ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 9 Για τις οικογενειακές σχέσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ομοφύλων ζευγαριών Άρθρο 1 Πεδίο Δράσης Νόμου 1. Το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις ατόμων με οποιονδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό. 2. Σε αυτά τα άτομα περιλαμβάνονται: α) τα ετεροφυλόφιλα άτομα, β) οι ομοφυλόφιλες γυναίκες, γ) οι ομοφυλόφιλοι άνδρες, δ) τα αμφιφυλόφιλα άτομα και διεμφυλικά άτομα. Άρθρο 2 Εξίσωση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Τα παραπάνω άτομα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που το κράτος παρέχει στους πολίτες του και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που αυτοί υπέχουν, αναπτύσσοντας ελεύθερα την προσωπικότητα τους. Άρθρο 3 Σύμφωνο Πολίτικης Ένωσης Προστίθεται άρθρο 1367Α στον Αστικό Κώδικα (ΑΚ) με το εξής περιεχόμενο: «1. Επιτρέπεται το σύμφωνο πολιτικής ένωσης μεταξύ ετεροφυλόφιλων ατόμων, ομοφυλόφιλων γυναικών, ομοφυλόφιλων ανδρών, αμφιφυλόφιλων ατόμων και διεμφυλικών ατόμων. 2. Για τη σύναψη συμφώνου πολιτικής ένωσης απαιτείται συμφωνία των προσώπων. Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται 1

2 αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία. 3. Για τη σύναψη του συμφώνου πολιτικής ένωσης ισχύουν οι προϋποθέσεις του γάμου κατά τα άρθρα 1350 εδ. γ και δ, 1351 και 1352 ΑΚ. 4. Οι λόγοι ακυρότητας του γάμου τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ ε δ. α Α Κ εφαρμόζονται και στο σύμφωνο πολιτικής ένωσης. 5. Το σύμφωνο πολιτικής ένωσης λύεται μέσω της διαδικασίας της μονομερούς καταγγελίας. Σε περίπτωση που το επιλέξει το ζευγάρι, υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλει, κατά την σύναψη του συμφώνου πολιτικής ένωσης, αίτηση σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι η λύση θα επέρχεται αναλογικά με τις διατάξεις περί συναινετικού και κατ αντιδικίαν διαζυγίου των άρθρων 1438 και επόμενα ΑΚ. 6. Το σύμφωνο πολιτικής ένωσης δεν μεταβάλλει την περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων. 7. Αν το σύμφωνο πολιτικής ένωσης λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός προσώπου έχει, αφότου συναφθεί το σύμφωνο, αυξηθεί, το άλλο πρόσωπο, εφόσον αποδείξει ότι συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης, το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται οτιδήποτε αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες.» Άρθρο 4 Κληρονομικές σχέσεις 1. Με τη λύση του συμφώνου της πολιτικής ένωσης λόγω θανάτου, αυτός που επιζεί έχει κληρονομικό δικαίωμα εξ αδιαθέτου, το οποίο ανέρχεται στο τέταρτο της κληρονομίας, αν συντρέχει με κληρονόμους πρώτης τάξης, στο δεύτερο αν συντρέχει με κληρονόμους άλλων τάξεων και σε ολόκληρη την κληρονομία, αν δεν υπάρχει συγγενής του κληρονομουμένου, που να καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος. 2. Αυτός που επιζεί μετέχει ως κληρονόμος και έχει δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία, το οποίο ανέρχεται στο ήμισυ της εξ αδιαθέτου μερίδας που του αναλογεί. Άρθρο 5 Διατροφή στο Σύμφωνο Πολιτικής Ένωσης 1. Εάν μετά τη λύση του συμφώνου της πολιτικής ένωσης ο ένας εκ των συμβαλλομένων δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλο: α) αν κατά την έκδοση της λύσης ή κατά το τέλος των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες περιπτώσεις βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει απ' αυτό τη διατροφή του. β) αν έχει την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου και γι' αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος. γ) αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, και στις δύο όμως περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του εγγράφου της λύσης. δ) σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του συμφώνου της λύσης επιβάλλεται από λόγους επιείκειας. 2. Ο δικαιούχος διατροφής από το σύμφωνο πολιτικής ένωσης 2

3 συμπορεύεται ως προς το δικαίωμα διατροφής με το διαζευγμένο σύζυγο του υπόχρεου. 3. Ο υπόχρεος διατροφής, μετά τη λύση του συμφώνου πολιτικής ένωσης, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την υποχρέωσή του αυτή, προκειμένου να απαλλαγεί, εν όλω ή εν μέρει, από την υποχρέωση συνεισφοράς ή διατροφής συζύγου ή ανήλικων τέκνων του. 4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, η συμβατική υποχρέωση της παραγράφου 1 προηγείται της εκ του νόμου υποχρέωσης διατροφής άλλων προσώπων απέναντι στον δικαιούχο, που βρίσκεται σε αδυναμία, μετά τη λύση του συμφώνου πολιτικής ένωσης, να διατρέφει τον εαυτό του με τις δικές του δυνάμεις. Άρθρο 6 Τεκμήριο Πατρότητας στο Σύμφωνο Πολιτικής Ένωσης 1. Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου πολιτικής ένωσης ή εντός τριακοσίων (300) ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα με τον οποίο η μητέρα κατάρτισε το σύμφωνο. 2. Το τεκμήριο ανατρέπεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Τα άρθρα 1466 επόμενα του ΑΚ, καθώς και τα άρθρα 614 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), εφαρμόζονται αναλόγως. 3. Η ακυρότητα ή η ακύρωση του συμφώνου δεν επηρεάζει την πατρότητα των τέκνων. Άρθρο 7 Επώνυμο Τέκνου στο πλαίσιο της Πολιτικής Ένωσης 1. Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου πολιτικής ένωσης ή εντός τριακοσίων (300) ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του, φέρει το επώνυμο που επέλεξαν οι γονείς του με κοινή και αμετάκλητη δήλωσή τους που περιέχεται στο σύμφωνο ή σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο, πριν τη γέννηση του πρώτου τέκνου. 2. Το επώνυμο που επιλέγεται είναι κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυμο του ενός από τους γονείς ή συνδυασμός των επωνύμων τους. 3. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα. 4. Αν η δήλωση παραλειφθεί, το τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο γονέων του. 5. Αν το επώνυμο του ενός ή και των δύο γονέων είναι σύνθετο, το επώνυμο του τέκνου θα σχηματισθεί με το πρώτο από τα δύο επώνυμα. Άρθρο 8 Τέλεση παρά φύση ασέλγειας Η παρά φύση ασέλγεια μεταξύ αρρένων ή μεταξύ θηλέων που τελέστηκε: α) με κατάχρηση μιας σχέσης εξάρτησης που στηρίζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία τιμωρείται με φυλάκιση από έξι (6) μήνες μέχρι τρία (3) έτη. β) από ενήλικο με αποπλάνηση προσώπου νεότερου από 17 ετών ή από κερδοσκοπία τιμωρείται ως εξής: (1) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τ α δ ώ δ ε κ α ( 1 2 ) έ τ η, μ ε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών. (2) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα (12) αλλά όχι τα δεκατέσσερα (14) έτη, με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. ( 3 ) α ν σ υ μ π λ ή ρ ω σ ε τ α δεκατέσσερα (14) και μέχρι τα δ ε κ α π έ ν τ ε ( 1 5 ) έ τ η, μ ε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. ( 4 ) α ν σ υ μ π λ ή ρ ω σ ε τ α δεκαπέντε (15) και μέχρι τα 3

4 δεκαεπτά (17), τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών. Άρθρο 9 Διάκριση λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού Τροποποιείται το άρθρο 81Α του Ποινικού Κώδικα με την προσθήκη δεύτερης και τρίτης παραγράφου που προβλέπουν ότι: «2. Όποιος προβαίνει σε πράξη που συνιστά προσβολή της τιμής και της αξιοπρέπειας άλλου λόγω του φύλου ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού με σκοπό την δημιουργία δυσμενούς διάκρισης εναντίον του, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος. 3. Αν η πράξη έγινε για όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, δεν αποκλείονται διοικητικές κυρώσεις στο νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 4 του νόμου 927/1979 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον νόμο 4285/2014». Άρθρο 10 Εθελοντική Αιμοδοσία Είναι εφικτή η δυνατότητα εθελοντικής αιμοδοσίας από όλα τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις περί αιμοδοσίας και υπό την οργανωτική επίβλεψη των Κέντρων Αίματος και τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας του άρθρου 10 του νόμου 3402/2005. Η εφαρμογή και αναθεώρηση των ανωτέρω κανόνων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, σύμφωνα με τους διεθνείς όρους περί αιμοδοσίας και την τελική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) που επικυρώνεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Άρθρο 11 Μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης Τροποποιείται μετά από Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επιστημονικής επιτροπής του Γραφείου Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την εισαγωγή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης Άρθρο 12 Ποινικοποίηση του εκφοβισμού (bullying) απέναντι στη διαφορετικότητα 1. Όποιος προβαίνει σε πράξεις «εκφοβισμού» (bullying) έναντι άλλου ιδίως λόγω της διαφορετικότητάς του ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό σε χώρους του σχολικού περιβάλλοντος ή στο πλαίσιο δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με το σχολικό περιβάλλον και με τη χρήση δεδομένων ή λογισμικού που είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται οι γονείς ή οι έχοντες την επιμέλεια των δραστών της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον αυτοί είναι ανήλικοι και υπό την προϋπόθεση ότι παραμέλησαν την απαιτούμενη εποπτεία. 3. Ως πράξεις εκφοβισμού (bullying) νοούνται ιδίως: α) κάθε απόπειρα ή απειλή σωματικής βλάβης, β) η συστηματική απεικόνιση της απειλούμενης προς το θύμα βίας με σκοπό τον εκφοβισμό του, και γ) κάθε μορφή ψυχολογικής βίας και άλλης πράξης που προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια του θύματος. 4

5 Άρθρο 13 Υποστηρικτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού (bullying) απέναντι στη διαφορετικότητα 1. Με Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ α τ ό π ι ν γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβλέπεται η θέσπιση υποστηρικτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού ( b u l l y i n g ) α π έ ν α ν τ ι σ τ η διαφορετικότητα. 2. Τα υποστηρικτικά μέτρα περιλαμβάνουν ιδίως: α) Την θέσπιση νομικού πλαισίου για την αποτελεσματική προστασία θυμάτων εκφοβισμού από τη στοχοποίηση και την ενθάρρυνση τους να παρέχουν πληροφορίες γύρω από τις εναντίον τους πράξεις. β) Την μέριμνα για την πρόληψη μέσω της ευρείας ενημέρωσης των παραγόντων της σχολικής διαδικασίας για το φαινόμενο. Ενδεικτικά μέσα από την ενημέρωση των μαθητών στο πλαίσιο ειδικών σεμιναρίων και δραστηριοτήτων, την έκδοση εγχειριδίου για το θέμα και τη διανομή του στη σχολική κοινότητα. γ ) Τ η ν α υ σ τ η ρ ο π ο ί η σ η τ ο υ πειθαρχικού πλαισίου στο σχολικό περιβάλλον για δράστες πράξεων εκφοβισμού. δ) Την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και δικτύου συνεργασίας των σχολείων μέσω του διαδικτύου για την επιμόρφωση πάνω στο θέμα, ανταλλαγή και αμοιβαία αξιοποίηση των δεδομένων, την υποβολή τακτικών εκθέσεων από τις σχολικές μονάδες για την αντιμετώπιση του φαινομένου και την ανάρτηση στατιστικών στοιχείων. Άρθρο 14 Ψυχολογική Υποστήριξη 1. Δημιουργούνται, με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γραφεία και τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης ενήλικων και ανήλικων όπως ορίζονται στο άρθρο 1, ανά περιφέρεια. 2. Οι παραπάνω υπηρεσίες διατίθενται δωρεάν προς τους πολίτες. Άρθρο 15 Εκμετάλλευση πόρνης και εκδιδόμενου άνδρα Είτε γυναίκα που συντηρείται ολικά ή εν μέρει από γυναίκα, είτε άντρας που συντηρείται ολικά ή εν μέρει από άντρα, είτε γυναίκα που συντηρείται από άντρα, και που ασκούν κατ' επάγγελμα την πορνεία και από την εκμετάλλευση των σχετικών ανήθικων κερδών τους, τιμωρείται με φυλάκιση έξι (6) μηνών μέχρι τριών (3) ετών, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί με άλλη βαρύτερη αξιόποινη πράξη. Άρθρα 16 Ασφαλιστικά, Φορολογικά και Συνταξιοδοτικά Για τα Ασφαλιστικά, Φορολογικά και Συνταξιοδοτικά Θέματα, που αφορούν το σύμφωνο πολιτικής ένωσης, εφαρμόζονται οι ήδη ισχύοντες νόμοι 3863/2010, 4093/2012 και 4172/2013. Άρθρα 17 Μεταβατικές Διατάξεις 1. Καταργείται ο νόμος 3719/2008 για το Σύμφωνο Συμβίωσης και αντικαθίσταται με το Σύμφωνο Πολιτικής Ένωσης και όπως ορίζεται με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου. 5

6 2. Για την ακριβή ρύθμιση που θα εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από Σύμφωνο Συμβίωσης σε Σύμφωνο Πολιτικής Ένωσης προβλέπεται η εκδοση ΚΥΑ από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Εσωτερικών. Άρθρα 18 Κοινωνική Προστασία Υιοθεσία Γονική Μέριμνα Ανηλίκων 1. Προβλέπεται η σύσταση εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα παιδικής προστασίας σε όλους τους δήμους της χώρας με κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση και υποστήριξη οικογενειών σε θέματα κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιών σε θέματα υιοθεσιών και στην υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων αντιστοίχου περιεχομένου. 2. Προβλέπεται η έκδοση και η εφαρμογή πρωτοκόλλων ενεργειών σε σχολεία και σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων για τις περιπτώσεις αναφοράς ή ενδείξεων κακοποίησης σε βάρος ανηλίκων σε από κοινού συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς παιδικής προστασίας. 3. Προβλέπεται ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας δημοσίων ή ιδιωτικών ιδρυμάτων παιδικής προστασίας, τον προσδιορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών ως προς την παρεχόμενη φροντίδα, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τους κανόνες λειτουργίας τους και τη διαδικασία αδειοδότησης, ελέγχου ποιότητας υπηρεσιών και τήρησης των όρων λειτουργίας τους κατά τα οριζόμενα από τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την εναλλακτική φροντίδα. 4. Τροποποιείται το άρθρο 1554 του Αστικού Κώδικα ως εξής: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων των τριών προηγούμενων άρθρων οι γονείς ή ο επίτροπος μπορούν να δίνουν, με δήλωσή τους ενώπιον των εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα παιδικής προστασίας που περιθάλπουν τον ανήλικο, γενική εξουσιοδότηση να κινούν τη διαδικασία μελλοντικής υιοθεσίας του ανηλίκου από πρόσωπο ή από ζεύγος συζύγων που θα επιλέγονται ελεύθερα από την αρμόδια εξειδικευμένη υπηρεσία σε θέματα παιδικής προστασίας. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί α ανακαλείται από τους γονείς ή τον επίτροπο, επίσης με δήλωση του προς την εξειδικευμένη υπηρεσία σε θέματα παιδικής προστασίας το αργότερο εως την κατάθεση από αυτήν στο δικαστήριο της αίτησης για υιοθεσία» 5. Τροποποιείται το άρθρο 1555 του Αστικού Κώδικα ως εξής: «ενώπιον της εξειδικευμένης υπηρεσίας σε θέματα παιδικής προστασίας συναινεί αυτοπροσώπως και ο ανήλικος που υιοθετείται, εφόσον έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, εκτός αν βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, ανάλογα με την ωριμότητα του ανηλίκου, οφείλει να ακούει και τη δική του γνώμη.» 6. Τροποποιείται το άρθρο 1557 του Αστικού Κώδικα ως εξής: «Πριν από την τέλεση της υιοθεσίας διεξάγεται από την εξειδικευμένη υπηρεσία σε θέματα παιδικής προστασίας επισταμένη κοινωνική έρευνα και κατατίθεται εμπρόθεσμα στο δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο νόμο, σχετική έκθεση για το αν, με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν, η συγκεκριμένη υιοθεσία συμφέρει ή όχι τον υιοθετούμενο.» 7. Παρέχεται το δικαίωμα άσκησης της γονικής μέριμνας από κοινού από τους δύο γονείς στο σύνολό της στις περιπτώσεις διαζυγίου με την επιφύλαξη της δικαστικής απόφασης 6

7 εάν το συμφέρον του παιδιού το επιβάλλει. 8. Η γονική μέριμνα παιδιού εκτός γάμου των γονέων του ασκείται και από τον τελευταίο όταν το αυτό συμφωνείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα καταρτίζεται μεταξύ των γονέων χωρίς την απαίτηση δικαστικής απόφασης. 9. Καθίσταται υποχρεωτική κατά την έξοδο ανηλίκου από την ελληνική επικράτεια η έγγραφη συναίνεση των γονέων που δεν ταξιδεύουν μαζί του. Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝ. ΣΚΙΑΘΙΤΗ Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΗΝΑΣ ΛΥΡΙΣΤΗΣ 7

3. Συλλογή νομοθεσίας για την οικογένεια

3. Συλλογή νομοθεσίας για την οικογένεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κατηγοριοποίηση της θεματικής των Άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1) : 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.

Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις. ΑΡΙΘ.: 3758/09 ΦΕΚ: 68Α Ν. 3758/09 (ΦΕΚ 68 Α/5-5-2009) : Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ 1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 4144/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 88Α Μέγεθος κειμένου: 609 KB Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Κανόνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και έκτισης ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας 1. Οι κανόνες που ακολουθούν, ρυθμίζουν τους όρους και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας) Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 1 5 Μαρτίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τους ακόλουθους νόμους που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1 Ανακήρυξη ΑΟΖ και ελληνική στάση απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας έχει πρόσφατα θεσπιστεί με το νόμο 4072/2012 μια μορφή εταιρείας, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Εισαγωγή Τα δικαιώµατα των ανηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα