ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPMAR ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «OLYMPMAR A.E.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ MEDIA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΡΑΚΛΗΣ MEDIA HOLDINGS AE» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΜΑ RAM INVESTMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», τον δ.τ. «ΑΤΜΑ ΡΑΜ Α.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «Ελληνίς Ανώνυμη Τεχνική, Εμπο ρική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική, Κτηματική και Ναυτιλιακή Εταιρία» και δ.τ. «Ελληνίς Α.Τ.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΛΑΣ ΗΠΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» και δ.τ. «ΕΛ.Η.Τ.» την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Α.Ε.»... 6 την επωνυμία «Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ» και δ.τ. «Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟ ΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ ΒΙ Ζ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ edel» και δ.τ. «edel Α.Β.Ε.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «MILLION KING LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «MILLION KING A.E.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPIGEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑ ΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ» και δ.τ. «ALPIGEL PICCINO» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CHEMICA PHARMACEUTICALS ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ» και δ.τ. «CHEMICA PHARMACEUTICALS AE» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επω νυμία «ΕΚΟ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΞΠΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ECO TRANSPORT EXPRESS M.A.E.»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPMAR ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «OLYMPMAR A.E.». Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών η υπ αριθμ. 734/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «OLYMPMAR ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «OLYMPMAR A.E.» και με αριθμό Μητρώου 61312/58/Β/06/008, σύμφωνα με την απόφαση της από έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει ως εξής: Άρθρο 2 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δίου Ολύμπου Πιερίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπο ρούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή πα ραρτήματα της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχο ντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Άρθρο 3 Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η αγορά και αξιοποίηση εκτάσεων εντός και εκτός οικισμών, η δημιουργία πρότυπων οικισμών, η πώληση αυτών ή η εκμετάλλευσή τους. 2. Η ανέγερση, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε φύ σης τεχνικών και οικοδομικών έργων, όπως κατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων ή κτίρια μικτής χρήσης κ.λπ., και η πώλησή τους. 3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρή σεων όπως: Ξενοδοχεία, κάμπινγκ, τουριστικά καταλύ ματα γενικώς, καθώς και συναφών τουριστικών εγκα ταστάσεων (μπαρ, εστιατόρια, κ.λπ.). 4. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξω τερικού με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 5. Η παροχή υπηρεσιών συναφών με τη σωματική ευεξία (χαμάμ, σάουνα, spa αποτριχώσεις) και περιποίησης νυχιών των χεριών και των ποδιών (μανικιούρ πεντικιούρ). Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας μπορεί: α) να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμε νες ή ιδρυόμενες, Ελληνικές η ξένες, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού, και β) να ιδρύει υποκαταστήματα σύμφωνα με το άρθρο 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι σκοποί της Εταιρείας μπορεί να διευρυνθούν και προς άλλες δρα στηριότητες. Κατερίνη, 5 Απριλίου 2012 Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ (2) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ MEDIA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΡΑΚΛΗΣ MEDIA HOLDINGS AE». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 8019, το από 07/04/2012 πρακτικό της έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ MEDIA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΗΡΑΚΛΗΣ MEDIA HOLDINGS AE» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Αγγέλου Σικελιανού 16), από το οποίο προκύπτει η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν δύο χιλιάδες ευρώ ( ) με καταβολή μετρητών και έκ δοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι ευρώ 6,00 και τιμή διαθέσεως σαράντα ευρώ 40,00 η κάθε μία. Το πλεόνασμα που θα προκύψει από την διαφορά της τιμής διάθεσης των μετοχών ανερχόμενο στο ποσό πεντακοσίων εβδομή ντα οκτώ χιλιάδων ευρώ ,00 θα μεταφερθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Ακολούθως τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστα τικού ως εξής: «Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την σύστα σή της ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομα στικής αξίας έξι ευρώ (6,00) η κάθε μία. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ ,00, με την καταβολή μετρητών, με έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6,00) και τιμή διαθέσεως σαράντα ευρώ (40,00) η κάθε μία. Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, μετά τα ανωτέρω, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ ( ,00) και διαιρείται σε είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6,00) η κάθε μία.»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΜΑ RAM INVESTMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», τον δ.τ. «ΑΤΜΑ ΡΑΜ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 17/04/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 7908, το από 07/03/2012 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΜΑ RAM INVESTMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», τον δ.τ. «ΑΤΜΑ ΡΑΜ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της Λεωφόρου Μεσο γείων 2 4 από το οποίο προκύπτει ότι: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την αύ ξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ ( ,00), με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός ( 1) εκάστης και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής. «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές Άρθρο 5ο Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων ( ) και διαι ρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός ( 1) ευρώ καθεμιάς. Στη συνέχεια με απόφαση της από 7η Μαρτίου 2012 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εται ρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) με έκδοση πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ ενός ( 1) εκάστης με τιμή διάθεσης στο άρτιο. Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εται ρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ Εξακόσιες Χιλιάδες ( ,00), και διαιρείται σε Εξακόσιες Χιλιάδες ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ Ενός ( 1) εκάστης.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνίς Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Του ριστική, Λατομική, Βιομηχανική, Κτηματική και Ναυ τιλιακή Εταιρία» και δ.τ. «Ελληνίς Α.Τ.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Την 17/04/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: Α) Το από 12/04/2012 πρακτικό της έκτακτης Αυτόκλη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 12/04/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνίς Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική, Κτηματι κή και Ναυτιλιακή Εταιρία», με δ.τ. «Ελληνίς Α.Τ.Ε.» και αριθμό Μητρώου Α.Ε.: 51100/53/Β/02/007 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε χρόνια συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωαννίδου Καλλιόπη του Δημητρίου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Καβάλας οδός Αμισσού 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ , ως πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Μαγκαφίνη Ανθούλα του Αδάμ, Πολιτικός Μηχα νικός, κάτοικος Καβάλας Αμισσού 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ Τ.Α. Καβάλας ως αντι πρόεδρος του Δ.Σ. 3. Βλαχοκώστα Βασιλική του Ιωάννη, Ιδιωτική Υπάλλη λος, κάτοικος Θεσ/νίκης Κύπρου 18 Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ ως μέλος του Δ.Σ. 4. Θεοδωρίδης Ματθαίος του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχ/κός, κάτοικος Θεσ/νίκης, Χρ. Σμύρνης 22 Πολίχνη, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ ως μέλος του Δ.Σ. Εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται η Ιωαννίδου Καλ λιόπη του Δημητρίου, Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο από 12/04/2012 πρακτικό Δ.Σ. Καβάλα, 17 Απριλίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης ΧΡ. ΠΑΪΤΟΤΣΟΥ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΛΛΑΣ ΗΠΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» και δ.τ. «ΕΛ.Η.Τ.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Την 10/04/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 08/04/2012 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 08/04/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΣ ΗΠΙ ΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» και δ.τ. «ΕΛ.Η.Τ.» και αριθμό Μητρώου 16154/42/Β/87/0005 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 1. Οικονομίδη Σταματία συζ. Ορέστη, συνταξιούχος, γεννημένη το 1928 στα Ιωάννινα, κάτοικος Ιωαννίνων, Μεγ. Αλεξάνδρου 68, ΑΔΤ ΑΗ και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, Πρόεδρος και Διευθύνουσα σύμ βουλος. 2. Αλεξάκης Δημήτριος του Βασιλείου, γεννημένος το 1971 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, Γρηγοροφίλου 16, με ΑΔΤ. Φ και ΑΦΜ της Κ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Αντιπρόεδρος. 3. Αλεξάκης Βασίλειος του Ιωάννη, γεννημένος το 1943 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 61, με ΑΔΤ. Θ και ΑΦΜ της Δ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Μέλος. Οι ανωτέρω είναι Έλληνες υπήκοοι. Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το νέο Συμβούλιο βάση του άρθρου 20 του καταστα τικού αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου λίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Οικονομίδη Σταματία συζ. Ορέστη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτής στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόε δρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αλεξάκη Δημήτριο του Βασιλείου ή στην Μέτοχο της εταιρείας Παγκρατίου Ελένη συζ. Γεωργίου Άρη Αλεξάκη (ΑΦΜ και ΑΔΤ ΑΙ ). Παροχή δικαιώματος υπογραφής: Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμ ψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δι καίωμα υπογραφής στις: 1. Οικονομίδη Σταματία συζ. Ορέστη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο. 2. Παγκρατίου Ελένη συζ. Γεωργίου Άρη Αλεξάκη, Μέτοχο της Εταιρείας και ταμία αυτής. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΕΛΛΑΣ ΗΠΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΕ» και με μία από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράτ τουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογρα φούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλο νται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Ιωάννινα, 10 Απριλίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Α.Ε.» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Την 17/04/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 10/04/2012 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό χων καθώς και το από 10/4/2012 πρακτικό του Διοικητι κού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 50601/42/Β/01/0027 που εδρεύει στο Δήμο Ιωαννίνων (Θ. Πασχίδη 42) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικη τικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2017 συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Κυριάκος Λαμπρίδης του Νικολάου και της Δωρο θέας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, που γεννή θηκε στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων το έτος 1926 κάτοι κος Ιωαννίνων οδός Θ. Πασχίδη 42 κάτοχος του με αρ. Ν /1986 δελτ. αστ. ταυτ. του Τμ. Ασφ. Ιωαννίνων, ΑΦΜ Α Δ.Ο.Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ελληνικής Ιθαγέ νειας και Υπηκοότητας. 2. Δημήτριος Λαμπρίδης του Κυριάκου και της Έλλης, Μέλος, επιχειρηματίας που γεννήθηκε το έτος 1968 στα Ιωάννινα κάτοικος Ιωαννίνων οδός Θ. Πασχίδη 42 κά τοχος του υπ αριθμού ΑΑ δ. αστ. ταυτ. του Τμ. Ασφ. Ιωαννίνων με ΑΦΜ Α Δ.Ο.Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. 3. Νικόλαος Λαμπρίδης του Κυριάκου και της Έλλης, Μέλος, που γεννήθηκε το 1963 στα Ιωάννινα κάτοικος Ιωαννίνων Θ. Πασχίδη 42 ΑΦΜ Α Δ.Ο.Υ κά τοχος του υπ αριθμού ΑΙ Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον ΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού Συμβουλίου και ΔΙΕΥ ΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα). Θα ενάσχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες καθώς και την εκπροσώπηση σε όλες τις υποθέσεις της, θα εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις και συναλλαγές με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου η ιδιωτικό δικαίου, τράπεζες δημοτικές αρχές δημόσιο δικα στήρια ενασκώντας όλες τις αρμοδιότητες που προ βλέπονται από το άρθρο 20 του καταστατικού της. Ιωάννινα, 18 Απριλίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ» και δ.τ. «Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Την 12/04/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 118/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΚΤΗ ΝΟΤΡΟΦΙΑΣ» και δ.τ. «Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 51802/42/Β/02/0015 με το οποίο αποφασίστη καν τα κατωτέρω: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αναθέτει την ενά σκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιο τήτων του, πλην εκείνων, οι οποίες εκ του νόμου ή του καταστατικού απαιτούν συλλογική ενέργεια, στους Βα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 σίλειο Δημητρίου Καραμπίνα, Πρόεδρο και Δ. Σύμβουλο και στο Βασίλειο Φωτίου Καραμπίνα, Αντιπρόεδρο. Έκαστος των ανωτέρω ενεργεί μόνος χωρίς να απαι τείται η σύμπραξη του άλλου και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του. Ειδικότερα, κατ ενδεικτική απαρίθμηση οι ανωτέρω: (α) Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των δι καστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή δι εθνών οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. (β) Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέ τοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες, συ νάπτουν συμβιβασμούς (δικαστικούς ή εξώδικους) με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. (γ) Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εται ρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνουν ή εκμισθώνουν αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920. (δ) Ανταλ λάσσουν κινητά ή ακίνητα, συνιστούν οριζό ντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσουν κανονι σμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων. (ε) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγ ματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και γενικά απαιτήσεις κατά τρίτων. (στ) Συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, με προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού. (ζ) Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλ λαγματικές και γραμμάτια. (η) Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές. (θ) Αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, μερισμα ταποδείξεις, τοκομερίδια. (ι) Λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, πα ρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. (ια) Συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την πραγμα τοποίηση του εταιρικού σκοπού. (ιβ) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του, εκτός αν πρόκειται για αμοιβές μελών του διοικητικού συμβουλίου, οπότε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. (ιγ) Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δι καστικών και λοιπών αρχών για την ενέργεια οποιασ δήποτε από τις πιο πάνω πράξεις. (ιδ) Παρέχουν κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυή σεις υπέρ φυσικών και νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκο πού. (ιε) Χορηγούν εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προ σημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά). Το διοικητικό συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος Βασίλειος Δ. Καραμπίνας τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Βασίλειος Φ. Καραμπί νας. Ιωάννινα, 17 Απριλίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ ΒΙ Ζ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Την 17/04/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 20/03/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ ΒΙ Ζ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 10648/52/Β/86/7 με το οποίο εκλέ χθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Χαλκί δης Βασίλειος του Αναστασίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μ. Κωνσταντινίδη. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 05/05/2015 (σύμφωνα με το από 05/05/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Δ.Σ. ΦΕΚ 3945/ ) έχει ως κατωτέρω: 1. Γερούκης Χρυσόστομος του Στεφάνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 87, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1955 με ΑΔΤ AB και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών ως Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 2. Γενίτσαρης Απόστολος του Ιορδάνη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Γ. Παπανικολάου 84 Πεύκα, που γεν νήθηκε στην Χρυσή Πέλλας, το έτος 1951, με ΑΔΤ ΑΕ και Α.Φ.Μ ΔΟΥ Α Θεσσαλονίκης ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελε στικό Μέλος 3. Δαμασκός Χρήστος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νομού Θεσσαλονίκης, Οικισμός Φιλοθέη Ν. Ραιδεστός, γεννηθείς στο Ροδολίβος Ν. Σερρών, το έτος 1945, ΑΔΤ ΑΕ Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης ως Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 4. Φούντας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Σόλωνος 22 24, που γεννήθηκε στο Φρατζή Φθιώτιδος, το έτος 1951, με ΑΔΤ Π και Α.Φ.Μ ΔΟΥ Ηρακλείου Αττικής ως Σύμβουλος μη Εκτελεστικό Μέλος 5. Χαλκίδης Βασίλειος του Αναστασίου, κάτοικος Βέ ροιας, Λ. Ανοίξεως 58, που γεννήθηκε στην Κουλούρα Ημαθίας το έτος 1949, με ΑΔΤ ΑΙ και Α.Φ.Μ ως Σύμβουλος. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Βέροια, 18 Απριλίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. KAPΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ edel» και δ.τ. «edel Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ edel» και δ.τ. «edel Α.Β.Ε.Ε.», με αριθμό Μητρώου 36332/57/Β/96/13, από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη από την υπ αριθμ. 1/ έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με θητεία μέχρι , συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής: 1. Μακρίδης Χρήστος του Ιωάννου και της Ελισάβετ, γεννηθείς το 1979 στην Εδεσσα, κάτοικος Λιποχω ρίου Σκύδρας, με ΔΑΤ Ρ και με ΑΦΜ , Πρό εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμ βουλος της εταιρείας. 2. Ροζαλία Αμανατίδου του Αθανασίου, γεννηθείσα το 1939 στην Πεντάβρυσο Πτολεμαΐδος, κάτοικος Λιποχω ρίου Σκύδρας, με ΔΑΤ Ξ και με ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Λαζαρίδης Βλάσης του Λαζάρου και της Ερμιόνης, έμπορος, γεννηθείς το 1966 στην Φλώρινα, κάτοικος Ροδώ να Φλώρινας, με ΔΑΤ Μ /83 και με ΑΦΜ , Μέλος. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκεί ο Λαζαρίδης Βλάσης του Λαζάρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο καταστατικό της εταιρείας την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και εν γένει εξουσιών του (διαχείριση) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Χρήστο Μακρίδη του Ιωάννη ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο παραπάνω μπορεί να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέ ρονται στα οικεία άρθρα του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας. Έδεσσα, 10 Απριλίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MILLION KING LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MILLION KING A.E.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 8033, το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «MILLION KING LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «MILLION KING A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου (Λ. Κωνσταντινουπόλεως 12), από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοι κήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Μιχαήλ Αθανάσιος του Γεωργίου και της Ευδο ξίας, έμπορος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοι κος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου αριθμός 31, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΙ / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Κηφι σιάς, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Βαφειάδου Ευδοξία του Σταύρου και της Μα ρίας, έμπορος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοι κος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου αριθμός 31, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Καραμαγκιόλης Ερρίκος του Κωνσταντίνου και της Λάουρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Ατ τικής, οδός Αγ. Τριάδος αριθμός 3, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Κηφι σιάς, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, Μέλος του Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τις κάτωθι εξουσιο δοτήσεις της εκπροσωπήσεως της εταιρείας και δια χειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων συμφώνως με το καταστατικό της εταιρείας: Στον Αθανάσιο Μιχαήλ του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ., παρέχεται εις αυτόν ενεργώντας και υπογράφο ντας μόνο υπό την εμπορική επωνυμία, γενική εξουσιο δότηση εκπροσωπήσεως της εταιρείας έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, πάσης αρχής και παντός Δικαστηρίου πάσης φύσεως και δικαιοδοσίας είτε δι καστικώς είτε εξωδίκως και ανατίθεται εις αυτόν η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας καθώς και όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και δικαιοδοσίες, όσα κατά το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας και τον νόμο ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και για τα οποία δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικη τικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ., Αθα νάσιου Μιχαήλ, αυτός θα αναπληρώνεται σε όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ευδοξία Βαφειάδου του Σταύρου. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2697/ ). Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (11) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ALPIGEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ» και δ.τ. «ALPIGEL PICCINO». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Την 18/4/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 7890 το από 19/3/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPIGEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑ ΓΩΤΟΥ» και δ.τ. «ALPIGEL PICCINO» και αριθμό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Δήμας Αλέξανδρος του Αναστασίου και της Αρ γυρώς, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις , κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αλεβιζάτου αρ. 35, κάτοχος του υπ αριθμ. Π /93 ΔΑΤ του Τ.Α. Παπάγου με Α.Φ.Μ της (Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. Δήμας Βασίλειος του Αναστασίου και της Αργυρώς, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 22/6/1972, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Λεωφόρου Καζαντζάκη αρ. 15, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ /2005 ΔΑΤ του Τ.Α. Παπάγου με Α.Φ.Μ , (Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. Ράλλη Ευγενία του Φωτίου και της Αγαθής, σύζυ γος Λάμπρου, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Φλόκα Μεσσηνίας στις , κάτοικος Καισαριανής Αττι κής, οδός Λυκούργου Λογοθέτη αρ. 17, κάτοχος του υπ αριθμ. Κ /77 ΔΑΤ του Λ.Γ. Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών με Α.Φ.Μ της (Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ). ΜΕΛΟΣ Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από και λήγουσα την 30η Ιουνίου Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Την εταιρεία εκπροσωπούν, και δεσμεύουν, έναντι παντός τρίτου: 1. Δήμα Αλέξανδρος, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 2. Δήμα Βασίλειο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ALPIGEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ ΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ» και με μια από τις άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, πα ραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δί δουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λο γαριασμό, να υπογράφουν για λογαριασμό της εται ρείας συμβόλαια μίσθωσης και να κάνουν χρήση αυτών. Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ (12) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «CHEMICA PHARMACEUTICALS ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «CHEMICA PHARMACEUTICALS AE». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Την 09/04/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 7731 το από 17/1/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CHEMICA PHARMACEUTICALS ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «CHEMICA PHARMACEUTICALS Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ του Γεωργίου και της Παρασκευής, Βιομήχανος, κάτοικος Αλίμου (οδός Κυθή ρων 2Α), ΑΔΤ. Χ / , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ του Θεμιστοκλή και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Παιανίας (οδός Αγίου Θωμά 89), ΑΔΤ. ΑΒ / , που γεννή θηκε στην Γένοβα Ιταλίας το έτος 1960, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ του Θεοδώρου και της Βασιλι κής, Οικονομολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Ζαν Μωρεάς 69), ΑΔΤ. Σ / , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σύμ φωνα και με το άρθρο 37 του Ιδρυτικού καταστατικού, ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρι κής χρήσης η οποία εξαιρετικά, θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Πρόεδρο αυτού ή ένα εκ των Διευ θυνόντων Συμβούλων του να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδο σίας καθώς και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοι νοτικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής ή Υπηρεσίας και μάλιστα είτε από κοινού, είτε από μόνος ο καθένας. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Πρόεδρο και τους Διευθύνοντες Συμβούλους όπως μόνο αυτοί είναι υπόχρεοι και δε σμεύουν δια της υπογραφής των, υπό την εταιρική επω νυμία, την Εταιρεία και διαχειρίζονται αυτήν, υπό τις κατωτέρω διακρίσεις. 1. Όλοι από κοινού (τρεις υπογραφές) προκειμένου περί των κατωτέρω περιοριστικώς αναφερομένων πρά ξεων και δικαιοπραξιών, ήτοι:

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) α) Περί αγοράς ή εκποιήσεως ακινήτων, αυτοκινήτων και παγίων εν γένει εγκαταστάσεων της εταιρείας, κα θώς και περί υπογραφής συμβάσεων δανείου, επί πα ροχή ή μη εμπραγμάτου ασφαλείας, επί της εταιρικής περιουσίας. β) Περί διορισμού Γενικού Διευθυντού και Διευθυντών της Εταιρείας και προσλήψεως και της απολύσεως του προσωπικού εν γένει της Εταιρείας και των εμπορικών αντιπροσώπων, καθώς και του καθορισμού των αρμο διοτήτων και της αντιμισθίας αυτών. γ) Περί της συμμετοχής της Εταιρείας σε άλλες επι χειρήσεις θυγατρικές ή όχι καθώς και περί συμπράξεως με άλλες εταιρείες ή περί ιδρύσεως πρατηρίων, υποκα ταστημάτων και αντιπροσωπειών. 2. Ο Πρόεδρος από κοινού με έναν από τους Διευθύνο ντες Συμβούλους ή μόνο οι δυο Διευθύνοντες Σύμβουλοι από κοινού (δυο υπογραφές) προκειμένου περί όλων των λοιπών διαχειριστικών πράξεων και δικαιοπραξιών των αναφερομένων στο άρθρο 21 του καταστατικού της Εταιρείας και όλως ενδεικτικά, της παροχής εγγυήσεων, ή τριτεγγυήσεων πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία δια τηρεί εμπορικές συναλλαγές ή έχει οικονομικό δεσμό συμμετέχουσα στο κεφάλαιο ή άλλως. Αναλυτικότερα προκειμένου περί εκδόσεως, αποδο χής τριτεγγυήσεως και οπισθογραφήσεως συναλλαγ ματικών, γραμματίων εις διαταγή τραπεζικών επιταγών, φορτωτικών εγγράφων και παντός εν γένει αξιόγραφου, περί ανοίγματος πιστώσεων, διενέργειας εισαγωγών και εξαγωγών προεξοφλήσεως συναλλαγματικών, καταθέ σεις και αναλήψεις χρημάτων παρά των τραπεζών και πάσης εν γένει συναλλαγής μετά των τραπεζών, εισπρά ξεως των πάσης φύσεως απαιτήσεων και πληρωμής των υποχρεώσεων εν γένει της εταιρείας και γενικά περί όλων ενδεικτικά στο άρθρο 21 του καταστατικού ανα φερομένων πράξεων, συμβάσεων και δικαιοπραξιών. 3. Παρέχει το δικαίωμα στο Πρόεδρο και τους Διευ θύνοντες Συμβούλους όπως δι ειδικού συμβολαιογρα φικού πληρεξουσίου αναθέτουν όλες ή μερικές από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητές τους έκαστος σε έναν από τους λοιπούς συμβούλους. Αθήνα, 12 Απριλίου 2012 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ (13) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επω νυμία «ΕΚΟ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΞΠΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ECO TRANSPORT EXPRESS M.A.E.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Την 20/04/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 7998, το από 28/12/2011 πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητι κού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με Επωνυμία «ΕΚΟ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΞΠΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ECO TRANSPORT EXPRESS M.A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στη Χαλκίδα (Καρύστου 5), από το οποίο προκύπτουν ότι: * * Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2012, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Σιακανδάρης Ευάγγελος του Παναγιώτη, κάτοι κος Χαλκίδας Ευβοίας, αυτοκινητιστής, γεννημένος στη Χαλκίδα Ευβοίας το 1966, Α.Δ.Τ. ΑΗ , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ο οποίος έχει ορισθεί κατά το άρθρο 37 της ιδρυτικής πράξης (Καταστατικό) της Εταιρείας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Σιακανδάρης Στυλιανός του Παναγιώτη, κάτοι κος Βαθέως Αυλίδας Ευβοίας, έμπορος, γεννημένος στη Χαλκίδα Ευβοίας το 1968, Α.Δ.Τ. ΑΑ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας ο οποίος έχει ορισθεί κατά το άρθρο 37 της ιδρυτικής πράξης (Καταστατικό) της Εταιρείας, Αντιπρόεδρος και 3. Χαλέπα Στέλλα του Ιωάννη, κάτοικος Χαλκίδας Ευ βοίας, Καρύστου 5, γεννημένη στην Αθήνα το 1966, ιδιω τική υπάλληλος Α.Δ.Τ. Χ , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας η οποία έχει ορισθεί κατά το άρθρο 37 της ιδρυτικής πράξης (Καταστατικό) της Εταιρείας, Μέλος. Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 37 του κατα στατικού αναθέτει στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβου λο Σιακανδάρη Ευάγγελο του Παναγιώτη, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Σιακανδάρη Στυλιανό του Παναγιώτη. Γ) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Σιακανδάρη Ευάγγελο του Παναγιώτη. Στον ανωτέρω παρέχεται δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομο λογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Δ) ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τέλος, για το Διορισμό Διαχειριστή Μεταφορών, επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο πρόεδρος πληρο φορεί τα μέλη ότι για τη λειτουργία της μεταφορικής εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 3887/2010 απαιτείται όπως έχει διοριστεί διαχειριστής μεταφορών, κάτοχος αδείας οδικού μεταφορέα, όπως αυτός ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας σε πάσης φύσεως πράξεις μεταφορών και προτείνει τον Σιακανδάρη Ευάγγελο ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο πι στοποιητικά ώστε να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός τρίτου για τη λειτουργία αυτής στο τμήμα μεταφορών. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αριθμ. Πρωτ. 1743/04/04/2012). Χαλκίδα, 20 Απριλίου 2012 Η Διευθύντρια κ.α.α. ΑΝΝΑ ΛΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Ξάνθη,08/02/2016 Αριθ.Πρωτ.:Φ.315/787 Ταχ. Δ.νση Β. Κωνσταντίνου 1 Ταχ. Κώδικας : 67132 Αρμόδιος για την SIAKKA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 27η

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/26-6-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» Στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου σήμερα την 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 26-03-2018 Αθήνα, 22-12-2017 Αριθ. Πρωτ.: 1099114 Πληροφορίες: Δ. Πέτσας Τηλέφωνο: 2103382128

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Λ. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο «Λάμπρος Σαμαρτζής Ο.Ε.» (τροποποίηση άρθρων 2,5,6,9,10) Στo Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: stellam@chania-cci.gr Χανιά,04/11/2016 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,17/03/2016 Αριθ. Πρωτ.:373544

Διαβάστε περισσότερα

Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 07-03 - 2019 Αριθμ. Πρωτ. : 1500727 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΟΕ» ΑΦΜ: 082802700 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 071760020000 Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» Στην Αθήνα σήμερα την.. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 1. Μανουσάκη Αντωνία - Λώρη του Ευαγγέλου κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: 19676728000 ΑΦΜ: 999858489 Στην Ηγουμενίτσα σήμερα 22/02/2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Βόλος,04/11/2015 Αριθ.Πρωτ.:11404

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Βόλος,04/11/2015 Αριθ.Πρωτ.:11404 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Βόλος,04/11/2015 Αριθ.Πρωτ.:11404 Ταχ. Δ.νση Δημητριάδος 176 Ταχ. Κώδικας : 38221 Αρμόδιος για την ΦΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε" Στον Αγ. Ι. Ρέντη, σήμερα 3 Οκτωβρίου 2016, οι υπογραφόμενοι: 1) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατοίκου Κορυδαλλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

medicon MEDICON HELLAS A.E.

medicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ανακοινώνει, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: 2103382413 Fax: 2103616464 E-mail: antbas@acci.gr Αθήνα,28/08/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» Στην πόλη της Νάξου σήμερα 18/09/2017 μεταξύ των συμβαλλομένων : 1. ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ 800523009 ΑΡ. ΓΕΜΗ 127249004000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 21

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 14-07-2016 Αριθμ. Πρωτ. : 75363 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ CEDARWOOD ΜIKE ΑΦΜ 800721131 ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 16-03-2017 ο PANCHO BLAGOEV του Pavlov και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN Νέο Κείμενο τροποποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΕΜΠ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN GREECE HEMP A.Ε», με αριθμό ΓΕΜΗ 147600204000,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ 999222881,ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.000,00. Εισοδος νεου εταιρου-μεταβιβαση εταιρικων μεριδιων- Τροποποιηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 8) Στην Αθήνα σήμερα την 11 η συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 210338212 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,11/10/2016 Αριθ. Πρωτ.:648290

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.» ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1.-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : - ΚΟΙΝ. : - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣ : - ΚΟΙΝ. : - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294 ΠΡΟΣ : - Αθήνα, 29-12-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 79100

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ. πρωτ. 8285/21-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ./18-12-2015 Της 22 ης έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννιά [2019] ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της εδρεύουσας στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα την 20 Ιανουαρίου 2016, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: α) η εδρεύουσα στον Άγιο Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Των μετόχων των δικαιουμένων να συμμετάσχουν Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ Των μετόχων των δικαιουμένων να συμμετάσχουν Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Β.Ε.» (αρ. ΓΕΜΗ 112655808000) Στην περιοχή της Μαγούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

m edicon MEDICON HELLAS A.E.

m edicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E. και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 Σήμερα την 30 η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 3μ.μ. εις την οδό Πατησίων αριθ. 132 στην Αθήνα, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΡΑΝΗΣ Μ. - ΝΤΙΤΣΙΟΣ Ι- ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΑΘ. Ο.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΡΑΝΗΣ Μ. - ΝΤΙΤΣΙΟΣ Ι- ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΑΘ. Ο. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΡΑΝΗΣ Μ. - ΝΤΙΤΣΙΟΣ Ι- ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΑΘ. Ο.Ε.» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΦΜ 800408450)

Διαβάστε περισσότερα

Συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

Συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε. BIG POWER Α.Φ.Μ. 800505495

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 17-07 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 3435 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ A ΠΡΟΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 8294 Καποδιστρίου 34 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000 (πρώην Aρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24) Σχέδιο Προτεινόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ.: 66132 Πληροφορίες: KALITSIS ATHANASIOS Τηλέφωνο:2521022750 Fax:2521025835 E-mail: ccidrama@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

medicon MEDICON HELLAS A.E.

medicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000 (πρώην Aρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24) Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ξανθάκη 3 Τ.Κ.: 23200 Πληροφορίες: Σαλάκου Δέσποινα Τηλέφωνο: 2733022279 Fax: 2733022008 E-mail: gytheioc@otenet.gr Γύθειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θέση Κύριλλος 19 300 Ασπρόπυργος Τηλ. 210 6293500 Fax: 210 6293503 www.motodynamics.gr ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 16-03-2018 μεταξύ 1) του Γαβριήλ Ανωτίδη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. AM 666293 και Α.Φ.Μ.067540072 κατοίκου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Ομόρρυθμης Εταιρίας και Κωδικοποίηση Καταστατικού

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Ομόρρυθμης Εταιρίας και Κωδικοποίηση Καταστατικού 1 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Ομόρρυθμης Εταιρίας και Κωδικοποίηση Καταστατικού Στο Χαϊδάρι Αττικής σήμερα την 1 η Απριλίου του έτους 2017 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ειρήνη Μωυσόγλου του Συμεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤRASTOR ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. αρ. Γ.Ε.ΜH Αρ. Αδείας E.K. 5/266/

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤRASTOR ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. αρ. Γ.Ε.ΜH Αρ. Αδείας E.K. 5/266/ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤRASTOR ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ δ.τ. ΤRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. αρ. Γ.Ε.ΜH 003548801000 Αρ. Αδείας E.K. 5/266/14.03.2003 (ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΜΟ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ Ο.Ε.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: Α.Φ.Μ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΜΟ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ Ο.Ε.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: Α.Φ.Μ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΜΟ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ Ο.Ε.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 145086412000 - Α.Φ.Μ.: 800926622 [ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ]

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ: <<ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ε.Ε.>>

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ: <<ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ε.Ε.>> ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ:997741102 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 46534/23-02-2010 & ΑΡ. ΠΡΩΤ. 601/23-02-2010 ΑΡ. ΓΕΜΗ 121620904000 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

«ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» Στη Ρόδο σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2016 μεταξύ των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: 2103382413 Fax: 2103616464 E-mail: antbas@acci.gr Αθήνα,10/10/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Α.Φ.Μ.:999029000 και διακριτικό τίτλο «Κέντρο Αποκατάστασης ΥΑΚΙΝΘΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Όθωνος 3 Τ.Κ.: 35100 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2231022112 Fax: 2231030985 E-mail: info@fthiotidoscc.gr Λαμία: 05/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 04.09.2019 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ COMBOTECHO.E ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. Στην Αθήνα σήμερα στις 21 Δεκεμβρίοιυ 2016 οι υπογραφόμενοι:

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ COMBOTECHO.E ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. Στην Αθήνα σήμερα στις 21 Δεκεμβρίοιυ 2016 οι υπογραφόμενοι: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ COMBOTECHO.E ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις 21 Δεκεμβρίοιυ 2016 οι υπογραφόμενοι: 1. Ηλίας Μπέλος του Γεωργίου κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Ν. ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Ν. ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τηλέφωνο: 2103680700 Fax: 2103614726 E-mail: manolias@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Θ. ΔΗΜ. ΣΚΟΝΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Θ. ΔΗΜ. ΣΚΟΝΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Θ. ΔΗΜ. ΣΚΟΝΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε» Στην Καρδίτσα σήμερα την 24 η Μαΐου 2018 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κάτοικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,26/01/2017 Αριθ. Πρωτ.:745552

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06/09/2017 Αθήνα,21/03/2017 Αριθ.Πρωτ.:383927 Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τηλέφωνο: 2103382429

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 2103382428 Fax: 2103616464 E mail: sshiza@acci.gr Αθήνα,27/07/2017 Αριθ.Πρωτ.:847258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισηςστο Γενικό ΕμπορικόΜητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝ. ΖΙΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισηςστο Γενικό ΕμπορικόΜητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝ. ΖΙΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Όθωνος 3 Τ.Κ.: 35100 Πληροφορίες Τηλέφωνο: 2231022112 Fax: 2231030985 E-mail: info@fthiotidoscc.gr Λομία: 28/12/2017 Αρlθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΟΥΚΟΣΙΑ - Δ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800776351 Στη Λάρισα σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στη Κάρυστο σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

Στη Κάρυστο σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ------------------------ Στη Κάρυστο σήμερα την 06-02-2017 οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 18 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥOYΣΑΣ ΣΤO ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΚΟΣΜΟ ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε.» ΤΗΣ 28.06.2019 Στο Ηράκλειο Αττικής, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 09/09/2019

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 09/09/2019 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 09/09/2019 AΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: apanagopoulos@acci.gr Αθήνα,02/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

19 Ιουνίου Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

19 Ιουνίου Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Κ4-01-006 19 Ιουνίου 2012 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 19η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,14/04/2016 Αριθ. Πρωτ.:417128

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 100 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 021 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Τέμενη Αιγίου σήμερα την 30η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 η πρωινή εις τα ενταύθα και εις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 3382427 Fax: 2103616464 E-mail: antonopoulos@acci.gr Αθήνα, 25/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ» Στην Ιεράπετρα σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 24 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 1661 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡ. 3 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «DELIVERAS Α.Ε.» ΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡ. 3 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «DELIVERAS Α.Ε.» ΤΗΣ ΣΕΛ. -015- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡ. 3 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «DELIVERAS Α.Ε.» ΤΗΣ 29-07-2015 Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «DELIVERAS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων Κ4-01-006 21 Απριλίου 2017 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 21 η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,21/07/2017 Αριθ. Πρωτ.:856744

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: thvourou@acci.gr Αθήνα,08/09/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11818 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 01 Μαρτίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων 1) Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Δ E I Γ Μ A 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 21/12/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΛΑΡΗ

Τ Π Ο Δ E I Γ Μ A 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 21/12/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΛΑΡΗ r Τ Π Ο Δ E I Γ Μ A 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 21/12/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΛΑΡΗ Προς: Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Ταχ. Δ/νση : ΣΟΛΩΝΟΣ 69 (Γ.Ε.ΜΗ) Τ.Κ. : 10679 (Για ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κιλκίς, 29/08/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κιλκίς, 29/08/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Στενημάχου 2 Τ.Κ.: 61100 Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης Τηλέφωνο: 2341024580 Fax: 2341020924 E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της ομόρρυθμης εταιρείας με επωνυμία ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΥΡΣΑΝΙΔΗΣ-ΜΠΙΚΗΣ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 800729687 & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣτηνΠάτρα, ΝομούΑχαΐας σήμερα την 21 η του

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA A.B.E.E. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 11/12/2009 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

VIVARTIA A.B.E.E. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 11/12/2009 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ VIVARTIA A.B.E.E. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 11/12/2009 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ KEΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυμία Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: 2103382413 Fax: 2103616464 E-mail: antbas@acci.gr Αθήνα,02/02/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα