Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ"

Transcript

1 Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

2 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3 Άλλοι Όροι 4 Προοίμιο Προέδρου ΣΚΤ 5 Εισαγωγή 1 Βάση και Σκοπός 6 2 Οργάνωση της ΣΚΤ 6 3 Παραρτήματα 7 Επιτροπεία 4 Μέλη 8 5 Σύνθεση 8 6 Αρμοδιότητες / καθήκοντα 8 7 Συνεδρίες 10 8 Λήψη αποφάσεων 10 9 Δικαίωμα πληροφόρησης Αυτοαξιολόγηση Επιτροπείας Πρόεδρος Επιτροπείας Αντιπρόεδρος Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος Γραμματέας Επιτροπείας Επιτροπές 12 Διακυβέρνηση 16 Εκτελεστική Εξουσία Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διευθυντές Διευθύνσεων Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης 16 Λειτουργίες Ελέγχου 22 Εσωτερικός Έλεγχος 22.1 Πεδίο εφαρμογής, ευθύνες, εξουσίες, υποβολή εκθέσεων Οργάνωση Διαχείριση Κινδύνων 23.1 Πεδίο δράσης, ευθύνες, εξουσίες, υποβολή εκθέσεων Οργάνωση Κανονιστική Συμμόρφωση 24.1 Πεδίο δράσης, ευθύνες, εξουσίες, υποβολή εκθέσεων Οργάνωση 19 Ειδικές Διατάξεις 25 Δικαίωμα υπογραφής Συμπεριφορά μελών Επιτροπείας και Διευθυντικών Στελεχών Έναρξη ισχύος 21 Παραρτήματα Α. Οργανόγραμμα Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ 22 Β. Αρμοδιότητες και εξουσίες 24 Γ. Κανονισμοί λειτουργίας Επιτροπών Επιτροπείας ΣΚΤ 28 Δ. Προφίλ και προσδοκίες 40 Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 2

3 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Ακρωνύμια Όλες οι αναφορές στους παρόντες Κανονισμούς ισχύουν και για τα δύο φύλα. ΑΓΔ ΑΕΔ ΒΔΑ ΓΔ Γ/Δ ΔΔ ΔΟΔ ΕΑ ΕΑν ΕΓΣ ΕκΓΣ ΕΔΕΔ ΕΔΚ ΕΕ ΕΕ/Π ΚΟ&Λ ΚΤΚ ΜΑΣ ΜΔΚ ΜΕΕ ΜΚΣ ΣΚΤ ΣΠΙ ΥΑΔ ΥΔΔ Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΚΤ Ανώτερη Εκτελεστική Διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPI s) Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ Γραμματέας Διευθυντής ΣΠΙ Διευθυντές Διευθύνσεων - Μονάδων Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Επιτροπή Αμοιβών Επιτροπή Αναδιάρθρωσης. Η Επιτροπή που έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων (Annual General Meeting of the shareholders) Έκτακτη Γενική Συνέλευση Επιτροπή Διορισμών και Εσωτερικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) Επιτροπή Ενεργητικού / Παθητικού (ALCO Committee). Η Επιτροπή που αποτελείται από στελέχη της Τράπεζας και έχει ως σκοπό την διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΣΚΤ σύμφωνα με την καθορισμένη στρατηγική της Τράπεζας, τις εποπτικές υποχρεώσεις και τα συμφέροντα των μετόχων Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Μονάδα Αναδιάρθρωσης Συνεργατισμού Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων της ΣΚΤ (treasury function), η οποία έχει την ευθύνη της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποθεματικών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού, των κεφαλαίων, των επιτοκίων της διαθέσιμης ρευστότητας και της άντλησης ρευστότητας Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 3

4 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Άλλοι Όροι Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο κείμενο που ακολουθεί: Διευθύνσεις Ειδικοί Κανονισμοί Εξωτερικοί Ελεγκτές Επιτροπεία Επιτροπές Μονάδες Οικονομικές Καταστάσεις Πρακτικά Πρόεδρος Πρόεδροι Επιτροπών Σύγκρουση Συμφερόντων Οι Διευθύνσεις της ΣΚΤ είναι οι εξής: (i) Διεύθυνση Τομέα Ιδιωτών - ΔΤΙ (ii) Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων - ΔΤΕ (iii) Διεύθυνση Λειτουργικών Εργασιών ΔΛΕ (iv) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης - ΔΟΔ (v) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - ΔΔΥ (v) Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων - ΔΔΜΕΧ Οι Ειδικοί Κανονισμοί της ΣΚΤ (το καταστατικό λειτουργίας) Οι εξωτερικοί ελεγκτές οι οποίοι έχουν την ευθύνη του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΣΚΤ και των συνδεδεμένων ΣΠΙ Επιτροπεία ΣΚΤ ή ΣΠΙ Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη της Επιτροπείας Οι Μονάδες της ΣΚΤ είναι οι εξής: (i) Μονάδα Αναδιάρθρωσης Συνεργατισμού - ΜΑΣ (ii) Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων - ΜΔΚ (iii) Μονάδα Παρακολούθησης και Ελέγχου Χορηγήσεων ΜΠ&ΕΧ (iv) Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης - ΜΚΣ (v) Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης ΜΕΕ Ετήσιες και Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις που ετοιμάζονται από το Γενικό Λογιστήριο της Τράπεζας και υπόκεινται στον έλεγχο των Εξωτερικών Ελεγκτών Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπείας / Επιτροπών Το μέλος της Επιτροπείας που έχει εκλεγεί από την Επιτροπεία να εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου της Τα μέλη της Επιτροπείας στα οποία έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα του Προέδρου Επιτροπής (Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Διορισμών & Εσωτερικής Διακυβέρνησης, Αμοιβών) Κάθε προσωπικό συμφέρον το οποίο ένα μέλος της Επιτροπείας ή της Ανώτερης Εκτελεστικής Διεύθυνσης θα μπορούσε να έχει σε ένα συγκεκριμένο θέμα και το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της ΣΚΤ και των συνδεδεμένων ΣΠΙ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 4

5 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Προοίμιο Προέδρου Σε μια περίοδο σημαντικών εκσυγχρονιστικών και δομικών αλλαγών για το Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα, με νέες πραγματικότητες και προκλήσεις, οι συνεργατικές αρχές και αξίες όπως ισχύουν και διεθνώς συνεχίζουν να είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Τα μέλη μας, οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη συνεχίζουν να έχουν τις υψηλότερες προσδοκίες και απαιτήσεις για τον τρόπο εξάσκησης των καθηκόντων μας στη βάση αυτών των διαχρονικών αρχών και αξιών. Είναι υποχρέωση και καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς. Ένας από τους κεντρικούς στόχους αυτής της χρονιάς υπήρξε και η αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε να καθοριστεί το σύνολο εκείνων των κανονισμών που θα διασφαλίζουν τη συνεπή, συνεχή και αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπείας στην άσκηση των διοικητικών της καθηκόντων της. Ο ξεκάθαρος σκοπός μας είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας και η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων και του οράματος που έχουμε εκπονήσει. Οι παρόντες Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΚΤ έχουν στηριχθεί σε σύγχρονα διεθνή τραπεζικά πρότυπα βέλτιστης πρακτικής και συμπληρώνουν τις υποχρεωτικές πρόνοιες του νόμου. Οι Κανονισμοί έχουν εγκριθεί από την Επιτροπεία της Τράπεζας και για σκοπούς διαφάνειας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Νικόλας Χατζηγιάννης Πρόεδρος Επιτροπείας Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 5

6 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Εισαγωγή 1. Βάση και Σκοπός Οι παρόντες Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΚΤ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπεία της Τράπεζας σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις για την εσωτερική διακυβέρνηση των τραπεζών. Σκοποί των ΚΟ&Λ είναι: (α) εφαρμογή και εξειδίκευση των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών εποπτικών οδηγιών (β) καθορισμός των λειτουργιών, ευθυνών και εξουσιών των εταιρικών οργάνων και των εκτελεστικών στελεχών (γ) υιοθέτηση των ισχυόντων κωδικών βέλτιστης πρακτικής. 2. Οργάνωση της ΣΚΤ Η οργάνωση λειτουργίας της ΣΚΤ έχει ως ακολούθως: (α) η Επιτροπεία κάτω από την καθοδήγηση του Προέδρου καθορίζει τη στρατηγική της ΣΚΤ στη βάση εισηγήσεων του ΓΔ, έχει την κύρια ευθύνη εποπτείας του ΓΔ και της ΑΕΔ της Τράπεζας, του διορισμού και παύσης της εκτελεστικής διεύθυνσης και ασκεί τα καθήκοντα που περιγράφονται λεπτομερώς στο έγγραφο αυτό (β) η εκτελεστική διεύθυνση της ΣΚΤ ανατίθεται στο ΓΔ, όπως ορίζουν οι σχετικές νομοθεσίες, κανονισμοί και οδηγίες, οι Ειδικοί Κανονισμοί της Τράπεζας και οι παρόντες ΚΟ&Λ (γ) οι πιο κάτω Επιτροπές συστήνονται από την Επιτροπεία για υποστήριξη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της: i. Επιτροπή Ελέγχου ii. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων iii. Επιτροπή Διορισμών και Εσωτερικής Διακυβέρνησης iv. Επιτροπή Αμοιβών v. Επιτροπή Αναδιάρθρωσης Η ΣΚΤ έχει το ρόλο του Κεντρικού Φορέα και έχει τον έλεγχο των ΣΠΙ μέσω της διατήρησης της πλειοψηφίας του μετοχικού τους κεφαλαίου. Η Τράπεζα είναι οργανωμένη σε Διευθύνσεις κάτω από την καθοδήγηση του ΓΔ. Κάθε συνδεδεμένο ΣΠΙ έχει την δική του Επιτροπεία και Γ/Δ και λειτουργεί ως ξεχωριστή νομική οντότητα με δικούς του Ειδικούς Κανονισμούς λειτουργίας, πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες διαμορφώνονται με την καθοδήγηση της ΣΚΤ και είναι συμμορφούμενες με τις ισχύουσες νομοθεσίες. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 6

7 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 3. Παραρτήματα Παράρτημα Α: περιλαμβάνει το οργανόγραμμα της ΣΚΤ. Παράρτημα Β: παρουσιάζει αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των εταιρικών οργάνων και της ΑΕΔ. Παράρτημα Γ: περιγράφει τη σύσταση, το σκοπό και τις αρμοδιότητες των Επιτροπών. Παράρτημα Δ: περιγράφει το προφίλ, τις προσδοκίες, τις αρμοδιότητες και ευθύνες του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα και της Επιτροπείας καθώς και των Επιτροπών της. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 7

8 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Επιτροπεία 4. Μέλη Τα μέλη της Επιτροπείας προτείνονται και διορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού, της συμφωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών (RFA Relationship Framework Agreement), των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων και Θεσμών και τις Οδηγίες για το Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών (2006 έως 2012) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 5. Σύνθεση Η Επιτροπεία αποτελείται από έντεκα (11) μέλη επιτρόπους. Η σύνθεση της Επιτροπείας έχει ως εξής: (α) εννέα (9) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα επτά είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Όλα τα μέλη διορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το ισχύον Διάταγμα (β) δυο (2) εκτελεστικά μέλη, ο ένας εκ των εκτελεστικών μελών είναι ο εκάστοτε ΓΔ της Τράπεζας και ο άλλος ο ΑΓΔ. Η Επιτροπεία συγκροτείται σε σώμα στη πρώτη της συνεδρία και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τους Προέδρους και τα μέλη των Επιτροπών. Η Επιτροπεία δύναται να απομακρύνει από τη θέση του οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο. 6. Αρμοδιότητες / καθήκοντα Η Επιτροπεία έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και ευθύνες καθώς και εκείνες που αναφέρονται και στα Παραρτήματα Β και Δ. (α) διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής και επιδιώξεων (β) διαμόρφωση στρατηγικής κινδύνων που να περιλαμβάνει το πλαίσιο αποδοχής κινδύνων και δήλωση αποδοχής (γ) ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, πολιτικής και διαδικασιών για αναγνώριση, επιμέτρηση και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων με τη λειτουργία αρμόδιας μονάδας διαχείρισης κινδύνων και τον καθορισμό ορίων ανάληψης κινδύνων που να συνάδουν με το πλαίσιο αποδοχής κινδύνων τους σχετικούς κανονισμούς εποπτικών αρχών (δ) διαμόρφωση της κατάλληλης εσωτερικής οργάνωσης και συστήματος εσωτερικής επικοινωνίας, που να διασφαλίζει ότι κάθε διευθυντικό στέλεχος σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της Τράπεζας κατανοεί Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 8

9 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ τόσο τη φύση κάθε κινδύνου, που σχετίζεται με τις δραστηριότητες στις οποίες μετέχει ή εποπτεύει όσο και την ανάγκη της αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους, αναγνωρίζει τη σημασία των ελεγκτικών διαδικασιών και διευκολύνει την εφαρμογή τους (ε) διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Τράπεζας με την τακτική αξιολόγηση των κεφαλαιακών και ρευστοτικών αναγκών της και την έγκαιρη λήψη μέτρων για ενίσχυση τους όποτε κριθεί αναγκαίο (στ) παροχή στην ΑΕΔ και τις υπηρεσιακές μονάδες όλων των απαραίτητων μέσων και εξουσιών για την υλοποίηση του έργου τους (ζ) ανάπτυξη και λειτουργία ενός περιεκτικού και υγιούς συστήματος πληροφοριών που να επιτρέπει στην Επιτροπεία να ανταποκριθεί στο καθήκον της αποτελεσματικής παρακολούθησης και εποπτείας των εργασιών της Τράπεζας (η) προώθηση της διαφάνειας και προστασίας των συμφερόντων των μετόχων, καταθετών και άλλων εμπλεκομένων μερών με τη δημοσιοποίηση ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και των συνδεδεμένων ΣΠΙ, σε ατομική και ενοποιημένη βάση αντίστοιχα, καθώς και των υποβαλλομένων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τις άλλες εποπτικές αρχές στοιχείων (θ) έγκριση και παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικής αμοιβών που να συνάδει με τους στρατηγικούς στόχους (περιλαμβανομένων ορίων κινδύνων) της Τράπεζας (ι) υιοθέτηση ενός Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς που να εφαρμόζεται από την ΑΕΔ και το σύνολο του προσωπικού της ΣΚΤ επί τη βάσει των γενικώς αποδεκτών αρχών της σχετικής νομοθεσίας και οδηγιών εποπτικών αρχών οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επιμέλεια, την αποτελεσματικότητα, την υπευθυνότητα, την ευπρέπεια στις σχέσεις με το κοινό, τη μη αίτηση ή αποδοχή ασυνήθους αξίας ωφελημάτων και την τήρηση επαγγελματικού απορρήτου (ια) έγκριση εσωτερικών κανονισμών εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου και διασφάλιση της λειτουργίας της ΣΚΤ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης (ιβ) καταγραφή διαδικασιών περιλαμβανομένης της ανάθεσης συγκεκριμένων ρόλων και συντονισμό τους. Εξουσιοδότηση προσώπων για επικοινωνία με την Κεντρική Τράπεζα, άλλες εποπτικές αρχές, και τους εξωτερικούς ελεγκτές με σκοπό την έγκαιρη λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν τη συνεχή και υγιή επιχειρησιακή λειτουργία της Τράπεζας. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 9

10 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 7. Συνεδρίες Η Επιτροπεία συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα κατά προτίμηση σε προκαθορισμένες από την αρχή του έτους ημερομηνίες. Η Επιτροπεία έχει την ευελιξία συνεδριάσεων όποτε κρίνεται αναγκαίο. Οι συνεδρίες συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της Επιτροπείας ή στην απουσία του από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπείας δύναται να συγκαλεί έκτακτη συνεδρία για διεξαγωγή ειδικής εργασίας και οφείλει να συγκαλεί μια τέτοια συνεδρία κατόπιν έγγραφης αίτησης δύο (2) μελών της Επιτροπείας. Οι προσκλήσεις για συνεδρίες αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίας και περιλαμβάνουν την ημερήσια διάταξη και άλλη σχετική πληροφόρηση. Των συνεδριών προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπείας ή στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος, ή στην απουσία τους οποιονδήποτε άλλο από τα παρόντα μέλη επιλεγεί από τα μέλη της Επιτροπείας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και το σκεπτικό τηρούνται σε πρακτικά από τον Γραμματέα της Επιτροπείας και υπογράφονται από τα παριστάμενα, σε κάθε συνεδρίαση μέλη. Στα πρακτικά καταγράφονται τυχόν διαφορετικές απόψεις ή διαφωνίες που έχουν εκφρασθεί επί των αποφάσεων που έχουν ληφθεί όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν το όνομα του Προέδρου, τα ονόματα των παρόντων μελών, την ημερομηνία της συνεδρίας και την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μελών. 8. Λήψη αποφάσεων Η Επιτροπεία βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν είναι παρόντα είτε προσωπικά είτε μέσω τηλεδιάσκεψης σ αυτή τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών της. Στις συνεδρίες θα πρέπει η πλειοψηφία των παρόντων μελών να είναι ανεξάρτητα. Οι αποφάσεις της Επιτροπείας λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει την νικώσα ψήφο. 9. Δικαίωμα πληροφόρησης Τα μέλη της Επιτροπείας έχουν πρόσβαση και δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφόρηση για όλα τα γεγονότα που επηρεάζουν τις εργασίες και τα συμφέροντα της ΣΚΤ. Κατά τις συνεδρίες όλα τα μέλη της Επιτροπείας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιανδήποτε πληροφόρηση για τις εργασίες της Τράπεζας έστω και αν αυτή η πληροφόρηση δε συμπεριλαμβάνεται Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 10

11 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας έχουν υποχρέωση να δώσουν σαφείς απαντήσεις στο μέτρο του δυνατού. Στις περιπτώσεις που ένα μέλος της Επιτροπείας ζητεί συγκεκριμένες πληροφορίες ή να εξετάσει έγγραφα αυτό πρέπει να γίνεται με αίτημα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπείας μέσω του Γραμματέα της Επιτροπείας. Το ίδιο δικαίωμα έχουν οι Πρόεδροι των Επιτροπών για θέματα που έχουν σχέση με την Επιτροπή τους. Τα αιτήματα τους μπορούν να απευθύνονται στο ΓΔ, στις ανεξάρτητες μονάδες ελέγχου (ΜΕΕ, ΜΔΚ, ΜΚΣ), ή στους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας. Σχετική ενημέρωση πρέπει να παρέχεται στον Πρόεδρο και στο ΓΔ. 10. Αυτοαξιολόγηση Επιτροπείας Η ΕΔΕΔ έχει την ευθύνη της προώθησης της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης της Επιτροπείας, και των Επιτροπών της καθώς της απόδοσης των δεξιοτήτων, της γνώσης, της εμπειρογνωμοσύνης και της εποικοδομητικής συνεισφοράς του κάθε μέλους της Επιτροπείας, περιλαμβανομένου και του Προέδρου. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση εγκεκεριμένα από την Επιτροπεία της ΣΚΤ έντυπα. 11. Πρόεδρος Επιτροπείας Ο Πρόεδρος της Επιτροπείας εκλέγεται από το σύνολο των μελών της Επιτροπείας, καθοδηγεί την Επιτροπεία και έχει την ευθύνη της σύνταξης της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος συντονίζει σε συνεργασία με τους Προέδρους των Επιτροπών τις εργασίες όλων των Επιτροπών. Έχει την ευθύνη μαζί με τον ΓΔ της διατήρησης αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους μετόχους και τους συμμέτοχους, όπως την Κυπριακή Δημοκρατία, τις Εποπτικές Αρχές και άλλους οργανισμούς. Ο Πρόεδρος είναι ο κύριος εκπρόσωπος της Επιτροπείας και μαζί με τον ΓΔ μπορεί να εκπροσωπεί την Τράπεζα στα ΜΜΕ. Τα άλλα μέλη της Επιτροπείας μπορούν να εκφράζονται στα ΜΜΕ μόνο μετά από έγκριση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος εγκαθιδρύει και διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με τον ΓΔ και τα άλλα μέλη της ΑΕΔ της Τράπεζας. Έχει την ευθύνη της παραγωγικής επικοινωνίας των μελών της Επιτροπείας με την ΑΕΔ της Τράπεζας. Αναλυτικότερη αναφορά στις αρμοδιότητες και ευθύνες του Προέδρου γίνεται στο Παράρτημα Β και Δ. 12. Αντιπρόεδρος Η Επιτροπεία εκλέγει ένα Αντιπρόεδρο. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του καθορίζονται στο Παράρτημα Δ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 11

12 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 13. Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος Η Επιτροπεία εκλέγει ένα Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του ορίζονται στο Παράρτημα Δ. 14. Γραμματέας Επιτροπείας Η Επιτροπεία ορίζει Γραμματέα στη βάση πλήρους απασχόλησης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του Γραμματέα καθορίζονται στο Παράρτημα Δ 15. Επιτροπές Η Επιτροπεία διορίζει τα μέλη και τους Προέδρους των Επιτροπών της. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των Προέδρων των Επιτροπών καθορίζονται στο Παράρτημα Δ. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των Επιτροπών καθορίζονται στα Παραρτήματα Β και Γ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 12

13 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Διακυβέρνηση 16. Εκτελεστική εξουσία Η Επιτροπεία αναθέτει τη διοίκηση της Τράπεζας στην ΓΔ σύμφωνα με την παράγραφο 2 (β) των παρόντων κανονισμών. Ο ΓΔ της Τράπεζας δύναται να αναθέσει αρμοδιότητες και εξουσίες σε άλλα μέλη της ΑΕΔ ή σε ειδικές επιτροπές και αυτές με τη σειρά τους να αναθέσουν σε άλλα στελέχη ή επιτροπές αρμοδιότητες και εξουσίες. Σε όλες τις περιπτώσεις, περιλαμβανομένων και των λειτουργικών επιτροπών, στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα από το ΓΔ της Τράπεζας υπάρχει καταγεγραμμένος κανονισμός λειτουργίας εγκεκριμένος από την Επιτροπεία της Τράπεζας. 17. Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ο ΓΔ και ο ΑΓΔ, μετά από εισήγηση της ΕΔΕΔ, διορίζονται από την Επιτροπεία της Τράπεζας με ψηφοφορία των μη εκτελεστικών μελών και κατέχουν τις δυο θέσεις των εκτελεστικών μελών της Επιτροπείας. Ο ΓΔ μαζί με τον Πρόεδρο έχει την ευθύνη της διατήρησης της καλής φήμης της Τράπεζας. Εκπροσωπεί την ΣΚΤ σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπείας στις επαφές με τα μέλη / μετόχους, πελάτες και άλλους συμμέτοχους καθώς επίσης και γενικά με το κοινό. Ο ΓΔ είναι το ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της Τράπεζας και έχει την ευθύνη για τη διακυβέρνηση, τα οικονομικά αποτελέσματα και γενικότερα την επίδοση της ΣΚΤ. Ο ΑΓΔ αναπληροί τον ΓΔ όταν παρίσταται ανάγκη και εξασκεί προσωρινά όλες τις εξουσίες του ΓΔ. Ο ΓΔ καθοδηγεί και επιτηρεί την εργασία όλων των στελεχών της Τράπεζας στην προσπάθεια επίτευξης των τεθέντων στόχων και επιδιώξεων του οργανισμού και διασφαλίζει την έγκαιρη λήψη αποφάσεων υψηλής ποιότητας και την υλοποίηση αυτών. Ο ΓΔ προωθεί μια ολοκληρωμένη και ενιαία επιχειρηματική προσέγγιση σε όλα τα ΣΠΙ και υποβάλλει στην Επιτροπεία προτάσεις για διαμόρφωση στρατηγικής. Ο ΓΔ έχει το δικαίωμα λήψης ολοκληρωμένης πληροφόρησης για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ΣΚΤ. Έχει την εξουσία να απορρίπτει τις αποφάσεις όλων των λειτουργικών επιτροπών της ΣΚΤ. Ο ΓΔ διασφαλίζει ότι ο Πρόεδρος και η Επιτροπεία ενημερώνονται τακτικά επί σημαντικών θεμάτων και εξελίξεων περιλαμβανομένων των ακολούθων: (α) τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις όπως: Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 13

14 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ i. εξελίξεις στις αγορές και σχετική ενημέρωση για τους ανταγωνιστές ii. κύριες δραστηριότητες μέσω ΒΔΑ iii. υφιστάμενους και διαμορφούμενους κινδύνους (β) κερδοφορία, ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια, θέματα του ισολογισμού, επενδύσεις και θέματα προσωπικού (γ) εξελίξεις που δυνατόν να επηρεάσουν τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο της Επιτροπείας. Αναλυτικότερη αναφορά στις ευθύνες και τις εξουσίες του ΓΔ γίνεται στο Παράρτημα Β. 18. Διευθυντές Διευθύνσεων Οι ΔΔ έχουν την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας και της καθοδήγησης των υπηρεσιών της Τράπεζας που υπάγονται στην διεύθυνση τους. Οι ΔΔ αναφέρονται στον ΓΔ και σε συνεργασία μαζί του εφαρμόζουν την προκαθορισμένη στρατηγική και στόχους της ΣΚΤ. Αναλυτικότερη αναφορά στις ευθύνες και τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί στους ΔΔ γίνεται στο Παράρτημα Β. 19. Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης Ο ΕΜΕΕ προΐσταται και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και απόδοση της ΜΕΕ της ΣΚΤ καθώς και για την καθοδήγηση και επιτήρηση της λειτουργίας της ΜΕΕ στα ΣΠΙ. Ο ΕΜΕΕ έχει την ευθύνη της ανεξάρτητης, αντικειμενικής και συστηματικής αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της δομής των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και της ποιότητας της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και συστημάτων αναφορικά με την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της ΣΚΤ. Ο ΕΜΕΕ είναι υπεύθυνος για την τακτική θεώρηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές, και υποβολή εισηγήσεων προς την ΕΕ για αναγκαίες βελτιώσεις. Ο ΕΜΕΕ αναφέρεται στον Πρόεδρο της Επιτροπείας και στην ΕΕ προς την οποία έχει ελεύθερη και άμεση πρόσβαση. Δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή ευθύνη για επιχειρηματικές μονάδες. Η επαφή του ΕΜΕΕ με την ΕΕ πραγματοποιείται τακτικά και για τη συνάντηση τηρούνται πρακτικά. Τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας έχουν το δικαίωμα να διευθετούν συνάντηση με το ΕΜΕΕ χωρίς την παρουσία του ΓΔ. Ο ΕΜΕΕ ετοιμάζει υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας τις εκθέσεις και δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό ή οδηγία. Οι ετήσιες εκθέσεις του ΕΜΕΕ υποβάλλονται στην ΕΕ και τον Πρόεδρο της Επιτροπείας με κοινοποίηση στο ΓΔ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 14

15 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Ο ΕΜΕΕ έχει την κατάλληλη θέση στην ιεραρχία της Τράπεζας και έχει επαρκείς εξουσίες που να του διασφαλίζουν ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Προς τούτο έχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες για το έργο του. Ο ΕΜΕΕ διορίζεται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ και αλλαγή του ΕΜΕΕ μπορεί να γίνει μόνο με την έγκριση της. Στην περίπτωση αλλαγής προηγείται συζήτηση με την εποπτική αρχή και η τελική απόφαση δημοσιοποιείται. Αναλυτικότερη αναφορά στις ευθύνες και τις εξουσίες του γίνεται στο Παράρτημα Β. 20. Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Ο ΕΜΔΚ προΐσταται και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και απόδοση της ΜΔΚ της ΣΚΤ καθώς και για την καθοδήγηση και επιτήρηση της λειτουργίας της ΜΔΚ στα ΣΠΙ. Ο ΕΜΔΚ έχει την ευθύνη της υποβολής εισηγήσεων προς την ΕΔΚ για τη διάθεση ανάληψης όλων των ειδών των κινδύνων και της ανάπτυξης και εφαρμογής των εγκεκριμένων αρχών και του κατάλληλου πλαισίου ελέγχων για την διαχείριση κινδύνων. Ειδικότερα έχει την ευθύνη της ετοιμασίας πλαισίου για τα όρια ανάληψης κινδύνων και την ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ΣΚΤ. Ο ΕΜΔΚ έχει την ευθύνη της εφαρμογής των μηχανισμών ελέγχου κινδύνων που αποφασίζονται από την Επιτροπεία, την ΕΔΚ ή τον ΓΔ και υποβάλλει τις απόψεις του για δραστηριότητες που εμπεριέχουν κινδύνους. Ο ΕΜΔΚ αναφέρεται στο ΓΔ και παράλληλα έχει την υποχρέωση να συμβουλεύει τον Πρόεδρο και την ΕΔΚ προς την οποία έχει ελεύθερη και άμεση πρόσβαση. Δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή ευθύνη για επιχειρηματικές μονάδες. Τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας έχουν το δικαίωμα να διευθετούν συνάντηση με το ΕΜΔΚ χωρίς την παρουσία του ΓΔ. Ο ΕΜΔΚ έχει την κατάλληλη θέση στην ιεραρχία της Τράπεζας και έχει επαρκείς εξουσίες που να του διασφαλίζουν ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Προς τούτο θα πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες για το έργο του. Ο ΕΜΔΚ διορίζεται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ και αλλαγή του ΕΜΔΚ μπορεί να γίνει μόνο με την έγκριση της. Στην περίπτωση αλλαγής προηγείται συζήτηση με την εποπτική αρχή και η τελική απόφαση δημοσιοποιείται. Στο Παράρτημα Β γίνεται αναλυτικότερη αναφορά στις ευθύνες και τις εξουσίες που ανατίθενται στον ΕΜΔΚ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 15

16 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 21. Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ο ΕΜΚΣ προΐσταται και είναι υπεύθυνος για την αποδοτική λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΣΚΤ καθώς και για την καθοδήγηση και επιτήρηση της λειτουργίας της ΜΚΣ στα ΣΠΙ. Ο ΕΜΚΣ έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και συμμόρφωσης με τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες καθώς και την ευθύνη της εφαρμογής σε όλο τον οργανισμό της απαιτούμενης δομής και της διενέργειας ελέγχων για θέματα συμμόρφωσης. Διαχειρίζεται τις σχέσεις της ΣΚΤ με τις εποπτικές αρχές σε συνεργασία με τους ΕΜΔΚ και ΔΟΔ, όπου απαιτείται. Έχει την ευθύνη της αναφοράς κινδύνων μη συμμόρφωσης και της διαβεβαίωσης ότι η ΣΚΤ επιτυγχάνει την απαιτούμενη συμμόρφωση με τα τεθέντα επαγγελματικά πρότυπα διεξαγωγής των εργασιών της. Ο ΕΜΚΣ είναι υπεύθυνος για τακτική θεώρηση του συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης και υποβολή εισηγήσεων προς την ΕΕ για βελτιώσεις. Ο ΕΜΚΣ αναφέρεται παράλληλα στο ΓΔ και στην ΕΕ προς την οποία έχει ελεύθερη και άμεση πρόσβαση. Δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή ευθύνη για επιχειρηματικές μονάδες. Η επαφή του ΕΜΚΣ με την ΕΕ πραγματοποιείται τακτικά και για τη συνάντηση τηρούνται πρακτικά. Τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας έχουν το δικαίωμα να διευθετούν συνάντηση με το ΕΜΚΣ χωρίς την παρουσία του ΓΔ. Ο ΕΜΚΣ έχει την απαιτούμενη θέση στην ιεραρχία της Τράπεζας και έχει επαρκείς εξουσίες που να του διασφαλίζουν ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Προς τούτο έχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες για το έργο του. Ο ΕΜΚΣ διορίζεται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ και αλλαγή του ΕΜΚΣ μπορεί να γίνει μόνο με την έγκριση της. Στην περίπτωση αλλαγής προηγείται συζήτηση με την εποπτική αρχή και η τελική απόφαση δημοσιοποιείται. Αναλυτικότερη αναφορά στις ευθύνες και τις εξουσίες του ΕΜΔΚ γίνονται στο Παράρτημα Β. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 16

17 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Λειτουργίες Ελέγχου 22. Εσωτερικός Έλεγχος 22.1 Πεδίο δράσης, ευθύνες, εξουσίες και υποβολή εκθέσεων Η δομή του Εσωτερικού Ελέγχου της ΣΚΤ περιλαμβάνει την ΜΕΕ της ΣΚΤ και τις ΜΕΕ των ΣΠΙ. Η ΜΕΕ έχει την αρμοδιότητα του συστηματικού, ανεξάρτητου και αντικειμενικού ελέγχου σχετικά με την: (α) αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαμόρφωσης της στρατηγικής και της διάθεσης ανάληψης κινδύνων καθώς επίσης και την εφαρμογή της καθορισθείσας στρατηγικής (β) αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης (γ) αποτελεσματική διαχείριση, ικανοποιητική αναγνώριση και εντοπισμό των κινδύνων καθώς και με το κατά πόσο οι εσωτερικοί περιορισμοί είναι ανάλογοι των κινδύνων που αναλαμβάνονται (δ) αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ε) αξιοπιστία και ακεραιότητα των καταστάσεων των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων και τη ποιότητα των στοιχείων και μοντέλων που χρησιμοποιούνται (στ) συμμόρφωση με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο με τις εσωτερικές διαδικασίες της ΣΚΤ (ζ) συμμόρφωση στα τοπικά και διεθνή επαγγελματικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της ΜΕΕ της ΣΚΤ περιγράφονται λεπτομερώς στο Καταστατικό Λειτουργίας της, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπεία της Τράπεζας με εισήγηση της ΕΕ. Η ΜΕΕ της ΣΚΤ μέσα στα πλαίσια της άσκησης των ελεγκτικών της καθηκόντων έχει δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα δεδομένα, αρχεία, πληροφορίες, συστήματα, περιουσία και προσωπικό της ΣΚΤ. Οι ΜΕΕ της Τράπεζας και των ΣΠΙ είναι ανεξάρτητες και οι εκθέσεις τους δεν υπόκεινται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς και οδηγίες Οργάνωση Ο Επικεφαλής της ΜΕΕ της Τράπεζας διορίζεται από την Επιτροπεία με εισήγηση της ΕΕ. Οι Επικεφαλής των ΜΕΕ των ΣΠΙ διορίζονται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ με εισήγηση της ΕΕ η οποία συνοδεύεται με την άποψη του ΕΜΕΕ. Η ΕΕ έχει το δικαίωμα να διατάξει τη διενέργεια από την ΜΕΕ, ειδικών ελέγχων. Ειδικούς ελέγχους μπορεί να ζητήσουν και τα μέλη της Επιτροπείας ή ο ΓΔ με έγκριση της ΕΕ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 17

18 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 23. Διαχείριση Κινδύνων 23.1 Πεδίο δράσης, ευθύνες, εξουσίες και υποβολή εκθέσεων Η δομή της Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνει τη ΜΔΚ της ΣΚΤ και τη ΜΔΚ των ΣΠΙ. Η ΜΔΚ της ΣΚΤ και των ΣΠΙ έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες: (α) εξειδίκευση και υλοποίηση της στρατηγικής σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της ΕΔΚ (β) χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθόδων για την επιμέτρηση και διαχείριση των κινδύνων, περιλαμβανομένης της χρήσης υποδειγμάτων κινδύνου, για την αναγνώριση, μέτρηση και παρακολούθηση τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της ΕΔΚ (γ) εξειδίκευση, με τη συνεργασία των αρμόδιων εκτελεστικών μονάδων, των ορίων ανάληψης κινδύνων (δ) καθορισμό των κριτηρίων έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων στο ΣΠΙ (ε) εξαμηνιαία διενέργεια δοκιμών προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης σύμφωνα με τα σενάρια και κατευθύνσεις της ΕΔΚ (στ) σύνταξη των απαιτούμενων αναφορών, για την επαρκή πληροφόρηση της Διοίκησης, της ΕΔΚ, της Επιτροπείας της ΣΚΤ και του κάθε ΣΠΙ, σε θέματα αρμοδιότητας της, τουλάχιστον ανά τρίμηνο (ζ) υποβολή εισηγήσεων προς την ΕΔΚ για λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση απόκλισης από στόχους αποδεκτών κινδύνων και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους Οργάνωση Ο Επικεφαλής της ΜΔΚ της Τράπεζας διορίζεται από την Επιτροπεία με εισήγηση της ΕΔΚ. Οι Επικεφαλής των ΜΔΚ των ΣΠΙ διορίζονται από την Επιτροπεία της ΣΚΤ με εισήγηση της ΕΔΚ η οποία συνοδεύεται με την άποψη του ΕΜΔΚ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 18

19 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 24. Κανονιστική Συμμόρφωση 24.1 Πεδίο δράσης, ευθύνες, εξουσίες και υποβολή εκθέσεων Η δομή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την ΣΚΤ περιλαμβάνει την ΜΚΣ της ΣΚΤ και τις ΜΚΣ των ΣΠΙ. Η ΜΚΣ της ΣΚΤ έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες: (α) θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών καθώς και εκπόνηση ετήσιου προγράμματος, με στόχο την έγκαιρη, πλήρη και διαρκή συμμόρφωση της ΣΚΤ προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές οδηγίες και κανονισμούς και πλήρη αναγνώριση του βαθμού επίτευξης του στόχου αυτού (β) ενημέρωση της ΑΕΔ και της Επιτροπείας της ΣΚΤ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση και των ΣΠΙ σε περίπτωση που τα αφορά (γ) παροχή σχετικών οδηγιών σε περίπτωση τροποποιήσεων του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΣΚΤ (δ) συντονισμό του έργου των υπεύθυνων κανονιστικής συμμόρφωσης των ΣΠΙ (ε) διασφάλιση της συμμόρφωσης της ΣΚΤ και των ΣΠΙ με το κανονιστικό πλαίσιο το σχετικό με την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΣΚΤ (στ) υποβολή εισηγήσεων προς την ΕΕ για λήψη διορθωτικών μέτρων, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς εσωτερικές οδηγίες και το ρυθμιστικό πλαίσιο και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους. Λεπτομέρειες για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των ΜΚΣ της ΣΚΤ παρατίθενται στο Καταστατικό Λειτουργίας της το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπεία της Τράπεζας Οργάνωση Ο Επικεφαλής της ΜΚΣ της Τράπεζας διορίζεται από την Επιτροπεία της Τράπεζας. Οι Επικεφαλής των ΜΚΣ και των ΣΠΙ διορίζονται από την Επιτροπεία της Τράπεζας με εισήγηση της ΕΔΚ η οποία συνοδεύεται με την άποψη του ΕΜΚΣ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 19

20 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Ειδικές Διατάξεις 25. Δικαίωμα υπογραφής Όλοι οι πιο κάτω έχουν δικαίωμα υπογραφής εκ μέρους της ΣΚΤ: (α) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος (β) Ο Γενικός Διευθυντής (γ) Οι Διευθυντές Διευθύνσεων (δ) Οι Επικεφαλής των Μονάδων (ε) Οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος στον οποίο έχει δοθεί δικαίωμα υπογραφής. Η ΣΚΤ εκδίδει κατάσταση με τους αξιωματούχους οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής εκ μέρους της Τράπεζας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες υπογραφών Α και Β και εκεί που προνοούν οι κανονισμοί για έγκριση κάποιων πράξεων θα πρέπει να υπάρχουν και οι δυο κατηγορίες. 26. Συμπεριφορά μελών Επιτροπείας και Διευθυντικών Στελεχών Όλα τα μέλη της Επιτροπείας και όλα τα στελέχη της ΑΕΔ της Τράπεζας οφείλουν όπως εκτελούν τα καθήκοντα τους με την δέουσα προσοχή και επιμέλεια λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της Τράπεζας και των μετόχων της, των καταθετών και άλλων εμπλεκομένων μερών. Τα μέλη της Επιτροπείας και όλα τα στελέχη της ΑΕΔ της Τράπεζας οφείλουν να αποφεύγουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Τα μέλη της Επιτροπείας και τα στελέχη της ΑΕΔ έχουν υποχρέωση όπως δηλώνουν ενδεχόμενες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που τους αφορούν τόσο πριν τη συζήτηση θεμάτων που έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη όσο και για θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Οι συγκρούσεις συμφερόντων καταγράφονται από το Γραμματέα στα πρακτικά της συνεδρίας. Κατά τις περιπτώσεις που εντοπίζεται σύγκρουση συμφέροντος το μέλος της Επιτροπείας ή της ΑΕΔ που το αφορά οφείλει να το δηλώσει και να αποχωρήσει από την συνεδρία όταν συζητείται το συγκεκριμένο θέμα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπείας καθοδηγεί την Επιτροπεία στις περιπτώσεις αυτές. Τα μέλη της Επιτροπείας και τα στελέχη της ΑΕΔ της Τράπεζας οφείλουν να διατηρούν όλες τις πληροφορίες που ήρθαν εις γνώση τους κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους με αυστηρή εμπιστευτικότητα. Εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους μόνο μετά από γραπτή συγκατάθεση του Προέδρου της Επιτροπείας ή του ΓΔ. Η υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών παραμένει και μετά την αποχώρηση του μέλους της Επιτροπείας ή της ΑΕΔ από τη ΣΚΤ. Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ 20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Αποδοχών (Remuneration Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Αποδοχών (Remuneration Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Αποδοχών (Remuneration Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Οκτώβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών (Remuneration Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 23.11.1995,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2577/9.3.2006

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2577/9.3.2006 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2577/9.3.2006 ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 14 Προοίµιο Επειδή σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος είναι η διατύπωση των σημαντικότερων δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, τα μέτρα που η ICAP λαμβάνει προς αποφυγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Σχέδιο προς διαβούλευση Νοέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Πρόλογος Παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της Cosmoco Services Ltd. Η έκθεση αυτή παραθέτει σημαντικές πληροφορίες και αναφορές σχετικά με την νομική μορφή και την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 5-21 Νοεμβρίου 2013 Από το έτος 2006 και αμέσως μετά την έκδοση της Πράξεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ) 2577, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ

Διαβάστε περισσότερα