ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 0073/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Addendum To: 0073/ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Attachments: 1. TSH - ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TSH - ANΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31 ΔΕΚ TSH-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 4. TSH - ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Regulated Publication Date: 16/07/2014

2 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ειδοποίηση Σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου για τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 3 Σελίδα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4 9 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 10 & 11 Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 12 Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων της Εταιρείας 13 Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 14 Κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας 15 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 16 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας 17 & 18 Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 19 Κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας 20 Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 21 82

4 EJ~OITOIHLH ~Yfl(AH~H~ ETH~IAL renlkhl ~YNEAEYl:HL ~i08tcn eloorroi~a~ on ~ Enjma revlk~ ~DveAeu~ TIl<; A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED (~ "Eratpeia") 9a rrpay>tarorrolll9ei ato ~evoooxeio "Constantinos The Great" atov ITp,,:rrapa, r~v TpiTIl, 29 JOlJAiolJ 2014 Kal ropa 6:00 >t.>t.. HMEPHLIA ~IA T A3 H I. E~em~ r~<; ekge~<; rod ~IOlK~nKOU ~D>t~ODAiOlJ Kat rrov eaey>tevrov evorroi~>tevrov Kal a'to>tikrov OlKovO~IKroV Kammaaerov 't~<; E'tatpeia<; Yla to e'to<; rrod ea~~e an<; 31 ~eke~~piolj EKAoy~ ~earov tod ~lol~nko1i ~D~~ODAioD. 3. Ka90pl(;~0<; TIle; a>tol~~e; 'trov >tearov rod ~IOl~nKo1i ~lj~j)01laiod. 4. Errava81Opla~0e; TIle; KPMG Limited roe; ave~aptil'trov eaeyk!rov TIle; E'tcnpeiac; Kal e~odalo86tila1'\ tod ~ 101~nKo1i ~D~j)ODAioD Yla Ka90pla~0 TIle; a~olj)~e; tode;. 5. ~t Sayro~ orrolaa8~rro'te aulle; epyaaiae; rrod ~1[opei va 8l ~axgei ae Enjma revt~ ~ljveaeua~. Me ev'toalj D ~lol~nko1i ~D~j)ODAioD Ayia Narra, 29 ArrplAioD2014 :LuueiroQ]: Kcige ~EAOe; rrod 8lKalOu'tat va rrapeupegei Kat va 'IfTI<piael ""l ~DveAeu~, OIKatOU'tat va 810piael rrallp~o1imo avnrrpoao)1[o yta va rrapeupe9ei Kat va IJIll<piael yta AoyapUla>to tod Kat ek ~EpODe; r01l. ~ev eivat arrapaitil'to 0 1[Allpe~Oumoe; av'tt1tpoaro1[oe; va eivat ~AOe; TIle; E'tatpeiae;. To rra~pe~o1imo eyypa<po 81Opla~ou avnrrpoaro1[od 1[pErrel va Karare9ei mo Eyyey pa~~evo rpa<peio 't1'\e; Er<llpeiae;, Aero<popoe; Nljm 38, 5341 Ayia Nci1[a, rodacixlarov 48 ropee; rrplv T~V Ka90pla~ vtj Yla TIlV auveaeuall ropa.

5 2 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Ανδρέας Τσόκκος (Πρόεδρος) Αναστασία Τσόκκου (Διευθύνων Σύμβουλος) Γιώργος Τσόκκος (Εκτελεστικός Σύμβουλος) Χρύσω Τσόκκου (Εκτελεστικός Σύμβουλος) Νέστορας Κυριακίδης (Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) Νίκος Μιχαηλάς (Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) Χρύσω Σπύρου Σταυρούλη (Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) Γραμματέας Αναστασία Τσόκκου Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Limited Νομικοί Σύμβουλοι Αντώνης Ανδρέου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Γ. Φ. Πιττάτζης Δ.Ε.Π.Ε. Χριστόφορος Χατζηστερκώτης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Χλωρακιώτης & Φλωράκη Δ.Ε.Π.Ε. Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Τράπεζες Τράπεζα Κύπρου (πρώην Κυπριακή Λαϊκή Τράπεζα) Ελληνική Τράπεζα Εθνική Τράπεζα BarclaysBank USB Bank Εγγεγραμμένο Γραφείο Λεωφόρος Νήσι Αγία Νάπα Αμμόχωστος

6 3 LlHJ\!IEH Tili'l MEJ\QN TOY MOIKHTIKOY ~YMBOY J\IOY KAI TOY YIJEY0YNOY ria TH l:ynt A2H TQN ENOnOIHMENQN OIKONOMJKQN KATALT ALE..QN THL ET AIPEIAL l:u~!jlcova ~e "to I\p8po 9, e8a!jlta (3)(y) Kat (7) tou m:pi tcov npofut08t"erov Llta!jliivetas (KtVT}"tEs A~ieS "pos Llla1tpay~iiteu"'1 "e Pu8~U;0~ VTj Ayopa) NO)loU tou 2007 ("NOIlOS"), e!1 is "ta )ld.n to\) 6.10llCTlnKoU!U)lPQ1}Aiou Kat 01. mot U1!eU9uvOl. ~f1.a. TIl; OlKOVOlllKEc; 1CCtta(J1"cicre~ "tllc; A. Tsokkos Hotels Public Limited yta.o tows "0\) E1n~e """ 3 I LleKell~piou 2013, em~e~auovou)lz on, &;' 0"= yvropu;ou)le: (a) 01 E:n1atE..; ev01toltl~ec; Kat a'toj..luces Ol1<OVO!J.tKE,:; 1<a'tacrmcr ~ ot onoie:; 1tapouma~ovta.l c:r~ ",'-i8es 12 )ltxpi 82: (i) KCttapncrTl1KQV O"UIlq>rova jl 'to. 6t 8vrl I1ponm:a. XPTIJ.LO.tOO1.KOVolluci}~ AvCtqlopat; 6noo; cnrra. uloseni8rpcav ano 'IT\v Eupw1ta'ix:ft 'EvWOll Kal c:ruj.. uprova JlE. n~ Otata~EU; tau Ap8pou 9, e8ii!jlio (4) "tou N61l0\), Kal (ii) napexq1)v aa118wtt Kal SlKCt1T'} 1.1cova tidy 1tEploucnaKrov GtOlxt1roV Kal na811tikou, 'tt}t; OtKOVOIlIK~S KUt"O"tU"'1S Kal "to\) Ktp80uS ~ ~n)li"'v -,;ns A. Tsol<.'<:os Hotels Public Limited Kat TOlV esap't1'\)levcilv etmpe1.ci)v 7tOU rrepu..ap.!3ecvovrat cm~ evcmorll~c:s Kal. O,'WIll.KZ!; 01.KOVO/lUCe; KCttacnaaelS CDC; c:ruvoao (ro "l:uykpouu.lct"). 1(0.1. (~) 11 tkgecit} 't'ou ~lol1ctlnkou LU~130UA'{OU napexz1 8iKatTj avacnco1t11crrt 'trov e~ea.{~ (:)v Ka1 'tt}s cmo80atl<; t11<; emxeipllcjl'l<; Ka9ci)~ Ka1; n'l<; XPTl!.l.a.t001'KOVOf.Lool; KQ'!acrtuCIT}S "tou 2.uyKPOTIUlU'!OC; w~ auvoao. f.la~{ j.le ru:ptypacpi} twv lcupto"t Prov lctv8uvwv Kat a~e~a1.o"t1)'!rov 7<:OU avntjz"trom~01)v. MU1] TaU dlolktrttkou LUllilO1.)J..io"O XpuC'W TcrolCKOU Ayia N6.1ta, 29 Altpv..iou 2014

7 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της A. Tsokkos Hotels Public Limited (η Εταιρεία ) υποβάλλει στα μέλη την ετήσια έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εξαρτημένων της (που μαζί αναφέρονται ως το Συγκρότημα ) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η A. Tsokkos Hotels Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 23 Απριλίου 1981 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και στις 18 Ιανουαρίου 2000 η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχείων και τουρισμού και συγκεκριμένα στην ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων και οργανωμένων τουριστικών διαμερισμάτων στις περιοχές Πρωταρά, Αγίας Νάπας, Πάφου και Sharm El Sheikh στην Αίγυπτο. Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται επίσης και στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων στις περιοχές Πρωταρά, Αγίας Νάπας και Πάφου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων στη σελίδα 12. Το κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος πριν την αφαίρεση της φορολογίας ανέρχεται σε (2012: ζημία ). Το κέρδος μετά την αφαίρεση της φορολογίας που αναλογεί στους μετόχους ανέρχεται σε (2012: ζημία ). Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως το καθαρό κέρδος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ο καθαρός κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος ανήλθε σε σε σύγκριση με το 2012 σημειώνοντας μείωση (1%). Αυτό οφείλεται στην μείωση των εισοδημάτων από τον τομέα ανάπτυξης γης που αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από την αύξηση των εισοδημάτων από τα ξενοδοχεία. Δεν υπήρχαν εισοδήματα από τον τομέα ανάπτυξης γης το 2013, σε σύγκριση με για το Τα εισοδήματα από τις ξενοδοχειακές μονάδες αυξήθηκαν κατά σε Το κέρδος από εργασίες αυξήθηκε το 2013 σε σε σύγκριση με το Η αύξηση οφείλεται στην βελτίωση της απόδοσης του ξενοδοχειακού τομέα που αντιστάθμισε την απώλεια κέρδους από τον τομέα ανάπτυξης γης, που παρουσίασε κέρδη ύψους το Η βελτίωση των αποτελεσμάτων του ξενοδοχειακού τομέα οφείλεται στην αύξηση των εισοδημάτων αλλά και στην μείωση των λειτουργικών εξόδων, κατά κύριο λόγο του κόστους ενέργειας. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από την μεγάλη αύξηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβλήθηκε για το Το καθαρό συναλλαγματικό κέρδος για το 2013 ανήλθε σε σε σύγκριση με ζημία ύψους για το Το καθαρό συναλλαγματικό κέρδος για το 2013 συμπεριλαμβάνει πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημία ύψους που πρόεκυψε από την μετατροπή δανεισμού της εταιρείας από Ελβετικά Φράγκα σε Ευρώ τον Μάιο του 2013 και μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος ύψους που οφείλεται στην μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ελβετικού Φράγκου με το Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

8 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (συνέχεια) Τα καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα αυξήθηκαν κατά σε Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην μείωση των εισπρακτέων τόκων λόγο της μη καταβολής τόκων στα τραπεζικά αξιόγραφα που κατείχε το Συγκρότημα και της μείωσης των πιστωτικών επιτοκίων που προσφέρονται από τις τράπεζες. Επιπρόσθετα η αύξηση οφείλεται και στην αύξηση των χρεωστικών επιτοκίων στα δάνεια της εταιρείας. Το 2013 το Συγκρότημα παρουσίασε κέρδος μετά την φορολογία ύψους , σε σχέση με ζημία ύψους το Επιπρόσθετα από την βελτίωση του κέρδους από εργασίες, η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περσινή απομείωση στην αξία των τραπεζικών αξιογράφων ύψους και των τραπεζικών μετοχών ύψους , καθώς και το καθαρό συναλλαγματικό κέρδος ύψους το 2013 σε σύγκριση με ζημία ύψους το Αυτό αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από την αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας λόγο της αλλαγής των φορολογικών συντελεστών. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Πέραν των κινδύνων που αναφέρονται στη σημείωση 33 των οικονομικών καταστάσεων, το Συγκρότημα αντιμετωπίζει επίσης τους συνήθεις κινδύνους και αβεβαιότητες που αφορούν τον τουριστικό τομέα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αίγυπτο (περιοχή Sharm El Sheikh). ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος εκτιμά ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωζώνη, τα αναμενόμενα κατά το τρέχον έτος αποτελέσματα δυνατό να παρουσιάσουν διακυμάνσεις, οι οποίες λόγω των αβεβαιοτήτων που επικρατούν στις αγορές είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παίρνει μέτρα για την διασφάλιση της υγειούς ρευστότητας του Ομίλου και της όσο το δυνατό μεγαλύτερης συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σύμφωνα με τις παραγράφους (α) μέχρι (ια) του Άρθρου 5 της Οδηγίας ΟΔ (Περιεχόμενο Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) που εκδόθηκε σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά), Ν. 190 (Ι)/2007 ως εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει τα ακόλουθα:

9 6 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) Παρ. (α) (β) (γ): Η Εταιρεία εφαρμόζει πλήρως τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ως έχει εκδοθεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) καθώς οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ όπου η εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) είναι υποχρεωτική. Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από ένα εκτελεστικό και δύο ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται σε συνεδρία σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο. Κατά το έτος 2013 η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε σε συνεδρία 2 φορές. Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι ο έλεγχος όλων των συναλλαγών της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο Α.1.2(ζ) του ΚΕΔ ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm s length). Παρ. (δ): Παρ. (ε): Η Γραμματέας της Εταιρείας και οι επαγγελματικοί σύμβουλοι της Εταιρείας με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεριμνούν μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για την σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες και η Εταιρεία έχει ορίσει την κα. Χρύσω Τσόκκου ως υπεύθυνη επικοινωνίας για Χρηματιστηριακά θέματα. Κατάσταση προσώπων που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας Τα πρόσωπα τα οποία κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες κατείχαν άμεσα ή έμμεσα σημαντική συμμετοχή (πέραν του 5%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και στις 24 Απριλίου 2014 (5 ημέρες πριν την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων) ήταν τα ακόλουθα: 24/04/ /12/2013 % % Ανδρέας Τσόκκος 68,46 68,46 Στο συμφέρον του κ. Ανδρέα Τσόκκου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και στις 24 Απριλίου 2014 συμπεριλαμβάνεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει από το ποσοστό που κατείχε η σύζυγος του κα. Αναστασία Τσόκκου η οποία κατείχε 12,20% και τα παιδιά του Γιώργος ο οποίος κατείχε 11,71%, Χρύσω η οποία κατείχε 11,27%, Μαρία και Κωνσταντίνος εκ των οποίων ο καθένας κατείχε 11,67%. Παρ. (στ) (ζ): Παρ. (η): Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ο διορισμός και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας γίνεται με τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ειδικό ψήφισμα. Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

10 7 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) Παρ. (θ): Παρ. (ι): Παρ. (ια): Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να προβεί σε έκδοση ή επαναγορά μετοχών της Εταιρείας. Το 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει εξουσιοδότηση για αγορά ιδίων μετοχών με βάση Ειδικό Ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2013 και ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ την 1 Αυγούστου Η έκδοση οποιονδήποτε νέων μετοχών υπόκειται περαιτέρω στις πρόνοιες του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και στην αρχή ίσης μεταχείρισης των υφιστάμενων μετόχων. Η Εταιρεία συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 7 μέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και εξετάζει την εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής από τον Διευθυντή Επενδύσεων και τα αποτελέσματά της. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλύονται ως εξής: Αμοιβές για εκτελεστικές υπηρεσίες Ανδρέας Τσόκκος Αναστασία Τσόκκου Γιώργος Τσόκκος Χρύσω Τσόκκου Αμοιβές για μη εκτελεστικές υπηρεσίες Ανδρέας Τσόκκος Αναστασία Τσόκκου Αντώνης Ανδρέου Γιώργος Πιττάτζης Χρύσω Σπύρου Σταυρούλη Νίκος Μιχαηλάς Νέστορας Κυριακίδης Βάσος Χατζηθεοδοσίου Λοΐζος Α. Λοΐζου Σύνολο αμοιβών

11 8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα και έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το Άρθρο (4) (β) της Οδηγίας ΟΔ (Περιεχόμενο Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) που εκδόθηκε σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά), Ν. 190 (Ι)/2007 στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και στις 24 Απριλίου 2014 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων) ήταν τα ακόλουθα: 24/04/ /12/2013 % % Ανδρέας Τσόκκος 68,46 68,46 Νίκος Μιχαηλάς 0,002 0,002 Στο συμφέρον του κ. Ανδρέα Τσόκκου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και στις 24 Απριλίου 2014 συμπεριλαμβάνεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει από το ποσοστό που κατείχε η σύζυγος του κα. Αναστασία Τσόκκου, η οποία κατείχε 12,20%, και τα παιδιά του Γιώργος ο οποίος κατείχε 11,71%, Χρύσω η οποία κατείχε 11,27%, Μαρία και Κωνσταντίνος εκ των οποίων ο καθένας κατείχε 11,67%. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε υποκαταστήματα. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στις 31 Ιουλίου 2013 οι κ.κ. Γιώργος Τσόκκος, Νέστορας Κυριακίδης και η κα. Αναστασία Τσόκκου επαναδιορίσθηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας το ένα τρίτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρεί και εάν είναι επανεκλέξιμο προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή. Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας κ. Ανδρέας Τσόκκος και η κα. Χρύσω Τσόκκου αποχωρούν από την θέση τους και αφού είναι επανεκλέξιμοι προσφέρονται για επανεκλογή. Την 1 Αυγούστου 2013 έγινε αλλαγή στη σύνθεση της επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα σύνθεση της επιτροπής έχει ως ακολούθως: Επιτροπή Ελέγχου Πρόεδρος: Αναστασία Τσόκκου Μέλη: Νίκος Μιχαηλάς, Χρύσω Σπύρου Σταυρούλλη. Επιτροπή Διορισμών Πρόεδρος: Νέστορας Κυριακίδης Μέλη: Χρύσω Τσόκκου, Χρύσω Σπύρου Σταυρούλλη. Επιτροπή Αμοιβών Πρόεδρος: Νίκος Μιχαηλάς Μέλη: Χρύσω Σπύρου Σταυρούλλη, Νέστορας Κυριακίδης.

12 A.. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED 9 EK0EH t.iolkhtikoy LYMBOY MOY (""veye1(') t.loikhtiko EYMl!OYAIO (ouvt-<:tla) Em"tDomi 6.ta.xelol<:mc KtvOUV0V I1pO.opOS: NiKOS Mlxa~A<i<; MtA~: Xpooro LmJPOll L<aupo,;U~ 6.sv ll1rftpxctv cillit:; O11llavtll<E:'; allayt; <rn"[v KCt'tClVOj.l'; TCI)V apilooto"t~-rrov, ~ crtt)v (l1to~t]j.liroot} TOU KIl't'lKOU ZUIl~01)Aiou, En6.; wea aut"t~ 'ltd'!) 1teplypa.<povr~l mo 1tclvOO. reronota META THN llepioao ANA<I10PAE Orto1.aBi\1lO't'c CITU.l.avnKa. YC:YOvrC1 a'uvej3tlxqv fl Tci 't1'\v 1tc:.pioOo ava<popa~, 7teptypaq>ovrot crttl O'T])lE.Wall 4 1 "[Ci)v OlKOVO)lLlCWV KaTaO"tQcr 'C)v. I:YMBAEEIE ME TA opr ANA 410IKHI:HJ: Ava<pepovralO'n'\ OTUlEiciHJTl 36 TroV OlXOV0J.llKri"lv KCl"[Qo-racre(!)v. I:YNAAAAI'El: ME l:yrrenika MEPH Ava<pzpOVtU1. CITI1 atlj.lelffi "["rov OllCOVOIlUCWV KC1-rQcrroac:.ffiV. ANE ~APTHTOIEAErKTEI: Ot c!ve.~6:pnl'rol euytci-t<; UJ~ E-talpsiaC;, KPMG Limited, EKoi}Awcrav E:m9u!-Lia va ~cn:::oaou9ijo'ouv va 1i:pocrq>tpouv ~ U1tl'\pe<riEc; T01>;. ' ijqn.(fj.lc1 1tO\) va ~oucrto80'tei TO 6.t01KllnKO l:u)l~oua.to va Ka80piast TIlv a!lol~~ '!ou~, ea KC1-ran:.8d crrtlv E-rf)cna rev1.k~ IuvDzoOll_ Me evroatj tau CJ.louCTl'nKou l:u l!~ouaiou) ~., 0' b.,!) ~-"-- I Av pea; T crokko<; I1poeopo, t.10lict]tilco'; L1J!-l~01JAio1J Ayia NWta, 29 AnplAiOll 2014

13 KPMG Limited Ey l([ Kpl~tvo l J\OYIOTt '!: Mtyapo T(lopavll l 2~ 6po<pot; I WfI'Ipo C; 2 52aO no paal~vl Kimpoc; T nopoal~ v, Klinpoc; Tl)lItcpwvo fl)a~ E mail iolotal6o wwwkpmg.com cy 10 EK0EEH ANE::AI'THTflN EAErKTflN npoe TA MEAH THE A, TSOKKOS IIOTELS PUBLIC LIMITED 'EKOI!G1l cni T(.t)V cvonolllfjc\'wv Kal UTOfJlKtUV OlKOVOfJ'KW\1 KUTUGTUaCW\' 'Exou~ cli:y~ei ti~ auvql'l'tve~ EVonOlql'tv ~ OIKOVO~IK'" KntualliaEI~ lq~ A. Tsokkos HOlels Public Limiled (q 'ETUlpEia') KUllWV E~aplq~,vwv lq~ ('10 EUYKpolql'a') Kal ti~ aloi'ik'~ OIl<OVOI'IKt~ KatualliaEI~ lq~ ETalptia~ atl~ a Aio~ 12 I'tAPl 82, 01 onoie~ anoteaouviul ana 111; Katuallia l~ OIKOVOIlIK~~ O aq~ lou EUYKpoT~llal~ KUI Tll~ EIUlp ia~ atl~ 31 6EKEIlPpiou 2013, "al tl~ Kataallia l~ anotiliallutwv Kal Aom,;,v auvoaik';'v EClOOwV, l' tapoaulv loiwv KEljlaAaiUlV Kal tall lak';'v po,;,v lou EUYKpOT~llalO~ KUI Tq~ EtUlp ia~ lou tlou~ nou Aq~ TllV Ill'EPOl'llvia autli, KaOw~ l!iaq~ KUI ltepiaqljlll alwavtlkwv AOYlatlKWV noaitikwv KUI Aom'~ ElTE~qyql'atlK'" ltailpoljlopi ~. To 6101"'lTlKO EUI'POUAIO tival un uouvo yla tqv KatlipTlClq EVonOlql'CvwV Kal atoi''''';'v OIKOVOIIIK';'V KUTaClTliClEWV ltou oivouv aa110lv~ Kal OiKUlq EIKova mjl'ljlwva I'E tu 61 Ov~ npotuna XpqllaTOOI"ovolllK~~ Avaljlopa~ onol~ auta uioo TI'jOqKav ana tllv EupwnarK~ 'EvwClq "UI TI~ anult~ci I~ TOU n pi EtUlP I';'V NOIlOU Tll~ Kunpou, KEIjl. 113, "UI yla EK iv ~ TI~ Clwt PIK", olkaio~ ltou "qtl"0 EUI'POUAIO KaSopi~ 1 w~ altapuitllt ~ "'CltE va KaSiCltutul ouvat~ q KntUPtlClq EVonOlql'tvUlv KUI atoi'i"';'v OIKOV0I"KWV KntuCltUCl WV ultauuyl"voiv ano oualwo ~ ClljlllAl'a, OIjlEIAOl'tvOU cite CI anlitq Eit a AaOo~. ElIO/H'11 rwl' ).I:YKTWV H oll':li I,a~ EUOUVq IvUI vu E"IjlPUClOUI' yvwl'll oti autwv lwv EVOlTOll1l'tvUlV "al atoi"k';'v OIKOVOIIIK';'V KnTUClTUClEWV 1' PItOll toy UEYXO I'a~, 6IEVEpy~ClaI'E TOV AEYXO I'a~ ClUl'ljlUlVa I'E tu 6IEOV~ npotuna EMnou, Tn npotuna autii UlTUlTOUV va ClUI'I'0pljlwV0l'aatE 1' Kavov ~ o OvTOAoyia~ KaOw~ Kal va OXE1;IIi~ouI'E KOI olevepyouile toy UcyXo I'E akono tqv anoktqaq ),U,OYICll'tv~~ olaa<pllaloq~ yla to Eliv 01 EVOnOIT1I'tv~ Kat ntoiiik'~ OIKOVOI'''':'~ KatuaTliaEI~ tivoi altauayl'tve~ ana OUOl';'OE~ a<pllalla. ' Evu~ t),eyxo~ neplaal'pltvei TIl olevtpyela olaolkaol';'v yla Tt]v UlTO~'tqaq AEY"'IKWV TEKl'qpiolV OXEnKU IlE ta ltoau KUI TI~ yvwatono"iae I~ atl~ EVOlTOlql'tvE~ KOI atoi'ii" ~ OIKOVOI'IKC~ KUtUaTliaEI~. 0, EnIAEYOIlEVE~ oluolkaaie~ paai~ovtal atllv Kpiaq lou EAEYKtil, lteplaal'pavol'tvll~ tq~ Ktillqaq~ twv KIVbUVWV oualwoou~ a<p(lal'ato~ TOIV OIKOV0I'IKOIV Katuataa wv, O<P IAOIl VOU cite ae anlitq Eit ae MO~. Katu tq olevtpyeiu aut';'v TO)\' EKTlllliaEOlV "'VOU\,UlV, AEY""i~ I;EtU~ 1 TI~ OUlT PlKt~ O"'Aio ~ nou ax Ti~ovTUI I'E tqv KaTapTlaq OIKOVOIIIK';'V KatautUa wv tq<; OVtOtqTa~ nou oivouv aaqolv~ Kal oikulq ElKova I'E akono 10 axeolaal'o EAEYKTlKOlV oluolkual';'v KUTaUqAwv yla TI~ neplataaeic;, aua 0XI I'E okono TqV 'K<ppaall yvwl'q~ oti TIle; anoteacal'um.:otqtuc; tolv EaUlTEplKwV olkailiwv tq~ OVTOtlltu~. 0 ueyx~ ncplaallpuvei otiaq<; tllv al;loaoyqaq Tll~ "UtuAAI1AOtlltu~ tulv AOYICltlKwV ltoaitikwv ltou xrqalllonoliloqkav KUI tou A AoYlal'tvou twv AOYlaTlKWV Ktllllia Ulv nou tv,vav ano TO 6101K~TlKO EUI'POUAIO, KaOw<; KOI tqv a~,oa6yqoll Tll~ auvoaik~c; ltapouaiaaqe; Tu)\' tvonollwt vwv XUI UTOt/.tI\ UW OlKOVOI.UI\OJV KQtaonioEwv. n,at UOUI'E Otl tu EAEYKtlKU t KI'~pla ltou XOUI' anokt~(i ' tivui l!apkli KUI KatQAA~Aa YIO va ltaplioxouv puall y,a TllV EAEY.'tIK~ llo~ yvwilll. 4'OIlU1TlIIOllu~pouAoI: N r tlllllll'k. A I( Xpc~ e.l Xal(l)(o~aplo~. n r I\oOtp.I A'" r~ AA.6tIwtI1p!gu 111 ~ A.A"I1IIOI~ t A.~ MA ~ Ir ro.oujout. MM A~ X n e... ~~. 1,'11 XO~. M n ""loi'i~. na ntmnl~ r a Map.h5!'K M A I'\ana... clla. t< A. I'lonCIVI'c.I.Oou. A'!lCIlllIOUltI( rn T"wpl<ll~. x I XotJa/o(llJnou~ x n A~~,n raloavot; Mr r~ XA..t<O.~. rn!0il1la. t<a..i<aj.«, KN KoUIK M x Za(lpoor. n 1. HoIoIa M r~. Z E Xor(rllplQPbl; n I ec~. M A Kopa'fhoM\. K A- MIIpoi6oK I(PMQ Umltoa. 10Iw...., UOIp(1a ntpooplcllilvfl~ tu9uvtk "I,,"axIl; I'('fCVpa"IIIVIl at'!" Kun.,., III aoobllo tyvpti"ftt; HE '0 CYVIVPG'WhO ypo"do rfl( onala~ Bp/G.uO<O'IlVa66 EoncpI&.N U loa' AtUllWOIo. KunClCl( /\t"... ola TO TflM...-o '357 U7OiOOO ~»rn67e200 I\tI"U'~ Ta TryJ...,.o ~125 6& )5725l6J6C,2 MP\lCIlIi TO TllAlqIWYO ~ no.o~ T e TtIM..." ' ) $0!lIof. ' J062 n6~1~ XpUOoxoul; TO lla TIlAI~ _3$ ~

14 11 EK0E1:H ANEEAI'THTUN EAErKTUN (tjvvtxc/a) nl'01: TA MEAH THI: A. TSOKKOS HOTELS I'UnLlC LIMITED Kata tq yvw~~ ~a<;, 01 <vonolq~tve<; Kat ato~ikt<; OIKOVO~IKt<; KatactraaEI<; liivow aaq8lv~ Kat OIKatq EIKova t~<; xp~~atoolkovo~i~<; OlKOVO~IK~<; Ota~<; tou :!:UYKpOt~~ata<; Kal t~<; EtalpEia<; atls 31 6EKE~Pplou 2013, Kal t~<; xp~~atooikovo~ik~<; t0u<; EJliooa~<; Kal twv ta~elakwv powv tou<; yla to tta<; nou ta~se t~v ~~Epo~~vla aut~ au~epu!va ~E ta <lieovli nporona Xp~~atoOlKOvo~IK~<; Avaepopa<; onw<; auta U\OOET~O~Kav ano T~V EuputnalKli ' Evwa~ Kal tl<; allatt~aei<; tou llepl Etatp lwv No~ou T~<; Kunpou, KEep : u~epwva ~ TI<; 1lI1lpOaOETE<; anatt~aet<; TWV llepi EAtyKTWV Kat Y1l0XP WtlKWV EAtn:wv TWV E~<JIWV Kat Evollol~~tvwv Aoyaplaa~wv No~wv TOU 2009 Kat 20 13, avaeptpou~ Ta nlo KaTU!: o 'EXOU~E llapei oae<; TI<; na~poepopie<; Kat Es~y~aEI<; nou OEwp~aa~E avaykai <; ym akonou<; tou EAtyxOU ~a<;. o Kata T~ yvw~~ ~a<;. txouv T~p~OEi ano T~V Etalp la Katan~Aa AOYlctrlKa plpaia, a~v t"aa~ 1l0U epalvetal allo Tllv r.sttaa~ ano E~a<; autwv TWV plpaiwv. o 01 <V01l01~~tvE<;.al ato~lke<; OIKOVO~"'t<; KataatUaEI<; au~epwvouv ~E ta AOYlctrlKa plpaia. o KaTa TIl yvw~~ ~a<; Kal allo oaa KaAUTEpa txou~ lla~poepopllaei Kat au~epwva ~E ti<; ES~y~aEI<; 1l0U ~a<; 1i60~IWV, 01 <V01l01~~tv <; Kat ato~ikt<; OIKOVO~IKt<; KaTaaTaaEI<; llaptxouv TI<; anattou~eve<; ana TOV llepl EtalPEIWV No~o T~<; KUllpou, Keep. 113, lla~poepopie<; ~E toy allaltou~<vo Tpono. o KaTa TIl yvw~~ ~a<;, OlllA~pOepopIE<; nou oivovtai at~v tkoea~ tou 610IK~tlKOU I:u~pouAiou atl<; aealo <; 4 ~txpl 9 auvaoouv ~E tl<; <vonol~~tve<; Kal ato~ikt<; OlKOVO~IKt<; mtaattla I<;. :!:u~epwvu ~ TI<; allatt~aei<; T~<; Oo~yia<; t~<; EnITpOll~<; K epaaatayopa<; Kunpou, avaeptpou~e OTI txei yivelo~awa~ ETatPIKll<; ola,-uptpv~a~<; yla TI<; na~poepopie<; 1I0U aepopouv TI<; napaypaepou<; (a), (P), (y), (at) Kal (~) TOU apopou 5 t~<; <V Myw Oo~yia<;, Kat anottaei EIOIKO Tl'~~a T~<; h-eea~<; TOU 610IK~TlKOU I:u~pouAlou. Autti ~ tkoe<jii, ll pv.a~pavo~tv~<; Kill T~<; yvw~~<;, ETOI~tlaT~KE yla ta ~ta~ T~<; ETalpEla<; w<; awfla Kal ~ovo au~epwva ~E TO i\popo 34 TWV llepi EAtyKTWV Kat YlIOXP WttKWV EAtyxwv TWV ET~<JIWV Kat EvollO\~fltvwv Aoyaplaa~wv N6~wv tou 2009 Kat 2013 Kat yla Kavtva ano akono. 6ivOVta<; au~ T~ yvw~~ o<v alloli )(O~llaTE ~ avaall~pti.vou~e EUGUV~ ym 01l0l00~1l0tE ano akono ~ npo, 01l0l00~nOTE ano npoawllo ctr~ YVwa~ TOU : ioujt~ ~ tkoea~ ouvat6v va nepieadei. ~o'po/,:). li<; r. EOIpoKAiov<; FCA EYKEKPI~tvo, AOYlatti, Kat Eyytypa~~tvo, EAtyKT~, K ~EPOU<; KUI ym Aoyaplaafl6 T~, KPMG Limite" EYKEKPI~ltvol AOYllnt, Kal Eyytypa~~tvo\ EAtyKTE<;!:wtlipa<; 2, 5280 napaail'vi, KUllpo, 29 AllPIAiou 2014

15 12 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 4(iii) Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) Έξοδα διανομής και πωλήσεων ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες Άλλα έσοδα Έσοδα χρηματοδότησης Έξοδα χρηματοδότησης 6 ( ) ( ) Συναλλαγματικό κέρδος/(ζημία) ( ) Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένων εταιρειών Απομείωση αξίας τραπεζικών αξιογράφων 16(ii) -- ( ) Ζημίες από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 16(iii) -- ( ) Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία έτους 9 ( ) ( ) Κέρδος/(ζημία) έτους ( ) Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα έτους Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αναθεώρηση αναβαλλόμενης φορολογίας στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων 23 ( ) Αναθεώρηση αναβαλλόμενης φορολογίας στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων στις συνδεδεμένες εταιρείες Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική (ζημία)/κέρδος από την μετάφραση αποτελεσμάτων εξαρτημένης εταιρείας (15.245) Συνολικά λοιπά (έξοδα)/έσοδα έτους ( ) Συνολικά έσοδα/(έξοδα) έτους ( ) Το κέρδος/(ζημία) έτους κατανέμεται σε: Μετόχους της Εταιρείας ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (584) ( ) Το σύνολο εσόδων/(εξόδων) έτους κατανέμεται σε: Μετόχους της Εταιρείας ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (584) ( ) Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ) 10 0,53 (5,39) Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

16 13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σημ. Κύκλος εργασιών 4(iii) Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) Έξοδα διανομής και πωλήσεων ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες Άλλα έσοδα Έσοδα χρηματοδότησης Έξοδα χρηματοδότησης 6 ( ) ( ) Συναλλαγματικό κέρδος/(ζημία) ( ) Απομείωση αξίας τραπεζικών αξιογράφων 16(ii) -- ( ) Ζημίες από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 16(iii) -- ( ) Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία έτους ( ) Κέρδος/(ζημία) έτους ( ) Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αναθεώρηση αναβαλλόμενης φορολογίας στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων 23 ( ) Συνολικά λοιπά (έξοδα)/έσοδα έτους ( ) Συνολικά έξοδα έτους (36.634) ( ) Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ) 10 0,06 (5,25) Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

17 A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC Lli\1lTED 14 ENonOlHMENH KAT ALT ALH OIKONOMIKm: eum: Ene KeuBoiO'U 2Q E 2012 M1) h.'1liwl,opouv't4 mploll<ft.ukq cr.otztia ArivTTtex, IlTJ~ta, t~ttto:o'triazu; Kat t.;odullloc;' E.."'t VOOOtu;; at auvwiq.z.evtt; Etcnpci..:; A~all6)1tVtl t.;ooo 'E17YCI: unci lc!na~tl XPTlllatGOIJCOVOj.1lKC. 1tEpwucnalCli atot:t;ria.lha6tatj.l(i. ~ n61.fl<nl Y:u:paQa Ava~ill6)JEV'11 'IKlPOAOyia I I 13 I (i) , ' Kuw~poiivt"n r.tj)u)tlm.aka CTotXtia A:n:oeClltttc:. E~-..o plri.; ICQ.I i i; wtall'l'\atu; Avc$ill61lt"C ~ooa MS't"Ill1-rO; crtttv 'tp~a. Ken (jto -C:(ljJ.tto J7 19, ' ]3 1027( ~Og \ 778 imw';1 d26,06,77 loi4jct:qi(wna M to:;(lk6k~io An:OetJUItUCCt A1l:08E)l.anKO..oicllv ).1troX6v (1 ~?4;04) f1 414., 04) :r.uyoi.d loud'll,,~!pal.almv noli czval.oyo'uv GTO'UC; W10t.."'t'1frt.:;: TTl; E'UlIpcia,; il.uc(llto.ucrro ).l l.oljll'\<llim; i ' ""4710 1" " Ml1 TpqOlJG't.:; 1l1toxptWGt.l; T ok~6pa. OCM:1C: ico.l XPll).1aTOOOritG~ Ava~ill6~ q>opo).oyic:: Ava~ttll6!-1 \11I taosa \57 S 'is 9:;jQH T F10'UCTt; u:rolpuiuret:; E)D"..aIluct; Ken Ml1XliC; 1J':to';(pubatU; Opt:v.o~ cpopoloyio: Tptxooo~ 00<; \1; TOK()(jl6pl:.lV Savritov Kat :a:rrl).la:tooonlcrewv Tpa:t!;llcci ltajlcrtpa~1\'y)lq"ta & :; ~ fils & Q4.3:m.2Q' -;51 "3,'5 '06 '17 Ot crt\j.j.zlci:lcre\(;; crnc; crv..i8~ l((lmg'taoruv. 21 ll XPl 82 Cl7tO'teAOUV avrutoo"1tao"'to ).lepor; (lu'tffiv 'tidv OlKovollucci)v

18 A. TSOKKOS H OTELS PUBLIC LIMITED 15 KA I ALI ALH OIKONOMlKill: 0ELHL THL ETAIPEIAL lleployeiaka l:tolxela 1:TIC 31 ~Z1<euBpiou 2013 M11 K\ndoq>opoVVTa 1tSplO1.)(naKa. G"to lxeia AICi"'l,a, Jl~xaVtil"1ta, EY1<amcrtau"" Ken E1;cml.tU/lO, 11 E.'"tE;VSU(jE:1~ crs E~apUlJ,LE:v~ m1ptiet; 12 E1tEVoucrOt;' CiS O'UVOsOEIlZvet; E1"cnpru:~ ] 3 A vajlaaa6~a tso.\a 14 'EP"lC! VitO lca"ta<tic Uq 15 XPll! unoollcovoj.j.lxtl 7tEplOtlcnaKO: a-t'olxe'ia. ola9imj.j.c11tpor; 7[WA1)CiTl 16 (i) E)J.:l'topuW; Ken AOUci; cma1.ti)creu; 19 Ava~WJ.6~ cpopoloyia 23 1:1Ivolo k.-:okl.oql0po-vvtwv 1l ~plo'\)g'tak<ilv ISTOIXdwv :2.2Q KodoqloP01,iV'rQ 11'EPIOllGlQKU G't'ol1,sia Anoetllcrra EJ.!1t'OPl1C~ Ken lomb; WtCl1.n1m:U; A va~au6!lzva t~o8a MEtptrrii G"tTlv 't"pcmt~a leal arc 1:CIj.lcio ???~J g7:z '11??5?I~ LilA K"E<I>AAAIA KAl YllOXPElU:En:: 'lola KEcpa).,ma Msto;(UCo lwp61.a:lo A1t08ellc.nt<a A1t"OeEllan1Co loiwv )l 'tox6lv ( ) ( ) I::Uvol.o lo(c)v Ku,a1.aiCllv J M'I 'tpqo'ugeo; lmoxpeoog"tl.:; T oxoq>6pa. 8Ccvew Xa.1 XPT\Jla'toSOnlO' l~ Ava~aAAo~ ~opoloytlai ~Ci)~ 'Euvo:;"o "oj. "tpqot)o'<ilv t>1toxpzoogzq)v Q ~A ~ ~~ Tpi-lOt)O'tl;; 1)71:0XPZIDGZ1~ Ej.L"tOplXe; xm lol~ U1to;a>e:ciJGC:U; O~<tJ.6~~ ~opol.oyia T P XOUO'E<; 860'~ "toxocp6poov Oa:vciCllV xcu XPTlJlC1Tolion;Gzoov Tparte:~uai 1ta.pa'tpa.~t'rtJlC1'ta & _74~.O2~ ?'J? : ?ll??~?~ 01 OUCOVOlltKtr; KQTacrtacrE.~ S"fKpi9rjKC1V cmo TO 6.101lC11TtJCO crull~oua.10 cnu; 29 ArtpiAiQ\) I1p6eSpo~ 8.10UCTlTIKOU y.u~aoua.[ou AvaCftauia. TcrOK1COU Ue"6vClv LU)lj30UA.O~ Ot q1]jlet6aru; ans aeai&<; 21 fl'xpt 82 =01:EAO';V KtITacrtaaeoov. 01KOVOllucmv

19 16 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το Συναλλαγματική Αποθεματικά επανεκτίμησης Γη & κτίρια ξενοδοχειακών Αποθεματικό από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Αποθεματικό Αποθεματικό Δικαιώματα κεφάλαιο άρτιο διαφορά μονάδων Μετοχές Ευρώ ιδίων μετοχών προσόδου Σύνολο μειοψηφίας Σύνολο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) Ζημία έτους ( ) ( ) (584) ( ) Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αναθεώρηση αναβαλλόμενης φορολογίας στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω επανεκτίμησης κτιρίων ( ) Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω επανεκτίμησης κτιρίων (37.502) Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος από τη μετάφραση αποτελεσμάτων εξαρτημένης εταιρείας Δεκεμβρίου ( ) ( ) ( ) ( ) Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος έτους Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αναθεώρηση αναβαλλόμενης φορολογίας στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων ( ) ( ) -- ( ) Αναθεώρηση αναβαλλόμενης φορολογίας στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων στις συνδεδεμένες εταιρείες Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω επανεκτίμησης κτιρίων ( ) Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω επανεκτίμησης κτιρίων (37.502) Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημία από τη μετάφραση αποτελεσμάτων εξαρτημένης εταιρείας (15.245) (15.245) -- (15.245) 31 Δεκεμβρίου ( ) ( ) ( ) ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

20 17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά επανεκτίμησης Γη & κτίρια ξενοδοχειακών μονάδων Αποθεματικό από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ Μετοχές Αποθεματικό Αποθεματικό ιδίων μετοχών προσόδου Σύνολο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Ζημία έτους ( ) ( ) Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αναθεώρηση αναβαλλόμενης φορολογίας στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω επανεκτίμησης γης και κτιρίων ( ) Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω επανεκτίμησης γης και κτιρίων (31.148) Δεκεμβρίου ( ) ( ) ( ) Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) Κέρδος έτους Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αναθεώρησης αναβαλλόμενης φορολογίας στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων ( ) ( ) Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης λόγω επανεκτίμησης γης και κτιρίων ( ) Αναβαλλόμενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω επανεκτίμησης γης και κτιρίων (31.148) Δεκεμβρίου ( ) ( ) ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 82 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 IOYNIOY 2016 A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

0010/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD MINE

0010/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD MINE 0010/00006693/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της «Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Dome Investments Public Company Ltd

Dome Investments Public Company Ltd The Complete Resort Dome Investments Public Company Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα 4 Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 5 6-10 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνoυ για

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 0 ΕΚΘΕΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ειδοποίηση Σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

CYPRINT PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

CYPRINT PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ειδοποίηση Σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8

Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8 Eτήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8 ΔΉΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6-8. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9. Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10-11

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6-8. Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9. Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10-11 Eτήσια Έκθεση 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6-8 Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9 Σελίδα Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10-11 Δήλωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Σελίδα Ομιλία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2015

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2015 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2015 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC 10 Απριλίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011 Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Finikas Ammochostou PLC, σε συνεδρία του την Τρίτη 10 Απριλίου 2012, εξέτασε και ενέκρινε τα τελικά ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό συμβούλιο, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες 1 Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2-4 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα