1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959."

Transcript

1 168 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5 η τoυ µηvός Σεπτεµβρίου τoυ έτoυς 2007, ηµέρα Τετάρτη ώρα 11:00 π.µ συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση η ηµαρχιακή Επιτρoπή, ύστερα από τηv υπ' αριθµ / πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ δόθηκε χωριστά σε καθέvα µέλoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής, σύµφωvα µε τα άρθρα 103, & 105 τoυ Ν. 3463/06. ιαπιστώθηκε η vόµιµη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδoµέvoυ ότι εκ τωv (7) εφτά µελώv βρέθηκαv παρόντα τα έξι (6) ήτoι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΜΟΥΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Πρόεδ.) 2. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ 5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 6. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Αγγελοπούλου Πασχαλιά, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Μπισκιτζής και οι υπάλληλοι του ήµου κ.κ. Κεσσούδης, Καλεντζίδης, Γεωργοπούλου, για τυχόν διευκρινήσεις. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Έγκριση διάθεσης πιστώσεων µετά από την 3 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού έτους 2007 (σχετική είναι η υπ αρίθµ. 211/07 απόφαση.σ.) 4. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων µετά από την 4 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού έτους 2007 (σχετική είναι η υπ αρίθµ. 241/07 αποφαση.σ.) 5. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του Ν. 3463/ Απευθείας ανάθεση εργασιών ή µεταφορών.

2 Έγκριση πρακτικών της δηµοπρασίας και τρόπου συνέχισης της διαδικασίας προµήθειας υγρών καυσίµων έτους Έγκριση πρακτικών της δηµοπρασίας «Προµήθεια οχήµατος µεταφοράς container, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». 9. Έγκριση πρακτικών της προµήθειας «Προµήθεια 20 κάδων µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων για τον ήµο Ορεστιάδας» 10. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 7438, ΚΗΥ 4301, ΚΗΙ 2667, ΚΗΙ 5061, συνολικού προϋπολογισµού 2.570,80». 11. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κοιµητηρίων Παταγής, προϋπολογισµού 9.952,00 µε Φ.Π.Α.». 12. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία στο Νεοχώρι, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». 13. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση πλατείας βόρεια της εκκλησίας Αµπελακίων, προϋπολογισµού 8.000,00 µε Φ.Π.Α.». 14. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τσιµεντοδιαβάσεις στην Αγροτική Οδοποιία Παταγής, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». 15. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην οξιπάρα, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». 16. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή έργων υποδοµής στους Οικισµούς Σάκκου και Μ. οξιπάρας προϋπολογισµού 2.800,00 µε Φ.Π.Α.». 17. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας για την κατασκευή του έργου µε αυτεπιστασία: «Ανακαίνιση ηµοτικού Καταστήµατος Ν. Χειµωνίου, προϋπολογισµού 2.000,00 µε Φ.Π.Α.». 18. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασµού Αγίου Παντελεήµονα Αµπελακίων στις Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασµού α) Κοιµήσεως Θεοτόκου Σάκκου στις , β) Κοιµήσεως Θεοτόκου Κλεισσούς στις , γ) Εννιάµερα Παναγίας Πύργου στις , δ) Αγίου Φανουρίου Ορεστιάδας στις , ε) Αγίου Ιωάννη Προδρόµου Χανδρά στις , στ) Αποτοµής Αγίου Ιωάννη Προδρόµου Ν. Χειµωνίου στις και ζ) Αγίου Ευσταθίου στις Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και προέγκριση αδειών καταστηµάτων που εδρεύουν στο ήµο Ορεστιάδας. 21. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της παροχής υπηρεσιών: «Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 του ήµου Ορεστιάδας προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α.». 22. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών: «Αξιοποίηση κτιρίων στέγασης Αστυνοµικών και ικαστικών Αρχών και παλαιού σφαγείου Ορεστιάδας προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α.».

3 170 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και πρότειvε τη συζήτηση τoυ θέµατoς: 1. Έλεγχος για το µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvος τo 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωvα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β / ο δηµοτικός ταµίας υποβάλλει κάθε µήνα στον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή λογαριασµό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Στον µηνιαίο λογαριασµό πρέπει να εµφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναποµένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόµη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωµές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναποµένον χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου. Έναν τέτοιον λογαριασµό των οικονοµικών στοιχείων του ήµου για το µήνα Ιούλιο του 2007 µας υπέβαλε ο δηµοτικός ταµίας και θα πρέπει να τον ελέγξουµε». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο ηµοτικός Σύµβουλος κ Τζότζολας είπε ότι δεν θα το ψηφίσει γιατί µέχρι σήµερα δεν πληρώθηκε κανένας λογαριασµός των προηγούµενων ετών. Επίσης ο κ Παπαϊωάννου είπε ότι δεν το ψηφίζει, διότι θέλει να ξέρει το υπόλοιπο υπάρχον ποσό του Ταµείου, καθώς επίσης να είναι παρών και να συµµετέχει στο κλείσιµο του Ταµείου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρoς κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε. 3. Τον έλεγχο που πραγµατοποίησε των λογαριασµών των οικονοµικών στοιχείων του ήµου για το µήνα Ιούλιο του 2007, µε ψήφους 5 έναντι 2, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον λογαριασµό εσόδων και εξόδων του ήµου Ορεστιάδας για τον µήνα Ιούλιο του 2007 που υποβλήθηκε από τον δηµοτικό ταµία κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ,71 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ,32 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ ,96 Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας και Παπαϊωάννου για τους λόγους που αναφέρονται στη διαλογική συζήτηση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 103/ Έλεγχος για το µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β /

4 171 Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvος τo 2o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωvα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β / ο δηµοτικός ταµίας υποβάλλει κάθε µήνα στον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή λογαριασµό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Στον µηνιαίο λογαριασµό πρέπει να εµφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναποµένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόµη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωµές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναποµένον χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου. Έναν τέτοιο λογαριασµό των οικονοµικών στοιχείων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για το µήνα Ιούλιο του 2007 µας υπέβαλε ο διαχειριστής του και θα πρέπει να τον ελέγξουµε». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: εν ψηφίζω για τους λόγους που ανέφερα και στο προηγούµενο θέµα. Αν δεν είµαι παρών στο κλείσιµο του ταµείου δεν µπορώ να είµαι σίγουρος για τίποτα. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: εν ψηφίζω, διότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος παίρνουν µισθό χωρίς να δηµιουργούν πλούτο στο Νοµικό Πρόσωπο. Στο σηµείο αυτό ο ήµαρχος και Πρόεδρος της ηµαρχιακής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Προϊστάµενο Οικονοµικών κ. Μπισκιτζή, ο οποίος διαβεβαίωσε το σώµα ότι ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος των Παιδικών Σταθµών δεν παίρνουν µισθό, διότι δεν το επιθυµούν. ΗΜΑΡΧΟΣ: ιαψεύδω τον κ. Τζότζολα και µετά την τοποθέτησή του θα εισηγηθώ να αρχίσουν να πληρώνονται οι Πρόεδροι των Ν.Π... ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Ο προϋπολογισµός είναι µια κορυφαία πράξη και όταν αποτυπώνονται οι κωδικοί, τα ποσά ψηφίζονται. Από εκεί και πέρα είτε τα παίρνουν είτε όχι, λίγο µας ενδιαφέρει. ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας. Όλοι δουλεύουµε. Και εφόσον µας καλύπτει ο νόµος γιατί να µην τα πάρουµε; Τα έξοδα είναι πολλά, γιατί εκτός από τα κοινωνικά είναι και τα προσωπικά. Προβάλουµε το έργο του ηµάρχου. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Οι αιρετοί πρέπει να πληρώνονται και όχι να προτάσσονται. Στη συνέχεια ο Πρόεδρoς κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µετά τα παραπάνω και αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τον έλεγχο που πραγµατοποίησε των λογαριασµών των οικονοµικών στοιχείων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για το µήνα Ιούλιο του Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, µε ψήφους 4 έναντι 2 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1.Εγκρίνει τον λογαριασµό εσόδων και εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για τον µήνα Ιούλιο του 2007 που υποβλήθηκε από το διαχειριστή του κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ,71 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΛΙΟΥ ,68 Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας και Παπαϊωάννου για τους λόγους που αναφέρονται στη διαλογική συζήτηση.

5 172 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 104/ Έγκριση διάθεσης πιστώσεων µετά από την 3 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού έτους 2007 (σχετική είναι η υπ αρίθµ. 211/07 απόφαση.σ.) Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvoς τo 3o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, η ηµαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στην 3 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (σχετική είναι η υπ αρίθµ. 211/07 απόφαση.σ.): ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 3 Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/ ΕΞΟ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΣΟ Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 4.756,11 ΟΕΚ 1 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ (ΟΕΚ) ΑΠΟ ΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ,08 ΕΥΑΟ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ» (ΘΗΣΕΑΣ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΩΝ ,00 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ (ΣΑΤΑ) ,06 ΑΠΟ ΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ,37 ΕΥΑΟ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΑ ΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ 3) (ΘΗΣΕΑΣ)» ΣΥΝΟΛΟ ,56 Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 4. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της, 5. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, 6. Το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν Την υπ αρίθµ. 211/07 απόφαση.σ., µε ψήφους 4 έναντι 2 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου Ορεστιάδας για το οικ. έτος 2007 µετά από την 3 η Αναµόρφωση οικ. έτους 2007 (σχετική είναι η υπ αρίθµ.211/07 απόφαση.σ.), όπως στην εισήγηση αναφέρονται αναλυτικά. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας, και Παπαϊωάννου γιατί όπως είπαν εξήγησαν τους λόγους που δεν ψηφίζουν το συγκεκριµένο θέµα στο.σ. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 105/2007.

6 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων µετά από την 4 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού έτους 2007 (σχετική είναι η υπ αρίθµ. 241/07 αποφαση.σ.) Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvoς τo 4o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, η ηµαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στην 4 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (σχετική είναι η υπ αρίθµ. 241/07 απόφαση.σ.): ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 4 Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΧ. ΕΙΝΑΙ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 241/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ.) Επιχορήγηση ηµοτικής Επιχείρησης Ραδιοτηλεόρασης , Εξόφληση τεσσάρων (4) δανείων περιόδου ( άνειο από τράπεζα Πειραιώς -.Σ 92/2007) ,10 Αποπληρωµή παλαιών οφειλών. ( άνειο από τράπεζα Πειραιώς -.Σ 92/2007) ,43 απάνες για σύνδεση - φωτισµό Κοιµητηρίου οικισµού Πύργου & Πολιτιστικού Κέντρου (αρχή Κων/λεως) ήµου Ορεστιάδας , Αµοιβές & προµήθειες Τραπεζών κλπ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,90 Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 7. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της, 8. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, 9. Το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν Την υπ αρίθµ. 241/07 απόφαση.σ., µε ψήφους 4 έναντι 2 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου Ορεστιάδας για το οικ. έτος 2007 µετά από την 4 η Αναµόρφωση οικ. έτους 2007 (σχετική είναι η υπ αρίθµ.241/07 απόφαση.σ.), όπως στην εισήγηση αναφέρονται αναλυτικά. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας, και Παπαϊωάννου γιατί όπως είπαν εξήγησαν τους λόγους που δεν ψηφίζουν το συγκεκριµένο θέµα στο.σ. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 106/ Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Στο άρθρο 173 του N. 3463/06 ορίζονται τα ακόλουθα: Με απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής µπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού. Με την απόφαση αυτήν ορίζονται: α. Οι δαπάνες που θα αντιµετωπιστούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού.

7 174 β. Το ποσό της προκαταβολής, που δεν µπορεί να υπερβαίνει για τους δήµους µε πληθυσµό από µέχρι κατοίκους το ποσό των 4.000,00, όπου ανήκει και ο ήµος µας. γ. Ο δηµοτικός υπάλληλος στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές, σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του ηµάρχου. Ο ήµαρχος, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρµόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη. Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου και σηµειώνεται σ αυτά ότι η πληρωµή έγινε από την πάγια προκαταβολή. Στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2007 έχει εγγραφεί πίστωση για την πάγια προκαταβολή. Με την υπ αρίθµ. 25/07 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ορίστηκε υπεύθυνη υπάλληλος της παγίας προκαταβολής η κ. Νικολαϊδου Σουλτάνα. Στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2007 έχει εγγραφεί πίστωση για την πάγια προκαταβολή. Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση δαπανών της πάγιας προκαταβολής στο όνοµα της Προϊσταµένης ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Νικολαϊδου Σουλτάνας. Ο ήµαρχος ανέγνωσε τις δαπάνες και αναφέρθηκε αναλυτικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 3463/06 2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Β 17/5-15/6/ Την υπ αριθµ / απόφ. του Υπ. Ε.Σ...Α. (ΦΕΚ Β 1322/1999). 4. Την εισήγηση του προέδρου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τις δαπάνες της παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του N. 3463/06. Αναλυτικά: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΑΡΘΡΟ 173 Ν. 3463/06 (.Κ.Κ.)) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 ΕΛΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 1.039,48 ΦΑΚΕΛΩΝ 2 ΕΛΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 199,24 3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΧΑΚΙΑ- ΡΟΜΟΝΕΣ-ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 4 Η ΣΙΦΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Μ.Ε ΕΠΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 5 ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΦΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 6 ΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2667 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 7 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8 ΠΕΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΗΙ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΧΑΡΤ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΙΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ν.Α.Ρ.Ε. 2,00 150,00 6,00 74,00 72,80 8,00 6,45

8 ACS-COURIER ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧ. 7,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.564,97 Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση της υπολόγου θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 3463/06 και των άρθρων 35 και 37 του Β 17/5-15/6/1959. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 107/ Απευθείας ανάθεση εργασιών ή µεταφορών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «απευθείας ανάθεσης εργασιών ή µεταφορών», έθεσε υπόψη των µελών της ηµαρχιακής Επιτροπής: α) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980. β) Την αριθµ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α.. γ) Τα άρθρα 103 παρ. 2 & 209 του Ν. 3463/2006. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β. /τος περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». στ) Τις εξειδικευµένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτροπής ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του δήµου, απαιτείται η απευθείας ανάθεση εργασιών όπως: Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ Κ.Α. ΜΕ Φ.Π.Α 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩN ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5079,4308 ΚΑΙ ΠΟΛ/ΜΑ ΧΟΛΝΤΕΡ 154, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΗΥ 5090, 4304 & ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΝΟ ΤΟΥ KAΛ/ΦΟΡΟΥ ΙVECO 242, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 7419 (4Χ4) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΗΙ 2667 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 4305 & ΚΗΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ JCB IXME & TOY ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΙΧΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ PEUGEOT ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 7438, TOY BYTIOY ME AΡ.ΠΛ KAI TOY EΠIBATIKOY ΜΕ ΑΡ. ΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ CL 23/21 (ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 10. ΣΥΝΤΗΡΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΙΧ , , , , , , , ,

9 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ ΡΟΜΩΝ ΣΑΓΗΝΗΣ 3.332, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΟΥ 479, ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΙΧ & ΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ 3 ΑΡ. ΚΗΙ 5079, ΚΗΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟ ΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 104, , ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΩ ΣΑΓΗΝΗΣ 15. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 47, ΣΥΝΟΛΟ 8.058,27 Στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση και η δαπάνη θα βαρύνει της οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων έτους Η ηµαρχιακή Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980. β) Την αριθµ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α.. γ) Τα άρθρα 103 παρ. 2 & 209 του Ν. 3463/2006. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, της αντικαταστάθηκε µε την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β. /τος περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». στ) Τις εξειδικευµένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους 2007, µε ψήφους 5 έναντι 1 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών ή µεταφορών µε απευθείας ανάθεση στους παρακάτω: Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩN ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 154,96 ΓΚΑΡΝΕΤΙ Ο ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5079,4308 ΚΑΙ ΠΟΛ/ΜΑ Υ Α & ΧΟΛΝΤΕΡ ΓΚΑΡΝΕΤΙ Η 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΗΥ 5090, 4304 & ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΝΟ ΤΟΥ KAΛ/ΦΟΡΟΥ ΙVECO 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 7419 (4Χ4) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΗΙ 2667 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 4305 & ΚΗΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ JCB IXME & TOY ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΙΧΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Σ Α ΟΕ 242,44 ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΟΣ 489,57 ΝΕΝΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κ.Α ,65 ΚΑΝΙ ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ,03 ΚΑΝΙ ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ,82 ΧΡΥΣΕΛΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4 127,24 ΓΕΡΑΣΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 4 8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 415,03 ΓΕΡΑΣΙ ΗΣ

10 177 ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ PEUGEOT ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 7438, TOY BYTIOY ME AΡ.ΠΛ KAI TOY EΠIBATIKOY ΜΕ ΑΡ. ΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ CL 23/21 (ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 10. ΣΥΝΤΗΡΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΙΧ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3 635,32 Α.Φ. ΜΙΧΟΣ ,50 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΗΣ 3 ΧΡΗΣΤΟΣ 11. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ ΡΟΜΩΝ ΣΑΓΗΝΗΣ 3.332,00 ΣΥΜΕΩΝΙ Η Σ ΣΩΤΗΡΗΣ ΟΕ 12. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΙΧ & ΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΙ 5079, ΚΗΙ ,65 ΤΣΙΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟ ΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 104,96 ΜΠΑΡΜΠΙ Ο Υ ΑΝΝΑ 14. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛ/ΚΟ 178,50 ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΩ ΣΑΓΗΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 15. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΤΟΥ 47,60 ΗΛΕΚΤΟΕΙΣΑ ΗΜΟΥ ΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 8.058, Β. ιαθέτει την απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από πόρους του ήµου σε βάρoς των ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς Γ. Εξουσιοδοτεί τον ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παπαϊωάννου, διότι όπως είπε έχει αντιρρήσεις ως προς το υπ αρίθ. 4 θέµα του πίνακα που αφορά στο Λεωφορείο του ήµου, λέγοντας πως το συγκεκριµένο όχηµα δεν χρησιµοποιείται. Η απόφαση αυτή πήρε α/α Έγκριση πρακτικών της δηµοπρασίας και τρόπου συνέχισης της διαδικασίας προµήθειας υγρών καυσίµων έτους Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvoς τo 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Ο ήµος Ορεστιάδας συνέταξε την από µελέτη για την προµήθεια καυσίµων για το έτος 2007, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο καθορισµός των όρων της δηµοπρασίας καθορίστηκαν µε την 46/2007 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. ιενεργήθηκαν δύο (2) διαγωνισµοί στις και όπου δεν υπέβαλλε κανείς ενδιαφερόµενος προσφορά. Η αρµόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµού στις γνωµοδότησε προς την ηµαρχιακή Επιτροπή την συνέχιση της διαδικασίας της προµήθειας µε την διαδικασία των διαπραγµατεύσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 3γ1,21,23 του ΕΚΠΟΤΑ. Κατόπιν αυτών σας καλώ να εγκρίνουµε τα πρακτικά της Επιτροπής και να προχωρήσουµε στη διαδικασίας διαπραγµάτευσης». Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 10. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της,

11 Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, 12. Τα άρθρα 3γ1,21,23 του ΕΚΠΟΤΑ 4. Την υπ αρίθµ. 46/07 απόφαση.ε., ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τα πρακτικά των δηµοπρασιών που πραγµατοποιήθηκαν στις και στις , όπου δεν υπέβαλλε κανείς ενδιαφερόµενος προσφορά. 2. Αποδέχεται το από πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµού, όπου γνωµοδοτεί για την συνέχιση της διαδικασίας της προµήθειας µε την διαδικασία των διαπραγµατεύσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 3γ1,21,23 του ΕΚΠΟΤΑ. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 109/ Έγκριση πρακτικών της δηµοπρασίας «Προµήθεια οχήµατος µεταφοράς container, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvoς τo 8 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Με την υπ αρίθµ. 32/07 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διενέργειας διεθνούς δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού για την Προµήθεια οχήµατος µεταφοράς container, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Στις διενεργήθηκε ο διαγωνισµός από την αρµόδια επιτροπή (η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ αρίθµ. 41/07 απόφαση.σ.) και αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του κάθε προµηθευτή έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας PANERGON A.E.. Στις (1 ο Πρακτικό Αξιολόγησης) η Επιτροπή αξιολόγησε την προσφορά και έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας PANERGON A.E. να συνεχίσει στο στάδιο ανοίγµατος της προσφοράς. Συγκεκριµένα η προσφορά της συγκεκριµένης εταιρείας που προσέφερε το όχηµα DAF CF (4x2) έλαβε γενικό βαθµό 48,5. Τέλος, στις (2 ο Πρακτικό Αξιολόγησης) συνήλθε η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., προκειµένου να διενεργήσει και να αξιολογήσει το διαγωνισµό για τη συγκεκριµένη προµήθεια, όπως αναφέρεται στην αρίθµ / διακήρυξη του ηµάρχου. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 1. Καλεντζίδης Βλάσης Πρόεδρος, 2. Μπογιατζή Άννα, µέλος και 3. Μυλωνάς Γεώργιος, µέλος. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της µοναδικής οικονοµικής προσφοράς που συνεχίζει στο παρόν στάδιο του διαγωνισµού της εταιρείας PANERGON A.E., η οποία αντιστοιχεί στο ποσό των ,71 µε Φ.Π.Α.. Καλείστε λοιπόν να εγκρίνετε το Πρακτικό ιενέργειας ιαγωνισµού, το 1 ο Πρακτικό Αξιολόγησης όπως επίσης και το 2ο πρακτικό αξιολόγησης έτσι ώστε να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός στην εταιρεία «PANERGON A.E.». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Τζότζολας δήλωσε ότι ψηφίζει το θέµα µε επιφύλαξη για τη µοναδική προσφορά που υποβλήθηκε, ενώ ο κ. Παπαϊωάννου είπε ότι δεν το ψηφίζει, διότι υπήρξε στη δηµοπρασία µόνον µία προσφορά. Κατόπιν αυτών, η ηµαρχιακή Επιτρoπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση και αφoύ έλαβε υπ' όψη το από , το από και το από Πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού, µε ψήφους 5 έναντι 1, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

12 179 Α) Εγκρίνει το Πρακτικό ιενέργειας ιαγωνισµού, το 1 ο Πρακτικό Αξιολόγησης και το 2 ο Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς για την «Προµήθεια οχήµατος µεταφοράς container, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Β) Κατακυρώνει το διαγωνισµό στην εταιρεία «PANERGON A.E.», η οποία έδωσε οικονοµική προσφορά ,71 µε Φ.Π.Α. και η ανοιγµένη προσφορά της έλαβε βαθµό 1.956,53. Γ) Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ σύµφωνα µε το υπ αρίθµ. 3407/ έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2007 του ήµου Ορεστιάδας. ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παπαϊωάννου, διότι υποβλήθηκε µόνον µία προσφορά στο διαγωνισµό. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 110/ Έγκριση πρακτικών της προµήθειας «Προµήθεια 20 κάδων µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων για τον ήµο Ορεστιάδας» Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvoς τo 9 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Με τις υπ αρίθµ. 82/07 και 97/07 αποφάσεις της ηµαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια 20 κάδων µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων για τον ήµο Ορεστιάδας, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Στις διενεργήθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός από την αρµόδια επιτροπή (η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ αρίθµ. 41/07 απόφαση.σ.) σύµφωνα µε την υπ αρίθµ / διακήρυξη του ηµάρχου και παρέλαβε από τους ενδιαφερόµενους τους φακέλους µε τις προσφορές. Στο διαγωνισµό έλαβε µέρος η εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΕ Αργότερα και µετά την παρέλευση της οριζόµενης από τη διακήρυξη ώρας και χωρίς να παρουσιασθεί άλλος ενδιαφερόµενος, η επιτροπή κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης των προσφορών. Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορή υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισµένο, µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και προέβη στην αποσφράγιση της. Μέσα στον κυρίως φάκελο υπήρχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 7 και παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τα οποία σφραγίστηκαν και µονογράφτηκαν. Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του µοναδικού προµηθευτή που συµµετείχε στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού αποφάσισε να κάνει δεκτή στο διαγωνισµό την εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΕ. Οι φάκελοι µε την τεχνική και οικονοµική προσφορά παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της επιτροπής για αποσφράγιση. Στη συνέχεια ανοίχτηκε η µοναδική τεχνική και οικονοµική προσφορά που συµµετέχει στο διαγωνισµό και βαθµολογήθηκε από την Επιτροπή για τις οµάδες Α και Β µε βαθµούς 50. Η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΕ είναι ,00 µε τον Φ.Π.Α. και έλαβε Λ = / 95 = 367,02. Καλείστε λοιπόν να εγκρίνετε το Πρακτικό ιενέργειας Πρόχειρου ιαγωνισµού, έτσι ώστε να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός στην εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α.Ε.». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Τζότζολας είπε ότι οι κάδοι θα έπρεπε να αγοραστούν από παραγωγό- κατασκευαστή, από τη στιγµή που υπάρχουν πολλές εταιρείες στην αγορά, ενώ ο κ. Παπαϊωάννου είπε ότι δεν το ψηφίζει, διότι υπήρξε στη δηµοπρασία µόνον µία προσφορά.

13 180 Κατόπιν αυτών, η ηµαρχιακή Επιτρoπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση και αφoύ έλαβε υπ' όψη το από , µε ψήφους 4 έναντι 2, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Εγκρίνει το Πρακτικό ιενέργειας Πρόχειρου ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 20 κάδων µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων για τον ήµο Ορεστιάδας, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α». Β) Κατακυρώνει το διαγωνισµό στην εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΕ.», η οποία έδωσε οικονοµική προσφορά ,00 µε Φ.Π.Α. και η ανοιγµένη προσφορά της έλαβε Λ= 367,02. Γ) Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2007 του ήµου Ορεστιάδας µετά από αναµόρφωση. ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Τζότζολας και κ. Παπαϊωάννου, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην διαλογική συζήτηση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 111/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 7438, ΚΗΥ 4301, ΚΗΙ 2667, ΚΗΙ 5061, συνολικού προϋπολογισµού 2.570,80». Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 10 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της ηµαρχιακής Επιτροπής: «Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 7438, ΚΗΥ 4301, ΚΗΙ 2667, ΚΗΙ 5061, συνολικού προϋπολογισµού 2.570,80». Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ». Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 7438, ΚΗΥ 4301, ΚΗΙ 2667, ΚΗΙ 5061, συνολικού προϋπολογισµού 2.570,80» στις παρακάτω εταιρείες: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.Α. 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ 7438 ΑΠΟ ΕΩΣ ,57 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ 4301 ΑΠΟ ΕΩΣ 318,23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-03-2010 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 30 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λευκάδα 19-3-2015 ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αριθ. Πρωτ: 1734 Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα