούντος- Αφροδίτης Ελληνικό- 24 και Αττικής Ριζούντος www.intertech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα