ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σκριμιζέα, Ειρήνη 1,*, Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ecole Polytechnique de Tours, 36 Rue Charles Gille , Τηλ , 2 Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773, Τηλ , 3 Καθηγητής ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773, Τηλ , Περίληψη Η παράκτια ζώνη συνιστά ιδιαίτερη γεωγραφική ενότητα και λειτουργεί σαν ένα πολύπλοκο και εύθραυστο σύστημα φυσικών και ανθρωπογενών μεταβλητών, απαιτώντας ιδιαίτερη και προσεχτική μεταχείριση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκπόνηση και αξιολόγηση διαχειριστικών σχεδίων στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ). Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης, επιλέγεται ως μελέτη περίπτωσης, τμήμα των ακτών της νοτιοδυτικής Αττικής (ΣΕΦ Ρέμα Πικροδάφνης). Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται μέθοδοι και εργαλεία σχετικά με τον εντοπισμό στρατηγικών αξόνων/εναλλακτικών σεναρίων πολιτικής και την αξιολόγησή τους. Έμφαση δίνεται στις μεθόδους λήψης αποφάσεων που μπορούν να διαχειριστούν ποιοτική και ποσοτική πληροφορία (πολυκριτηριακή αξιολόγηση) με εφαρμογή της μεθόδου REGIMΕ, ενώ ολοκληρώνεται συνθετικά στη διαδικασία το πλαίσιο των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Λέξεις Κλειδιά: Παράκτια Ζώνη, Μήτρες Επιπτώσεων, Πολυκριτηριακή Ανάλυση METHODOLOGY FOR INTEGRATED COSTAL ZONE MANAGEMENT CASE STUDY PART OF THE SOUTH-WESTERN ATTICA S COASTAL AREA Skrimizea, Eirini 1,*, Papakonstantinou, Dimitris 2, Siolas, Angelos 3 1 Dipl. Surveying Engineer NTUA, MSc Student Ecole Polytechnique de Tours, 36 Rue Charles Gille , Tel , 2 Dr. Eng. NTUA, Laboratory Teaching Staff, National Technical University of Athens, School of Rural and Surveying Engineering, Heroon Polytechniou 9, Zografou Campus , Tel , 3 Professor NTUA, National Technical University of Athens, School of Rural and Surveying Engineering, Heroon Polytechniou 9, Zografou Campus , Tel , Abstract Coastal zone is a particular geographical entity which operates as a complex, fragile system of natural and anthropogenic variables and requires special and careful treatment. The purpose of this study is

2 to build a methodological approach for development and evaluation of management plans in the context of Integrated Coastal Zone Management (ICZM). In order to test the research hypothesis part of the southwestern Attica s coastal area (SEF-Pikrodafnis) was chosen as a case study. In this framework, methods and tools for identifying and evaluating strategic priorities/alternative policy scenarios are used. Emphasis is placed on decision support systems that manage qualitative and quantitative information (multicriteria evaluation) and the Regime method is implemented. The process is being completed via the aid of the Strategic Environmental Impact Assessments methods. Keywords: Coastal Area, Environmental Impact Assessment Matrices, Multicriteria Analysis 1. Εισαγωγή Ο παράκτιος χώρος, ως μεταβατικός χώρος μεταξύ ξηράς και θάλασσας, χαρακτηρίζεται από σημαντικό βιολογικό, γεωφυσικό, αισθητικό και πολιτισμικό πλούτο με αποτέλεσμα να αποτελεί παραδοσιακά πόλο έλξης πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων και έργων. Η πολυπλοκότητα αυτών των περιοχών από άποψη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος θεωρείται δεδομένη και σε πολλές περιπτώσεις ενισχύεται από το πλήθος των εμπλεκόμενων ιδιωτών και φορέων διαχείρισης καθώς και τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και του σχεδιασμού. Διαπιστώνεται η ανάγκη για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), με την έννοια της χωρικά, θεσμικά και διαδικαστικά, συνολικής προσέγγισης, διαχείρισης και επαναξιολόγησης των εκάστοτε προτάσεων και σχεδίων. Προς αυτή την κατεύθυνση θεμέλια βάση αποτελεί η συστηματική διερεύνηση της φυσικής, οικονομικής και κοινωνικής δομής του παράκτιου χώρου και των σχέσεων αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Μια τέτοια ανάλυση οδηγεί αφενός στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και αφετέρου αυξάνει την ικανότητα πρόβλεψης και πρόληψης των επιπτώσεων των όποιων ενεργειών. Σκοπός είναι η αναζήτηση μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκπόνηση και αξιολόγηση διαχειριστικών σχεδίων στο πλαίσιο της ΟΔΠΖ. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε τμήμα των ακτών της νοτιοδυτικής Αττικής (ΣΕΦ Ρέμα Πικροδάφνης). Η περιοχή μελέτης αναλύεται ως προς την υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της, από όπου και προκύπτουν οι άξονες παρέμβασης και τα εναλλακτικά σενάρια πολιτικής. Η μεθοδολογία των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαμορφώνει τα κριτήρια αξιολόγησης και συμπληρώνει τη διαδικασία της πολυκριτηριακής μεθόδου Regime, με βάση την οποία επιλέγεται η κατάλληλη εναλλακτική. Η όλη διαδικασία στοχεύει σε συγκεκριμένες, αλλά και γενικότερες διαπιστώσεις σχετικά με την προσέγγιση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. 2. Παράκτια ζώνη: σημασία και πιέσεις Παρόλο που η έννοια της παράκτιας ζώνης είναι διαισθητικά κατανοητή, ο ορισμός της δεν είναι εύκολος και διαφέρει ανάλογα με το σκοπό, την επιστήμη, αλλά και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που καλείται να εξυπηρετήσει. Προς μια διαχειριστική προσέγγιση, ως παράκτια ζώνη μπορεί να οριστεί μια ζώνη ξηράς και θάλασσας ποικίλου πλάτους, το οποίο εξαρτάται από τη φύση του περιβάλλοντος, τις ανάγκες διαχείρισής του, τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα και τις ευκαιρίες που προσφέρονται για περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (Κουσουρής, 2009). Οι παράκτιες ζώνες αποτελούν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος με σημαντική βιοποικιλότητα, μοναδικά οικοσυστήματα, πολύτιμους φυσικούς πόρους και τοπία ξεχωριστής αισθητικής αξίας. Το φυσικό αυτό υπόβαθρο παρέχει διαχρονικά πολλές δυνατότητες ανάπτυξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής. Γίνεται αντιληπτό πως το περιβάλλον των υπό μελέτη περιοχών λειτουργεί σαν ένα πολύπλοκο σύστημα, στο οποίο οι παράγοντες που προκαλούν τις εκάστοτε μεταβολές και διαταράσσουν την ισορροπία συνιστούν με τη σειρά τους κοινωνικοοικονομικά και φυσικά υποσυστήματα (Fabbri, 1998). Η ευαισθησία λοιπόν των παράκτιων ζωνών θεωρείται δεδομένη και εντοπίζεται στις διασυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις των στοιχείων που τις αποτελούν. Το εύθραυστο φυσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με έντονη πληθυσμιακή πίεση και πολλαπλές και όχι πάντα συμβατές μεταξύ τους δραστηριότητες, είναι ίσως οι κυριότερες πηγές συγκρούσεων και προβλημάτων. Οι πιέσεις στις παράκτιες περιοχές αφορούν σε πιέσεις στην ποιότητα, ποσότητα και

3 λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων (ρύπανση, διάβρωση ακτών, καταστροφή ενδιαιτημάτων κα.), αλλά και σε πιέσεις προς το ανθρωπογενές περιβάλλον, που προέρχονται από τις ανταγωνιστικές και χωρίς σχεδιασμό χρήσεις (Δημοπούλου et al., 2007). Ειδικά στις παράκτιες ζώνες των πόλεων, η υψηλή αξία που αποδίδεται στις εν λόγω περιοχές αυξάνει τα κίνητρα για επενδύσεις και αναπτυξιακές στρατηγικές προκαλώντας μια ταχεία και συχνά άναρχη εκμετάλλευση. Υπό αυτές τις συνθήκες σε σύντομο διάστημα επιβαρύνεται υπέρμετρα η φυσική φέρουσα ικανότητα των εν λόγω περιοχών, ρυπαίνονται και υποβαθμίζονται οι φυσικοί πόροι, καταστρέφονται τοπία και υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων. 3. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η πρόκληση για τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών είναι να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των υποσυστημάτων που τις διαμορφώνουν. Απαιτείται λοιπόν μια ολιστική και πολυδιάστατη προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στοχεύοντας σε μια ανάπτυξη με όρους αειφορίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε η ιδέα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης. Η ΟΔΠΖ περιγράφεται ως μια δυναμική διαδικασία η οποία, στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης, διαμορφώνει ενιαία στρατηγική για τις φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές διεργασίες που τη διέπουν (Kostopoulou, 2002). Το ιδιαίτερο της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι ότι υιοθετεί ένα συστημικό σκεπτικό. Οι συμβατικές μεθοδολογίες μελετούν κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος ανεξάρτητα. Αντίθετα, η ΟΔΠΖ προτείνει μια διαχείριση που βασίζεται στις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υφίστανται μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων που συνιστούν το σύστημα της παράκτιας ζώνης, καθώς και στην αναμενόμενη απόκριση του συνόλου του (Kostopoulou, 2002). Σε αυτό το σημείο αναπόφευκτα εισέρχεται το στοιχείο της αβεβαιότητας, το οποίο επίσης αποτελεί ιδιαιτερότητα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Fabbri, 1998). Ο ασταθής χαρακτήρας των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις τους, αλλά και η ίδια η φύση της διαχείρισης, η οποία έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, απαιτούν μια μεθοδολογία ικανή να επαναπροσδιορίζεται και να παρέχει αναστρέψιμες και κατάλληλα προσαρμοζόμενες αποφάσεις. Η ΟΔΠΖ έχει υιοθετηθεί με διαφορετικούς τρόπους ανά τον κόσμο: σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, μέσα από top-down ή συμμετοχικές προσεγγίσεις, με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με οικονομικές δραστηριότητες ή για τη διαχείριση παράκτιας τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή (Nobre, 2011). Ανεξάρτητα από τις διαφορές και το βαθμό ωριμότητας της εφαρμογής της, κοινός στόχος κάθε φορά είναι να βρεθεί εκείνη η μεθοδολογία που θα ανταπεξέλθει στις ανάγκες της εκάστοτε περίπτωσης και θα προσεγγίσει την πολυπλοκότητα των παράκτιων οικοσυστημάτων, μέσα στα όρια που θέτουν πάντα η διαθεσιμότητα των δεδομένων και οι θεσμικές διαδικασίες. 4. Ολοκληρωμένη διαχείριση τμήματος παράκτιας ζώνης της νοτιοδυτικής Αττικής 4.1. Μεθοδολογική προσέγγιση Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Πρόκειται για μεθοδολογία που ακολουθεί το σκεπτικό της Strategic Environmental Assessment (SEA), Screening Scoping Scanning (Fabbri, 1998) και σε περίπτωση εφαρμογής της στην πράξη δύναται να ολοκληρωθεί με την εισχώρηση συμμετοχικών διαδικασιών, με σκοπό ένα περισσότερο αντικειμενικό αποτέλεσμα των αναλυτικών τεχνικών Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Σχετικά πρόσφατα και με διαδοχικές επεκτάσεις το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας κατακυρίευσε τον Σχήμα 1. Μεθοδολογία

4 διαθέσιμο χώρο της παραλίας του Σαρωνικού, ενσωματώνοντας κάποιες μεγάλης έκτασης ειδικές χρήσεις (Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στο Φαληρικό Δέλτα, Αεροδρόμιο του Ελληνικού κλπ.), οι οποίες τελικά αποτέλεσαν, ή έχουν την προοπτική να αποτελέσουν, σημαντικά αποθέματα γης (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2004). Οι επεκτάσεις αυτές, δεδομένης της έλλειψης ορθού σχεδιασμού, ήρθαν μεταξύ τους σε αντιθέσεις και αλληλοαναιρέσεις, δημιουργώντας προβλήματα όπως ασυμβίβαστες χρήσεις και έντονες δραστηριότητες, καταστροφή του φυσικού και αισθητικού τοπίου, προβληματική πρόσβαση και κυκλοφορία, σημαντικές πιέσεις οικονομικών συμφερόντων και καταστρατήγηση του δημόσιου χαρακτήρα της ζώνης. Η περιοχή μελέτης της εργασίας ανήκει στις Βορειοανατολικές ακτές του Σαρωνικού κόλπου. Περιλαμβάνει τον Φαληρικό Όρμο από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο μέχρι και τη μαρίνα του Φλοίσβου, το πάρκο του Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο και την παραλία μέχρι Έδεμ και ρέμα Πικροδάφνης. Διοικητικά, υπάγεται στο Νότιο Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών (εκτός του ΣΕΦ και γενικότερα της περιοχής του Νέου Φαλήρου που υπάγεται στη Νομαρχία Πειραιά) και αντιστοιχεί στη συνοικία του Νέου Φαλήρου και στους δήμους του Μοσχάτου, της Καλλιθέας και του Παλαιού Φαλήρου, παρόλο που, η περιοχή μεταξύ της παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος και της θάλασσας βρίσκεται εκτός των ΓΠΣ αυτών και διέπεται από περιπτωσιακές μόνο θεσμικές ρυθμίσεις. Η μελέτη επικεντρώνεται στη γραμμική ζώνη η οποία ορίζεται μεταξύ της γραμμικής λεωφόρου Ποσειδώνος και της ακτογραμμής, αλλά επεκτείνεται και πέρα από αυτή, στα αστικά μέτωπα των παραλιακών δήμων και σε θαλάσσια ζώνη ενδεικτικής απόστασης 100μ. από την ακτογραμμή (Σκριμιζέα, 2010) Υφιστάμενη κατάσταση Προκειμένου να γίνει κατανοητή η δυναμική της περιοχής και να καταγραφούν τα προβλήματά της είναι απαραίτητο να αναλυθεί σε βάθος η υπάρχουσα κατάσταση των φυσικών και ανθρωπογενών μεταβλητών του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική τους διάσταση με δημιουργία κατάλληλων θεματικών χαρτών, οι οποίοι τοποθετούν τις πιθανές συγκρούσεις και μαρτυρούν τις εκάστοτε αλληλεπιδράσεις (Σκριμιζέα, 2010). Χάρτης 1. Ανάγλυφο Πηγή: Τομέας Γεωπληροφορικής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Ιδία επεξεργασία Χάρτης 2. Χρήσεις γης Πηγή: Τομέας Γεωπληροφορικής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Μελέτη Αττικό Μετρό (1996), Έρευνα πεδίου, Ιδία επεξεργασία Από την ανάλυση του φυσικού περιβάλλοντος της υπό μελέτη περιοχής γίνεται αντιληπτή η έντονη υποβάθμιση που υφίστανται διαχρονικά οι μεταβλητές του και υπογραμμίζεται η ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων. Το φυσικό ανάγλυφο παρουσιάζεται αλλοιωμένο, ο παράκτιος χώρος διαβρωμένος και τα υδάτινα οικοσυστήματα (θάλασσα και ρέματα) υποβαθμισμένα, ενώ είναι εμφανής η τάση για περεταίρω αύξηση της ρύπανσης και των καταπατήσεων των εν λόγω περιοχών. Από την άλλη, πρόκειται για ένα πλούσιο και δυναμικό περιβάλλον που φαίνεται να διατηρεί ακόμα

5 1. Θεσμική Διασφάλιση ΟΔΠΖ 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: μηχανισμούς αυτοπροστασίας και ανανέωσης, δημιουργώντας κίνητρα για αναπτυξιακές στρατηγικές ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η περιγραφή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος θα μπορούσε να συνοψισθεί στην φράση «έλλειψη ταυτότητας». Οι ετερόκλητες νησίδες χρήσεων γης λειτουργούν ασύνδετα μεταξύ τους και συχνά προβληματικά, αδυνατώντας να διαμορφώσουν έναν, τοπικής ή υπερτοπικής σημασίας, προορισμό στην περιοχή νότια της Ποσειδώνος, θέτοντας σε κίνδυνο τον δημόσιο χαρακτήρα της ακτής. Η κατάσταση επιβαρύνεται από μεγάλους οδικούς άξονες ταχείας κυκλοφορίας που κατακερματίζουν τη συνέχεια του αστικού ιστού και δυσχεραίνουν την επαφή του ανθρώπου με τη θάλασσα, με χαρακτηριστική την Ποσειδώνος, που αποτελεί ουσιαστικά ένα διαχωριστικό των απόλυτα παράκτιων χρήσεων, από τα πρώτα οικοδομικά τετράγωνα των περιοχών που έχουν μέτωπο σε αυτές Άξονες σχεδιασμού Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι άξονες και τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, έτσι όπως αυτά υπαγορεύονται από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και αποτελούν συνισταμένες χωρικών, κοινωνικών, οικονομικών και φυσικών μεταβλητών του υπό μελέτη περιβάλλοντος. 2. Κοινωφελή Δίκτυα Πίνακας 1. Άξονες και χαρακτηριστικά σχεδιασμού 3. Ανασύσταση, Προστασία, Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος 4. Σύνδεση Αστικού Ιστού με Παραλία Αντιπλημμυρική προστασία Αρδευτικά έργα Θαλάσσιο και κατά μήκος της ακτής περιβάλλον Κηφισός, Ιλισός, Πικροδάφνη Χερσαίο περιβάλλον Προσβασιμότητα Διαμόρφωση «προορισμού» Ο πρώτος άξονας αφορά στη θεσμική διασφάλιση της ΟΔΠΖ, ξεφεύγει από τα όρια της περιοχής μελέτης ενώ διατρέχει το σύνολο των υπόλοιπων αξόνων. Προβλέπει τη σύσταση, με νόμο του κράτους, ενός ευέλικτου ενιαίου φορέα διαχείρισης της παράκτιας ζώνης της Αθήνας (Σκριμιζέα, 2010). Ο εν λόγω φορέας θα ακολουθεί μια ολιστική, συμμετοχική και ανοιχτή διαδικασία, έτσι όπως αυτή ορίζεται από τις αρχές της ΟΔΠΖ. Θα διασφαλίζει συνοχή και συνέχεια στις διάφορες πολιτικές και δραστηριότητες, αλλά και συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών υπουργείων και άλλων φορέων που εμπλέκονται στην περιοχή. Ο δεύτερος άξονας αφορά στα κοινωφελή δίκτυα. Δύο είναι τα βασικά ζητήματα που εντοπίζονται: οι πλημμύρες στο ρέμα Πικροδάφνης και στις χαμηλές περιοχές Μοσχάτου και Καλλιθέας και η εξεύρεση νερού για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σε άρδευση. Στόχος του συγκεκριμένου άξονα είναι να πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις που από τους ειδικούς θεωρούνται αναγκαίες για να χαρακτηριστεί η όλη κατάσταση ολοκληρωμένη και όχι απλά ευκαιριακή. Ο τρίτος άξονας δίνει έμφαση το φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι αρκετά υποβαθμισμένο. Η κατάσταση που επικρατεί είναι αντιπροσωπευτική αυτής της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με μια σημαντική ιδιαιτερότητα: την έντονη παρουσία του υδάτινου στοιχείου, όπου θα πρέπει και να εστιάσει ο σχεδιασμός. Ο τέταρτος άξονας επιχειρεί να αντιμετωπίσει το βασικό χωροταξικό και λειτουργικό πρόβλημα της περιοχής. Ένα σύνολο παραγόντων, με κύριους το φράγμα της παραλιακής και τις ασύνδετες νησίδες χρήσεων γης, έχει αποκόψει τη ζώνη νότια της Ποσειδώνος από τον υπόλοιπο αστικό ιστό. Ο στόχος του άξονα θα είναι μέσω διορθωτικών αλλαγών να δημιουργηθεί μια παραλία προσιτή και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα για το κοινό Εναλλακτικά σενάρια πολιτικής Από τις στρατηγικές παρέμβασης που διαμορφώθηκαν παραπάνω θα προκύψουν τα εναλλακτικά σενάρια πολιτικής, τα οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα δομηθούν πάνω στον τρίτο και τέταρτο άξονα. Οι δύο πρώτοι άξονες θεωρούνται σταθεροί, απαραίτητοι για την αειφόρο διαχείριση της

6 περιοχής, αλλά και για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων και δεν θα εξεταστούν ως προς εναλλακτικές, παρά μόνο ίσως σε ένα επόμενο, περισσότερο τεχνικό και λεπτομερές επίπεδο. Για το πρώτο σενάριο η έμφαση θα δοθεί σε μία ήπια ανάπτυξη τοπικού επιπέδου, όμοια αυτής που επιχειρείται στο τμήμα που αντιστοιχεί στο παράκτιο πάρκο του Παλαιού Φαλήρου και είναι πιθανώς αρεστή και στους δημότες Καλλιθέας και Μοσχάτου. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι υπάρχουσες, τοπικής ή υπερτοπικής σημασίας, δραστηριότητες διατηρούν τη σημασία τους (λαμβάνοντας υπόψη και τα υπό κατασκευή έργα του Ιδρύματος Νιάρχου), επιχειρώντας όμως ένα ταυτόχρονο άνοιγμα στις παρακείμενες τοπικές κοινωνίες, μέσω διασφάλισης υπαίθριων, ελεύθερων χώρων και απόδοσης τμημάτων ή ολόκληρων κτιρίων σε δήμους, κατοίκους και οργανισμούς τους. Η έμφαση δίνεται στη θάλασσα, η οποία αντιμετωπίζεται σαν φυσικό στοιχείο προς τέρψη και όχι προς εμπορική εκμετάλλευση και το φυσικό περιβάλλον αναδεικνύεται μέσω ήπιων δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση και ψυχαγωγία κατοίκων και πιθανών επισκεπτών. Το φράγμα της Ποσειδώνος επιχειρείται να αντιμετωπισθεί έως ένα βαθμό με αύξηση των διεξόδων από τους παράκτιους δήμους προς την ακτή, με κατάλληλες διαβάσεις, σήμανση και απλό σχεδιασμό που θα επιτρέπει την πλοήγηση πεζών και ποδηλάτων προς και κατά μήκος της ακτής. Το δεύτερο σενάριο επιχειρεί να επωφεληθεί και να αξιοποιήσει τη διαπίστωση περί μετακίνησης του κέντρου της πόλης προς τα νότια μέσω της λεωφόρου Συγγρού, ακολουθώντας μια οπτική του top-down επίσημου σχεδιασμού. Σε μια τέτοια περίπτωση το σενάριο προβλέπει τη συνέχιση των προσπαθειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για απόδοση ενός υπερτοπικού χαρακτήρα στην περιοχή, κυρίως στα όρια του Φαληρικού Όρμου, όπου και δημιουργείται ένας αντίστοιχος πόλυλειτουργικός πόλος δραστηριοτήτων. Συνεδριακά κέντρα, συναυλιακοί χώροι και χώροι άθλησης αγωνιστικού επιπέδου, λειτουργούν σε συνδυασμό με ξενοδοχεία που αναπτύσσονται στα παραλιακά μέτωπα των αντίστοιχων δήμων και φιλοξενούν επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή για συγκεκριμένες επαγγελματικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής μέσω διεξόδων επικοινωνίας με τη θάλασσα και περεταίρω αξιοποίησης της μαρίνας τους Φλοίσβου, αλλά και με αποφασιστικό επανασχεδιασμό του οδικού δικτύου με λήψη ριζοσπαστικών μέτρων όπως η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων πολιτικής Κριτήρια αξιολόγησης και μήτρες επιπτώσεων Για την αειφόρο διαχείριση των παράκτιων ζωνών είναι απαραίτητη η διαμόρφωση κατάλληλων κριτηρίων και δεικτών. Η ανάπτυξη των δεικτών υπαγορεύεται από την ανάγκη για μια συστηματοποίηση των φυσικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία τους μέσω αναλυτικών διαδικασιών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων (Fabbri, 1998). Αυτά τα κριτήρια-δείκτες είναι δυνατό να διαμορφωθούν με βάση προτάσεις που ήδη έχουν γίνει για την ΟΔΠΖ σε διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες (EΕΑ, 2005; IOC UNESCO, 2006), αλλά και άλλες υφιστάμενες μελέτες, περισσότερο ή λιγότερο σχετικές με το θέμα της παράκτιας ζώνης. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε και προσαρμόστηκε κατάλληλα η μεθοδολογία της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία δίνει βαρύτητα στο φυσικό περιβάλλον, ανταποκρίνεται στην κλίμακα εργασίας και στην ανάγκη για μια ποιοτική αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ καθοδηγεί παράλληλα τη δημιουργία μήτρας επιπτώσεων, η οποία είναι απαραίτητη για την πολυκριτηριακή ανάλυση που θα ακολουθήσει. Με βάση τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αρχικά, μέσω της μεθόδου των κρίσιμων ερωτήσεων προσδιορίζεται η πιθανότητα να επηρεαστεί κάποια περιβαλλοντική παράμετρος (Οδηγίας 2001/42/ΕΚ) από τα σενάρια πολιτικής και σε καταφατική περίπτωση εκτιμάται η θετική ή αρνητική κατεύθυνση της αλλαγής. Σε δεύτερο στάδιο, γίνεται η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων ανά σενάριο με τη χρήση μητρών συσχέτισης. Συγκεκριμένα, αξιολογείται η επίπτωση κάθε σεναρίου σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και ως προς μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως είδος, ένταση, έκταση, χρονικός ορίζοντας εμφάνισης, συσσώρευση κλπ. Το αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών είναι ένας συνοπτικός και εύληπτος πίνακας που παρουσιάζει τις επιπτώσεις της εκάστοτε πρότασης ως προς κάθε ένα περιβαλλοντικό στόχο - κριτήριο (Πίνακας 2 και Πίνακας 3). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι δυνατό να λειτουργήσει

7 συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στη διαδικασία λήψης απόφασης με τη μέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης καθώς εσωκλείει μια σειρά χαρακτηριστικών των εκάστοτε επιπτώσεων που δεν είναι δυνατό να προσεγγιστούν διαφορετικά. Για τις ανάγκες της εργασίας προστέθηκαν δύο επιπλέον κριτήρια. Το κριτήριο των ευκαιριών απασχόλησης θεωρείται απαραίτητο καθώς τα υπό μελέτη σενάρια επηρεάζουν ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο τομέα, ενώ το κριτήριο περί «διάχυσης του οφέλους» εξετάζει την τοπική ή υπερτοπική σημασία των ενεργειών. Πίνακας 2: Μήτρα Επιπτώσεων Εναλλακτικής 1 Κριτήρια Επιπτώσεις Σχολιασμός K1. Προστασία βιοποικιλότητας, χλωρίδας, πανίδας K2. Βελτίωση ποιότητας ζωής και υγείας κατοίκων K3. Προστασία εδαφών και ποιοτική αποκατάσταση K4. Προστασία υδατικών πόρων και ποιοτική/ποσοτική βελτίωση K5. Βελτίωση κλίματος και ποιότητας ατμόσφαιρας K6. Προστασία και ενίσχυση υλικών περιουσιακών στοιχείων K7. Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς ουδέτερες Η έμφαση δίνεται στο περιβάλλον με ήπιες δραστηριότητες και ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Το φυσικό περιβάλλον της παραλίας αποδίδεται στους κατοίκους μαζί με αντίστοιχους χώρους δραστηριοτήτων. Η έμφαση δίνεται στο περιβάλλον με ήπιες δραστηριότητες και ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Η έμφαση δίνεται στο περιβάλλον με ήπιες δραστηριότητες και ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Δεν αναμένεται ιδιαίτερη επίδραση. Αυξάνονται οι αξίες γης και ενισχύονται τα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Αξιοποιούνται οι υπάρχοντες χώροι πολιτισμού. K8. Βελτίωση αισθητικής τοπίου Αναμένεται βελτίωση του τοπίου σε τοπικό επίπεδο. Κ9. Ευκαιρίες απασχόλησης Περιορισμένες νέες θέσεις εργασίας. Κ10. Διάχυση οφέλους Τα οφέλη επικεντρώνονται στις τοπικές κοινωνίες. Πίνακας 3: Μήτρα Επιπτώσεων Εναλλακτικής 2 Κριτήρια Επιπτώσεις Σχολιασμός K1. Προστασία βιοποικιλότητας, χλωρίδας, πανίδας K2. Βελτίωση ποιότητας ζωής και υγείας κατοίκων K3. Προστασία εδαφών και ποιοτική αποκατάσταση K4. Προστασία υδατικών πόρων και ποιοτική/ποσοτική βελτίωση K5. Βελτίωση κλίματος και ποιότητας ατμόσφαιρας K6. Προστασία και ενίσχυση υλικών περιουσιακών στοιχείων K7. Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς αρνητικές ουδέτερες αρνητικές αρνητικές K8. Βελτίωση αισθητικής τοπίου Το φυσικό περιβάλλον λειτουργεί ως υποδοχέας και μόνο οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων βελτιώνεται με νέους χώρους αναψυχής και δραστηριοποίησης. Δεν αναμένεται ιδιαίτερη επίδραση. Το φυσικό περιβάλλον λειτουργεί ως υποδοχέας και μόνο οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι ρύποι αυξάνονται λόγω αύξησης της κινητικότητας. Αυξάνονται οι αξίες γης και ενισχύονται τα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Αξιοποιούνται οι υπάρχοντες και δημιουργούνται νέοι χώροι πολιτισμού. Το τοπίο βελτιώνεται με αποφασιστικές και δυναμικές δράσεις (πχ. υπογειοποίηση παραλιακής). Κ9. Ευκαιρίες απασχόλησης Νέες θέσεις εργασίας και επενδυτικές ευκαιρίες. Κ10. Διάχυση οφέλους Το όφελος είναι τοπικής και υπερτοπικής σημασίας Αξιολόγηση των σεναρίων με πολυκριτηριακή ανάλυση Τα σενάρια θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο REGIME (λογισμικό DEFINITE). Η REGIME συνιστά μια μέθοδο πολυκριτηριακής αξιολόγησης ποιοτικής πληροφορίας. Αυτές οι μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης χρησιμοποιούνται όταν μερικά ή όλα τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα ως ποσοτική

8 πληροφορία, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς συχνά οι φορείς λήψης αποφάσεων έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιπτώσεις. Σύμφωνα με τη Regime, η ανά δύο σύγκριση των εναλλακτικών περιπτώσεων οδηγεί στη δημιουργία ενός «regime», ενός ανύσματος δηλαδή που αποτελείται από + και -, όπου το + σημαίνει ότι η Ι1 κυριαρχεί της Ι2 για το συγκεκριμένο κριτήριο που εξετάζεται (Πολίτη et al., 2009). Στη μέθοδο αυτή είναι δυνατόν να δοθούν και βάρη στα κριτήρια, τα οποία κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά σημαντικότητας. Η σειρά προτεραιότητας που δίνεται στα κριτήρια δεν γνωστοποιεί κατά πόσο μια καλή απόδοση μιας εναλλακτικής σε ένα κριτήριο είναι επαρκής για να αντισταθμίσει μια κακή απόδοση σε ένα άλλο (Russi et al.). Καθώς μερικές φορές δεν είναι δυνατό να υπάρξει ολοκληρωμένη αξιολόγηση μόνο με αυτά τα δεδομένα, στη συνέχεια, υπολογίζεται η πιθανότητα η εναλλακτική Ι1 να είναι πιο σημαντική από την Ι2 βάσει της οποίας γίνεται και η τελική ιεράρχηση όλων των εναλλακτικών περιπτώσεων κατά σειρά φθίνουσας πιθανότητας (Πολίτη et al., 2009). Η Regime λοιπόν χρησιμοποιεί ως δεδομένα μια μήτρα επιπτώσεων και μια σειρά βαρών/προτεραιότητας στα κριτήρια. Η πρώτη εμπεριέχει πληροφορίες για τις επιπτώσεις των εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τα επιλεγμένα κριτήρια. Τα βάρη-προτεραιότητες των κριτηρίων εκφράζουν τη σχετική σημασία τους και αποτελούν άμεσο προϊόν πολιτικής επιλογής. Τα δεδομένα της εφαρμογής παρουσιάζονται στους Πίνακες 2 και 3 (κριτήρια αξιολόγησης), Πίνακα 4 (πίνακας επιπτώσεων) και Πίνακα 5 (ιεράρχηση των κριτηρίων με βάση την προτεραιότητα που αποδίδεται σε κάθε ένα από αυτά). Προτεραιότητα δίνεται από τους μελετητές στην κοινωνία και ακολουθούν φυσικό περιβάλλον και οικονομία. Η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία και η αναγνώριση της παράκτιας ζώνης ως σημαντικό δημόσιο αγαθό αναδεικνύονται ως κύριοι παράγοντες αξιολόγησης, ενώ ακολουθεί η προστασία και ανασύσταση του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία κρίνεται σημαντική για την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Η οικονομία τοποθετείται τελευταία αν και θεωρείται πως προσεγγίζεται έμμεσα από τις δύο προηγούμενες ομάδες κριτηρίων. Σε αυτό το σημείο γίνεται κατανοητή η υποκειμενικότητα της μεθόδου, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί σε μια απλή διαδικασία επιλογής της κατάλληλης εναλλακτικής, πριν ίσως πραγματοποιηθεί η πολυκριτηριακή ανάλυση. Αυτή ακριβώς η αδυναμία της διαδικασίας με την κατάλληλη αντιμετώπιση σε περιπτώσεις πραγματικών συνθηκών μπορεί να αποτελέσει την ταυτόχρονη δύναμή της, συγκεράζοντας υποκειμενικές αντιλήψεις ενδιαφερομένων και καθοδηγώντας τη διαδικασία σε μια περισσότερο αντικειμενική επιλογή. Πίνακας 4. Πίνακας Επιπτώσεων Alternative 1 Alternative 2 Κ Κ Κ Κ Κ5 0 - Κ Κ Κ K Πίνακας 5. Ιεράρχηση Κριτηρίων Προτεραιότητες Κριτηρίων Ομάδες Κριτηρίων 1. Κοινωνία Κ2, Κ7, Κ10 2. Περιβάλλον Κ1, Κ3, Κ4, Κ5, Κ8 3. Οικονομία Κ6, Κ9 Σχήμα 2. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Με βάση την πληροφορία που παρέχεται από τους Πίνακες και μέσω της πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME, προέκυψε πως το καταλληλότερο σενάριο είναι το πρώτο, που αφορά σε μια ήπια

9 διαχείριση της παράκτιας ζώνης προς όφελος κυρίως των τοπικών κοινωνιών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου, παρουσιάζονται στο Σχήμα Συμπεράσματα Η παρούσα εργασία θέτει το ζήτημα της επιλογής της κατάλληλης μεθοδολογίας για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης. Η ΟΔΠΖ αντιλαμβάνεται την παράκτια ζώνη σαν ένα πολύπλοκο σύστημα ανθρωπογενών και φυσικών μεταβλητών, απαιτώντας αντίστοιχες μεθοδολογίες, ικανές να προσεγγίσουν τις αλληλεπιδράσεις και τις αβεβαιότητες που εσωκλείονται σε μια τέτοια προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, διαμορφώνοντας συγκεκριμένο σκεπτικό, το οποίο υποστηρίζεται από διαδικασίες των ΣΜΠΕ και των μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης. Ο στόχος της μεθοδολογίας είναι αφενός τα εναλλακτικά σενάρια πολιτικής να διαμορφώνονται μέσα από λογική και ταυτόχρονα συστημική ανάλυση του παράκτιου χώρου και αφετέρου η διαδικασία λήψης απόφασης να ενσωματώνει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή την ανάλυση και τους στρατηγικούς στόχους, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία για επανατροφοδότηση της διαδικασίας με νέα δεδομένα, ικανά να βελτιώσουν το παραγόμενο αποτέλεσμα. Σημαντική είναι η προοπτική βελτίωσης της διαδικασίας λήψης απόφασης που παρέχεται από την προτεινόμενη μεθοδολογία, μέσα από τη δυνατότητα ένταξης σε αυτή επιπλέον σχεδιαστικών εργαλείων, καθώς και συμμετοχικών διαδικασιών (κυρίως για την ιεράρχηση των κριτηρίων) που συμβάλλουν στη δημιουργία της απαραίτητης συναίνεσης, βασικό ζητούμενο κατά τη σύγχρονη αντίληψη για τον σχεδιασμό του χώρου. 6. Βιβλιογραφία Ελληνική Δημοπούλου Ε., Αβαγιανού Θ., Ζεντέλης Π., 2007, Συγκρότηση ΓΣΠ για τη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών, 5 ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ «Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο», Αθήνα, Σεπτεμβρίου Κουσουρής Θ., 2009, Η θάλασσα και τα οικοσυστήματά της, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος, Αθήνα. Πολίτη Ε., Κίτσιου Δ., Κωστοπούλου Μ., Καρύδης Μ., 2009, Ποσοτικοποίηση Παραμέτρων Αξιολόγησης για τη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης: Η περίπτωση της Μυτιλήνης, 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη. Σκριμιζέα Ε., 2010, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση τμήματος Παράκτιας Ζώνης Νοτιοδυτικής Αττικής, Διπλωματική εργασία ΣΑΤΜ ΕΜΠ, Αθήνα. ΥΠΕΧΩΔΕ, 2004, Ενιαία μελέτη προστασίας και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού, πολιτισμού, τελευταία προσπέλαση 4/3/2013. Διεθνής EΕΑ, EEA Core Set of Indicators-Guide. European Environmental Agency Technical report No. 1/ ISSN , ISBN , Copenhagen. Fabbri Κ., 1998, A methodology for supporting decision making in ICZM, Ocean and coastal zone management 39 (1), IOC UNESCO, 2006, A Handbook for measuring the progress and outcomes of integrated coastal and ocean management, UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission Manuals and Guides 46, ICAM Dossier 2. Kostopoulou S., 2002, Towards a sustainable urban coast: an integrated coastal zone management framework for the cityport of Thessaloniki, Paper from Coastal Environment, Wessex Institute of Technology: Southampton, UK. Nobre A., 2011, Scientific approaches to address challenges in coastal management, Marine Ecology Progress Series Vol. 434: Russi D., Tabara D., Regime, Institute for Environmental Studies, University of Amsterdam, last access 4/3/2013.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Λάμπρου Ε Μαρία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Λάμπρου Ε Μαρία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Λάμπρου Ε Μαρία Η εκτίμηση της Σπουδαιότητας στη Στρατηγική Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μ. Π. Παπαδοπούλου, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,. Κουλός, Φοιτητής Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο νησί της Ζακύνθου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ένα είδος τουρισμού που πιέζει τους φυσικούς πόρους του νησιού και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα