ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σκριμιζέα, Ειρήνη 1,*, Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ecole Polytechnique de Tours, 36 Rue Charles Gille , Τηλ , 2 Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773, Τηλ , 3 Καθηγητής ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773, Τηλ , Περίληψη Η παράκτια ζώνη συνιστά ιδιαίτερη γεωγραφική ενότητα και λειτουργεί σαν ένα πολύπλοκο και εύθραυστο σύστημα φυσικών και ανθρωπογενών μεταβλητών, απαιτώντας ιδιαίτερη και προσεχτική μεταχείριση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκπόνηση και αξιολόγηση διαχειριστικών σχεδίων στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ). Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης, επιλέγεται ως μελέτη περίπτωσης, τμήμα των ακτών της νοτιοδυτικής Αττικής (ΣΕΦ Ρέμα Πικροδάφνης). Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται μέθοδοι και εργαλεία σχετικά με τον εντοπισμό στρατηγικών αξόνων/εναλλακτικών σεναρίων πολιτικής και την αξιολόγησή τους. Έμφαση δίνεται στις μεθόδους λήψης αποφάσεων που μπορούν να διαχειριστούν ποιοτική και ποσοτική πληροφορία (πολυκριτηριακή αξιολόγηση) με εφαρμογή της μεθόδου REGIMΕ, ενώ ολοκληρώνεται συνθετικά στη διαδικασία το πλαίσιο των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Λέξεις Κλειδιά: Παράκτια Ζώνη, Μήτρες Επιπτώσεων, Πολυκριτηριακή Ανάλυση METHODOLOGY FOR INTEGRATED COSTAL ZONE MANAGEMENT CASE STUDY PART OF THE SOUTH-WESTERN ATTICA S COASTAL AREA Skrimizea, Eirini 1,*, Papakonstantinou, Dimitris 2, Siolas, Angelos 3 1 Dipl. Surveying Engineer NTUA, MSc Student Ecole Polytechnique de Tours, 36 Rue Charles Gille , Tel , 2 Dr. Eng. NTUA, Laboratory Teaching Staff, National Technical University of Athens, School of Rural and Surveying Engineering, Heroon Polytechniou 9, Zografou Campus , Tel , 3 Professor NTUA, National Technical University of Athens, School of Rural and Surveying Engineering, Heroon Polytechniou 9, Zografou Campus , Tel , Abstract Coastal zone is a particular geographical entity which operates as a complex, fragile system of natural and anthropogenic variables and requires special and careful treatment. The purpose of this study is

2 to build a methodological approach for development and evaluation of management plans in the context of Integrated Coastal Zone Management (ICZM). In order to test the research hypothesis part of the southwestern Attica s coastal area (SEF-Pikrodafnis) was chosen as a case study. In this framework, methods and tools for identifying and evaluating strategic priorities/alternative policy scenarios are used. Emphasis is placed on decision support systems that manage qualitative and quantitative information (multicriteria evaluation) and the Regime method is implemented. The process is being completed via the aid of the Strategic Environmental Impact Assessments methods. Keywords: Coastal Area, Environmental Impact Assessment Matrices, Multicriteria Analysis 1. Εισαγωγή Ο παράκτιος χώρος, ως μεταβατικός χώρος μεταξύ ξηράς και θάλασσας, χαρακτηρίζεται από σημαντικό βιολογικό, γεωφυσικό, αισθητικό και πολιτισμικό πλούτο με αποτέλεσμα να αποτελεί παραδοσιακά πόλο έλξης πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων και έργων. Η πολυπλοκότητα αυτών των περιοχών από άποψη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος θεωρείται δεδομένη και σε πολλές περιπτώσεις ενισχύεται από το πλήθος των εμπλεκόμενων ιδιωτών και φορέων διαχείρισης καθώς και τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και του σχεδιασμού. Διαπιστώνεται η ανάγκη για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), με την έννοια της χωρικά, θεσμικά και διαδικαστικά, συνολικής προσέγγισης, διαχείρισης και επαναξιολόγησης των εκάστοτε προτάσεων και σχεδίων. Προς αυτή την κατεύθυνση θεμέλια βάση αποτελεί η συστηματική διερεύνηση της φυσικής, οικονομικής και κοινωνικής δομής του παράκτιου χώρου και των σχέσεων αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Μια τέτοια ανάλυση οδηγεί αφενός στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και αφετέρου αυξάνει την ικανότητα πρόβλεψης και πρόληψης των επιπτώσεων των όποιων ενεργειών. Σκοπός είναι η αναζήτηση μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκπόνηση και αξιολόγηση διαχειριστικών σχεδίων στο πλαίσιο της ΟΔΠΖ. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε τμήμα των ακτών της νοτιοδυτικής Αττικής (ΣΕΦ Ρέμα Πικροδάφνης). Η περιοχή μελέτης αναλύεται ως προς την υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της, από όπου και προκύπτουν οι άξονες παρέμβασης και τα εναλλακτικά σενάρια πολιτικής. Η μεθοδολογία των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαμορφώνει τα κριτήρια αξιολόγησης και συμπληρώνει τη διαδικασία της πολυκριτηριακής μεθόδου Regime, με βάση την οποία επιλέγεται η κατάλληλη εναλλακτική. Η όλη διαδικασία στοχεύει σε συγκεκριμένες, αλλά και γενικότερες διαπιστώσεις σχετικά με την προσέγγιση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. 2. Παράκτια ζώνη: σημασία και πιέσεις Παρόλο που η έννοια της παράκτιας ζώνης είναι διαισθητικά κατανοητή, ο ορισμός της δεν είναι εύκολος και διαφέρει ανάλογα με το σκοπό, την επιστήμη, αλλά και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που καλείται να εξυπηρετήσει. Προς μια διαχειριστική προσέγγιση, ως παράκτια ζώνη μπορεί να οριστεί μια ζώνη ξηράς και θάλασσας ποικίλου πλάτους, το οποίο εξαρτάται από τη φύση του περιβάλλοντος, τις ανάγκες διαχείρισής του, τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα και τις ευκαιρίες που προσφέρονται για περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (Κουσουρής, 2009). Οι παράκτιες ζώνες αποτελούν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος με σημαντική βιοποικιλότητα, μοναδικά οικοσυστήματα, πολύτιμους φυσικούς πόρους και τοπία ξεχωριστής αισθητικής αξίας. Το φυσικό αυτό υπόβαθρο παρέχει διαχρονικά πολλές δυνατότητες ανάπτυξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής. Γίνεται αντιληπτό πως το περιβάλλον των υπό μελέτη περιοχών λειτουργεί σαν ένα πολύπλοκο σύστημα, στο οποίο οι παράγοντες που προκαλούν τις εκάστοτε μεταβολές και διαταράσσουν την ισορροπία συνιστούν με τη σειρά τους κοινωνικοοικονομικά και φυσικά υποσυστήματα (Fabbri, 1998). Η ευαισθησία λοιπόν των παράκτιων ζωνών θεωρείται δεδομένη και εντοπίζεται στις διασυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις των στοιχείων που τις αποτελούν. Το εύθραυστο φυσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με έντονη πληθυσμιακή πίεση και πολλαπλές και όχι πάντα συμβατές μεταξύ τους δραστηριότητες, είναι ίσως οι κυριότερες πηγές συγκρούσεων και προβλημάτων. Οι πιέσεις στις παράκτιες περιοχές αφορούν σε πιέσεις στην ποιότητα, ποσότητα και

3 λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων (ρύπανση, διάβρωση ακτών, καταστροφή ενδιαιτημάτων κα.), αλλά και σε πιέσεις προς το ανθρωπογενές περιβάλλον, που προέρχονται από τις ανταγωνιστικές και χωρίς σχεδιασμό χρήσεις (Δημοπούλου et al., 2007). Ειδικά στις παράκτιες ζώνες των πόλεων, η υψηλή αξία που αποδίδεται στις εν λόγω περιοχές αυξάνει τα κίνητρα για επενδύσεις και αναπτυξιακές στρατηγικές προκαλώντας μια ταχεία και συχνά άναρχη εκμετάλλευση. Υπό αυτές τις συνθήκες σε σύντομο διάστημα επιβαρύνεται υπέρμετρα η φυσική φέρουσα ικανότητα των εν λόγω περιοχών, ρυπαίνονται και υποβαθμίζονται οι φυσικοί πόροι, καταστρέφονται τοπία και υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων. 3. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η πρόκληση για τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών είναι να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των υποσυστημάτων που τις διαμορφώνουν. Απαιτείται λοιπόν μια ολιστική και πολυδιάστατη προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στοχεύοντας σε μια ανάπτυξη με όρους αειφορίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε η ιδέα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης. Η ΟΔΠΖ περιγράφεται ως μια δυναμική διαδικασία η οποία, στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης, διαμορφώνει ενιαία στρατηγική για τις φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές διεργασίες που τη διέπουν (Kostopoulou, 2002). Το ιδιαίτερο της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι ότι υιοθετεί ένα συστημικό σκεπτικό. Οι συμβατικές μεθοδολογίες μελετούν κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος ανεξάρτητα. Αντίθετα, η ΟΔΠΖ προτείνει μια διαχείριση που βασίζεται στις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υφίστανται μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων που συνιστούν το σύστημα της παράκτιας ζώνης, καθώς και στην αναμενόμενη απόκριση του συνόλου του (Kostopoulou, 2002). Σε αυτό το σημείο αναπόφευκτα εισέρχεται το στοιχείο της αβεβαιότητας, το οποίο επίσης αποτελεί ιδιαιτερότητα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Fabbri, 1998). Ο ασταθής χαρακτήρας των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις τους, αλλά και η ίδια η φύση της διαχείρισης, η οποία έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, απαιτούν μια μεθοδολογία ικανή να επαναπροσδιορίζεται και να παρέχει αναστρέψιμες και κατάλληλα προσαρμοζόμενες αποφάσεις. Η ΟΔΠΖ έχει υιοθετηθεί με διαφορετικούς τρόπους ανά τον κόσμο: σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, μέσα από top-down ή συμμετοχικές προσεγγίσεις, με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με οικονομικές δραστηριότητες ή για τη διαχείριση παράκτιας τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή (Nobre, 2011). Ανεξάρτητα από τις διαφορές και το βαθμό ωριμότητας της εφαρμογής της, κοινός στόχος κάθε φορά είναι να βρεθεί εκείνη η μεθοδολογία που θα ανταπεξέλθει στις ανάγκες της εκάστοτε περίπτωσης και θα προσεγγίσει την πολυπλοκότητα των παράκτιων οικοσυστημάτων, μέσα στα όρια που θέτουν πάντα η διαθεσιμότητα των δεδομένων και οι θεσμικές διαδικασίες. 4. Ολοκληρωμένη διαχείριση τμήματος παράκτιας ζώνης της νοτιοδυτικής Αττικής 4.1. Μεθοδολογική προσέγγιση Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Πρόκειται για μεθοδολογία που ακολουθεί το σκεπτικό της Strategic Environmental Assessment (SEA), Screening Scoping Scanning (Fabbri, 1998) και σε περίπτωση εφαρμογής της στην πράξη δύναται να ολοκληρωθεί με την εισχώρηση συμμετοχικών διαδικασιών, με σκοπό ένα περισσότερο αντικειμενικό αποτέλεσμα των αναλυτικών τεχνικών Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Σχετικά πρόσφατα και με διαδοχικές επεκτάσεις το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας κατακυρίευσε τον Σχήμα 1. Μεθοδολογία

4 διαθέσιμο χώρο της παραλίας του Σαρωνικού, ενσωματώνοντας κάποιες μεγάλης έκτασης ειδικές χρήσεις (Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στο Φαληρικό Δέλτα, Αεροδρόμιο του Ελληνικού κλπ.), οι οποίες τελικά αποτέλεσαν, ή έχουν την προοπτική να αποτελέσουν, σημαντικά αποθέματα γης (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2004). Οι επεκτάσεις αυτές, δεδομένης της έλλειψης ορθού σχεδιασμού, ήρθαν μεταξύ τους σε αντιθέσεις και αλληλοαναιρέσεις, δημιουργώντας προβλήματα όπως ασυμβίβαστες χρήσεις και έντονες δραστηριότητες, καταστροφή του φυσικού και αισθητικού τοπίου, προβληματική πρόσβαση και κυκλοφορία, σημαντικές πιέσεις οικονομικών συμφερόντων και καταστρατήγηση του δημόσιου χαρακτήρα της ζώνης. Η περιοχή μελέτης της εργασίας ανήκει στις Βορειοανατολικές ακτές του Σαρωνικού κόλπου. Περιλαμβάνει τον Φαληρικό Όρμο από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο μέχρι και τη μαρίνα του Φλοίσβου, το πάρκο του Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο και την παραλία μέχρι Έδεμ και ρέμα Πικροδάφνης. Διοικητικά, υπάγεται στο Νότιο Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών (εκτός του ΣΕΦ και γενικότερα της περιοχής του Νέου Φαλήρου που υπάγεται στη Νομαρχία Πειραιά) και αντιστοιχεί στη συνοικία του Νέου Φαλήρου και στους δήμους του Μοσχάτου, της Καλλιθέας και του Παλαιού Φαλήρου, παρόλο που, η περιοχή μεταξύ της παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος και της θάλασσας βρίσκεται εκτός των ΓΠΣ αυτών και διέπεται από περιπτωσιακές μόνο θεσμικές ρυθμίσεις. Η μελέτη επικεντρώνεται στη γραμμική ζώνη η οποία ορίζεται μεταξύ της γραμμικής λεωφόρου Ποσειδώνος και της ακτογραμμής, αλλά επεκτείνεται και πέρα από αυτή, στα αστικά μέτωπα των παραλιακών δήμων και σε θαλάσσια ζώνη ενδεικτικής απόστασης 100μ. από την ακτογραμμή (Σκριμιζέα, 2010) Υφιστάμενη κατάσταση Προκειμένου να γίνει κατανοητή η δυναμική της περιοχής και να καταγραφούν τα προβλήματά της είναι απαραίτητο να αναλυθεί σε βάθος η υπάρχουσα κατάσταση των φυσικών και ανθρωπογενών μεταβλητών του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική τους διάσταση με δημιουργία κατάλληλων θεματικών χαρτών, οι οποίοι τοποθετούν τις πιθανές συγκρούσεις και μαρτυρούν τις εκάστοτε αλληλεπιδράσεις (Σκριμιζέα, 2010). Χάρτης 1. Ανάγλυφο Πηγή: Τομέας Γεωπληροφορικής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Ιδία επεξεργασία Χάρτης 2. Χρήσεις γης Πηγή: Τομέας Γεωπληροφορικής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Μελέτη Αττικό Μετρό (1996), Έρευνα πεδίου, Ιδία επεξεργασία Από την ανάλυση του φυσικού περιβάλλοντος της υπό μελέτη περιοχής γίνεται αντιληπτή η έντονη υποβάθμιση που υφίστανται διαχρονικά οι μεταβλητές του και υπογραμμίζεται η ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων. Το φυσικό ανάγλυφο παρουσιάζεται αλλοιωμένο, ο παράκτιος χώρος διαβρωμένος και τα υδάτινα οικοσυστήματα (θάλασσα και ρέματα) υποβαθμισμένα, ενώ είναι εμφανής η τάση για περεταίρω αύξηση της ρύπανσης και των καταπατήσεων των εν λόγω περιοχών. Από την άλλη, πρόκειται για ένα πλούσιο και δυναμικό περιβάλλον που φαίνεται να διατηρεί ακόμα

5 1. Θεσμική Διασφάλιση ΟΔΠΖ 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: μηχανισμούς αυτοπροστασίας και ανανέωσης, δημιουργώντας κίνητρα για αναπτυξιακές στρατηγικές ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η περιγραφή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος θα μπορούσε να συνοψισθεί στην φράση «έλλειψη ταυτότητας». Οι ετερόκλητες νησίδες χρήσεων γης λειτουργούν ασύνδετα μεταξύ τους και συχνά προβληματικά, αδυνατώντας να διαμορφώσουν έναν, τοπικής ή υπερτοπικής σημασίας, προορισμό στην περιοχή νότια της Ποσειδώνος, θέτοντας σε κίνδυνο τον δημόσιο χαρακτήρα της ακτής. Η κατάσταση επιβαρύνεται από μεγάλους οδικούς άξονες ταχείας κυκλοφορίας που κατακερματίζουν τη συνέχεια του αστικού ιστού και δυσχεραίνουν την επαφή του ανθρώπου με τη θάλασσα, με χαρακτηριστική την Ποσειδώνος, που αποτελεί ουσιαστικά ένα διαχωριστικό των απόλυτα παράκτιων χρήσεων, από τα πρώτα οικοδομικά τετράγωνα των περιοχών που έχουν μέτωπο σε αυτές Άξονες σχεδιασμού Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι άξονες και τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, έτσι όπως αυτά υπαγορεύονται από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και αποτελούν συνισταμένες χωρικών, κοινωνικών, οικονομικών και φυσικών μεταβλητών του υπό μελέτη περιβάλλοντος. 2. Κοινωφελή Δίκτυα Πίνακας 1. Άξονες και χαρακτηριστικά σχεδιασμού 3. Ανασύσταση, Προστασία, Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος 4. Σύνδεση Αστικού Ιστού με Παραλία Αντιπλημμυρική προστασία Αρδευτικά έργα Θαλάσσιο και κατά μήκος της ακτής περιβάλλον Κηφισός, Ιλισός, Πικροδάφνη Χερσαίο περιβάλλον Προσβασιμότητα Διαμόρφωση «προορισμού» Ο πρώτος άξονας αφορά στη θεσμική διασφάλιση της ΟΔΠΖ, ξεφεύγει από τα όρια της περιοχής μελέτης ενώ διατρέχει το σύνολο των υπόλοιπων αξόνων. Προβλέπει τη σύσταση, με νόμο του κράτους, ενός ευέλικτου ενιαίου φορέα διαχείρισης της παράκτιας ζώνης της Αθήνας (Σκριμιζέα, 2010). Ο εν λόγω φορέας θα ακολουθεί μια ολιστική, συμμετοχική και ανοιχτή διαδικασία, έτσι όπως αυτή ορίζεται από τις αρχές της ΟΔΠΖ. Θα διασφαλίζει συνοχή και συνέχεια στις διάφορες πολιτικές και δραστηριότητες, αλλά και συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών υπουργείων και άλλων φορέων που εμπλέκονται στην περιοχή. Ο δεύτερος άξονας αφορά στα κοινωφελή δίκτυα. Δύο είναι τα βασικά ζητήματα που εντοπίζονται: οι πλημμύρες στο ρέμα Πικροδάφνης και στις χαμηλές περιοχές Μοσχάτου και Καλλιθέας και η εξεύρεση νερού για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σε άρδευση. Στόχος του συγκεκριμένου άξονα είναι να πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις που από τους ειδικούς θεωρούνται αναγκαίες για να χαρακτηριστεί η όλη κατάσταση ολοκληρωμένη και όχι απλά ευκαιριακή. Ο τρίτος άξονας δίνει έμφαση το φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι αρκετά υποβαθμισμένο. Η κατάσταση που επικρατεί είναι αντιπροσωπευτική αυτής της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με μια σημαντική ιδιαιτερότητα: την έντονη παρουσία του υδάτινου στοιχείου, όπου θα πρέπει και να εστιάσει ο σχεδιασμός. Ο τέταρτος άξονας επιχειρεί να αντιμετωπίσει το βασικό χωροταξικό και λειτουργικό πρόβλημα της περιοχής. Ένα σύνολο παραγόντων, με κύριους το φράγμα της παραλιακής και τις ασύνδετες νησίδες χρήσεων γης, έχει αποκόψει τη ζώνη νότια της Ποσειδώνος από τον υπόλοιπο αστικό ιστό. Ο στόχος του άξονα θα είναι μέσω διορθωτικών αλλαγών να δημιουργηθεί μια παραλία προσιτή και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα για το κοινό Εναλλακτικά σενάρια πολιτικής Από τις στρατηγικές παρέμβασης που διαμορφώθηκαν παραπάνω θα προκύψουν τα εναλλακτικά σενάρια πολιτικής, τα οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα δομηθούν πάνω στον τρίτο και τέταρτο άξονα. Οι δύο πρώτοι άξονες θεωρούνται σταθεροί, απαραίτητοι για την αειφόρο διαχείριση της

6 περιοχής, αλλά και για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων και δεν θα εξεταστούν ως προς εναλλακτικές, παρά μόνο ίσως σε ένα επόμενο, περισσότερο τεχνικό και λεπτομερές επίπεδο. Για το πρώτο σενάριο η έμφαση θα δοθεί σε μία ήπια ανάπτυξη τοπικού επιπέδου, όμοια αυτής που επιχειρείται στο τμήμα που αντιστοιχεί στο παράκτιο πάρκο του Παλαιού Φαλήρου και είναι πιθανώς αρεστή και στους δημότες Καλλιθέας και Μοσχάτου. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι υπάρχουσες, τοπικής ή υπερτοπικής σημασίας, δραστηριότητες διατηρούν τη σημασία τους (λαμβάνοντας υπόψη και τα υπό κατασκευή έργα του Ιδρύματος Νιάρχου), επιχειρώντας όμως ένα ταυτόχρονο άνοιγμα στις παρακείμενες τοπικές κοινωνίες, μέσω διασφάλισης υπαίθριων, ελεύθερων χώρων και απόδοσης τμημάτων ή ολόκληρων κτιρίων σε δήμους, κατοίκους και οργανισμούς τους. Η έμφαση δίνεται στη θάλασσα, η οποία αντιμετωπίζεται σαν φυσικό στοιχείο προς τέρψη και όχι προς εμπορική εκμετάλλευση και το φυσικό περιβάλλον αναδεικνύεται μέσω ήπιων δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση και ψυχαγωγία κατοίκων και πιθανών επισκεπτών. Το φράγμα της Ποσειδώνος επιχειρείται να αντιμετωπισθεί έως ένα βαθμό με αύξηση των διεξόδων από τους παράκτιους δήμους προς την ακτή, με κατάλληλες διαβάσεις, σήμανση και απλό σχεδιασμό που θα επιτρέπει την πλοήγηση πεζών και ποδηλάτων προς και κατά μήκος της ακτής. Το δεύτερο σενάριο επιχειρεί να επωφεληθεί και να αξιοποιήσει τη διαπίστωση περί μετακίνησης του κέντρου της πόλης προς τα νότια μέσω της λεωφόρου Συγγρού, ακολουθώντας μια οπτική του top-down επίσημου σχεδιασμού. Σε μια τέτοια περίπτωση το σενάριο προβλέπει τη συνέχιση των προσπαθειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για απόδοση ενός υπερτοπικού χαρακτήρα στην περιοχή, κυρίως στα όρια του Φαληρικού Όρμου, όπου και δημιουργείται ένας αντίστοιχος πόλυλειτουργικός πόλος δραστηριοτήτων. Συνεδριακά κέντρα, συναυλιακοί χώροι και χώροι άθλησης αγωνιστικού επιπέδου, λειτουργούν σε συνδυασμό με ξενοδοχεία που αναπτύσσονται στα παραλιακά μέτωπα των αντίστοιχων δήμων και φιλοξενούν επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή για συγκεκριμένες επαγγελματικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής μέσω διεξόδων επικοινωνίας με τη θάλασσα και περεταίρω αξιοποίησης της μαρίνας τους Φλοίσβου, αλλά και με αποφασιστικό επανασχεδιασμό του οδικού δικτύου με λήψη ριζοσπαστικών μέτρων όπως η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων πολιτικής Κριτήρια αξιολόγησης και μήτρες επιπτώσεων Για την αειφόρο διαχείριση των παράκτιων ζωνών είναι απαραίτητη η διαμόρφωση κατάλληλων κριτηρίων και δεικτών. Η ανάπτυξη των δεικτών υπαγορεύεται από την ανάγκη για μια συστηματοποίηση των φυσικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία τους μέσω αναλυτικών διαδικασιών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων (Fabbri, 1998). Αυτά τα κριτήρια-δείκτες είναι δυνατό να διαμορφωθούν με βάση προτάσεις που ήδη έχουν γίνει για την ΟΔΠΖ σε διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες (EΕΑ, 2005; IOC UNESCO, 2006), αλλά και άλλες υφιστάμενες μελέτες, περισσότερο ή λιγότερο σχετικές με το θέμα της παράκτιας ζώνης. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε και προσαρμόστηκε κατάλληλα η μεθοδολογία της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία δίνει βαρύτητα στο φυσικό περιβάλλον, ανταποκρίνεται στην κλίμακα εργασίας και στην ανάγκη για μια ποιοτική αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ καθοδηγεί παράλληλα τη δημιουργία μήτρας επιπτώσεων, η οποία είναι απαραίτητη για την πολυκριτηριακή ανάλυση που θα ακολουθήσει. Με βάση τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αρχικά, μέσω της μεθόδου των κρίσιμων ερωτήσεων προσδιορίζεται η πιθανότητα να επηρεαστεί κάποια περιβαλλοντική παράμετρος (Οδηγίας 2001/42/ΕΚ) από τα σενάρια πολιτικής και σε καταφατική περίπτωση εκτιμάται η θετική ή αρνητική κατεύθυνση της αλλαγής. Σε δεύτερο στάδιο, γίνεται η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων ανά σενάριο με τη χρήση μητρών συσχέτισης. Συγκεκριμένα, αξιολογείται η επίπτωση κάθε σεναρίου σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και ως προς μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως είδος, ένταση, έκταση, χρονικός ορίζοντας εμφάνισης, συσσώρευση κλπ. Το αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών είναι ένας συνοπτικός και εύληπτος πίνακας που παρουσιάζει τις επιπτώσεις της εκάστοτε πρότασης ως προς κάθε ένα περιβαλλοντικό στόχο - κριτήριο (Πίνακας 2 και Πίνακας 3). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι δυνατό να λειτουργήσει

7 συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στη διαδικασία λήψης απόφασης με τη μέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης καθώς εσωκλείει μια σειρά χαρακτηριστικών των εκάστοτε επιπτώσεων που δεν είναι δυνατό να προσεγγιστούν διαφορετικά. Για τις ανάγκες της εργασίας προστέθηκαν δύο επιπλέον κριτήρια. Το κριτήριο των ευκαιριών απασχόλησης θεωρείται απαραίτητο καθώς τα υπό μελέτη σενάρια επηρεάζουν ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο τομέα, ενώ το κριτήριο περί «διάχυσης του οφέλους» εξετάζει την τοπική ή υπερτοπική σημασία των ενεργειών. Πίνακας 2: Μήτρα Επιπτώσεων Εναλλακτικής 1 Κριτήρια Επιπτώσεις Σχολιασμός K1. Προστασία βιοποικιλότητας, χλωρίδας, πανίδας K2. Βελτίωση ποιότητας ζωής και υγείας κατοίκων K3. Προστασία εδαφών και ποιοτική αποκατάσταση K4. Προστασία υδατικών πόρων και ποιοτική/ποσοτική βελτίωση K5. Βελτίωση κλίματος και ποιότητας ατμόσφαιρας K6. Προστασία και ενίσχυση υλικών περιουσιακών στοιχείων K7. Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς ουδέτερες Η έμφαση δίνεται στο περιβάλλον με ήπιες δραστηριότητες και ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Το φυσικό περιβάλλον της παραλίας αποδίδεται στους κατοίκους μαζί με αντίστοιχους χώρους δραστηριοτήτων. Η έμφαση δίνεται στο περιβάλλον με ήπιες δραστηριότητες και ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Η έμφαση δίνεται στο περιβάλλον με ήπιες δραστηριότητες και ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Δεν αναμένεται ιδιαίτερη επίδραση. Αυξάνονται οι αξίες γης και ενισχύονται τα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Αξιοποιούνται οι υπάρχοντες χώροι πολιτισμού. K8. Βελτίωση αισθητικής τοπίου Αναμένεται βελτίωση του τοπίου σε τοπικό επίπεδο. Κ9. Ευκαιρίες απασχόλησης Περιορισμένες νέες θέσεις εργασίας. Κ10. Διάχυση οφέλους Τα οφέλη επικεντρώνονται στις τοπικές κοινωνίες. Πίνακας 3: Μήτρα Επιπτώσεων Εναλλακτικής 2 Κριτήρια Επιπτώσεις Σχολιασμός K1. Προστασία βιοποικιλότητας, χλωρίδας, πανίδας K2. Βελτίωση ποιότητας ζωής και υγείας κατοίκων K3. Προστασία εδαφών και ποιοτική αποκατάσταση K4. Προστασία υδατικών πόρων και ποιοτική/ποσοτική βελτίωση K5. Βελτίωση κλίματος και ποιότητας ατμόσφαιρας K6. Προστασία και ενίσχυση υλικών περιουσιακών στοιχείων K7. Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς αρνητικές ουδέτερες αρνητικές αρνητικές K8. Βελτίωση αισθητικής τοπίου Το φυσικό περιβάλλον λειτουργεί ως υποδοχέας και μόνο οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων βελτιώνεται με νέους χώρους αναψυχής και δραστηριοποίησης. Δεν αναμένεται ιδιαίτερη επίδραση. Το φυσικό περιβάλλον λειτουργεί ως υποδοχέας και μόνο οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι ρύποι αυξάνονται λόγω αύξησης της κινητικότητας. Αυξάνονται οι αξίες γης και ενισχύονται τα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Αξιοποιούνται οι υπάρχοντες και δημιουργούνται νέοι χώροι πολιτισμού. Το τοπίο βελτιώνεται με αποφασιστικές και δυναμικές δράσεις (πχ. υπογειοποίηση παραλιακής). Κ9. Ευκαιρίες απασχόλησης Νέες θέσεις εργασίας και επενδυτικές ευκαιρίες. Κ10. Διάχυση οφέλους Το όφελος είναι τοπικής και υπερτοπικής σημασίας Αξιολόγηση των σεναρίων με πολυκριτηριακή ανάλυση Τα σενάρια θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο REGIME (λογισμικό DEFINITE). Η REGIME συνιστά μια μέθοδο πολυκριτηριακής αξιολόγησης ποιοτικής πληροφορίας. Αυτές οι μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης χρησιμοποιούνται όταν μερικά ή όλα τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα ως ποσοτική

8 πληροφορία, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς συχνά οι φορείς λήψης αποφάσεων έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιπτώσεις. Σύμφωνα με τη Regime, η ανά δύο σύγκριση των εναλλακτικών περιπτώσεων οδηγεί στη δημιουργία ενός «regime», ενός ανύσματος δηλαδή που αποτελείται από + και -, όπου το + σημαίνει ότι η Ι1 κυριαρχεί της Ι2 για το συγκεκριμένο κριτήριο που εξετάζεται (Πολίτη et al., 2009). Στη μέθοδο αυτή είναι δυνατόν να δοθούν και βάρη στα κριτήρια, τα οποία κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά σημαντικότητας. Η σειρά προτεραιότητας που δίνεται στα κριτήρια δεν γνωστοποιεί κατά πόσο μια καλή απόδοση μιας εναλλακτικής σε ένα κριτήριο είναι επαρκής για να αντισταθμίσει μια κακή απόδοση σε ένα άλλο (Russi et al.). Καθώς μερικές φορές δεν είναι δυνατό να υπάρξει ολοκληρωμένη αξιολόγηση μόνο με αυτά τα δεδομένα, στη συνέχεια, υπολογίζεται η πιθανότητα η εναλλακτική Ι1 να είναι πιο σημαντική από την Ι2 βάσει της οποίας γίνεται και η τελική ιεράρχηση όλων των εναλλακτικών περιπτώσεων κατά σειρά φθίνουσας πιθανότητας (Πολίτη et al., 2009). Η Regime λοιπόν χρησιμοποιεί ως δεδομένα μια μήτρα επιπτώσεων και μια σειρά βαρών/προτεραιότητας στα κριτήρια. Η πρώτη εμπεριέχει πληροφορίες για τις επιπτώσεις των εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τα επιλεγμένα κριτήρια. Τα βάρη-προτεραιότητες των κριτηρίων εκφράζουν τη σχετική σημασία τους και αποτελούν άμεσο προϊόν πολιτικής επιλογής. Τα δεδομένα της εφαρμογής παρουσιάζονται στους Πίνακες 2 και 3 (κριτήρια αξιολόγησης), Πίνακα 4 (πίνακας επιπτώσεων) και Πίνακα 5 (ιεράρχηση των κριτηρίων με βάση την προτεραιότητα που αποδίδεται σε κάθε ένα από αυτά). Προτεραιότητα δίνεται από τους μελετητές στην κοινωνία και ακολουθούν φυσικό περιβάλλον και οικονομία. Η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία και η αναγνώριση της παράκτιας ζώνης ως σημαντικό δημόσιο αγαθό αναδεικνύονται ως κύριοι παράγοντες αξιολόγησης, ενώ ακολουθεί η προστασία και ανασύσταση του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία κρίνεται σημαντική για την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Η οικονομία τοποθετείται τελευταία αν και θεωρείται πως προσεγγίζεται έμμεσα από τις δύο προηγούμενες ομάδες κριτηρίων. Σε αυτό το σημείο γίνεται κατανοητή η υποκειμενικότητα της μεθόδου, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί σε μια απλή διαδικασία επιλογής της κατάλληλης εναλλακτικής, πριν ίσως πραγματοποιηθεί η πολυκριτηριακή ανάλυση. Αυτή ακριβώς η αδυναμία της διαδικασίας με την κατάλληλη αντιμετώπιση σε περιπτώσεις πραγματικών συνθηκών μπορεί να αποτελέσει την ταυτόχρονη δύναμή της, συγκεράζοντας υποκειμενικές αντιλήψεις ενδιαφερομένων και καθοδηγώντας τη διαδικασία σε μια περισσότερο αντικειμενική επιλογή. Πίνακας 4. Πίνακας Επιπτώσεων Alternative 1 Alternative 2 Κ Κ Κ Κ Κ5 0 - Κ Κ Κ K Πίνακας 5. Ιεράρχηση Κριτηρίων Προτεραιότητες Κριτηρίων Ομάδες Κριτηρίων 1. Κοινωνία Κ2, Κ7, Κ10 2. Περιβάλλον Κ1, Κ3, Κ4, Κ5, Κ8 3. Οικονομία Κ6, Κ9 Σχήμα 2. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Με βάση την πληροφορία που παρέχεται από τους Πίνακες και μέσω της πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME, προέκυψε πως το καταλληλότερο σενάριο είναι το πρώτο, που αφορά σε μια ήπια

9 διαχείριση της παράκτιας ζώνης προς όφελος κυρίως των τοπικών κοινωνιών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου, παρουσιάζονται στο Σχήμα Συμπεράσματα Η παρούσα εργασία θέτει το ζήτημα της επιλογής της κατάλληλης μεθοδολογίας για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης. Η ΟΔΠΖ αντιλαμβάνεται την παράκτια ζώνη σαν ένα πολύπλοκο σύστημα ανθρωπογενών και φυσικών μεταβλητών, απαιτώντας αντίστοιχες μεθοδολογίες, ικανές να προσεγγίσουν τις αλληλεπιδράσεις και τις αβεβαιότητες που εσωκλείονται σε μια τέτοια προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, διαμορφώνοντας συγκεκριμένο σκεπτικό, το οποίο υποστηρίζεται από διαδικασίες των ΣΜΠΕ και των μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης. Ο στόχος της μεθοδολογίας είναι αφενός τα εναλλακτικά σενάρια πολιτικής να διαμορφώνονται μέσα από λογική και ταυτόχρονα συστημική ανάλυση του παράκτιου χώρου και αφετέρου η διαδικασία λήψης απόφασης να ενσωματώνει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή την ανάλυση και τους στρατηγικούς στόχους, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία για επανατροφοδότηση της διαδικασίας με νέα δεδομένα, ικανά να βελτιώσουν το παραγόμενο αποτέλεσμα. Σημαντική είναι η προοπτική βελτίωσης της διαδικασίας λήψης απόφασης που παρέχεται από την προτεινόμενη μεθοδολογία, μέσα από τη δυνατότητα ένταξης σε αυτή επιπλέον σχεδιαστικών εργαλείων, καθώς και συμμετοχικών διαδικασιών (κυρίως για την ιεράρχηση των κριτηρίων) που συμβάλλουν στη δημιουργία της απαραίτητης συναίνεσης, βασικό ζητούμενο κατά τη σύγχρονη αντίληψη για τον σχεδιασμό του χώρου. 6. Βιβλιογραφία Ελληνική Δημοπούλου Ε., Αβαγιανού Θ., Ζεντέλης Π., 2007, Συγκρότηση ΓΣΠ για τη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών, 5 ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ «Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο», Αθήνα, Σεπτεμβρίου Κουσουρής Θ., 2009, Η θάλασσα και τα οικοσυστήματά της, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος, Αθήνα. Πολίτη Ε., Κίτσιου Δ., Κωστοπούλου Μ., Καρύδης Μ., 2009, Ποσοτικοποίηση Παραμέτρων Αξιολόγησης για τη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης: Η περίπτωση της Μυτιλήνης, 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη. Σκριμιζέα Ε., 2010, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση τμήματος Παράκτιας Ζώνης Νοτιοδυτικής Αττικής, Διπλωματική εργασία ΣΑΤΜ ΕΜΠ, Αθήνα. ΥΠΕΧΩΔΕ, 2004, Ενιαία μελέτη προστασίας και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού, πολιτισμού, τελευταία προσπέλαση 4/3/2013. Διεθνής EΕΑ, EEA Core Set of Indicators-Guide. European Environmental Agency Technical report No. 1/ ISSN , ISBN , Copenhagen. Fabbri Κ., 1998, A methodology for supporting decision making in ICZM, Ocean and coastal zone management 39 (1), IOC UNESCO, 2006, A Handbook for measuring the progress and outcomes of integrated coastal and ocean management, UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission Manuals and Guides 46, ICAM Dossier 2. Kostopoulou S., 2002, Towards a sustainable urban coast: an integrated coastal zone management framework for the cityport of Thessaloniki, Paper from Coastal Environment, Wessex Institute of Technology: Southampton, UK. Nobre A., 2011, Scientific approaches to address challenges in coastal management, Marine Ecology Progress Series Vol. 434: Russi D., Tabara D., Regime, Institute for Environmental Studies, University of Amsterdam, last access 4/3/2013.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Quantitative assessment for coastal zone management: the case of mytilene, greece

Quantitative assessment for coastal zone management: the case of mytilene, greece ποσοτικοποιηση παραμετρων αξιολογησησ για τη διαχειριση της παρακτιασ ζωνης: η περιπτωση της μυτιληνης Πολίτη Ε., Κίτσιου Δ., Κωστοπούλου Μ., Καρύδης Μ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL Υπεύθυνη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμβουλοι Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 Στρατηγική Ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Κάποιες βασικές Αρχές Ευρεία "σφαιρική" προοπτική (θεματική και γεωγραφική): όχι αποσπασματική λήψη αποφάσεων/στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη

Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη Γιαουτζή Μ. και Α. Στρατηγέα Τοµέας Γεωγραφίας & Περιφερ. Σχεδιασµού Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. Γιαουτζή Μ. και Α. Στρατηγέα 1 ΣΤΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων.

Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων. Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων. Μάνια Ε. Λάμπρου manialambr@gmail.com Ναύπλιο, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΘΟΔΟΣ MULTIPOL Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΘΟΔΟΣ MULTIPOL Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΘΟΔΟΣ MULTIPOL Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Καραΐσκος Περικλής Υποψήφιος Διδάκτορας ΣΑΤΜ/ΕΜΠ Msc Γεωπληροφορικής Επιστημονικά - Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό για την αειφόρο διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης/Νησιωτικού Χώρου

Εκπαιδευτικό λογισμικό για την αειφόρο διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης/Νησιωτικού Χώρου Εκπαιδευτικό λογισμικό για την αειφόρο διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης/Νησιωτικού Χώρου Τσουκαλά, Α. 1, Τσιρτσής, Γ. 2 1. Εκπαιδευτικός 14 ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης annatsoukala@gmail.com 2. Καθηγητής - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 5 η

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΜΕΘΟΔΟΣ NAIADE Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών για την περίοδο

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών για την περίοδο Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών για την περίοδο 2018-2028 Ιωάννα Κωνσταντινίδου, Τμήμα Περιβάλλοντος, 31.3.2017 Παρουσίαση Δεδομένα για την παράκτια ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ NAIADE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Υπεύθυνη Μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.

ΜΕΘΟΔΟΣ NAIADE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Υπεύθυνη Μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ NAIADE Υπεύθυνη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Στρατηγική Διατήρησης του Περιβάλλοντος. Κίμων Χατζημπίρος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Στρατηγική Διατήρησης του Περιβάλλοντος. Κίμων Χατζημπίρος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Στρατηγική Διατήρησης του Περιβάλλοντος Κίμων Χατζημπίρος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Στρατηγικό Επίπεδο Η Στρατηγική Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ) Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014» Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μ. Π. Παπαδοπούλου, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,. Κουλός, Φοιτητής Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μπαλοδήμος Δ.-Δ., Κάβουρας M., Κουτσόπουλος K., Μήτρου Ν., Παναγιώτου Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Παρουσίαση Πλαίσιο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Economics of Prevention Measures addressing to Coastal Hazards ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Economics of Prevention Measures addressing to Coastal Hazards ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Economics of Prevention Measures addressing to Coastal Hazards ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Τελικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 02/12/2016 Παρουσίαση: Λευτέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Δρ. Ράλλης Γκέκας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Κως, 14 Νοεμβρίου 2014 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Αχαρνών. ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης

Ο Δήμος Αχαρνών. ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης Ο Δήμος Αχαρνών ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης 2 Ανάλυση SWOT Δυνατά σημεία (S) Αδυναμίες (W) Ευκαιρίες (O) Απειλές (T) Γεωγραφική θέση Μεταφορικό δίκτυο Στρατηγική θέση στο Λεκανοπέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής Κ. Α. Συρµακέζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Παρουσίαση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Παρουσίαση Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής:

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής: Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγ. Λαφαζάνης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ακριβή Λέκα. Αναστασία Στρατηγέα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ακριβή Λέκα. Αναστασία Στρατηγέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες επάρκειας ανά ενότητα ΑΠ Γεωγραφίας Γυμνασίου

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες επάρκειας ανά ενότητα ΑΠ Γεωγραφίας Γυμνασίου Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες επάρκειας ανά ενότητα ΑΠ Γεωγραφίας Γυμνασίου Γεωγραφία Β γυμνασίου: Η Ευρώπη στον κόσμο. 1η Ενότητα: Εξερευνώ την Ευρώπη ανακρίνοντας τους χάρτες Δείκτες επιτυχίας: Δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα ανάπτυξης του παράκτιου μετώπου της Αθήνας: Ο Φαληρικός Όρμος

Ζητήματα ανάπτυξης του παράκτιου μετώπου της Αθήνας: Ο Φαληρικός Όρμος Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Π Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Ν Α Σ Τ Ι Κ Ο Χ Ω Ρ Ο ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8 ου : «Οι πόλεις στην Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο. Η πόλη και το νερό» Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣτρατηγικήΑξιολόγηση ΑνάπτυξηςΑ/ΠστηΛήμνο

ΣτρατηγικήΑξιολόγηση ΑνάπτυξηςΑ/ΠστηΛήμνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣτρατηγικήΑξιολόγηση ΑνάπτυξηςΑ/ΠστηΛήμνο Γνωµοδότηση επί της προτεινόµενης επένδυσης Α/Π του οµίλου Ρόκκα στη Λήµνο ΛΗΜΝΟΣ, Ιούλιος 2012 Ηοµάδα εργασίας Καθ. Τρούµπης Ανδρέας, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Σκοπός Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που θα διαθέτει : ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Περίληψη του έργου Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου Ενότητα: Περιγραφή Τέταρτης Άσκησης Μαθήματος Υπεύθυνη Μαθήματος: Αναστασία Στρατηγέα Σχολή: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας: Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 9: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Έργων. Γεώργιος Μίντσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 9: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Έργων. Γεώργιος Μίντσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία IΙ Ενότητα 9: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Έργων Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα